BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIII/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 28-go września 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 13.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego: Michała Chajewskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I-sze półrocze 2011 roku:
a) Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
b) Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Muzeum Przyrody w Drozdowie złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
c) Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2011 roku.
21. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
22. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od dwunastej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 1 lipca 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu.
W dniu 21 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego Zarząd podjął 5 uchwał: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Morgownik, Nowogrodu, Grzymał i Szablaka w gminie Nowogród; w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim; w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim; w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry; w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Ponadto Zarząd przyjął porozumienie z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo; oraz porozumienie z Wójtem Gminy Przytuły w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Postaw na siebie”; oraz projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Uwierz w swoje możliwości”. Także rozpatrzył pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród w sprawie spłaty zaległych zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina; oraz informację nt. kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w zakresie inwestycji drogowej na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki, współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Chciałbym podkreślić w tym punkcie, że inwestycja była realizowana w ubiegłym roku. Protokół pokontrolny jest bardzo niekorzystny dla nas. Są w nim zawarte zarzuty dotyczące tego, że zostały wprowadzone do specyfikacji przetargowej zapisy, które nie dopuściły możliwości zlecenia części robót podwykonawcom. Polskie prawo zamówień publicznych dopuszcza wprowadzenie takich zapisów przy szczególnych okolicznościach. ZDP uzasadnił wprowadzenie takiego zapisu do specyfikacji z racji tej, że dofinansowanie zostało pozyskane w procedurze odwoławczej oraz, że istniała możliwość zagrożenia wykonania inwestycji w terminie – przy zleceniu części robót podwykonawcom. Kontrolerzy natomiast wskazują, że beneficjent nie wykazał dostatecznie, iż takie wyłączenie było uzasadnione. Wobec powyższego kontrolujący nałożył karę na nas – w wysokości 5 % wartości inwestycji, co stanowi blisko 277.000 zł.
Na zakończenie tego posiedzenia Zarząd przeanalizował kwestię podpisania deklaracji o partnerstwie publiczno-społecznym w projekcie na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy współfinansowanego ze środków EFS z Kapitału Ludzkiego.
W dniu 4 sierpnia br. podjęto uchwałę w sprawie zatrudnienia Pana Janusza Świderskiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; rozpatrzono wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie w sprawie zwiększenia dotacji budżetowej na 2011 rok; rozpatrzono pismo Burmistrza Nowogrodu dotyczącego zobowiązania finansowego Gminy Nowogród w stosunku do Powiatu Łomżyńskiego; zaopiniowano projekt „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wizna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”.
W dniu 29 sierpnia br. odbyło się trzecie posiedzenie, podczas którego Zarząd rozpatrzył wniosek Caritas Diecezji Łomżyńskiej w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży ul. Rybaki 1, oraz rozpatrzył 2 wnioski Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z budżetu powiatu na 2011 rok. Z kolei rozpatrzył informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; Muzeum Przyrody w Drozdowie; Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Następnie Zarząd rozpatrzył informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. i podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku; rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR Nr 3 w Łomży; oraz podjął 4 uchwały:
1. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku o współpracy na rzecz partnerstwa publiczno- społecznego i rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy,
3. w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.,
4. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
Poza tym Zarząd przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rozpatrzył wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej (w ramach konkursu ofert) Społecznemu Stowarzyszeniu „STOPKA” na inne wydatki. Rozpatrzył wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Łomży w sprawie zmiany przeznaczenia przyznanych środków z budżetu Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu 13 września br. odbyło się czwarte posiedzenie podczas którego Zarząd:
• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Miastkowo w sprawie zmiany kategorii dróg i podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Chojny-Naruszczki, Sulki, Leopoldowo, Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Miastkowo, Kraska, Tarnowo i Podosie w gminie Miastkowo.
• rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy,
• przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa; w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania.
Następnie podjął 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok oraz zapoznał się z porządkiem obrad XIII-ej Sesji Rady Powiatu.
W dniu 20 września 2011 r. odbyło się piąte posiedzenie Zarządu. Część pierwsza posiedzenia odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. Członkowie Zarządu zapoznali się z warunkami lokalowymi DPS a następnie Zarząd ponownie omawiał wniosek Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy. W trakcie drugiej części posiedzenia Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zmianę regulaminu organizacyjnego ZDP i podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Przyjął 7 projektów uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok,
 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 4 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
Ponadto Zarząd przyjął porozumienie z Wójtem Gminy Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica oraz podjął 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
W dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się 6-te posiedzenie Zarządu, podczas którego została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok oraz uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego, jako partnera, do projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (…).
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem osobiście lub brała udział inna osoba reprezentująca Powiat Łomżyński:
 3.07.2011r. – odbyła się Inauguracja XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 05.07.2011r. – w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyła się Rada Powiatowa Podlaskiej Izby Rolniczej,
 6.07.0211r. – pan Wicestarosta uczestniczył w Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych,
 7.07.2011r. – w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się seminarium podsumowujące konkurs „Podlaska Agroliga 2011”,.
