BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr X/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 28-go marca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie dziesiątej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego i Romana Wiktorzaka. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego radni przyjęli 15-toma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół i placówki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie.
12. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
13. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
14. Informacja z realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
15. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2010 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z IX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IX-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 13-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od dziewiątej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 lutego 2011 roku, odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu 25 lutego br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie gabinetu medycznego Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie (decyzja odmowna); podjął 6 uchwał:
1) w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011 rok,
2) w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2011-2014,
3) w sprawie planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego,
4) w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji,
5) 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
W dniu 10 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego przyjęte zostały informacje za 2010 rok złożone zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przez: Muzeum Przyrody w Drozdowie; Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży; Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Muzeum Przyrody w Drozdowie. Z kolei rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży oraz podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Przyjęty został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt uchwały będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji. Podjętych zostało 7 uchwał:
1) w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w m. Nowosiedliny, gm. Miastkowo,
2) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie w formie darowizny nieruchomości na własność Powiatu Łomżyńskiego – dotyczy drogi powiatowej w Piątnicy – ul. Włościańskiej,
3) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Łomżyńskiego – dotyczy drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo – Wizna,
4) w sprawie ustalenia opłat za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Łomży,
5) w sprawie obciążenia służebności przesyłu nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego,
6) w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,
7) w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok,
Następnie Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na wniosek radnego Rafała Kołakowskiego oraz informacją Dyrektora ZDP na temat możliwości realizacji wniosków wójtów gmin w Miastkowie i Wiźnie w sprawie budowy dróg.
W dniu 21 marca 2011 r. podczas trzeciego posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZGLR w Jedwabnem (decyzja pozytywna). Z kolei Zarząd rozpatrzył wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o: zwiększenie środków z rezerwy budżetowej oraz o przyjęcie do budżetu zadań inwestycyjnych. Ponadto podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Moja edukacja – szansą na życie innych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie likwidacji szkół i placówki; w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014. projekty uchwał otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję. Na zakończenie Zarząd zapoznał się też z porządkiem obrad X Sesji Rady Powiatu.
W dniu 16 marca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu z udziałem członków Zarządu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży. Podczas posiedzenia zapoznano się ze strukturą zatrudnienia, zakresem realizowanych zadań oraz zamierzeniami Zarządu Dróg Powiatowych.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu:
 24.02.2011 – odbyło się spotkanie dotyczące projektu „RAZEM” w kierunku utworzenia wioski tematycznej na terenie powiatu Łomżyńskiego – uczestniczył p. Wicestarosta,
 01.03.2011 – miała miejsce w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Konferencja dotycząca budowy linii przesyłowych wysokiego napięcia realizowanych przez PSE:
- Budowa linii 400 kv Ostrołęka – Łomża – Narew,
- Budowa linii 400 kv Ełk – Łomżą,
- Budowa linii 400 kv Łomża – Ełk – Alytus.
 03.03.2011 – odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia – uczestniczył p. Wicestarosta,
 03.03.2011 – odbyła się Rada Społeczna Szpital Wojewódzki w Łomży – uczestniczył p. Wicestarosta,
 04.03.2011 – odbyło się w Zespole Szkół w Jedwabnem podsumowanie dotychczasowej współpracy z powiatem. Współprowadzenie projektów unijnych realizowanych dla uczniów ZS w Jedwabnem. Uczestniczył p. Wicestarosta.
 07.03.2011 – miało miejsce spotkanie dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi powiatu Łomżyńskiego.
 09.03.2011 – wykonaliśmy przegląd dróg z terenu Powiatu Łomżyńskiego.
 10.03.2011 – brałem udział w Podlaskim Forum Gospodarczym z udziałem Marszałka i Wicewojewody.
 11.03.2011 – brałem udział w posiedzeniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
 18.03.2011 – miało miejsce otwarcie Targów Turystycznych Białystok – uczestniczył p. Wicestarosta. Targi trwały w dniach 18.03-20.03.2011).
 21.03.2011 – odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica” – uczestniczył p. Wicestarosta.
 22.03.2011 – miało miejsce podsumowanie warsztatów artystycznych Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych „Odkrywamy zapomniane piękno”.
 23.03.2011 – odbył się IV walny zjazd delegatów PSZS.
 24-25.03.2011 – miał miejsce konwent Powiatów Polskich Warszawa, w którym uczestniczył p. Wicestarosta
 25.03.2011 – odbyło się otwarcie pływalni miejskiej.
 26.03.2011 – Odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Outplacement – monitorowany powrót do aktywności zawodowej”, realizator – NOT Łomża – uczestniczył p. Wicestarosta.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Barbara Zalewska zabierając głos stwierdziła:
1) W związku z tym, że nie mogłam sprostować gdyż nie byłam obecna, dlatego też ponownie składam wniosek o umieszczenie w planach inwestycyjnych na 2011 rok przebudowy odcinka drogi powiatowej Grzymały – droga wojewódzka nr 645. Uzasadniając tym, że na ten odcinek jest gotowy projekt techniczny oraz prawomocna decyzja środowiskowa i deklaracja Burmistrza Nowogrodu o partycypacji kosztów.
2) Ponadto składam drugi wniosek o umieszczenie w planach inwestycyjnych na 2011 rok ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Jankowo Młodzianowo będącej własności powiatu. Ulica jest w bardzo złym stanie technicznym. Zaniechanie jej przebudowy może prowadzić do tego, że mieszkańcy będą występować o odszkodowania za zniszczony sprzęt i samochody. Tym bardziej, że na odcinek ten jest projekt techniczny wraz z decyzją budowlaną od 2006r. Jej przebudowa rozpoczęła się pod koniec 2010r. Do przebudowy tej ulicy zobowiązał się poprzedni Starosta – Kozicki Krzysztof.

