BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIV/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 8-go listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego: Michała Chajewskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli żadnych uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
8. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu łomżyńskiego.
9. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2010.
10. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2011 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
11. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2011 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
12. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2010/2011.
13. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej.
14. Informacja z realizacji ,,Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012” w powiecie łomżyńskim w roku 2010.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2010 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Staroście Łomżyńskiemu.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od trzynastej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 września 2011 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 30 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego podjęto 4 uchwały: w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2012; w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Skarbu Państwa; i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto przyjęto 2 porozumienia: z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo; i z Wójtem Gminy Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetu w ZGLR w Miastkowie. Rozpatrzono podanie Pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 o rozłożenie na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Przyjęto aneks do projektu organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2011/2012.
W dniu 17 października br. podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjęto porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi dotyczące wykonania parkingu wokół Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o wsparcie finansowe z budżetu powiatu łomżyńskiego realizacji projektu pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Rozpatrzono wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej; o przeznaczenie ponadplanowych dochodów budżetowych na bieżące utrzymanie dróg; oraz o wyrażenie zgody na przeniesienie między rozdziałami środków finansowych. Zapoznano się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2012 rok. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
W dniu 27 października br. odbyło się trzecie posiedzenie, podczas którego Zarząd rozpatrzył: wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży ul. Wyszyńskiego 10; rozpatrzył informację Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2012 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat na 2012 rok. Zarząd podjął także 3 uchwały: 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; i uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku. Poza tym przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; i projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Michała Chajewskiego,
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście bądź uczestniczyli inni przedstawiciele Powiatu Łomżyńskiego:
 29.09.2011r. – Konferencja promująca nowe wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Łomży pt. „Budowle militarne Ziemi Łomżyńskiej”, Muzeum Fort Piątnica.
 30.09.2011r. – Uroczystość ślubowania uczniów Gimnazjum w Śniadowie połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
 01.10.2011r. – Inauguracja Roku Akademickiego Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży – Uczestniczyła P. Ela Gosk Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży
 02.10.2011r. – Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży – uczestniczył p. Wicestarosta.
 04.10.2011r. – Odpust Dom Pomocy Społecznej Tykocin.
 06.10.2011r. – 20 rocznica przywrócenia imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Wygodzie, otwarcie boiska wielofunkcyjnego.
 07.10.2011r. – Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
 10.10.2011-15.10.2011r. – Wizyta studyjna we Włoszech w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowo-poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Powiat Łomżyński jest partnerem projektu, projekt realizowany razem z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – uczestniczyli: p. Wicestarosta oraz p. Irena Przybylak – członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 11.10.2011r. – Inauguracja Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 12.10.2011r. – Uroczystość 10-lecia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Nauki Kopernik – Warszawa.
 13.10.2011r. – Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego – uczestniczył Radny Powiatu Łomżyńskiego P. Henryk Krajewski.
 17.10.2011r. – Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
 21.10.2011r. – Jubileusz 30-lecia Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” w Łomży, uczestniczył p. Romuald Kozłowski.
 24.10.2011r. – Wizyta p. Wicewojewody Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego oraz XI Uroczysta Konferencja Pracowników Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pt. „ Mała szkoła – szansą wielkiego rozwoju obszarów wiejskich”.
 25.10.2011r. – Konferencja naukowa – „Rozwój regionalny – uwarunkowania globalne” – uczestniczył p. Wicestarosta
 26.10.2011r. – Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego, Białystok.
 27.10.2011r. – Konferencja ODN – „Nowy egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego” – uczestniczyła P. Joanna Dardzińska-Mądry Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 27.10.2011r. – III Łomżyńskie Jesienne Forum Bibliotekarzy „Moje miasto – moja Ojczyzna”, Muzeum Północno-Mazowieckie – Uczestniczyła P. Ela Gosk Główny Specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
 27-28.10.2011r. – Konferencja „Archiwalia a badania regionalne. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na wschodzie”, organizator: ŁTN im. Wagów, uczestniczył - P. Romuald Kozłowski.
 28.10.2011r. – Podsumowanie konkursu plastycznego „Hanka Bielicka w oczach dzieci” – Szkoła Podstawowa im. Hanki Bielickiej w Sławcu.
 28-29.10.2011r. – III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, Łódź, uczestniczył p. Wicestarosta.
 04.11.2011r. – Otwarcie wystawy czasowej z okazji 93 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. „Drogi do Niepodległej”, Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Z kolei wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – pragnę przypomnieć, że przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Do chwili obecnej trzykrotnie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy w przetargu nieograniczonym na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj , które zostało unieważnione, gdyż oferty opiewały na znacznie wyższą kwotę niż kwota zabezpieczona na to zadanie. Terminy ogłoszenia poszczególnych przetargów nieograniczonych i kwoty złożonych ofert przedstawiają się następująco: I przetarg 29.07.2011 r. 1 oferta na kwotę 971.700; II przetarg 18.08.2011 r. 2 oferty na kwotę 845.474,85 i 825.945; III przetarg 16.09.2011 r. 2 oferty na kwotę 613.032 i 688.800.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem Muzeum zabezpieczyło na dokumentację techniczną i budowę ośrodka edukacji ekologicznej kwotę w wysokości 472.607,05 na podstawie kosztorysu inwestorskiego przygotowanego w październiku 2010 r. W momencie ogłaszania przetargu w lipcu 2011r. wartość kosztorysowa robót i dokumentacji wzrosła. Wg kosztorysanta i projektanta wpłynęło na to wiele czynników m. in. wzrost cen materiałów budowlanych w związku ze zwyżką kursu euro oraz wzrost cen usług projektowych. W związku z przedstawioną powyżej sytuacją, Muzeum Przyrody w Drozdowie, by zrealizować to zadanie i wyłonić wykonawcę, musi dysponować kwotą wyższą tj. zbliżoną do wartości najniższej oferty. Oszczędności z realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie projektu pn. "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" na dzień dzisiejszy wynoszą 134.998,07 zł, które można wykorzystać przy realizacji budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Niestety te dodatkowe koszty są niekwalifikowane.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 15 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady – wprowadzając do kolejnego zagadnienia poinformował, że od dnia wyborów samorządowych do dnia dzisiejszego radny Michał Chajewski nie złożył ślubowania i nie wypełnia mandatu radnego. Wobec tego w dniu 30 sierpnia 2011 roku zwróciłem się do Wojewody Podlaskiego o pomoc Wydziału Prawnego Wojewody, czy w związku z łączeniem mandatu radnego i zatrudnienie w korpusie służby cywilnej możliwe jest wygaszenie mandatu. Odpowiedź otrzymałem, którą Państwu przedstawiłem (kopia pisma stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). W wyniku tego faktu zwróciłem się do Pana Michała Chajewskiego o wyjaśnienie na piśmie, co jest przyczyną sytuacji niezłożenia przez niego ślubowania. Poinformowałem też zainteresowanego, że brak odpowiedzi będzie skutkował podjęciem uchwały przez Radę Powiatu działań prowadzących do wygaśnięcia mandatu z powodu odmowy złożenia ślubowania. Pan Michał Chajewski na odpowiedź otrzymał 14 dni od daty otrzymania pisma. W dniu 3 listopada 2011 roku wpłynęło pismo wyjaśniające od Pana Michała Chajewskiego, które Państwu przedstawiłem (kopia pisma stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Nadmieniam, że odbywały się sukcesywnie sesje, których jednym z punktów było ślubowanie radnych, oświadczam że Pan Michał Chajewski nigdy nie zwracał się z wolą ślubowania.
Reasumując dodał, że po ewentualnym podjęciu przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu na miejsce pana Michała Chajewskiego wejdzie radny Krzysztof Polkowski – jako kolejny kandydat na radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości z problemowego okręgu wyborczego.

