BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVIII/12

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 6-go marca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 11.15.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnej Ireny Zofii Przybylak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Z kolei wobec braku uwag ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
13. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od XVII zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 28 grudnia 2011 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 28 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora ZPOZ w Łomży na temat kontraktowania świadczeń medycznych; dokonał analizy dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych; podjął 6 uchwał: w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2012 rok; w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek; w sprawie planów finansowych zadań na 2012 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego; oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
W dniu 16 stycznia br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu: rozpatrzył 4 wnioski Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży:
- o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR w Piątnicy,
- o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni ZGLR Nr 3 w Łomży,
- o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Gaci,
- o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń poradni GLR w Szczepankowie,
Ponadto Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej Wójtowi Gminy Śniadowo; rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „Prefbet” w Śniadowie w sprawie sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Z kolei Zarząd podjął 2 uchwały: w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej oraz w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 31 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu podczas którego rozpatrzona została informacja Naczelnika Wydziału GKKiGN o decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego, położonej w obrębie miejscowości Dębniki gm. Zbójna. Poza tym na posiedzeniu rozpatrzono informację Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych dotycząca regulaminu konkursu nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu; przyjęto oświadczenie wzywające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. W dalszej części obrad podjętych zostało 6 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 20 lutego br. odbyło się czwarte posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Następnie Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie zawieszenia spłaty zadłużenia przez Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3; przyjął porozumienie z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo; zapoznał się informacją Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o stopniu zaawansowania zakładania ewidencji budynków i lokali na terenie powiatu łomżyńskiego oraz o planowanej zmianie zakresu rzeczowego planu na 2012 rok dotyczącego obiektów do modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali; podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2012 należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego. Ponadto Zarząd podjął 3 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
W dniu 28 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu przyjął porozumienie z Wójtem Gminy Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego; zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018; zapoznał się z porządkiem obrad XVIII sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu także omówił problem złego stanu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kanarzyce –Łochtynowo oraz kwestię przekazania instalacji kanalizacyjnych po byłym Zespole Szkół w Marianowie.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczył Wicestarosta lub też pozostali członkowie Zarządu Powiatu wymienił:
06.01.2012r. – „Wieczór Kolęd” – uczestniczył p. Wicestarosta.
12.01.2012r. – Uroczysta odprawa roczna Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
13.01.2012r. – Spotkanie Bractwa Historycznego – Uczestniczył p. Wicestorsta.
15-19.01.2012r. – Pobyt delegacji włoskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, który realizowany jest wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Łomży oraz Federazione Trentina Della Cooperazione.
18.01.2012r. – Pobyt delegacji na terenie powiatu Łomżyńskiego, wizyta w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. w Śniadowie.
19.01.2012r. – Konferencja nt. Klastrów przedsiębiorczości.
20.01.2012r. – Spotkanie z Wójtami z terenu Powiatu Łomżyńskiego dot. realizacji projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” oraz Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
27.01.2012r. – spotkanie dot. możliwości finansowania ciągów gminnych oraz powiatowych z budżetów państwa i wojewody, a także o planowanych inwestycjach drogowych, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
30.01.2012r. – XV-lecie Podlaskiej Izby Rolniczej.
31.01.2012r. – Przegląd Jakości w Starostwie Powiatowym, w Łomży.
04.02. – 05.02.2012r. – III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Seniorów w Tenisie Stołowym, uczestniczył p. Wicestarosta.
05.02.2012r. – X rocznica powstania Diecezjalnego Radia Nadzieja.
09.02.2012r. – Konferencja „Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zielona gospodarką, w tym, zielona miejsca pracy w województwie podlaskim”.
14.02.2012r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia oraz 20-lecie III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży.
16.02.2012r. – III karnawałowy Raut forteczny, Strzelnica Forty oraz spotkanie założycielskie Przyjaciół Łomżyńskiego parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
17.02.2012r. – Przegląd teatrów Wiejskich i Obrzędowych, organizator ROK Łomża,
- Konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Kreatywny pracownik”, organizator NOT Łomża, uczestniczył p. Wicestarosta. Tego dnia odbył się także Jubileusz 35-lecia NOT.
21.02.2012r. – Szkolenie dot. Komunikacja z otoczeniem w warunkach sytuacji kryzysowych” org. PUW.
23.02.2012r. – Gawęda Historyczna, Łomżyńskie Bractwo historyczne, uczestniczył p. Wicestarosta.
24.02.2012r. – Spotkanie podsumowujące działalność ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego, Komenda Miejsca Państwowej Straży Pożarnej.
25.02.2012r. – Konkurs dla członków i sympatyków szkolnych kół Caritas „Rycerz Maryi dzisiaj – 70 rocznica śmierci Św. Maksymiliana Kolbe”, uczestniczył p. Romuald Kozłowski.
27.02.2012r. – Seminarium prezentujące podręcznik „Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku”, realizowanej w ramach projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi”.
28.02.2012r. – Spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim, PUW, Białystok. Ponadto w Urzędzie Miasta Łomża miło miejsce posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji – uczestniczył p. Wicestarosta.
01.03.2012r. – Składanie kwiatów w miejscach pamięci w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
05.03.2012r. – Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego; posiedzenie Komisji Budżetu oraz posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Zdrowia Promocji Rodziny o Porządku Publicznego

