BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXIII/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 24 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1435.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
W trakcie sesji – po punkcie nr 11 – głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski, który przedstawił problematykę dotyczącą projektowanej budowy trasy kolejowej RAIL BALTICA, która w jego ocenie oraz wg wskazań wielu ekspertów powinna przebiegać przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Radny Henryk Kłosiński – wnioskuję, aby punkt nr 10 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok” przenieść na następną sesję w związku z pewnymi nowymi aspektami do wyjaśnienia. Konkretnie sprawa dotyczy barier ochronnych, które nie muszą być wykonane na jednej z inwestycji. Pojawiły się wobec tego oszczędności w wysokości około 500.000 zł, które można przeznaczyć na inną inwestycję.

Krzysztof Chrostowski – uważam, że środki powinny znaleźć się w naszym budżecie także na inwestycję na drodze Szostaki – Mocarze, która wg mnie stanowi najważniejszy szlak nadbiebrzański. Inwestycja ta nie może zostać skończona już od kilku lat.

Starosta – proszę o przyjęcie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Uzasadnienie tego jest między innymi takie, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek dokonania zmian z Powiatowych Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 31 marca br.
Chciałbym przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy w historii Powiatu Łomżyńskiego z budżetu powiatu przeznaczymy około 1/3 naszych środków na inwestycje drogowe. Kosztem zwiększenia deficytu budżetowego przeznaczyliśmy jeszcze większe środki na drogi.
Proszę pamiętać, że realizujemy inwestycje, na które mamy dofinansowanie z zewnątrz. Jak wiemy na inwestycję na drodze Szostaki – Mocarze nie było żadnej szansy na dofinansowanie. Gmina Jedwabne nie była zainteresowana dofinansowaniem tej inwestycji. Budżet jest określony i nie wszystkie inwestycje można w ramach tych środków zrealizować.

Radny Jan Kuczyński – nie powinniśmy burzyć budżetu, w dotychczasowej kadencji wykonaliśmy znacznie więcej inwestycji niż w poprzednich, uważam, iż powinniśmy być tak samo zadowoleni z tych dokonań jak i mieszkańcy naszego powiatu.

Radny Lech Szabłowski – dyskusja została rozpoczęta przez członka Zarządu Powiatu. W Gminie Śniadowo pojawiła się ważna zmiana – nowa sytuacja – obecny włodarz jest zainteresowany współpracą z Powiatem, wobec czego zwracam się do Państwa radnych, aby potraktowali aktualnie Gminę Śniadowo w sposób partnerski. W związku z tym apeluję, aby znaleźć środki na modernizację szlaku na odcinku Czaplice – Szczepankowo.

Starosta – Pan radny sam powiedział, że wynikła nowa sytuacja więc należy wypracować projekt porozumienia i dopiero przygotować inne dokumenty. W dniu dzisiejszym nie powinniśmy blokować realizacji zapisanych zadań inwestycyjnych. Za 2 tygodnie będziemy wiedzieli jakie środki pozostaną nam wolne i wtedy ustalimy zabezpieczenie na inne inwestycje.

Radny Henryk Kłosiński – chciałbym, aby Pan Starosta i Zarząd złożył deklaracje, że zostaną wygenerowane środki na inwestycję na odcinku Czaplice – Szczepankowo.

Starosta – jak powiedziałem – za 2 tygodnie będziemy wiedzieli jakie środki pozostaną nam wolne.

Wobec braku innych uwag odnoszących się do powyżej zaproponowanej poprawki zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek, aby punkt nr 10 proponowanego porządku obrad – „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok” przenieść na następną sesję, został odrzucony 4 głosami za, 6 przeciwnymi i 7 wstrzymującymi się.

Z kolei Przewodniczący Komisji w związku z prośbą Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku zaproponował przeniesienie tematu pierwotnie zaplanowanego pod punktem nr 21 na punkt nr 6.

