BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VII/11

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 19-go stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W dniu 19-go stycznia 2011 roku rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 12.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 9-ciu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Rafała Kołakowskiego, Sławomira Łomotowskiego, Andrzeja Piotrowskiego, Mirosława Szymanowskiego oraz Barbary Zalewskiej (dwie radne objęły mandaty radnego Powiatu Łomżyńskiego w trakcie sesji). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Radny Roman Wiktorzak poinformował, że ze względu na fakt, iż po objęciu mandatów radnego przez Wiesławę Masłowską i Marię Mrozek, czyli zrealizowaniu punktu 5 i 6, w obradach będzie uczestniczyć tylko 11-tu radnych co uniemożliwia właściwe ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej i pozostałych stałych komisji Rady Powiatu. Mając na uwadze powyższe zaproponował wycofanie punktów dotyczących: podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.

W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli ww. propozycję 9-cioma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).
Z kolei Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego radni przyjęli 9 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z I, II i III, IV i V Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu.
7. Ślubowanie radnych.
8. Wybór Starosty:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty Łomżyńskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Wybór Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.
a) zgłoszenie kandydatów przez Starostę Łomżyńskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Łomżyńskiemu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokoły z I, II, III, IV i V Sesji Rady Powiatu były wyłożone do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z I-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W drugim głosowaniu protokół z II-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W trzecim głosowaniu protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W czwartym głosowaniu protokół z IV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W piątym głosowaniu protokół z V-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w spawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu – przez Wiesławę Masłowską.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w spawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu – przez Wiesławę Masłowską została podjęta jednogłośnie – dziewięcioma głosami „za” (Uchwała Nr VII/7/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w spawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu – przez Marię Mrozek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w spawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu – przez Marię Mrozek została podjęta jednogłośnie – dziewięcioma głosami „za” (Uchwała Nr VII/8/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Ad.7 Z kolei radna Wiesława Masłowska i radna Maria Mrozek złożyły ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad.8 a.) Przewodniczący Rady przypominał, że zgodnie z § 51 pkt.4 Statutu Powiatu Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Starostę oraz ewentualne ich przedstawienie. Także dodał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Roman Wiktorzak na stanowisko Starosty Łomżyńskiego zgłosił kandydaturę radnego Lecha Marka Szabłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie radni 11-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) zamknęli listę kandydatów na stanowisko Starosty Łomżyńskiego.

b.) Przewodniczący Rady: przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na stanowisko Starosty Łomżyńskiego nie mogą wchodzić w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji.

Radny Adam Sowa: chciałbym na członka komisji zgłosić radną Agatę Chomętowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radna Wiesława Masłowska: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radną Izabelę Cwalinę, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Jarosław Kulesza Przewodniczący Rady: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Romana Wiktorzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej (Agata Chomętowska, Izabela Cwalina i Roman Wiktorzak) został jednogłośnie przyjęty – 11-ma głosami „za”.
Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Starosty Łomżyńskiego wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Romana Wiktorzaka.

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzieliła głosu zgłoszonemu kandydatowi na stanowisko Starosty Łomżyńskiego.

c.) Lech Marek Szabłowski – na początku serdecznie dziękuję za zgłoszenie mojej kandydatury na stanowisko Starosty Łomżyńskiego. Przypomnę, że mandat radnego uzyskałem z okręgu wyborczego Śniadowo – Miastkowo. Obecna kadencja jest moją czwartą w roli samorządowca. W latach 1999-2003 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego. W latach 2003-2006 byłem Wójtem Gminy Śniadowo. Pełniłem wiele innych funkcji samorządowych i społecznych, o których w tym momencie nie będę mówił. Prywatnie mam 46 lat, mam żonę i czworo dzieci. Jestem absolwentem Akademii, Rolniczo-Technicznej, Wydział Budownictwa Lądowego. Jeżeli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem w głosowaniu deklaruję pełną otwartość i współpracę ze wszystkimi radnymi, dobrą współpracę z pracownikami Starostwa Powiatowego, samorządami lokalnymi i województwa podlaskiego oraz administracją rządową. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

