BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XX/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 15 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 10.40.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Z kolei wobec braku uwag ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w 2011 roku.
8. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2011 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XIX zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 24 kwietnia 2012 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu przyjął 2 porozumienia: z Gminą Przytuły w sprawie budowy drogi w miejscowości Supy; oraz z Gminą Miastkowo w sprawie realizacji modernizacji drogi powiatowej. Podjął 4 uchwały: w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku; w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za rok 2011; 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Z kolei Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży skierowanym do Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży dotyczącym wstrzymania przebudowy drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Chojny Szczepankowo oraz zaopiniował wniosek Prezydenta Miasta Łomża dotyczący modernizacji drogi do Mężenina. W dniu 7 maja br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu: rozpatrzył bilans za 2011 rok oraz plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz odjął 5 uchwał: uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży; w sprawie wyrażenia woli zaliczenia drogi gminnej nr 104467B Kuzie-Charubin dł.1,04 km, gm. Zbójna do kategorii drogi powiatowej; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok; w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Wizna w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Wierciszewo, gm. Wizna”. Ponadto Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu, a także zapoznał się z porządkiem obrad XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczył Wicestarosta lub też inni przedstawiciele samorządu powiatu wymienił:
25.04.2012r. – „Bądź aktywny bądź najlepszy szkolenie oraz doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej – uczestniczył p. Wicestarosta organizator ROPS Białystok; oraz II Finałowy międzyszkolny Konkurs recytatorski „Poezja i Pamięć” SP Nr 5.
26.04.2012r. – Konferencja krajowa „Stowarzyszenia Euroregion Niemen” – uczestniczył p. Wicestarosta; Uroczystość złożenia ślubowania i przyjęcia czepków pielęgniarskich, PWSIiP; Spotkanie panelowe „Profesjonalne kadry administracji podstawa sprawnie funkcjonującego Państwa” – w PWSIiP.
27.04.2012r. – Uroczystość z okazji XX-lecia powołania PSP połączonych z jubileuszem 55-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Sejnach.
02.05.2012r. – Uroczystości związane z obchodami Święta Flagi.
03.05.2012r. – Uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3-go Maja.
07.05.2012r. – Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego – uczestniczył p. Wicestarosta.
08.05.2012r. – Złożenie Kwiatów przez pomnikiem Żołnierzy 33 pp w Piątnicy; Piknik militarny i turnieje strzeleckie, II miejsce w turnieju strzeleckim Wójtów Burmistrzów i Starostów zajął Wicestarosta Łomżyński.
09.05.2012r. – IX Edycja Międzypowiatowego konkursu Recytatorskiego „Ojczyzna w Poezji”, pt. „Moja Mała Ojczyzna w poezji regionalnej”, uczestniczyła P. Elżbieta Gosk – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych; oraz Światowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, uczestniczyła P. Elżbieta Gosk – Główny Specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych. Tego dnia również uczestniczyliśmy w posiedzeniu Zespołu ds. wieloletniego planu dot. ekonomii społecznej, ROPS Białystok, konkretnie uczestniczył p. Wicestarosta.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji, Rada Powiatu Łomżyńskiego może już w drodze podjętej uchwały ustanowić sztandar Powiatu Łomżyńskiego. Opis projektu sztandaru i wizerunek graficzny stanowią załącznik do przekazanego projektu uchwały. Przed wydaniem opinii przez Ministra pozytywną opinię wydała Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiC. Następnie wzór zatwierdził Minister. Zasady używania sztandaru zostaną określone w odrębnej uchwale podjęte w stosownym czasie przez Zarząd Powiatu. W ten sposób będzie można łatwiej modyfikować te zasady i dopasowywać je do zaistniałych potrzeb.
Z kole Elżbieta Gosk przedstawiła opis sztandaru. Opis stanowi załącznik do uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dodał przy tym, że podczas posiedzenia Komisji zwrócono uwagę, że w zasadzie Komisja została postawiona przed faktem dokonanym, bowiem wzór sztandaru nie był wcześniej konsultowany.

Starosta – wobec powyższego stwierdził, że na sesji Rady w ubiegłym roku informował, iż trwają prace nad opracowaniem Sztandaru, które między innymi dotyczyły uzyskania niezbędnych opinii i zatwierdzeń, w związku z czym całość przygotowań objęła około jednego roku. Natomiast już od początku przygotowań na datę nadania Sztandaru Powiatowi Łomżyńskiemu zaplanowany był Dzień Samorządowca, czyli 24 maj – to jest dokładnie za 9 dni. Stąd też po uzyskaniu opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiC oraz zatwierdzenie Ministra staramy się inne procedury dostosować do wspomnianego terminu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższej kwestii.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Grażyna Hutnik – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w 2011 roku (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej kwestii.

