BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IX/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 22-go lutego 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie dziewiątej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 11.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Ireny Przybylak i Mirosława Szymanowskiego (w trakcie obrad – po przerwie – przybyła radna Barbara Zalewska i od tej pory Rada Powiatu obradowała w 14-to osobowym składzie). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że do zaproponowanego porządku zachodzi potrzeba wprowadzenia podpunktu w punkcie nr 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014. Element ten jest nieodłączną częścią budżetu powiatu, co wynika z wytycznych nowej ustawy o finansach publicznych. O konieczności takiej podczas posiedzenia każdej branżowej komisji Rady informowała wcześniej pani Skarbnik Powiatu.

Z kolei Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie innych uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec ich braku zarządził, w wyniku którego zaproponowana powyżej zmiana została przyjęta 13-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 13-toma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Prezentacja budżetu na 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2011.
 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 13-toma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od ósmej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 8 lutego 2011 roku, odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 14 lutego br. Podczas posiedzenia Zarząd Powiatu: podjął uchwałę o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej; przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie, a także w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki. Projekty uchwał otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami na dzisiejszą sesję. Zarząd Powiatu wysłuchał informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki. Dyrektor przedstawił informację o strukturze zatrudnienia, liczbie osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych, posiadanych środkach transportowych i sprzęcie, o posiadanej dokumentacji projektowej, Dyrektor przedstawił też wykaz dróg wymagających odnów zapobiegawczych wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykaz dróg planowanych do remontu i przebudowy. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z propozycją porządku obrad IX-ej Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu:
 w dniu 15 lutego uczestniczyłem w konferencji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w nt. zarządzania kryzysowego,
 w dniu 16 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego, w którym uczestniczył Wicestarosta – Krzysztof Kozicki,
 z kolei odbyła się konferencja w WSA w Łomży podsumowująca projekt dotyczący spółdzielni socjalnych – pt. Wspieranie Edukacji i Rynku Pracy, w której uczestniczył Wicestarosta – Krzysztof Kozicki,
 następnie uczestniczyłem w otwarciu wystawy pt. Żyjący Świat Jezior Warmii i Mazur, zorganizowanej przez Annę Archacką – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 w dniu 21 lutego uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym ochronie przeciwpowodziowej w Komendzie Miejskiej PSP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Rafał Kołakowski stwierdził: nawiązując do informacji jakiej udzielił Pan podczas II posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 8 lutego 2011 roku, dotyczącej wystąpienia Burmistrza Jedwabnego z propozycją nawiązania współpracy w zakresie dokończenia przebudowy drogi powiatowej na odcinku Chyliny – Szostaki, tzw. „szlak nadbiebrzański”, co umożliwiłoby złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych tego zadania, zwracam się do Pana z zapytaniem:
1. Dlaczego nie doszło do podpisania pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Burmistrzem Jedwabnego stosownego porozumienia w tej sprawie?
2. Jakie działania przewidywane są na rzecz przebudowy ww. odcinka w 2011 roku?

Radny Andrzej Piotrowski poprosił o przygotowanie projektu zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego w zakresie umożliwiającym tworzenie klubów radnych już od 3-ch radnych. Wyjaśniając dodał, że takie modyfikacje pozwolą na nadanie uprawnienia w przedmiocie inicjatywy projektodawczej i uchwałodawczej już 3-em radnym, co aktualnie jest zdecydowanie uzasadnione, bowiem obecny zapis – w brzmieniu stwierdzającym, iż utworzenie klubów radnych jest możliwe od 7-miu radnych – obowiązuje od I kadencji Rady, kiedy to ustawowy skład Rady wynosił 25-ciu radnych, natomiast aktualnie ustawowy składy Rady wynosi tylko 17-tu radnych.

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania nastąpią w punkcie nr 10 lub ewentualnie w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Ad.6 Starosta – Lech Szabłowski prezentując budżet na 2011 rok stwierdził: rozpatrywane dzisiaj przez Wysoką Radę, a wcześniej opiniowane przez wszystkie Komisje projekty budżetu na 2011 rok i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 opracowane zostały przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach którego funkcjonują powiaty. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałami Nr IV.-00310-4/10, Nr IV.-00311-4/10 z 10 grudnia 2010 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 8.868.561 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.249.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 9.867.771 zł. Łącznie więc dochody stanowią kwotę 22.985.332 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2011 na kwotę 24.506.531 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.579.799 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2011 trudno dzisiaj przewidzieć. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2011 r. W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 7% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonych projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok i WPF na lata 2011-2014 przekazano wszystkim Państwu w dniu 16 listopada 2010 roku. Komisje Rady IV kadencji zapoznały się z tymi projektami uchwał i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu, konieczność przekonstruowania ich na tym etapie.