d.) Radny Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do głosowania podczas I sesji Rady Powiatu IV kadencji, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znak x a następnie wrzuci kartę do urny.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na stanowisko Starosty Łomżyńskiego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Starosty Łomżyńskiego, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Starosty Łomżyńskiego. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na stanowisko Starosty Łomżyńskiego.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydat na stanowisko Starosty Łomżyńskiego otrzymał 11 głosów ważnych „TAK”, czyli nowo wybranym Starostą Łomżyńskim został radny Lech Marek Szabłowski (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 19 stycznia 2011 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

e.) Zebrani pogratulowali wybranemu Staroście Łomżyńskiemu.
Z kolei Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta – 11 głosami „za” (Uchwała Nr VII/9/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Z kolei Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski stwierdził: na wstępie serdecznie dziękuję Państwu radnym za zaufanie i głosy oddane na moją kandydaturę. Jest to na pewno zaszczyt i honor, ale ogromne wyzwanie. Z pewnością mam odpowiednie doświadczenie i przygotowanie do sprawowanie funkcji Starosty. Jednak bardzo zależy mi na tym, aby każdy radny mógł za 4 lata powiedzieć w sposób otwarty, że tę funkcję sprawowałem w sposób właściwy i przede wszystkim zgodnie z interesami mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Zdaję sobie sprawę z trudności i niedostatku finansowego, ale mając tak dobrą kadrę jaką ma Starostwo Powiatowe i radnych rozumiejących cel funkcji radnego powiatu, uważam, że uda się zrealizować wiele rzeczy, o których Państwo myślicie i marzycie. Z kolei pragnę podziękować poprzedniemu Zarządowi Powiatu, na czele którego stał Pan Krzysztof Kozicki. Na pewno będę starał się kontynuować i dokończyć wiele rozpoczętych i wartościowych przedsięwzięć. Mam także swoje liczne koncepcje i pomysł na funkcjonowanie naszego powiatu, które będę wdrażał. Z pewnością szczególny nacisk będę kładł na inwestycje. Wiem, że na pewno będą ogromne trudności z montażem finansowym, jednak dobrze przygotowane projekty i wnioski znajdą uznanie i akceptację Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa. Liczę także na owocną współpracę z gminami naszego powiatu. Większość wójtów i burmistrzów naszego powiatu znam od lat i myślę, że ten fakt również wpłynie pozytywnie na naszą współpracę. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i oddanie głosu na moją kandydaturę.

a.) Z kolei Starosta zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kozickiego na funkcję Wicestarosty Łomżyńskiego. Natomiast na członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zaproponował: Radną Irenę Przybylak, radną Elżbietę Parzych i radnego Adama Sowę.

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

b.) Przewodniczący Rady: przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego oraz na pozostałych członków Zarządu Powiatu nie mogą wchodzić w skład komisji. Osobiście uważam, że skład komisji skrutacyjnej powinien być ten sam jak przy wyborze Starosty Łomżyńskiego.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej: Agata Chomętowska, Izabela Cwalina i Roman Wiktorzak został jednogłośnie przyjęty – 11-ma głosami „za”.
Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Starosty Łomżyńskiego wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Romana Wiktorzaka.

c.) Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu zgłoszonemu kandydatowi na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego oraz kandydatom na funkcję członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki – w ubiegłej kadencji pełniłem funkcję Starosty Łomżyńskiego, w samorządzie jestem od pięciu kadencji. Przeszedłem wszystkie szczeble – od gminnego do wojewódzkiego. W pierwszej kadencji Powiatu Łomżyńskiego byłem członkiem Zarządu Powiatu, następnie byłem radnym sejmiku województwa podlaskiego i ostatnio Starostą Łomżyńskim. Mam nadzieję, że ostatnia kadencja byłą w Państwa odczuciu dobrą kadencją, niedługo będziemy mieli raport monitoringowy z ubiegłego roku. Udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć. Mam nadzieję, że kolejne lata będą także pomyślne dla naszego powiatu. Osobiście będę dokładał starań, aby pracować jak do tej pory, czyli rzetelnie i uczciwie.

