BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXV/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 19 maja 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 14.15.


Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego. Uzasadniając poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego wyraziła negatywną opinię w ww. sprawie.

Ireneusz Denysiuk – Komendant PSP w Łomży – zwrócił uwagę na fakt, że strażacy obecnie biorą udział w pomocy poszkodowanym w powodzi poświęcają swój czas, ratując życie i mienie często narażając swoje zdrowie a nawet życie. Dodał także, że osoby, które miały zostać wyróżnione honorowym obywatelstwem zasłużyły się dla powiatu łomżyńskiego poprzez długoletnią i wytrwałą służbę, przy tym jeden z zaproponowanych kandydatów liczy sobie ponad 90 lat i nadal ofiarnie pełni swoją służbę.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że w żaden sposób nie chce ujmować zasług kandydatom zaproponowanym przez Komendanta. Ponadto dodał: wstępnie słyszał o propozycji uhonorowania Pana Lucjana Porowskiego. Dotychczas uhonorowane zostały dwie osobistości, natomiast aktualnie propozycja dotyczy aż trzech osób, które można odznaczyć i wyróżnić, ale nie honorowym obywatelstwem, które w ten sposób zostałoby zdeprecjonowane.

Starosta – Krzysztof Kozicki – zaskoczony jestem wnioskiem Przewodniczącego Rady. Komisja KOZPRiPP powinna przeprowadzić dokładniejszą analizę, aby mieć szerszą wiedzę. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że uzasadnienie pełne posiadają zgłoszone kandydatury. Proszę o zachowanie porządku obrad w wersji pierwotnej. Dla kogo jest honorowe obywatelstwo? Czy dla ludzi z pierwszych stron gazet? Pan Komendant przekonał mnie, że te trzy kandydatury będą uhonorowaniem kilku tysięcy strażaków. Czy uhonorowanie ludzi, którzy narażają swoje życie, aby ratować nasze mienie i życie to deprecjonowanie honorowego obywatelstwa? Poprzedni Komendant był Komendantem przez 25 lat i świetnie wykonywał swoje obowiązki. Strażacy systematycznie biorą udział w niebezpiecznych akcjach, aktualnie ratują i pomagają na południu Polski gdzie wystąpiła ogromna powódź.

Radny Lech Szabłowski – dyskusja przerodziła się na płaszczyzną personalną dotyczącą kilku osób. Uważam, że Komisja KOZPRiPP powinna spotkać się kilka dni wcześniej, aby nie było takich niejasności. To nie jest właściwe miejsce na taką dyskusję. Może na kolejną sesję warto przenieść analizę tego tematu.

Radny Krzysztof Chrostowski – uważam, że ten punkt powinien zostać. Opinia Komisji KOZPRiPP nie jest wiążąca dla Rady Powiatu – należy o tym pamiętać.

Radny Henryk Krajewski (Przewodniczący Komisji KOZPRiPP) – nie ma sensu tego tematu dalej publicznie drążyć. Komisja, której jestem Przewodniczącym zajęła takie a nie inne stanowisko, ale jest to opinia, ponieważ komisje mają jedynie prerogatywy opiniodawcze.

Radny Stefan Żebrowski – jestem zdania, że warto ten temat przełożyć na inną sesję.

Starosta – Krzysztof Kozicki – odkładanie niczego nie załatwi, może wysłuchajmy na sesji Pana Komendanta. Uhonorowanie tych strażaków będzie wyróżnieniem dla całego środowiska. Komisja mogła spotkać się wcześniej, ale zajęła stanowisko w dniu dzisiejszym. Za kilka dni jest dzień strażaka i można byłoby te osoby uhonorować podczas takiej sytuacji, jest to doskonała sytuacja.

