BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVI/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 28-go listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.15.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwaliny i radnego Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec braku uwag zaproponował wprowadzenie po punkcie nr 12 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych. Uzasadniając poinformował, że nowy radny Kazimierz Polkowski na poprzedniej sesji zgłosił akces do pracy w dwóch stałych komisjach Rady Powiatu.
Zebrani nie wnieśli innych uwag.
W zarządzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z tym Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2012”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych.
14. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie łomżyńskim na lata 2006-2015.
15. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2010 roku.
16. Informacja o działalności Biura Porad Obywatelskich w Łomży.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIV i XV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIV-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W kolejnym głosowaniu protokół z XV-tej Sesji Rady Powiatu także został przyjęty 15-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – Od XIV i XV zwyczajnych Sesji Rady Powiatu, które miały miejsce w dniu 8 listopada 2011 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego Zarząd: zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2011 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego: w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej, oraz w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ponadto Zarząd podjął 3 uchwały: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Jankowa Skarbowa i Jankowa Młodzianowa w Gminie Nowogród w ilości 31 szt.; w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2012; oraz uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012–2015 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. Na zakończenie Zarząd rozpatrzył dodatkową informację przedłożoną przez Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wynajęcia pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.
W dniu 21 listopada br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął 4 projekty uchwał Rady Powiatu: uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”; w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015; oraz uchwałę w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Poza tym podjął 4 uchwały: w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2012 projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XVI– ej Sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczył Wicestarosta lub też pozostali członkowie Zarządu Powiatu wymienił:
09.11.2011r. – Wieczornica patriotyczna – spotkanie pokoleń poświęcone 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Jeziorku we współpracy z młodzieżą z koła teatralnego Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy, miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich oraz strażakami z OSP w Jeziorku.
10.11.2011r. – 12.11.2011r. – Pobyt oficjalnej delegacji partnerskiego Powiatu Daugavpils z Łotwy.
10.11.2011r. - Uroczystość z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy Poświęconej Zesłańcom Sybiru. Kościół Parafialny Jedwabne.
11.11.2011r. – Obchody Święta Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu młodzieży warszawskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Chopina uczestniczących w Mistrzowskich Warsztatach Skrzypcowych w Drozdowie. Ponadto tego dnia Starosta uczestniczył w Wieczorze Pieśni Patriotycznych przygotowany i prowadzony przez Katarzynę i Krzysztofa Lipskich z dziećmi Pawłem, Markiem i Łukaszem.
12.11.2011r. - Koncert zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w Kościele Krzyża Świętego w Łomży. Koncert był elementem obchodów 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
14.11.2011r. – 18.11.2011r. – wyjazd studyjny w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zielonych miejsc pracy” – Hiszpania, Starostwo Powiatowe jako partner projektu, uczestniczył p. Wicestarosta Krzysztof Kozicki.
14.11.2011r. – 60-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, uczestniczyła p. Ela Gosk – Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
15.11.2011r. – Finał V Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”, uczestniczyła p. Elżbieta Gosk - Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
17.11.2011r. – Powiatowy Zjazd OSP – uczestniczył p. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Tego dnia w Gimnazjum im Ofiar Katynia w Piątnicy – było Święto szkoły – uczestniczyła p. Elżbieta Gosk - Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
18.11.2011r. - 25.11.2011r. – Wyjazd osób niepełnosprawnych do Francji w ramach projektu MODE H – II edycja. Projekt realizowany w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem MODE H, celem projektu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi poprzez sztukę. Zadaniem grupy było przygotowanie spektaklu muzyczno-tanecznego i prezentacja na festiwalu we Francji. Spektakl przygotowywany był we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży.
19.11.2011r. – XIX Dzień walki z Cukrzycą – uczestniczył p. Romuald Kozłowski
20.11.2011r. – Msza Św. Dziękczynna za posługę biskupią J.E. Ks. Biskupa Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka.
21.11.2011r. – Wojewódzka Rada Programowa OHP.
21.11.2011r. – Rada Powiatowa Podlaskiej Izby Rolniczej – uczestniczył p. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
22.11.2011r. – Powiatowa Komisja Porządku i Bezpieczeństwa.
23.11.2011r.: Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami projekt pt.: „Placówka edukacyjna otwarta na niepełnosprawnych – przystosowanie drzwi w ramach likwidacji barier w poruszaniu się”, wymiana witryny wejściowej do budynku Starostwa Powiatowego oraz Poradni psychologiczno – pedagogicznej, Białystok PFRON.
- Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uroczysta inauguracja akademii przedszkolaka – uczestniczyła p. Elżbieta Gosk - Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
- Dzień kultury Afgańskiej i Czeczeńskiej połączony z podsumowaniem projektu „Wszystkie dzieci chcą się uczyć – nie wszystkie mogą” – Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży
23.11.2011 - 24.11.2011r. – Konferencja dot. zaangażowania prac formalno – prawnych w zw. z prowadzona inwestycją budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka, Goniądz – uczestniczył p. Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
24.11.2011r.: Konferencja „Innowacyjność i nowoczesne technologie w biznesie” Panel dyskusyjny „Czas na innowacyjność”, Organizator Redakcja „Puls Biznesu”.
- Dyplomatorium, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
25.11.2011r.: Konferencja podsumowująca projekt „e-Podlaskie”, UMWP Białystok, Uczestniczył p. Wiesław Jemielity, Sekretarz Powiatu oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa – organizator PCK, miejsce: TLiA w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej informacji.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Barbara Zalewska – chciałam zapytać czy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Miastem i Gminą Nowogród w sprawie inwestycji na drodze powiatowej Serwatki – Kupnina? Jeżeli tak to proszę o ksero tego porozumienia czy umowy.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na powyższą interpelację nastąpi w punkcie nr 17 porządku obrad.

