BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XI/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 31-go maja 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.50.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego i Romana Wiktorzaka. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie po punkcie nr 21 tematu w zakresie podjęcia przez Radę Powiatu stanowiska dotyczącego wyrównania dopłat bezpośrednich z dopłatami bezpośrednimi otrzymywanymi w krajach tzw. starej Unii Europejskiej i z kolei przekazania zajętego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów. Kontynuując zaznaczył, że jest to inicjatywa jego oraz członka Zarządu Powiatu – Adama Sowy, wiążąca się z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag.

W zarządzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta 15-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 15-toma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn.. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
17. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010.
18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2010.
19. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 roku.
20. Sprawozdanie z działalności Inspektoratu Inspekcji Handlowej za 2010 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010 roku.
22. Podjęcie stanowiska dotyczącego wyrównania dopłat bezpośrednich z dopłatami bezpośrednimi otrzymywanymi w krajach tzw. starej Unii Europejskiej.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski
25. Zamknięcie obrad

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z X Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z X-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od dziesiątej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 marca 2011 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. W dniu 28 marca br. Zarząd Powiatu rozpatrzył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2010 rok i podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2010 rok. Poza tym Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
W dniu 18 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego: podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; rozpatrzono podanie Związku Sybiraków Oddział w Łomży o finansowe wsparcie inicjatywy wzniesienia pomnika Sybiraka na cmentarzu w Bronowie gm. Wizna; rozpatrzono wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora o ufundowanie nagrody Starosty Łomżyńskiego na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA.
W dniu 28 kwietnia podczas trzeciego posiedzenia Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do podpisania aneksów do umowy ramowej projektu systemowego „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego,
- przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2010 rok,
- zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok,
- przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży,
- przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 roku.
Ponadto Zarząd: rozpatrzył sprawozdanie finansowe za 2010 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 ZPOZ w Łomży; przyjął projekty 2 uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok, oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża. Projekty uchwał są tematem obrad dzisiejszej sesji.
Z kolei Zarząd Powiatu rozpatrzył też wniosek Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o rozważenie możliwości wyróżnienia Przez Starostę Łomżyńskiego (przygotowanie nagrody) dla najlepszego policjanta ruchu drogowego.
W dniu 13 maja br. podczas czwartego posiedzenia Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych; oraz w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Następnie Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok,
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
- w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok,
- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
Projekty uchwał otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję. Podczas tego posiedzenia Zarząd rozpatrzył też sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
W dniu 24 maja br. podczas piątego posiedzenia Zarządu: przyjęto porozumienie z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo; zatwierdzono arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 na rok szkolny 2011/2012.
Poza tym na posiedzeniu tym przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
- w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014,
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
- zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekty uchwał są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XI-ej Sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta, z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu Powiatu wymienił:
 29.03.0211r. – Uroczysta Sesja Rady Gminy Zbójna; a także otwarcie zmodernizowanego Stadionu Miejskiego w Łomży;
 30.03.2011r.– Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. List obejmuje budowę linii 400 kV: Ostrołęka – Łomża – Narew na budowę stacji 400 kV Ełk – Łomża, Ełk – granica RP i rozbudowę Alytus oraz rozbudowę rozdzielni w Narwii;
