BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XII/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 1-go lipca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.10.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Andrzeja Piotrowskiego i Adama Sowy.
W trakcie sesji zaprzysiężony został na radnego Powiatu Łomżyńskiego pan Henryk Krajewski i od tej pory Rada Powiatu obradowała w 14-toosobowym składzie.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
a) ślubowanie radnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 13-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od jedenastej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 31 maja 2011 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
W dniu 31 maja br. po Sesji odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego: przyjęto porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo; oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
W dniu 24 czerwca br. Podczas drugiego posiedzenia Zarząd Powiatu podjął 12 uchwał:
 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na czas wojny,
 2 uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego,
 3 uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego,
 uchwałę w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
 uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża,
 uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmiany przebiegu dróg gminnych gm. Łomża, zaliczonych do sieci dróg gminnych Uchwałą Rady Gminy Łomża Nr X/48/03 z dnia 30 października 2003 r.,
 uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Poza tym Zarząd Powiatu przyjął 7 projektów uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
 w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego,
 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu,
 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
 w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok,
 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
 w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
Wszystkie projekty uchwał będą przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji. Zarząd także zapoznał się z porządkiem obrad XII Sesji Rady Powiatu.
W dniu 30 czerwca br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu, podczas którego:
podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; oraz przyjęto porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Wójtem Gminy Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczył Wicestarosta lub też pozostali członkowie Zarządu Powiatu wymienił:
 04.06.0211r.- 06.06.2011r. – Uroczystości z okazji 20 rocznicy papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Łomży
 04.06.2011r. – 15-lecie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – p. Wicestarosta.
 07.06.2011r. – Otwarcie XXIV Festiwalu „Teatr w Walizce” - p. Wicestarosta
 07.06.2011r. – 12.06.2011r. – Wyjazd delegacji Powiatu Łomżyńskiego do Powiatu Dingolfing Landau – Niemcy
 09.06.2011r.: Targi Pracy, organizatorzy: PWSIiP OHP Łomża (p. Wicestarosta); Rada społeczna - Szpital Wojewódzki Łomża (p. Wicestarosta).
 10.06.2011r.: rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prace magisterską poświęconą Łomży (p. Wicestarosta); Sympozjum naukowe „Pedagogika penitencjarna: problemy i wyzwania” organizator: Zakład karny w Czerwonym Borze (p. Wicestarosta)
 Zakończenie festiwalu „Teatr w Walizce” (p. Wicestarosta).
 11.06.2011r. – Sprzątanie Narwii, plaża miejska, organizatorzy: LOT Ziemia Łomżyńska, grupa paramilitarna SPEED ASG, portal naszelowiska.pl (p. Wicestarosta).
 12.06.2011r. – Odsłonięcie tablicy w hołdzie Zesłańcom Sybiru – Nowogród (p. Wicestarosta).
 12.06.2011r. – Zakład Karny Czerwony Bór – nadanie sztandaru – p. Wicestarosta
 13.06.2011r. – Konferencja dotycząca przedsiębiorczości – Starostwo Powiatowe w Łomży – organizator: Suwalski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (p. Wicestarosta).
 14.06.2011r. – Otwarcie wystawy: „Łomża w dokumencie archiwalnym” (p. Wicestarosta).
 15.06.2011r.: Seminarium dotyczące rodzicielstwa zastępczego – org. PCPR; uroczystość nadania imienia PG 8 w Łomży.
 16.06.2011r.: Podsumowanie współzawodnictwa sportowego PSZS; Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
 17.06.2011r. – Powiatowa Rada Zatrudnienia
 19.06.2011r. – Msza Polowa – 67 rocznica bitwy 1944r. – Wygoda (reprezentowała p. Elżbieta Gosk); Bronowo – 70 rocznica wywózki na Sybir.
 20.06.2011r.: Święta woda – spotkanie organizacyjne dotyczące pielgrzymki samorządowców; Zwyczajne zgromadzenie wspólników Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych.
 21.06.2011r.: Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych - podsumowanie II edycji powiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Moja Biblioteka”; Konferencja podsumowująca projekt „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywizacji zawodowej”.
 26.06.2011r. – Wojewódzkie Igrzyska LZS – Korycin, Powiat Łomżyński zajął I miejsce (p. Wicestarosta).
 27.06.2011r.: Posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” (p. Wicestarosta); WKU – wyznaczenie na nowe stanowisko służbowe w innym garnizonie ppłk mgr inż. Piotra Chełmickiego.
 28.06.2011r. – Przekazanie pojazdów pożarniczych zakupionych w ramach RPO WP – Białystok.
 29.06.2011r. – Piknik integracyjny „Razem ku samodzielności” – PCPR – Olszynka (p. Wicestarosta); Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego; Konferencja „Województwo Podlaskie - szanse rozwoju w kontekście dokumentu rządowego Polska 2030” Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 30.06.2011r. – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – Posiedzenie Rady Parku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Wiesława Masłowska złożyła pisemne interpelacje w sprawie:
1. Wyrównania poboczy na odcinku drogi powiatowej Jarnuty – Mikołajki – Szczepankowo – o długości około 6 km.
2. Zastrzeżeń do projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża nad rzeką – Pniewo.
(Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei radny Sławomir Łomotowski zwrócił się z prośbą o:
1. Poprawienie drożności przepustu drogowego w miejscowości Siemień Nadrzeczny w okolicach posesji państwa Ostrowskich.
2. Zmianę oznakowania informacyjnego w miejscowości Giełczyn i Siemień Nadrzeczny.
3. Usunięcie ubytków w nawierzchni drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Milewo.
4. Przegląd drogi z Modzel w kierunku Wyrzyk – na nowej nawierzchni powstały pęknięcia.
5. W miejscowości Łochtynowo jest potrzeba naprawienia nawierzchni oraz dokończenia przepustu – Gmina Łomża zabezpieczyła część środków na realizację tego zadania – kwota 2.500 zł.
6. Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Piotrowskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego w kwestii liczby radnych mogących utworzyć klub radnych powiatu.

