BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXII/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 27 września 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Łomżyńskiego.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Łomżyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wicestarosty Łomżyńskiego
a) zgłoszenie kandydata przez Starostę Łomżyńskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydata,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Wicestarosty Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
a) zgłoszenie kandydata przez Starostę Łomżyńskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydata,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 19647B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo-Bronowo i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015”.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XXI zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 26 czerwca 2012 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 18 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie limitu finansowego wydatków na składkę na ubezpieczenie społeczne; oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa o rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów ,,Święta Policji” organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Łomży, oraz wydatkowania kwoty 2.850 zł na nadzór nad lasami prywatnymi realizowany przez nadleśnictwa. Ponadto Zarząd przyjął postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku GDDKiA Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; oraz podjął 3 uchwały: w sprawie upoważnienia Pana Janusza Świderskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną; oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Z kolei Zarząd zajął stanowisko w sprawie nawiązania umów najmu lokali mieszkalnych
w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Gaci; zapoznał się z propozycją odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych firmie z Gdańska dotyczącej niezrealizowanej dokumentacji technicznej; a także przyjął 2 porozumienia z Gminą Przytuły: w sprawie modernizacji drogi na odcinku drogi powiatowej Borawskie-Mieczki; oraz w sprawie modernizacji drogi powiatowej na odcinku m. Wagi.
W dniu 31 lipca br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu rozpatrzono wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: o zwiększenie planu finansowego wydatków; oraz o przeznaczenie kwoty 7 tys. zł na przeprowadzenie oceny prawidłowości przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B”. Ponadto na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; także przyjęto porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu celem modernizacji drogi na odcinku przebiegającym przez miejscowość Zanklewo.
W dniu 29 sierpnia br. Zarząd Powiatu rozpatrzył informacje finansowe za I półrocze 2012 r. złożone, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przez: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Zarząd również podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kadzidło w Powiecie Ostrołęckim; uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać; oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Następnie na posiedzeniu rozpatrzono: wniosek Burmistrza Miasta Nowogród w sprawie rozłożenia na raty kwoty 60 tys. zł. należnej Powiatowi Łomżyńskiemu za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2011 roku; informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r., a także podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2012 roku.
W dniu 20 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego: rozpatrzony został wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej oraz wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży. Zarząd również zajął stanowiska: w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo części działki nr 475/80 w Śniadowie (działka w użytkowaniu ZPOZ); w sprawie wysokości czynszu oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci; oraz w sprawie regulacji własności działki nr 609/1 położonej w obrębie m. Bronowo gm. Wizna. Poza tym podjął 8 uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Przytułach, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 9 drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych w Gminie Śniadowo; w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Wizna i Mieczki w Gminie Wizna; oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Z kolei Zarząd przyjął 5 projektów uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego: 2 projekty w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015; w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km 0+000,00 do km 1+800,00 ” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Na zakończenie posiedzenia zapoznano się z porządkiem obrad XXII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz podjęto 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele samorządu powiatu wymienił:
28.06.2012 r. – Konferencja na 30-lecie weterynarii.
29.06.2012 r.– Konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe dotyczące Ziemi Łomżyńskiej.
05.07.2012 r. – Podlaska Agroliga.
07.07.2012 r. – Otwarcie XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.
10.07.2012r. – Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
12.07.2012 r. – Zawody strzeleckie.
15.07.2012 r. – Zakończenie XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.
23.07.2012 r. – Konferencja „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”.
27.07.2012 r. – Obchody Święta Policji.
1.08.2012 r. – 68 rocznica Powstania Warszawskiego; oraz spotkanie konsultacyjne w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, organizator Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
13.08.2012 r. – Spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego i przedstawicielami organizacji kombatanckich.