 30.03.2011r. – Seminarium dla kadr: „Bądź aktywny – bądź najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – uczestniczył pan Wicestarosta;
 31.03.2011r. – Sesja Rady Gminy Śniadowo;
 04.04.2011r. – Konferencja ODN Łomża „Ewaluacja w placówkach oświatowych”;
 14-15.04.2011r. – Konferencja OHP Warszawa „Nowatorskie metody organizacji poradnictwa zawodowego, pośrednika pracy dla młodzieży. Doświadczenie z realizacji projektu OHP jako realizator usług rynku pracy” – uczestniczył pan Wicestarosta;
 19.04.2011r. – Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego – Supraśl – uczestniczył pan Wicestarosta;
 20.04.2011r. – Konferencja inaugurująca projekt „Wiedza i praktyka klucz do sukcesu w biznesie”. Agencja Rozwoju Regionalnego – uczestniczył pan Wicestarosta;
 27.04.2011r. – Seminarium dotyczące projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2007 – 2013 w ramach POKL, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok;
 02.05.2011r. – Uroczystości Z okazji „Dnia Flagi”;
 03.05.2011r. – Uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja;
 06.05.2011r. – Turniej Strzelecki Samorządowców – Drużyna Powiatu Łomżyńskiego zajęła I miejsce – drużynowo;
 06.05.2011r. – Spotkanie dotyczące perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Podlaskiego, NOT Białystok;
 06.05.2011r. – Panel dyskusyjny PWSIiP „Profesjonalne kadry administracji podstawą sprawnie funkcjonującego państwa” – uczestniczył pan Wicestarosta;
 09.05.2011r. – Seminarium informacyjne w zakresie działania 9.2 POKL oraz systemu realizacji POKL – uczestniczył pan Wicestarosta;
 11.05.2011r. – dzień Bibliotek i Bibliotekarza Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu;
 12.05.2011r. – PWSIiP Złożenie ślubowania i przyjęcie czepków pielęgniarskich Wręczenie dyplomów Absolwentom;
 13.05.2011r. – Festyn „Trzymaj Formę” PG 9 w Łomży;
 13-14.05.2011r. – Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego Białowieża – P. Wicestarosta;
 14.05.2011r. – XI Olimpiada CARITAS osób niepełnosprawnych pod hasłem: „Zwyciężę bo pokonam samego siebie”;
 15.05.2011r. – Powiatowe Uroczystości z okazji Dnia Strażaka Nowogród; oraz Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych;
 19.05.2011r. – Konkurs pt. Poeta w sutannie;
 20.05.2011r. – 30-lecie istnienia Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łomży, Jednostka Wojskowa;
 22.05.2011r. – „Dzień Rodziny” Hala sportowa Miastkowo;
 24.05.2011r. – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka Bielsk Podlaski;
 25.05.2011r. – Dzień Bibliotekarza, otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród;
 27-30.05.2011r. – Wyjazd delegacji Powiatu Łomżyńskiego Festiwal Sztuki Ludowej Łotwa. Delegacja współuczestniczyła w konferencji poświęconej twórczości kulturalnej. Zespół Pieśni i Tańca Łomża został oceniony bardzo wysoko.

Ponadto Starosta odbiegając od meritum dodał, że aktualnie realizowana jest inicjatywa poświęcona utworzeniu sztandaru Powiatu Łomżyńskiego, co niestety jest zadaniem długotrwałym, wymagającym między innymi opinii i uzgodnienia z MSWiA oraz działającej przy tym Ministerstwie Komisji Heraldycznej.
Ponadto poinformował, że podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Zbójna radna Powiatu Łomżyńskiego – pani Elżbieta Parzych została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP za szczególne zasługi oraz całokształt pracy na rzecz samorządów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Barbara Zalewska zabierając głos przypomniała, że na poprzedniej sesji złożyła interpelację w sprawie umieszczenia w planach inwestycyjnych na 2011 rok przebudowy odcinka drogi powiatowej Grzymały – droga wojewódzka nr 645, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi, której miał udzielić Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Radna Maria Mrozek złożyła interpelację dotyczącą naprawy drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Czarnocin. Wyjaśniając podkreśliła: „jest to droga o dużym natężeniu ruchu, służy zarówno do transportu gospodarczego jak i osobowego. Najpilniejszego remontu wymaga odcinek w okolicach mostku i sam mostek, który grozi zawaleniem. W marcu bieżącego roku w tym miejscu doszło do dość poważnego wypadku drogowego. Zarząd Dróg Powiatowych informowano wcześniej o złym stanie nawierzchni tej drogi. W związku z tym, że bezpieczeństwo użytkowników tej drogi jest wartością najważniejszą proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby” (kopia interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania nastąpią w punkcie nr 23 lub ewentualnie w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Ad.6 Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – uchwalony w dniu 23 grudnia 2009 roku budżet powiatu na 2010 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 19.550.090 zł oraz wydatki w kwocie – 20.945.566 zł, a więc wyższe wydatki o – 1.395.476 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 37.919.866 zł tj. o 18.369.776 zł czyli o 93,96 %, a plan wydatków o 20.526.574 zł tj. o 106,80 %, do wysokości – 39.746.674 zł, i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie 1.826.808 zł.
Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) pozyskania środków europejskich na współfinansowanie inwestycji drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 5.254.277,38 zł;
b) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 6.963.343 zł w tym pomoc gm. Piątnica w kwocie 3.688. 174,73 zł na w/w inwestycję;
c) uzyskania dofinansowania w formie dotacji z rezerwy budżetu państwa na odbudowę drogi powiatowej nr 1900B – Serwatki – Kupnina gm. Nowogród – 1.012.055 zł;
d) dotacji celowej z Fundacji Ekofundusz na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa przejść dla płazów pod dr. pow. Nr 1934B Piątnica–Drozdowo–Wizna” – 1.147.214,80 zł;
e) pozyskania środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na realizację 12 projektów w ramach POKL – 2.650,122 zł;
f) dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 762.070 zł na finansowanie takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, wybory do organów j.s.t.; opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 95,79 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach wskazuję, iż wydatków na inwestycje i remonty w 2010 roku przeznaczono kwotę – 17.582.942,68 zł tj. 46,18%, w tym: na zakupy inwestycyjne – 88.200 zł; na wydatki inwestycyjne i remontowe pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 17.494.742,68 zł z przeznaczeniem na:
• 163.808,60 zł na dokumentację geodezyjną, projektową);
• 16.039.309,48 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami. 1.081.050,00 zł na remont drogi pow. na odc. Miastkowo–Tarnowo;
• 210.574,60 zł na realizację inwestycji w ramach projektów unijnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie ( wkład własny powiaty).
Należy zauważyć, że wydatki inwestycyjne w stosunku do 2009 roku są wyższe o 10.275.325,96 zł.
Wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2010 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan . Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 105,96 , tzn. powyżej planu o kwotę 59.593,30 zł .Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.800.059,66 zł, co stanowi 116,85% planu rocznego.
Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach. Budżet roku 2010 zamknął się w efekcie zmniejszonym deficytem niż planowano w wysokości 884.822,21 zł. Był to najlepszy rok w okresie istnienia powiatu , w którym tak znaczne środki finansowe zostały pozyskane z zewnątrz na projekty unijne tzw. twarde i miękkie”.
Ponadto otrzymaliście Państwo zbiorcze sprawozdania finansowe za 2010 rok jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Sporządzone je na podstawie ewidencji finansowej poszczególnych jednostek rzetelnie i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 142 poz. 1020). Najważniejsze jest to, że powiat nie ma zobowiązań wymagalnych, jedynie zobowiązania bieżące, które uregulowane zostały w ustalonych terminach. Były to zobowiązania m. innymi z tytułu faktur, które wpłynęły w styczniu a dotyczyły grudnia 2010 roku. Największą pozycją zobowiązań były naliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2010 rok, które zgodnie z merytoryczną ustawą należało wypłacić do końca I kwartału 2011 roku.
Reasumując, oba sprawozdania są sporządzono prawidłowo i odzwierciedlają poprawną sytuację finansową powiatu Łomżyńskiego. Zatem proszę o przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2010 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2010 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Wisława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła: Komisja Rewizyjna w dniu 17 maja br. dokonała analizy, w wyniku której ustalono, iż budżet powiatu na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/155/09 23 grudnia 2009 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę 37.919.866 zł i wydatków na kwotę 39.746.674 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 37.189.073,05 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 38.073.895,26 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto deficytem budżetowym zmniejszonym z kwoty 1.826.808 zł do wysokości – 884.822,21 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2010 realizowany był poprawnie. Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za dany rok. W trakcie analizy przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nierzetelnych zapisów i co powoduje, że Komisja w pełni je akceptuje.

Przewodniczący Rady w nawiązaniu do powyższego odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok (ww. uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/30/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (ww. uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei Wisława Masłowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiając wniosek Komisji stwierdziła: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2011 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego za 2010 rok, wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2010 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie było.
