BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIX/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 24-go kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, przy ul. Małachowskiego 4. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 13.15.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnej Wiesławy Masłowskiej i radnego Henryka Krajewskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Z kolei Przewodniczący Rady udzielił głosu Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Lech Antoni Kołakowski – przedstawił zebranym interpelację poselską w sprawie pilnego dokończenia budowy drogi krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Rydzewo od km 130 + 170 do km 132 + 249,72 (interpelacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Nawiązując do powyższego poprosił Starostę Łomżyńskiego, aby skierował on nadzór budowlany na ten odcinek drogi celem stwierdzenia stanu technicznego bezpieczeństwa budynków przylegających do tej drogi w miejscowości Rydzewo.
Następnie Poseł na Sejm RP zapoznał zebranych z interpelacjami:
• w sprawie stanu i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz rozwoju transportu kolejowego na Ziemi Łomżyńskiej (interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu),
• w sprawie liczby godzin lekcji historii i języka polskiego w liceach ogólnokształcących (interpelacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),
• w sprawie godzących w prawa i byt polskiej wsi, planowanych zmian w systemie emerytalnym rolników, polegających na drastycznym wydłużeniu wieku przechodzenia na emeryturę rolniczą dla kobiet i mężczyzn do 67 lat (interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),
• w sprawie przyspieszenia budowy obwodnicy miasta Łomża w ciągu drogi ekspresowej VIA BALTICA poprzez (...), jako zadania inwestycyjnego Obwodnica Miasta Łomża (interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. interpelacji.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Z kolei wobec braku uwag ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.
10. Podjecie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podrozdział 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku-Zespół Zamiejscowy w Łomży.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
20. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok.
21. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012.
22. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za rok 2011 oraz plan pracy na rok 2012.
23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łomżyńskim w 2011 roku.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVIII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XVIII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 6 marca 2012 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 15 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu:
• rozpatrzył sprawozdania finansowe Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok i podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań,
• rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w budynku GLR w Drozdowie,
• przyjął porozumienie z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd drogi powiatowej nr 1996B (działka nr 287), na odcinku od ul. Ostrołęckiej w Śniadowie, tj. od drogi wojewódzkiej nr 677 do ul Rynek,
• rozpatrzył pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie akceptacji wykazu przedmiotów i materiałów do zdjęcia ze stanu,
• podjął 2 uchwały: w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych – edycja 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; oraz w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych - edycja 3” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
W dniu 29 marca br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu:
• rozpatrzono 2 wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie: zwiększenia funduszu płac; oraz w sprawie zwiększenia środków z rezerwy budżetowej.
• podjęto 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok,
• wysłuchano informacji ustnej Naczelnika Wydziału GKKiGN o wydanej decyzji ustalającej odszkodowanie za grunty powiatu łomżyńskiego, które przeszły na własność województwa podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645,
• rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok i podjęto uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok,
• przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
• na wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy na lokal w Gaci.
W dniu 17 kwietnia br . odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu podczas którego przyjęto 12 projektów uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego (budynek byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego),
2) w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania,
3) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża,
5) w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
6) w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7) w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Podrozdział 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”,
8) w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
9) w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński,
10) w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok,
11) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015,
12) w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Oddział Zamiejscowy w Łomży,
Ponadto podjęto 3 uchwały: dwie w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok, oraz uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za rok 2011.
Na zakończenie Zarząd rozpatrzył informację nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognozy na rok 2012 oraz wniosek Dyrektora ZDP o kwotę 30.000 zł na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z kolei Starosta dodał, że Zarząd Powiatu został poinformowany o zagrożeniu wykonania inwestycji, na którą został ogłoszony przez Zarząd Dróg Powiatowych przetarg nieograniczony. Dotyczy to przebudowy drogi powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo. Rozważane jest zerwanie umowy i wyłonienie nowego wykonawcy, ponieważ projekt techniczny został wadliwie wykonany, gdyż nie przewidywał tego, że pod starą nawierzchnią znajduje się nawierzchnia brukowcowi oraz, że na poboczach są grunty wysadzinowe. W związku z tym grozi nam kara zapłacenia na rzecz wykonawcy kwoty w wysokości 10 % wartości inwestycji.

Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście, Wicestarosta lub pozostali członkowie Zarządu Powiatu, czy też inne oddelegowane osoby reprezentujące samorząd powiatu, wymienił:
07.03.2012r. – Konferencja zorganizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. „Ekonomia społeczna w praktyce” – uczestniczył p. Wicestarosta.
09.03.2012r.: – Konferencja z udziałem dyrektorów Szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego dotycząca wspomagania doskonalenia nauczycieli; oraz otwarcie wystawy „Początki ruchu skautowego na ziemiach polskich – harcerskie Dekady – uczestniczył p. Wicestarosta.
10.03.2012r.: – Konferencja „Stan wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego – wyniki raportów NIK – organizator.: Rozwiązania prawne i biznesowe sp. z o.o., Związek gmin wiejskich Województwa Podlaskiego – uczestniczył p. Wicestarosta; Inauguracja Podlaskiego Koła Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych II A PL – organizator: Zarząd Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych II A PL – uczestniczył p. Wicestarosta; I Edycja Ogólnopolskiego konkursu krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”.
13.03.2012r. – Konferencja „Projekty parasolowe” – uczestniczył p. Wicestarosta.
14.03.2012r.: – 10-lecie nadania Imienia Rodziny Lutosławskich Publicznemu Gimnazjum Nr 9 w Łomży; Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej – uczestniczył p. Wicestarosta.
16.03.2012r. – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego.
16-17.03.2012r. – Podlaskie Targi Turystyczne – uczestniczył p. Wicestarosta.
18.03.2012r. – Powiatowy Zjazd sprawozdawczo- wyborczy Ludowych Zespołów Sportowych - uczestniczył p. Wicestarosta.
21.03.2012r. – Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjanych.
23.03.2012r. – Konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorcza młodzież – spółdzielnie uczniowskie”.
26.03.2012r. – Konferencja inaugurująca projekt „Spółdzielnia socjalna szansą na lepsze jutro”.
29-31.03.2012r.- Wizyta studyjna „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – partnerstwa lokalne” – uczestniczył p. Wicestarosta.
31.03.2012r. – gala uhonorowania laureatów I edycji konkursu „W mieście mojego dzieciństwa, w mieście co było mi rajem”, organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
03.04.2012r. – Inauguracja projektu „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego”, organizator Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych – uczestniczył p. Wicestarosta.
04.04.2012r. – Spotkania wielkanocne: Szpital Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy - uczestniczył p. Wicestarosta.
10.04.2012r.: – Uroczystości związane z 72 rocznicą zbrodni katyńskiej, II masowa wywózka Łomżyniaków na nieludzką ziemię oraz II rocznica katastrofy smoleńskiej; oraz Otwarcie wystawy poświęconej Przemysławowi Gosiewskiemu, Muzeum Płn-maz.
11.04.2012r. – Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dot. dokumentacji konkursowej Wsparcie ekonomii społecznej – uczestniczył p. Wicestarosta.
12.04.2012r. – Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu oraz programu Odświeżamy Nasze Miasta w mieście Łomża i powiecie łomżyńskim.
12-13.04.2012r. – Zjazd Delegatów Związku Powiatów Polskich – uczestniczył p. Wicestarosta.
13.04.2012r. – Rada Ekspertów Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
16.04.2012r.: – Nadzwyczajne Posiedzenie Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; oraz uroczyste otwarcie Muzeum Diecezjalnego oraz wielofunkcyjnej Sali multimedialnej przy Szkołach Katolickich.
17.04.2012r. – Rada Społeczna ZPOZ.
19.04.2012r.: – Ceremonia ogłoszenia wyników laureatom II Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2012 – uczestniczył p. Wicestarosta; oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Łomżyńskiego.
20.04.2012r. – Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
23.04.2012r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego; oraz posiedzenie Komisji Budżetu Powiatu Łomżyńskiego; oraz gala wręczenia Kurpików 2011, organizator: Związek Kurpiów Ostrołęka. Starosta podkreślił przy tym, że Powiat Łomżyński w tej dziedzinie otrzymał główną nagrodę.

Radny Sławomir Łomotowski – czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za złe wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo? Czy kara za zerwanie kontraktu będzie musiała być wypłacona?

