BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr I/10

z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbywała się w dniach: drugi, ósmy oraz dziesiąty grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

W dniu 2 grudnia 2010 roku rozpoczęcie pierwszej sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad w tym dniu miało miejsce o godzinie 11.20.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący III kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego – Stefan Popiołek, który na wstępie stwierdził: witam serdecznie Państwa na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego przewidzianej na lata 2010 – 2014. Gratuluję paniom i panom radnym wyboru. Życzę Państwu radnym, abyście wypełniali mandaty radnych powiatu ze szczególną troską o dobro naszych obywateli. Jeszcze raz witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji i proszę o zabranie głosu radnego seniora.

Ad.1 Radna senior Izabela Cwalina: Otwieram I sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego. Serdecznie witam panie i panów radnych oraz wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji. Pragnę poinformować, że jestem radną senior, czyli najstarszą wiekiem z radnych IV kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego. Proszę teraz Państwa o powstanie. Do hymnu!
Z kolei po wysłuchaniu hymnu stwierdziła: zarządzam godzinną przerwę, czyli obrady wznowimy o godzinie 1115.

Następnie – po zakończeniu przerwy radna senior zarządziła przerwanie obrad do dnia 8 grudnia 2010 roku (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

W dniu 8 grudnia 2010 roku radna senior – Izabela Cwalina wznowiła obrady pierwszej sesji, nastąpiło to o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad w tym dniu odbyło się o godzinie 1025.

Radna senior – Izabela Cwalina chwilę po otwarciu obrad zarządziła przerwę do dnia 10 grudnia 2010 roku do godziny 1000 (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu; lista obecności gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Radni skupieni wokół klubu Prawa i Sprawiedliwości, powołując się na dobre obyczaje, poprosili o uzasadnienie decyzji o zwołaniu przerwy do dnia 8 grudnia 2010 roku.

Radna Irena Przybylak przypomniała, że w dniu 2 grudnia radni z list Prawa i Sprawiedliwości nie stawili się na kontynuację obrad po zarządzonej przerwie, co uniemożliwiło ukonstytuowanie się Rady Powiatu ze względu na brak wymaganego quorum, wobec czego uznała, że nie ma obowiązku uzasadniania kwestii zarządzenia przerwy do dnia 10 grudnia.

W dniu 10 grudnia 2010 roku radna senior – Izabela Cwalina wznowiła obrady pierwszej sesji IV kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego, nastąpiło to o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad w tym dniu odbyło się o godzinie 1325.

Radna senior – Izabela Cwalina wznawiając obrady stwierdziła: na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu; lista obecności gości stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych J.A. Nowakowskiego, radnego Z. Sokołowskiego i radnego Michała Chajewskiego).
Pan Jacek Albin Nowakowski oraz Pan Zbigniew Sokołowski zostali wybrani na wójtów gmin, w pierwszym przypadku na Wójta Gminy Łomża, natomiast w drugim na Wójta Gminy Wizna, zatem na mocy art.190 ust.1 pkt.2b Ordynacji Wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.190 ust.2 wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust.1 stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Ad.2 Z kolei Radna senior – Izabela Cwalina stwierdziła: Wysoka Rado. Obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez wybranych radnych. Proszę Pana Rafała Kołakowskiego – najmłodszego wiekiem radnego o wyczytywanie z imienia i nazwiska radnych z listy, a wyczytanych radnych o powstanie i wypowiedzenie treść ślubowania. Informuję, że każdy z Państwa radnych otrzymał w materiałach treść ślubowania. Informuję także, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Rafał Kołakowski: „mam nadzieję, że zgodnie z powiedzeniem „do trzech razy sztuka”, na dzisiejszym spotkaniu uda się nam złożyć ślubowanie i w pełni objąć mandat radnego”.
Teraz będę wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy będą składać ślubowanie.

Z kolei wszyscy radni złożyli ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. Radny Andrzej Konrad Piotrowski dodatkowo wypowiedział: „Maryjo Królowo Polski módl się za mnie”.