Radny Wojciech Kubrak – zacytował definicję honorowego obywatelstwa, po czym dodał, że kandydatom wskazanym przez Komendanta PSP można wręczyć medale, które zostały wybite z okazji 10-lecia Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta – Krzysztof Kozicki – podczas uroczystości 10-lecia Powiatu Łomżyńskiego zostały wręczone zasłużonym osobom te medale, jednak zupełnie inną sprawą jest nadanie honorowego obywatelstwa. To od Państwa zależy te osoby zostaną uhonorowane, jednak jeszcze raz apeluję o to, aby Rada Powiatu wysłuchała przygotowanej na dzień dzisiejszy laudacji. Czy nie jest zasługą kilkudziesięcioletnia ciężka praca na rzecz mieszkańców Powiatu? Sami Państwo musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Radny Jarosław Kulesza – honorowe obywatelstwo powinno być nadane przez aklamację, nad czym dyskutujemy teraz? Sprawa ta została źle przygotowana. Komisja powinna wcześniej wydać swoją opinię. Proszę wykreślenie tego punktu z porządku obrad.

Starosta – Krzysztof Kozicki – Komisja sama decyduje o terminie spotkań. Materiały były do Państwa wysłane dużo wcześniej, więc co można zrobić lepiej. Nie przyszło mi do głowy, że sprawa przyjmie taki obrót.

Radny Lech Szabłowski – jeżeli propozycję porządku obrad przygotowuje Zarząd Powiatu to on nadaje bieg całej sprawie. Wcześniej informowałem Pana Starostę, że temat ten może przerodzić się w kwestię sporną, która przy honorowym obywatelstwie nie powinna mieć miejsca.

Radny Henryk Krajewski (Przewodniczący Komisji KOZPRiPP) – Komisja jest formą autonomiczną i nie można jej narzucić terminu spotkania. Przypominam, że wydana przez Komisję opinia nie jest wiążąca dla Rady. Teraz ten temat trzeba zamknąć.

Zebrani nie wnieśli więcej pytań bądź uwag.

Przewodniczący Rady – kto jest za moim wnioskiem, czyli za usunięcie z proponowanego porządku obrad punktu nr 8 – Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego?

W przeprowadzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta 9 głosami „za”, 4 głosami przeciwnymi i 3 wstrzymującymi się.

Radny Krzysztof Chrostowski – należy jeszcze przegłosować całość proponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 10 głosami „za”, 4 przeciwnymi i 2 wstrzymującymi się porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
8. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Łomży nt. bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na ternie powiatu.
9. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg powiatowych.
10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIV-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Od XXXIV-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia 2010 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2010 roku Zarząd Powiatu:

● rozpatrzył wniosek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia przez Zakład Zastępczych Miejsc Szpitalnych,
● przyjął 2 porozumienia:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo,
- w sprawie zmiany porozumień z dnia 14 kwietnia 2008 r. i 30 listopada 2009 r., dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych jednej drogi gminnej na terenie Gminy Piątnica,
● przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego,
● rozpatrzył 4 wnioski:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o ufundowanie nagród,
- Komendy Miejskiej Policji w Łomży o ufundowanie nagród,
- Związku Sybiraków o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej II Wywózce Polaków na Sybir,
- o przebudowę drogi na odcinku Olszewo – Góra,
● podjął 3 uchwały:
- w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
- w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku,
- w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok,
Na posiedzeniu w dniu 12 maja br.:
● rozpatrzono sprawozdanie finansowe za I kwartał Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
● przyjęto porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo,
● zapoznano się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie realizacji inwestycji drogowych zapisanych w budżecie powiatu i nowych inwestycji,.
● podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania umowy użytkowania nieruchomości i przekazanie jej w użyczenie oraz 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok,
● przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok,
● zapoznano się z 2 uchwałami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącymi uchybień w uchwałach Zarządu Powiatu,
● rozpatrzono 2 wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie z budżetu powiatu środków pieniężnych,
● zapoznano się z porządkiem obrad XXXV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Z kolei Starosta poinformował o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Wojciech Kubrak – poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na interpelację w zakresie możliwości poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Wizna – Jedwabne.

