BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXI/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 26 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotorowskiego).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta – chciałbym zgłosić do porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.
Wyjaśniając Starosta poinformował, że sprawa odnosi się do kwestii niewłaściwego określenia w pierwotnej uchwale sposobu wejścia w życie tej uchwały. Mając na uwadze powyższe poprosił radcę prawnego o szersze uzasadnienie zaproponowanego projektu uchwały.

Dariusz Wąsowski – przypomnę, że podjęta była na poprzedniej sesji uchwała w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego i zapisy w niej zawarte były zgodne z wzorem jaki w podobnych przypadkach wykorzystany był przez inne samorządy w ościennych województwach, czyli określiliśmy, iż uchwała powinna wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. W związku z tym jej treść miała być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Jednak przedstawiciel Wojewody Podlaskiego z nadzoru prawnego podał informację, że ich zdaniem uchwała powinna zawierać zapis o wejściu uchwały w życie z dniem podjęcia. Nic poza tym nie ulega zmianom. W zasadzie można uznać, że jest to zmiana redakcyjna.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie powyższego tematu po punkcie 9-tym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych propozycji, które w zarządzonym głosowaniu zostały przyjęte 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Przewodniczący Rady, wobec braku innych propozycji lub uwag ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – Od XX zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 15 maja 2012 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 15 maja 2012 r. – po zakończeniu XX-tej sesji odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2012 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ponadto Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 6 czerwca br. podczas drugiego posiedzenia Zarządu Powiatu rozpatrzono wnioski: Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zwiększenie dotacji podmiotowej o 20.000 zł; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dofinansowanie II etapu realizacji drogi 1964 Bronowo-Janczewo; Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na opracowanie studium wykonalności na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo. Z kolei na posiedzeniu tym przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Następnie Zarząd podjął 4 uchwały: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego; w sprawie zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Łomży o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka”; w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gaci oraz ustalenie ceny wywoławczej, oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży. Na posiedzeniu tym także dokonano analizy gospodarki paliwowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży za okres od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2012r. po wprowadzeniu opomiarowania niektórych pojazdów silnikowych; rozpatrzono podanie PE-POLSKA Sp. z o.o. sp. k. z Gdańska o zawarcie ugody w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego dotyczącego niewykonania dokumentacji. Na zakończenie zatwierdzono Arkusz Organizacji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2012/2013.
W dniu 18 czerwca br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o dodatkowe środki na ostateczne rozliczenie projektu pod nazwą „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” oraz wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przeznaczenie kwoty 135 tys. zł w roku bieżącym na sfinansowanie dokumentacji technicznej i przebudowy przepustu w miejscowości Gardoty gm. Przytuły (awaria przepustu). Zarząd przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011rok; oraz w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok i zapoznał się z porządkiem obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu dzisiejszym, przed sesją odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego: przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego; podjęto uchwałę w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa; oraz podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli inni przedstawiciele samorządu powiatu wymienił:
16.05.2012r. – Dzień Bibliotek i Bibliotekarza – Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna.
17.05.2012r. – Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego.
19.05.2012r. – Podsumowanie Konkursu „W hołdzie pamięci Ks. Kazimierza Lutosławskiego” – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
20.05.2012r. – Uroczyste otwarcie obory z wielofunkcyjnym robotem do udoju DELAVAL.
22.05.2012r. – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Zjazd LZS – uczestniczył p. Wicestarosta.
23-27.05.2012r. – Pobyt delegacji niemieckiej z Powiatu Dingolfing Landau.
23.05.2012r. – Nadanie Imienia Gen. Władysława Andersa SP nr 4 oraz wręczenie sztandaru – uczestniczył P. Wicestarosta
24.05.2012r. – Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.
28.05.2012r. – Spotkanie z Dyrektorem Poczty Polskiej Centrum Sieci Pocztowej Franciszkiem Herodem oraz spotkanie subregionów kolneńskiego, łomżyńskiego, Miasta Łomża, wysokomazowieckiego, zambrowskiego dot. wyznaczenia kierunków wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020.
30.05.2012r. – Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz szkolenie dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – uczestniczył p. Wicestarosta.
31.05.2012r. – Wojewódzka Rada ds. osób niepełnosprawnych – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – Uczestniczył p. Wicestarosta.
2.06.2012r. – Jubileusz 100-lecia Banku Spółdzielczego w Łomży.
3.06.2012r. – 50-lecie Kapłaństwa KS. Proboszcza Ambroziaka – P. Romuald Kozłowski
05.60.2012r. – Wojewódzka Rada Programowa OHP.
06.06.2012r. – Spotkanie założycielskie Komitetu Fundacyjnego Tablicy upamiętniającej pobyt i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego.
11.06.2012r. – Posiedzenie Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – uczestniczył p. Wicestarosta.
13.06.2012r. – Otwarcie XXV Międzynarodowego Festiwalu WALIZKA oraz podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Tego dnia także miały miejsce IV Akademickie Targi Pracy – PWSIiP – uczestniczył p. Wicestarosta.
15.06.2012r. – Olimpiada samorządowa Szczuczyn oraz Obchody Rocznicy Nadania Praw Miejskich Łomży – uczestniczył p. Wicestarosta.
16.0.602012r. – Zakończenie XXV Międzynarodowego Festiwalu WALIZKA – uczestniczył p. Wicestarosta.
17.06.2012r. – Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej.
18.06.2012r. – Spotkanie Komitetu Założycielskiego fundatorów Tablicy upamiętniającej pobyt i internowanie w Łomży legionistów Józefa Piłsudskiego.
20.06.2012r. – II Międzynarodowy Dzień Uchodźcy oraz spotkanie podsumowujące współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2011/2012.
24.06.2012r. – Msza Polowa w 68 rocznicę bitwy stoczonej przez oddziały AK z niemieckim okupantem – Kościół Parafialny w Wygodzie; Noc świętojańska Nowogród oraz uroczyste otwarcie świetlicy w Giełczynie.
23-24.06.2012r. – XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolska Wystawa Drobiu.

