BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VIII/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 8-go lutego 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie ósmej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 1310.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-ciu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego (w trakcie obrad przybyła radna Maria Mrozek i od tej pory Rada Powiatu obradowała w 16-to osobowym składzie). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Starosta – Lech Szabłowski poprosił o przeniesienie proponowanego tematu w punkcie nr 12 na punkt nr 6, ponieważ Wójt Gminy Śniadowo chce w dniu dzisiejszym złożyć uzupełniony wniosek o dofinansowanie przebudowy istniejących chodników w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”. W związku z tym w czasie przerwy w sesji Zarząd Powiatu powinien spotkać się i przyjąć projekt porozumienia w tej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany. W zarządzonym głosowaniu przeniesienie zaproponowanego tematu w punkcie nr 12 na punkt nr 6 zostało przyjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z VI i VII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i porządku.
13. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad został zmieniony po zrealizowaniu punktu obrad nr 8.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokoły z VI i VII Sesji Rady Powiatu były wyłożone do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 10 głosami „za” i 5 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było.

W następnym głosowaniu protokół z VII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 10 głosami „za” i 5 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Lech Szabłowski – od siódmej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 stycznia 2011 roku, odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia br. Podczas posiedzenia Zarząd Powiatu między innymi podjął uchwałę w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kupiskach wraz z realizacją programu profilaktyki alkoholowej „Można inaczej” oraz podjął 2 decyzje: w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu i decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach zasobu powiatu. Przyjął 5 projektów uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra rodzinie”,
- w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
- w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży,
- w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową.
Zarząd Powiatu wysłuchał informacji Pani Skarbnik o projekcie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok oraz na zakończenie zapoznał się z propozycją porządku obrad VIII-ej Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 brałem udział w spotkaniu noworocznym na zaproszenie Starosty Bielskiego z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych i parlamentarzystów;
 w Starostwie Powiatowym dokonano przeglądu systemu zarządzania związanego z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001;
 3 lutego uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym podsumowania ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w roku 2010 z udziałem Zastępcy Wojewody Polskiego – Wojciecha Dzierzgowskiego i Z-cy Komenda Głównego PSP;
 W dniu 4 lutego uczestniczyłem na zaproszenie Starosty Ostrołęckiego w spotkaniu dotyczącym realizacji inwestycji drogowych;
 W dniu 3 lutego spotkałem się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego – Jarosławem Dworzańskim i członkiem Zarządu – Jackiem Piorunkiem i Z-cą Wojewody Podlaskiego w sprawie możliwości budowy dróg w roku 2011. Jest wstępna deklaracja Wojewody, że w tym roku będzie jeszcze jeden nabór w ramach NPPDL. Natomiast z RPO WP gro środków z budżetu 2007 – 2013 zostały zapisane na budowę lotniska, jednak szanse na realizacje tego przedsięwzięcia są minimalne. Niestety pomysł Zarządu Województwa jest taki, aby przeznaczyć te środki tylko na drogi wojewódzkie. Myślę, że w tej sprawie głos powinny zabrać samorządy powiatowe i gminne. Liczę w tej materii na pomoc pana Jacka Piorunka – członka Zarządu Województwa.

Z kolei głos zabrał Wicestarosta – Krzysztof Kozicki, który podziękował członkom Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji za wkład w realizację zadań na rzecz społeczności lokalnej, którzy podczas III kadencji odbyli 120 posiedzeń, w tym przez ostatni miesiąc pracowali bez diet radnych.

Przewodniczący Rady w imieniu radnych III i IV kadencji również podziękował Zarządowi Powiatu III kadencji za wkład w rozwój Powiatu Łomżyńskiego.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Andrzej Piotrowski poprosił o pisemną interpretację prawną dotyczącą ważności wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego podczas I sesji w dniu 10 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady zapytał gdzie został dostrzeżony ewentualny błąd przy procesowaniu podczas wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Andrzej Piotrowski stwierdził, że spotkał się z zastrzeżeniami co do głosowań przez kandydatów na poszczególne funkcje w przypadku głosowania „na samego siebie”.

