BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXVII/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 22 września 2010 roku w sali konferencyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W trakcie obrad – podczas realizacji punktu nr 3 – przybyło dwóch radnych i od tej pory Rada Powiatu obradowała w pełnym 17-osobowym składzie. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku poinformował, że zaszła potrzeba wprowadzenia tematu dotyczącego zajęcia stanowiska w przedmiocie zmian w zakresie sfinansowania Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wynika to z rozstrzygnięcia przetargu i zamiany wskaźników i kosztów realizacji wspomnianego zadania.
W przeprowadzonym głosowaniu powyższa propozycja została przyjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5.627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny-Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12. Przyjęcie stanowiska w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy.
13. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
14. Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
15. Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
16. Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

W trakcie sesji nastąpiło także wręczenie dorocznych nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Temat ten został zrealizowany po punkcie nr 18 – wolne wnioski.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXVI-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXVI-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (w tym punkcie Rada Powiatu obradowała już w pełnym składzie).

Ad.4 Starosta – Krzysztof Kozicki – poinformował, że od XXXVI-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 czerwca 2010 roku, odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 29 czerwca 2010 roku Zarząd Powiatu: przyjął porozumienie z Gminą Łomża i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo. Z kolei Zarząd podjął 2 uchwały: w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu; oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Także został rozpatrzony wniosek Komendy Miejskiej Policji w Łomży w sprawie zwiększenia przyznanych środków finansowych na zakup materiałów do wykonania mebli.
Na posiedzeniu w dniu 14 lipca br. Zarząd powołał Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Łomży. Podjął 5 uchwał w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Łomżyńskiego; nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego; oraz w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielowa, Grąd Sulim, Jankowa Skarbowa, Dzierzgi w gminie Nowogród w ilości 25 szt. Następnie Zarząd przyjął 6 porozumień. 2 porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. 2 porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Zarząd także rozpatrzył 4 wnioski: wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o środki z budżetu powiatu; wniosek Komendy Miejskiej Policji w Łomży o sfinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych; wniosek Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o środki z rezerwy na pokrycie kosztów związanych z pomocą dla powodzian; wniosku Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej z zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego.
Na trzecim posiedzeniu w dniu 30 lipca br. Zarząd Powiatu podjął 5 uchwał. Uchwałę w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Z kolei Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Rozpatrzył informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za I półrocze 2010 r. złożone na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Rozpatrzył wnioski Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w sprawie: rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 39.443 zł; oraz w sprawie dokonania zmian w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010. Rozpatrzył wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o uruchomienie środków z rezerwy oświatowej. Zapoznał się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przebiegu wykonania zawartych porozumień z Gminą Przytuły i Gminą Wizna oraz rozwiązał porozumienie z dnia 15 kwietnia 2010 r. z Gminą Wizna dotyczące udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wizna Powiatowi Łomżyńskiemu na budowę drogi Bronowo-Janczewo.
Podczas czwartego posiedzenia w dniu 19 sierpnia br. Zarząd rozpatrzył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Rozpatrzył sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 roku i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Przyjął porozumienie z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo. Rozpatrzył 5 wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie ZDP na rok bieżący. Rozpatrzył wniosek Pana Rafała Kołakowskiego – radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego o wygospodarowanie w budżecie roku bieżącego środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej Dobrzyjałowo-Kaimy. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Na piątym posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 r. rozpatrzono informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku. Podjęto 5 uchwał: w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku; 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” realizowanego w ramach POKL priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas szóstego posiedzenia Zarządu w dniu 15 września br. Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał 6-ciu Rady Powiatu w sprawie:
1) wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
2) wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny –Szostaki o długości 2 230,88m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
3) wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
5) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
6) w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Następnie Zarząd zajął stanowisko w sprawie odszkodowania za działki nr 246/1 o pow. 0,6385 i nr 246/2 o pow. 0,0679 ha (droga powiatowa), które na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB. 7351-D/4/2010 z dnia 15.06.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miastkowo.
Przyjął 5 porozumień:
1) z Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia z dnia 29 września 2009 r. dotyczącego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 648-Serwatki-Kupnina o długości 3260 metrów zgodnie z dokumentacją znajdująca się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży,
2) z Gminą Miastkowo w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12 maja 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo,
3) z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża,
4) z Gminą Piątnica w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica,
5) z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
Z kolei Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przesuniecie środków finansowych. Zaopiniował Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo. Podjął 2 uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok; oraz w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „RAZEM w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.
Starosta kontynuując przedstawił najważniejsze wydarzenia, w których brał udział osobiście lub pozostali członkowie Zarządu.

