BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXII/10

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 4 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 11.45.
Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (W sesji nie uczestniczył radny Jan Kuczyński i radna Irena Przybylak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 15 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok.
12. Raport Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z zimowego utrzymania dróg.
13. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009.
14. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXXI-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu podjął 4 uchwały:
 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok oraz planów finansowych zadań na 2010 r. z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego,
 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2010 rok w wydatkach budżetowych oraz planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok,
 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy-wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII –Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponadto zapoznał się z informacją dotyczącą rozliczeń drogowych; rozpatrzył wnioski o zmianę przeznaczenia środków finansowych przez Łomżyńskie Towarzystwa Naukowe im. Wagów oraz Regionalny Ośrodek Kultury.
Podczas posiedzenia w dniu 18 stycznia 2010 roku Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej; przyjął 4 projekty uchwał Rady Powiatu:
 w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk,
 w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie,
 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
Poza tym Zarząd podjął 3 uchwały:
 w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok,
 w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w m. Stare Ratowo, gm. Śniadowo,
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Śniadowo o przekazanie na rzecz Gminy Śniadowo części nieruchomości położonej w Śniadowie, będącej w użytkowaniu ZPOZ w Łomży; przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji; podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego; zapoznał się z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu; rozpatrzył wniosek ZDP o rozwiązanie rezerwy budżetowej na opracowanie dokumentacji.
Z kolei Starosta poinformował o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył.

Radny Lech Szabłowski poprosił o rozszerzenie informacji nt. drogi powiatowej i ośrodka zdrowia w gminie Śniadowo.

Starosta – Gmina złożyła wniosek o przekazanie części działki powiatowej na potrzeby przebudowania skrzyżowania, dotyczyło to kilku metrów kwadratowych na ul. Leśnej. Zarząd rozpatrzył wniosek odmownie, ponieważ uznał, że można te zadanie zrealizować bez przekazywania gruntów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Barbara Zalewska – proszę o informację nt. prac nad przebudową drogi powiatowej Kupnina – Serwatki.

Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński – jak wiecie Państwo ukazała się informacja, że znalazła się informacja, iż na liście rankingowej jest ww. inwestycja na miejscu 15-tym czyli gwarantującym finansowanie. Jednak jedna gmina złożyła wniosek na przebudowę drogi powiatowej a wniosek ten został zakwalifikowany do przebudowy dróg gminnych. Wobec tego złożyła odwołanie, które zostało uznane przez decydentów centralnych i ta inwestycje zepchnęła naszą inwestycję na miejsce 16-te, czyli nie gwarantujące już dofinansowania. Jednak jak wiemy po rozstrzygnięciu przetargów oszczędności sięgają średnio ponad 20 %, czyli kilka inwestycji najprawdopodobniej będzie mogło być zrealizowane z oszczędności – w tym i nasza przebudowa drogi powiatowej Kupnina – Serwatki, która jest na pierwszym miejscu rezerwowym. Ostateczne decyzje zapadną dopiero po rozstrzygnięciu przetargów.

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych interpelacji i zapytań ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

Ad.6 Przewodniczący Rady udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. W ust.3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010” określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/160/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – stwierdziła, że projekt pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi” planujemy złożyć w związku z ogłoszonym 12 grudnia 2009 roku konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20113, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, że konieczne jest uzupełnienie środków, którymi dysponujemy na zadania promocyjne. Wobec tego jest to projekt promocyjny, jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Łomżyńskiej, poprzez realizację przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej – film o powiecie, spoty reklamowe w telewizjach, radiach regionalnych w całej Polsce, udział w targach krajowych i międzynarodowych, w tym zamieszczanie oferty turystycznej w publikacjach, informatorach krajowych i zagranicznych, wydawnictwa promocyjne zgodnie z ustaloną w projekcie koncepcją tematyczną tłumaczone na 4 języki – angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, prowadzenie podstrony internetowej. Planujemy między innymi udział w targach w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Jednym z kryteriów merytoryczno – technicznych wyboru projektu jest wkład własny Beneficjenta. Za podwyższenie wkładu własnego beneficjent otrzymuje dodatkowe punkty w ogólnej ocenie projektu. Jeżeli uzyskamy wymaganą akceptację to będziemy dysponować znaczącymi środkami na promocję naszego powiatu. Wizualizacja będzie musiała być tak przygotowany, aby odzwierciedlać wszystkie cztery pory roku w naszym powiecie. Ze swoją ofertą będziemy docierać do odbiorcy w sposób zmasowany – poprzez wizję i fonię (reklamy w mediach, radiu, w gazetach, folderach, ulotkach itp.). Minimalna wartość projektu to 300.000,00 zł kosztów kwalifikowanych, z czego środki własne mają stanowić minimum 5%.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu także pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/161/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – objaśniając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie poinformowała, że wynika on ze zmiany przepisów regulujących działalność organizacji turystycznych oraz ze zmiany siedziby tej organizacji. W nowej ustawie o turystyce wymienione są bezpośrednio regionalne i lokalne organizacje turystyczne, które nie muszą mieć statusu stowarzyszeń. Ponadto poprzedni Zarząd LOT nie zarejestrował tej organizacji w krajowym rejestrze sądowym i konieczna była z tego powodu zmiana Zarządu na taki, który dopełni tych obowiązków.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy Starostwo wydaje ulotki i materiały promocyjne?