W zarządzonym głosowaniu ww. propozycja została przyjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 17 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie roczne z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2010 rok.
15. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
16. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
17. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2009 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
20. Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży dotycząca analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2009.
21. Sprawozdanie z planu pracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży za 2009 rok.
22. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2009 rok.
23. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXII-giej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXII-giej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXXII-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 4 lutego 2010 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 4 lutego 2010 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie.
Na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. rozpatrzono sprawozdanie finansowe za rok 2009 Muzeum Przyrody w Drozdowi i podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz rozpatrzono informację finansową za 2009 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożoną na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych. Poza tym przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego. Podjęto 6 uchwał:
 w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Kupnina i Serwatki w Gminie Nowogród,
 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego,
 w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych,
 w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego,
 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
Z kolei na posiedzeniu tym przyjęto porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej. Zapoznano się z projektem stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1926 B Makowskie-Koniecki gm. Jedwabne. Zapoznano się z informacją Skarbnika o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach w podatku PIT przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla powiatu łomżyńskiego.
W dniu 17 marca br. odbyło się 3-cie posiedzenie, podczas którego Zarząd rozpatrzył informację finansową za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych. Rozpatrzył 2 wnioski Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie lokali w ZGLR Nr 2 i Nr 3 w Łomży oraz rozpatrzył sprawozdanie finansowe za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z kolei po rozpatrzeniu informacji finansowej za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych Zarząd podjął 3 uchwały: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego oraz dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Także podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu. Zarząd przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Następnie Zarząd rozpatrzył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2009 rok i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok. Rozpatrzył wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska o przekazanie mebli i urządzeń biurowych i podjął uchwałę w tej sprawie, oraz rozpatrzył wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu łomżyńskiego. Zapoznał się z porządkiem obrad XXXIII–ej Sesji Rady Powiatu. Zajął stanowisko w sprawie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1926 B Makowskie-Koniecki gm. Jedwabne.
Z kolei Starosta poinformował o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski – poprosił o wyjaśnienie z jakich powodów nie jest planowana modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Jedwabne – tzw. szlak nadbiebrzański. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że jeżeli pojawią się wolne środki to inwestycja ta powinna być dokończona, między innymi w tej sprawie otrzymuje prośby wielu zainteresowanych mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

Radny Wojciech Kubrak – pragnę zaznaczyć, że gmina Jedwabne jest zainteresowana kontynuacją przebudowy wspomnianego odcinka drogi powiatowej, osobiście w tej sprawie rozmawiałem z Burmistrzem Jedwabnego.

Przewodniczący Rady – jeżeli jakikolwiek samorząd byłby zainteresowany współpracą w sprawie przebudowy drogi to podpisałby w tej kwestii stosowne porozumienie, a następnie zabezpieczyłby środki w swoim budżecie.

Starosta – jak przeznaczane było około 2,7 mln zł na drogi powiatowe to nie było protestów, natomiast obecnie przeznaczamy ponad 7 mln zł i pojawia się wiele niezadowolenia. Inwestycji o długości odcinka 2 km nie dzieli się na etapy, należy tak sporządzić montaż finansowy, aby inwestycja była zrealizowana do końca. Rozumiem, że inwestycja dotycząca przebudowy drogi o długości ponad 10 km dzieli się ją na etapy. W rozmowie z Burmistrzem Jedwabnego ustaliliśmy, że w roku 2010 nie mamy żadnych szans na zmodernizowanie tego odcinka – ze względów finansowych. Przypomnę, że przedmiotowa droga w ostatnich latach nie uzyskała dofinansowania ze środków 1%-owej rezerwy Ministra Infrastruktury.

Przewodniczący Rady wobec braku inny uwag lub pytań uznał, że odpowiedź na zgłoszoną interpelację jest wyczerpująca, po czym mając na uwadze brak dalszych interpelacji i zapytań ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

Ad.6 Helena Łazowska – Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Inspekcji w 2009 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że współpraca z Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego – Marcinem Pieńkowskim w 2009 roku układała się bardzo dobrze za co serdecznie podziękowała.

Radny Krzysztof Chrostowski – zapytał czy Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku zajmuje się problemami związanymi z usługami telekomunikacyjnymi.