 7-08.07.2011r. – miał miejsce audit ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Łomży.
 9.07.2011r. – w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się „Spotkanie Pokoleń w kręgu Kultury Ziemiańskiej”,
 10.07.2011r. – w Muzeum Przyrody w Drozdowie miało miejsce zakończenie XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża,
 14.07.2011r. – odbyło się spotkanie podsumowujące XVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych; p. Zenon Borawski z Wizny otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne,
 Tego dnia odbyło się także spotkanie informacyjno–promujące „Partnerstwo na rzecz zielonych miejsc Pracy”. Uczestniczył w nim p. Wicestarosta,
 22.07.2011r. odbyło się Święto Policji,
 25.07.2011r. – miał miejsce Zjazd Oddziałów Gminnych OSP. Odbył się on w Urzędzie Gminy Łomża,
 10.08.2011r. – odbyło się spotkanie z wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno.
 11.08.2011r. – odbyło się spotkanie z kadrą oficerską Wojska Polskiego. Ratusz Łomża.
 11.08.2011r. – w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie dotyczące możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotyczyło ono między innymi kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 12.08.2011r. – odbyło się przekazanie sztandaru i Dowództwa Łomżyńskiego Batalionu Remontowego Nowemu Dowódcy majorowi Krzysztofowi Rabkowi,
 15.08.2011r. – w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy 33 Pułku Piechoty na Placu Jana Pawła II w Łomży,
 18.08.2011r. – miało miejsce spotkanie z nowym dyrektorem ZDP – panem Januszem Świderskim, dotyczące dróg w Gminie: Łomża, Miastkowo, Śniadowo,
 19.08.2011r. – odbyło się spotkania dotyczące dróg w gminie: Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Wizna z Panem Dyrektorem ZDP Januszem Świderskim.
 23.08.2011r. – zorganizowane zostało spotkanie dotyczące dróg w Gminie Nowogród, uczestniczył w nim Dyrektorem ZDP – Janusz Świderski,
 Tego dnia zostało również przeprowadzone szkolenie CBA pracowników Starostwa Powiatowego,
 28.09.2011r. w inscenizacji walk o Nowogród z września 1939r. uczestniczył Sekretarz Powiatu oraz pan Romuald Kozłowski,
 31.08.2011r. – w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego, organizatorem był OWOP we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży w ramach Projektu „Podlaska sieć pozarządowa”,
 01.09.2011r. – miło miejsce złożenie kwiatów w Dolinie Miłosierdzia Bożego w 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 04.09.2011r. – w Nowogrodzie odbyła się uroczystość umieszczenia Znaku Pamięci – repliki Krzyża z Westerplatte – na grobie Bohatera naszych czasów śp. Czesława Dzierzgowskiego, żołnierza, obrońcy Westerplatte,
 07.09.2011r. – odbyło się przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej systemu gospodarki odpadami na terenie Powiatu Łomżyńskiego – organizatorem był ARiMR Łomża,
 08.09.2011r. – w pikniku integracyjnym osób niepełnosprawnych uczestniczył Wicestarosta. Odbył się on Olszynach,
 09.09.2011r. – miała miejsce Konferencja „Sofia Casanova Lutosławska” – hiszpańska pisarka Polka z wyboru. Była to międzynarodowa konferencja w 150 rocznicę urodzin,
 Tego dnia odbyło się także rozdanie Nagród Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Powiecie Łomżyńskim oraz miała miejsce Wojewódzka Rada ds. osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczył pan Wicestarosta,
 10.09.2011r. – w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Łomży odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2010/2011,
 W tym dniu obyła się również uroczystość pogrzebowa oficerów Wojska Polskiego poległych w bitwie pod Wizną we wrześniu 1939r., w której uczestniczył pan. Wicestarosta,
 11.09.2011r. – w Wiźnie miał miejsce zlot Pamięci Września 1939r.,
 Także miała miejsce inauguracja VII Jesiennego Festiwalu muzycznego Filharmonii Kameralnej w Łomży. Katedra Łomżyńska,
 12.09.2011r. – odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Ełk-Łomża oraz zostało zawarte porozumienie w/s budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża będących częścią projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa,
 Tego dnia w Białymstoku odbyła się konferencja pt. „Rola samorządów lokalnych w procesie rozwoju ekonomii społecznej”, w której uczestniczył Wicestarosta,
 13.09.2011r. – w Rajgrodzie odbyło się posiedzenie Wyjazdowe Rady Zatrudnienia,
 14.09.2011r. – w Suwałkach odbyło się posiedzenie Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Suwałki, w którym uczestniczył pan Wicestarosta,
 15.09.2011r. – miała miejsce konferencja językoznawcza „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia”,
 Tego dnia odbyła się także ogólnopolska inauguracja „Czwartków Lekkoatletycznych”,
 17.09.2011r. – miały miejsce obchody Dzień Sybiraka, Kościół Miłosierdzia Bożego,
 18.09.2011r. – odbyła się Pielgrzymka Parlamentarzystów, Administracji Rządowej i Samorządowej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie,
 Ponadto tego dnia miały miejsce VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łomżyńskiego,
 21.09.2011r. – w Białymstoku odbyła się konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju Zielonych Miejsc Pracy”,
 Tego dnia miało miejsce zakończenie realizacji projektu modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla helikopterów Oddziału,
 22.09-25.09.2011r. – uczestniczyliśmy w wyjeździe Delegacji Powiatu Łomżyńskiego na Łotwę (Starosta w tym punkcie przedstawił dokładny program wyjazdu),
 23.l09.2011r. – odbyła się gala konkursu „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011” oraz w Zakopanem konferencja Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił o rozszerzenie kwestii dotyczącej kary finansowej w wysokości aż 277.000 zł – nałożonej przez Urząd Marszałkowski w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie inwestycji drogowej zrealizowanej na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki.