14.08.2012 r. – Składanie kwiatów i uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego przed pomnikiem 33 pułku piechoty (pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego; oraz spotkanie żołnierskich pokoleń).
15.08.2012 r. – Uroczystości związane obchodami Święta Wojska Polskiego.
19.08.2012 r. – Inscenizacja walk o Nowogród z września 1939r.
23.08.2012 r. – Rozstrzygnięcie konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne, P. Tadeusz Kadłubowski, który prowadzi gospodarstwo we wsi Szabły Młode zajął IV miejsce – w uroczystości uczestniczył p. Sekretarz Wiesław Jemielity.
25.08.2012 - 1.09.2012 r. – Pobyt młodzieży niemieckiej z powiatu Dingolfing-Landau w Bawarii na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, w ramach programu wymiany.
31.08.2012 r. – Sesja Rady Gminy Śniadowo; oraz posiedzenie Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1.09.2012 r. – Obchody 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
3.09.2012 r. – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/ 2013.
04.09.2012 r. – Posiedzenie Komisji Konkursowej dot. ufundowania Nagrody Starosty.
07.09.2012 r. – Przegląd Twórczości Artystycznej Osób niepełnosprawnych, organizator Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom”.
08.09.2012 r. – Bitwa o Wiznę - Strękowa Góra koło Wizny (uczestniczyła p. Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych); oraz 20-lecie Firmy Agro-Rolnik ze Śniadawa.
09.09.2012 r. – Dożynki Wojewódzkie i Diecezjalne Diecezji Łomżyńskiej w Łapach (uczestniczył p. Wacław Sierbiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa oraz p. Romuald Kozłowski. Stoisko wystawowe przygotowała p. Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych oraz p. Joanna Olszewska i p. Katarzyna Sowa – pracownice Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych). Tego dnia miała miejsce także Inauguracja VIII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” im. Jana Pawła II, organizator Filharmonia Łomżyńska.
13.09.2012 r. – Obchody 20-lecia nadania imienia 3-go Pułku Strzelców Konnych Szkole w Śniadowie.
14.09.2012 r. – Uroczyste otwarcie Centrum Obsługi Rolnictwa A-lima bis w Podgórzu.
16.09.2012 r. – Zlot pamięci września, Apel poległych – złożenie kwiatów pod pomnikiem obrońców Wizny (uczestniczyli: p. Adam Sowa Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego oraz p. Romuald Kozłowski).
17.09.2012 r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia; Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi posiedzenie Rady Parku; oraz uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka.
20.09.2012 r. – Spotkanie z młodzieżą niemiecką, Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych.
21. 09.2012 r. – Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej (uczestniczył p. Wacław Sierbiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa).
22.09.2012 r. – Podsumowanie współzawodnictwa sportowego Powiatu Łomżyńskiego; oraz 25-lecie Teatru Lalki i Aktora w Łomży.
26.09.2012 r. – Posiedzenie Zarządu Związku Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę; oraz pożegnanie sztandaru 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego im. Gen. Mariana Raganowicza.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Sławomir Łomotowski w imieniu swoim oraz mieszkańców Jednaczewa zwrócił się z prośbą o pomoc w sprawie utwardzenia części drogi powiatowej biegnącej przez Las Jednaczewski – od tzw. grobli jednaczewskiej w kierunku Nowogrodu, odcinka o długości około 1,3 km. Poprosił przy tym o odpowiedź pisemną na złożoną interpelację (interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie udzielona pisemnie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Z kolei radna Wiesława Masłowska odniosła się do interpelacji złożonej na poprzedniej sesji w sprawie szybkiego wykonania naprawy dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Łomża. Dotyczyło to odcinka drogi odchodzącego od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin, na wysokości miejscowości Puchały w kierunku cmentarza oraz odcinka drogi odchodzącego od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin, na wysokości miejscowości Lutostań – od początku wsi Pęsy Lipno. Mając na uwadze powyższe podziękowała za szybką reakcję ZDP w Łomży w zgłoszonej sprawie. Jednak zwróciła uwagę, że w innym zakresie miały być wykonane barierki ochronne – do końca sierpnia br., jednak z nieznanych jej przyczyn nie zostało to jeszcze wykonane. Ponadto zapytała z jakiego powodu nie został wykonane zabezpieczenie przepustu w Kotach, który jest w bardzo złym stanie technicznym.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie udzielona przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w punkcie nr 15 porządku obrad.
Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Starosta – niniejszym składam wniosek o odwołanie pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego ze stanowiska Wicestarosty Łomżyńskiego, członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym składam wniosek o odwołania pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego ze stanowiska Wicestarosty Łomżyńskiego, członka Zarządu Powiatu.
W uzasadnieniu chcę Państwa poinformować: w poczuciu odpowiedzialności za Powiat Łomżyński, a w szczególności za jego dobro i kształtowanie pozytywnej, partnerskiej współpracy z gminami tworzącymi Powiat, współpracy tak istotnej dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć, a także w związku z utratą zaufania oraz nieprzestrzeganiem paragrafu 54 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, wnioskuję o odwołanie pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego ze stanowiska Wicestarosty Łomżyńskiego, członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Sławomir Łomotowski – mogę prosić o wyjaśnienie, o czym mówi paragraf 54 Statutu Powiatu Łomżyńskiego?