Radny Krzysztof Chrostowski – odnosząc się do kwestii protestu mieszkańców wsi Taraskowo gm. Piątnica w przedmiocie przebudowy drogi powiatowej zwrócił uwagę na to, że bardzo dobrym rozwiązaniem w tej sprawie było wykonanie odpowiednio szerokiego pobocza.

Starosta – dodał, że pobocze te zostanie wykonane niezwłocznie po dostarczeniu materiału od producenta.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponuje się w § 1 dokonanie zmiany przeznaczenia dotacji dla m. Łomża w wysokości 15.000,00 zł zapisanej w załączniku Nr 3 p.n. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” przyjętym Uchwałą Nr XXXI/155/2009 Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok, zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego pod poz. 18 na dofinansowanie zamiast zakupu samochodu ratowniczego – kamery termowizyjnej użytecznej w akcjach ratowniczych wykonywanych przez KM PSP w Łomży. Całkowity koszt jej zakupu kształtuje się na poziomie 30.000,00 zł. Różnicę potrzebnych środków pokryje m. Łomża. Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia środków z budżetu powiatu łomżyńskiego został złożony przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w dniu 9 sierpnia 2010 roku, a zaaprobowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu w dniu 19 sierpnia 2010 roku. W § 2 uchwały zakładane jest przeniesienie środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 33.200 zł i tak zmniejsza się je w rozdziale 85333 w § 4210 o kwotę 33.200 zł i jednocześnie zwiększa o tę samą kwotę § 6060 na zabezpieczenie pełnego pokrycia środków na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 40.000 zł po rozeznaniu na rynku okazała się niewystarczająca. Najniższa oferta wynosi 73.200 zł. Samochód osobowy, którym dysponuje Urząd wymaga częstych napraw i z tego względu dalsze jego utrzymywanie jest nieopłacalne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/187/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7, Ad.8 i Ad.9 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – samorządy mają czas do 30 września na złożenie w ramach NPPDL wniosków o dofinansowanie zaprojektowanych inwestycji drogowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. W związku z tym zostały przygotowane 3 projekty.

 Pierwszy projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi niespełna 6 mln zł, wobec tego na samorząd Gminy Śniadowo i Powiat Łomżyński przypada po około 1,5 mln zł. Rada Gminy także w dniu dzisiejszym podejmie decyzję w niniejszej sprawie.

 Jan Olszewski – kolejny projekt jest analogiczny do omówionego powyżej. Obejmuje on złożenie w ramach NPPDL wniosku o dofinansowanie zaprojektowanej inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. Obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia z bruku. Łączy on powiaty: łomżyński i grajewski. Jest to dokończenie inwestycji rozpoczętej w poprzednich latach. Rada Gminy będzie miała posiedzenie w przedmiotowej kwestii za tydzień.

 Jan Olszewski – trzeci projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m. W tym przypadku odcinek łączy nasze dwie drogi powiatowe. Wartość kosztorysowa tego zadania 1.941.000 zł. Z budżetu państwa otrzymamy dofinansowanie 50 %, jeżeli uzyskamy akceptację tego wniosku. Udział nasz jest przewidziany w kwocie 150.000 zł a Gminy w wysokości ponad 807.000 zł.

Radny Lech Szabłowski – warto pamiętać, że maksymalnie mogą być dofinansowane 2 projekty do łącznej kwoty dotacji 3 mln zł. Realne szanse dofinansowania ma raczej tylko jeden projekt – bynajmniej w przypadku naszego Powiatu.
Poza tym chciałbym zapytać z czego wynika tak duża różnica w przypadku dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo – gdzie udział nasz jest przewidziany w kwocie 150.000 zł a Gminy w wysokości ponad 807.000 zł ?