Radny Rafał Kołakowski – poprosił, aby w powyższej sprawie wypowiedział się radca prawny, któremu to z kolei głosu udzielił Przewodniczący Rady.

Mecenas Dariusz Wąsowski – ze względu na to, że sprawa jest dość skomplikowana i nie chcąc tej sprawy rozstrzygać tylko na szczeblu powiatu wystąpiliśmy do Wojewody Podlaskiego z prośbą o interpretację. Z interpretacji tej można domniemywać, że radny wypowiedział się w swojej sprawie poprzez permanentną nieobecność na sesjach i niezłożenia ślubowania. Jak wspomniał Przewodniczący taka możliwość była na wielu sesjach.
Wojewoda wskazał, aby także zwrócić się do radnego o wskazanie ewentualnych przyczyn nieobecności, z takim pismem zwrócił się Przewodniczący Rady, które to zostało zacytowane na dzisiejszej sesji.
Z obowiązujących przepisów wynika, że radny ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w obradach rady powiatu i innych gremiach tego organu. Niestety ustawa nie zawiera sankcji za zaniedbywanie tego obowiązku, prócz potrącenia części diety. Wobec tego wystąpiliśmy do organu nadzorczego z prośbą o odpowiedź, która to była dziś cytowana.
Aktualnie decyzja jest w gestii Rady, czy te przyczyny które wskazał radny Chajewski w swoim piśmie są usprawiedliwiające czy też nie.
W obowiązującym prawie nie ma bezpośredniego wskazania jak zachować się w takiej sytuacji, co też skłoniło nas do wystąpienia w pierwszej kolejności do Wojewody Poselskiego z prośbą o interpretację, a następnie do radnego Chajewskiego.
Przewodniczący Rady – jak mówiłem było już trzynaście sesji, na żadnej z nich nie pojawił się radny Chajewski i nie przedłożył żadnego usprawiedliwienia. Dopiero przed kilkoma dniami przedstawił pismo, które dziś odczytałem i które państwo możecie sami ocenić.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego została podjęta głosami 11 „za”, 2 „przeciwnymi” i 3 „wstrzymującymi się” (Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Robert Marciniak – Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Łomży w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.9 Waldemar Gołaszewski – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zapoznał zebranych z informację nt. stanu środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w roku 2010 (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.10 Sławomir Pieniek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża omówił informację nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2011 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.11 Artur Maciocha – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród omówił informację nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2011 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Radna Izabela Cwalina – poprosiła o przestawnie sposobów zwalczania czeremchy.