Teraz chcę zaakcentować kilka istotnych kwestii rzeczowych dot. projektu budżetu. Mianowicie poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2011 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle trudności finansowych w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 15 listopada 2010 roku przyjął projekt budżetu na 2011 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Zadania drogowe w stosunku do poprzedniego roku 2010 roku zostały zabezpieczone na kwotę niższą, ponieważ z roku na rok wykorzystywane były nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i skalkulowana nadwyżka za 2010 rok pozwalała na wprowadzenie deficytu, jaki przedstawiony został w projekcie budżetu na 2011 rok. Jednakże trwają prace nad podsumowaniem roku 2010, które wykażą faktyczną nadwyżkę, którą będzie można ewentualnie zagospodarować na zadania drogowe. Należy nadmienić, że mimo trudności Zarząd zaprojektował wyższą kwotę na bieżące utrzymanie tj. 349.494 zł, mając na uwadze problemy finansowe z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie zimowym. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie instytucji kultury na poziomie wyższym niż w 2010 roku, w związku z utratą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez te instytucje, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zabezpieczył środki na pokrycie wkładu własnego na projekt realizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, rozpoczęty w 2010 roku w ramach projektów unijnych. Jednakże decydujący wpływ na kształt budżetu powiatu będą miały wskaźniki uchwalone na rzecz powiatu w ramach ustawy budżetowej na 2011 rok. Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2011 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Należy nie zapominać o nowym instrumencie finansowym, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2014 , którą równocześnie rada powiatu uchwala z budżetem powiatu. Wnoszę, zatem o przyjęcie budżetu i WPF. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie. Zmiany, które zostaną wprowadzone do budżetu spowodują automatycznie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2010 roku:
 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2011 oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu,
 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 (uchwały stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Przewodniczący Rady kontynuując obrady udzielił głosu radnej Marii Mrozek – Przewodniczącej Komisji Budżetu, która przedstawiając opinię Komisji stwierdziła: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dochody z poszczególnych źródeł w wysokości 22.926.732 zł uznać można za realne do uzyskania, z których będą mogły być realizowane wydatki zaplanowane na kwotę 24.506.531 zł. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2011 rok został zamknięty deficytem w wysokości 1.579.799 zł. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Także zaprojektowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają dla nich korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym. W sytuacji ujawnianych ocen o możliwych trudnościach finansowych w całym kraju, utworzone rezerwy i pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych będą mogły być wykorzystane przy ewentualnych zmniejszeniach w budżecie powiatu na 2011 rok. Oceniając całokształt budżetu na 2011 rok Komisja opiniuje go pozytywnie , ponieważ skonstruowano go w ramach planowanych na 2011 rok dochodów i środków przewidywanej „ skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2011 została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr IX/20/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011 – 2014 została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr IX/21/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.7 Przewodniczący Rady po zakończeniu przerwy o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk objaśniając projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie poinformowała, że samorząd powiatowy jest zobligowany do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. W myśl porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przyjmie do realizacji zadania biblioteki powiatowej, które określone są w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, ustawy o bibliotekach. Do zadań tych należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, w tym prowadzenie Kroniki Powiatu Łomżyńskiego; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej; sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Wg ustaleń z Prezydentem Miasta Łomża na realizację ww. zadań w 2011 r. Starosta Łomżyński ma przekazać kwotę w wysokości 45.000 w 12 ratach miesięcznych. Wspomniana kwota będzie wydatkowana na: refundację zakupów księgozbioru i prasy; organizację konkursów i spotkań autorskich; organizację seminariów szkoleniowych; podróże służbowe; zakup paliwa; koszty naprawy i ubezpieczenia samochodu; refundację kosztów korespondencji i rozmów telefonicznych; zakup materiałów biurowych. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza przedmiotowe zadanie od 2000r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomży.