Z kolei wobec braku onucy zapytań ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podyktowana warunkami ekonomicznymi co związane jest z nowym Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakładającym obowiązki na zpoz-ty. Można uznać, że polityka zdrowotna zmierza do centralizacji i podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych, co wiąże się z koniecznością systematycznego inwestowania w nowy sprzęt. W ośrodku zdrowia w Gaci nie ma lekarza, jednak na moją prośbę raz w tygodniu jeden lekarz jeździ do tego ośrodka i leczy tamtych pacjentów, których docelowo mamy zamiar przepisać do ZGLR nr 4, jednak jest ich tak mało, że roczny dochód to około 32.000 zł, natomiast koszty w tym punkcie rocznie to około 60.000 zł oraz płaca pielęgniarki w wysokości 42.000 zł. Ponadto zatrudnienie lekarza z aktualnymi realiami na rynku pracy jest bardzo trudne. Dodatkowo remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 500.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem marca 2012 roku.
W Bronowie straty są mniejsze, jednak w zlokalizowanym w tej miejscowości ośrodku zdrowia nie mamy prawie wcale pacjentów. Aktualnie zatrudniona jest w nim pani, która udziela porad około 2 godzin dziennie. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 7.000 zł. W tym przypadku propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku.
Dobrzyjałowo – ośrodek zdrowia znajduje się w szkole. Adaptacja i remont, który musielibyśmy wykonać do końca 2012 roku oraz wyposażenie to łącznie około 250.000 zł. Roczne straty to około 4.000 zł. Tutaj propozycja jest taka, aby wygasić działalność z końcem grudnia 2012 roku. Rada Społeczna ZPOZ w Łomży pozytywnie zaopiniowała zmiany przedstawione powyżej przez Dyrektora ZPOZ.

Przewodniczący Rady – w Radzie Społecznej są wszyscy Burmistrzowie i Wójtowie, czy z ich strony były jakieś uwagi w tej sprawie?

