BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIII/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 17 października 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2011.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – Od XXII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 27 września 2012 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 28 września 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu przyjął 3 porozumienia z gminami: Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo; z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; z Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród. Ponadto przyjął umowę partnerską z Gminą Wizna w sprawie realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej – Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na tym posiedzeniu Zarząd podjął także 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 10 października br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu rozpatrzony został wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu; podjęte zostały 3 uchwały (w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością położoną w Rogienicach Wielkich, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego). Ponadto Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach; a także zapoznał się z porządkiem obrad XXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele samorządu powiatu wymienił:
27.09.2012 r. – Konferencja naukowa „Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania”.
28.09.2012 r. – Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży; oraz uroczysta inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Narodowej w Białymstoku. Podczas tego wydarzenia gościliśmy delegację z Powiatu Dingolfing-Landau, na której stał Starosta Henrich Trapp wraz z małżonką.
04.10.2012 r. – Uroczystość odpustowa w Tykocinie przy Domu Pomocy im. Św. Franciszka z Asyżu.
05.10.2012 r. – Podsumowanie konkursu na najlepszego gospodarstwo ekologiczne – uczestniczyli: Adam Sowa – Wicestarosta Łomżyński oraz Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu.
06.10.2012 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, uczestniczył p. Adam Sowa – Wicestarosta Łomżyński oraz uroczysta inauguracja roku akademickiego TWP, uczestniczył P. Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu.