Radna Barbara Zalewska – w nawiązaniu do powyższego zapytała czy wiadome jest kto zawinił w problemowej sprawie.

Starosta – w roku 2010 była realizowana duża inwestycja drogowa, o której wspomniał Przewodniczący Rady. To zadanie znalazło dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego – będąc na liście rezerwowej. Realizacja przebiegła zgodnie z terminem i harmonogramem. Natomiast protokół pokontrolny z relacji tej inwestycji jest bardzo niekorzystny dla nas. Są w nim zawarte zarzuty dotyczące tego, że zostały wprowadzone do specyfikacji przetargowej zapisy – do istotnych warunków zamówienia, które nie dopuściły możliwości zlecenia części robót podwykonawcom. Polskie prawo zamówień publicznych dopuszcza wprowadzenie takich zapisów przy szczególnych okolicznościach. ZDP uzasadnił wprowadzenie takiego zapisu do specyfikacji z racji tej, że dofinansowanie zostało pozyskane w procedurze odwoławczej oraz, że istniała możliwość zagrożenia wykonania inwestycji w terminie – przy zleceniu części robót podwykonawcom. Takie uzasadnienie wskazują pracownicy z ZDP odpowiedzialni za zamówienia publiczne, a także podobne zapisy są stosowane w specyfikacjach innych zarządców dróg publicznych. Kontrolerzy natomiast wskazują, że beneficjent nie wykazał dostatecznie, iż takie wyłączenie było uzasadnione. Przez to został naruszony zapis ustawowy ustawy prawo zamówień publicznych i zostały zawarte zapisy dyskryminujące wykonawców. Kontrolujący także wskazuje, że jego ocena jest zbieżna w tym przedmiocie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Służyły nam uwagi i zażalenia do tego protokołu, co też uczyniliśmy. Jako uzasadnienie główne podaliśmy, że podczas kontroli tej inwestycji w 2011 roku kontroler NIK nie wniósł żadnych uwag i zastrzeżeń co do tej inwestycji. Wobec powyższego kontrolujący domaga się nałożenia kary na nas w wysokości 5 % wartości inwestycji, co stanowi blisko 278.000 zł wraz z odsetkami. Przewidywania nie są najlepsze w tej sprawie. Mimo to będziemy starali się podjąć działania, które pomogą odzyskać kwotę w ramach nałożonej na nas kary pieniężnej oraz będziemy obserwować proces toczący się w podobnej sprawie, który wytoczyła państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Wicestarosta – już wcześniej na poczet ewentualnych niedociągnięć i naruszeń przy relacji inwestycji zablokowana została kwota w wysokości 5 % wartości inwestycji. Marszałkowie Województwa poinformowali nas, że podobna sytuacja spotkała większość samorządów realizujących inwestycje ze środków RPO. Wiąże się to z tym, że wzór specyfikacji w naszym regionie był podobny w większości podmiotów publicznych ogłaszających przetargi na realizację inwestycji drogowych. Także Zarząd Dróg Wojewódzkich został ukarany w podobny sposób, a jest to jednostka Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto uważam, że decyzja o wprowadzeniu takiego zapisu do specyfikacji jest uzasadnione, ponieważ dofinansowanie zostało pozyskane w procedurze odwoławczej. W związku z tym istniała możliwość zagrożenia wykonania inwestycji w terminie – przy zleceniu części robót podwykonawcom. Z kolei Urząd Marszałkowski dokładnie wszystko sprawdzał na kolejnych etapach inwestycyjnych i nie miał żadnych zastrzeżeń. Ten nie popełnia błędów kto nic nie robi. Prawdą jest, że aktualnie jest kładziony szczególny nacisk na zasadę konkurencyjności przy ogłaszaniu przetargów. Jednak istniało zagrożenie, że inwestycja w ogóle nie zostałaby wykonana w terminie, jeżeli odpuszczona byłaby możliwość zlecania zadań podwykonawcom. Widzimy co się dzieje w takich sytuacjach w kraju, gdzie np. budowa kilku odcinków autostrad stanęła pod znakiem zapytania. Nierzetelny wykonawca może spowodować zagrożenie dla całej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Barbara Zalewska – chciałabym zapytać co z inwestycjami na terenie gminy Nowogród?

