BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXXI/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 23 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1130.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (W trakcie obrad przybył radny Andrzej Piotrowski. W sesji nie uczestniczył radny Wojciech Kubrak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 14 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu.
12. Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński w roku 2009.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXX-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 18 listopada 2009 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 30 listopada 2009 roku Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy. Przyjął porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica oraz porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 września 2009 r. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jarnuty w kierunku Zanklewa w Gminie Wizna. Zapoznał się z informacją pokontrolną z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 22 października 2009 r. prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa oraz ocena zgodności realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Chmielewo-Grądy-Sławiec”. Zarząd rozpatrzył także wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na zakup koparko-ładowarki. Ponadto przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości i przekazania jej w użyczenie. Podjął 3 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu. Rozpatrzył wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego oraz w wniosek Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wsparcie finansowe ogólnopolskiego programu „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ”. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Fundacji Ekofundusz w Warszawie. Rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych w budżecie Poradni na 2009 rok. Z kolei Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok oraz uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2010 rok dodatkowych wydatków. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2010 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Następnie Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji w roku 2010 projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpatrzył również wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy oświatowej na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok oraz uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Z kolei Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości oraz uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Poza tym Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXI-ej sesji Rady Powiatu oraz rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w sprawie wyrażenia zgody na zakup pługa odśnieżnego i łyżki skarpówki.
Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia br. Zarząd przyjął porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 maja 2009 roku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
Z innych ważnych wydarzeń Starosta wymienił uczestnictwo w licznych konferencjach organizowanych przez różne organizacje. Ponadto zaznaczył, że grudzień był okresem wielu spotkań opłatkowych, w których udział brali członkowie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Na zakończenie zachęcił zgromadzonych do uczestnictwa w przejeździe kolejką po torach z Łomży do Białegostoku. Przejazd organizowany jest w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te wydarzenie pomoże powiatowi łomżyńskiemu udowodnić, że kolej na ww. odcinku może i powinna funkcjonować.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