Edyta Zawojska – Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych zajmuje się promocją i także wydaje publikacje promujące nasz powiat.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W Zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/162/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – realizacja w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” ma na celu podniesienie atrakcyjności Muzeum, tak wewnątrz siedziby jak i na zewnątrz. Zadania są rozłożone na 2 lata, przy czym zdecydowana większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2011 roku. Udział własny powiatu wynosi w tym przypadku 30 %, ponieważ jest to projekt twardy obejmujący zadania inwestycyjne tj. wymiana stolarki okiennej – kosztorys opiewa na ponad 701 tys. zł i modernizacja tarasu wschodniego – kosztorys opiewa na ponad 435 tys. zł. Poza tym planowany jest zakup 2 hal namiotowych – kosztorys opiewa na ponad 80 tys. zł i wyposażenie pokoi gościnnych – kosztorys opiewa na kwotę ponad 23 tys. zł. Takie rozwiązanie umożliwiło wpisanie całego przedsięwzięcia pod działania o charakterze turystycznym, co też umożliwia pozyskanie wnioskowanego dofinansowania. Koszt całego projektu to 1.715 tys. zł. Wobec tego nasz udział w tym momencie przekracza 410 tys. zł, wynosi on 30 % wartość całego zadania. Majątek Muzeum nie przekracza nawet ½ wartości inwestycyjnych ujętych w przedłożonym projekcie, wobec tego konieczne jest zabezpieczenie finansowe przez samorząd powiatu. Przyjęcie problemowej uchwały jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Należy brać pod uwagę to, że wartość zadania może znacznie spaść po rozstrzygnięciu przetargu, podobnie jak przy innych zadaniach inwestycyjnych w naszej placówce. Mamy mieć podpisaną w najbliższym czasie promesę banku, co jest niezbędne do spełnienia wymogów formalnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu także pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W Zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/163/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego wynika z dwóch nowych ustaw: o pracownikach samorządowych i o finansach publicznych. Pierwsza z ustaw precyzuje zadania, które wynikają z kodeksu pracy. Wcześniej wszystkie czynności wynikające z prawa pracy w stosunku do Starosty wykonywał Przewodniczący Rady, teraz jest to uściślone, że Przewodniczący rady jedynie pełni takie czynności w momencie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy ze Starostą – na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu. Pozostałe obowiązki wykonuje osoba upoważniona lub Sekretarz Powiatu. Przede wszystkim chodzi tu o wystosowanie delegacji itp. Kolejną zmianą jest to, że aktualnie Sekretarz będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę a nie na mocy powołania przez Radę Powiatu, czyli kompetencje w tym zakresie należą do Starosty. Ostatnia zmiana polega na tym, że budżet powiatu na kolejny rok będzie musiał być uchwalony do 31 stycznia a nie do 31 marca, w innym przypadku RIO będzie musiała uchwalić budżet dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W Zarządzonym głosowaniu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/164/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są uwagi lub pytania odnoszące się do przedmiotowego tematu.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 15 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXII/165/10 z dnia 4 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił raport z zimowego utrzymania dróg (pełna treść raportu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Radny Lech Szabłowski – proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej tego, że pracownicy ZDP jeździli z podniesionym pługiem po zaśnieżonej drodze powiatowej, osobiście widziałem takie sytuacje. Proszę o wyciągnięcie wniosków z tego problemu.
Poza tym na terenie gminy Miastkowo był problem z dojazdem karetki pogotowia do chorego, na jakiej drodze to było?

Jan Olszewski – mogło się zdarzyć, że nasz usługodawca czy pracownik jechał z podniesionym pługiem, jednak proszę o podanie numeru takiej jednostki, ponieważ są one oznakowane. Osobiście też jeżdżę samochodem nieoznakowanym nie widziałem takiej sytuacji. Na odprawach uczulam pracowników w tym zakresie. Być może jechał po tej drodze nie nasz pług i stąd taka sytuacja. Kontrolujemy naszych pracowników, zadania te realizują drogomistrzowie.

Starosta – przedmiotowy raport sporządziliśmy ze względu na wyjątkowo srogą zimę, która zwielokrotniła koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych. Myślę, że dane w nim zawarte dają obraz tego jak ciężkim zadaniem było zimowe utrzymanie dróg powiatowych na odpowiednim standardzie.
Radna Elżbieta Parzych – mam apel – jeżeli będzie taka możliwość to proszę o skierowanie sił i środków na posypanie dróg w miejscach gdzie istnieje szczególe zagrożenie zjechania pojazdów do rowu, mam tu na myśli przede wszystkim autobusy i busy szkolne. Kierowcy tych pojazdów informują, że drogi powiatowe na terenie gminy Zbójna są wyjątkowo niebezpieczne pod tym względem.

Przewodniczący Rady przyłączył się do powyższego apelu.

Jan Olszewski – my reagujemy na wszelkie apele, jedynie należy nam wskazać miejsce gdzie zaistniało takie zagrożenie.

Radna Barbara Zalewska – chciałam podziękować Panu Dyrektorowi za tak profesjonalne i sprawne działanie w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.13 Bogusław Popkowski – inspektor ds. zarządzania kryzysowego omówił sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Radny Stefan Żebrowski – czy Komisja podjęła jakieś działania w zakresie przeciwpowodziowego przygotowania?

Bogusław Popkowski – od tego jest Zespół Reagowania Kryzysowego, mamy odpowiednio wyposażony magazyn przeciwpowodziowy, jednak nie wiem czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby w przypadku wielkich powodzi.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.14 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedź na zgłoszoną interpelację została udzielona w punkcie nr 5 porządku obrad. Z kolei ogłosił przejście do kolejnego punktu.

Ad.15 Zgromadzeni nie zgłosili wolnych wniosków.

Ad.16 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXII-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 12 mar 2010 12:04
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2010 12:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2184 razy