Podsumowując Elżbieta Gosk podkreśliła, że rok 2010 to przede wszystkim było wdrażanie w bibliotekach dość skomplikowanego systemu informatycznego MAK, natomiast pomoc bibliotekom gminnym została zrealizowana w oparciu o ponad 80 wizyt instruktażowych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr IX/22/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk gł. specjalista ds. kultury i oświaty poinformowała, że z dniem 31 sierpnia 2009 roku został rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem. Zespół w Jedwabnem przestał formalnie istnieć w sensie technicznym należy je jednak zlikwidować. Nie uległy natomiast likwidacji nieczynne szkoły, które wchodziły w skład Zespołu, tj. utworzone w 2006 r.: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jedwabnem i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem oraz Liceum Profilowane w Jedwabnem. W/w szkoły z uwagi na brak chętnych i naboru nigdy faktycznie nie rozpoczęły działalności i były szkołami martwymi. Również z dniem 31 sierpnia 2007 r. dokonano likwidacji internatu, funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Wraz z likwidacją internatu przestało faktycznie funkcjonować schronisko. W związku z tym zachodzi konieczność formalnej likwidacji tego schroniska. Zgodnie z obowiązującymi wymogami zawiadomiono Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o zamiarze podjęcia w/w czynności i zwrócono się do Kuratora o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji w/w szkół i placówki.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówki została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr IX/23/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali ramowy plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok.
W nawiązaniu do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr IX/24/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – w odpowiedzi na interpelację radnego Rafała Kołakowskiego stwierdził: w sprawie wprowadzenia do budżetu na rok 2011 realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Chyliny – Szostaki, tzw. „szlak nadbiebrzański” wielokrotnie rozmawiałem z Burmistrzem Jedwabnego, aby zechciał przewidzieć w swoim budżecie współfinansowanie tej inwestycji, co umożliwiłoby złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury o dofinansowanie z 1%-towej rezerwy wspomnianego zadania. Ze wszystkich wniosków, przygotowanych przez radnych, Zarząd Powiatu i Dyrektora ZDP w poprzedniej lub jeszcze wcześniejszych kadencjach, tylko te miało realne szanse na wsparcie przez Ministra Infrastruktury. Burmistrz Jedwabnego ostatecznie zrezygnował z podpisania porozumienia i przeznaczenia na cel środków finansowych uzasadniając to tym, że w roku 2011 ma wiele innych zadań do zrealizowania, natomiast dalsze zadłużenie Gminy Jedwabne nie wchodziło zdaniem Burmistrza w grę.
Jeśli chodzi o zamierzenia inwestycyjne – drogowe to: jedno zapisane w dzisiaj uchwalonym budżecie – modernizacja drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne w ramach współfinansowania z NPPDL. Ta inwestycja ma niewielkie szanse na współfinansowanie, jednak jest szansa, że środki na drogownictwo zostaną zwiększone. Dwóch wójtów złożyło wnioski do Zarządu Powiatu z propozycją współfinansowania konkretnych odcinków drogowych. Po opracowaniu projektu modernizacji przez Dyrektora ZDP na posiedzeniu Zarządu Powiatu podejmiemy odpowiednie działania w tej kwestii. Nie dopuszczalne jest odrzucanie propozycji gmin na inwestowanie w nasze drogi, szczególnie w przypadku kiedy w zasadzie środków własnych na ten cel nie posiadamy.
Osobiście proponuję, aby pan radny Rafał Kołakowski indywidualnie negocjował z samorządowcami gminy Jedwabne inwestowanie w poszczególne drogi powiatowe znajdujące się na terenie tejże gminy.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Mecenas Dariusz Wąsowski w odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Piotrowskiego stwierdził, że faktycznie obecny zapis – w brzmieniu stwierdzającym, iż utworzenie klubów radnych jest możliwe od 7-miu radnych – obowiązuje od I kadencji Rady, kiedy to ustawowy skład Rady wynosił 25-ciu radnych, natomiast aktualnie ustawowy składy Rady wynosi tylko 17-tu radnych. Przy tym w wytycznych ustawowych nie ma wskazania co do minimalnej lub maksymalnej liczebności klubów radnych. Wobec tego zaproponowane zmiany są jedynie zmianami dotyczącymi zmian w Statucie. Przy obecnych uregulowaniach pojedynczy radny ma inicjatywę uchwałodawczą jedynie przy pośrednictwie Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady – sprawę tę poruszymy na posiedzeniu właściwej komisji.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.11 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych tematów.

Ad.12 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady IX-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2011 09:12
Data opublikowania: poniedziałek, 7 mar 2011 09:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2384 razy