Ad.6 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: Rozpatrywany dzisiaj przez Wysoką Radę, a wcześniej opiniowany przez wszystkie Komisje projekt uchwały budżetowej na 2010 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach którego funkcjonują powiaty. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr IV.0033-8/09 z 30 listopada 2009 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 9.089.621 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.278.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 6.182.469 zł. Łącznie więc zaprojektowano dochody na kwotę 19.550.090 zł. Natomiast na wydatki przeznaczono kwotę 20.945.566 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.395.476 zł, który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2010 trudno dzisiaj przewidzieć. Śledząc publicznie przekazywane informacje o sytuacji finansów publicznych jak też o rynku finansowym w naszym kraju prawdopodobne są duże napięcia w budżecie państwa. Nie wiadomo tylko, w jakim stopniu dotkną one nasz powiat. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych dochodów niższych od założonych w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok. W przypadku gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie , uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny , ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizację zadań w ramach programów unijnych i rządowych. Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok przekazano wszystkim Państwu w dniu 18 listopada 2009 roku w trakcie posiedzenia Sesji. Komisje Rady III kadencji zapoznały się z projektem uchwały budżetowej i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu , konieczność przekonstruowania go na tym etapie. Teraz chcę zaakcentować kilka istotnych kwestii rzeczowych. Mianowicie poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2010 rok. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ nowa ustawa o finansach publicznych już od 2011 roku wprowadza budżet j.s.t. zrównoważony tzn, wydatki bieżące nie będą mogły być pokryte deficytem. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 16 listopada 2009 roku przyjął projekt budżetu na 2010 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony w ramach części przewidywanej nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Wydatki na inwestycje drogowe zostały ustalone na poziome 2.556.103 zł wyższe w stosunku do 2009 roku o kwotę 575.503 zł. Także zostały zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie instytucji kultury, ponieważ na realizację zadań z ich zakresu zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 784.000 zł, a w uchwale budżetowej na 2009 rok była to kwotą 425.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na wkład własny na projekty zaplanowane do realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie na wartość 238.928 zł. Skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2010 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Wnoszę, zatem o jej przyjęcie. Natomiast gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowane projekty, o ile nie będzie uprawniony do wprowadzenia ich we własnym zakresie. Oprócz tego chciałem dopowiedzieć to, że rok 2010 rok będzie rokiem zmian w sferze finansów publicznych ustanowionych nową ustawą o finansach publicznych oraz ustawą wprowadzającą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Tymi ustawami wprowadzono kilkadziesiąt zmian w różnych ustawach i stworzono obowiązek uregulowania wielu kwestii w nowych rozporządzeniach wykonawczych. Pośród zmian wywołujących merytoryczne i organizacyjne następstwa są m. innymi takie, że tylko do 31 grudnia 2010 roku będą mogły funkcjonować gospodarstwa pomocnicze, rachunek dochodów własnych i powiatowe fundusze celowe. Zmieniają się także zasady finansowania projektów z udziałem ze środków unijnych, zwłaszcza to, iż Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie tego typu projektów.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki przedstawiając opinię Komisji stwierdził: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dochody z poszczególnych źródeł w wysokości 19.550.090 zł uznać można za realne do uzyskania, z których będą mogły być realizowane wydatki zaplanowane na kwotę 20.945.566 zł. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2010 rok został zamknięty deficytem w wysokości 1.395.476,00 zł. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Także zaprojektowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają dla nich korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym. W sytuacji ujawnianych ocen o możliwych trudnościach finansowych w całym kraju, utworzone rezerwy i pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych będą mogły być wykorzystane przy ewentualnych zmniejszeniach w budżecie powiatu na 2010 rok. Oceniając całokształt budżetu na 2010 rok Komisja opiniuje go pozytywnie, ponieważ skonstruowano go w ramach planowanych na 2010 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżecie na 2010 rok przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego oraz uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok (ww. uchwały stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu)

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 została podjęta 15 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXI/155/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – od lipca ubiegłego roku realizowany jest przez nas projekt systemowy p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Również w tym roku realizowaliśmy ten projekt dzięki czemu pozyskaliśmy około 640.000 zł. W roku 2010 chcemy kontynuować te dzieło, jest to zadanie powiatu, które możemy wesprzeć bardzo dużymi środkami zewnętrznymi.