Z kolei radna Barbara Zalewska poprosiła o wyśnienie tego jakie są dalsze zamierzenia i możliwości realizacji inwestycji na drodze powiatowej Grzymały – Sławiec.

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań i interpelacji poinformował, że odpowiedz nastąpią w punkcie nr 12 lub n w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową na okres 7 lat jest wynikiem planowanego wykonania przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej – ul. Kolejowa. Program ten będzie realizowany w latach 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Śniadowie”. Urząd Gminy ubiega się o środki na tę inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rada Powiatu musi wyrazić zgodę na przekazanie tego odcinka drogi. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się do nas Wójt Gminy Śniadowo, natomiast w ramach zawartego w przedmiotowej sprawie porozumienia nastąpi formalne przykazanie zarządzania drogą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/12/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Z kolei została zarządzona przerwa w czasie której radni wpisywali się na listy kandydatów na członków poszczególnych stałych komisji Rady Powiatu.

W czasie przerwy odbyło się także posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym przyjęto porozumienie w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową.

Ad.7 Przewodniczący Rady przypomniał, że członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Prezydium i członkowie Zarządu Powiatu, natomiast wg Statutu Powiatu Łomżyńskiego wspomniana Komisja składa się z 5 członków. Nawiązując do powyższego poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Adam Sowa zgłosił radną Wiesławę Masłowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radna Elżbieta Parzych zgłosiła radną Marię Mrozek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Lech Szabłowski zgłosił radnego Romana Wiktorzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei zgłoszeni radni: radny Rafał Kołakowski, radny Andrzej Piotrowski oraz radna Barbara Zalewska nie wyrazili zgody na kandydowanie.

Wobec powyższego została ogłoszona pięciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady – w związku z brakiem wymaganej liczby 5 chętnych radnych na członka Komisji Rewizyjnej – ogłosił przejście do kolejnego tematu.

Ad.8 Przewodniczący Rady na podstawie złożonych deklaracji radnych stwierdził, że skład stałych komisji Rady Powiatu przestawia się następująco:
I. Komisja Budżetu:
1) Mrozek Maria,
2) Kozicki Krzysztof Ryszard,
3) Szabłowski Lech Marek,
4) Izabela Cwalina,
5) Łomotowski Sławomir,
6) Zalewska Barbara,
7) Chomętowska Agata,
8) Szymanowski Mirosław,
9) Piotrowski Andrzej.
W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. skład Komisji jednogłośnie.

II. Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
1) Parzych Elżbieta,
2) Sowa Adam Krzysztof,
3) Kołakowski Rafał,
W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

III. Komisja Rozwoju Gospodarczego:
1) Parzych Elżbieta,
2) Cwalina Izabela,
3) Kulesza Jarosław,
4) Masłowska Wiesława,
5) Szabłowski Lech Marek,
6) Chomętowska Agata,
7) Sowa Adam Krzysztof
8) Szymanowski Mirosław,
9) Kołakowski Rafał.
W zarządzonym głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli ww. skład Komisji.

IV. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1) Masłowska Wiesława,
2) Piotrowski Andrzej Konrad,
3) Przybylak Irena Zofia,
4) Kozicki Krzysztof Ryszard,
5) Sławomir Łomotowski.
W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. skład Komisji jednogłośnie.