Radna Irena Przybylak – radną powiatu jestem trzecią kadencję, wcześniej byłam radną Rady Gminy Piątnica. Prócz tego jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Drozdowie. Udzielam się społecznie. Jestem przekonana, że nasza współpraca będzie owocowała wieloma inwestycjami i innymi przedsięwzięciami.

Radna Elżbieta Parzych – także 2 kadencje byłam radną Rady Gminy, pochodzę z gminy Zbójna. Od 30 lat pracuję w Urzędzie Gminy Zbójna. Jestem mocno związana z działalnością samorządową. Od trzech kadencji jestem radną Rady Powiatu Łomżyńskiego. W ostatniej kadencji byłam Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Radny Adam Sowa – mam 47 lat, jestem żonaty, mam czwórkę dzieci, skończyłem Akademię Rolniczo-Techniczną. Jestem pierwszy raz radnym. Prywatnie jestem hodowcą bydła i prowadzę własną działalność.

d.) Radny Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do głosowania podczas I sesji Rady Powiatu IV kadencji, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znaki x w pustych kratkach znajdujących się obok nazwiska kandydata, a następnie wrzuci kartę do urny.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znaki x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydatów na ww. stanowiska. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem danego kandydata na stanowisko, do którego pretendował, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na określone stanowisko. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znaki x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydatów.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Roman Wiktorzak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Protokół stwierdzał, że kandydat na stanowisko Wicestarosty Łomżyńskiego otrzymał 11 głosów ważnych „TAK”, czyli Rada Powiatu na stanowisko Wicestarosty wybrała radnego Krzysztofa Kozickiego. Natomiast kandydaci na członków Zarządu Powiatu także otrzymali 11 głosów ważnych „TAK”, czyli Rada Powiatu na funkcję członków zarządu Powiatu wybrała: radną Irenę Przybylak, radną Elżbietę Parzych i radnego Adama Sowę (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 19 stycznia 2011 roku w ww. sprawie wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

e.) Zebrani pogratulowali wybranemu Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu, po czym Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Łomżyńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta – 11 głosami „za” (Uchwała Nr VII/10/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski podziękował radnym za poparcie zgłoszonych przez niego kandydatów, dodał przy tym, że liczy na owocną współpracę zarówno z Zarządem Powiatu jak i całą Radą Powiatu.

Ad.10 Przewodniczący Rady zaproponował pozostawić wynagrodzenie obecnego Starosty Łomżyńskiego na pozie jego poprzednika, którego pracę ocenia bardzo wysoko i uważa, że nowy Starosta zasługuje na kredyt zaufania i pozostawienie wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego z propozycją wysokości poszczególnych składników tego wynagrodzenia.

Radna Elżbieta Parzych uznała, że w wynagrodzenie powinno być na wyższym poziomie i zaproponowała podniesienie wysokości określonej w jednym ze składników wynagrodzenia.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że projekt budżetu na obecnym etapie nie przewiduje wzrostu ww. wynagrodzenia. Wobec tego zaproponowała wrócić do tego tematu na kilka tygodni – po otrzymaniu ostatecznych wskaźników określonych ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalającą budżet państwa na 2011 rok.

Radna Elżbieta Parzych mając na uwadze powyższe wycofała swój wniosek.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta – 10 głosami „za”. Radny Lech Marek Szabłowski nie brał udziału w głosowaniu. (Uchwała Nr VII/11/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że punkcie nr 4 przyjętego porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.12 W wolnych wnioskach nie poroszono żądnych tematów.

Ad.13 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:36
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:36
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2554 razy