Helena Łazowska – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco, przy czym dodała, że problemowe zagadnienie należy do kompetencji urzędu regulacji usług telekomunikacyjnych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Ad.7 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – projekt uchwały przewiduje w § 1 zmianę w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę 23 grudnia 2009 roku, który w niniejszej uchwale jest zapisany jako załącznik Nr 1. Do załącznika wprowadza się pięć nowych zadań inwestycyjnych i tak: trzy zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych wpisane w załączniku Nr 1 pod poz. 6,7,8 o wartości 760.000 zł; na dofinansowanie samochodu średniego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – 15.000,00 zł; dotacja dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na współfinansowanie zadania pn. „Drozdowo, dworek z XVIII/XIX wieku – wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego„ - 57.233,00 zł. Ponadto w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej wykreśla się z pkt 7 z kolumny 8 kwotę 330.000 zł i wpisuje w kolumnę 7 załącznika Nr 1 projektu uchwały, w związku z przeniesieniem planowanych środków do budżetu w wyniku likwidacji PFOŚ i GW.
W § 2 wprowadza się zmiany po stronie dochodowej. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 512.000 zł, zaś zmniejsza o 330.000 zł. tj. przenosi się planowane środki z funduszu celowego do budżetu powiatu. Także zmniejsza się dochody o kwotę 23.565,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej w części oświatowej po uzyskaniu potwierdzenia ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu od Ministra Finansów. Ogólnie plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 512.000 zł a zmniejsza o kwotę 353.565 zł.
Następnie w § 3 proponuje się zwiększyć po stronie wydatkowej plan budżetu powiatu o kwotę 1.014.332,00 zł oraz zmniejszyć o 23.565,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją zmian przedstawionych w § 1 dot. załącznika Nr 1 niniejszej uchwały to jest o kwotę 832.332,00 zł i załącznika Nr 3 omawianego projektu uchwały, w którym przenosi się plan wydatków do budżetu powiatu w związku z likwidacją PFOŚiGW na kwotę 182.000,00 zł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg zadań, które uchwalone były przez Wysoką Radę na sesji budżetowej w grudniu 2009 roku. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.565,00 zł zaprojektowano poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej „ oświatowej” z kwoty 133.806,00 do 110.241,00 zł.
W § 4 uchyla się § 8 pkt 1 oraz załącznik Nr 11 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Zmiany te są dalszą konsekwencją wprowadzenia zapisów ustawy o likwidacji funduszu celowego tj. PFOŚ i GW.
Załączniki Nr 4 i 5 omawianego projektu uchwały zawierają uzasadnienie do proponowanych zmian. Po zaprojektowanych zmianach, budżet powiatu ukształtował się następująco : dochody na kwotę - 20.000.016 zł , wydatki: - 22.227.824 zł. tym samym deficyt wynosi 2.227.808,00 zł i jest wyższy o kwotę 832.332,00 zł od planowanego tj. 1.395.476,00 zł . Zostanie on pokryty ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 2.515.939,75 zł w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej z 23 grudnia 2009 roku. Dokonanie omówionych zmian przynależy do kompetencji Rady.

Radny Wojciech Kubrak – co się stało ze środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy będą one wydzielone na jakimś specjalnym rachunku?

Barbara Gorzęba – tak jak wspomniałam w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 512.000 zł, zaś zmniejsza o 330.000 zł. tj. przenosi się planowane środki z funduszu celowego do budżetu powiatu. Z tym, że nie będzie dowolności w ich zagospodarowaniu – będą musiały być przeznaczone na ochronę środowiska.

Radny Wojciech Kubrak – na jaki rozdział będą wpływały te środki?

Barbara Gorzęba – przede wszystkim na rozdział 900 – Ochrona Środowiska.

Radny Lech Szabłowski – zgłaszam wniosek o wykreślenie z projektu przedmiotowej uchwały części dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Uważam, że nie ma przeszkód, aby Zarząd Powiatu zebrał się jeszcze raz w tej kwestii, natomiast wykreślenie samej części dotyczącej inwestycji nie zablokuje innych elementów określonych w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady – czy w tej kwestii nie ma przeszkód formalnych?

Dariusz Wąsowski – radca prawny – nie ma takich przeszkód, z tym, że uchwała będzie miała nieco innych kształt, wobec czego poprawkę należy przegłosować odrębnie.

Starosta – niewątpliwie taka propozycja wstrzyma szereg prac inwestycyjnych, dodam, iż większość inwestycji wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym była przyjęta w projekcie budżetu na 2010 rok ze 100 % poparciem. Teraz gdy dodajemy do zadań inwestycyjnych kolejne 700.000 zł to ten załącznik zaczyna być nieodpowiedni w ocenie niektórych radnych.

Radny Lech Szabłowski – nie jest tak, że nie będzie można realizować inwestycji wyszczególnionych w załączniku, ponieważ budżet jest uchwalony i zgodnie z nim może przebiegać realizacja inwestycji.

Radny Jan Kuczyński – nie zatrzymujmy nowych inwestycji na terenie gminy Miastkowo i innych gminach.

Radny Lech Szabłowski – myślę, że 2 tygodnie niczego tutaj nie zmieni.

Starosta – Zarząd Powiatu zaproponował w projekcie uchwały zwiększenie wydatków na inwestycje w gminie Miastkowo i gminie Przytuły – o 260.000 zł. Gmina ta na drogi powiatowe w tym roku wyda 1.100.000 zł – kosztem zaciągniętego kredytu.

