BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXX/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 18 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (W sesji nie uczestniczyli radni: Jarosław Kulesza, Andrzej Piotrowski, Stefan Żebrowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 14 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzym-Żelechy-Kosaki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2009 roku.
11. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2008-2009.
12. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2009 roku na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.
13. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2009 roku na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.
14. Informacja z realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconego dla Powiatowego Zrzeszenia ,,Ludowe Zespoły Sportowe” za 2009 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży w roku szkolnym 2008/2009.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok Przewodniczącemu Rady i Staroście Łomżyńskiemu.
17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIX-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXIX-ej zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 września 2009 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 29 września 2009 roku Zarząd Powiatu: przyjął porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne i porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród; podjął 2 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego; oraz w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
W dniu 16 października 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego: rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 r. i podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży; rozpatrzono wnioski Dyrektora ZDP w Łomży o: przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 50 000 zł; zwiększenie budżetu o kwotę 355 476,63 zł; przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 24 000 zł. Podjęto także 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego za III kwartał 2009 roku. Przyjęte zostały wstępne założenia do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Podjęto 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu. Zaopiniowano: projekt „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Śniadowo na lata 2009-2032”; projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica” oraz projekt „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piątnica”. Podjęto uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zaopiniowano propozycję nagród Starosty Łomżyńskiego nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński. Zapoznano się z informacją o podziale środków na szkolne schroniska młodzieżowe. Przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (drukarka).
W dniu 30 października odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu podczas którego: przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z PFRON. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku. Podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Zapoznano się z informacją ustną Skarbnika o planowanych dotacjach celowych na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2010 rok; zadania własne powiatu na 2010 rok, ujęte w projekcie ustawy budżetowej. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Podczas czwartego posiedzenia w dniu 16 listopada br. Zarząd Powiatu: rozpatrzył sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2009 r. oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży. Rozpatrzył także wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażenie zgody na przekazanie węzła cieplnego na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Łomży i podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego. Z kolei rozpatrzył wnioski Dyrektora ZDP w Łomży: o zwiększenie budżetu na 2009 rok; o rozwiązanie rezerwy budżetowej na kwotę 46.000 zł. i 28.030 zł. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki”. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Rozpatrzył projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 roku oraz podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Rozpatrzył pismo Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o programie ogólnopolskim „Bezpiecznie - Chcę Żyć”. Zapoznał się z porządkiem obrad XXX- ej Sesji Rady Powiatu.
Ponadto Starosta wymienił wydarzenia i uroczystości, w których uczestniczył:
1. Inauguracja Roku Akademickiego na WSA i PWSIiP w Łomży.
2. 05.10.2009 - Inauguracja Tygodnika Kariery OHP.
3. Liczne konferencje i szkolenia z Funduszy Unijnych.
4. Oddanie hali sportowej w Wiźnie i nadanie szkole imienia.
5. 26.10 r.- Komisja Bezpieczeństwa i Zespół Zarządzania Kryzysowego.
6. 4.11. 2009 r.- uczestniczyłem w posiedzeniu podkomitetu monitorującego POKL.
7. Okres 11 listopada to liczne uroczystości o charakterze patriotycznym, w tym organizowane przez powiat- zaproszenia państwo dostaliście, z frekwencją to tak różnie. Uroczystości odbyły się w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
8. Wczoraj przekazaliśmy samochód pożarniczo- ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej w Łomży- do którego powiat dołożył także cegiełkę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Lech Szabłowski – z racji, że przy punkcie wolne wnioski część radnych jest na ogół już nieobecna chciałbym gorąco zaprosić wszystkich radnych do uczestnictwa w konferencji poświęconej modyfikacjom w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą w ODR w Szepietowie przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa. Tematyka tej debaty powinna być bardzo ważna i interesująca dla radnych powiatu łomżyńskiego.

Radna Barbara Zalewska – pragnę zwrócić uwagę, że na odcinku drogi powiatowej Chojny w kierunku Nowogrodu jest poważne zagrożenie na skrzyżowaniach, na których często dochodzi do groźnych wypadków.