Starosta – na pierwsze pytanie odpowiedział przecząco. Następnie poinformował, że kara za zerwanie kontraktu będzie musiała być wypłacona być może nie będzie musiał być wypłacona, będzie to zależało od orzeczenia sądowego o ile taki wniosek zostanie skierowany przez wykonawcę. Być może wykonawca wygra ponownie ogłoszony przetarg i odstąpi od przysługujących mu roszczeń.

Radny Sławomir Łomotowski – w którym roku został zlecony projekt na przebudowę drogi na odcinku Łomża – Pniewo?

Starosta – w roku 2010; umowa została podpisana w połowie lipca 2010, a termin wykonania ustalono w umowie do 31 sierpnia 2010 roku; następnie został podpisany aneks dotyczący wykonania dokumentacji do lutego 2011 roku. Koszt wykonania tej dokumentacji to kwota 140.000 zł.

Radny Sławomir Łomotowski – czy do przebudowy tej drogi konieczny był raport środowiskowy?

Starosta – w tym przypadku tak, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała taką opinię – stwierdzającą, że taki raport jest konieczny

Radny Sławomir Łomotowski – czy do przebudowy drogi równoległej – po przeciwnej stronie rzeki Narew, także konieczny był raport środowiskowy?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Sławomir Łomotowski – proszę o podsypanie – uzupełnienia pobocza drogi powiatowej na odcinku Jarnuty – Mikołajki – Janowo.

Radny Sławomir Łomotowski – ponadto proszę o sprawdzenie stanu technicznego drogi powiatowej prowadzącej do Mężenina.