Radny Andrzej Piotrowski – proszę o solidarność – taką jaka była dotychczas, kiedy wspieraliśmy gminy, teraz gmina Przytuły planuje inwestycje na drogach powiatowych i na ten cel przeznacza ponad 1/3 swojego budżetu.

Starosta – odkładanie dla samego odkładania nic nie wnosi. Jeżeli gmina wydaje ponad 1 mln zł na naszą drogę to dlaczego mamy nie dołożyć około ¼ tej kwoty? Gdzie jest tu sens, w jakim celu mamy blokować tę inwestycję? O czym teraz dyskutujemy? Mamy zablokować inwestowanie przez gminy swoich środków – z kredytów – na nasze drogi? Musimy postępować logicznie, w tym roku planujemy zmodernizować około 30 km dróg, już jesteśmy spóźnieni, bowiem zima była wyjątkowo sroga i długa w tym roku.

Radny Jan Kuczyński – jeżeli mamy taką możliwość to wykorzystajmy ją, nie zatrzymujmy tej inwestycji.

Radny Henryk Krajewski – w Śniadowie faktycznie nowa sytuacja się pojawiła, może komisarz gminy będzie żywo zainteresowany innymi inwestycjami niż jego poprzednik. Mamy deklaracje, że środki będą szukane w budżecie powiatu więc należy przyjąć przedłożoną propozycję i jak będzie odpowiednia współpraca między dwoma samorządami – z nowym komisarzem – to inwestycja zostanie wykonana.

Radny Lech Szabłowski – proszę mi się nie dziwić, że ja kwestionuję tę sprawę, ponieważ to nie kto inny jak członek Zarządu na tej sesji poddał wątpliwościom sens przyjęcia w takiej wersji projekt uchwały.

Barbara Gorzęba – automatycznie nie można wyłączyć samego załącznika inwestycyjnego, ponieważ przesuwane mają być także inne środki, to wymaga przemyśleń.

Radny Andrzej Piotrowski – uważam, że projekt uchwały powinien być przyjęty w wersji zaproponowanej pierwotnie, proszę o poparcie tej uchwały.

Radna Barbara Zalewska – ja również przyłączam się do apelu radnego Andrzeja Piotrowskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek o wykreślenie z projektu przedmiotowej uchwały części dotyczącej wydatków inwestycyjnych został odrzucony 2 głosami za, 9 przeciw i 4 wstrzymującymi się (dwóch radny nie brało udziału w głosowaniu).

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 12 głosami „za”, 1 przeciwnym i 2 wstrzymującymi się (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/166/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona 15-minutowa przerwa.

Ad.8 Po zakończeniu przerwy głos zabrał Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – corocznie Zarząd PFRON przeznacza środki na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych, jednak w tym roku jest to mniej o ponad 56.000 zł. Wynika to z tego, że kryzys jest odczuwalny we wszystkich dziedzinach, niestety także w przypadku wsparcia osób niepełnosprawnych.
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2010 r. w powiecie łomżyńskim na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację to: dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie – kwota 466.074 zł; zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – kwota 160.000 zł, w tym: dofinansowanie szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – kwota 35.937 zł, w tym przewidziano dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2010 roku to kwota 762.011 zł.
Analogicznie do poprzednich lat w IV kwartale powinniśmy otrzymać wyrównanie na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych.
Poza tym ważne jest to, że wsparcie tej grupy społecznej odbywa się również w ramach projektów, które realizujemy ze środków zewnętrznych. Niestety, jeżeli chcielibyśmy zaspokoić potrzeby, które zostały wykazane we wnioskach złożonych tylko w styczniu i lutym to przyznanych nam środków by już zabrakło.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za” – dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/167/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty – projekt przedłożonej Państwu uchwały wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który to nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. Z kolei w ust. 3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010 określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację. Ponadto pragnę dodać, że zgodnie z sugestiami z poprzedniego roku, kiedy to była podejmowana analogiczna uchwała przez Radę Powiatu, w załączniku w przekazanych materiałach znajduje się wykaz księgozbioru, który został zakupiony ze środków przekazanych przez nasz samorząd.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 15 głosami „za” – dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/168/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – objaśniając projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy stwierdził, że projekt ten odnosi się do nieruchomości ośrodka zdrowia w miejscowości Gać – konkretnie sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Wykaz tych nieruchomości został wywieszony do publicznej wiadomości. Wszyscy mieszkańcy tych lokali złożyli wnioski o wykup nieruchomości. Okazało się, że jeden z mieszkańców ma umowę najmu na czas oznaczony, wobec czego nie może skorzystać na ogólnych zasadach z pierwszeństwa wykupu zajmowanego lokalu. W związku z tym wskazane jest podjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego projekt uchwały. Lokal ten – jako alternatywne rozwiązanie – można przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu, jednak z najemcą w zasadzie nie będzie zainteresowanych zakupem takiego lokalu (pełna treść uzasadnienia stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały).