Z kolei Radny Andrzej Piotrowski przypomniał, że prosił o przygotowanie projektu zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego w zakresie umożliwiającym tworzenie klubów radnych już od 3-ch radnych, co uzasadnia fakt, iż taka modyfikacja pozwoli na nadanie uprawnienia w przedmiocie inicjatywy projektodawczej i uchwałodawczej już 3-em radnym, co aktualnie jest racjonalne, bowiem obecny zapis – w brzmieniu stwierdzającym, iż utworzenie klubów radnych jest możliwe od 7-miu radnych – obowiązuje od I kadencji Rady, kiedy to ustawowy skład Rady wynosił 25-ciu radnych, natomiast aktualnie ustawowy składy Rady wynosi 17-tu radnych.

Ponadto Andrzej Piotrowski przypomniał, że wg nieformalnych ustaleń sesje Rady Powiatu miały być zwoływane we wtorki. Mając na uwadze powyższe złożył propozycję, aby zostało to uwzględnione przy zwoływaniu kolejnych sesji.

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania nastąpią w punkcie nr 17 lub ewentualnie w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok stwierdziła: stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne i środki na ich realizację zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały tenże załącznik ze względu na to, że zadania, które zostały rozpoczęte w 2010 roku a nie zakończone należy wprowadzić do budżetu na 2011 roku. W związku z tym, proponuje się wprowadzić następujące zadania inwestycyjne a mianowicie: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1833B na odc. Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne gm. Przytuły, którą rozpoczęto w listopadzie 2010 roku i ze względu na trudne warunki atmosferyczne przerwano. Zadanie to realizowane były wspólnie z Gminą Przytuły, która to zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 532.500 zł zaś udział powiatu został określony na kwotę 207. 490 zł. Środki finansowe na to zadanie ze strony powiatu nie wykorzystane w 2010 roku weszły w nadwyżkę budżetową za 2010 rok, zaś Gmina Przytuły zaplanowała udział w 2011 roku w swoim budżecie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15 i 23 listopada 2010 roku pomiędzy Powiatem Łomżyńskim Wójtem Gminy Przytuły zadania to ma być zrealizowane do 15 czerwca 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo gm. Łomża. Środki w wysokości 145.000 zł na wykonanie dokumentacji zgodnie z porozumieniem z dnia 2 grudnia 2010 roku zostaną zabezpieczone przez Gminę Łomża w 2011 roku; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn – Jeziorko- Wyrzyki gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 12.200 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo gm. Piątnica. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wójtem Gminy Piątnica w dniu 29 grudnia 2010 roku środki finansowe w wysokości 30.100 zł zabezpieczy Gmina w budżecie na 2011 rok; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki – Pawełki gm. Jedwabne o wartości 15.300 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe zabezpieczone zostaną po 50% wysokości kosztów ( po 7.650,00 zł ) ze strony Powiatu i Gminy w budżecie na 2011 r.; Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne–Bronaki–Janczewko gm. Jedwabne na kwotę 19.800 zł. Zgodnie z porozumieniem z Wójtem Gminy Jedwabne środki finansowe w wysokości 19.800 zł zostaną zabezpieczone ze strony Gminy i Powiatu po 50% (po 9.900,00 zł) w budżecie na 2011 rok; Zmiany omówione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dotyczące załącznika „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku skutkują zwiększeniem budżetu po stronie dochodów o kwotę 737.350,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 tytułem dotacji celowej, którą powiat otrzyma z gmin jako pomoc finansową w realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Ministerstwo Finansów pismem ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011 roku ( które wpłynęło do Starostwa 24 lutego 2011 roku) poinformowało o tzw. „ostatecznych” kwotach subwencji przyznanej powiatowi na 2011 rok ustawą budżetową. W stosunku do wielkości wskazanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej (pismem z 22.10.2010 r.) zmniejszono o kwotę 34.113 zł z tego: a) subwencję oświatową o 34.089 zł (rozdział 75801, paragraf 2920); b) część równoważącą subwencji ogólnej o 24 zł (rozdział 75832 paragraf 2920). W związku, z czym zapisy pod l.p. 2 strony dochodowej doprowadzają ich plan do właściwego stanu, bowiem w uchwale budżetowej ujęte zostały w wielkościach wskazanych w piśmie Ministerstwa Finansów z 22 października 2010 r. W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku „ zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 962.390 zł z czego 225.040 zł zostanie pokryte ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych tj; zadania opisane w uzasadnieniu do załącznika Nr 1 w pkt 1, 5 i 6. Wydatki na kwotę 737.350 zł wykazane w poz. 2,3, 4 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały sfinansowane zostaną z dotacji, które przekazane zostaną przez gminy jako pomoc finansowa na współfinansowanie zadań własnych powiatu. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: dochody ogółem – 23.847.832 zł, w tym dochodu bieżące – 23.110.482 zł. Wydatki ogółem – 25.686.784 zł, w tym wydatki bieżące 22.290.083 zł. Deficyt budżetu 1.838.952 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.838.952 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr X/25/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 są konsekwencją zmian przyjętych w poprzedniej uchwale zawartych w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku” przyjętego przy uchwale budżetowej na 2011 rok. W związku z tym wprowadzone zostały zadania, które sfinansowane zostaną ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, co spowoduje zwiększenie deficytu z kwoty 1.579.799 zł do wysokości 1.838.952 zł. Po tych dokonaniach należy wprowadzić zmiany w kolumnie 7 „Prognoza 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2011 i 2012.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr X/26/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – w myśl art. 59 ust. 1, 2 szkoła, placówka może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia. Żeby zamknąć sprawy formalne podjęte zostały uchwały sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki. Teraz ma być podjęta uchwała konkretnie w sprawie likwidacji szkół. 31 sierpnia 2009 roku został rozwiązany Zespół Szkół w Jedwabnem uchwałą 25/128/09. Pozostałe szkoły istniały tylko na papierze, czyli Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Liceum profilowane i Szkoła policealna dla Dorosłych oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 31 sierpnia 2007 roku dokonano likwidacji internatu, automatycznie też przestało istnieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Zgodnie z wymogami zwróciliśmy się do Pana Kuratora. Pan Kurator wyraził rzetelną opinię co do likwidacji tych szkół i placówki. Taką opinię wyraził też Związek Nauczycielstwa Polskiego, który nie ma żadnych przeciwwskazań w tym przedmiocie.