Przewodniczący Rady wobec braku inny uwag lub pytań uznał, że odpowiedź na zgłoszoną interpelację zostanie udzielona na piśmie przez Wicestarostę – w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży (odpowiedź na ww. interpelację z dnia 14 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r. także ma związek ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, podobnie jak poprzednie przedstawione uchwały. Generalnie dokument ten ma charakter porządkowy. W projekcie zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.337.513,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, w tym: § 6207 - 5.602.508 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; § 6309 - 3.735.005,00 zł tj. wkład własny Beneficjenta sfinansowanego ze środków gminy Piątnica na podstawie porozumień zwartych z Wójtem Gminy Piątnica. Po stornie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 9.337.513,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w tym: § 6057 – 5.602.508,00 zł i § 6059 – 3.735.005,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki wynosi 9.337.512,11 zł, który realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% i gminy Piątnica 40%.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXV/179/10 z dnia 19 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych poprzez:
1) zmniejszenie w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862, § 2007 o kwotę 324.776 zł;
2) zwiększenie planu dochodów w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 324.776,00 zł , co wskazano w załączniku Nr 1
3) oraz zmniejszenie w planie wydatków budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 324.776 zł w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
4) Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków powiatu, które zostały dokonane postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/166/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok (załącznik nr 1 do uchwały).
Zmiany, które zawarto w planie zadań inwestycyjnych na kwotę 832.332,00 zł, zgodnie z postanowieniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zawartym w Uchwale Nr 1224/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku należy wprowadzić w planie wydatków budżetowych..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXV/180/10 z dnia 19 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Marian Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Inspektora Weterynarii w Łomży nt. bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – zapytał czy wszystkie jaja muszą być ostemplowane?

Marian Czerski – jaja, które są na nasze własne potrzeby nie muszą być oznakowane. Natomiast do sprzedaży wszystkie jaja powinny być oznakowane specjalnym numerem nadanym przez Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Radny Krzysztof Chrostowski – zwrócił uwagę na to, że powinno być jakieś rozporządzenie w zakresie dyżurów, które pełniliby lekarze weterynarii.

Marian Czerski – poinformował, że takie przedsięwzięcie nie jest w gestii Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Ponadto radni podkreślili, że w czasie kiedy nie pracuje Weterynaria organizowane są na terenie powiatu targowiska, na których odbywa się handel zwierzętami bez obowiązujących pozwoleń i upoważnień.

Marian Czerski – poinformował, że zajmie się tym problemem i podejmie stosowne interwencje urzędowe.
Reasumując podziękował Staroście Łomżyńskiemu za intensywne działania na rzecz utworzenia schroniska dla zwierząt.

Starosta – poinformował, że w tej sprawie zostało jeszcze kilka działań, które będą podjęte, jednak w jego ocenie jeszcze w tym roku powinno być utworzone te schronisko. Przy tym dodał, że niektórzy wójtowie nie są zainteresowani pomocą i dofinansowaniem ww. inicjatywy, co niestety stwarza dodatkowe duże problemy.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Ad.9 Jan Olszewski – przedstawił informację nt. realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg powiatowych (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Radna – Barbara Zalewska – jakiej długości odcinek jest planowany na terenie gminy Nowogród, mam na myśli odcinek Jankowo – Młodzianowo?

Jan Olszewski – 800 m, na tyle mamy projekt.

Radny – Jan Kuczyński – pragnę zwrócić uwagę na to, że przy naszych drogach trzeba zrobić więcej odwodnień. W ostatnim okresie wiele posesji zostało zalanych. Nasi mieszkańcy ponoszą straty z tego tytułu.

Józef Piątek – Burmistrz Nowogrodu – pragnę zaznaczyć, że z oszczędności, które osiągniemy w ramach rozstrzygnięć przetargowych zrealizujemy wspólnie z Powiatem dodatkową inwestycję na drodze powiatowej.