Ad.8 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2011 roku jest zbiorem informacji dotyczących najważniejszych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łomży oraz jego jednostki organizacyjne. Raport w szczególności odnosi się do dokumentów strategicznych powiatu łomżyńskiego tj. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2015. Został on opracowany na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych. Składa się z 2 części. Pierwsza zawiera informacje na temat celów strategicznych i szczegółowych wyznaczonych przez Strategię dla prawidłowego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 roku. Część II zawiera opis kluczowych projektów zrealizowanych w 2011 roku w oparciu o zapisy Strategii. Nowością w tym dokumencie jest opis wyników badania zgodności koncepcji zrealizowanych zadań z rzeczywistymi potrzebami beneficjentów końcowych. Szczegółowa analiza znajduje się na stronach 27-32. Wracając do części II – czyli opisu kluczowych projektów zrealizowanych w 2011 roku dane prezentują się następująco: Ogólna wartość zadań zrealizowanych w 2011 roku wyniosła: 9.464.802,99 zł (33.238.152,78 zł – w 2010r.). W tym zadania inwestycyjne to: 3.164.180,43 zł (18.558.836,36 zł w 2010r.) – pozyskano kwotę 2.101.538,04 zł co stanowi 66,41% ogółu wydatków na inwestycje, natomiast zadania nieinwestycyjne to: 6.300.622,56 zł (14.679.316,42 zł w 2010 r.) – pozyskano kwotę 5.634.962,05 co stanowi 76,52 % ogółu wartości zadań nieinwestycyjnych. Środki pozyskane w kwocie: 7.736.500,09 zł stanowiły blisko 82% (27.114.397,34 zł – w 2010 r.). W ramach pozyskanych środków: 45,45 % stanowiły środki ES; blisko 19% to środki z samorządów gminnych; pozostałe to: środki z budżetu państwa, sponsorów oraz fundacji krajowych i lokalnych. Według typów zadań: 64 % stanowiły zadania społeczne, 34% zadania inwestycyjne, pozostałe 2 % to zadania edukacyjne, kulturalne i promocyjne. W ramach zadań inwestycyjnych m.in.: zmodernizowano blisko 4,5 km dróg (2.101.789,93 zł); przeprowadzono modernizację, adaptację i remont budynków, w których mieszczą się gabinety lekarzy rodzinnych (285.061,69 zł); dokonano renowacji siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie (608.529,81 zł); dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym oraz likwidację barier architektonicznych (168.799,00 zł) – 165 osób. W ramach zadań nieinwestycyjnych objęto wsparciem ponad pół tysiąca osób poprzez m.in.: staże, roboty interwencyjne i publiczne (306 osób); dofinansowanie otwarcia własnej działalności gospodarczej, w tym na otwarcie działalności w formie spółdzielni socjalnej (55 osób); szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; i inne działania aktywizujące. Poza tym zrealizowano szereg: wystaw, przeprowadzono lekcje muzealne, zorganizowano przedsięwzięcia kulturalne nie tylko o randze lokalnej ale także regionalnej i krajowej. W ramach wymiany międzynarodowej młodzież z terenu powiatu przebywała na terenie partnerskiego Powiatu Dingolfing - Landau. Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu i miasta Łomża gościły w Tours we Francji w ramach projektu MODE H 2011. Przy udziale środków zewnętrznych wydano publikacje promocyjne itp.
Podsumowując: zdecydowana większość zaplanowanych zadań na 2011 rok została zrealizowana. Znaczna część działań zrealizowanych w roku sprawozdawczym nie była jednak planowana w 2011 roku – wynika to z faktu, iż SP i jego jednostki na bieżąco poszukują możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i wydajnego wykorzystywania zaplanowanych w budżecie środków wykorzystując pojawiające się możliwości. Zauważany jest brak inwestycji w działania związane z ochroną środowiska (mimo dostępnych programów)– fakt ten może ograniczać brak środków finansowych powiatu (pełna treść raportu Monitoringowego i Ewaluacyjnego z realizacji zadań w 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał ile w ciągu ostatnich dwóch lat – mniej więcej w czasie trwania aktualniej kadencji zostało wykonanych inwestycji drogowych.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Janusz Świderski, który poinformował, że jest dyrektorem jednostki ZDP od 8 m-cy, jednak mimo to postara się udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Wyjaśniając stwierdził, że w ww. okresie została zakończona inwestycja w ramach RPO – modernizacja odcinak o długości około 17 km – największa

Zebrani nie wnieśli dalszych innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższej kwestii.

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku dziennego nie zostały zgłoszone żądne interpelacje lub zapytania.
Ad.10 W wolnych wnioskach Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński poinformował, że wzór Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego został uzgodniony z Komisją Heraldyczną i jest już w trakcie wykonywania. Natomiast poświęcenie i ustanowienie tego Sztandaru odbędzie się 24 maja br. – a dzień ten to Święto Samorządowca. W nawiązaniu do powyższego zaprosił wszystkich zebranych, a w szczególności radnych powiatu, do uczestnictwa w uroczystościach przygotowywanych w związku z ustanowieniem Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XX-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 28 cze 2012 11:23
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2012 11:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2058 razy