Starosta – o tym, że Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz.

Radna Barbara Zalewska – a w jakiej formie złamał ten paragraf?

Przewodniczący Rady – jestem zdania, że każdy zarządzający jednostką powinien mieć jako zastępcę i wokół siebie osoby zaufane, szczególnie jeżeli współpracuje z nimi na co dzień. Osobiście prowadząc ponad 20 lat firmę, firmę z sukcesami, zawsze dobierałem sobie zaufanych pracowników.
Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że Starosta uzasadnia wniosek między innymi tym, że odwołanie Wicestarosty ma na celu kształtowanie pozytywnej, partnerskiej współpracy z gminami tworzącymi Powiat, współpracy niezwykle istotnej dla wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Jeżeli współpraca z gminami ma być zagrożona to przepraszam, ale te 4 lata naszej pracy w samorządzie nie będzie miało sensu.

Wicestarosta – Krzysztof Ryszard Kozicki – jestem trochę zdenerwowany więc ta wypowiedź będzie może dość emocjonalna. Trudno jest mi odnieść się tak szybko do wniosku Starosty, ponieważ około miesiąca nie rozmawialiśmy ze sobą. Było to spowodowane tym, że za zgodą Starosty wykorzystywałem zaległe urlopy, ponieważ szereg obowiązków i choroba mojego zastępcy – w poprzedniej kadencji nie pozwoliły na bieżące wykorzystywanie urlopu. Natomiast wyjechałem na urlop w poczuciu, że nasze stosunki są przyjazne. Po powrocie spotkała mnie przykra niespodzianka. Spodziewałem się wielu rzeczy, ale nie tego. Rozumiem, że spora grupa radnych zagłosuje za moim odwołaniem, czy to z powodów politycznych, czy każdych innych. Szanuję to, ponieważ będziemy przecież spotykać się i współpracować jeszcze przez lata.
Natomiast zarzutu z paragrafu 54 Statutu Powiatu Łomżyńskiego zupełnie nie rozumiem. Przecież to Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz. Natomiast ja chodziłem tam gdzie mnie wysyłał lub gdzie nie mógł pójść osobiście, to chyba oczywiste.
Jeżeli chodzi o współpracę z gminami to uważam, że miałem bardzo dobrą. Wystarczy porównać wskaźniki i wyniki finansowe. W poprzedniej kadencji zrealizowaliśmy inwestycje drogowe na 39 mln zł i ponad 1/3 tej puli to środki z gmin, w zasadzie środki płynęły z każdej gminy. Dodam, że jeszcze niedawno miałem bardzo ciepłe telefony od wójtów. Zdaję sobie sprawę, że pewne rozstrzygnięcia zapadły.
Mimo wszystko chciałbym podziękować panu Staroście za to, że mogłem pracować na rzecz naszego samorządu, łącznie przez 6 lat jako Starosta i Wicestarosta, kiedy to udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. Mam tu na myśli 54 km dróg oddanych do użytku, 25 dokumentacji technicznych i inne wykonane zadania. Środki były na to pozyskiwane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym także z gmin. Cieszą mnie wszystkie zrealizowane projekty zarówno w tej jak i w poprzedniej kadencji. Między innymi w Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego oblicze znacznie się odmieniło. Jestem zadowolony również z realizacji nowej idei aktywizacji bezrobotnych, tj. przedsiębiorczość społeczną. Zostały utworzone 3 spółdzielnie, w których jest już zatrudnionych ponad 70 osób. W sumie ma powstać około dziesięciu spółdzielni, w których znajdzie zatrudnienie kilkaset osób. Niebawem powstanie Centrum Integracji Społecznej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia i inne. Informację o aktualnie realizowanych i zrealizowanych już przedsięwzięciach oraz o tych, które będą realizowane w przyszłym roku wszystkim Państwu przekazałem na piśmie. Łączna wartość tych projektów to około 7,5 mln zł. Tak wygląda moje działanie. Jestem zaskoczony, wyjechałem na urlop w poczuciu, że moja współpraca jest pozytywnie odbierana.
Tak jak powiedział pan Przewodniczący Rady, zarządzający dobiera sobie współpracowników, jednak w samorządu zarządzający nie powinien traktować jak prywatnego folwarku. Ja też jestem samorządowcem, wydaje mi się, że trochę ważnych rzeczy dla tej wspólnoty zrobiłem i powinienem zostać potraktowany bardziej godnie. Mogłem być poinformowany o takiej sytuacji i sam bym złożył rezygnację. Przykro mi i życzę udanego głosowania.