Starosta – trzeba podkreślić, że z budżetu Powiatu na sprzęt w tym roku przeznaczyliśmy już około 1,5 mln zł i podobną kwotę na modernizację dróg powiatowych. To jest absolutny rekord w historii naszego Powiatu. Łącznie ze środkami pozyskanymi i pulą na bieżące utrzymanie dróg – w sumie przeznaczymy w 2010 roku 7,5 mln zł. Jednak należy przy tym pamiętać, że możliwości naszego budżetu są już wyczerpane. W zasadzie rozdysponowaliśmy już rezerwę na rok bieżący.

Radny – Jan Kuczyński – gmina Nowogród będzie miała najwięcej inwestycji. Nie powinniśmy oszczędności, które prawdopodobnie osiągniemy w ramach rozstrzygnięć przetargowych znowu na tę gminę. Gmina Piątnica w zasadzie w 100 % finansuje udział własny w inwestycjach na drogach powiatowych.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – gmina Nowogród przez ostatnie 2 lata wyłożyła na drogi powiatowe około 1,5 mln zł, natomiast przez ostatnie kilka lat gmina Piątnica wyłożyła na drogi powiatowe około 3 mln, ale przy tym np. obecnie jest realizowana inwestycja na terenie gminy Piątnica na odcinku o długości 17 km.

Radny – Krzysztof Chrostowski – chciałbym podziękować Dyrektorowi za dotychczasowe osiągnięcia, uważam, że na drogach powiatowych za naszej kadencji wiele się zmieniło, oczywiście na plus, zmodernizowaliśmy wiele kilometrów dróg.
Ponadto uważam, że w ramach podsumowania III kadencji powinniśmy wydać książkę, w której należy także umieścić szczegółowe dane nt. inwestycji drogowych.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski – jeszcze raz proszę o rozwiązanie problemów dotyczących inwestycji drogowej przez wieś Kokoszki na terenie gminy Wizna. Czy przepust na tej drodze zostanie wyremontowany?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – w ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy w porozumieniu z Gminą 300.000 zł, uważam, że po przetargu kwota spadnie i uda nam się wyremontować przepust drogowy na tej drodze.

Jan Olszewski – koszt remontu przepustu zakładany jest na poziomie około 100.000 zł.

Radny – Krzysztof Chrostowski – jeszcze raz pragnę zapytać o inwestycję polegającą na przebudowie szlaku nadbiebrzańskiego.

Jan Olszewski – będziemy to realizować w ramach tzw. schetynówki, z tym że nadal prowadzone są negocjacje z Burmistrzem Jedwabnego.

Radna – Irena Przybylak – zwróciła uwagę na to, że po wykonanych remontach dróg nie są wykonywane zjazdy na posesje mieszkańców, co jest bardzo poważnym problemem uniemożliwiającym wjechanie właścicielom na działki. W nawiązaniu do powyższego zaproponowała prowadzenie szerszych konsultacji społecznych – przy projektowaniu remontów drogowych.

Jan Olszewski – podkreślił, że jest podobnego zdania, jednak wtedy samo projektowanie inwestycji może wydłużyć się z 6 do 18 miesięcy.

Cezary Polkowski – Wójt Gminy Śniadowo, który w roku bieżącym zaczął pełnić obowiązku wójta, zadeklarował wsparcie finansowe Gminy w zakresie wspólnych inwestycji.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – poinformował, że część dokumentacji jest już gotowana na drogi powiatowe na terenie gminy Śniadowo, wobec czego można przejść do negocjacji.

Radny Andrzej Piotrowski – podkreślił, że dofinansowanie przez Burmistrza Jedwabnego do dróg powiatowych jest bliskie zero, wobec czego nie ma co liczyć na to, że pokryje on wymagany udział własny w inwestycjach na drogach powiatowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Chrostowskiego interpelację została udzielona w punkcie nr 5 porządku obrad. Z kolei ogłosił przejście do kolejnego punktu.

Ad.11 W wolnych wnioskach zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Łomży nt. pierwszej grupy producenckiej, zarejestrowanej na terenie powiatu łomżyńskiego.

Zgromadzeni nie zgłosili innych wolnych wniosków.

Ad.12 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXV-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 29 cze 2010 12:55
Data opublikowania: wtorek, 29 cze 2010 12:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2295 razy