BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIV/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 21 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1405.

Przebieg sesji:

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

I . Uczczenie pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Kontynuując Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem dnia 9 kwietnia 2010 roku. Z kolei dodał: z ogromnym bólem i żalem przeżywamy tragiczne odejście drogich naszym sercom: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią, najwyższych dostojników państwowych, generalicję wojska polskiego, w tym także związanych i pochodzących z naszego regionu: ostatniego Prezydenta Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, Wicemarszałka Sejmu – Krzysztofa Putrę, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego Biskupa – Mirona Chodakowskiego, stewardesę – Justynę Moniuszko.
Wysoka Rado, mam zaszczyt w kilku słowach wspomnieć Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, którym leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku, gdzie ukończył szkołę handlową. Należał do harcerstwa, był związany z drużynami Andrzeja Małkowskiego. Jego konspiracyjną działalność w czasie wojny przerwało aresztowanie przez NKWD 17 czerwca 1940 roku. Sąd wojskowy skazał Kaczorowskiego na karę śmierci. Po stu dniach w celi zamieniono ją na 10 lat obozu na Syberii. W 1942 roku Ryszard Kaczorowski opuścił Związek Radziecki z żołnierzami generała Andersa, by znaleźć się w Palestynie. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, w bitwie pod Monte Cassino był dowódcą ośrodka łączności 2 Brygady Strzelców. Po wojnie osiadł na stałe w Londynie. W 1949 roku skończył Szkołę Handlu Zagranicznego. Pracował w przemyśle jako księgowy do przejścia na emeryturę w 1986 roku. Na emigracji organizował polskie harcerstwo, w latach 50. i 60. był we władzach światowego Związku Harcerstwa na Obczyźnie. W 1986 został powołany do Rady Narodowej Rzeczpospolitej, co oznaczało powierzenie mu obowiązków ministra spraw krajowych. Został zaprzysiężony na prezydenta RP na Uchodźstwie w lipcu 1989 roku, po tragicznej śmierci Kazimierza Sabbata. Rok później przyjechał do kraju, po ponad 50 latach nieobecności. 22 grudnia 1990 na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie. W ciągu ostatnich lat Ryszard Kaczorowski wielokrotnie bywał w Polsce. Otrzymał tytuł doktora honoris causa czterech polskich uczelni - Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Medycznej w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu w Białymstoku. Ma honorowe obywatelstwo kilku polskich miast, w tym Honorowe Obywatelstwo Białegostoku. W Białymstoku Ryszard Kaczorowski bywał po 1990 roku kilkakrotnie. Po raz ostatni odwiedził rodzinne miasto 28 września 2008 r. podczas uroczystości Beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Prezydent Kaczorowski uhonorowany został wieloma odznaczeniami. Wśród otrzymanych przez niego polskich odznaczeń znajdują się: Order Orła Białego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Armii Krajowej. W uznaniu zasług dla niepodległości Polski Papież odznaczył go Wielkim Krzyżem Orderu Piano. Prezydent Ryszard Kaczorowski otrzymał też od Jej Królewskiej Mości honorowy tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Św. Michała i Św. Jerzego w uznaniu jego wyjątkowych zasług na rzecz Polaków w Wielkiej Brytanii. Prezydent Kaczorowski był m.in. Honorowym Obywatelem Miast: Białegostoku, Supraśla, Krakowa, Zielonej Góry, Łukowa, Warszawy, Gdyni, Piastowa, Polic, Ostrołęki, Mińska Mazowieckiego, Rzeszowa, Krosna, Zakopanego, Lublina, Bełchatowa, Jeleniej Góry, Kielc, Legnicy, Nowego Sącza, Rzeszowa, Sochaczewa, Gdańska, Opola i Częstochowy.

