BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVIII/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 9 września 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.45.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że zachodzi potrzeba wprowadzenia do porządku obrad – po punkcie nr 8 – dwóch tematów:
 w zakresie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa,
 oraz w zakresie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2009 roku projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w tej sprawie.
Wobec braku uwag lub pytań odnoszących się do zgłoszonej propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego poszerzenie porządku sesji o ww. dwa zagadnienia zostało przyjęte 17 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).
Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 17 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2009 roku projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w tej sprawie.
11. Informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
12. Informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
13. Informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
14. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straż Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2009 roku.
15. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2008 rok.
16. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie Caritas Diecezji Łomżyńskiej
17. Informacja nt. działalności PKS w Łomży.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: Od XXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 czerwca 2009 roku, odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 30 czerwca 2009 roku Zarząd Powiatu:
● przyjął porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo,
● zapoznał się z pisemną informacją Dyrektora ZDP o stanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2009 r.,
● rozważył możliwości złożenia wniosku do PFRON-u w zakresie likwidacji barier architektonicznych,
● podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
W dniu 15 lipca 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego:
● rozpatrzono wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń,
● przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży,
● podjęto 3 uchwały: w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego; w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok; w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok; rozpatrzono wniosek Dyrektora ZDP o wyrażenie zgody na przeniesienie środków finansowych.
W dniu 30 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd:
● rozpatrzył 2 informacje finansowe za I półrocze 2009 roku złożone na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przez: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie,
● rozpatrzył informację i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2009 r.
● podjął 3 uchwały: dwie w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu i rozpatrzył pismo Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie zwiększenia środków budżetowych.
W dniu 10 sierpnia 2009 r, odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu podczas którego:
● przyjęto porozumienie pomiędzy powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród zmieniające porozumienie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród,
● podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
W dniu 26 sierpnia 2009 r, odbyło się piąte posiedzenie Zarządu podczas którego:
● rozpatrzono informację finansową za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków finansowych,
● przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
● zaopiniowano projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”,
● rozpatrzono informację i podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2009 r,
● podjęto 6 uchwał: w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród; w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem; w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego ”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok,
● zapoznano się z porządkiem obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu,
● przyjęto porozumienie z Gminą Zbójna w sprawie realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Laski Osowiec.
W dniu 2 września 2009 r, odbyło się szóste posiedzenie Zarządu podczas którego:
● rozpatrzony został wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń,
● przyjęto 2 projekty uchwały Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa; w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2009 roku projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w tej sprawie,
● podjęto 2 uchwały: w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nowogród; w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Akademia Współczesnego Sołtysa”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
● przyjęto porozumienie w sprawie zmiany porozumienia z dnia 10 sierpnia 2009 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród,
● zapoznano się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o stanie przygotowań wniosków do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych,
● rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem o zawarcie umowy zlecenia na zakończenie działalności finansowej Zespołu Szkół.
Ponadto Starosta wymienił wydarzenia i uroczystości, w których uczestniczył osobiście lub jego zastępca.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny – Tomasz Wysocki – chciałbym zapytać jakie były podjęte działania w zakresie współpracy z samorządem gminy Śniadowo dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej Śniadowo – Osobne? Jakie dokumenty w tym przedmiocie przygotował samorząd powiatu łomżyńskiego? Kiedy dokumenty otrzymała gmina Śniadowo, czy miała czas na wydanie decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej?

Radna – Barbara Zalewska – pragnę zapytać jakie działania są podejmowane w zakresie odcinak drogi na terenie gminy Nowogród – Serwatki – Kupnina, który miał być przebudowany w porozumieniu z samorządem kolneńskim?

