BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVIII/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 26 października 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.10.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Wojciech Kubraka i radnej Elżbiety Parzych). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku poinformował, że zaszła potrzeba zamiany punktu 9 na 6, bowiem w dniu 26 października do godziny 1500 należy przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim podjętą uchwałę, której projekt został zaproponowany w punkcie 9. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na dostarczenie tych dokumentów.
W przeprowadzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 15 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
10. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży nt. współpracy w zakresie przeciwdziałania katastrofom naturalnym i klęskom żywiołowym, które mogą wystąpić na terenie powiatu łomżyńskiego.
12. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotycząca realizacji ,,Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2010 rok”.
13. Sprawozdanie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2009-2010.
14. Informacja dot. realizacji inwestycji ,,Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz inwestycji pn. ,,Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie-budowa ścieżki edukacyjnej OSTOJA DROZDOWSKA”.
15. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 9 miesięcy 2010 roku.
16. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 – 2015.
17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2009 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Staroście Łomżyńskiemu.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (w tym punkcie Rada Powiatu obradowała już w pełnym składzie).

Ad.4 Starosta – Krzysztof Kozicki – poinformował, że od XXXVII-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 września 2010 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 30 września 2010 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski:
1. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych: w sprawie przesunięcia środków finansowych; o wydanie opinii w sprawie inwestycji drogowej Przytuły-Supy; o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
2. Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie: o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska; o zwiększenie dotacji budżetowej.
3. Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w lokalu ZGLR Nr 3 w Łomży.
4. Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o uzupełnienie planu wydatków budżetowych.
Z kolei Zarząd podjął 6 uchwał: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Sławca i Grąd w Gminie Nowogród; w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego; oraz 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Na posiedzeniu w dniu 11 października br. Zarząd: rozpatrzył 2 wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przekazania środków finansowych.
Na trzecim posiedzeniu w dniu 19 października br. Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji; projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży; oraz 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Następnie Zarząd rozpatrzył wnioski: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zwiększenie w planie finansowym na rok 2010 wydatków o kwotę 30.000 zł; oraz wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie. Także podjął 7 uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2010 roku projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe; w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; 4 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; oraz uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Z kolei zaopiniował propozycję przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży. Zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2011 rok i informacją na temat wykorzystania oszczędności pozostałych po zakończeniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zapoznał się z porządkiem obrad XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu. Podjął dwie decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach powiatu łomżyńskiego. Na zakończenie Zarząd przyjął porozumienie zmieniające porozumienie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
Z kolei Starosta poinformował zebranych o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył, i tak: „Przede wszystkim w okresie tym odbył się audyt Komisji Europejskiej na 2 projektach POKL. W piątek 22-go października br. młodzież niepełnosprawna wróciła z Francji, brała tam udział w projekcie ModeH – więcej informacji na stronie internetowej powiatu. 21-go października odbyła się wizyta pracowników socjalnych z Łotwy. 21-go października odbyło się również spotkanie robocze w sprawie tras rowerowych z firmą przygotowującą stadium wykonalności – PORPW działanie 5.2. Także 21-go października odbyły się Targi Pracy w PWSIiP oraz w OHP. 19-go października odbyła się prezentacja dorobku powiatu na sesji w Śniadowie. 15-go października miał miejsce Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Woj. Kuratora. Październik i wrzesień to inauguracje w łomżyńskich uczelniach. 2-go października miało miejsce 10-spotkanie diecezjalne parlamentarzystów samorządowych diecezji łomżyńskiej. Odbyły się też liczne konferencje, rady społeczne oraz seminaria.

Przewodniczący Rady – czy planowanych szlaków rowerowych nie można rozszerzyć o część zachodnią naszego powiatu?