Następnie Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki stwierdził: Krzysztof Jakub Putra – polski polityk, zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, którym leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Urodził się 4 lipca 1957 r. we wsi Józefowo (woj. podlaskie). W 1982 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku. W latach 1975-1994 pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, najpierw jako robotnik, a od 1983 r. - jako mistrz na wydziale doświadczalnym. W latach 1995-2005 był prezesem Zarządu PUHP „Lech” Sp. z o.o. w Białymstoku. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. W tym okresie miałem okazję osobiście poznać Pana Marszałka, był szczególnie aktywny podczas prac sejmiku, zawsze bardzo dobrze przygotowany do obrad. Spotykaliśmy się czasami u mnie w domu. Ostatnim razem mieliśmy okazję rozmawiać u mnie w gabinecie podczas obchodów 10-lcia Powiatu Łomżyńskiego. Wspierał nasz region z bardzo dużym zaangażowaniem.
W latach 1985-1986 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1987-1988 – przewodniczącym Rady Pracowniczej w zakładzie, w którym pracował. W tym okresie zaangażował się w działalność samorządową. W 1988 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego. Był prezesem Klubu Sportowego „Podlasie Białystok”. W Sejmie X i I kadencji był członkiem następujących komisji: Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 25 września 2005 r. wybrany został senatorem VI kadencji z okręgu obejmującego województwo podlaskie. W Senacie RP zasiadał w Komisji Gospodarki Narodowej. Od 27 października pełnił funkcję wicemarszałka Senatu RP. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. był jednym z założycieli Porozumienia Centrum. Był członkiem władz krajowych tej partii i prezesem jej Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2001 r. był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości oraz został prezesem Podlaskiego Zarządu Regionalnego tej partii. Żonaty, miał ośmioro dzieci…
Przewodniczący Rady kontynuując odczytał serdeczne wyrazy współczucia przesłane przez władze Powiatu Daugavpils z Łotwy oraz kondolencje przesłane od zaprzyjaźnionego samorządu z Moche – Francji a także oświadczenie Rady Powiatu Łomżyńskiego wydane w związku z tragedią, która wydarzyła się pod Smoleńskiem dnia 9 kwietnia 2010 roku.
Na zakończenie zgromadzeni odmówili w intencji tragicznie zmarłych modlitwę „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …”, po czym wpisali się do księgi kondolencyjnej.

II. Druga część sesji.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 16 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport monitoringowy z realizacji zadań przez Powiat Łomżyński w 2009 roku.
7. Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2009.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXIII-ciej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXIII-ciej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXXIII-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 marca 2010 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2010 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego, przyjął porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły oraz podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Z kolei na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2010 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył bilans za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; rozpatrzył plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok ZPOZ w Łomży; podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży. Poza tym przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową oraz porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – projekt porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Kokoszki. W dalszej części obrad Zarząd przyjął porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – projekt porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Kokoszki; wyraził opinię w sprawie wniosku Pani Justyny Frankowskiej o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1 oraz opinię w sprawie wniosku Państwa Justyny i Tomasza Frankowskich o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/2. Z kolei przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie i projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród. Zarząd Podjął również uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Zapoznał się z porządkiem obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Na zakończenie posiedzenia upoważniono członka Zarządu do reprezentowania członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do reprezentowania podczas rozprawy administracyjnej; podjęto uchwałę w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (…); a także przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk.
Ponadto Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu czynnie uczestniczył w uroczystościach związanych z pożegnaniem osób tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem dnia 9 kwietnia 2010 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski – przypomniał, że na poprzedniej sesji poprosił o wyjaśnienie z jakich powodów nie jest planowana modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Jedwabne – tzw. szlak nadbiebrzański. W nawiązaniu do powyższego zwrócił się z prośba o udzielenie odpowiedzi na piśmie w problemowej sprawie.

Starosta – Krzysztof Kozicki – stwierdził, że udzieli takiej odpowiedzi.