Następnie radna Elżbieta Parzych zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie odkrzaczania dróg powiatowych na terenie gminy Zbójna. Aktualny stan dróg znacząco utrudnia poruszanie się drogami autobusom i innym pojazdom.

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania nastąpią w punkcie nr 13 lub ewentualnie w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Ad.6 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając dodał, że mandat radnego obejmie pan Henryk Krajewski, który nie stracił prawa wybieralności i uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 2 oznaczonego nazwą Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w miejsce wygasłego mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego Pana Romana Franciszka Wiktorzaka wybranego w okręgu wyborczym Nr 2 z tej samej listy Nr 2.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/41/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Od tej pory Rada Powiatu obradowała w 14-toosobowym składzie.

 Z kolei radny Henryk Krajewski złożył ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”.

Następnie zgromadzeni złożyli serdeczne gratulacje nowemu radnemu.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizacji programu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Spółdzielnie socjalna moja szansa na pracę”. Zadanie to jest w trakcie realizacji od 2010 roku a w roku bieżącym jest to kontynuacja podjętych działań w tym zakresie, których głównym celem jest pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/42/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Renata Wierzba – główny specjalista ds. zdrowia poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wynika wyłącznie ze zmiany Wójta w Gminie Przytuły, który jest członkiem Rady Społecznej ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015 została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/43/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Wicestarosta – Krzysztof Kozicki poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu jest wynikiem ustalania nowych władz ww. Stowarzyszenia. W związku z tym „Euroregion Niemen” zaproponował, aby Powiat Łomżyński oddelegował swojego przedstawiciela.
Objaśniając dodał, że projekt przewiduje, aby Powiat Łomżyński reprezentowała nadal jego osoba – obecnie Wicestarosty Łomżyńskiego, który w ramach Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” działa już od 9 lat. Z kolei przedstawiając charakterystykę Euroregionu Niemen stwierdził, że inicjatywa utworzenia euroregionu pojawiła się na początku 1995 roku w Deklaracji II Bałtyckiego Forum Gospodarczego. W listopadzie 1995 podpisano porozumienie o utworzeniu Biura Euroregionu Niemen. W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie "Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen", podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. W dniu 4 kwietnia 2002 roku w Białymstoku przyjęto w skład Związku Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Władze Związku (Euroregionu): Rada Związku, Prezydium Rady Związku, Sekretariat Związku, Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym władz Związku.
Z kolei Wicestarosta podkreślił, że na ostatnim spotkaniu delegatów został wybrany do Ścisłych władz Związku. Ponadto dodał, że funkcjonowanie Euroregionu Niemen odbywa się w ramach istniejących pięciu grup roboczych: Grupa Gospodarcza, Grupa Turystyczna, Grupa ds. Ochrony Środowiska, Grupa ds. Spraw Społecznych, Grupa ds. Gospodarki Przestrzennej. Strona polska – to Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" – rejony województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego – samorządy, które wyraziły chęć przystąpienia: strona litewska – rejony Alytus, Mariampol i Wilno; strona białoruska – rejon obwód grodzieński; strona rosyjska – rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziorsk, Krasnoznamiensk i Niestierow (obwód kaliningradzki). Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiada osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszar "Euroregionu Niemen". Członkiem Stowarzyszenia może być każdy samorząd terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie RP, które na mocy uchwały właściwych organów wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia. Natomiast władze Stowarzyszenia: Konferencja Krajowa – zebranie członków Stowarzyszenia; Konwent – kieruje całokształtem, o jego składzie decyduje Konferencja Krajowa; Komisja Rewizyjna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/44/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”, niezbędne jest dostarczenie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego, która wyodrębnia limit środków na wymienione zadanie w rozbiciu na rok 2011 i rok 2012. W związku z tym do uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie, która była podjęta na ostatniej sesji dodaje się następujące zmiany: §3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit wydatków na wymienione w §1 zadanie w wysokości 491.183,57 PLN, zakładając że na ich realizację zaangażuje się finalnie:
- w roku 2011 kwotę 13 340, 00 PLN, w tym: 1 725,00 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 1.840,00PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 9.775,00 PLN- ze środków EFRR
- w roku 2012 kwotę 477 843,57 PLN, w tym: 58.273,61 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 89.352,87 PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 330.217,09 PLN- ze środków EFRR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/45/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Z kolei została zarządzona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Łomży.