Z kolei radny Rafał Kołakowski zabierając głos stwierdził: proszę o podanie informacji nt. tego, jakie są plany w zakresie realizacji inwestycji, do których dokumentację techniczną miała wykonać firma projektowa z Gdańska – która to nie wywiązała się z zawartych z naszym samorządem umów. Skutkowało to tym, że przytoczone inwestycje zostały wstrzymane. W związku z tym proszę o odpowiedź czy porozumienia zawarte z samorządami gminnymi w ww. zakresie będą realizowane?

Starosta – porozumienia zostały podpisane z samorządami gminnymi na 4 odcinki dróg powiatowych. Została wyłoniona firma z Gdańska – PE-POLSKA Sp. z o.o. sp. k., o której Pan wspomniał. Umowy z tą firmą zostały podpisane w roku 2010, wobec czego nałożyliśmy na tę firmę kary umowne i z kolei przeprowadziliśmy postępowanie sądowe i komornicze. Następnie firma z Gdańska złożyła do Zarządu Powiatu wniosek o umorzenie zadłużenia, które miała wpłacić na naszą rzecz. Zawarcie ewentualnej ugody w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego dotyczącego niewykonania dokumentacji Zarząd Powiatu rozpatrzył, mając między innymi na uwadze wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXVI/185/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Generalnie Zarząd postanowił rozłożyć należność główną w wysokości 48.839,40 na 10 miesięcznych rat. Ponadto Zarząd Powiatu przychylił się do umorzenia odsetek naliczonych na dzień 23 maja br. – na kwotę 3.110,98 zł. – po spłaceniu zadłużenia głównego. Aktualnie po rozmowach z wójtami i burmistrzami ustaliliśmy, że na dzień dzisiejszy jedynie pan Edward Łada – Wójt Gminy Piątnica jest zainteresowany kontynuacją i partycypacją w kosztach inwestycji na jednej z dróg powiatowych, oczywiście zlokalizowanych na terenie gminy Piątnica.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Wiesława Masłowska poprosiła o jak najszybsze wykonanie naprawy dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Łomża:
1. Odcinek drogi odchodzący od drowi wojewódzkiej Łomża – Mężenin na wysokości miejscowości Puchały w kierunku cmentarza. Podkreśliła przy tym, że na tym, odcinku znajdują się duże ubytki w asfalcie, co grozi uszkodzeniem samochodów.
2. Odcinek drogi odchodzący od drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin na wysokości miejscowości Lutostań – od początku wsi Pęsy Lipno. Podkreśliła przy tym, że odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym.
(ww. interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację nastąpi w punkcie nr 11. Następnie wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Starosta – uchwalony w dniu 22 lutego 2011 roku budżet powiatu na 2011 rok przewidywał łączne dochody na kwotę 22.926.732 zł oraz wydatki w kwocie 24.506.531 zł, a więc wyższe wydatki o 1.579.799 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 27.592.591 zł tj. o 4.665.859 zł czyli o 20,35%, a plan wydatków o 5.015.012 zł tj. o 20,46 %, do wysokości– 29.521.543 zł, i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie 1.928.952 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości 2.235.391 zł;
b) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL – 2.013.550 zł;
c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu 100.000 zł;
e) dodatkowych dotacji celowych na kwotę 293.392 zł na finansowanie takich zadań jak: opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 87,33 % w stosunku do globalnej kwoty planu. W zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję, iż na wydatki inwestycyjne i remonty w 2011 roku przeznaczono kwotę 2.489.502,46 zł tj. 52,36 %, w tym: na zakupy inwestycyjne 162.125,47 zł; na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych 2.327.376,99 zł z przeznaczeniem między innymi 230.238,00 zł na dokumentację geodezyjną, projektową) oraz 1.865.982,14 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami, a także 212.164,45zł na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie (wkład własny powiatu).
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych merytorycznych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami.
Realizacja budżetu w roku 2011 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 105,32%, tzn. powyżej planu o kwotę 53.234 zł .Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 3.147.870,00 zł, co stanowi 127,59 % planu rocznego. Wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wydatków miały na uwadze przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2011 zamknął się w efekcie wynikiem dodatnim. Pozostałe środki niewykorzystane w roku budżetowym, zostały zaangażowane w 2012 roku na zadania niezrealizowane w roku 2011 oraz na pokrycie planowanego deficytu. Należy nadmienić, iż Zarząd Powiatu nie miał wpływu na brak realizacji tych zadań, były to przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zarządu Powiatu.
Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o niewygasających wydatkach na realizację zadań związanych z założeniem i modernizacją numeryczną bazy ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Łomża, obręby Podgórze, Siemień, Nadrzeczny i Siemień Rowy o wartości 123.615,00 zł. Zadanie zgodnie z zapisami w uchwale ma być zakończone do 30 czerwca 2012 roku. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, w przypadku nie zrealizowania tego zadania w określonym terminie, bezwzględnie należy środki przekazać na dochody powiatu. Ponadto otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2011 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzono je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek, rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2011 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2011 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I-go kwartału 2012 roku. Taka sytuacja powtarza się corocznie i w dalszych latach będzie także miała miejsce.
Reasumując, oba sprawozdania są sporządzone prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową powiatu Łomżyńskiego. Zatem Proszę o przyjęcie sprawozdań finansowego z wykonania budżetu za rok 2011 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2011 rok.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził: Budżet powiatu na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/20/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany do budżetu. Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę 27.592.591,00 zł i wydatków na kwotę 29.521.543,00 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Zarząd Powiatu realizował podjęte uchwały zgodnie z ich treścią. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 27.936.016,75 zł, co stanowi 101,25 % planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 25.781.442,41 zł, tj. 87,33 % planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.154.574,34 zł, przy planowanym deficycie budżetowym na kwotę 1.928.952,00 zł. Wpływ na faktyczny wynik budżetu miało niewykonanie planowanych wydatków, przede wszystkim wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 4.754.861,00 zł, zrealizowano zaś na kwotę 2.489.502,46 zł tj. 52,36%. Przyczyną niewykonania tychże wydatków było w szczególności nieuzyskanie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1946B, realizacja której ma nastąpić w 2012 roku. Ponadto należy zaznaczyć, iż uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.471.205,06 zł tj. dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Taka sytuacja wskazuje na to, że przy realizacji budżetu zachowane zostały wymogi z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Świadczy to łącznie z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2011 realizowany był poprawnie. Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za dany rok. W trakcie analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nierzetelnych zapisów i w konsekwencji Komisja w pełni je akceptuje.