Z kolei wobec braku innych zapytań lub interpelacji Przewodniczący Rady ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na wstępie nawiążę do zasady wprowadzonej nową ustawą o finansach publicznych a mianowicie wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany, jakie należy wprowadzić do budżetu na 2012 rok, po uzyskaniu wskaźników zawartych w ustawie budżetowej na 2012 rok dla powiatu, właśnie wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją tych zmian. Ponadto wprowadza się aktualne dane z wykonania budżetu za 2011 rok, po jego zamknięciu. Deficyt planowany na 2012 rok po zmianach zmniejszył się o kwotę 6.814,00 zł do wysokości 2.361.421,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawię przy omawianiu zmian, jakie zostały zaproponowane przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/86/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Projekt uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu na 2012 rok zawiera następujące zapisy i tak: w § 1 pkt 1 zawarto wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2012 rok, który w stosunku do załącznika do uchwały budżetowej uległ zmianie. Wg zasad finansowych Załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych musi być zgodny z planem wydatków inwestycyjnych, w przeciwnym wypadku będzie to uchybienie formalne. W tym załączniku uwzględniono zmiany, które zostały wprowadzono na podstawie decyzji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego w ramach ustawowego upoważnienia. Zmiany w tym załączniku mają charakter porządkowy i przedstawiają się następująco:
• Wprowadzono do planu w poz. 1 kwotę dotacji z budżetu państwa w wys. 312.204 zł na realizację zadania w ramach tzw. schetynówki.
• Wprowadzono zadanie, które realizowane będzie wspólnie z Gm. Miastkowo, poz 3. Wskazany jest tu udział powiatu w wysokości 400.000 zł, zaś udział z Gminy zostanie wprowadzamy po rozstrzygnięciu przetargu – planowany jest w tej samej wysokości.
• Z kwoty 700.000 zł przeznaczonej na wkład własny powiatu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych z gminami . wydzielono w/w kwotę, zmienione zapisy w poz. 4;
• W § 1 pkt 2 wskazuje się na zmianę załącznika Nr 5 „ Przychody i rozchody w 2012 roku” w stosunku do uchwały budżetowej na 2012 rok w związku ze zmianą wysokości deficytu po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, które omówię przy § 2 projektu uchwały.
• § 2 i 3 wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu po uzyskaniu informacji o ostatecznych kwotach ujętych w ustawie budżetowej a przeznaczonych dla powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę 7.054 zł, zmniejszona o kwotę 240,00 zł w części subwencji równoważącej. Te zmiany miały wpływ na wynik budżetu, co za tym idzie wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w WPF na lata 2012-2015. Ponadto uległy zmianie kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, o czym Starosta Łomżyński został poinformowany pismem Wojewody Podlaskiego. Zmniejszone kwoty dotacji o 300 zł na zadania PINB i Starosta Powiatowego oraz zwiększone o 26.000 zł środki na prowadzenie Ośrodka w Kownach. Ponadto wprowadzono środki pozyskane z PFRON na zadanie realizowane w ramach wyrównywania barier architektonicznych w kwocie 6.300,00 zł.
Na wynik finansowy budżetu jak już wspominałam miały wpływ zmiany dot. wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej i równoważącej. Uzasadnienie dokonanych zmian przedstawione zostało w załącznikach nr 5,6 i 7 do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża jest zgodne z art. 7a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, który określa, iż Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2012 roku po zapoznaniu się z pismem J. Antoniuka – Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży z dnia 15 marca br. o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2000 zł zespołowi, który wykaże się znakomitym poziomem artystycznym na Jubileuszowym XXV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA, uznał że Powiat przyzna środki finansowe tej wysokości. Festiwal odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2012r. w Łomży i można uznać, że jest on ważnym wydarzeniem artystycznym, z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych: z Rosji, Białorusi, Czech, Iranu, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz Serbii, promującym Ziemię Łomżyńską w Polsce i Europie. Środki zostaną przekazane do budżetu Miasta Łomża, ponieważ Teatr Lalki i Aktora jest jednostką organizacyjną Miasta, które bezpośrednio zasila finansowo Teatr. Umowa, o której mowa w § 2 uchwały zostanie zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu i Prezydentem Miasta Łomża, po podjęciu przez Radę zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/88/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – ustanowienie Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania przewiduje dwie nowe dziedziny, w których będą przyznawane nagrody. Jest to promocja powiatu w kategoriach oprócz kultury także „Sport” i „Inicjatywa społeczno-gospodarcza”. W porównaniu z poprzednim regulaminem przyznawania nagród zmianie uległo zgłaszanie kandydatur do nagrody, które aktualnie dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. Nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji publicznej; instytucji; organizacji pozarządowych; osób fizycznych - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób i osób prawnych. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego. Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii. Laureatem nagrody za promocję powiatu łomżyńskiego można zostać nie częściej niż raz na trzy lata. Nabór wniosków o przyznanie nagrody ogłasza się w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl Wnioski, o których mowa w ust.1, zawierające zgłoszenia kandydatów należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do końca maja każdego roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży. Decyduje data stempla pocztowego.
W skład Kapituły będą wchodzić: Starosta Łomżyński lub upoważniona przez niego osoba – pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego; dwóch przedstawicieli Rady Powiatu; trzech przedstawicieli z kategorii objętych nagrodą, po jednym z każdej kategorii; przedstawiciel Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – pełni jednocześnie funkcję sekretarza.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Izabela Cwalina – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został określony w ustawie dość szeroko (art. 19 b1). Może to być: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek powiatu, które będą przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład – dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji itp. Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. oceny wniosku dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Bierze on pod uwagę szczegółowe kryteria oceny (uchwalone wcześniej przez organ stanowiący) oraz celowość wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Jeśli uzna, że realizacja wnioskowanego zadania jest potrzebna na danym terenie – zawiera z wnioskodawcą umowę na czas określony o wykonanie inicjatywy lokalnej. Ustawa nie przewiduje narzucania wzoru umowy o realizację inicjatywy lokalnej, pozostawiając swobodę jej kształtowania stronom na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W umowie powinny zostać opisane m.in. zobowiązania wnioskodawcy, które mogą polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych oraz zobowiązania samorządu, który może przekazać mieszkańcom rzeczy potrzebne do wykonania inicjatywy lokalnej, np. sprzęt budowlany potrzebny do remontu nawierzchni ulicy albo sadzonki do nasadzeń zieleni. Jeśli rolą samorządu będzie sfinansowanie części realizacji zadania, musi to znaleźć odzwierciedlenie w umowie. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, np. harmonogram prac i kosztorys opracowują wspólnie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i wnioskodawca. Szczegółowy podział obowiązków przy opracowywaniu tych dokumentów również będzie określony w umowie. Ponadto należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji. Wspiera ich w inny sposób – rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań. Ponieważ trudno jest z wyprzedzeniem zaplanować, z jakimi inicjatywami mogą zgłosić się mieszkańcy (i jak kosztownymi) – możliwe, że w praktyce inicjatywy takie będą realizowane dopiero w kolejnym roku budżetowym. W takim przypadku warto wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli szanse zgłosić swe inicjatywy przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak, aby można było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może on polegać na wyznaczeniu w uchwale rady terminu na zgłaszanie takich inicjatyw na tyle wcześnie by ich konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok. Inną możliwością jest zaplanowanie środków na lokalne inicjatywy w poszczególnych działach budżetu: transport i łączność (drogi), oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez przypisywania ich do konkretnych zadań. Można też zaplanować w budżecie rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, którą uruchamiał będzie organ wykonawczy w przypadku decyzji o realizacji inicjatywy. To ostatnie rozwiązanie wydaje się najbardziej elastyczne i najlepiej dostosowane do specyfiki tej formy realizacji zadań publicznych.

