BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIX/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.10.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Wojciech Kubraka). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku poinformował, że zaszła potrzeba zamiany punktu nr 6 na punkt nr 4 proponowanego porządku obrad, bowiem Prezes Łomżyńskiej Organizacji Turystycznej musi około południa odbyć wizytę w Białymstoku.
W przeprowadzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 16 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja z działalności Łomżyńskiej Organizacji Turystycznej
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
9. Informacja Starosty o realizowanych zadaniach w kadencji 2006-2010.
10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei w tym momencie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski, który przedstawił krótkie rezime ze swojej działalności poselskiej, po czym podziękował za dotychczasową współpracę i życzył wszystkim sukcesów w nadchodzących wyborach samorządowych.

Następnie głos zabrał radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, który także przedstawił krótką informację ze swojej działalności (jako radnego Sejmiku) i również podziękował za dotychczasową współpracę oraz życzył wszystkim sukcesów w nadchodzących wyborach samorządowych.

Ad.4 Jerzy Lipiński – Prezes Łomżyńskiej Organizacji Turystycznej przedstawił prezentację multimedialną obrazującą dotychczasową działalność Organizacji (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.5 Starosta – Krzysztof Kozicki – poinformował, że od XXXVIII-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 października 2010 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 29 października 2010 roku Zarząd Powiatu podjął 6 uchwał: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w obrębie Gminy Łomża; w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 roku; oraz 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. Poza tym Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2011 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane przez powiat na 2011 rok. Także Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1w Łomży.
Na posiedzeniu w dniu 10 listopada br. Zarząd: rozpatrzył 2 wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej i przesunięcie niewykorzystanych środków oraz wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o dofinansowanie programu „Profilaktyka a Ty”. Z kolei Zarząd przyjął 2 projekty uchwały Rady Powiatu: w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; oraz w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Podjął 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok i w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta poinformował zebranych o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok przewiduje zmniejszenie w planie wydatków budżetu o kwotę 401.000 zł i jednoczesne zmniejszenie deficytu o tę kwotę z tego w zakresie zadań własnych o kwotę 321.000 zł. Poszczególne działy, w których następują zmniejszenia wymienione są w przedłożonym projekcie. Natomiast w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 80.000 zł. Jest to urealnienie planu przewidywanego do wykonania budżetu, ponieważ zadania te nie zostały dotychczas zrealizowane i nie będą zrealizowane do końca tego roku. pozwala to zmniejszyć deficyt budżetowy do kwoty 1.826.808 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIX/198/10 z dnia 10 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury – omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reasumując zaznaczyłą, że projekt przewiduje szybsze uruchomienie środków dla organizacji pozarządowych, które wygrają ogłoszone konkursy, tak aby z początkiem roku mogły podejmować relację zaplanowanych na 2011 rok zadań.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIX/199/10 z dnia 10 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta przedstawił prezentację multimedialną nt. zrealizowanych zadaniach w kadencji 2006-2010 (wszyscy zainteresowani otrzymali publikację dotyczącą ww. tematu).

Radny Krzysztof Chrostowski – wyraził duże zadowolenie z realizowanych zdana i uznał, że III kadencja Rady Powiatu przebiegła pomyślnie.

Radna Barbara Zalewska – poprosiła o wyjaśnienie kwestii realizatora inwestycji w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowogród przy drodze powiatowej.

Starosta – inwestycja ta jest wykonywana na podstawie porozumienia, które zostało uzgodnione we wcześniejszym terminie, a dotyczyło wykonania właśnie tego chodnika w zamian za zimowe utrzymanie ulic w miejscowości Nowogród, których zarządcą jest ZDP, przez Miasto i Gminę Nowogród.

Radna Irena Przybylak – ponownie zwróciła uwagę na zalegającą wodę w miejscowości Kalinowo na drodze powiatowej, która stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami.

Starosta – ZDP na pewno ponownie zepchnie nasypany piasek, który powoduje zaleganie wody, jednak na trwałe poprawa może nastąpić dopiero po wykonaniu sieci wodociągowej. Gmina ma już środki na tę inwestycję i czekamy aż zacznie ją realizować. Modernizacja drogi w pierwszej kolejności mija się z celem i takie rozwiązanie jest nieracjonalne.

Wicestarosta – przyznał, że w pierwszej kolejności powinna być rozpoczęta realizacja inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej, poza tym dodał, że w obecnej kadencji zostało wyremontowanych lub zmodernizowanych ponad 90 km dróg, wobec tego powinno mówić się o jakichkolwiek zaniedbaniach.

Radny Jak Kuczyński – podziękował wszystkim za współpracę i zgodne działanie na rzecz rozwoju Powiatu Łomżyńskiego oraz popieranie jego wniosków w sprawie doposażenia ZDP.
Ponadto podziękował pani Beacie Korwek i panu Marcinowi Pieńkowskiemu – pracownikom obsługi Rady Powiatu za wkład jaki włożyli w wykonywanie swoich obowiązków, przy czym dodał, że wynagrodzenia większości pracowników Starostwa Powiatowego powinny być zdecydowanie podniesione, bowiem aktualnie w wielu przypadkach są to wręcz racje głodowe.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.10 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w punkcie 6-tym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.11 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował o uzyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Łomży CERTYFIKATU systemu zarządzania ISO 9001 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu.
Poza tym stwierdził, że 12 listopada 2010 roku to data zakończenia III kadencji 2006-2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego. W kadencji tej odbyło się 39 posiedzeń sesji Rady na których podjęto 199 uchwał.
Odbyło się 112 posiedzeń Zarządu Powiatu podczas, których podjęto 370 uchwał.
Komisje stałe rady obradowały na swoich posiedzeniach następująco:
- Komisja Budżetu - 36 posiedzeń,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego – 31 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna - 16 posiedzeń,
- Komisja Oświaty Zdrowia Promocji Rodziny i Porządku Publicznego- 43 posiedzenia,
- Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – 19 posiedzeń.

Przewodniczący Rady także poinformował, że na zakończenie sesji odbędzie się wręczenie pamiątkowych tabliczek dla Starosty, Wicestarosty i radnych Rady Powiatu.

Zgromadzeni nie poruszyli innych tematów i nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

Ad.12 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXIX-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 30 lis 2010 12:27
Data opublikowania: wtorek, 30 lis 2010 12:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2539 razy