Przewodniczący Rady – my nie oceniamy Pana pracy z poprzedniej kadencji, Pana sukcesy były zawsze doceniane, zawsze miał Pan absolutorium. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy wniosek Starosty o odwołanie swojego zastępcy, do którego stracił zaufanie.

Starosta – nie zamierzam polemizować z tym wszystkim o czym mówił mój przedmówca – pan Krzysztof Kozicki, jednak muszę wspomnieć o trzech sprawach. Otóż to nie są zarzuty, natomiast są to elementy, które spowodowały, że taki wniosek złożyłem. Ponadto nie traktuję i na pewno nie będę traktował Powiatu Łomżyńskiego jako prywatnego folwarku.
Uważam, że nasze stosunki będą przyjazne, przecież nie pracujemy ze sobą od dwóch lat. Mam nadzieję, że te stosunki będą pozytywne, może chłodne, ale przyjazne. Natomiast zgodnie z przedstawionym uzasadnienia musiałem wcześniej taką decyzję podjąć i dzisiaj taki wniosek złożyć.

Wicestarosta – rozumiem Pana Starostę, jednak byłem przekonany, że nasze stosunki nie tyle, że nie były chłodne, ale były przyjazne. Obaj jesteśmy samorządowcami i obaj umówiliśmy się na pewną współpracę i starałem się ze wszech miar wypełniać godnie powierzone mi przez Pana obowiązki. Jeżeli byłbym poinformowany o takiej sytuacji to sam bym złożył rezygnację i nie byłoby tak nieprzyjemnej sprawy.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radna Barbara Zalewska zgłosiła radnego Andrzeja Piotorowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Maria Mrozek zgłosiła radnego Henryka Krajewskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Adam Sowa zgłosił radnego Kazimierza Polkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei radny Rafał Kołakowski nie wyraził zgody na kandydowanie, po czym zgłoszona do kandydowania radna Maria Mrozek wyraziła zgodę na kandydowanie.

Następnie w zarządzonym głosowaniu następujący skład Komisji Skrutacyjnej: radny Andrzej Piotrowski, radny Kazimierz Polkowski i radna Maria Mrozek został przyjęty 16-ma głosami „za” i 1–ym głosem „wstrzymującym się” (głosów przeciwnych nie było).

W dalszym etapie obrad Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wg następującego układu:
1. Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji.
2. Maria Mrozek – członek Komisji.
3. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając instrukcję oraz zasady głosowania stwierdził: głosowanie zgodnie z prawem jest tajne, wobec czego głosowanie nie może odbywać się przy stole radnych. Głosowanie odbędzie się przy mównicy, gdzie będzie znajdować się także urna, która obecnie jest pusta. Radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania i będzie głosował przy mównicy.
Stawiamy znak „x” w kratce pod słowem „tak” lub „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania. Postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „tak” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza opowiedzenie się za odwołaniem pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego z członka Zarządu, Wicestarosty Łomżyńskiego. Natomiast postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza sprzeciw wobec odwołania pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego z członka Zarządu, Wicestarosty Łomżyńskiego. W innych przypadkach oddany głos będzie nieważny.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i zgodnie z przedstawionymi zasadami oraz instrukcją oddawali swoje głosy.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona przerwa, w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytując protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Wicestarosty Łomżyńskiego stwierdził, że za odwołaniem członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Wicestarosty Łomżyńskiego opowiedziało się 12-tu radnych natomiast 5-ciu było przeciwnych (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 września 2012 roku w ww. sprawie, wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Wicestarosty Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za” i 3-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/106/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady w imieniu swoim i wszystkich radnych podziękował byłemu Wicestaroście za dotychczasową współpracę, życząc mu i wszystkim radnym kolejnych owocnych, wspólnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz całej społeczności powiatu łomżyńskiego.

Ad.7 Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Z kolei o zabranie głosu poprosił Starostę.

Lech Marek Szabłowski – na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym składam wniosek o powołanie pana Adama Krzysztofa Sowę na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego, członka Zarządu Powiatu.