Z kolei radna Elżbieta Parzych podziękowała Staroście Łomżyńskiemu oraz Straży Pożarnej i Zarządowi Dróg Powiatowych za pomoc w usuwaniu skutków klęski żywiołowej jaka w miesiącu lipcu br. nawiedziła między innymi mieszkańców z terenu gminy Zbójna.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na interpelację nastąpi w punkcie nr 24 porządku obrad.

Ad.6 Przewodniczący Rady wprowadzając do kolejnego tematu odczytał uchwałę Nr IV.0034-39/11 składu orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 9 września 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Z kolei poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

Lech Szabłowski – Rada Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2011 roku uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok po stronie dochodów w wysokości 22.926.732 zł, a po stronie wydatków w kwocie 24.506.531 zł i deficycie 1.579.799 zł. Po zmianach, jakie zostały wprowadzone Uchwałami Rady i Zarządu do dnia 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do kwoty – 26.600.682 zł, zaś po stronie wydatkowej do 28.629.634 zł, przez co deficyt zwiększył się do wysokości 2.028.952,00 zł, który pokryty zostanie ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych po zamknięciu roku budżetowego 2010 stanowi kwotę 2.054.704,84 zł. Z przedstawionych powyżej danych liczbowych wynika, że plan dochodów powiększono o kwotę 3.673.950 zł netto z czego: z tytułu pomocy finansowej ze strony Gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 2.107.350 zł; oraz z tytułu pozyskania środków europejskich na współfinansowanie projektów unijnych w ramach POKL – 1.580.713 zł. Natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę netto 4.123.103 zł, w związku z pozyskaniem środków wymienionych powyżej oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych – drogowych, które będą sfinansowane z nadwyżek z lat ubiegłych, tym samym podwyższając deficyt budżetowy o kwotę 449.153 zł. Zmiany w budżecie powiatu zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczy brak uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała na ogół poprawnie. Dochody z tytułu subwencji oraz udziały od podatków wpływały terminowo i w kwotach zgodnych z planem. Jednakże dochody własne pozyskiwane były w stopniu nie zadawalającym, ponieważ wykonanie planu dochodów z tytułu usług geodezyjnych i z najmu lokali w budynku Starostwa osiągnęło 44 %. Taka sytuacja może spowodować brak środków na pokrycie zaplanowanych wydatków. Ponadto niepokoi realizacja planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatkach PIT i CIT. Plan z tytułu wpływów z podatków CIT – od osób prawnych jest wykonany w 25,20%, udziały z podatku od osób fizycznych 55,25%, jednakże wpłata zaliczki za m-c czerwiec jest niepokojąco niska tj. o 65.491 zł od wpłaty za maj br. Ponadto sytuacja instytucji kultury, a zwłaszcza Muzeum Przyrody w Drozdowie wymaga dużej uwagi. Z analizy wykonania planu finansowego za I półrocze brakuje realnych przychodów w kwocie 75.000 zł do pokrycie wydatków, niezbędnych do utrzymania bieżącego instytucji. O tyle jest poprawna w tej chwili sytuacja ponieważ, zostają środki, które Wysoka Rada zaaprobowała w budżecie na 2011 r na wydatki inwestycyjne, związane z realizacją projektu unijnego. Jednakże trzeba mieć na uwadze to, jeżeli przychody będa niewspółmiernie niskie do rozchodów, trzeba będzie zwiększyć dotację podmiotową na 2012 rok.
W chwili obecnej, gdy chodzi o pomoc społeczną ocenia się, że będzie zapewniona realizacja zadań obligatoryjnych w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków.
Należy zmierzać do uzyskania, w zamknięciu rocznym jak najlepszej sytuacji finansowej, bowiem jak wynika z danych, jest minimalna kwota nadwyżki z lat ubiegłych i bardzo trudnym zadaniem, przed którym stanie Zarząd będzie zaprojektowanie budżetu na 2012 rok. Znając założenia do projektu budżetu państwa na 2012 rok, nie należy się spodziewać wzrostu kwot subwencji ogólnej a tym bardziej kwot z tytułu udziałów we wpływach podatków CIT i PIT.
Realizując planowane wydatki przestrzegano zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań na dzień 30 czerwca 2011 roku nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych.