Starosta – projekt ten jest realizowany w ramach PORPW działanie 5.2. i my staraliśmy się wpisać także całą część kurpiowską, jednak oceniający stwierdzili, że to byłoby zbyt kręte. Trasa rowerowa ma biec od Helsinek aż do Aten. Na terenie naszego kraju przez 5 województw wschodnich. Gospodarstwem projektu jest Ministerstwo, a żeby nie członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek to nasz powiat mógłby być w ogóle nie objęty tym projektem. Dzięki Panu Piorunkowi został dodany odcinek od Tykocina do Łomży.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski – odnosząc się do kwestii protestu mieszkańców wsi Taraskowo gm. Piątnica w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej zapytał, kiedy zostanie wykonane poszerzenie pobocza – zgodnie z ustaleniami i deklaracjami Wójta Gminy Piątnica i Dyrektora ZDP, które to zapadły podczas protestu mieszkańców Taraskowa. Zaznaczył przy tym, że te pobocza są niezbędne, natomiast zbliżający się sezon zimowy może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wspomnianych prac.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem dalszych interpelacji lub zapytań poinformował, że odpowiedź na powyższe zapytanie nastąpi w punkcie 18-tym, po czym ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Anna Archacka – pragnę poinformować, że po przekazaniu przez Zarząd Powiatu budynków gospodarczych wraz z działką przystąpiliśmy do porządkowania tego terenu. W związku z tym Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie ze Statusem, prowadzi edukację przyrodniczą, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Warunki lokalowe którymi placówka dysponuje, pozwalają na prowadzenie lekcji muzealnych z jedną grupą zwiedzających. Częstokroć zdarza się większe zapotrzebowanie na przeprowadzenie lekcji w tym samym czasie. Poza tym Ośrodek mógłby służyć jako baza do szkoleń związanych z ochroną środowiska prowadzonych na rzecz innych instytucji. Budowa niewielkiego Ośrodka w postaci sali wykładowej o pow. ok. 85 m2, zaplecza sanitarnego, dydaktycznego, kotłowni, poddasza użytkowego, pozwoli na poszerzenie działalności edukacyjnej, wpłynie też na poprawię estetyki otoczenia obiektów muzealnych. Ośrodek poprzez swoją architekturę będzie nawiązywał do zabudowy dworskiej. Koszty są w wysokości 487.999,99 zł. Zakładane jest, że na realizację zaangażuje się finalnie 60.000 zł, jako dotację z budżetu powiatu – tzw. „wkład własny”, 88.000 zł – w formie rozrachunków z tytułu podatku VAT oraz 399.999,99 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – także poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIII/193/10 z dnia 26 października 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje w § 1 przeniesienie środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży na kwotę 50.690 zł, z tego:
a) zmniejsza się je w rozdziale 90002 – Państwo mają błąd, bowiem zapisane omyłkowo w projekcie uchwały w rozdziale 90001 – w § 6220 o kwotę 17.690 zł i jednocześnie zwiększa o tą samą kwotę w rozdziale 90095 w § 6220 na sfinansowanie przygotowania projektu koncepcyjnego budowy (wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego) budynku konferencyjno – socjalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wykonanie studium wykonalności w związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, typ projektu – budowa, przebudowa, doposażenie infrastruktury ośrodków edukacji ekologicznej;
b) zmniejsza się je w dziale 921, rozdziale 92118 w § 6220 o kwotę 33.000 zł i jednocześnie zwiększa się o tę kwotę w rozdziale 92118 w § 2480 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Środki dotacji zostaną wykorzystane na zakup opału, opłaty za energię elektryczną oraz wywóz nieczystości. Zarazem wskazuje się, iż zaproponowano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92118 § 6220 w ramach zaistniałego tzw. „nadmiernego planu”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIII/194/10 z dnia 26 października 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt zmian w budżecie powiatu dokonuje zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w rozdziale 71030 na 2010 rok poprzez:
1) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 100.000 zł w § 2960, w związku ze zmniejszeniem wpływów z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł w § 4300 i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z tego: w § 4210 o kwotę 10.000 zł, a w § 6120 o kwotę 40.000 zł;
3) zwiększenie w wierszu „I” kwot do wysokości pokrywającej się ze stanem faktycznym funduszu na początek 2010 roku według bilansu i zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2009 rok.
Po przeprowadzeniu remontu kilku pomieszczeń piwnicznych, zaistniała konieczność zakupu szaf biurowych do przechowywania dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Planowane było wykonanie regałów, co stanowiło usługę, zobowiązanie za nią sfinansowane byłoby z istniejącego planu w § 4300). W chwili obecnej wskazane jest zakupienie gotowych elementów do złożenia regałów. Dlatego istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł. Natomiast przejście z opracowań analogowych na opracowania cyfrowe, które zabezpiecza posiadane dokumenty przed dalszym zużyciem, a także pozwoli w przyszłości na zarządzanie nimi i udostępnianie przez Internet. Tym niemniej realizacja tego celu wymaga zakupu dobrej jakości kolorowego skanera, którego wartość wynosi 40.000 zł, co stanowi wydatek inwestycyjny. Należy więc zabezpieczyć środki w § 6120, gdyż zakupy powyżej 3.500 zł stanowią wydatek inwestycyjny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIII/195/10 z dnia 26 października 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży jest wynikiem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nakłada obowiązek na samorządy likwidacji gospodarstw pomocniczych. W związku z tym od przyszłego roku nie może już u nas funkcjonować Zakład Techniczny PODGiK oraz Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego. Ponadto w celu odpowiedniej przejrzystości zaproponowaliśmy uchwalenie jednolitego tekstu nowego Regulaminu, aby łatwiej korzystać z tego dokumentu. Zadania Zakładu Technicznego zostały dopisane do Wydziału Geodezji jako odrębnego oddziału. Natomiast zadania Zakładu Obsługi zostały dopisane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Z kolei w nowym Regulaminie proponujemy drobne zmiany aktualizacyjne, tj. np. wykreślenie szkół, które zostały przekazane do prowadzenia innym organom samorządowym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – także poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIII/196/10 z dnia 26 października 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją wolnych środków pieniężnych pozostających w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale przeznaczonym na rehabilitację zawodową. Te niewykorzystane środki możemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną. Konkretnie wolna kwota pozwala sfinansować dwa aparaty słuchowe i dwa wózki dla niepełnosprawnych dzieci, w tym jedno dziecko ma dopiero rok. Taka sytuacja była w latach poprzednich, wówczas także niewykorzystane środki przeznaczane były na rehabilitację społeczną.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVIII/197/10 z dnia 26 października 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Krzysztof Kempa – nadkomendant Komendy Miejskiej Policji w Łomży zapoznał zebranych z informacją nt. współpracy Komendy Miejskiej Policji w Łomży w zakresie przeciwdziałania katastrofom naturalnym i klęskom żywiołowym, które mogą wystąpić na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść informacji stanowi złącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – jakie działania są podejmowane w przedmiocie ochrony imprez masowych, np. podczas meczów ŁKS-u?