Starosta – pragnę uzupełnić, że Zarząd postanowił dokonać poprawki w zakresie zmiany w paragrafie 5 pkt 2 o następującej treści: „Wnioski zatwierdzone przez Zarząd Powiatu są kierowane do realizacji w roku bieżącym w miarę posiadanych środków lub są rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na rok następny”.
Takie rozwiązanie będzie bardziej elastyczne i pozwoli na ewentualne wykonanie danego przedsięwzięcia w trakcie jednego roku kalendarzowego – o ile pozwolą na to środki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Izabela Cwalina – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GKKiGN.

Stanisław Kozikowski – wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego dotyczy budynku byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne i jeden usługowy, stanowiące własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, dla której w sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00050334/5. Obecnie dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców, natomiast jeden lokal mieszkalny jest wolny. Od 1 stycznia 2012 r. na podstawie uchwały nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zlikwidowano ośrodek zdrowia w Gaci. Na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia 29 marca 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z dniem 31 marca 2012 r. rozwiązano umowę z dnia 2 listopada 2001 r. użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci. Protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 r. nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu. Na dzień dzisiejszy Powiat Łomżyński oraz jednostki organizacyjne powiatu nie posiadają zapotrzebowania na taką nieruchomość. Pismem z dnia 29 lutego 2012 r., nr GN-I.6840.2.2.2012 zaoferowano ją do wykorzystania dla Gminy Łomża. W odpowiedzi Wójt Gminy Łomża pismem z dnia 16 marca 2012 r., nr RGO.7114.2.4.2012.SM odpowiedział, że nie jest zainteresowany pozyskaniem nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych. Zajmowane lokale mieszkalne były w 2010 roku oferowane do sprzedaży dla ich najemców z udzieloną bonifikatą w wysokości 50 % od ceny ustalonej na podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Na ich sprzedaż i udzielenie bonifikaty wyraziła zgodę Rada Powiatu w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r. Wobec tego, że nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych i z zakresu administracji rządowej, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w całości lub wyodrębnionych lokali. Z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości będą mogli skorzystać obecni najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z bonifikatą udzieloną na warunkach określonych przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w uchwale Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 r.
Reasumując Staniaław Kozikowski podkreślił, że w związku z powyższym pomoże uniknąć kosztów generowanych przez budynek byłego Gabinetu Lekarza Rodzinnego w wsi Gać. Wobec tego należy przeprowadzić procedurę sprzedaży w oparciu o ogłoszony przetarg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – nadanie nowego Statutu PCPR w Łomży związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zarządzeniem nr 34/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011r. zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim. Dostosowanie Statutu PCPR do obowiązującego stanu prawnego jest zasadne i niezbędne do właściwego określenia zakresu kompetencji i rodzaju powierzonych zadań.
Wprowadzenie tych zmian pozwoli na uproszczenie naszego Statutu, ponieważ wymienienie wszystkich aktów prawnych, w oparciu o które funkcjonuje nasza jednostka byłoby trudne i mniej czytelne od wskazania podstawowych ustaw oraz dziedzin i obszarów, którymi zajmuje się PCPR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację w przedmiocie dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie to kwota 517.860 zł. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota 250.000 zł obejmuje ona: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostaną dofinansowane kwotą 357.396 z, gdzie dofinansujemy: likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; oraz sport, kulturę, rekreację i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2012 roku to kwota 1.125.256 zł