Radna Barbara Zalewska podziękowała za wsparcie dla niepełnosprawnych z terenu gminy Nowogród, które dociera za pośrednictwem przedmiotowego programu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Następnie zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” została podjęta 15 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXI/156/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – kolejny projekt uchwały dotyczy kwoty niespełna 10.000 zł, która pozostała Powiatowemu Urzędowi Pracy na utworzenie i doposażenie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych. Nam pozwoli to na zrealizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli nie dokonamy proponowanego przesunięcia to wspomniane środki będziemy musieli odprowadzić do budżetu centralnego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Następnie zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXI/157/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – Pan Mieczysław Nitkiewicz – skarżący jest zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w Łomży od 25 maja 1999 roku. Ubiegał się on o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, w zasadzie te dotacje utrzymują wszyscy bezrobotni, którzy starają się o nie, o ile wypełnią wytyczne ustawowe w tym zakresie. Jedynie ograniczamy przekazanie tych dotacji na transport samochodowy, co wynika z niejasnych i sprzecznych interpretacji prawnych w tym zakresie. Poinformowaliśmy tego Pana, że może otrzymać problemową dotację w sytuacji kiedy zmieni formę planowanej działalności. Poza tym proponowałem Wójtowi dofinansowanie zatrudnienia tego Pana, jednak Wójt uznał, że nie jest on zainteresowany podjęciem pracy w ramach refundowanych form zatrudnienia. Wobec powyższego uważam, że wniesiona skarga jest bezpodstawna. Szczegółowe uzasadnienie otrzymaliście Państwo dołączone do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając opinię stwierdził: Po dokonaniu analizy w dniu 11 grudnia 2009 roku Komisja stwierdziła, że zarzut dotyczący przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja uważa za bezzasadną. Wobec powyższego Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
Komisja analogicznie do poprzednich przypadków wydała przedmiotową opinię po przeprowadzeniu wnikliwej analizy. Zgodnie z obowiązującymi procedurami przedmiotowa uchwała trafi także do skarżącego.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została podjęta 15 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXI/158/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek poinformował, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia się Centra Aktywizacji Zawodowej (CAZ), będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji na rynku pracy, konieczne jest zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz podniesienie standardu usług świadczonych zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Wdrożenie wniosku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej służyć będzie przede wszystkim klientom urzędu, a dodatkowo stanowić będzie możliwość dostosowania funkcjonowania instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych. Celem wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest większe niż dotychczas ukierunkowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, a także wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi. Przedsięwzięcie przyczyni się do sprawnego zarządzania urzędem oraz do podniesienia jakości świadczonych usług. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą utworzenie CAZ-ów finansowane jest przez starostę ze środków własnych samorządu, jednakże w przepisach przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009-2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek Starosty zaopiniowany przez Radę Powiatu do wysokości 80 % kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Całkowity koszt wyodrębnienia CAZ-u w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, oszacowano na kwotę 197.215,00 zł z czego 39.443,00 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki finansowe przyznane na utworzenie CAZ-u, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone w szczególności na koszty związane z remontem pomieszczeń i ich modernizacją oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, wyodrębnienie CAZ-u w ramach powiatowych urzędów pracy, staje się obowiązkowe z dniem 01.01.2010 r. Spełnienie powyższego warunku wymaga odpowiedniego, wcześniejszego rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem wniosku. Jednym z załączników do wspomnianego wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia Rady Powiatu. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że o przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń, przyjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy została podjęta 16 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXXI/159/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Agnieszka Grzeszczuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zapoznała zgromadzonych z najistotniejszymi elementami informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 Elżbieta Goska – gł. specjalista ds. oświaty zapoznała zgromadzonych z najistotniejszymi elementami informacji dotyczącej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński w roku 2009 (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – pragnę podkreślić, że szkoły średnie, które przekazaliśmy innym organom do prowadzenia są w dużo lepszej kondycji finansowej, szczególnie ZS w Marianowie. Poza tym my nie musimy już dokładać ze swojego budżetu do tych placówek dzięki czemu możliwe było wygenerowanie rekordowego budżetu na modernizację i utrzymanie dróg. Pula środków przeznaczonych na drogi powiatowe w 2009 roku przekroczyła 6 mln zł.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.13 Przewodniczący Rady wobec braku zgłoszonych interpelacji zapytań radnych ogłosił przejście do kolejnego punktu.

Ad.14 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który w związku z upływającą III kadencją Rady zaproponował przygotowanie pamiątkowych wyróżnień i odznaczeń dla radnych Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta – przypomniał, ze w maju br. radni otrzymali medale pamiątkowe za szczególny wkład w rozwój Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady podkreślił, że najlepszym wyróżnieniem będzie pozytywna ocena działalności radnych i ewentualny ponowny wybór na funkcję radnego powiatu.

Radny Jan Kuczyński – zaproponował rozważenie zamykania parkingu przed salą konferencyjną Starostwa Powiatowego przez sesją, co umożliwi radnym powiatu zaparkowanie pojazdów.
Ponadto podziękował Zarządowi Powiatu za poparcie postulatów Komisji Rozwoju Gospodarczego i przeznaczenie środków na zakup dodatkowego sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Zgromadzeni nie zgłosili dalszych wniosków.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXXI-szej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 13 sty 2010 15:03
Data opublikowania: środa, 13 sty 2010 15:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2318 razy