Krzysztof Kempa – imprezy masowe obejmują liczbę uczestników powyżej 1.000, natomiast na mecze ŁKS-u tyle osób nie przychodzi. Generalnie w ostatnim okresie zanotowaliśmy tylko jedno zdarzenie przed meczem w miesiącu kwietniu.

Radny Stefan Żebrowski – czy Komenda opiniuje modernizację drogi nr 61?

Krzysztof Kempa – tym zajmuje się bezpośrednio Naczelnik Ruchu Drogowego.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawił informację dotycząca realizacji ,,Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2010 rok” (pełna treść informacji stanowi złącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.13 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży omówiła najistotniejsze elementy sprawozdania z w roku szkolnym 2009-2010 (pełna treść sprawozdania stanowi złącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Dyrektor Muzeum Przyrody – Anna Archacka wyjechała do Białegostoku celem dostarczenia dokumentów w związku z planowaną realizacją w latach 2011-2012 zadania pod nazwą „Przyroda dla nas my dla przyrody-budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne pytania lub uwagi (pełna treść informacji dot. realizacji inwestycji ,,Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz inwestycji pn. ,,Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie-budowa ścieżki edukacyjnej OSTOJA DROZDOWSKA” stanowi złącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Wobec braku pytań lub uwag została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Ad.15 Jarosław Cholewicki –przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sprawozdania z działalności za 9 miesięcy 2010 roku (materiały odnoszące się do powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 12 do niniejszego tematu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży omówił sprawozdanie roczne z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 – 2015 (materiały odnoszące się do powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 13 do niniejszego tematu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.17 Przewodniczący Rady odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2009 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Staroście Łomżyńskiemu (materiały odnoszące się do powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 14 do niniejszego tematu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.18 Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Chrostowskiego.

Jan Olszewski – modernizacja drogi na odcinku Olszyny – Taraskowo jest pod ciągłym monitorowaniem. Prezes Olichwierowicz poinformował, że są duże problemy z otrzymaniem kruszywa, ponieważ jest duże zapotrzebowanie w obecnym okresie. Jednak zapewnił, że niebawem ten materiał zostanie mu dostarczony. W mojej ocenie inwestycja ta zostanie zakończona w zaplanowanym terminie. Dzisiaj dzwoniłem w tej sprawie, jednak nie udało mi się uzyskać żadnych informacji, jeżeli je otrzymam to niezwłocznie Pana radnego poinformuję o tym.

Radny Krzysztof Chrostowski – moim zdaniem inwestycja wydłuża się i może dojść do tego, że za naszej kadencji nie uda się skończyć tego zadania. Wobec tego czekam na aktualne informacje w problemowej kwestii.

Ad.19 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Jarosław Kulesza, który gorąco zaprosił zgromadzonych do uczestnictwa w inauguracji meczu ŁKS-u przy sztucznym oświetleniu.

Zgromadzeni nie poruszyli innych tematów i nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.

Ad.20 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVIII-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 9 lis 2010 14:59
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2010 15:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2645 razy