Radny Stefan Żebrowski – Wójt Gminy Wizna prosił mnie o zadanie pytań: dlaczego nie ma realizacji inwestycji na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zanklewo? Co z dokumentacją na odcinek drogi w miejscowości Kokoszki – miała być wykonana do lipca br.? Wójt już przeznacza pieniądze na inny cel.
Ponadto chciałbym zapytać czy właściwie jest dysponowany sprzęt ZDP w Łomży? Dlaczego pracuje na terenie gminy Przytuły na prywatnych nieruchomościach a nie na drogach powiatowych?

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań lub interpelacji poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie lub w punkcie 18-tym. Z kolei ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 19 grudnia 2008 roku budżet powiatu zamknął się po stronie dochodów kwotą – 17.342.687 zł, a po stronie wydatków kwotą – 18.594.921 zł i deficytem budżetowym w wysokości – 1.252.234 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu do 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do wysokości – 19.678.913 zł, a po stronie wydatkowej do wysokości – 21.730.989 zł. Tym samym w sprawozdawanym okresie plan dochodów wzrósł o 2.336.226 zł, a plan wydatków o 3.136.068 złotych, zaś deficyt budżetowy powiększony został do wysokości 2.052.076 zł. Zmiany budżetu wywołane zostały powstającymi nowymi przesłankami np.: decyzjami organów rządowych zwiększającymi bądź zmniejszającymi przyznane pierwotnie subwencje i dotacje celowe na zadania rządowe zlecone powiatowi ustawowo. Przykładowo wymienię trzy największe zmiany i tak:
1) o 1.532.000 zł powiększono budżet z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Państwa na przebudowę drogi powiatowej Chmielewo – Grądy – Sławiec;
2) o 238.574 zł podwyższono budżet w dodanej dotacji z Funduszu Pracy;
3) o 640.966 zł zwiększono plan w wyniku uzyskania dotacji rozwojowej na realizacje projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Natomiast deficyt budżetowy został powiększony o kwotę 799.842 zł na zabezpieczenie potrzeb instytucji kultury (350.000 zł) w związku z nie przyznaniem dotacji przez Ministerstwo Kultury i na nowe zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (450.000 zł). Dodaję, iż zmiany w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczy brak uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała w sposób prawidłowy. Dochody z tytułu subwencji wpływały rytmicznie, w ustawowych terminach a dotacje celowe, w miarę zrealizowanych zadań. Rytmiczna również była realizacja dochodów własnych. Realizując planowane wydatki staraliśmy się przestrzegać zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Zbiorcze wskaźniki wykonania budżetu można uznać za zadawalające. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań wg stanu na 30.06.2009 roku nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych. Ponadto powiat jest wolny od kredytów i pożyczek jak też od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż żadnemu podmiotowi takich zabezpieczeń nie udzielono. Instytucje kultury w 2009 r. finansowane są ze środków powiatu, ponieważ, nie przyznano żadnej dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ich działalności. Ponadto ocenia się, że będzie zapewniona realizacja zadań obligatoryjnych z zakresu pomocy społecznej w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są po części ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym niemniej powinno się zmierzać do uzyskania „w zamknięciu rocznym” jak najlepszej sytuacji finansowej, bo ponieważ będzie trzeba w 2010 roku prawdopodobnie zaangażować środki własne na realizację projektów unijnych oraz pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu, a przede wszystkim zabezpieczyć finansowanie instytucji kultury. Kończąc, jeszcze raz akcentuję obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych szczególnie oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na już istniejący w planie deficyt budżetowy.

Radny Krzysztof Chrostowski – z czego wynika deficyt, o którym Pani wspomniała, czy dotyczy zwiększenia inwestycji?

Barbara Gorzęba – przede wszystkim wynika z zabezpieczenia środków na potrzeby instytucji kultury, które nie otrzymały dotacji z mecenatu Ministra Kultury, prognozy na 2010 rok wskazują, że instytucje te w zasadzie nadal będą w całości finansowane z naszego budżetu.

Radny Jan Kuczyński – czy odnotowaliśmy duże obniżenie przyznanych na początku roku dotacji?