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Wobec ich braku złożył interpelację skierowaną do Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie możliwości zatrudnienia dodatkowego lekarza w ośrodku zdrowia w Śniadowie. Wyjaśniając podkreślił, że obecna sytuacja we wspomnianym ośrodku zdrowia jest bardzo trudna, ponieważ z pracy odszedł jeden z lekarzy i w związku z tym kolejki do jedynego przyjmującego pacjentów lekarza są bardzo długie, co poważnie utrudnia życie mieszkańcom gminy Śniadowo. Najwyższe natężenie pacjentów jest w godzinach porannych.

Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury poinformowała, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej (zgodnie z art.19 ust.3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, zm. z późn. zm.). Samorząd Powiatu Łomżyńskiego od roku 2000 powierza to zadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W bieżącym roku Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2012 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2011. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył, tak jak w roku ubiegłym, kwotę 45 tys. złotych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/79/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży wynika z faktu likwidacji z dniem 31 marca br. ośrodka zdrowia w Gaci oraz w Bronowie, natomiast ośrodki te są zapisane w Statucie jako jednostki wchodzące w strukturę ZPOZ. Stąd potrzeba wprowadzenia aktualizacji w Statucie i zgłoszenia tej kwestii do KRS-u.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Statutu ZPOZ w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/80/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa reguluje zasady i formy wspierania rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i dzieci niedostosowanych społecznie oraz zasady sprawowania pieczy zastępczej. Przepisy ustawy określają ponadto zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej na każdym szczeblu samorządu, zasady finansowania oraz role administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego. Zadania z zakresu wykonywania pieczy zastępczej w związku z niemożnością wychowywania dziecka przez jego rodziców realizowane są na poziomie powiatu. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego jest wyznaczone Zarządzeniem nr 34 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Realizacja zapisów ustawowych, a co za tym idzie skuteczna pomoc będzie możliwa w przypadku stworzenia na szczeblu powiatu dodatkowych etatów tj.: koordynatora pieczy zastępczej, psychologów, prawnika, trenerów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze, jak również poniesienia kosztów związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej oraz wyposażenia nowych stanowisk pracy. Potrzebne są na to dodatkowe środki z budżetu państwa. W chwili obecnej są one dalece niewystarczające, aby zrekompensować wydatki powiatu związane z realizacją zapisów ustawy. W tej sytuacji jedynym dobrym rozwiązaniem jest powierzenie realizacji części zadań dotyczących pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego Miastu Łomża. Dotyczy to tych zadań, które od początku utworzenia powiatu wykonywał Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Łomży, na bazie którego powstało obecnie Centrum Pieczy Zastępczej. Powierzenie Miastu Łomża części zadań z zakresu pieczy zastępczej nastąpi w formie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a Prezydentem Miasta Łomża. Placówka podległa miastu Łomża jest dobrze przygotowana do prowadzenia tych zadań, natomiast nasz samorząd musiałby