Radny Krzysztof Chrostowski – uznał, że projekt tej uchwały mógł być słabo przeanalizowany przez Zarząd Powiatu, ponieważ sprzedaż lokali po obniżonej cenie nie jest w interesie powiatu.

Starosta – z informacji przekazywanych wcześniej przez Dyrektora ZPOZ jasno wynika, że wynajem lokali jest dużym obciążeniem dla ZPOZ, zarówno organizacyjnym jak i finansowym. Przez te kilka lat ZPOZ dołożył bardzo duże środki do wynajmu tych lokali. Poza tym mieszkańcy tych lokali ciągle mają jakieś roszczenia wobec ZPOZ. Dyrektor ZPOZ poinformował, że po sprzedaniu tych lokali wybuduje kotłownię i dzięki temu koszty obniży aż o około 60 %. Aktualnie budynek jest nieszczelny, mieszkańcy lokali nie remontują pomieszczeń, jedynie je dewastują. Jedynym gospodarnym rozwiązaniem jest sprzedanie tych lokali, bowiem budynek wymaga dużych nakładów finansowych, a ZPOZ nie może dofinansowywać ze swoich środków wszystkich mieszkań. ZPOZ nie ma swoim statucie zapisanego zadania w zakresie usług komunalnych. Ze sprzedaży lokali będzie można wyremontować ten zdegradowany budynek. Wg wstępnego szacowania remonty tej nieruchomości pochłoną około 200.000 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy została podjęta 15 głosami „za” – dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/169/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją poprzedniego projektu uchwały. Projekt przewiduje tryb bezprzetargowy sprzedaży. Najemca lokalu pierwszego złożył wniosek o wykup po obniżonej cenie – 40 % wartości, najemca lokalu 2 – za 20.000 zł, najemca lokalu nr 3 – za 15.000 zł. Jeden z nabywców telefonicznie poinformował, iż nie będzie zainteresowany nabyciem lokalu powyżej 40 % kosztów ceny rynkowej
Z kolei Stanisław Kozikowski przedstawił propozycje bonifikaty. Kontynuując dodał: jeżeli chcielibyśmy pozbyć się tych najemców to konieczne byłoby zapewnie im lokalu zastępczego. Stąd zaproponowane bonifikaty. Należy dodać, że powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie, które zapewni nam zbycie tych lokali, bowiem generują one duże straty dla naszego ZPOZ. Moglibyśmy przyjąć zasadę, że np. największą bonifikatę udzielamy najemcy, który najdłużej korzysta z wynajmu lub też z innego punktu widzenia – największą bonifikatę moglibyśmy udzielić najemcy, który najkrócej korzysta z wynajmu, co także ma uzasadnienie, bowiem ZPOZ musiał dokładać środki do kosztów wynajmu tych lokali. Także można przyjąć rozwiązanie, że bonifikata będzie równa dla wszystkich np. w wysokości 40 %. Możliwe jest także rozłożenie na raty spłaty wykupu lokali, jednak wiąże się to z poważnymi utrudnieniami. Projekt uchwały przewiduje, że wszystkie koszty sprzedaży poniosą nabywcy – wg przyjętych zwyczajów (pełna treść uzasadnienia stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały).