Radna Irena Przybylak – w roku bieżącym zaplanowana jest przebudowa odcinka ponad 1 km drogi powiatowej na terenie gminy Piątnica, tzw. drogi żabkowej, która jest przystosowana do ochrany płazów. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wyrażają rozgoryczenie tym, że pieniądze przeznacza się na ochronę płazów poprzez specjalne przejścia pod drogą, natomiast nie ma środków na poprawę bezpieczeństwa dla pieszych a w szczególności dzieci. Uważam, że powinny być prowadzone rozmowy z Wójtem Gminy Piątnica, aby zmodernizować całość odcinaka – od Piątnicy do miejscowości Drozdowo. Wójt składał w mojej obecności deklaracje, że jeżeli powiat zaangażuje się w realizację inwestycji to on także dofinansuje problemowe zadanie.

Radny Wojciech Kubrak – zgodnie z moimi przewidywaniami podczas ostatniej sesji przeszedł tylko jeden wniosek w ramach tzw. schetynówek, wobec czego dofinansowania nie dodawała inwestycja w zakresie modernizacji tzw. szlaku nadbiebrzańskiego na ternie gminy Jedwabne. Chciałbym zapytać czy prowadzone są rozmowy z samorządem Gminy Jedwabne, aby zadeklarowaną kwotę przez Gminę na modernizację tego szlaku wykorzystać na realizację przedmiotowej inwestycji wspólnie z naszym samorządem.

Radna Irena Przybylak – dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na to, że na odcinku drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kalinowo w okolicach przystanku autobusowego nie odpowiedniego odprowadzenia wody, przez co zbiera się kałuża na szerokości całej drogi o długości kilkudziesięciu metrów. Szczególnie w czasie zimy stwarza to bardzo poważne zagrożenie w ruchu drogowym. W tej sprawie apeluję już po raz kolejny.

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań lub interpelacji poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie 17 porządku obrad. Z kolei ogłosił przejście do realizacji następnego tematu.

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży stwierdził, że projekt niniejszej uchwały jest wynikiem przyjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały w sprawie sfinansowania projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odc. „Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kosaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przy tym jednym z warunków podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą jest wskazanie formy zabezpieczenia umowy. W naszej ocenie najlepszą i najmniej kosztowną formą zabezpieczenia umowy jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Wartość zabezpieczenia ustala się w kwocie 7.807.070,35 zł tj. 60% ogólnej wartości projektu. Zabezpieczenie ustanowione zostanie na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

Radny Jan Kuczyński – jaki jest udział Gminy Piątnica w tym przedsięwzięciu?

Jan Olszewski – wynosi on 40 % wartości zadania, przy tym będziemy zmieniać zawarte porozumienia w tej sprawie w kwestii dotyczącej terminu realizacji inwestycji, okres wykonania zadania przeniesiony jest w całości na 2010 rok.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu ,,Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzym-Żelechy-Kosaki” została podjęta 14 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/152/09 z dnia 18 listopada 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Objaśniając dodała – zmiana dotyczy terminu realizacji inwestycji a zatem również przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu łomżyńskiego z roku 2009 na rok 2010. Dnia 31 sierpnia 2009r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z w/w inwestycją. Termin wykonania zamówienia określono na 2 miesiące. Oferty można było składać do dnia 22 września br. Do siedziby Muzeum nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie o udzielenie zamówień zostało unieważnione. Tym samym dnia 22 września br. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert wyznaczono do 15.10.2009r. i wpłynęły dwa zgłoszenia. Termin wykonania robót 31.05.2010 r. Spowodowane jest to długim okresem oczekiwania na materiały – granit, który jest niezbędny do wykonania zadania w zaplanowanym okresie. Zmieniona uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego stanowić będzie podstawę do zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który w ramach PROW współfinansuje zadanie.

Przewodniczący Rady – jaka jest wartość inwestycji?