Wicestarosta – maksymalne dofinansowanie jakie może otrzymać powiat na jeden projekt to w ramach NPPDL 3 mln zł, ile uzyska akceptację, tego nie wiemy, jednak nie więcej niż do dwóch projektów. W skali punktowej oceniane jest bezpieczeństwo, powiązanie komunikacyjne i współpracę między samorządami. Są to trzy kategorie. Preferowany przez nas jest zasadniczo wniosek, który może uzyskać największe dofinansowanie. Jednak każdy może lobować w komisji oceny wg swojego uznania.
Natomiast proponowane dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo został zaproponowany wg możliwości finansowych samorządu powiatu i gminy Wizna.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie trzy projekty uchwał.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/188/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/189/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2.165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/190/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – projekt niniejszej uchwały jest wynikiem ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie. Zmienione przepisy doprecyzowały przeznaczenie dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez wyżej wymienione osoby. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą one być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Wprowadziły one ponadto po stronie organu dotującego uprawnienie do kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez dotowaną szkołę lub placówkę. Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji. W świetle powyższego niezbędne stało się zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały nr XX/101/01 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych do zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Niniejsza uchwała – po podjęciu przez radę Powiatu – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.0.9.2010r.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/191/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – projekt niniejszej uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. W konsekwencji art. 5 ust. 5 stwierdza, że organ stanowiący rady powiatu ma konsultować program i zakres program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form: konsultacje pisemne; spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wysłuchanie publiczne; powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. Dopuszczane są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy dopuszczające użycie nowoczesnych technik informatycznych. Proponowane rozwiązanie będzie szczególnie pomocne dla organizacji pozarządowych, którym zlecamy zadania, ponieważ już na początku roku będą one dysponować środkami przekazanymi z naszego budżetu, co ułatwi realizację np. zaproponowanego na dany rok kalendarza imprez sportowych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXVII/192/10 z dnia 22 września 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy zostało już zaakceptowane przez Radę Powiatu. Mimo to zaszło potrzeba dokonania korekty co wynika z faktu, że wielkości kosztów realizacji tego zadania zostały nieco zmienione po rozstrzygnięciu przetargu. Forma uchwały nie jest już wymagana, wg ministerstwa wystarczy zajęcie stanowiska przez organ stanowiący. Z oszczędności jakie uzyskaliśmy będziemy mogli doposażyć nasz urząd.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu – w sprawach różnych – przyjęła pozytywną opinię w przedmiotowej kwestii.

Radni Powiatu przyjęli pozytywne stanowisko w powyższej sprawie przez aklamację (stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania korekty wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 23 grudnia 2009 roku budżet powiatu na 2010 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą – 19.220.090,00 zł, a po stronie wydatków kwotą – 20.945.566,00 zł. i deficytem budżetowym w wysokości – 1.395.476,00 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu do 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do wysokości – 33.635.388,00 zł, a po stronie wydatkowej do wysokości – 35.863.196,00 zł. Tym samym w sprawozdawanym okresie plan dochodów wzrósł o – 14.085.298,00 złotych , a plan wydatków o – 14.917.630,00 złotych , zaś deficyt budżetowy powiększony został do wysokości 2.227.808,00 złotych. Zmiany budżetu wywołane zostały m.innymi pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycje drogowe oraz decyzjami organów rządowych zwiększającymi bądź zmniejszającymi przyznane pierwotnie subwencje i dotacje celowe na zadania rządowe zlecone powiatowi ustawowo. Przykładowo wymienię największe zmiany i tak:
a) 9.337.533 zł pozyskano na realizację zadania inwestycyjnego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (z której dofinansowanie ze środków unijnych to 5.602.508 zł zaś 3.735.005 zł to pomoc finansowa z Gminy Piątnica);
b) 1.147.215 zł to przyznana dotacja z Ekofunduszu na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo – Wizna”;
c) 1.659.704 zł to wielkość dotacji przyznanych powiatowi w ramach POKL na projekty miękkie; W tym miejscu chciałam zwrócić uwagę, że dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało wyposażone część pokoi w nowy sprzęt biurowy przez co, poprawiły się warunki pracy pracownikom i obsługiwanym interesantom.
d) 113.000 zł przyznano powiatowi dotacje dla instytucji kultury w ramach Mecenatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dodaję, że zmiany w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczy brak znaczących uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała w sposób prawidłowy. Dochody z tytułu subwencji wpływały rytmicznie, w ustawowych terminach a dotacje celowe z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury, w miarę zrealizowanych zadań. Rytmiczna również była realizacja dochodów własnych. Realizując planowane wydatki przestrzegano zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Zbiorcze wskaźniki wykonania budżetu można uznać za zadawalające. Natomiast nieco niepokoi realizacja planu dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych. Przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały są niższe. Z informacji, jakie formułuje Resort Finansów na tę sytuację oddziałuje wiele czynników, a między innymi mianowicie majowa powódź w większości województw, jak też skutki kryzysu światowego. Tym bardziej należy mieć to na uwadze przy dalszej realizacji planu wydatków. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań wg stanu na 30.06.2010 roku nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych. Ponadto powiat jest wolny od kredytów i pożyczek jak też od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż żadnemu podmiotowi takich zabezpieczeń nie udzielono. Sytuacja finansowa instytucji kultury jest zrównoważona i lepsza w porównaniu do ubiegłego roku. Tak jak już wspomniano w 2010 roku Minister Kultury przyznał niewielką dotację na zadania dla ROK (60.000 zł) i Muzeum Przyrody w Drozdowie (53.000 zł). Ponadto zostały zaangażowane znaczne własne środki powiatu (1.193.260) na bieżące utrzymanie i udziały własne przy realizacji zadań inwestycyjnych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Gdy chodzi o pomoc społeczną to ocenia się, że będzie zapewniona realizacja zadań obligatoryjnych z zakresu pomocy społecznej w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Tym niemniej powinno się zmierzać do uzyskania „w zamknięciu rocznym” jak najlepszej sytuacji finansowej, bowiem w 2011 roku będzie trzeba prawdopodobnie zaangażować środki własne na realizację projektu unijnego (Muzeum Przyrody – około 416.000 zł) i na zadania inwestycyjne drogowe tzw. schetynówki” (1.500.000 zł) oraz pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu.
Ponadto chciałam przekazać informację, że na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych będzie rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, w którym między innymi jest zapis o wprowadzeniu obowiązku lokowania wolnych środków wybranych jednostek samorządu terytorialnego w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów. Celem proponowanych zmian jest obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu państwa, wynikające z wykorzystywania aktywów finansowych jednostek sektorze finansów publicznych w zarządzaniu płynnością budżetu państwa.
Przedłożony projekt budzi bardzo duże obawy, że sytuacja finansowa państwa jest zła. W tej sytuacji jednostki samorządu terytorialnego a zwłaszcza, które mają niewielkie dochody własne i w tym wypadku dotyczy to naszego powiatu powinny zacząć się przygotowywać na ciężkie czasy.
Kończąc, jeszcze raz akcentuję obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych szczególnie, oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na już istniejący w planie deficyt budżetowy w wysokości 2.227.808 zł i realnie nadchodzące trudne czasy.