Kończąc, jeszcze raz akcentuję obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów szczególnie, oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na już istniejący w planie deficyt budżetowy w wysokości 2.028. 952 zł i pogłębiający się w dalszym ciągu kryzys w gospodarce krajowej i nie tylko.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.800 zł celem kontynuacji projektu, który został rozpoczęty w 2010 roku, natomiast zakończenie jest zaplanowane 30.11.2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/48/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez przesunięcia środków w planie wydatków w działach między paragrafami. Mianowicie w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się zaplanowane środki na dotację przyznaną uchwałą budżetową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł z rozdziału 75411” Komendy powiatowe PSP na rozdział 75410 „Komendy Wojewódzkie PSP kwotę 13.000 zł, zaś 2.000 zł na rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”. Zmiany podyktowane są nowymi zapisami w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, w której między innymi wskazano nowe zasady dofinansowywania Straży Pożarnej, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia. W związku z tym konieczna jest zmiana klasyfikacji zaplanowanej dotacji dla Straży Pożarnej. Zaś kwota 2.000 zostaje przeniesiona zgodnie z wnioskiem Komendanta o zmniejszenie dotacji o kwotę 2.000 zł, która będzie przeznaczona na nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozostaną do dyspozycji Starosty Łomżyńskiego.
Z kolei wnioski Muzeum Przyrody w Drozdowie o zmianę przeznaczenia części niewykorzystanej dotacji na wydatki inwestycyjne, które zgodnie z uchwałą budżetową stanowiło zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w ramach realizowanego projektu unijnego pn.” Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”, zaaprobowane zostały przez Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia br. W związku z pozytywną decyzją proponuje się z kwoty uzyskanej po rozstrzygnięciu przetargu w wysokości 191.265,93 zł, przeznaczyć 70.000 zł na uzupełnienie dotacji podmiotowej tj. na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zapisy dotyczące proponowanych zmian znajdziecie Państwo w załączniku Nr1 do niniejszego projektu uchwały tj. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” a rozdziale 92118 „ Muzea”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/49/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 151.560 zł celem realizacji zadnia pn. „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Zadaniem tego przedsięwzięcia jest utworzenie mechanizmów poprawiających trwałość podmiotów ES-ngo i spółdzielni socjalnych, poprzez wspieranie głownie lokalnych organizacji oraz wypracowanie zasad działania funduszy, które będą miały zastosowanie w społecznościach lokalnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/50/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” i jednocześnie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Proponuje się zmianę w poz. 3 „Przebudowa drogi pow. Nr 1967B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec Kuleszka – Rydzewo i poz. 5 wykazu. W poz. 3 wprowadza się kwotę 945.000 zł na wykonanie zadania, która została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Udział Gm. Miastkowo z 1.400.000 zł zmniejsza się do wysokości 860.000 zł zaś powiatu z 130.000 zł do 85.000 zł. Z części pozostałej kwoty ze strony gm. Miastkowo, Wójt przeznacza 200.000 zł na remont bieżący drogi powiatowej Nr 1911B Miastkowo – Czartoria. Natomiast zmiany w poz. 5 wykazu polegają na zmianie finansowania zadania poprzez przesunięcia z kwoty 145.000,00 zł, która zapisana była po stronie Gm. Łomża, kwoty 45.000 zł do rubryki środki własne budżetowe tj po stronie powiatu. W pierwszej wersji porozumienia Wójt Gminy Łomża wyraził zgodę za sfinansowanie w całości zadania, jednakże w chwili obecnej wycofał sie i oferuje 100.000 zł. W tej sytuacji należy brakującą kwotę 45.000 zł zabezpieczyć ze środków Powiatu. Z racji tego, że wystąpiły oszczędności na zadaniu z poz 3 także po stronie zabezpieczenia środków ze strony powiatu, proponuje się przesunąć kwotę 45.000 zł na uzupełnienie planu na zadanie z poz. 5. Dalszą konsekwencją proponowanych zmian jest załącznik Nr 2 w którym przedstawione są zmiany, jakie należy wprowadzić w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/51/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o środki europejskie i z budżetu państwa w wysokości 85.136 zł, pozyskane na realizację projektu pn. „Postaw na siebie „Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Zapisy dotyczące tych zmian przedstawione zostały w załączniku Nr 1.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/52/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – szósty projekt uchwały w tym zakresie ma podobny charakter jak poprzedni. W wyniku zmian budżet powiatu zwiększony zostanie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.216 zł. Projekt realizowany będzie przez PUP w Łomży w analogicznym okresie. Załącznik nr 1 obrazuje zmiany jakie wprowadzone będą w budżecie po ich przyjęciu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/53/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Janusz Swiderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pragnę przypomnieć, że wniosek o dofinansowanie w ramach środków pomocowych – tzw. schetynówek – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo był składany już w ubiegłym roku, jednak nie uzyskał wymaganej ilości punktów, aby otrzymać dofinansowanie. Aktualnie zmniejszyliśmy zakres tego zadnia ze względu na wysokość kosztów – do odcinka o długości 2827,50 m. Został już ogłoszony przez Radę Ministrów nowy program przebudowy dróg lokalnych postanowiliśmy postarać się o dofinansowanie naszego projektu. Niestety warunki nowego programu są znacznie mniej korzystne. Wg nowych założeń z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 1 mln zł. Poza tym j.s.t. może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu. Wobec tego jak wcześniej wspomniałem został złożony projekt, który przewiduje modernizację odcinka drogi o długości niespełna 2,9 km, co stanowi około ½ odcinka, który stanowił przedmiot ubiegania się o dofinansowanie w ubiegłym roku. Pozostałe 70 % wartości inwestycji samorząd powiatu i samorząd gminy pokryją w wymiarze ½ kosztów. Projekt przewiduje poszerzenie drogi do 5,5 m i zwiększenia wytrzymałości, tak aby mogły się po tym odcinku poruszać pojazdy ciężkie, nie niszcząc przy tym nawierzchni. Jeżeli uda nam się zrealizować te zadania to do końca tego odcinka – docelowo – pozostanie nam jeszcze około 2,5 km.