Anna Archacka – jest to kwota 411.000 zł, natomiast po przetargu oferent zaproponował 50 % tej kwoty – 207.000 zł. Jest to firma, która posiada duże doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych prac remontowo-budowlanych. Ponadto zaoferowała nam granit polski – strzegomski, natomiast inny oferent za wyższą cenę zaoferował nam granit chiński.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 14 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/153/09 z dnia 18 listopada 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady udzielił głosu pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Izabela Grochowska – poinformowała, że Zarząd PFRON zwiększył środki na realizację zadań o 62.137 zł. Dodatkowe środki zamierzamy przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, czyli przede wszystkim dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania os. niepełnosprawnych, dofinansowanie do środków ortopedycznych i do środków pomocniczych oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Ta sytuacja zwiększyć ilość osób, które zostaną objęte naszą pomocą. Mamy 23 wnioski od osób dorosłych opiewających na kwotę 16.000 zł, 5 wniosków związane z pomocą dzieciom, także zamierzamy wspomóc niepełnosprawnych w zakresie remontu łazienki i wybudowania podjazdu. Jeszcze pozostanie mała rezerwa, którą wykorzystamy w listopadzie i grudniu br.
Jest to nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale jak wiemy w każdej dziedzinie nastąpiło zmniejszenie środków przekazywanych przez organy administracji centralnej.

Radna Barbara Zalewska zapytała czy dodatkowe środki zostały już w części rozdysponowane.

Izabela Grochowska poinformowała, że środki te będą rozdysponowane od przyszłego tygodnia – po powrocie Dyrektora PCPR z urlopu.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Stefan Popiołek poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 14 głosami „za” głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/154/09 z dnia 18 listopada 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Marian Knopkiewicz – zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Radny Wojciech Kubrak – czym różni się działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach od działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie.

Marian Knopkiewicz – jest udzielany inny rodzaj wsparcia.

Radny Wojciech Kubrak – a jeżeli chodzi o beneficjentów, jakie są różnice?

Marian Knopkiewicz – WTZ w Marianowie przyjmują raczej osoby z upośledzeniem umysłowym, natomiast my przyjmujemy osoby z chorobami psychicznymi.

Radny Wojciech Kubrak – z czego wynikają braki finansowe, o których pan wspominał? Czy nie znaliście budżetu jaki otrzymacie ze środków wojewódzkich?

Marian Knopkiewicz – niestety, spodziewaliśmy się większych środków.

Radny Krzysztof Chrostowski – w mojej ocenie, aby zmniejszyć i zracjonalizować koszty należy jak najszybciej wprowadzić pobyt stały. Takie rozwiązanie zdecydowanie obniży koszty dowozu, które sięgają kilkuset złotych.

Marian Knopkiewicz – właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania jednej z kondygnacji na potrzeby pobytu dziennego.

Starosta – zasadnicza różnica dotycząca beneficjentów WTZ i Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach polega na tym, że WTZ przyjmują osoby, których stan zdrowia i upośledzenia generalnie nie ulegnie zmianie.
Natomiast braki finansowe wynikają w dużej mierze z tzw. kryzysu w gospodarce narodowej i światowej.

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie działań na rzecz uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na czerpanie dochodów z przekazywanego 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Z kolei została zarządzona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.10 Po zakończeniu przerwy głos zabrał Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, który za pośrednictwem prezentacji multimedialnej omówił sprawozdanie z działalności PUP w Łomży za I półrocze 2009 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski wyraził przekonanie, że walka z kryzysem gospodarczym powinna przejawiać się w refundowaniu zatrudnienia nowych pracowników przede wszystkim przez prywatnych przedsiębiorców. Wobec czego urzędy pracy powinny kierować bezrobotnych do przedsiębiorców w ramach refundowanych form zatrudnienia.

Mieczysław Bieniek – większość z około 14 mln zł rozdysponowanych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu to refundacje na utworzenie stanowiska pracy – ponad 110 stanowisk i ponad 200 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności.