Radny Jan Kuczyński – z przedstawionej informacji wynika, że sytuacja finansowana na koniec bieżącego roku może być bardzo trudna. Jakie niewykonane wielkości środków przewidywane są na koniec IV kwartału?

Barbara Gorzęba – na dzień dzisiejszy oceniam, że będzie to około 300.000 zł. Ministerstwo planowało nam udziały w podatku około 3 mln. Zarząd Powiatu podchodząc ostrożnie zaplanował 2,4 mln zł i nie wiadomo czy to uda się wykonać.

Radny Krzysztof Chrostowski – proszę o przedstawienie informacji nt. konsekwencji zaciągnięcia kredytu na zaplanowaną inwestycję drogową na ternie gminy Śniadowo, gdzie nasz udział własny ma wynieść prawie 1,5 mln.

Barbara Gorzęba – wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dane z uchwały Rady Powiatu z dnia 24 marca 2010 roku zmieniającej uchwałę budżetową w sprawie budżetu na 2010 rok przedstawiają się: dochody planowane po zmianie tą uchwałą to 20.000.016 zł a wydatki planowane to 22.227.824 zł, deficyt budżetowy – 2.227.808 zł. Plan wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – 5.606.103 zł. Z tego wydatki na bieżące utrzymanie 2.556.103 zł; wydatki na inwestycje 3.050.000 zł. Po odjęciu od planu wydatków tj. od kwoty 5.606.103zł środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zaangażowanej na zadania inwestycyjne minus 2.227.808 zł. Więc pozostaje kwota, którą powiat może przeznaczyć z własnego budżetu na utrzymanie dróg powiatowych 3.378.295 zł; z tej kwoty na bieżące utrzymanie należy odjąć 2.556.103 zł. Czyli pozostaje na inwestycje 822.192 zł. Ponadto w 2010 roku zaplanowana jest rezerwa na inwestycje - 500.000 zł. Subwencja ogólna przyznana na utrzymanie dróg powiatowych na 2010 rok – 2.722.971 zł. Należy także zauważyć, że brakuje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w br. ze względu na bardzo trudne warunki zimowe. Jeżeli zaciągniemy kredyt to rocznie zabezpieczyć musimy 400.000 zł – jeżeli kredyt weźmiemy w wysokości 1,5 mln zł – na 5 lat. Czyli na inwestycje na kolejne lata pozostanie jedynie po 400.000 zł rocznie. Koszty odsetek rocznie to około 100.000 zł.
Trzeba podkreślić, że na tym etapie budżet państwa nie jest spięty, nie wiadomo jak to się potoczy, a nasz budżet jest w blisko 90 % zależny od budżetu państwa.