Artur Maciocha – poinformował, że czeremcha zasadniczo jest bardzo trudna do zwalczenia, szczególnie po ograniczeniach jakie zastosowano w stosunku do możliwości używania środków chemicznych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.12 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z działalności placówki za rok szkolny 2010/2011 (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.13 Krystyna Sobocińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z realizacji zadań biblioteki powiatowej (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.14 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – omówił sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012” w powiecie łomżyńskim w roku 2010 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.15 Przewodniczący Rady – zgodnie z art.25 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady obowiązani byli złożyć wszyscy radni Powiatu Łomżyńskiego. Oświadczenie majątkowe złożyłem Wojewodzie Podlaskiemu w związku z wyborem na stanowisko. Oświadczenia majątkowe złożone zostały w 2 egzemplarzach do 30 kwietnia b.r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Radni Powiatu Łomżyńskiego oświadczenia majątkowe złożyli w ustawowym terminie na koniec kadencji jak również na początek kadencji. Analizy dokonałem i przekazałem po 1 egzemplarzu oświadczenia do Urzędu Skarbowego w Łomży. Pismo informujące o dokonanej analizie przez Urząd Skarbowy otrzymałem w dniu 20 października 2010 roku wraz z ogólna analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego po jej przeprowadzeniu stwierdził, że oświadczenia majątkowe za rok 2010 zostały wypełnione w sposób bardziej staranny w porównaniu z oświadczeniami za rok 2009. W tym roku tylko u 2 radnych poprzedniej kadencji wystąpiły uwagi. W jednym przypadku nie podano przychodu/dochodu z gospodarstwa rolnego zaś w jednym nie została wypełnione jedna rubryka. Naczelnik zwrócił się z prośbą, aby wypełniając formularz oświadczenia za rok 2011 dołożyli Państwo szczególnej staranności w podawaniu wymaganych danych, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych czynności z udziałem osób zainteresowanych zmierzających do wyjaśnienia bądź sprawdzenia treści tych oświadczeń. Nie zostały stwierdzone w analizowanych oświadczeniach takie nieprawidłowości, które uzasadniałyby podjęcie przez Urząd Skarbowy dalszych działań przewidzianych w art. 25 c. ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z kolei Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski stwierdził – z oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Łomżyńskiemu za 2010 rok wynika, że oświadczenia majątkowe Staroście Łomżyńskiemu obowiązani byli złożyć:
• Członkowie Zarządu Powiatu,
• Sekretarz Powiatu,
• Skarbnik Powiatu,
• Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,
• Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Wszystkie osoby oświadczenia majątkowe złożyły w ustawowym terminie. Oświadczenie majątkowe złożyłem Wojewodzie Podlaskiemu w związku z wyborem na stanowisko Starosty. Pragnę poinformować, że w roku 2010 do złożenia oświadczeń majątkowych Staroście Łomżyńskiemu zobowiązanych było 36 osób. Analizy dokonał poprzedni Starosta i przekazał po 1 egzemplarzu oświadczenia do Urzędu Skarbowego w Łomży. Pismo informujące o dokonanej analizie przez Urząd Skarbowy wpłynęło 20 października 2011 roku o numerze AP/072-25/MB/2011. Naczelnik Urzędu Skarbowego po jej przeprowadzeniu stwierdził, że oświadczenia majątkowe za rok 2010 zostały wypełnione w sposób bardziej staranny w porównaniu z oświadczeniami za rok 2009. Najczęściej pojawiającą się nieprawidłowością było nie podawanie wartości przychodu/dochodu z gospodarstwa rolnego w części A pkt. 3 oświadczenia, w jednym przypadku brak kopii zeznania PIT-37. Pomimo to Naczelnik zwrócił się z prośbą, aby wypełniając formularz oświadczenia za rok 2011 dołożyli Państwo szczególnej staranności w podawaniu wymaganych danych, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych czynności – z udziałem osób zainteresowanych zmierzających do wyjaśnienia bądź sprawdzenia treści tych oświadczeń. Nie zostały stwierdzone w analizowanych oświadczeniach takie nieprawidłowości, które uzasadniałyby podjęcie przez Urząd Skarbowy dalszych działań przewidzianych w art. 25 c. ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku dziennego nie zostały zgłoszone żadne zapytania bądź interpelacje radnych.

Ad.17 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych zagadnień.

Ad.18 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XIV-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 8 gru 2011 14:00
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2011 14:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2435 razy