Radny Andrzej Piotrowski – z czego wynika zmiana wysokości udziałów własnych Gminy i Powiatu, prócz tego, że został zmniejszony zakres zadania?

Barbara Gorzęba – z tego, że wg nowych założeń narodowego programu przebudowy dróg lokalnych można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 30 % wartości inwestycji i do tego nie więcej niż 1 mln zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja także pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2827,50m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/54/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” wynika z nowelizacji przepisów w tym zakresie. Konkretnie zostało wydane Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. nr 24 poz. 128 z 2011r.) przez zespół powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nr 10/31/2011 z dnia 13 maja 2011r. Program obejmuje elementy, których realizacja jest realnie możliwa i wynika przede wszystkim z możliwości finansowych, organizacyjnych, potrzeb społecznych oraz zadań przypisanych powiatowi/na poziomie powiatu. Nakłada on na samorządy obowiązek uchwalenia analogicznych programów na swoim szczeblu oraz wskazuje wytyczne jaki kształt powinien mieć takowy program. Wylicza przede wszystkim cele jakie powinny być w poszczególnych programach. Nasz Program zawiera cele, które zostały uznane – przez specjalnie powołany do tego zadania Zespół – za realne do wykonania. Gminy niestety nie są zainteresowane współpracą z nami w tym zakresie. Wg naszych założeń ujętych w Programie ochrona zdrowia psychicznego będzie polegać w szczególności na:
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym – propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w całej populacji oraz w grupach o szczególnym ryzyku powstawania problemów i zaburzeń psychicznych;
2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym i respektujących godność osobistą i prawa obywatelskie;
3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych tj. przyjaznych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałających napiętnowaniu, nierówności w traktowaniu i wykluczeniu społecznemu czyli szeroko pojętej dyskryminacji.
Warto zauważyć, że potrzeby społeczne w zakresie zdrowia psychicznego są w Polsce od 15 lat zdecydowanie narastające. Około 1,5 mln obywateli regularnie zgłasza się do placówek lecznictwa psychiatrycznego. Natomiast około 40% obywateli odczuwa w ciągu życia potrzebę psychiatrycznej i psychologicznej pomocy. O 73% wzrósł wskaźnik osób zgłaszających się z zaburzeniami psychicznymi do opieki ambulatoryjnej (dane z lat 1997-2006). O 41% wzrósł wskaźnik wymagających opieki całodobowej. Do poradni i szpitali najczęściej trafiają osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi i schizofrenią. Do szpitali najczęściej trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi i depresją. Tygodniowo do statystycznej poradni zgłasza się około 100 pacjentów. Miesięcznie do statystycznej Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zgłasza się ok. 100 pacjentów. Mają kłopoty i zaburzenia związane m.in. z agresywnym zachowaniem, odżywianiem oraz tłumieniem negatywnych emocji. Zazwyczaj nie wymagają oni leczenia szpitalnego. Równocześnie z badań wynika, że 10% z 9 mln dzieci i młodzieży do 18 lat wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie tylko Gmina Śniadowo powołała zespół gminy do opracowania programu gminnego, jednak ustawodawca nie przewidział żadnych konsekwencji dla samorządów, które nie opracują swojego programu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/55/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pragnę przypomnieć, że nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położona w obrębie Marianowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4 była własnością Powiatu Łomżyńskiego i aktem notarialnym repertorium A Nr 7659/2007 z dnia 07.12.2007r została przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa „w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami”. Darowizna została uczyniona za zgodą Rady Powiatu wyrażonej w uchwale Nr XI/57/07 z dnia 17 października 2007 roku, w związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustanowiony został trwały zarząd dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie (jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa). Pismem z dnia 13 stycznia 2010 r. Dyrektor „Zespołu Szkół” za zgodą Ministra Rolnictwa złożył wniosek o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu między innymi do w/w działek. W uzasadnieniu wskazał, że nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, w których lokale mogą być przeznaczone do sprzedaży dla ich najemców. Szkoła nie ma możliwości pozyskiwania środków na inwestycje związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych budynków, które nie są związane ze statutową działalnością szkoły. Starosta Łomżyński działający jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ma obowiązek wydać decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu po uzyskaniu innej możliwości zagospodarowania nieruchomości. Jednym ze sposobów wykorzystania nieruchomości może być sprzedaż zajmowanych lokali ich najemcom. Postanowił więc przeznaczyć w/w nieruchomości do sprzedaży jako wyodrębnione lokale mieszkalne. Na