Chciałbym zaznaczyć, że w tym roku sytuacja finansowa jest lepsza, oczywiście jeśli chodzi o środki z PFRON, jednak nie jest tak dobra jak w roku 2010 lub 2009.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – nasza jednostka od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W roku 2011 projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły w oparciu o zapisy umowy partnerskiej. PCPR w Łomży zamierzał kontynuować to przedsięwzięcie również w 2012 roku, toteż 28 listopada 2011 roku Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę Nr XVI/68/2011 w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” we współpracy z w/w gminami, a następnie 30 grudnia 2011r. została zawarta Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Jednakże w myśl wytycznych dotyczących zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 1 stycznia 2012r. które mówią, że: „Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym także angażowania pracowników/współpracowników partnerów przez beneficjenta (lidera).” realizacja projektu na zasadach określonych w umowie partnerskiej jest niemożliwa. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży będzie realizować projekt w roku 2012 samodzielnie. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.300.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/9/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynika z obowiązków nałożonych na naszą jednostkę prze przepisy ustawowe. Poprzednia uchwała w przedmiotowej sprawie straciła swoją moc w związku z czym przygotowaliśmy przedłożony Państwu projekt, który szczegółowo określa warunki i zasady umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
W praktyce bardzo rzadko zdarza się, że rodzice płacą za swoje dzieci w ramach pieczy zastępczych, w zasadzie w ogóle nie było takich przypadków. Większość rodziców boryka się z problemem alkoholowym lub znajduje się w zakładach karnych. W wielu przypadkach występowała przemoc wobec dzieci ze strony rodziców, którzy nie mogą sobie poradzić z własnymi problemami.
Projekt uchwały daje podstawę do odstąpienia od pobierania tych opłat, w innym przypadku długi te byłyby naliczane.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – kwestia przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński dotyczy konkretnie Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Miasto Łomża zwraca się co jakiś czas z prośbą o umieszczenie swoich mieszkańców we wspomnianych Ośrodku. Jednak nie mieliśmy do tego podstawy. Stąd wynika ten projekt. Dzięki takiej współpracy Ośrodek Wsparcia w Kownatach będzie miał dodatkowe środki i nie będzie miał wolnych miejsc, które jedynie generowałaby pewne koszty. Przy tym mieszkańcy powiatu będą mieli pierwszeństwo przy przyjmowaniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Miasta Łomży opieką i usługami przez Powiat Łomżyński, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/96/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Z kolei została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Przewodniczący Rady.

Ad.17 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – ustalenie wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest konsekwencją dyskusji, która miała miejsce na jednym z posiedzeń Zarządu oraz wniosków stałych komisji Rady Powiatu. Komisje argumentowały proponowane podwyżki wysokości diet tym, że diety w roku bieżącym zmalały, co też jest powiązane ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było od nas niezależne. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją. Większość stałych komisji zaproponowała następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
W paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność. Zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Powiatu poinformowali, że na posiedzeniach tych komisji projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Wicestarosta – poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży przewiduje zgłoszenie kandydatury pana Jarosława Poteraja, który jest wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości, na stanowisku adiunkta. Z kolei Wicestarosta przedstawił wniosek pana Jarosława Poteraja w przedmiotowej sprawie (kopia wniosku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/98/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Ad.19 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – w dniu 23 marca br. wpłynęła od Wojewody Podlaskiego skarga, w której zainteresowany zarzuca bezczynność Staroście łomżyńskiemu. Zgodnie z obowiązującym przepisami o podjętych działaniach poinformowaliśmy strony, czyli osobę wobec, której sformułowano zarzut nielegalnego poboru żwiru i nadzór budowlany. Początek tej sprawy miał miejsce w Starostwie Powiatowym 13 styczni 2012 roku, kiedy otrzymaliśmy zawiadomienie Burmistrza Jedwabnego o złożeniu skargi w sprawie nielegalnego poboru żwiru. Następnie wszczęte zostało postępowanie administracyjne, gdzie pismo skierowane zostało do pana Mocarskiego, który był stroną, natomiast skarżący nie był stroną w tej sprawie.
Po dokonaniu oględzin nie stwierdziliśmy poboru kruszywa, warto zauważyć, że niestety oględziny były wykonane w trakcie zimy. Komisja w dniu oględzin zobowiązała, żeby pan Mocarski przedłożył wyjaśnienia Staroście Łomżyńskiemu. Jednocześnie poinformowaliśmy, że w miesiącu marcu lub kwietniu odbędą się kolejne oględziny, które ostatecznie miała miejsce w dniu 29 marca br. W dniu oględzin nie stwierdzono, żadnego pracującego sprzętu, jednak stwierdzono wyrobisko o średnicy kilku metrów.
W tym stanie rzeczy uważamy, że o bezczynności Starosty czy też innych służb, nie może być mowy, gdyż systematycznie było prowadzone postępowanie administracyjne.