Z kolei uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/13/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona przerwa, w czasie której powołane stałe komisje Rady Powiatu ukonstytuowały się oraz ustaliły terminy zaopiniowania projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady zgłosił formalny wniosek o zmianę porządku obrad w postaci – dodania do porządku obrad punktu w przedmiocie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych oraz kolejnego punktu – podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
W uzasadnieniu poinformował, że kilku radnych postanowiło zmienić swój udział jako członków w poszczególnych stałych komisjach, co w efekcie będzie umożliwiać podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Wobec tego zaproponował przegłosowanie poszczególnych dodatkowych punktów. W zarządzonych głosowaniach dodanie po punkcie nr 8 punktu:
1. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych; zostało przyjęte 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było;
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; zostało przyjęte 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z VI i VII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Śniadowo zarządzania drogą powiatową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i porządku.
15. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.9 Przewodniczący Rady kontynuując obrady poinformował, że wg deklaracji radnych nowy skład stałych komisji Rady Powiatu przestawia się następująco:
I. Komisja Budżetu:
1) Mrozek Maria,
2) Kozicki Krzysztof Ryszard,
3) Szabłowski Lech Marek,
4) Łomotowski Sławomir,
5) Zalewska Barbara,
6) Chomętowska Agata.

II. Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
1) Parzych Elżbieta,
2) Sowa Adam Krzysztof,
3) Kołakowski Rafał,
4) Zalewska Barbara.

III. Komisja Rozwoju Gospodarczego:
1) Parzych Elżbieta,
2) Cwalina Izabela,
3) Kulesza Jarosław,
4) Masłowska Wiesława,
5) Szabłowski Lech Marek,
6) Chomętowska Agata,
7) Sowa Adam Krzysztof
8) Szymanowski Mirosław,
9) Kołakowski Rafał.

IV. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1) Łomotowski Sławomir,
2) Piotrowski Andrzej Konrad,
3) Przybylak Irena Zofia,
4) Kozicki Krzysztof Ryszard,
5) Cwalina Izabela.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych składów osobowych stałych komisji.

Z kolei uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/14/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

Radni zgłosili następujących kandydatów: radnego Romana Wiktorzaka, radną Wiesławę Masłowską, radnego Andrzeja Piotrowskiego, radnego Mirosława Szymanowskiego i radną Marię Mrozek.

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zarządzonych kolejnych głosowaniach kandydatury ww. radnych zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie:
 radny Roman Wiktorzak został zgłoszony na kandydata do funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 radna Wiesława Masłowska została zgłoszona na kandydata do funkcji Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 radny Andrzej Piotrowski został zgłoszony na kandydata do funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z kolei w oddzielnych 5 głosowaniach radni jednakową liczbą głosów – 16 głosów „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli powyższy skład Komisji Rewizyjnej – z uwzględnieniem poszczególnych funkcji.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/15/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży wprowadza następujące zmiany:
1) w § 17 po wstępie dodaje się: W skład Wydziału wchodzi: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego „PCZK”. Jest to zapis zgodny z zaleceniem pokontrolnym. Ma on na celu uwypuklenie zadań w tym przedmiocie realizowanych przez Wydział ROŚB.
2) w § 20 ust.1 pkt 8 skreśla się, ponieważ dotyczyło to prowadzenia kancelarii tajnej w placówkach gdzie jest taki obowiązek. Stąd, że u nas nie ma takiego wymogu, bowiem nie wytwarzamy dokumentów z klauzulą tajności i nie ma potrzeby ponosić znacznych kosztów utworzenia takiej kancelarii.
3) § 37 otrzymuje brzmienie: Wykaz jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego bezpośrednio podległych:
1. Staroście:
1) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
2) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
3) Wydział Komunikacji,
4) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,
5) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
2. Wicestaroście:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
3) Muzeum Przyrody w Drozdowie,
4) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży,
6) Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych,
3. Sekretarzowi: Wydział Organizacyjny i Kadr.
4. Skarbnikowi: Wydział Finansowy.
Jest to wynikiem nowego podziału podległości jednostek i wydziałów Staroście i Wicestaroście Łomżyńskiemu. Z tego też wynika zmiana schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, co zostało określone w punkcie nr 4 o treści: schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