Przewodniczący Rady – przypomnę, że przedmiotowa sprawa jest kontynuacją działań podjętych na poprzedniej sesji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie likwidacji szkół i placówki została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr X/27/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest przyjmowany każdego roku przez radę powiatu. w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2011 r. państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 719.688 zł. Jest to o 94 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2011 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma prezesa zarządu PFRON nr wf/136w/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 ustawy o rehabilitacji dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2011r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2011 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Łomży po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON – dotyczy to zobowiązań wynikających z działań wtz w Piątnicy – pozostaje kwota w wysokości 201.828 zł. zgodnie z ustawą o rehabilitacji środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 113.700 zł. Rehabilitacja ta obejmuje dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast rehabilitacja społeczna ma być dofinansowana w kwocie 88.128 zł tj. na dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Edward Jarota na zakończenie podkreślił, że problem mniejszych środków przyznawanych –przez PFRON na pomoc społeczną dotyczy w zasadzie wszystkich powiatów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr X/28/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok. Przy tym podkreślił, że ramowe plany pracy stałych komisji były ustalane podczas posiedzeń poszczególnych komisji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr X/29/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 marca 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Anna Archacka – Muzeum Przyrody w Drozdowie jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury i zgodnie z ustawą o rachunkowości z 1994 roku. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania i informacji dodatkowej. Bilans zamyka się w aktywach sumą 1.305.939,60 zł w tym:
- aktywa trwałe 1.272.524,79 zł, które wzrosły o nakłady na ścieżkę edukacyjną w kwocie – 382.523,04 zł i o renowację schodów i tarasu południowego – 208.512,93 zł.
- aktywa obrotowe – 33.414,81 zł (zapasy – 2.606,88 zł, należności - 25.195,83 zł, środki pieniężne – 3.401,44 zł i rozliczenia międzyokresowe – 2.210,66 zł).
Pasywa zamykają się kwotą 1.305.939.60 zł w tym:
- fundusz inwestycji – 1.302.456,51 zł, który wzrósł o otrzymane dotacje WFOŚiGW – 209.421 zł na ścieżkę, WFOŚiGW – 18.700 zł, Starostwo - 154.350,97 zł – ścieżka.
- taras i schody południowe o 128.184 zł – ze środków unijnych i 42.728,24 zł ze środków Starostwa.
- na opracowanie studium wykonalności – 8.540 zł i na sporządzenie projektu – 9.150 zł na budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach RPOWP.
- na zadanie „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiego” – 8.108,41 zł.
- kolejną pozycją pasywów są zobowiązania – 5.095,68 zł (które wpłynęły w I.2011r. a dotyczą 2010 roku).
Rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazuje stratę w kwocie 1.612,59 zł, która wynika z faktu, że przychody stanowiły kwotę 676.642,09 zł a koszty 678.255,53 zł. Główną pozycją – przyczyną ujemnego wyniku jest zmniejszenie przychodów własnych o kwotę 5.807,76 zł na poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Przywrócenie dawnego blasku dworowi …” z RPOWP. Na bieżące utrzymanie i płace Muzeum otrzymało dotacje od Starostwa w kwocie 362.000 zł ze środków Ministra Kultury „Mecenat 2010” – kwotę 49.934,43 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych określonych we harmonogramie. Na „Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum” wpłynęła też dotacja celowa od Ministra Kultury w kwocie 27.063,96 zł i ze Starostwa 32.522,99 zł. Łącznie to 59.586,95 zł. Bilans zawiera należności w kwocie 27.406,49 zł, które są niewymagalne.