07.10.2012 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
08.10.2012 r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Łomżyńskiego oraz posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Podlaskiego.
10.10.2012 r. – Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Łomży dotyczące organizacji obchodów święta niepodległości.
11.10.2012 r. – Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich – uczestniczył Adam Sowa Wicestarosta Łomżyński.
12.10.2012 r. – Inauguracja wystawy "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944 – 1947”, organizator: Oddziałowe Biuro IPN w Białymstoku, uczestniczył p. Adam Sowa – Wicestarosta Łomżyński oraz 20-lecie Liceum Plastycznego w Łomży.
15.10.2012 r. – Seminarium w ramach warsztatu adaptacyjnego Strategie Rozwoju Biznesowego Ekonomii Społecznej – Wizja Misja Realizacja – uczestniczył Adam Sowa – Wicestarosta Łomżyński.
16.10.2012 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Z kolei wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Przewodniczący Rady poinformował, że radny Kazimierz Polkowski złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego. Wobec czego zaszła potrzeba zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady.
Nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania odnoszące się do powyższego tematu.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 13-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady poinformował, że radna Wiesława Masłowska złożyła rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wobec czego zachodzi potrzeba dokonania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu radna Wiesława Masłowska została odwołana z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 14-ma głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Z kolei Przewodniczący Rady zapytał radnego Kazimierza Polkowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Kazimierz Polkowski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/116/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zmianą na stanowisku Wicestarosty Łomżyńskiego zaszła potrzeba dokonania modyfikacji w zakresie pełnienia funkcji delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wyjaśniając dodał, że w związku z powołaniem na poprzedniej sesji na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego pana Adama Krzysztofa Sowę funkcję tę planuje się powierzyć właśnie jemu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich została podjęta 12-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – pragnę przypomnieć, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozłożeniu na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach firmie z Gdańska, która miała wykonać dokumentację techniczną na przebudowę dróg powiatowych. Spółka nie jest w stanie spłacić tej należności jednorazowo. Rozłożenie na raty zwiększa szanse na pozyskanie należnej nam kwoty. Przy tym w przypadku, kiedy dłużnik nie będzie wywiązywał się z płatności w ratach, zastosujemy sankcję w postaci konieczności zapłaty także odsetek, łącznie z jednorazową zapłatą całej należności, oczywiście już w postępowaniu komorniczym.
W przedmiotowej sprawie kompetentna jest Rada Powiatu, natomiast po podjęciu przedstawionej uchwały, Przewodniczący Rady będzie mógł podpisać umowę – porozumienie o rozłożeniu na raty problemowej należności.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej oraz umorzenia odsetek za zwłokę w płatnościach została podjęta 12-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/118/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 oraz informację z realizacji planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Następnie z prośbą o przedstawienie ww. informacji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – w dniu 28 grudnia 2011 roku budżet powiatu na 2012 rok został uchwalony na poziomie dochodów w wysokości 21.916.867,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 24.285.102,00 zł i deficycie 2.368.235,00 zł. Po zmianach, jakie zostały wprowadzone Uchwałami Rady i Zarządu do dnia 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do kwoty – 25.382.697,00 zł, zaś po stronie wydatkowej do 27.744.118,00 zł, przez co deficyt został zmniejszony do wysokości 2.361.421,00 zł, który pokryty zostanie ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że plan dochodów powiększono o kwotę 3.465.830,00 zł (netto) w tym: 412.204,00 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych; z tytułu pozyskania środków europejskich na współfinansowanie projektów unijnych w ramach POKL – 3.027.312,00 zł.
Natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę (netto) 3.459.016,00 zł, przede wszystkim w związku z pozyskaniem środków wymienionych powyżej.
Należy nadmienić, iż zmiany w budżecie powiatu zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczy brak merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała na ogół poprawnie. Dochody z tytułu subwencji oraz udziały od podatków wpływały terminowo i w kwotach zgodnych z planem. Jednakże dochody własne pozyskiwane były w stopniu niezadawalającym, ponieważ wykonanie planu dochodów z najmu za wynajem lokali w budynku Starostwa osiągnęło niespełna 42,62%. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może wystąpić brak środków na pokrycie zaplanowanych wydatków. Ponadto niepokoi realizacja planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatkach PIT i CIT. Plan z tytułu wpływów z podatków CIT (od osób prawnych) jest wykonany w 45,05%, jednakże w rozliczeniach z urzędami skarbowymi wykazywane są nadpłaty podatku, które powiat będzie musiał zwrócić. Udziały z podatku od osób fizycznych uzyskane zostały w 48,37%, jest to niższy procent wykonania niż wskazywało Ministerstwo Finansów w założeniach dla naszego powiatu. W chwili obecnej jesteśmy już na minusie, jeżeli chodzi o udziały w podatku od osób fizycznych (CIT).
Ponadto sytuacja finansowa instytucji kultury wymaga wsparcia ze strony organu założycielskiego, którym jest Powiat Łomżyński. Zwiększona i tak już dotacja podmiotowa na 2012 rok będzie niewystarczająca na pokrycie bieżącego utrzymania tych instytucji. Uzupełniono plan finansowy tych instytucji o kwotę około 99.905,00 zł.
Natomiast Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży pierwsze półrocze 2012 roku zamknął nadwyżką finansową netto w wysokości 75.708,32 zł.
W chwili obecnej, gdy chodzi o pomoc społeczną ocenia się, że będzie zapewniona realizacja zadań obligatoryjnych w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków.
Ponadto należy zabezpieczyć plan wydatków na pokrycie wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe od 1 lutego 2012 roku o 2%, oraz wynagrodzenia osobowe. Wstępnie skalkulowana kwota to około 108.000 zł i w miesiącu wrześniu zwiększono plan tych jednostek, które złożyły wnioski w przedmiotowej sprawie.
Należy zmierzać do uzyskania, w zamknięciu rocznym” jak najlepszej sytuacji finansowej, bowiem jak wynika z danych, będzie kwota nadwyżki z lat ubiegłych nie wystarczająca do zaprojektowania budżetu na 2013 rok na poziomie takim jak w 2012 roku. Znając założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok, nie należy się spodziewać wzrostu kwot subwencji ogólnej, a tym bardziej kwot z tytułu udziałów we wpływach podatków CIT i PIT. W chwili obecnej już są znane kwoty subwencji dla powiatu łomżyńskiego na 2013 rok i są one jedynie wyższe od tegorocznych o 34.444,00 zł.
Należy także nie zapominać o zapisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych, który wchodzi w życie od 2014 roku, wprowadzający nowe zasady zaciągania długu. Jednostki samorządu terytorialnego, które od 2011 roku mają możliwość pokrycia deficytu sekcji bieżącej budżetu (tj. ujemnej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) nadwyżką z lat ubiegłych, to działania takie dla nich generalnie są niekorzystne. Dlatego należy dążyć do budżetu zrównoważonego, a jeżeli będzie to niemożliwe, należy zmniejszać deficyt budżetowy do niezbędnego minimum.
Realizując planowane wydatki przestrzegano zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań na dzień 30 czerwca 2012 roku, nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych.
Kończąc, jeszcze raz akcentuje obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów, szczególnie oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na już istniejący w planie deficyt budżetowy w wysokości 2.361.421,00 zł i zwiększony we wrześniu o kwotę 344.220,00 zł do wysokości 2.705.641,00 zł. Ponadto założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok wskazują na to, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny a co za tym idzie środki przyznane dla Powiatu są prawie na tym samym poziomie co na 2012 rok, ale i mogą być niższe. Zaplanowane środki dla naszego powiatu a podane na stronie Ministerstwa Finansów już to potwierdzają. Generalnie ogólna sytuacja finansowa w kraju nie napawa optymizmem, co za tym idzie i naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności placówki za rok 2011 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku dziennego nie zgłoszono interpelacji bądź zapytań.