Radny Andrzej Piotrowski uznał, że zagadnienia z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej bardziej pasują do profilu zadaniowego Wicestarosty niż Starosty.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/16/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” jest dalszym etapem realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ubiegłym roku projekt ten realizowaliśmy w partnerstwie z gminą Wizna, a w tym roku realizować go będziemy w partnerstwie także z gminami Jedwabne i Przytuły. W tej kwestii wystąpiły do nas Ośrodki Pomocy Społecznej z tych gmin. Akces przedstawiły tylko te 3 wspomniane samorządy, pozostałe kilka gmin realizuje te zadanie we własnym zakresie lub w ogóle nie realizują tych zadań. Wszystkie gminy były informowane o możliwości partnerstwa przy tym programie. Mimo tego partnerstwa z ww. samorządami nasza jednostka przyjmuje osoby z terenu całego powiatu. Dodam, że partnerstwo jest szczególnie korzystne dla gmin, bowiem daje dodatkowe środki do budżetu gminy na rzecz niepełnosprawnych i także możliwe jest dodatkowe usprzętowienie ośrodków pomocy społecznej – np. zakup komputerów itp.
Nasz projekt systemowy jest po Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku największy w województwie. Jak nie byłoby podjętego działania w tym przedmiocie przez nas to rodziny zastępcze kosztowałyby nas o wiele więcej, jest to znaczące odciążenie w tym zakresie naszego budżetu.
Rozszerzony zakres spowodował zwiększenie wartości projektu z 1 mln zł do 1,5 mln zł. Zwiększona zostanie także liczba osób ze 146 do 200. Osoby te to osoby niepełnosprawne zagrożone marginalizacją, bezrobociem itp. Stąd wynika różnorodność form wspierania.

Radny Sławomir Łomotowski – czy Gmina Łomża może uczestniczyć w przedstawionym programie?

Edward Jarota – Gmina Łomża sama opracowała swój projekt w tym zakresie – dla ośrodków pomocy społecznej – jest to odrębne działania, lecz to nie przeszkadza, aby być partnerem.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/17/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia stwierdziła, że obowiązująca aktualnie ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że przy tych zakładach działa Rada Społeczna, jej kadencja trwa 4 lata, jednak nie dłużej niż kadencja danego samorządu. W związku z tym, że wygasła kadencja naszej Rady Społecznej istnieje potrzeba powołania nowej Rady. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta Łomżyński, pozostałe osoby – członkowie Rady są wymienieni w przedłożonym projekcie. 13-ta pozycja jest czysta, ponieważ Rada Powiatu będzie mogła delegować swojego przedstawiciela. Nie jest to obowiązkiem. Dodam, że Pan Dymecki jest Wójtem Gminy Mały Płock, bowiem w Rogienicach mamy Ośrodek Zdrowia. Posiedzenia odbywają się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela w Radzie Społecznej ZPOZ, przy czym dodał, że członkiem Rady nie może być pracownik ZPOZ.