Rok 2010 realizowany był w miarę uzyskiwania środków ze Starostwa, Ministra Kultury, dofinansowań z Urzędu marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża i darowizn.
Muzeum zatrudniało przeciętnie 16 osób, w tym 6 osób z PUP. Refundacja wynagrodzeń wyniosła 50.962,30 zł i przeznaczona na bieżące utrzymanie oraz wkład własny do realizowanych wniosków.
Przychody osiągnięte w 2010 roku sięgnęły kwoty 676.642,94 zł co stanowi 96,85% planu. Otrzymana dotacja – 362.000 zł – 100% planu i 67,49% ogólnych przychodów. Przychody własne to kwota – 205.121,56 zł co stanowi 90,32% planu. Głównie to przychody za bilety wstępu – 48,950 zł, ze sprzedaży upominków – 33,000 zł, pozostałych naszych usług – 12,050 zł, dofinansowanie – 18,500 zł, darowizny – 7 159, 84 zł i refundacje z PUP – 50.962,30 zł. wzrosły w stosunku do 2009 roku o 18.483,23 zł. Przychody własne zostały pomniejszone o kwotę 5.807,76 zł na poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu z RPOWP.
Koszty za 2010 rok zamknęły się kwotą 678.255,53 zł co stanowi 97,08% planu. Główną pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energia elektryczna i opał. Szczegóły zawiera sprawozdanie. Po stronie wykonania kosztów pojawiła się nie ujęta w planie pozycja „ Podatek od nieruchomości”, opłacony od użyczonego budynku gospodarczego wraz z udziałem do gruntu zgodnie z umową z 31.05.2010 roku. Na ten cel zostały przesunięte środki z pozycji „wydatki na cele reprezentacyjne”. Pozostałe koszty mieszczą się w plamie. Koszty znacznie wzrosły z tytułu zmian cen energii elektrycznej oraz zakupu opału.
Ze środków inwestycyjnych Muzeum otrzymało z WFOŚiGW – 209,421 zł, z WFOŚiGW – 18,700 zł i ze Starostwa – 154.350,97 zł na ścieżkę edukacyjną, w ramach DROW na renowację tarasu i schodów południowych kwotę 128,184 zł ze środków unijnych i 42,728,24 zł ze Starostwa, na projekt w ramach RPO – 2.300,45 zł ze Starostwa, na wykonanie studium wykonalności 8,540 zł i projekt – 9,150 zł w ramach zadania „Budowa Ośrodka Edukacji”.
Z dotacji celowej wpłynęło 27.063,96 zł od Ministra Kultury i ze Starostwa – 32.522,99 zł na „Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum”.
W celu obniżenia kosztów i pozyskania środków na utrzymanie bieżące Muzeum zatrudniało 6 osób z PUP w Łomży. Uzyskano refundację w kwocie 50.962,30 zł.
Muzeum zamknęło rok 2010 stratą w kwocie 1.612,59 zł. Wpływ miało zmniejszenie przychodów własnych na wydatki inwestycyjne z RPO oraz wzrost kosztów za energię elektryczną i opał. Reasumując należy podkreślić, że ubiegły rok był dla nas udany.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – po przedstawieniu najistotniejszych elementów sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży pokreślił, że kolejny rok z pewnością nie będzie tak pomyślny jak rok 2010. Przede wszystkim ze względu na to, iż nie ma już możliwości pozyskiwania środków z mecenatu Ministra Kultury. Mimo to będą czynione intensywne starania, aby sytuacja placówki nie uległa pogorszeniu (sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady zapytał jak przedstawia się sprawa negocjacji z Prezydentem Miasta Łomża dotyczących współprowadzenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki – poinformował, że rozmowy będą dalej prowadzone, natomiast na dzień dzisiejszy w większości – około 90 %wniosek ROK nie jest akceptowany.