Przewodniczący Rady – jak z deficytem, czy możemy go dalej zwiększać i z czego będzie pokryty obecny?

Barbara Gorzęba – aktualnie nie powinniśmy zwiększać deficytu, w kolejnych latach nasz budżet będzie musiał być zrównoważony, więc systematyczne zadłużanie się nie powinno być brane pod uwagę.
Obecny deficyt będzie pokryty z nadwyżek z lat ubiegłych.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy będą podwyżki dla pracowników w tym roku lub kolejnym, jeżeli zaciągniemy kredyt?

Barbara Gorzęba – w tym rok na pewno nie będzie, natomiast w kolejnych latach przy takiej sytuacji będzie to raczej niemożliwe.

Radny Stefan Żebrowski – z czego wynikają oszczędności w wykonaniu funduszu płac – wynagrodzenia osobowe?

Barbara Gorzęba – to wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych w IV kwartale.

Radny Stefan Żebrowski – jak to jest, że pracownicy urzędu miejskiego czy gmin zarabiają średnio o 2.000 zł więcej od pracowników Starostwa Powiatowego?

Barbara Gorzęba – to są duże budżety. My nie mamy w zasadzie dochodów własnych, np. gmina ma 34 % udziału w podatku a my 1,4 %.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki – odnosząc się do podwyżek pragnę dodać, że przez pierwsze 3 lata III kadencji były podwyżki w wielkości 6 – 7 % i do tego były przyznawane nagrody. Na pewno nie jest tak, że pracownicy urzędu miejskiego czy gmin zarabiają średnio o 2.000 zł więcej od pracowników Starostwa Powiatowego. Młodzi pracownicy zaczynają od tego samego poziomu co u nas. Wielu pracowników ma dodatkowe źródła dochodów w ramach realizowanych projektów, łącznie dochody z tego tytułu ma około 16 pracowników. Z Kapitału Ludzkiego finansowane są etaty, i do tego 10 % na wydatki na środki trwałe, więc zakupiliśmy nowe meble i sprzęt z tego działania. Myślę, że pracownicy nie mieli poczucia krzywdy przez ostatnie 3 lata.

Przewodniczący Rady – może wyjściem byłoby połączenie się naszych dwóch samorządów, miejskiego i powiatowego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku (pełna treść ww. informacji znajduje się w aktach Wydziału FN; uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie nr IV.0034-38/10 z dnia 3 września 2010 roku stanowi załącznik nr 9a do niniejszego protokołu).

Ad.14 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przedłożone Państwu spełniają wymogi ustawowe. Mogę dodać do tego co przedstawiłem na pi śmie, że mimo ciężkiej zimy i ogólnie trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia udało nam się wygenerować oszczędności w kwocie 78.000 zł netto. Środki te nie musiały być wydatkowane w I półroczu, wobec tego będziemy pewne zabezpieczenie jeżeli w II półroczu pojawią się trudności. NFZ szuka oszczędności, już znacznie nam obniżył środki na ginekologię i położnictwo. Nadwyżka jaką uzyskaliśmy jest już po wszelkich świadczeniach pracowniczych, łącznie z premiami. Uważam, ze jest to bardzo duży sukces. Mamy zaległości z tytułu pozyskania środków za wynajem pomieszczeń, największe straty w tej kwestii przynosi ośrodek w Gaci i Szczepankowie. W tych ośrodkach są wielomiesięczne zaległości z płatnościami dla naszego Zakładu. Poza tym należy zaznaczyć, że wydajemy duże środki na diagnostykę, natomiast często zdarza się, ze pacjent nie posiada ubezpieczenie. W związku z tym diagnoza w wielu przypadkach jest na nasz koszt.
Z kolei NFZ nałożył na nas karę za leczenie pacjentki chorej na nowotwór, która zdaniem NFZ nie powinna być leczona (pełna treść informacji finansowej za I półrocze 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań.
Ad.15 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Jarosław Cholewicki - przedstawił najistotniejsze elementy informacji finansowej za I półrocze 2010 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań.
Ad.16 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Anna Archacka – przedstawiła najistotniejsze elementy informacji finansowej za I półrocze 2010 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań.