Barbara Gorzęba – w naszym przypadku na tym etapie nie było znacznych cięć dotacji.

Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań i uwag odczytał uchwałę RIO z dnia 2 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku (kopia uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu; informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży wynika z tego, że jeden z członków Rady Społecznej ZPOZ z placówki zamiejscowej – Urzędu Wojewódzkiego nie jest już pracownikiem tej placówki. Wobec tego zachodzi formalna potrzeba zmiany członka Rady. Nową osobę, zgodnie z ustawowymi kompetencjami w tym zakresie, w swoim piśmie wskazał Wojewoda Podlaski. Przepisy jasno wskazują, że skład Rady Społecznej jest powoływany przez radę powiatu na mocy uchwały.

Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVIII/144/09 z dnia 9 września 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8 Edward Jarota – Dyrektor PCPR stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jest konsekwencją wprowadzenia zmian ustawowych, które odnoszą się do świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent – co zostało zapisane w paragrafie 4 ust.4. Dotyczy to głównie kombatantów. W tym zakresie generalnie nie mieliśmy jeszcze zapotrzebowania na pomoc.

Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVIII/145/09 z dnia 9 września 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9 Starosta – Krzysztof Kozicki – na wstępie chciałbym zgłosić drobną autopoprawkę w nazwie uchwały na: „w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie”. Jest to drobna sprawa, ale lepiej precyzuje nasze zamierzenia. Wracając do meritum – zostaliśmy poinformowani jak i inne samorządy, że do 2012 roku zostaną zlikwidowane wszystkie połączenia kolejowe na naszym terenie. PKP likwiduje i zamierza dalej likwidować wszystkie nierentowne linie, przede wszystkim lokalne. Przy tym zamierza rozwijać linie wokół dużych miast, ponieważ są one dochodowe. Część odcinka Sokoły - Śniadowo jest wyłączona z eksploatacji i pociągi jeździć tam nie mogą.
PKP nie może przekazać nieodpłatnie na rzecz prywatnego operatora, ale mogą to uczynić samorządy. Całkowita likwidacja przewozów kolejowych po 2011 roku stanie się nieodwracalna. Obserwowane w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych przewozem towarów koleją zaktywizowało lokalne samorządy do działań mających na celu utrzymanie połączeń kolejowych na terenie powiatu i do miasta Łomży. Liczne spotkania zarówno przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem przewozów w miejsce PKP uzasadniają podjęcie inicjatywy mającej na celu utrzymanie kolei na naszym terenie. Wobec tego powstała inicjatywa kilku samorządów, w zasadzie zapoczątkowana przez Wójta Gminy Sokoły, żeby przejąć od PKP odcinki kolejowe Łapy – Ostrołęka i Śniadowo – Łomża, a więc powstała możliwość przejęcia od węzła do węzła oraz przekazania dla operatora prywatnego, który będzie eksploatował, zarządzał i spowoduje że ten odcinek będzie istniał. Przyniesie to korzyści gospodarcze dla regionu. Pierwsze spotkania w tej sprawie organizował 2 lata temu poseł Kołakowski i pochodzący z Nowogrodu ówczesny wiceminister Pan Chabetek, który pozytywnie do tematu był nastawiany, ale wybory i zmiana w rządzie sprawiły, że Pan Minister odszedł ze stanowiska i temat upadł. Jednak samorządowcy dalej kontynuują tę inicjatywę, spotykając się i dyskutując na temat możliwości przejęcia kolei. Powstała ostatecznie inicjatywa, że 3 samorządy na poszczególnych powiatach przejmą kolej na swoim terenie. I tak Gmina Sokoły na terenie powiatu białostockiego i wysokomazowieckiego, Powiat Łomżyński na terenie swojego powiatu zaś Powiat Ostrołęcki na swoim terenie. Czy rzecz się uda nie wiadomo, ponieważ PKP zrobi wszystko żeby nie przekazywać ponieważ zainteresowani są sprzedażą i związanymi z tym zyskami. Trudno będzie nam przeforsować przejęcie kolei, ponieważ PKP zrobi wszystko, aby sprzedać jak najwięcej i z chęcią zlikwiduje ten odcinek, tory i inną infrastrukturę sprzeda oraz dużo warte nieruchomości też będzie przeznaczy na sprzedaż. Obecnie kolej wąskotorowa jest niesamowitą atrakcją turystyczną. W latach 70-tych miała taką Łomża w kierunku do Nowogrodu i została rozebrana.
Rada Gminy Sokoły już podjęła stosowną uchwałę i złożyła stosowany wniosek. Samorząd ten jest krok przed nami i przyznam szczerze, że się na nim wzorujemy. Być może w tej chwil – na samym początku – wielkiego biznesu z przejęcia kolei nie byłoby, lecz szansa na jej utrzymanie jest duża.
Wg obliczeń na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie.
Operatorzy prywatni zapowiadają, że spróbowaliby uruchomić kolej towarową oraz przewozy pasażerskie na odcinku Łomża – Białystok oraz Łomża – Ostrołęka – Warszawa. Tory kolejowe na odcinku Ostrołęka – Warszawa są remontowane w celu szybszego poruszania się pociągów. Trzeba planować i powoli realizować cele żeby za 2-3 lata można było korzystać z przewozów pasażerskich kolejowych.
Przejmując kolej nie dopuścimy do zniszczenia tego wielkiego majątku, który powinien działać na rzecz rozwoju lokalnego.