Starosta – Lech Szabłowski – dodał, że jest już umówiony i w najbliższym czasie odbędzie rozmowy z Prezydentem w tej sprawie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.13 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami sprawozdania finansowego za rok 2010 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że od pewnego czasu NFZ nie płaci za pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia, co istotnie przyczynia się do mniejszych dochodów Zakładu. Ponadto rok 2010 obfitował w wiele nieprzewidzianych awarii. Mimo to ZPOZ nie posiada na koniec roku 2010 zobowiązań długoterminowych, a nawet wygenerował nadwyżkę finansową, co przy tak niesprzyjających warunkach jest bardzo dużym sukcesem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.14 Przewodniczący Rady, po zakończeniu przerwy, o zabranie głosu poprosił Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację z realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.15 Anna Archacka – Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiała sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2010 rok (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Zwracając uwagę na zrealizowane i realizowane inwestycje na terenie Muzeum Przyrody poinformowała, że w 2010 roku pierwszą wykonaną inwestycją było zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Renowacja tarasu zachodniego”. Została ona już zakończona i rozliczona. Druga inwestycja była współfinansowana ze środków Ministra Kultury pn. „Kompleksowe zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe”. Kolejną inwestycją – największą jest oddanie „Ścieżki edukacyjnej – ostoja Drozdowska”, w ramach której wybudowano zadaszenie na organizację ognisk itp., także dokonano utwardzenia terenu i zainstalowano wc. Ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem, jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.
Z kolei jesienią rozpoczęto inwestycję pn. Przywrócenie dawnego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie”. W związku z tym jesteśmy na etapie zakończenia przetargu na wymianę okien i drzwi. Kwota zmalała do niespełna 30 % wartości kosztorysowej. Jest to firma renomowana, która realizowała inwestycje i renowacje w budynku Sejmu, Zamku Królewskim itp. Kolejny przetarg został zakończony na renowację tarasu wschodniego – jest to lokalna firma, która zaproponowała około 40 % kwoty kosztorysowej. Wobec tego zyskaliśmy duże oszczędności.
Poza tym zamówiono duże hale namiotowe, co pozwoli na uzyskiwanie dodatkowych dochodów oraz na odpowiednie zabezpieczenie realizowanych imprez tj. np. Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
Również zaplanowana została inwestycja współfinansowana z RPO w postaci wymiany ławek w parku oraz wymiany instalacji elektrycznej ziemnej – w związku z zakładaną wymianą oświetlenia parku i wiaty. Wobec tego Muzeum zwróciło się z prośbą do Zarządu Powiatu o wyasygnowanie kwoty zaoszczędzonej w ramach ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów na pokrycie udziału własnego w związku z projektem obejmującym modernizację instalacji elektrycznej-ziemnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Danuta Jarota – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży przedstawiała sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2010 rok (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Podsumowując podkreśliła, że najmniej efektywną formą przeciwdziałania bezrobociu są roboty publiczne – wskaźnik zatrudnienia wynosi 0 % oraz staże – wskaźnik zatrudnienia wynosi 23 %.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.17 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – w odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Zalewskiej, pragnę poinformować, że głoszone zapytanie ma charakter wniosku do budżetu powiatu, który należy rozpatrzyć na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Dokumentacja techniczna – na ten odcinek – od drogi wojewódzkiej do miejscowości Sławiec – została przygotowana przez Burmistrza Nowogrodu. Jest już wydana prawomocna decyzja środowiskowa. Aktualnie należy przeanalizować dokładnie przygotowaną dokumentację, przygotować wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę i postarać się osiągnąć odpowiednie finansowanie tej inwestycji przez oba samorządy.