Ad.17 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji bądź zapytań.

Ad.18 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński, który podziękował Pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie za przygotowanie sesji wyjazdowej w siedzibie Muzeum.

Zgromadzeni nie poruszyli innych tematów i nie zgłosili żadnych wolnych wniosków.


Z kolei został ogłoszona przerwa, po zakończeniu której nastąpiło uroczyste wręczenie dorocznych nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
W trakcie tej uroczystości Elżbieta Gosk - gł. spec. ds. kultury i oświaty przedstawiła sylwetki laureatów, stwierdzając: bogactwo życia kulturalnego, różnorodna aktywność kulturalna i twórcza są charakterystyczne zarówno dla kulturowych centrów jak i wielu obszarów życia regionalnego, a także lokalnego. Działania w przestrzeni kultury, tu na terenie Powiatu i Regionu mają ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i naszej świadomości, dla tworzenia poczucia wspólnoty lokalnej i narodowej. Powiat Łomżyński wnosi swoją cząstkę do tego wielkiego „ gmachu” kultury. Stoją za tym konkretni ludzie będący reprezentantami różnych obszarów kultury: twórcy upowszechniający z pasją ukochana dziedzinę sztuki, która stanowi istotę ich życia, animatorzy stymulujący rozwój kultury, dyrektorzy instytucji zabiegający o prestiż zarzucanej instytucji i jej rozwój. Przypadł mi zaszczyt przedstawić Państwu sylwetki laureatów X edycji Nagrody Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Szanowni Państwo! Nagrodę indywidualną za całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymuje Pani Anna Archacka Dyrektor tegoż Muzeum. Pani Anna Archacka mgr pedagogiki kulturalno-oświatowej, absolwentka podyplomowych studiów muzealniczych w Instytucie Historii Sztuki na UW w Warszawie, wieloletni Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży, od 2008 roku Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie z kulturą związana jest od 27 lat. Pracując jako Dyrektor Muzeum dała się poznać jako znakomity menager dbający o rozwój i prestiż zarządzanej instytucji. Dzięki kreatywności i profesjonalizmowi Pod kierunkiem Pani Anny Archackiej muzeum jest instytucją żywą, otwartą na oczekiwania zwiedzających, dobrze wypełniająca misję gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz upowszechniania kultury. Niewątpliwą zasługa Dyrektora jest położenie nacisku w działaniach Muzeum. na kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej, co wynika bezpośrednio z faktu zamieszkiwania tu Rodu Lutosławskich. Pani Anna Archacka jest dyrektorem który potrafił się odnaleźć w nowej sytuacji finansowej i organizacyjnej w jakiej znalazły się instytucje kultury. Znakomicie zagospodarowuje szanse jakie dają fundusze europejskie i krajowe. Pozyskując je podejmuje ciąg działań mających na celu przywrócenie dawnego blasku Muzeum. Trudno mówić o wszystkich przedsięwzięciach. Wymienię kilka. W latach 2008-2010 dzięki Pani Dyrektor zrealizowane zostały zadania inwestycyjne poprawiające infrastrukturę techniczną Muzeum oraz przystosowujące sale edukacyjne do lekcji muzealnych. Udostępniono w/w muzeum gościom niewidomym i obcojęzycznym – wprowadzając przewodnik audio z audiodeskrypcją. Oddano ścieżkę edukacyjną „Ostoja Drozdowska” która otwiera do zwiedzania niewidomym i słabowidzącym część założeń ogrodowo-parkowych. Jak wiele znaczą te zmiany dla osób niepełnosprawnych wystarczy z nimi porozmawiać i usłyszeć radość w ich głosie. Ale to nie wszystko. Przeprowadzono w Muzeum szereg prac remontowych, poprawiono bazę techniczną, przeprowadzono renowacje schodów i tarasu. Należy też wspomnieć o tworzeniu kolekcji strojów dworskich, która tak pięknie wpisuje się w misję muzeum i realizacji szeregu zadań edukacyjnych. Do Muzeum zaprasza nowa strona internetowa, która została wysoko oceniona w środowisku muzealnym. Szanowna Pani Dyrektor! Gratuluję Pani całokształtu osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju i przywracania dawnego i nowego blasku Muzeum Przyrody w Drozdowie – tej niezwykle ważnej instytucji będącej depozytariuszem naszej zbiorowej pamięci. Muzeum, które jako polski dwór jest emanacją polskości źródłem tożsamości. Życzę Pani kolejnych