Przewodniczący Rady mając na uwadze brak dalszych interpelacji i zapytań ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

Ad.6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych przedstawiła raport monitoringowy z realizacji zadań przez Powiat Łomżyński w 2009 roku (pełna treść raportu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Uchwalony w dniu 19 grudnia 2008 roku budżet powiatu na 2009 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 17.342.687 zł oraz wydatki w kwocie – 18.594.921 zł , a więc wyższe wydatki o – 1.252.234 od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 23.769.483 tj. o – 6.426.796 zł czyli o 37,06 %, a plan wydatków o – 7.173.707 zł tj. o 38,58 %, do wysokości– 25.768.628 zł , i tym samym zwiększony został planowany deficyt budżetu do wysokości 1.999.145 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.885.842 zł; pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę – 1.512.650 zł na finansowanie przebudowy drogi na odcinku Chmielewo – Grądy – Sławiec; uzyskania dodatkowej dotacji z budżetu państwa na realizację takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, opieka społeczna, oświata oraz kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 1.506.382 zł; dotacji rozwojowych na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej- 1.521.922 zł. Chciałam zaznaczyć, że środki pozyskane na rzecz powiatu są znaczenie wyższe o czym była mowa w Raporcie Monitoringowym, ponieważ nie wszystkie przechodzą przez budżet powiatu ale przyczyniają się do jego rozwoju. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 94,28 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Zaniżony wskaźnik wykonania planu wystąpił w dziale 801” Oświata i wychowanie” , ponieważ w sposób drastyczny zmniejszyła się liczba słuchaczy w szkołach niepublicznych oraz uległy zmniejszeniu koszty utrzymania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem w związku z przejęciem szkoły przez Gminę Jedwabne.
Ponadto zaplanowane zadania inwestycyjne w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” , które miały być realizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, z przyczyn od nas niezależnych będą realizowane w 2010 roku. Zabezpieczono plan w wysokości 2.900.142 zł w dziale 852 „ Pomoc społeczna”, z czego wydatkowano 2.609.219,65 zł w 89,96%, ponieważ część kosztów sfinansowanych zostało w ramach projektu unijnego. Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wskazuję, że poniesiono ich w 2009 roku na kwotę – 6.088.833,18 zł, co stanowi 23,63% wydatków całego budżetu za 2009 rok. Inwestycje drogowe, koszty utrzymania bieżącego dróg oraz koszty pozapłacowe funkcjonowania ZDP w Łomży (1.495.024,14 zł) stanowią 31,21% całego budżetu. Jest to największy udział , chociaż należy stwierdzić, że 2008 roku nie był gorszy. Dla porównania podam dane z dwóch poprzednich lat a mianowicie ; wydatki inwestycyjne w 2007 roku wyniosły 1.147.241 zł; w 2008 roku – 3.396.508,71 zł a jak już wspomniałem w 2009 roku 6.088.833,18 tj. więcej o 2.692.324,47 zł od 2008 roku. Z kwoty 6.088.833,18 zł zaangażowano:
- 329.953 zł na zakupy inwestycyjne tj.: samochodu dostawczego, osobowego, 2 głowic do ciągnika Lamborghini, 3 pługów do koparko-ładowarek, koparki kołowej oraz kserokopiarki;
- 5.758.880,18 zł na zadania inwestycyjne i dokumentację projektową i geodezyjną (szczegółowy opis w przedłożonym dla Państwa sprawozdaniu).
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2009 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Realizacja dochodów własnych była poprawna, ponieważ wpłynęły w kwotach zbliżonych do pierwotnego planu. Tak było w przypadku dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, które zostały wykonane w 100,78% tzn. powyżej planu o kwotę 7.853,30 zł. Natomiast wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.699.327,07 zł, która jest wyższa od planu o 299.327 zł, co stanowi 112,47 % planu rocznego. Jednakże kwota uzyskanych udziałów z podatki PIT jest niższa o kwotę 264.233 zł od planowanych przez Ministerstwo Finansów dla powiatu łomżyńskiego Ponadto dochody z opłat jak i udziały są niższe od dochodów z tego tytułu za 2008 rok o kwotę 272.479 zł. Powiat w wyniku rozliczenia udziałów PIT za 2009 rok zobowiązany został zwrócić do Ministerstwa Finansów nadpłacone dochody w wysokości 12.657 zł z tytułu podatku PIT. Co tez spowodowało uszczuplenie dochodów. Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach. Budżet roku 2009 zamknął się w efekcie deficytem budżetowym na kwotę – 346.710,70 zł, który sfinansowany został z nadwyżek z lat ubiegłych. Należy zauważyć, że sytuacja finansowana powiatu w związku z kryzysem w kraju nieznacznie się pogorszyła, ponieważ dochody własne w porównaniu z poprzednimi latami uległy zmniejszeniu. Jednakże Zarząd rozważnie gospodarował środkami budżetu, o czym świadczą wskaźniki przedstawione w sprawozdaniu i deficyt który uległ zmniejszeniu o kwotę 1.652.434,30 zł. Szanowni państwo, proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2009 rok.