Radny Sławomir Łomotowski – czy te wyrobisko było świeże?

Wacław Sierbiński – tak, pan Mocarski oświadczył, że pobrał kilka przyczep żwiru celem zabezpieczenia swojego dobytku, który był zalewany przez przepływający nieopodal jego posesji strumyk.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi, została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIX/99/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ad.20 Jan Chludziński – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży – przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady – zapytał czy w związku z planowaną reformą systemu emerytalnego przewidywane są jakieś ruchy kadrowe Komendzie Miejskiej PSP w Łomży.

Jan Chludziński – poinformował, że kadra posiadająca uprawnienia emerytalne zastanawia się nad przejściem na emeryturę, natomiast jak ostatecznie zdecydują pracownicy to będzie wiadomo w późniejszym terminie. Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia o masowych odejściach, to będzie to duży problem dla Komendy PSP, ponieważ kadra ta jest z największym doświadczeniem.

Radny Sławomir Łomotowski – jakie procedury obowiązują w przypadku wpisania jednostki osp do krajowego systemu?

Jan Chludziński – poinformował, że jednostka osp powinna posiadać odpowiednie wyposażenie i następnie złożyć wniosek w tej sprawie do Komendy Wojewódzkiej PSP, która z kolei będzie rekomendować ten wniosek w Komendzie Głównej PSP.
Dodał przy tym, że wpisanie do krajowego systemu między innymi skutkuje dodatkowymi środkami na usprzętowienie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.21 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawił informację nt. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim za lata 2009-2011 oraz prognoza na rok 2012 (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

Radna Izabela Cwalina – jaki procent pensjonariuszy nie może poruszać się o własnych siłach?

Edward Jarota – w tej chwili na te pytanie nie odpowiem dokładnie, mogę jedynie poinformować, że zdecydowana większość pensjonariuszy naszych domów pomocy jest w podeszłym wieku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.22 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za rok 2011 oraz plan pracy na rok 2012 (pełna treść sprawozdania oraz plan pracy Muzeum stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.23 Marcin Pieńkowski – Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego – zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łomżyńskim w 2011 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.24 1) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – w odpowiedzi na zapytanie radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie podsypania – uzupełnienia pobocza drogi powiatowej na odcinku Jarnuty – Mikołajki – Janowo poinformował, że prace w tym zakresie są już na ukończeniu. Pewne opóźnienie czy wydłużenie wynika z tego, że w roku bieżącym musiały być ogłoszone przetargi za zakup dodatkowych materiałów. Ponadto warto zauważyć, że odcinek drogi, który jest poprawiany ma długość kilku kilometrów

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

2) Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – w odpowiedzi na drugie zapytanie radnego Sławomira Łomotowskiego w sprawie sprawdzenia stanu technicznego drogi powiatowej prowadzącej do Mężenina pragnę poinformować, że samorząd gminy wykonał skrzyżowanie z naszą drogą i jest to już zakończone. Na pewno nawierzchnia drogi gminnej w tych okolicach jest lepsza od naszej, jednak droga powiatowa jest przejezdna, nie ma w niej dziur. Natomiast remont tej drogi jest planowany w roku bieżącym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.25 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.26 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XIX-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 18 maj 2012 12:24
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 12:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2650 razy