Ad.13 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży nie stwierdził podczas przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowy radnych powiatu łomżyńskiego żadnych nieprawidłowości (informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Staroście Łomżyńskiemu, za 2011 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Z kolei radna Irena Przybylak – poprosiła o interwencję w sprawie przywrócenia dawnej organizacji ruchu na ul. Dwornej w Łomży, który na mocy decyzji podjętej przez Radę Miejską został zmieniony przed kilkoma miesiącami.
Uzasadniając podkreśliła, że zarówno mieszkańcy jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą przy tej ulicy od pewnego czasu skarżą się na duże utrudnienia związane z reorganizacją ruchu. Przy tym zwróciła uwagę, że w ciągu krótkiego odcinka tej ulicy kierunek ruchu kilkukrotnie się zmienienia, co stwarza nawet zagrożenie dla uczestników ruchu na tej ulicy. Poza tym od momentu zmiany organizacji ruchu na tej ulicy zaczęły pojawiać się duże korki.

Przewodniczący Rady – poparł powyższą inicjatywę.

Starosta – poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przygotowanie wystąpienia w problemowej sprawie z merytorycznym uzasadnieniem.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP potwierdził, że osobiście doświadczył, iż organizacja ruchu na tej ulicy została poważnie skomplikowana i niepotrzebnie utrudniona, między innymi poprzez zastosowanie mnogości oznakowania zarówno pionowego jak i poziomego, co w gruncie rzeczy powoduje znaczny chaos na tym odcinku ulicy. Dodał przy tym, że zasada w organizacji ruchu powinna być taka, aby została zachowana płynność kierunków jazdy i tym samym logikę w przemieszczaniu się z jednego do drugiego punktu, natomiast w tym przypadku uczestnikom ruchu znacznie utrudniono pokonanie odcinka ul. Dwornej.
Nawiązując do powyższego poinformował, że w problemowej sprawie przygotuje projekt stosownego wystąpienia.

Zebrani nie mieli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Następnie Starosta poinformował, że Społeczny Komitet Fundacyjny Tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie w Łomży Legionistów Józefa Piłsudskiego organizuje zbiórkę publiczną. Celem zbiórki jest zebranie środków na wykonanie ww. Tablicy. Na czele tego Komitetu Stoi Bractwo Historyczne, któremu przewodniczy pan Czesław Rybicki. Patronat nad tym przedsięwzięciem - uroczystością sprawuje także Minister Obrony Narodowej, stąd przewidywana jest obecność Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.
Kontynuując zachęcił zebranych do zakupu cegiełek o nominałach 50 zł i 100 zł oraz rozpropagowanie tej inicjatywy wśród innych środowisk.

Zebrani nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ponadto nie poruszono innych tematów.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 26 paź 2012 11:10
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 11:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2192 razy