sukcesów, a w najbliższej przyszłości nowoczesnych przestrzeni wystawienniczych, dorównujących europejskim standardom, pozwalających na jak najpełniejszą prezentację kolekcji, oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Nagrodę Zespołową za poszukiwanie nowych metod upowszechniania czytelnictwa, kształtowanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego otrzymuje Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo. Biblioteka zawsze była jedną z pierwszych struktur każdej społeczności, skarbnicą dziedzictwa literatury i nauki, strukturą żywą odpowiadającą na potrzeby użytkowników. W tym roku chcąc uhonorować rolę bibliotek w środowisku lokalnym oraz rangę zawodu bibliotekarza po raz pierwszy przyznano nagrodę zespołową jednej z wyróżniających się bibliotek publicznych na terenie powiatu łomżyńskiego - Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo. W ubiegłym roku biblioteka ta świętowała 60-lecie działalności i 30-lecie powstania oddziału dla dzieci. Zmiany, które dokonują się we współczesnym świecie, szybki rozwój technologii komputerowej powodują, że biblioteki i bibliotekarze zmuszeni są do stawiania czoła nowym wyzwaniom „ery elektronicznej”, dotrzymania kroku dokonującym się przemianom, musza przyswajać nowe technologie i podnosić profesjonalizm usług. Biblioteka w Śniadowie odpowiada na te potrzeby. Jako jedyna w powiecie łomżyńskim, jedna z 11 w woj. podlaskim uczestniczy w przedsięwzięciu ogólnopolskim tj. Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Biblioteka troszczy się o uzupełnienie zbiorów, prowadzi ożywioną pracę kulturalno-oświatową promującą książki i czytelnictwo. Dużo uwagi poświęca najmłodszemu, bardzo ważnemu - jeśli nie najważniejszemu - użytkownikowi bibliotek. Realizuje wieczory baśni i bajek, zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, uczestniczy w Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” kształtując u dzieci potrzeby obcowania z literaturą, wychowuje czytelnika na przyszłe lata. W bibliotece poszukuje się nowych sposobów dotarcia do młodego odbiorcy, nowoczesnych metod pracy i zabawy zachęcających do czytania. Budząca uznanie działalność BPG Śniadowo to niewątpliwie zasługa pracowników tej placówki Pani Barbary Kończyk – kierownika BPG Śniadowo i Pani Barbary Szczudełek pracownika Oddziału dla Dzieci śniadowskiej biblioteki. Czytelnicy zawsze mogą liczyć na Pań życzliwość i pomoc. Dla czytelników poszukujących wiedzy pozostajecie przewodnikiem po świecie książek i informacji, spieszącym z życzliwą pomocą i traktującym zawód jako powołanie. Chciałabym pogratulować Paniom całokształtu dokonań, podziękować za piękną pracę wspomaganie szeroko rozumianej edukacji oraz animowanie kulturalne miejscowego środowiska. Szanownym Laureatkom, życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Bibliotece dalszego dynamicznego rozwoju na miarę oczekiwań lokalnej społeczności i współczesnych wyzwań, wiernych czytelników oraz coraz bogatszych zbiorów zaspokajających potrzeby czytelnicze.
NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ za pełną pasji działalność artystyczną i całokształt dokonań w dziedzinie edukacji tanecznej otrzymuje Pan Zbigniew Pieńkowski - tancerz-solista, choreograf, reżyser, a także pedagog. Artysta wielkiego formatu i wielu talentów. Nie wszystkim znany jest dorobek artystyczny Laureata nagrody pracującego w kulturze bez mała 40 lat. Jego artystycznym domem stały się dwa teatry: Teatr Wielki Opery i Baletu im. St. Moniuszki w Poznaniu i Teatr Wielki Opery i Baletu w Warszawie, gdzie rozpoczął karierę jako tancerz-solista baletu. W kolejnych latach podejmuje pracę jako choreograf, pedagog i reżyser w teatrach krakowskich: Teatrze Muzycznym Opery i Operetki i Teatrze Rapsodycznym oraz w kilku zespołach jednocześnie : Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy” (31 lat pracy), ZPiT „Krakus” przy AGH w Krakowie (26 lat pracy), ZPiT „Śląsk”, Państwowym Zespole Wojska Polskiego „Desant” w Krakowie. W jednej z rozmów Pan Z. Pieńkowski zażartował, że gdyby z każdym z zespołów pracował oddzielnie musiałby żyć chyba z 200 lat. Pan Zbigniew Pieńkowski stał się autorem szeregu sukcesów tych zespołów w kraju i za granicą. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach artystycznych o dużej renomie.Za działalność artystyczną został uhonorowany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez MKiDN. Po powrocie w rodzinne strony został kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” działającym przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Miał olbrzymi wkład na tworzenie repertuaru oraz rozwój zespołu, który pod jego kierownictwem osiągnął wysoki poziom. Pan Zbigniew Pieńkowski to doskonały, charyzmatyczny pedagog i nauczyciel tańca. Posiada duże osiągnięcia w popularyzacji tańca i folkloru wśród dzieci i młodzieży. Na zajęciach kształtuje wrażliwość estetyczna młodych ludzi Dzięki pasji, oddaniu zawodowemu zaszczepia w nich zamiłowanie do polskości do naszego folkloru. do tańców, które odzwierciedlają polski liryzm i charakter – wszystko co w nas najlepsze. Pan Zbigniew Pieńkowski jest również autorem autobiograficznych ”Wspomnień” z lat zesłania w głąb ZSRR do Kazachstanu. Ta poruszająca pozycja wydawnicza cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Właśnie w tych dniach ukazał się jej drugie wznowione wydanie w języku polskim i angielskim.
Drogi Mistrzu! Wraz z gratulacjami i wyrazami uznania przyjmij życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych słonecznych dni. Niech życzliwe MUZY nie opuszczają Cię nigdy w twych działaniach artystycznych.
Kolejnym Laureatem nagrody Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie upowszechniania kultury jest Pan Kazimierz Krupiński – twórca ludowy – rzeźbiarz. W dniu dzisiejszym zostaje uhonorowany nagrodą indywidualną za całokształt osiągnięć w twórczości rzeźbiarskiej i upowszechnianiu kultury. Pan Kazimierz Krupiński rzeźbą zajmuje się amatorsko ok.30 lat Rzeźbi wyłącznie w drewnie. Ceni sobie lipę, uznawaną za najlepszy materiał rzeźbiarski. Dorobek Pana Krupińskiego jest imponujący w okresie od 1979 roku Pan Kazimierz wykonał ok. 7 tysięcy prac, które znalazły swoje miejsce w galeriach, muzeach, szkołach, urzędach, firmach prywatnych, kościołach oraz licznych organizacjach pozarządowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, Austrii, Szwecji, Węgier, Łotwy, Estonii, USA oraz Kanady. Co roku Pan Kazimierz bierze udział w kilkudziesięciu imprezach na terenie całej Polski, jak też poza jej graniami, promując sztukę i kulturę Ziemi Łomżyńskiej. Laureat nagrody uczestniczy w wystawach, targach twórczości artystycznej kiermaszach, plenerach.
Jego prace prezentowane były m.in. na :Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kadzidle, XVI Przeglądzie Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego w Gdyni, Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie, na licznych Jarmarkach: Jarmarku Średniowiecznym w Ostrowi Wielkopolskiej, Kaziuka w Ełku, Wojciechowym w Mławie, obchodach rocznicowych Bitwy pod Grunwaldem, Pikniku Country w Mrągowie. Stał się twórcą rozpoznawalnym w wielu regionach kraju. Laureat Nagrody Starosty zdobył szereg nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konkursach, m.in. XXVII Ogólnopolskim Konkursie na Drzeworyt i Ogólnopolskich Konkursach na Rzeźbę o Tematyce Muzycznej w Lesznie, Przeglądzie Rzeźby w Drewnie o tematyce sakralnej „Antoniada” w Niewolnicy Kościelnejm. Pan Kazimierz Krupiński jest wrażliwy nie tylko na piękno ale również na potrzeby drugiego człowieka. Udziela się charytatywnie współpracując z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych, wspiera osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych. Szanowny Laureacie! Składam Panu Najserdeczniejsze wyrazy uznania za pielęgnowanie folkloru, wkład w rozwój i promocję kultury Ziemi Łomżyńskiej. Życzę wszelkiej pomyślności, kolejnych sukcesów i weny twórczej, która pozwoli realizować artystyczne pasje.

Z kolei po wręczeniu nagród laureatom i pamiątkowych zdjęciach, zgromadzeni obejrzeli zbiory Muzeum oraz stałe i czasowe wystawy a także dokonali wizji nowo-wybudowanej ścieżki edukacyjnej.

Ad.19 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXVII-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2010 13:08
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2010 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2420 razy