Stanisław Studencki – nie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie częściowej likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej wynika z zaległości finansowych, które na rzecz ZPOZ miał wpłacić mężczyzna wynajmujący lokal w miejscowości Gać – w naszym Ośrodku Zdrowia. W projekcie uchwały przewidujemy rozłożenie na raty długu. W celu odpowiedniego uregulowania niniejszej kwestii konieczne jest wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu – w formie stosownej uchwały. Dodam, że jest możliwość eksmisji tego lokatora, ale Gmina musiałaby przygotować dla niego lokal zastępczy, co w praktyce jest mało prawdopodobne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/65/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. kultury – samorząd powiatu realizuje swoje zadania między innymi poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te powiat realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych współpracę z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust.3, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów oraz określa w ust.2 w/w artykułu formy tej współpracy. Z kolei w art.5a.ust. 1 nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. W/w roczny program Samorząd Powiatu uchwali zgodnie z wymogami do dnia 30 listopada 2011 roku – roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012” określa w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację. Kierując się zasadami współpracy, projekt Programu zgodnie z wymogami poddano konsultacjom społecznym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2012” została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/66/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – Powiatowy Urząd Pracy w Łomży poinformował nas o niewykorzystaniu kwoty 2.885 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Wobec tego środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym. Zmiany w tym zakresie pozwolą w bieżącym roku częściowo zrealizować zgłoszone już do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Razem środki dla powiatu na realizację zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej wynoszą 179.627 zł, natomiast łącznie z rehabilitacją zawodową wynoszą 808.332 zł.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/67/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. PCPR w Łomży zamierza również w 2012 roku kontynuować to przedsięwzięcie we współpracy z Gminą Wizna, Gminą Jedwabne i Gminą Przytuły z którymi planujemy już po raz drugi zawiązać partnerstwo. W sumie wartość projektu na 2012 rok wyniesie około 1.500.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/68/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapis art. 6 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotowy program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określa w szczególności cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie łomżyńskim. Dodam przy tym, że kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, czy też osoby starsze. Zauważalnym jest, iż ludzie niechętnie przyznają się do przemocy wewnątrz rodziny, jednakże jest to zjawisko coraz częściej ujawniane. Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych, we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, czy też sytuacji materialnej. Przemoc jest demonstracją siły i chęci przejęcia kontroli nad drugą osobą. Przemoc powoduje u ofiary niską samoocenę, poczucie bezsilności i bezradności, ciągły niepokój, depresję oraz choroby związane ze stresem. Doznawanie lub bycie świadkiem przemocy przez dzieci prowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą objawić się dopiero w życiu dorosłym. Rodzina jest miejscem, w którym kształtuje się osobowość, system wartości i styl życia człowieka. Dbanie o odpowiednie relacje wewnątrz rodzinne, ochrona dóbr osobistych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest także zadaniem państwa, dlatego też niezbędne jest objęcie pomocą i wsparciem ofiar przemocy, a także podjęcie stanowczych działań wobec sprawców, by przemoc nie powtarzała się.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/69/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Powiat Łomżyński zobowiązany jest do podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tych wszystkich propozycji, zawartych w programie pn. „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy wobec osób bliskich. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie powinny być tak ukierunkowane aby zmniejszyć ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększyć ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia programu p.n. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/70/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poinformował, że radny Kazimierz Polkowski zgłosił akces do dwóch stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego wymienionych w przedłożonym projekcie uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).


Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, po zakończeniu której udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Ad.14 Edward Jarota – omówił sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie łomżyńskim na lata 2006-2015 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.15 Lech Malinowski – Sekretarz Powiatowego Zrzeszenia LZS przedstawił informację nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji w 2010 roku Powiatowemu Zrzeszeniu LZS (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej informacji.
Zdzisław Dobrowolski – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego przedstawił informację nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji w 2010 roku Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.16 Alicja Moroz-Rutkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Wspierania poradnictwa Obywatelskiego zapoznała zgromadzonych z informacją o działalności Biura Porad Obywatelskich w Łomży (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Marek Szabłowski – w odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Zalewskiej pragnę poinformować, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w tym roku pan Józef Piątek Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród zgodził się, aby zawrzeć porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą i Miastem Nowogród w sprawie uregulowania należności za przeprowadzenie modernizacji drogi powiatowej Serwatki – Kupnina. W porozumieniu tym Burmistrz zobowiązał się do wpłaty do dnia 31 grudnia 2011 roku na rachunek Starostwa Powiatowego kwotę zaległości 56.302,27 zł. natomiast pozostała kwota w wysokości 300.000 zł zostanie wpłacona do 31 lipca 2012 roku. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez obie strony i w dniu 16 listopada br. Burmistrz przekazał kwotę wynikającą z tego porozumienia. Wiele wskazuje na to, że porozumienie te zostanie zrealizowane w ustalonych termonach. Kopie porozumienia przekażę pani radnej Barbarze Zalewskiej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.18 W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.

Ad.19 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady XVI-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 28 gru 2011 08:23
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 08:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2145 razy