Natomiast będąc przy głosie pragnę podziękować panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu za dotychczasowy wkład i pracę na rzecz powiatu łomżyńskiego, a w szczególności za obszary którymi się zajmował, czyli przede wszystkim sprawy społeczne.
Następnie w zarządzonym głosowaniu następujący skład Komisji Skrutacyjnej: radny Andrzej Piotrowski, radny Kazimierz Polkowski i radna Maria Mrozek został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kandydaci do ww. Komisji wyrazili zgodę na kandydowanie).

W dalszym etapie obrad Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wg następującego układu:
1. Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji.
2. Maria Mrozek – członek Komisji.
3. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając instrukcję oraz zasady głosowania stwierdził: głosowanie zgodnie z prawem jest tajne, wobec czego głosowanie nie może odbywać się przy stole radnych. Głosowanie odbędzie się przy mównicy, gdzie będzie znajdować się także urna, która obecnie jest pusta. Radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania i będzie głosował przy mównicy.
Stawiamy znak „x” w kratce pod słowem „tak” lub „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania. Postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „tak” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza opowiedzenie się za wybraniem wskazanego kandydata na Wicestarostę Łomżyńskiego. Natomiast postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza sprzeciw wobec wybrania wskazanego kandydata na Wicestarostę Łomżyńskiego. W innych przypadkach oddany głos będzie nieważny.

Następnie radny Sławomir Łomotowski poprosił o prezentację kandydata na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego.

Radny Adam Krzysztof Sowa przypomniał, że na sesji Rady Powiatu przedstawiał już swoją osobę – jako kandydata na członka Zarządu Powiatu, mimo to poinformował, że ma 49 lat, jest żonaty, ma 4 dzieci, w tym troje dorosłych, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rolniczym, gdzie uzyskał tytuł inżyniera magistra rolnictwa. Od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą a przy tym zajmuje się także działalnością rolniczą.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i zgodnie z przedstawionymi zasadami oraz instrukcją oddawali swoje głosy.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona przerwa, w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytując protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie przeprowadzenia wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego stwierdził, że za wybraniem kandydata – Adama Krzysztofa Sowy na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego opowiedziało się 12-tu radnych natomiast 5-ciu było przeciwnych (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 września 2012 roku w ww. sprawie, wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego została podjęta 12-ma głosami „za” i 4-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Z kolei Wicestarosta Łomżyński – Adam Krzysztof Sowa podziękował za udzielone mu poparcie, przy czym podkreślił, że obejmując stanowisko Wicestarosty będzie opierał swoje działania na rzecz dobra i rozwoju całego powiatu na współpracy ze wszystkimi 9-ma gminami – wójtami, burmistrzami i radami tych gmin. Zadania te będzie realizował wspólnie ze Starostą oraz Zarządem Powiatu a także Radą Powiatu i kadrą Starostwa Powiatowego w Łomży oraz podległych jednostek.

Ad.8 Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu wybiera członka zarządu powiatu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Z kolei o zabranie głosu poprosił Starostę.

Lech Marek Szabłowski – na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym składam wniosek o wybór pani Wiesławy Masłowskiej na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady przypomniał, że panią Wiesławę Masłowską wszyscy radni znają od dwóch lat, po czym zapytał ją czy wyraża zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Wiesława Masłowska wyraziła zgodę na kandydowanie do ww. funkcji.

Następnie w zarządzonym głosowaniu następujący skład Komisji Skrutacyjnej: radny Andrzej Piotrowski, radny Kazimierz Polkowski i radna Maria Mrozek został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kandydaci do ww. Komisji wyrazili zgodę na kandydowanie).