Natomiast odcinek Jankowo – Młodzianowo to dokumentacja techniczna także jest przygotowana, jednak wg Dyrektora ZDP są pewne problemy związane z odwodnieniem tego odcinka drogi – odprowadzeniem wód spływających. Proszę Dyrektora o analizę tego problemu i wykonanie odwodnienia, aby woda nie niszczyła nowej drogi.

Przewodniczący Rady – w odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Piotrowskiego dotyczącą dnia tygodnia zwoływania sesji zaproponował przyjęcie wtorku jako dnia zwoływania sesji – poza sesjami zwoływanymi w trybie nadzwyczajnym.

Radni przychylili się do powyższej propozycji.

Przewodniczący Rady – w odpowiedzi na kolejną interpelację radnego Andrzeja Piotrowskiego zaproponował, aby każdy z radnych lub w porozumieniu z grupą radnych przedstawił swoją propozycję w zakresie zmian Statutu Powiatu Łomżyńskiego, co z kolei zostanie przedstawione na sesji Rady Powiatu do dalszej analizy.

Radni przychylili się do powyższej propozycji.
Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

Ad.11 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych zagadnień.

Ad.12 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady X-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 12 kwi 2011 10:06
Data opublikowania: wtorek, 12 kwi 2011 10:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2545 razy