Starosta podkreślił, że w ramach spółdzielni socjalnej, która ze środków zewnętrznych jest uruchamiana na terenie powiatu łomżyńskiego będzie możliwa pomoc osobom, które same nie dałyby sobie rady na współczesnym rynku pracy. Spółdzielnia ta będzie jedną z pierwszych tego typu w naszym regionie i na jej utworzenie otrzymamy około 800.000 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.11 Mariola Czarnecka – pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni w roku szkolnym 2008-2009 (pełna treść ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 Artur Macioch – przedstawiciel Nadleśnictwa Nowogród zapoznał zgromadzonych z informacją nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2009 roku na obszarze Powiatu Łomżyńskiego podlegającymi pod kompetencje Nadleśnictwa Nowogród (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – czy tylko cechowanie drewna wchodzi w zakres nadzoru nad lasami niepaństwowymi?

Artur Macioch – nie, cechowanie drewna to tylko niewielka część zadań związanych nadzorem nad lasami.

Przewodniczący Rady – czy nadleśnictwa prowadzą sprzedaż sadzonek także podmiotom prywatnym?

Artur Macioch – tak.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.13 Sławomir Pieniek – przedstawiciel Nadleśnictwa Łomża zapoznał zgromadzonych z informacją nt. realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2009 roku na obszarze Powiatu Łomżyńskiego podlegającymi pod kompetencje Nadleśnictwa Łomża (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – czy osoba wycinająca drzewa ma obowiązek odsadzenia wyciętego lasu?

Sławomir Pieniek – tak, ma taki obowiązek wypełnić w ciągu 5 lat.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 Lech Malinowski – Sekretarz Powiatowego Zrzeszenia ,,Ludowe Zespoły Sportowe” przedstawił informację z realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconego Zrzeszeniu w 2009 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.15 Zdzisław Dobrowolski – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży omówił sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2008/2009 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.16 Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne pytania bądź uwag odnoszące się do informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok Przewodniczącemu Rady i Staroście Łomżyńskiemu (informacje stanowią załącznik nr 12 i nr 13 do niniejszego protokołu).

Wobec ich braku ogłosił przejście do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Ad.17 Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski – w odpowiedzi na interpelację radnego Wojciech Kubraka informuję, że pozostała część odcinak szlaku nadbiebrzańskiego to około 2,2 km, wg wartość kosztorysowej koszt realizacji tej inwestycji to 1,3 mln zł. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na tę inwestycję. Na dzień dzisiejszy posiadamy informację, że Burmistrz może dołożyć maksymalnie 300.000 zł do tej inwestycji. W związku z tym nie mamy możliwości dokończenia tego odcinka drogi powiatowej.
Poza tym inne gminy już podjęły uchwały o przeznaczeniu środków na drogi powiatowe, czyli mamy konkretne odpowiedzi i propozycje – poparte dokumentami.

Radny Lech Szabłowski – jakie odcinki do modernizacji zadeklarował Wójt Gminy Śniadowo?

Wicestarosta Łomżyński – złożył pisemną deklarację obejmującą szereg odcinków dróg powiatowych, jeżeli jest pan zainteresowany szczegółami to proszę o kontakt po sesji i zapoznam Pana ze wspomnianym pismem. Jednak należy liczyć się z tym, że Wójt może po raz kolejny zmienić zdanie w tych sprawach.

Starosta – w przyszłym roku ilość inwestycji jest bardzo duża i z tego powodu musimy mieć pewną rezerwę. Nie wiem jak ukształtują się rozstrzygnięcia przetargów. Umówiliśmy się, że samorządy gmin wyartykułują na piśmie swoje propozycje inwestycyjne i jeszcze w grudniu br. będziemy zawierać porozumienia.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do problemowego zagadnienia.

Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski – w odpowiedzi na interpelację radnej Ireny Przybylak informuję, że nasz samorząd przeznacza – jako udział własny w inwestycji – 300.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki w kwocie znacznie większej od naszej pochodzą z dofinansowania zewnętrznego i z tego powodu jest możliwe zmodernizowanie tzw. drogi żabkowej. Ponadto Wójt nie złożył nam żadnej deklaracji w przedmiocie sfinansowania wymaganego udziału własnego w inwestycjach na problemowej drodze. W innym przypadku nie ma sensu wykonywać dokumentacji tylko po to, aby leżała na półce.