zainwestować duże środki na to, aby realizować problemowe zadanie. Na sfinansowanie dodatkowego etatu potrzeba byłoby około 40.000 zł rocznie, plus dodatkowo opłacenie odpowiednich szkoleń i realizowanie umów – zleceń z psychologami i prawnikami. Natomiast porozumienie pozwoli na wykonanie tych zadań za kwotę 18.000 zł. Dodam, że w wielu okolicznych powiatach koledzy nasi mają kłopoty z wdrożeniem tych zadań, ponieważ nie są do tego przygotowani i nie mają odpowiednich środków do zapewnienia opieki w zakresie pieczy zastępczej. Natomiast na kolejnej sesji dopiszemy te zadania do naszego Regulaminu i Statutu. Niezwykle ważne jest to, że ustawa wprowadzająca pieczę zastępczą nie była w ogóle konsultowana z samorządami powiatów lub innymi, przy czym samą ideę należy uznać za słuszną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/81/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Janusz Świderki – Dyrektor ZDP w Łomży – poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie w zarząd drogi powiatowej zakłada, że Wójt zobowiąże się do przejęcia na czas nieokreślony drogi powiatowej objętej porozumieniem w ciągu 30 dni od dnia jego podpisania. Poza tym strony ustalają 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Zarząd zaś zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania drogi objętej porozumieniem, a Wójt do nieobciążania Zarządu kosztami jej utrzymania przez okres zarządzania drogą. Wójt zobowiązuje się także do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających zarząd drogi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/82/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Janusz Świderki – Dyrektor ZDP w Łomży – objaśniając kwestię dotyczącą podtapiania przez wody roztopowe i opadowe posesji przylegających do drogi powiatowej na terenie gminy Piątnica zmodernizowanej w roku 2011 poinformował, że po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzono, kwestia podtapiania działki jest konsekwencją działań sąsiada – właściciela działki nr 96/1 i 96/2, który podniósł poziom gruntu czym naruszył istniejące stosunki wodne uniemożliwiając odpływ wody od istniejącego przepustu pod drogą. Spowodowało to podtapianie gruntów w tym działki skarżącego. W związku z tym, że doszło do naruszenia stosunków wodnych, ZDP zawiadomił właściwego w sprawie w myśl przepisów prawa wodnego Wójta Gminy Piątnica. Odpowiednią informację otrzymał również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z uwagi na niewykonanie przez sąsiada postanowień zawartych w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych wyrażającej zgodę na lokalizację zjazdu na działkę 96/1. Natomiast zaistniały stan rzeczy nie jest w żadnym wypadku efektem działań Starosty Łomżyńskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych związanych z budową drogi. Wybudowanie tej drogi nie wpłynęło na pogorszenie stosunków wodnych, istniejący przepust został wyremontowany a droga wybudowana zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowę. Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że droga w obrębie posesji skarżącego została obniżona w stosunku do istniejącego terenu. Zgodnie z projektem droga ta została podniesiona o 10-12 cm. Skargę, zatem w stosunku do wyżej wymiennych uznano za niezasadną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, że Komisja, mając na względzie powyższe uzasadnienie, uznała skargę za niezasadną.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/83/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady udzielił głosu głównemu specjaliście ds. kryzysowych.