Ad.3 Radna senior – Izabela Cwalina: dziękuję bardzo wszystkim. Gratuluję i stwierdzam, że objęli Państwo mandat radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Stefana Popiołka.
Proponowany porządek obrad Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem na sesję. Pozwolicie jednak, że go odczytam:
1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

Radna senior – Izabela Cwalina: oznajmiam, że zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady tj. co najmniej 9 radnych. Głosujemy przez podniesienie ręki. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Krzysztof Kozicki: proszę o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty obejmujące podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych: J.A. Nowakowskiego, radnego Z. Sokołowskiego. Jak wcześniej wspominano osoby te zostały w II turze wyborów samorządowych wybrane na wójtów. Z mocy prawa te mandaty już wygasły jednak wskazane jest podjęcie uchwał stwierdzających ten fakt.
Proponuję, aby te punkty zostały wprowadzone po punkcie nr 6 – czyli po objęciu prowadzenia obrad przez wybranego przewodniczącego rady powiatu.

Radna senior – Izabela Cwalina: czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos?

Wobec braku pytań lub uwag oraz dalszych wniosków o rozszerzenie porządku obrad radna senior zarządziła głosowanie, w wyniku którego wniosek radnego Krzysztofa Kozickiego o rozszerzenie porządku obrad o powyżej przytoczone punkty – po punkcie 6 pierwotnie zaproponowanego porządku obrad, został przyjęty dziesięcioma głosami za i czterema wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.

Z kolei zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ośmioma głosami za i sześcioma wstrzymującymi się został przyjęty następujący porządek obrad (głosów przeciwnych nie było):
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Albina Nowakowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Sokołowskiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

Radna senior – Izabela Cwalina: stwierdzam, że Rada Powiatu ustaliła porządek obrad I sesji wg którego będzie obradowała w dniu dzisiejszym.

Ad.4 a) Radna senior – Izabela Cwalina: bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, z tego powodu każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.

Radna Irena Przybylak na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosiła radnego Jarosław Kuleszę, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie przedstawiając powyższego kandydata stwierdziła: myślę, że większość z Państwa zna Pana Jarosława Kuleszę, pełni on funkcję radnego już po raz trzeci. Jest osobą odpowiedzialną, kompetentną, zawsze przygotowaną merytorycznie. Uważam, że nie powinien on budzić żadnych sprzeciwów.

Radna senior – Izabela Cwalina: proszę o dalsze zgłoszenia kandydatów. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przyjęte trzynastoma głosami za i jednym wstrzymującymi się (głosów przeciwnych nie było).

Ad.4 b) Radna senior – Izabela Cwalina: przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Powiatu nie mogą wchodzić w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji.

Radna Irena Przybylak: chciałabym do pracy w komisji zgłosić radną Elżbietę Parzych.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radnego Andrzeja Piotrowskiego.

Radny Rafał Kołakowski: chciałbym do pracy w komisji zgłosić radną Barbarę Zalewską.

Radna senior – Izabela Cwalina zapytała zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej (Elżbieta Parzych, Andrzej Piotrowski i Barbara Zalewska) został jednogłośnie przyjęty – 14-cie głosów „za”.
Następnie została ogłoszona dwudziestominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Podczas przerwy Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady wyłoniła ze swojego grona – Przewodniczącego Komisji – radnego Andrzeja Piotrowskiego.

Po zakończeniu przerwy radna senior udzieliła głosu zgłoszonemu kandydatowi na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu

Ad.4 c) Jarosław Kulesza: nazywam się Jarosław Kulesza, mam 48 lat, od urodzenia mieszkam w Śniadowie. Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej. Mam żonę i dwójkę dzieci, córkę i syna. Od początku swojej działalności jestem związany z rolnictwem i do dnia dzisiejszego pracuję w branży rolniczej. 20 lat jestem Prezesem Spółki Agrorolnik w Śniadowie, która aktualnie zatrudnia 38 osób. Przez ten okres zawsze płaciłem podatek dochodowy, nawet w najtrudniejszych okresach, co świadczy, że spółka jest dochodowa. Wynik, który uzyskałem w ostatnich wyborach samorządowych zobowiązuje mnie do wyjątkowego zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju i pomyślności naszego Powiatu.

Ad.4 d) Radny Andrzej Piotrowski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. Objaśniając stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne i powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Czyli radny nie może głosować przy stole dla radnych. Wobec tego – analogicznie do głosowania podczas I sesji Rady Powiatu III kadencji, zaproponował aby radni głosowali przy mównicy, natomiast urna będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie mównicy – na stole prezydialnym. Z kolei wyczytywany radny, otrzyma kartę do głosowania i postawi znak x a następnie wrzuci kartę do urny.