W dalszym etapie obrad Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wg następującego układu:
1. Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji.
2. Maria Mrozek – członek Komisji.
3. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając instrukcję oraz zasady głosowania stwierdził: głosowanie zgodnie z prawem jest tajne, wobec czego głosowanie nie może odbywać się przy stole radnych. Głosowanie odbędzie się przy mównicy, gdzie będzie znajdować się także urna, która obecnie jest pusta. Radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej będzie otrzymywał kartę do głosowania i będzie głosował przy mównicy.
Stawiamy znak „x” w kratce pod słowem „tak” lub „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania. Postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „tak” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza opowiedzenie się za wybraniem wskazanego kandydata na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Natomiast postawienie znaku „x” w kratce pod słowem „nie” obok nazwiska i imienia kandydata na karcie do głosowania oznacza sprzeciw wobec wybrania wskazanego kandydata na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. W innych przypadkach oddany głos będzie nieważny.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona przerwa, w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytując protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego stwierdził, że za wybraniem kandydatki – Wiesławy Masłowskiej na członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego opowiedziało się 11-tu radnych natomiast 4-ch było przeciwnych, 2 głosy były nieważne (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 września 2012 roku w ww. sprawie, wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14-ma głosami „za” i 3-ma głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Z kolei głos zabrał Starosta, który podziękował radnym za poparcie obu wniosków, które złożył podczas XXII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Przy tym pogratulował osobom, które objęły nowe funkcje w organie wykonawczym Powiatu Łomżyńskiego, uprzedzając je o konieczności wygenerowania znacznie większej ilości czasu niezbędnego do odpowiedniego wypełnienia swoich nowych obowiązków. Ponadto wyraził przekonanie, że wszyscy radni będą zadowoleni ze współpracy i działań na rzecz dobra i rozwoju powiatu łomżyńskiego.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o kwotę 208.005 zł. Kwota zostanie rozdysponowana zgodnie z danymi wartymi w paragrafach budżetowych wyszczególnionych w załącznikach, przy czym należy dodać, że zmiany w budżecie należy wprowadzić na uzupełnienie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z podwyżką o 2% składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lutego 2012 rok. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie instytucji kultury w związku ze zwiększonymi kosztami bieżącego utrzymania, przede wszystkim zużycia energii i opału oraz na dodatkowe koszty w związku z realizacją inwestycji przystosowania budynku na ośrodek edukacji ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Także środki są niezbędne na pokrycie wydatków związanych z przejściem jednego z pracowników na emeryturę.
Przytoczona powyżej kwota zostanie osiągnięta z tytułu wpłaty Gminy Nowogród na podstawie porozumienia zawartego w sprawie w dniu 4 sierpnia 2011 roku dotyczącego rozliczenia wspólnej inwestycji zrealizowanej w latach poprzednich.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2012 roku. Załącznik ten zmodyfikowano ze względu na Decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku o uzupełnieniu planu dotacji na kwotę 660.296 do wysokości 972.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z poz. 1 tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Chomentowo – Śniadowo. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II; Jednakże w późniejszym terminie dotacja ta ulegnie zmniejszeniu do wysokości 584.482 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 września 2012 roku o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa na w/w zadanie. Ponadto z zaplanowanych środków powiatu przesuwa się kwotę 234.600 zł tytułem oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu na zadanie wynikające z przygotowanego porozumienia z wójtem Gminy Śniadowo na wspólną realizację zadania inwestycyjnego –„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 667 Szerzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Mężenin, Olszewo, Stare Duchny dł. około 2,126 km, przy udziale finansowym po 50% każdej ze stron tj. po 600.000 zł. Kwota udziału powiatu zostanie zabezpieczona z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej – 234.600 zł, pozostałej kwoty z zaplanowanej na wkład własny powiatu tj. 21.180 zł oraz ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 344.220 zł, co daje 600.000 zł i to stanowi 50% wkład powiatu w realizację tego zadania inwestycyjnego. Stosowne porozumienie z Gminą Śniadowo zostanie podpisane po przyjęciu uchwały. Zadanie to ujęte zostało w poz. 6 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Środki z Gminy zostaną przyjęte do budżetu po rozstrzygnięciu przetargu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok, po wprowadzeniu zmian w załączniku Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2012 rok. W pozycji nr 6 wprowadzono nowe zadanie, na realizację którego należy zabezpieczyć w części środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 344.220 zł. Zmiany te wpłyną na zwiększenie wysokości deficytu z kwoty 2.361.421 zł do kwoty 2.705.641 zł – o 344.220 zł. Ponadto wprowadzono aktualne dane dotyczące roku 2011 po jego zakończeniu, zgodnie ze sprawozdawczością za 2011 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „wykonanie 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to wykonanie za 2011 rok i planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