Ad.11 Jan Olszewski przedstawiając wyjaśnienia w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w roku 2010 dokonał czyszczenia istniejących rowów i przepustów we wsi Kramkowo. Z pracami tymi nie zgodził się Pan Jarosław Kulczyński twierdząc, że wody opadowe i roztopowe zostały skierowane na jego posesję. Z ukształtowania terenu w otoczeniu drogi wynika, że woda posiada naturalny spływ w kierunku przepustu pod drogą na przyległe po drugiej stronie grunty i dalej zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskiego cieku. Przepust pod drogą został wybudowany około 40 lat temu i służy do przeprowadzania wód powierzchniowych na drugą stronę drogi. Pogłębienie istniejących rowów wzdłuż drogi i skierowanie wody do drugiego przepustu oddalonego o około 180m też jest niemożliwe do wykonania gdyż zwiększenie głębokości rowu powoduje zwiększenie szerokości skarp co z kolei powodowałoby konieczność wyjścia z robotami poza pas drogowy. Dodatkowo w rowie znajdują się słupy energetyczne których statyczność mogła by być zachwiana. Natomiast pogłębienie rowu bez zachowania normatywnego pochylenia skarp powoduje zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Te wszystkie sprawy zostały Panu Jarosławowi Kulczyńskiemu przedstawione na spotkaniu na miejscu w Kramkowie w miesiącu lutym 2011r. i w dniu 14.02.2011r. została wysłana pisemna odpowiedź na skargę. Sprawę uważaliśmy za zakończoną. Po ponownym piśmie Pana Kulczyńskiego spotkaliśmy się na miejscu w dniu 20 czerwca 2011r. i ponownie tłumaczyliśmy, że czyszczenie rowów to nie są roboty związane z przebudową istniejących rowów tylko zabiegiem dotyczącym utrzymania. Dodatkowo aby wyjść naprzeciw problemom zainteresowanego zobowiązaliśmy się do spowodowania obniżenia innego przepustu znajdującego się w pasie drogi krajowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową i wykopania około 30m rowu ze spadkiem w kierunku do obniżonego przepustu. Na takie rozwiązanie Pan Kulczyński wyraził zgodę i stwierdził, że nie będzie więcej wnosił roszczeń.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego stwierdziła, że na 4-tym posiedzeniu w dniu 1 lipca br. Komisja, mając na uwadze powyższe uznała, iż zgłoszony przez pana Kulczyńskiego zarzut dotyczący zaniechania działania przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja uważa za bezzasadną.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady oznajmił, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego jest wynikiem podwyżek wprowadzanych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży, w wymiarze 7 %. O taki sam wskaźnik proponowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/47/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – interpelacje radnej Wiesławy Masłowskiej zostały złożone na piśmie, co uważam za właściwy i prawidłowy sposób składania interpelacji. Na interpelacje te Radna Wiesława Masłowska otrzyma odpowiedź na piśmie.

Natomiast odnosząc się do zapytań radnego Sławomira Łomotowskiego to uważam, że zgłoszone problemy odnosząc się do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Na te zapytania, o ile zostały dobrze zapisane przez pracowników Biura Rady Powiatu, także zostaną udzielone pisemnie. Na pewno łatwiej byłoby udzielać jasnej i precyzyjnej odpowiedzi na dokładne zapytania sformułowane na piśmie.

Z kolei odnosząc się do zapytania radnej Elżbiety Parzych informuję, że kwestia odkrzaczania poboczy na drogach powiatowych na terenie gminy Zbójna została już skierowana do pana Marka Przysiudy, który zastępuję obecnie Dyrektora ZDP – pana Jana Olszewskiego i zajmie się tym problemem.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, który w odpowiedzi na ponowienie przez radnego Sławomira Łomotowskiego interpelacji radnego Andrzeja Piotrowskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego w kwestii liczby radnych mogących utworzyć klub radnych powiatu stwierdził: jeżeli jest potrzeba zmniejszenia liczby radnych mogących utworzyć klub radnych powiatu to proszę taki wniosek złożyć na piśmie – wraz z uzasadnieniem. Osobiście nie jestem przekonany, że takie zmiany w Statucie usprawnią prace naszej Rady. Dodam, że aktualnie mamy swobodę wypowiedzi na wszelkich posiedzeniach organów Powiatu i prace przebiegają w mojej ocenie sprawnie.

Radna Barbara Zalewska zapytała czy powyższa interpelacja zgłoszona była na piśmie.

Przewodniczący Rady na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.


Ad.14 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych zagadnień.

Ad.15 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XII-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 7 lip 2011 14:28
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2011 14:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2529 razy