Wobec powyższego każdy radny wyczytywany w kolejności alfabetycznej otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie podchodził do mównicy, gdzie stawiał znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos byłby nieważny.
Z kolei radni otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymał 14 głosów ważnych „TAK”, czyli nowo wybranym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Jarosław Kulesza (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 10 grudnia 2010 roku w ww. sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.4 e) Radna senior pogratulowała wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu. Z kolei realizując porządek dzienny zarządziła głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/1/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Z kolei Przewodniczący Rady Jarosław Kulesza przejął prowadzenie sesji od radnej senior, po czym podziękował za wybór go na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego i za tak duże zaufanie wykazane podczas głosowania przez Radę Powiatu. Kontynuując wypowiedź dodał: myślę, że nie zawiodę tego zaufania, które otrzymałem, jako człowiek jestem człowiekiem kompromisu a nie walki. Uważam, że wspólnie wypracujemy takie kierunki działania, że wszyscy radni będą z tego zadowoleni oraz z wyboru mnie na Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego. Jeszcze raz dziękuję bardzo za Państwa zaufanie.

Ad.6 a) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Radny Lech Szabłowski zgłosił kandydaturę radnej Izabeli Cwaliny, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przypomniał przy tym, że zgłoszona kandydatka po raz trzeci zasiada w Radzie Powiatu Łomżyńskiego, przy czym była także radną Miasta i Gminy Nowogród. Uważam, że Pani Iza Cwalina jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady.

Następnie radny Sławomir Łomotowski zgłosił kandydaturę radnej Agaty Chomętowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie, w wyniku którego zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostało jednogłośnie przyjęte.

Ad.6 b) Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w dotychczasowym składzie tego, który był ustalony do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu, czyli: Przewodniczący Komisji – Andrzej Piotrowski, członek Komisji – Elżbieta Parzych, członek Komisji – Barbara Zalewska. Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie przyjęty.

Ad.6 c) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu o wystąpienia i prezentacje swojej osoby, po czym została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który poprosił o przypomnienie zasad głosownia.

Ad.6 d) Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając niniejsze zasady poinformował, że głosowanie odbędzie się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania – analogicznie do głosowania podczas wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Radny będzie wyczytywany przez członka Komisji Skrutacyjnej, po czym otrzyma kartę do głosowania i w odosobnionym miejscu postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE przy kandydacie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a następnie wrzuci kartę do urny znajdującej się na skraju stołu prezydialnego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK przy danym kandydacie będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ważnie oddany głos może maksymalnie zawierać znak x w dwóch kratkach. Podsumowując podkreślił, że zasadnicza różnica podczas tego głosowania będzie polegała na możliwości wyboru dwóch osób na funkcję Wiceprzewodniczących Rady.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE, umieszczonych po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona 10-ciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół zawierał informacje, że ilość ważnie oddanych głosów wynosiła 14 oraz, że:
• kandydatka na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu – Agata Chomętowska otrzymała 14 ważnie oddanych głosów poparcia,
• kandydatka na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu – Izabela Cwalina otrzymała 13 ważnie oddanych głosów poparcia,
W związku z powyższym protokół stwierdzał, że nowo wybranymi Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: radna Agata Chomętowska i radna Izabela Cwalina (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 10 grudnia 2010 roku w ww. sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.6 e) Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie (Uchwała Nr I/2/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Z kolei na prośbę radnego Rafała Kołakowskiego została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, w czasie której radni złożyli gratulacje wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z faktem, że radni z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości nie stawili się na sali obrad po upływie czasu, który określał długość ogłoszonej przerwy pozostali radni poprosili o kontumację obrad w ośmioosobowym składzie Rady Powiatu.

Ad.7 Przewodniczący Rady Powiatu kontynuując obrady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Albina Nowakowskiego, po czym dodał: zgodnie z podpisaną listą obecności, w dzisiejszych obradach uczestniczy 14-tu radnych. Kto jest za podjęciem odczytanej uchwały?

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Albina Nowakowskiego została podjęta jednogłośnie – ośmioma głosami „za” (Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady Powiatu kontynuując obrady odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Sokołowskiego, po czym dodał: zgodnie z podpisaną listą obecności, w dzisiejszych obradach uczestniczy 14-tu radnych. Kto jest za podjęciem odczytanej uchwały?

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Sokołowskiego została podjęta jednogłośnie – ośmioma głosami „za” (Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do wolnych wniosków udzielił głosu radnemu Lechowi Szabłowskiemu.

Radny Lech Szabłowski – składam wniosek podpisany przez ¼ ustawowego składu Rady Powiatu o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, do którego dołączam proponowany porządek obrad (ww. dokumenty stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Z kolei Przewodniczący – Jarosław Kulesza mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku obrad, zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 08:30
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 08:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2561 razy