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę RIO nr IV.0035-28/10 z dnia 30 marca 2010 roku w przedmiotowej sprawie (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Wobec braku uwag i pytań Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego za 2010 rok.

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIV/174/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że statut Muzeum Przyrody w Drozdowie nie był nowelizowany od 2000 roku. Przez blisko 10 lat zaszły zmiany, które winne znaleźć potwierdzenie w treści statutu. Zmiany te dotyczą w szczególności zakresu jak i obszaru działalności Muzeum, który uległ poszerzeniu. W zakresie gromadzenia i badania zbiorów historycznych działalność Muzeum Przyrody w Drozdowie obejmuje obecnie teren województwa podlaskiego, a także dodatkowo mazowieckiego, zaś w zakresie gromadzenia i badania zbiorów dotyczących środowisk słodkowodnych obszar badań został rozszerzony, także o teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. Poszerzeniu uległa również działalność Muzeum m.in. dotycząca organizacji przejazdów po okolicy Drozdowa, Łomży oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, a także wynajmu sprzętu turystycznego i kostiumów historycznych. Uwzględniając położenie placówki na obszarach wiejskich uelastyczniono liczbę członków Rady Muzealnej określając ją od 5 do 15 osób. Ułatwi to zarządzanie Muzeum oraz zwoływanie posiedzeń Rady. Natomiast treść Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie została uzgodniona z Panem Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIV/175/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że w myśl art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych umożliwiających korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Od lat powiat zlecał na mocy zawieranych rokrocznie umów zadanie w zakresie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do wykonania Burmistrzowi Nowogrodu - jako Zleceniobiorcy przekazując na to środki z subwencji oświatowej. W ostatnim okresie nastąpiło znaczne ożywienie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie związane z rozwojem turystyki na tym terenie. Ma to swoje źródło w fakcie, iż na obszarze Nowogrodu leży Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie - jeden z najciekawszych obiektów muzealnych w kraju, tu odbywają się też Dni Kultury Kurpiowskiej. W/w Schronisko funkcjonuje w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Stąd prośba Gminy o przekazanie tej placówki. Przekazanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do prowadzenia Gminie Nowogród umożliwiłoby lepszy nadzór, zarządzanie i kontrolę tej placówki funkcjonującej w obszarze Szkoły, której organem prowadzącym jest powyższa Gmina. Jednocześnie wyeliminowane zostałoby coroczne zlecanie zadań. Natomiast w myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Zawarcie takiego porozumienia jest w pełni zasadne. Analogicznie do Powiatu Gmina Nowogród podejmie uchwałę w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIV/176/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową wynika z tego, że Gmina Śniadowo wystąpiła z pismem do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie użyczenia działki nr 391 (droga powiatowa nr 1996B ul. Ostrołęcka) w celu wykonania przebudowy chodników położonych w pasie drogi, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie Projektu z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi'. Przejęcie przez Gminę Śniadowo części pasa drogowego ma nastąpić wyłącznie na czas realizacji projektu. Zadanie te wynika z podjętych działań na rzecz przebudowy rynku w Śniadowie. Dołączone zainteresowanym materiały zawierają wszystkie szczegóły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIV/177/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski na poprzedniej sesji poprosił o radnych Powiatu