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski – warto zauważyć, że nabywający nieruchomość nie może zbyć nieruchomości w ciągu 5 lat od nabycia – z wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie przedłożonej uchwały, natomiast jeżeli dokona zbycia przed tym okresem to musi zwrócić udzieloną bonifikatę.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za” – dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/170/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Z kolei głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski, który przedstawił problematykę dotyczącą projektowanej budowy trasy kolejowej RAIL BALTICA, która w jego ocenie oraz wg wskazań wielu ekspertów powinna przebiegać przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk. Wyjaśniając podkreślił, że w XXI wiek Ostrołęka i Łomża weszły z okrojoną przez decyzje PKP infrastrukturą kolejową. Zlikwidowano rekordową w skali kraju ilość połączeń, zamknięto linie do Szczytna, Siedlec, Białegostoku i Łomży. Na mapie kolejowej ten region Polski jest białą plamą. Nie ma drugiego miejsca w kraju z tak małą ilością czynnych linii kolejowych a oczywistym jest, że troska o zrównoważony rozwój kraju powinna być sprawą nadrzędną. Wariant tej magistrali przez Ostrołękę i Łomżę jest rekomendowany jako najkorzystniejszy przez firmę doradczą Scot Wilson. Inne najbardziej istotne argumenty przemawiające za wariantem ostrołęcko-łomżyńskim to:
1) najkrótszy przebieg, nawet o około 80 km mniej niż wariant białostocki,
2) najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko, wariant „łomżyński” poparł dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
3) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na terenie, który omijają duże arterie międzynarodowe,
4) odcinek linii kolejowej Ostrołęka-Łomża jest w fatalnym stanie i planowane jest jego zamknięcie w 2012 roku,
5) RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę doprowadzi do ponownego połączenia dwóch byłych miast wojewódzkich z Warszawą i przyczyni się kapitalnie do rozwoju tak zwanej ściany wschodniej.
Kontynuując dodał, ze decyzja o wytyczeniu tej trasy przez Ostrołękę i Łomżę jest potrzebna i doprowadzi wreszcie do zrównoważonego rozwoju tych zapomnianych przez władze terenów o bogatej historii. Miasto Łomża, które liczy około 65.000 mieszkańców jest jedynym w Polsce, które nie ma połączeń kolejowych pasażerskich, a w najbliższej perspektywie planowane jest także zlikwidowanie połączeń kolejowych towarowych.
Wobec powyższego poprosił radnych Powiatu Łomżyńskiego o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów apelu w przedstawionej sprawie. Reasumując podkreślił, że podobnie jak z przebiegiem trasy Via Baltica obecnie widzi duże szanse na zmianę wytyczonej trasy przez PKP w zakresie projektowanej budowy magistrali kolejowej RAIL BALTICA na wariant „łomżyński”, czyli przez Ostrołękę i Łomżę, bowiem podobnego zdania jest większość ekspertów zajmujących się tą problematyką.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt apelu w niniejszej sprawie zostanie przedstawiony radnym na najbliżej sesji – w dniu 21 kwietnia br.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski – zwrócił uwagę, że niestety już w 1990 roku słyszał o projektowanej budowie trasy Via Baltica a jest obecnie rok 2010 i jeszcze budowa tej trasy na naszym terenie nie została rozpoczęta. Mimo to wyraził nadzieję, że w najbliższym okresie prace budowlane w tym zakresie ruszą.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Objaśniając stwierdził, że pierwotna uchwała w tej kwestii została podjęta w grudniu 1998 roku, gdzie w paragrafie 3 tej uchwały została określona początkowa struktura organizacyjna ZDP, a w paragrafie 5 został zawarty zapis, iż regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i strukturę wspomnianej jednostki organizacyjnej. W myśl ustawy o samorządzie powiatu organem odpowiedzialnym za strukturę organizacyjną ZDP jest Zarząd Powiatu, który podejmował kilkakrotnie uchwały w tej sprawie. Zdaniem biura prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z pierwotnej uchwały w sprawie utworzenia ZDP w Łomży należy usunąć paragraf 3, aby móc dokonać zmiany struktury organizacyjnej tej jednostki, co przynależy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Wobec tego przedłożone zmiany w projekcie uchwały stanowią dostosowanie zapisów do obowiązujących norm prawnych.
