BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VI/11

z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się w dniu 19-go stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
W dniu 19-go stycznia 2011 roku rozpoczęcie nadzwyczajnej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 10.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 9-ciu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Michała Chajewskiego, Rafała Kołakowskiego, Sławomira Łomotowskiego, Andrzeja Piotrowskiego, Mirosława Szymanowskiego oraz Barbary Zalewskiej (dwóch radnych nie objęło mandatów radnego Powiatu Łomżyńskiego ze względu fakt, że dwa mandaty „nieczynne” nie zostały wygaszone). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady dodał, że sesję zwołał na podstawie paragrafu 8 ust. 7 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, czyli na wniosek ¼ ustawowego składy Rady.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego radni przyjęli 9 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
5. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając przypomniał, że sprawa dotyczy wygaszenia mandatu Pana Zbigniewa Sokołowskiego, który został wybrany na Wójta Gminy Wizna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego (Pana Zbigniewa Sokołowskiego) została podjęta jednogłośnie – dziewięcioma głosami „za” (Uchwała Nr VI/5/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając przypomniał, że sprawa dotyczy wygaszenia mandatu Pana Jacka Nowakowskiego, który został wybrany na Wójta Gminy Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego (Pana Jacka Nowakowskiego) została podjęta jednogłośnie – dziewięcioma głosami „za” (Uchwała Nr VI/6/11 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Ad.5 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zawartych w porządku dziennego, zamknął obrady VI – nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:35
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1965 razy