Ad12 i Ad.13 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – stwierdził, że w związku z tym, że będziemy starać się o pozyskanie dofinansowania zaplanowanych inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych musimy złożyć wnioski do 28 września br. pozyskanie środków zewnętrznych jest dla nas kluczowe, bowiem samorządy same nie są w stanie udźwignąć ciężaru finansowego. Aktualnie wg nowych wytycznych można złożyć dwa wnioski, które mają szansę na otrzymanie wsparcia. Poziom dofinansowania na dzień dzisiejszy jest na poziomie 30 % wartości inwestycji, jednak ma wzrosnąć. Natomiast przyjęliśmy zasadę, że będziemy lobować inwestycje, które znajdą pokrycie udziału własnego przez samorząd powiatu i zainteresowanej gminy. Takie zaangażowanie zagwarantowały samorządy Gminy Nowogród i Gminy Wizna. Z pewnością szanse na dofinansowanie obu inwestycji są małe, jednak korzystając z możliwości chcemy złożyć dwa wnioski i stąd dwa projekty uchwał przedstawione Państwu. Pierwszy projekt uchwały dotyczy gminy Wizna drogi Bronowo – Janczewo, odcinka o długości 1,8 km; jezdnia mineralno-bitumiczna o szerokości 5 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m; warstwa ścieralna 4 cm; warstwa wiążąca 4 cm; podbudowa 20 cm.
Na terenie gminy Nowogród mamy dwa odcinki. Pierwszy odcinek o długości niespełna 1,4 km; szerokość zmienna od 5 do 5,90 m, szerokość poboczy do 1 m; warstwa ścieralna 4 cm; warstwa wiążąca 4 cm; podbudowa 20 cm; jezdnia mineralno-bitumiczna. Drugi odcinek o długości 1,569 km; konstrukcja podobna do przytoczonych powyżej. Koszty w tym drugim przypadku są znacznie wyższe, ponieważ zakres prac jest znacznie wyższy i dodatkowo zachodzi potrzeba wymiany gruntów.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionych zagadnień.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe projekty uchwały.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe projekty uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 19647B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo-Bronowo i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015” został przygotowany w związku z planowaną do realizacji inwestycją na drodze powiatowej Stara Łomża – Siemień – Pniewo. Ma on o tyle istotne znaczenie, że są duże szanse na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych i wobec tego wskazane jest wpisanie tego przedsięwzięcia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015. Proces przygotowawczy procesu inwestycyjnego został rozpoczęty w roku 2010, natomiast aktualnie będzie konieczna aktualizacja dokumentacji technicznej, co będzie angażować dodatkowe środki. Natomiast warunkiem o ubieganie się o dofinansowanie tej inwestycji jest wpisanie jej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015” została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było; jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 września 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku dziennego została przedstawiona interpelacja przez radnego Sławomira Łomotowskiego i radną Wiesławę Masłowską. Nawiązując do powyższego udzielił głosu Staroście łomżyńskiemu.

Lech Marek Szabłowski – w odpowiedzi na przedstawioną interpelację przez radnego Sławomira Łomotowskiego pragnę poinformować, że wyczerpująca odpowiedź zostanie udzielona na piśmie w ciągu 14 dni, która będzie przygotowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – pana Janusza Świderskiego. Natomiast osobiście w tym temacie mogę dodać, że rozmawiałem z Wójtem Gminy Łomża – panem Nowakowskim o modernizacji drogi przebiegającej przez Jednaczewo – ulicy Łąkowej. Wójt jest zainteresowany tą inwestycją, natomiast w dniu jutrzejszym jestem umówiony w sprawie realizacji tej inwestycji. Na pewno w pierwszej kolejności należy opracować dokumentację techniczną. W mojej ocenie szans na wykonanie inwestycji w przyszłym roku na tym etapie nie ma, absolutnie nie jesteśmy przygotowani do wpisania tej inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Szczegółowa odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

Natomiast w odpowiedzi na interpelację radnej Wiesław Masłowskiej – w sprawie odcinka drogi odchodzącego od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin, na wysokości miejscowości Puchały w kierunku cmentarza oraz odcinka drogi odchodzącego od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin, na wysokości miejscowości Lutostań – od początku wsi Pęsy Lipno, informuję, że w ramach bieżącego utrzymania, ZDP wykona prace możliwe do realizacji w tym roku.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – dodał, że znaczna część problemowych prac jest już wykonana bądź w trakcie realizacji i w tym przedmiocie szczegółowe terminy i zadania są ustalane z Wójtem Gminy Łomża.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 W wolnych wnioskach nie poruszono żądnych zagadnień.

Ad.17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: piątek, 12 paź 2012 13:12
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 13:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2200 razy