sprzedaż lokali wyraził zgodę Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 123/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r i określił warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych w zarządzeniu nr 126/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r. Po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla „Zespołu Szkół” i sprzedaży lokali ich najemcom zmieni się cel wykorzystania nieruchomości określony w w/w umowie darowizny. W takim przypadku zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny może nastąpić tylko za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Rady Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 28 września 2011 r. nr XIII/156/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położoną w woj. podlaskim, powiecie łomżyńskim, gminie Piątnica, w obrębie ewidencyjnym Marianowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4. Odwołanie darowizny i przejęcie do utrzymania i zarządzania nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z lokalami zamieszkałymi przez najemców nie leży w interesie Powiatu. Dochody możliwe do pozyskania z tytułu wynajmu lokali pokryją tylko ponoszone wydatki na bieżące utrzymanie budynków, które są już wieloletnie i wymagają remontów. Z takich powodów dotychczasowy zarządca (szkoła) chce pozbyć się tych nieruchomości i przekazać do zasobu Skarbu Państwa. Aktualnie szkoła pobiera czynsz w wysokości 0,70zł/m² lokalu plus poniesione koszty za dostawę wody ciepła odbiór ścieków i wywóz nieczystości. Natomiast przejęcie nieruchomości z zamiarem jej sprzedaży również nie gwarantuje znacząco większego dochodu dla Powiatu niż można go uzyskać ze sprzedaży jako nieruchomości Skarbu Państwa. Wynika to z poniższej kalkulacji. Obecna wartość rynkowa według operatów szacunkowych wynosi: 2 325 675zł. Możliwa do uzyskania kwota ze sprzedaży za 5% jej wartości; 116 284zł, Należna kwota dla Powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości S.P. (25%); 29 071zł Przewidywane koszty związane z odwołaniem darowizny ( w przypadku nie podjęcia uchwały). Koszt aktu notarialnego; około 10 000zł. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ; około 20 000zł. Koszty zarządu w okresie 1 roku; 1630m² x 1zł x 12mies. = 19 560zł. Koszty ewentualnych remontów, dostosowania infrastruktury do nowych stosunków własnościowych, utrzymanie pustostanów i zaległości w opłatach czynszu, które mogą wystąpić – około 40 000zł. Strata/zysk: 116 284zł – (29 071zł +10 000zł + 20 000zł + 19 560zł + 40 000) = - 2347zł. Ponadto najemcy tych lokali oczekują już około 4 lat na możliwość nabycia zajmowanych lokali. Przejęcie ich do zasobu nieruchomości Powiatu oddali taką możliwość o kolejny rok niezbędny do podjęcia wymaganych prawem decyzji (uchwał), przygotowania dokumentacji, określenie zasad i przeprowadzenia procedury ewentualnej sprzedaży. Stąd też odstąpienie od odwołania darowizny jest zasadne ze względów ekonomicznych i społecznych i wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.
Na zakończenie pragnę dodać, że ZS w Marianowie nie był zainteresowany przejęciem budynków mieszkalnych, jednak postawiliśmy taki warunek, że przejęcie majątku Szkoły może nastąpić wyłącznie wraz z budynkami mieszkalnymi.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” stanowi kolejną próbę realizacji wspomnianego projektu. Już od 3 lat Zarząd Województwa stara się doprowadzić do wprowadzenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, jednak w poprzedzającym okresie nie udało się wprowadzić uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy. W związku z tym została wyłoniona nowa firma, która ma zająć się wdrożeniem projektu. Aby było możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie potrzebny jest montaż finansowy, który przewiduje udział własnych wszystkich samorządów. Wszystkie jednostki samorządowe z terenu naszego województwa wyraziły zgodę na udział w tym przedsięwzięciu. Dla każdego samorządu zostały opracowane założenia, wg których koszt projektu dla Powiatu Łomżyńskiego wynosi 975.226,50 zł, z czego udział własny powiatu to 146.283,98 zł, co stanowi 15 % wartości projektu. Przy tym zasadnicza część zadania będzie realizowana i finansowana w 2013 roku. W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jednak największe koszty będzie generował tzw. system informacji przestrzennej GIS – w naszym przypadku ponad 104 tys. zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust.1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art.130 ust.2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W dniu 4 września 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła brzmienie art. 130a ust. 6 i dodała ust. 6a – 6e, w których określono maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu i za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym z uwzględnieniem rodzaju pojazdu oraz zasady ich zmiany. Powyższa ustawa określiła wejście w życie zmiany art. 130a ust. 6 i ust. 6a – 6e z dniem 21 sierpnia 2011r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt chwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok jest konsekwencją wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy. Jest to 50 % wartości tej inwestycji, pozostała część – 75.000 zł ma dofinansować PFRON.