Bogusław Popkowski – poinformował, że na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym został przedłożony wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku. Skład Komisji, którą powoła Starosta zarządzeniem nr 10/11 z dnia 09 marca 2011 roku, jest następujący: Pan Lech Marek Szabłowski – Starosta – Przewodniczący; Pani Maria Mrozek – radna powiatu łomżyńskiego; Pan Mirosław Szymanowski – radny powiatu łomżyńskiego; Pani Dorota Szymonowicz – Dyrektor Delegatury Łomżyńskiej Kuratorium Oświaty w Białymstoku; Pan Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży; Pani Ewa Jadwiga Wojtczak – pedagog w Zespole Szkół w Marianowie; Pan Robert Godlewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży; Pan Jan Iwanowski – Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży; Pan Dariusz Błażejczyk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Łomży; Edward Łada – Wójt Gminy Piątnica. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2010 roku zostało opublikowane, na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w Dzienniku Urzędu Województwa Podlaskiego Nr 58, poz. 696 z dnia 28.02.2011 r. W 2010 roku Komisja odbyła dwa posiedzenia. W dniu 16.06.2011 roku, na którym: omówiono stan przygotowań Komendy Miejskiej Policji w Łomży do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji; omówiono stan bezpieczeństwa na drogach publicznych w powiecie łomżyńskim; wysłuchano informacji Dyrektora Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Łomży na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie powiatu łomżyńskiego; zapoznano się z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym szczepem bakterii e-coli. W dniu 22.11.2011 roku, na którym: omówiono sposoby pomocy osobom samotnym, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w okresie zimowym; omówiono działania podejmowane na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją; omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie z uwzględnieniem przeciwdziałania powstawaniu tzw. melin, monitorowanie miejsc szczególnie zagrożonych; zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej; wystosowano pisma z apelami do Wójtów i Burmistrzów powiatu łomżyńskiego o podjęcie działań mających na celu pomoc ludziom bezdomnym i samotnym w okresie zimowym oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych o wsparcie Policji garnizonu podlaskiego w szczególności Komendy miejskiej Policji w Łomży.
W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. „Program …” realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto Rada Powiatu Łomżyńskiego przyjęła: Uchwałę Nr XI/36/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/89/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 – 2015; oraz Uchwałę Nr XVI/69/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015.
Z kolei Bogusław Popkowski dodał, że: za kwotę 10.000 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w meble i sprzęt biurowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności; za kwotę 8.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy; kwotą 15.000 zł dofinansowano zakup specjalistycznej kamery dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Starostwo także współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Konkursie plastycznym pod hasłem „Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”. Poza tym Starostwo utrzymuje utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. W ramach monitorowania i oceny realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, Komendant Miejski Policji w Łomży na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 08.11.2011 r. przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu a swoją ocenę Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przedstawił na sesji w dniu 31.05.2011 r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy radni otrzymali plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok jako załącznik do projektu uchwały. W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do przedłożonego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/84/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniach poszczególnych branżowych komisji Rady Powiatu zostały przyjęte plany pracy tych komisji na rok 2012. W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do przedłożonego projektu uchwały.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – w odpowiedzi na zapytanie radnego Jarosława Kuleszy poinformował, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji w ośrodku zdrowia w Śniadowie po odejściu jednego z lekarzy. Wyjaśniając dodał, że od dłuższego czasu stara się zatrudnić nowego lekarza, co jest dość skomplikowane. Wynika to z faktu, że NFZ wymaga, aby lekarz zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej miał odpowiedni staż lekarski lub specjalizację, natomiast w regionie podlaskim takich lekarzy na rynku pracy w zasadzie nie ma w ogóle. Lekarze po specjalizacji, którą wykonują w szpitalach najczęściej już zostają w tych placówkach, gdzie mogą pracować na nowoczesnym i bardzo drogim sprzęcie medycznym.
Wielu młodych lekarzy chciałaby pracować w naszym ZPOZ-cie, jednak kryteria NFZ nie pozwalają na to. Od dziś zatrudnienie w ZPOZ może otrzymać minimum 4-ch lekarzy, ale spełniających kryteria NFZ. Taka sytuacja ma miejsce mimo tego, że ZPOZ świetnie zajmuje się swoimi lekarzami, oczekując od nich jedynie odpowiedniego leczenia pacjentów, załatwiając za nich całą wymaganą biurokrację. Mimo to zapewnił, że dołoży wszelkich możliwych starań, aby zatrudnić dodatkowego lekarza w ww. ośrodku zdrowia. Obecnie prowadzi rozmowy z lekarzem, który jest na etapie zdobywania wymaganych kwalifikacji. Dodatkowo zapewni aktualnie remontowane mieszkanie dla lekarza, który wyrazi zainteresowanie pracą w strukturach ZPOZ – konkretnie w Śniadowie.

Przewodniczący Rady – dodał, że aktualnie nawet zdarza się, że pacjenci nie są rejestrowani i odsyłani są na następny dzień, a dotyczy to przecież podstawowej opieki zdrowotnej.

Radny Andrzej Piotrowski – podkreślił, że po przyjęciu kilkudziesięciu pacjentów w ciągu jednego dnia jakość udzielanej porady lub usługi medycznej zdecydowanie spada.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym nie zostały zgłoszone inne interpelacje bądź zapytania.

Ad.13 W wolnych wnioskach Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński poinformował, że wzór Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego został uzgodniony z Komisją Heraldyczną i jest już w trakcie wykonywania. Natomiast dzień poświęcenia i nadania tego Sztandaru to 24 maja br. – dzień ten to Święto Samorządowca. W nawiązaniu do powyższego zaprosił wszystkich zebranych, a w szczególności radnych powiatu, do uczestnictwa w uroczystościach związanych z nadaniem Sztandaru Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XVIII-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.