Uzasadnienie – Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2010, przedstawia budżet, który zamknął się po stronie dochodów kwotą 37.189.073,05 zł, a po stronie wydatków kwotą 38.073.895,26 zł, ostatecznym wynikiem – tj. deficytem budżetowym w wysokości 884.822,21 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 23 grudnia 2009 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego. Ponadto Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok stwierdza rzetelność danych zawartych, które wynikają z cząstkowych sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatu łomżyńskiego.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/31/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok dotyczy realizacji programu pn. „moja edukacja szansą na życie innych” adresowanego do 20 beneficjentów, którzy zostaną wyłonieni z członków osp z terenu Gm. Łomża. Konkretnie chodzi o przeszkolenie tej grupy w zakresie udzielenia pomocy medycznej wg wytycznych dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadanie te ma być wsparte z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotą 49.700 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/32/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejna zmiana budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok ma podobny charakter do poprzednio omawianych, a konkretnie dotyczy realizowanego przez PCPR w Łomży projektu, którego wartość w 2011 roku wynosi 1.313.150 zł. Jest to projekt realizowany przez nasz samorząd kolejny rok i nosi on nazwę „Razem ku samodzielności (…)”. Skierowany jest do osób ze środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/33/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – odnosząc się do kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. poinformowała, że – w stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 (zmienianym uchwałą Nr X/25/2011 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2011 roku) zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2011 roku – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu to, że wójtowie z Gmin Miastkowo i Wizna zaoferowali pomoc finansową dla powiatu przy przebudowie dróg powiatowych. Proponuje się przeznaczyć na ten zakres zadań kwotę 1.560.000 zł z tego 190.000 zł z budżetu powiatu w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaś 1.370.000 zł to pomoc z budżetów gmin. W związku z tym, w przedłożonym projekcie wprowadza się 2 zadania inwestycyjne:
1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo – Zaruzie Borowe – Sosnowiec – Kuleszka – Rydzewo na odcinku Zaruzie Borowe – Sosnowiec i budowę kanału odwodniającego drogę powiatową nr 1958B. Zadanie to realizowane będzie wspólnie z Gminą Miastkowo, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 1.270.000 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 130.000 (100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej a 30.000 zł na budowę kanału odwodniającego drogę nr 1958B). Porozumienie z Wójtem Gminy Miastkowo zostanie podpisane na realizację wyżej wskazanego zadania po zaaprobowaniu proponowanej zmiany przez Radę.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Taraskowo – Olszyny na odcinku – przejście przez miejscowość Bronowo o długości około 350 mb Zadanie to będzie realizowane po zawarciu porozumienia z gm. Wizna. Udział pomocy finansowej Gminy Wizna określony został na kwotę 100.000 zł, zaś środki powiatu proponuje się zaangażować na poziomie 60.000 zł.
Zaproponowane zmiany skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.370.000 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych.
Z kolei proponowane jest zwiększenie planu wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 1.560.000 zł, z czego 190.000 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wydatki na kwotę 1.370.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/34/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są konsekwencją zmian Załącznika Nr 3 pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok, a zmienianego uchwała Nr X/ 25/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku (załącznik Nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową). Wprowadzone zostały dwa zadania, które w części sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.838.952 zł do wysokości 2.028.952,00 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/35/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – poinformowała, że udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża dotyczy przyznania nagrody w ramach organizowanej od kilku lat cyklicznej imprezy pt. „Festiwal Teatru Lalki i Aktora w Walizce”. Zadanie to zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. W tej sprawie, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, zostanie podpisane stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/36/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – aktualizacja „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” przyjętego uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wynika ze zmiany przepisów prawnych i nowych potrzeb beneficjentów. Także poprzedni projekt nie zawierał przedstawionych źródeł finansowania i harmonogramu realizacji, na co zwrócił uwagę organ przeprowadzający kontrolę – z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Z kolei Edward Jarota omówił poszczególne cele „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015” (pełna treść ww. Programu stanowi złącznik do projektu przedmiotowej uchwały).