Jak wspomniał Starosta Łomżyński podczas sprawozdania z działalności Zarządu między sesjami Zarząd Powiatu na posiedzeniu wyjazdowym – w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie drobiazgowo rozeznał problemową sytuację i postanowił przedstawić Radzie Powiatu niniejszy projekt uchwały. W tym dps-ie występuje niepełnosprawność sprzężona, ponieważ prócz niepełnosprawności umysłowej występuje niepełnosprawność fizyczna. Większość z blisko 50 pensjonariuszek jest leżących lub na wózkach inwalidzkich. Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja w tym zakresie była znacznie lepsza, jednak ze względu na rosnący wiek pensjonariuszek z roku na rok coraz więcej z nich nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. W związku z tym zainstalowanie windy stało się koniecznością.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.19 Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją wygaśnięcia mandatu byłego radnego Romana Wiktorzaka, który był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Wobec tego przedłożony projekt przewiduje uzupełnienie składu tej Komisji, gdyż jak wspomniałem pan Roman Wiktorzak zrezygnował z mandatu radnego.
Proponuję do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej naszego nowego radnego – pana Henryka Krajewskiego.

Zebrani nie zgłosili innych kandydatur.

Radny Henryk Krajewski wyraził zgodę na kandydowanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za” i jednym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/60/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.20 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2011 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.21 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie omówiła sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.22 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.23 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – odnosząc się do zapytania radnej Barbary Zalewskiej dotyczącego ogólnej stanu dróg powiatowych na terenie gminy Nowogród pragnę poinformować, że w zakresie bieżącego utrzymania i prowadzonych inwestycji współpracujemy z Burmistrzem – panem Józefem Piątkiem. Wg zawartego porozumienia z Burmistrzem w zamian za zimowe i letnie utrzymanie dróg zobowiązaliśmy się do wybudowania chodnika w ciągu ul. Zielonej – o długości około 350 m. Zadnie te zostanie zrealizowane w ciągu najbliższego tygodnia. Jest prowadzona wymiana oznakowania pionowego – wykonano to już w ilości 18 szt. Były malowane przejścia dla pieszych – wykonano w samym mieście Nowogród ponad 120 m2. Naprawy nawierzchni bitumicznych – ponad 50 m2. Na bieżąco są wykonywane odkrzaczania poboczy, szczególnie na odcinku Jankowo – Nowogród i Jankowo – Szablak. Wykonano w tym przedmiocie wycinkę o 2.300 m2. Drogi gruntowe i żwirowe są utrzymywane w dobrym stanie – wykonano profilowanie nawierzchni ponad 83.000 m2. Czyszczone są również rowy wzdłuż dróg - 740 mb. Przebudowane zostały także przepusty – 3 szt. – o długości 27 mb. Regularnie odbywa się koszenie traw i krzewów na poboczach.
Aktualnie w ramach porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg Burmistrz zgodził się, aby zlokalizować bazę ze sprzętem do zimowego utrzymania. Jest to dobry punkt ze względu na położenie geograficzne gminy i można uznać, że jest to także wyróżnienie dla gminy. Zakładamy, że zlokalizujemy tam równiarkę i inne maszyny oraz będziemy składować tam piasko-sól. Pozwoli to na szybszą reakcję na zimowe opady.
Problemy są z odwodnieniem drogi przez wieś Jankowo. Jest projekt porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą Nowogród w tej kwestii. Wspólnie uznaliśmy, że przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest wykonanie odwodnienia.
Jeżeli chodzi o zobowiązania Gminy Nowogród za inwestycję na drodze Serwatki – Kupnina, jest to kwota ponad 356.000 zł. Burmistrz złożył niosek co do szczególnego potraktowania tej sprawy. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu wspólnie wynegocjowaliśmy warunki spłaty. W tym roku Burmistrz spłaci część zaległości, natomiast pozostałą część w roku następnym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do udzielonej odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Zalewskiej.

Ad.24 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych zagadnień.

Ad.25 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady XIII-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 8 lis 2011 15:19
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2011 15:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2630 razy