Wobec powyższego na kandydata został zgłoszony radny Sławomir Łomotowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów radni nie zgłosili.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/18/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB poinformował, że w związku z tym, że kończy się 3-letnia kadencja Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaistniała potrzeba powołania nowej Komisji. Nie jest to stała komisja Rady Powiatu. Z mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta jest Przewodniczącym tej Komisji. Ponadto Rada Powiatu deleguje 2 osoby – radnych, Starosta deleguje 3 osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Także w jej składzie są: prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego oraz Komendant Policji lub funkcjonariusz wskazany przez niego.
Czas delegowania radnych przez Radę Powiatu wymienionych w ust. 1 określony jest 3-letnią kadencją Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wobec powyższego na kandydatów zostali zgłoszeni: radny Mirosław Szymanowski i radna Maria Mrozek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów radni nie zgłosili.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i porządku została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr VIII/19/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku. Skład Komisji powołanej zarządzeniem nr 6/08 z dnia 11 lutego 2008 roku, zmienionym zarządzeniami nr 17/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. i nr 5/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. jest następujący:
1. Pan Krzysztof Kozicki – Starosta – Przewodniczący;
2. Pan Lech Marek Szabłowski – radny powiatu łomżyńskiego
3. Pan Jarosław Kulesza – radny powiatu łomżyńskiego;
4. Pan Damian Chętnik – Komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogrodzie;
5. Pan Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży;
6. Pani Ewa Jadwiga Wojtczak – pedagog w Zespole Szkół w Marianowie;
7. Pan Piotr Pietrzak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży;
8. Pan Jan Iwanowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży;
9. Pan Dariusz Błażejczyk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Łomży.
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2009 roku zostało opublikowane, na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.), w Dzienniku Urzędu Województwa Podlaskiego Nr 23, poz. 456 z dnia 16.02.2010 r. W 2010 roku Komisja odbyła następujące posiedzenia:
1. W dniu 22.06.2010 roku, na którym:
a) omówiono stan przygotowań Komendy Miejskiej Policji w Łomży do wakacji 2010, przedstawiono realizowane przez Policję w tym okresie programy profilaktyczne;
b) omówiono stan bezpieczeństwa na drogach publicznych w powiecie łomżyńskim;
c) wysłuchano informacji Dyrektora Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Łomży na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie powiatu łomżyńskiego.
2. W dniu 05.10.2010 roku, na którym:
a. omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego;
b. omówiono stan bezpieczeństwa i zasady regulacji przepustowości ruchu kołowego na remontowanych odcinkach dróg publicznych w powiecie łomżyńskim;
c. omówiono problem przestępczości narkotykowej wśród młodzieży szkolnej, tzw. dopalacze.
W roku sprawozdawczym Komisja koordynowała realizację przyjętego przez Radę Powiatu uchwałą nr XI/58/07 z dnia 17.10.2007 r. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. „Program …” realizowany był m. in. przez Komendą Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Ponadto za kwotę 3.500 zł doposażono stanowisko kierowania starosty w meble i sprzęt biurowy oraz dokonano konserwacji sprzętu łączności. Za kwotę 3.000 zł zakupiono i przekazano do Komendy Miejskiej Policji w Łomży sprzęt biurowy. Z kolei kwotą 15.000 zł dofinansowano zakup specjalistycznej kamery dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Starostwo współuczestniczyło w organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Łomży konkursie dla dzieci i młodzieży „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz organizowanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej Konkursie plastycznym pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. Także utrzymujemy utworzoną decyzją Wojewody Podlaskiego rezerwę mobilizacyjną państwową agregatu prądotwórczego przeznaczonego do awaryjnego zasilania w energię elektryczną głównego stanowiska kierowania starosty. W ramach konkursu do Programu Razem Bezpieczniej opracowano projekt pod tytułem „Noś odblaski – bądź widoczny” na łączną kwotę około 80.000 zł. Natomiast w ramach monitorowania i oceny realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, Komendanci Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22.03.2010 r. przedstawili swoje oceny stanu bezpieczeństwa.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 a.) Przewodniczący Rady przechodzą do odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych poinformował, że zapytanie radnego Andrzeja Piotrowskiego – w sprawie prawomocności wybory Przewodniczącego Rady Powiatu łomżyńskiego podczas I sesji – zostanie udzielona w późniejszym terminie w formie pisemnej.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

b.) Starosta – Lech Szabłowski – w odpowiedzi na interpelację radnej Barbary Zalewskiej poinformował, że projekt techniczny na drogę powiatową Grzymały – Sławiec został przygotowany i opracowany z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród – pana Józefa Piątka. Koszty pokryte zostały w 100 % przez ten samorząd. Na ten odcinek jest już prawomocna decyzja środowiskowa. Realizacja przebudowy tego odcinka jest w trakcie negocjacji, ustalamy warunki porozumienia w tej sprawie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Ad.17 W wolnych wnioskach nie poroszono żadnych tematów.

Ad.18 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady VIII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 18 lut 2011 13:21
Data opublikowania: piątek, 18 lut 2011 13:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2309 razy