Poza tym proszę o dokonanie poprawki w paragrafie 3 projektu uchwały w postaci „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego”. Uchwała pierwotna była ogłoszona w tym trybie, w związku z tym zmiana tej uchwała także powinna być ogłoszona w taki sposób.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 12 głosami „za” – pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/171/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, że Starosta został zatrudniony w projekcie „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten przygotowuje powstanie zakładu aktywizacji zawodowej. Wyjaśniając Sekretarz Powiatu dodał – wg obowiązujących norm i przepisów można wynagradzać członków zarządu, którzy aktywnie uczestniczą przy realizacji projektów w ramach POKL. Koszty zarządu stanowią koszt pośredni realizacji projektu i dotyczą wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki – czyli kierownika jednostki. W związku z tym dla Starosty przewidziana jest kwota 355 zł brutto za każdy miesiąc realizacji projektu co stanowi 5 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 1 luty 2010 rok – 31 grudzień 2010 rok. Obecnie dodatek specjalny wynosi 34 % tj. 2.414 zł, natomiast po przyjęciu uchwały będzie wynosił 39 % tj. 2.769 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 12 głosami „za” – pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/172/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski – przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2010 rok, przy czym każda komisja samodzielnie opracowywała plan pracy na 2010 rok. Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2010 rok została podjęta 12 głosami „za” – pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXIII/173/10 z dnia 24 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Anna Archacka – Dyrektor MP w Drozdowie – Muzeum jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury i zgodnie z ustawą o nieruchomości z 1994 r. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania i informacji dodatkowej. Bilans zamyka się w aktywach sumą 791.435,86 zł, w tym: aktywa trwałe - 754.599,46 zł; aktywa obrotowe - 36.836,40 zł (zapasy 52.40,88, należności- 8031,56, środki pieniężne - 19.792,54 i krótkoterminowe rozliczenie- 3771,42 zł). Pasywa zamykają się kwotą 791.435,86 zł, w tym: fundusz instytucji- 787.507,69, a zobowiązania- 3928,17 zł.
Rachunek zysków i strat za 2009 r. wykraczają stratą w kwocie 16.970, 91 r., która wynika z faktu, że przychody stanowiły kwotę 550.989,48 zł, a koszty 567.957,39 zł. Główną pozycją niekorzystnego wyniku finansowego jest zmniejszenie przychodów o kwotę 10.800 zł na ścieżkę i zwiększane koszty na energie elektryczną i zakup opału w granicach 5000 zł.
Fundusz instytucji został wycofany z użytkowania i przeznaczony na sprzedaż - złomowanie pieca, strata za 2008 r. oraz zdjęcie z ewidencji kabiny sanitarnej, a wzrósł o otrzymane dotacje. Ze Starostwa Powiatowego Muzeum otrzymało kwotę 3300 zł na projekty, system sygnalizacyjny oraz 7000 zł na wykonanie studium wykonalności. Z WFOŚ i GW w Białymstoku wpłynęła dotacja w kwocie 4800 zł na ścieżkę i z funduszy własnych przeznaczono 10.800 zł również na ścieżkę.
Na bieżące utrzymanie i płace Muzeum otrzymało dotację ze Starostwa w kwocie 325.000 zł, ze środków Ministra w ramach „Mecenatu” niestety nic.
Bilans zawiera należności w kwocie 11.802,98 zł i zobowiązania w kwocie 3928,17 zł są niewymagalne.
Rok 2008 r. realizowany był w miarę uzyskiwania środków ze Starostwa oraz dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża i darowizn. W sumie to kwota 40,567.44 zł. Muzeum zatrudniało przeciętnie w 2009 roku – 14 osób, w tym 6 osób z PUP. Refundacja wynagrodzeń wyniosła 77.125,23 zł i przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz wkład do realizowanych wniosków. Przychody osiągnięte w 2009 r. to kwota 550.989,48 zł, co stanowi 96,87 % planu. Otrzymana dotacja - 325,000 - 100% planu i 58,98% ogólnych przychodów. Przychody własne przyniosły 225.986,48 zł co stanowi 92,96% planu, głównie pozycje to przychody za bilety wstępu- 42.838,25 zł i ze sprzedaży wydawnictw- 19,772,96%, dofinansowania- 25.935,89 zł, darowizny- 14.631,55 i refundacja z PUP- 77.125,23 zł. Zrealizowano w 92,69 % ze względu na mniejszą ilość zwiedzających około 3000 osób. Koszty za 2009 r. zamknęły się kwotą 567.957,39 zł co stanowi 99,85 % planu. Główna pozycją są wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna i opał. Szczegóły zawiera sprawozdanie. Przychody za 2009 r. zostały pomniejszone o kwotę 10.800 zł - środki przeznaczone na projekty do zadania z NFOŚ i GW - „ścieżka edukacyjna”. Koszty inwestycyjne wzrosły blisko 5000 zł z tytułu zmiany cen energii elektrycznej i zakupu drewna i miału. Ze środków inwestycyjnych Muzeum otrzymało: z WFOŚ i GW w Białymstoku kwotę 4900 zł na realizację części zadania ( tablice i odtwarzacze- elementy) ścieżki. W 2009 roku ze Starostwa Powiatowego Muzeum uzyskało dofinansowanie w kwocie 3300 zł. na projekty do systemu sygnalizacji, włamania i 7000 zł na opracowanie studium wykonalności do projektu zawierającego modernizację tarasu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W celu obniżenia kosztów i pozyskania środków na utrzymanie bieżące Muzeum zatrudniło 6 osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Uzyskano refundację wynagrodzeń w kwocie 77.125,23 zł. Muzeum zamknęło rok 2009 stratą w kwocie 16.967,91 zł. Wpływ miało zmniejszenie przychodów o 10.900 zł i wzrost wydatków na energię elektryczną i opał. Plan finansowy Muzeum był realizowany w miarę pozyskiwania środków i możliwości finansowych. Wpływy za bilety są w prawdzie mniejsze o 8.000 zł od ubiegłego – najlepszego roku, jednak jest to skutkiem ogólnego kryzysu. Rodzice dzieci często rezygnują z wpłat za bilety, ponieważ ich dochody w wielu przypadkach spadły i to odbija się na naszych wpływach za bilety. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wpływów ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek. Poza tym w 2008 roku mieliśmy więcej wynajmów pokoi noclegowych, wynikało to z jednorazowego wynajmu przez większą grupę osób. Ogólnie mniejsze dochody własne nie są znacznie mniejsze, bowiem udało nam się pozyskać środki od sponsorów i innych podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo wprowadziliśmy maksymalne oszczędności (pełna treść rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie – zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.16 Jarosław Cholewicki – Dyrektor ROK w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.17 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży omówił roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Reasumując zaznaczył, że brak kontraktu przez pierwszy miesiąc na ginekologię wprowadził pewne dodatkowe wydatki, jednak ZPOZ tę stratę pokrył z innych źródeł, zgodnie z wolą Zarządu Powiatu z ubiegłego roku. Także podkreślił, że dużym sukcesem ZPOZ są wydatki na remonty w kwocie 480.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.18 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności PUP za 2009 rok (prezentacja multimedialna) – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.19 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (prezentacja multimedialna) – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.20 Robert Marciniak – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Łomży przedstawił informację dotyczącą analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2009 (prezentacja multimedialna) – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.21 Ireneusz Denysiuk – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży omówił sprawozdanie z planu pracy Komendy za 2009 rok (prezentacja multimedialna) – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.22 Marcin Pieńkowski – Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego – zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Rzecznika za 2009 rok. Podsumowując podkreślił, że kolejny rok działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jako organu ochrony interesów konsumentów na terenie powiatu łomżyńskiego, pozwala na stwierdzenie, że instytucja ta spełnia swoje ustawowe zadania, służąc radą i pomocą, co potwierdza fakt, iż w roku 2009 nastąpił zdecydowany wzrost liczby interesantów zgłaszających się do rzecznika – wzrost ten stanowi aż 158 % w stosunku do roku 2008. Interwencje Rzecznika i polubowna droga załatwiania spraw jest przyjmowana przez konsumentów najchętniej, ponieważ wyklucza obowiązek stawiennictwa w sądach. Cieszy fakt, że w podejmowanych działaniach na rzecz konsumentów, Rzecznik, w kontaktach z przedsiębiorcami spotyka się z ich życzliwością, przychylnością i próbą rzetelnego odniesienia się do stawianych przez konsumentów roszczeń oraz próśb, czego doskonały przykład stanowi przykład indywidualnego podejścia przedsiębiorcy do problemu opisanego przez Rzecznika na wniosek jednego z konsumentów powiatu łomżyńskiego. Warto również zauważyć, że mieszkańcy powiatu zgłaszają się do rzecznika nie tylko ze sprawami konsumenckimi, ale też z innymi problemami oczekując kompleksowej pomocy w konkretnej sprawie. Niestety nadal spotykane częste zmiany przepisów prawa (niejednokrotnie także ich niejasność), czasem niechęć przedsiębiorców do respektowania praw konsumentów oraz najczęściej długa i żmudna procedura dochodzenia roszczeń z pewnością ograniczają ilość zgłaszających się o pomoc konsumentów. Na zakończenie dodał, że coraz większa liczba porad kończyła się na dwukrotnej konsultacji w biurze Rzecznika. Tylko w trzech przypadkach, na 85 zaistniałych Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił pomocy w sformułowaniu wniosku do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, wobec czego zaistniałe kwestie sporne rozstrzygnąć miał sąd. Tym samym cel działalności Rzecznika został osiągnięty, gdyż kierowanie spraw do sądów powszechnych powinno być krokiem ostatecznym – pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński zaznaczył, że w rozmowie z panią Heleną Łazowską – Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Białymstoku uzyskał podziękowania za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z panem Marcinem Pieńkowskim – Rzecznikiem Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.23 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na zgłoszoną przez radnego Krzysztofa Chrostowskiego interpelację została udzielona w punkcie nr 5 porządku obrad. Z kolei ogłosił przejście do kolejnego punktu.

Ad.24 Zgromadzeni nie zgłosili wolnych wniosków.

Ad.25 Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXIII-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 23 kwi 2010 09:25
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2010 09:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2455 razy