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do powyższego odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXI/101/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2011 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2011 rok. W skład Komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 3 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 3 radnych, głosów przeciwnych nie było. Uzasadnienie: Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2011 rok. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 wskazuje jego wykonanie po stronie dochodów na kwotę 27.936.016,75 zł, a po stronie wydatków na kwotę 25.781.442,41 zł, co daje ostateczny wyniki dodatni – nadwyżkę budżetową w wysokości 2.154.574,34 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr IX/20/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 22 lutego 2011 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego. Ponadto Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok stwierdza rzetelność danych w nim zawartych, które wynikają z cząstkowych sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXI/102/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Stalewska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży – zgodnie z art. 33 b pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży współtworzy powiatową administrację zespoloną. PINB jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W świetle powyższego oraz mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, przygotowana została niniejsza uchwała. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako jednostka budżetowa winien posiadać statut. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organem właściwym do uchwalenia statutu Powiatowego Inspektoratu jest Rada Powiatu Łomżyńskiego i z tego powodu przedkłada się projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łomży. Natomiast w paragrafie 7 zostały dodatkowo wymienione stanowiska pracy w naszej jednostce, co zostało zawarte w związku z sugestią radcy prawnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXI/103/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – stwierdził, że od 1999 roku ZPOZ miał swój statut, który był wielokrotnie zmieniany, natomiast aktualnie nowelizacja przepisów wymogła kolejne zmiany do statutu, przy czym przedłożony projekt dokumentu jest już aktem jednolitym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXI/104/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że w uchwale Nr XX/100/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia sztandaru powiatu Łomżyńskiego Wojewoda Podlaski zakwestionował zapis §3 w brzmieniu: ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”, ze względu na brak konieczności publikowania powyższej uchwały. W związku z powyższym poprawiono zapis w uchwale Nr XX/100/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia sztandaru powiatu Łomżyńskiego i §3 otrzymał brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Uchwała Nr XXI/105/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z § 2 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXI/105/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku dziennego została przedstawiona interpelacja przez radną Wiesławę Masłowska, na którą to zostanie udzielona odpowiedź pisemna w ciągu 14 dni – przygotowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – pana Janusza Świderskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 W wolnych wnioskach nie poruszono żądnych zagadnień.

Ad.13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXI-szej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 26 wrz 2012 13:35
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2012 13:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2072 razy