Reasumując podkreślił, że pomoc dzieciom w rodzinie dysfunkcyjnej, aby była skuteczna, musi rozpoczynać się w momencie narodzin tego dziecka, przy czym koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łomży wynosi miesięcznie ponad 2.400 zł a w Zambrowie koszt ten przekracza 2.700 zł. Dowodzi to, że najbardziej wskazanym elementem jest pomaganie rodzinom zagrożonym patologiami już od samego początku – czyli w momencie narodzin dziecka, natomiast odbieranie dzieci rodzinom jest nacechowane traumami, często trzeba korzystać z pomocy Policji, aby doszło do odebrania dzieci.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015 została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/37/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wzorem lat poprzednich zwiększył środki dla naszego powiatu. Jest to jednak tylko 88.644 zł. Kwota ta pozwoli na częściowe zrealizowanie wniosków niepełnosprawnych, którzy czekają na naszą pomoc. Inne powiaty w tym zakresie swojej działalności są w podobnej lub nawet gorszej sytuacji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/38/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził 10-ciominutową przerwę, po zakończeniu której udzielił głosu Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Ad.15 Anna Archacka – przedłożony projekt uchwały dotyczy wsparcia budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zadanie ma pochłonąć środki z naszego budżetu w wysokości 60.000 zł, które zostaną wydatkowane w latach 2011-2012. Sala wykładowa będzie mieścić 50 osób. Generalnie Ośrodek o powierzchni około 180 m2 z zapleczem edukacyjnym będzie prowadzić działalność skupioną na problematyce przyrodniczej, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Natomiast aktualnie należy podjąć na najbliższej sesji stosowną uchwałe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem prac również na rok 2012. Po przetargu, który zostanie przeprowadzony w roku 2011 i wyłonieniu wykonanwcy, w roku 2012 będzie realizowana zasadnicza część zadania, tj. budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/39/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Przewodniczący Rady – twierdził, że projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego wynika z zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. W związku z tym okazało się konieczne stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego – Panu Romanowi Franciszkowi Wiktorzakowi, który aktualnie jest pracownikiem korpusu służby cywilnej, wobec czego nie powinien dalej sprawować funkcji radnego powiatu łomżyńskiego. Reasumując Przewodniczący Rady złożył serdeczne podziękowania radnemu Romanowi Wiktorzakowi za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w prace Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego wynika z zakazu łączenia mandatu radnego została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XI/40/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.17 Ireneusz Denysiuk – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2010 (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.18 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – omówił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2010 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.19 Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2010 roku (pełna treść raportu znajduje się w aktach Wydziału PRS).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.20 Anna Frankowska – Dyrektor Delegatury Łomżyńskiej Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Inspektoratu Inspekcji Handlowej za 2010 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie Dyrektor Anna Frankowska zaznaczyła, że współpraca z Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego – panem Marcinem Pieńkowskim przebiega prawidłowo – bez żadnych zarzutów.

Przewodniczący Rady wyraził duże zadowolenie z bardzo dobrej współpracy Delegatury Łomżyńskiej Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku z Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.21 Marcin Pieńkowski – Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010 roku (pełna treść sprawozdania znajduje się w biurze Rzecznika).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.22 Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że zaproponował podjęcie przez Radę Powiatu stanowiska dotyczącego wyrównania dopłat bezpośrednich z dopłatami bezpośrednimi otrzymywanymi w krajach tzw. starej Unii Europejskiej i następnie przekazania zajętego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, ponieważ w jego ocenie oraz zdaniem wielu producentów rolnych w naszym regionie jest to kwestia priorytetowa, wymagająca niezwłocznych działań. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej stanowi szansę dla pomyślnej przyszłości polskiego rolnictwa, które dzięki temu mogłoby na równi konkurować z krajami europy zachodniej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu stanowiska dotyczące wyrównania dopłat bezpośrednich z dopłatami bezpośrednimi otrzymywanymi w krajach tzw. starej Unii Europejskiej zostało podjęte 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (pełna treść stanowiska stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Ad.23 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – w przerwie sesji zostało ustalone, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży udzieli pisemnej odpowiedzi zarówno na interpelację pani radnej Barbary Zalewskiej jak i radnej Marii Mrozek dotyczących:
 umieszczenia w planach inwestycyjnych na 2011 rok przebudowy odcinka drogi powiatowej Grzymały – droga wojewódzka nr 645;
 naprawy drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Czarnocin.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

Ad.24 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych zagadnień.

Ad.25 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennym, zamknął obrady XI-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 28 cze 2011 07:53
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2011 07:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2419 razy