Łomżyńskiego o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów apelu w sprawie przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA. Zadaniem pana Posła, podobnie jak z przebiegiem trasy Via Baltica, są duże szanse na zmianę wytyczonej trasy przez PKP w zakresie projektowanej budowy magistrali kolejowej RAIL BALTICA i zmianę wytyczonej trasy na wariant „łomżyński”, czyli przez Ostrołękę i Łomżę. Ważnym jest, że podobnego zdania jest większość ekspertów zajmujących się tą problematyką. W uzasadnieniu niniejszego apelu jest podkreślone, że w XXI wieku Ostrołęka i Łomża weszły z okrojoną przez decyzje PKP infrastrukturą kolejową. Zlikwidowano rekordową w skali kraju ilość połączeń, zamknięto linie do Szczytna, Siedlec, Białegostoku i Łomży. Na mapie kolejowej ten region Polski jest białą plamą. Nie ma drugiego miejsca w kraju z tak małą ilością czynnych linii kolejowych a oczywistym jest, że troska o zrównoważony rozwój kraju powinna być sprawą nadrzędną. Wariant tej magistrali przez Ostrołękę i Łomżę jest rekomendowany jako najkorzystniejszy przez firmę doradczą Scot Wilson. Inne najbardziej istotne argumenty przemawiające za wariantem ostrołęcko-łomżyńskim to:
1) najkrótszy przebieg, nawet o około 80 km mniej niż wariant białostocki,
2) najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko, wariant „łomżyński” poparł dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
3) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na terenie, który omijają duże arterie międzynarodowe,
4) odcinek linii kolejowej Ostrołęka-Łomża jest w fatalnym stanie i planowane jest jego zamknięcie w 2012 roku,
5) RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę doprowadzi do ponownego połączenia dwóch byłych miast wojewódzkich z Warszawą i przyczyni się kapitalnie do rozwoju tak zwanej ściany wschodniej.
Reasumując Przewodniczący Rady podkreślił, że decyzja o wytyczeniu tej trasy przez Ostrołękę i Łomżę jest potrzebna i doprowadzi wreszcie do zrównoważonego rozwoju tych zapomnianych przez władze terenów o bogatej historii. Miasto Łomża, które liczy około 65.000 mieszkańców jest jedynym w Polsce, które nie ma połączeń kolejowych pasażerskich, a w najbliższej perspektywie planowane jest także zlikwidowanie połączeń kolejowych towarowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk została podjęta 16 głosami „za” (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIV/178/10 z dnia 21 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Krystyna Sobocińska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2009 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – czy Biblioteka ma możliwość sprowadzenia książek i czasopism, których nie ma w swoich zasobach?

Krystyna Sobocińska – tak, z tym, że jeżeli chodzi o czasopisma to są odkorowane fragmenty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Chrostowskiego interpelację zostanie udzielona na piśmie.

Ad.14 W wolnych wnioskach głos zabrał główny specjalista – Marcin Pieńkowski, który serdecznie zaprosił wszystkich zebranych do zgłaszania chęci swojego udziału w samorządowych zawodach strzeleckich, które odbędą się w dniu 7 maja br.

Z kolei Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury przedstawiła planowany przebieg obchodów świąt majowych i zachęciła zgromadzonych do uczestnictwa w tych uroczystościach.

Starosta zaprosił zebranych na obiad, który został przygotowany z okazji udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2009 rok.

Przewodniczący Rady przypomniał, że mija czas składania oświadczeń majątkowych.

Zgromadzeni nie zgłosili dalszych wolnych wniosków.

Ad.15 Następnie Przewodniczący Rady – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXIV-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 19 maj 2010 08:44
Data opublikowania: środa, 19 maj 2010 08:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2272 razy