Starosta – to jest absurd, że stawiany jest zarzut, iż powiat robi ekologiczne drogi – kosztem bezpieczeństwa dzieci, są pewne działania i przeznaczane na to środki i my korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł. Droga ta mogłaby w ogóle nie być remontowana, jednak my pozyskaliśmy na ten cel środki zewnętrzne. Nie można dopuszczać do takich komentarzy. Jeszcze raz podkreślam – środki na modernizację wspomnianego odcinka w zdecydowanej większości pochodzą z Ekofunduszu, dzięki czemu przy bardzo niskim udziale finansowym powiatu będziemy zmodernizowany ponad 1 km drogi, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Nie powinno to być tak odbierane, że przeznaczane są środki na ochronę płazów a nie na bezpieczeństwo dzieci.
Trzeba pamiętać, że przy każdej drodze mieszkają ludzie. My jako priorytet realizujemy inwestycje na drogach, które są nieprzejezdne, a nie na tych gdzie się poprawia komfort jazdy.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do problemowego zagadnienia.

Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski – w odpowiedzi na drugą interpelację radnej Ireny Przybylak informuję, że ten problem będzie wykonany ze środków bieżącego utrzymania, o ile nie okaże się, iż to zbyt kosztowne przedsięwzięcia. Należy oszacować koszty tego zadania i wówczas poznamy nasze możliwości.

Starosta – ten problem pod względem technicznym powinien rozwiązać Dyrektor ZDP w Łomży i na pewno to uczyni.

Radny Krzysztof Chrostowski – w tej kwestii proponuję zwołanie posiedzenia wyjazdowego, nie może tak być, że takie zagrożenia powstają na drogach powiatowych.
Pan Dyrektor w mojej obecności obiecywał wykonanie pewnych prac drogowych podczas posiedzenia wyjazdowego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – kwestia ta wynika z tego, że nie ma w tym miejscu odprowadzenia wody, właściciele okolicznych posesji robią nasypy, aby woda nie zalewała ich działek, przez co woda zbiera się na drodze. W tej sprawie interweniowaliśmy już wielokrotnie, jednak nie mamy uprawnień, aby wejść na czyjąś działkę. Jedynie możemy przekopywać co jakiś czas pobocze drogi, aby zrobić ujście napływającej wodzie. Właściciel działki nie zgodził się na przepływanie wody, nawet po rozmowach z Wójtem Gminy.
Każdy problem można rozwiązać, jedynie Rada musi przeznaczyć na to środki. Poza tym z jedną koparką nie nadążamy z tego typu pracami, musimy nią obsługiwać ponad 530 km dróg.

Przewodniczący Rady – w tej sprawie powinno być pisemne zgłoszenie do mnie a ja skieruję te zgłoszenie do ZDP w Łomży, sprawa ta musi nabrać biegu formalnego, a same zgłoszenie ustne podczas sesji nie nadaje biegu sprawie.
Osobiście ocenia bardzo dobrze pracę Dyrektora ZDP i nie możemy mieć do niego pretensji za wszystkie dziury na drogach powiatu łomżyńskiego.

Radny Jan Kuczyński – w ciągu naszej kadencji nie uda nam się nadrobić zaległości z kilkunastu lat, w moim przekonaniu zrobiliśmy wspólnie z ZDP tyle ile było to możliwe.

Radna Barbara Zalewska – również uważam, że Dyrektor ZDP w Łomży bardzo dobrze realizuje swoje obowiązki i niezwłocznie interweniuje przy zgłaszanych mu problemach.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do problemowego zagadnienia.

Przewodniczący Rady – odnosząc się do interpelacji radnej Barbary Zalewskiej pragnę poinformować, że w przypadku drogi powiatowej Chojny w kierunku Nowogrodu i zagrożenia na skrzyżowaniu na tej drodze, będzie w najbliższym czasie w odległości 200 m od skrzyżowania ustawiony znak ostrzegawczy dotyczący nakazu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Te informacje zostały przekazane mi przez kompetentne osoby.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do problemowego zagadnienia.

Ad.18 W wolnych wnioskach nie omówiono dodatkowych zagadnień.

Ad.19 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXX-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 17 gru 2009 13:18
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2009 13:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2699 razy