Radny Wojciech Kubrak – czy miasto Łomża nie było zainteresowane przejęciem kolei – analogicznie do miasta Ostrołęka? Ile będzie wynosić wielkość podatku od ewentualnie przejętych nieruchomości.

Starosta – Krzysztof Kozicki – na te pytania odpowiadałem na stałych komisjach Rady Powiatu, jednak Pan radny nie jest ich członkiem.
Trudno mi się wypowiadać za inne samorządy. Przypomnę, że pierwsze spotkania w tej sprawie organizował 2 lata temu poseł Kołakowski i pochodzący z Nowogrodu ówczesny wiceminister Pan Chabetek. Dochodzą do mnie różne informacje w zakresie chęci przejęcia kolei, jednak nikt z naszych samorządowców nie informował mnie o takim zamiarze. W Ostrołęce miasto Łomża złożyło wniosek i uważam, że największe podmioty powinny składać takie wnioski, jednak miasto Łomża nie wyraziło zainteresowania.
Odnosząc się do podatku pragnę poinformować, że jak wiadomo przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z podatkiem od nieruchomości. I w związku z tym, żeby zapobiec sytuacji płacenia podatku, oczywiście jeżeli dojdzie do przejęcia kolei, to po przygotowaniu odpowiednich dokumentów w tym samym dniu zostanie przekazana operatorowi prywatnemu. Zadaniem takiego operatora jest prowadzenie kolei, utrzymanie i płacenie podatków. Należy to wszystko przygotować w odpowiednich umowach i dokumentach. Wydaje mi się, że o temacie mamy sporą wiedzę, sprawy administracyjne są daleko posunięte a ryzyko w zasadzie nie istnieje. Jeżeli PKP zgodzi się na podpisanie umowy i przekaże to przed aktem sprzedaży muszą być przygotowane inne dokumenty i umowy, więc czeka nas zapewne jeszcze bardzo dużo wysiłku, aby sfinalizować całą tę sprawę. Istnieje także inna możliwość płacenia podatku. Powiat płaci podatek od nieruchomości a gminy podejmują uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu, która będzie określała wysokość naliczonego podatku. Podsumowując, ja zagrożeń dotyczących tego tematu nie widzę, może jednak okazać się, że PKP będzie szukać rozwiązań żeby nie przekazać kolei.
Jak mówiłem wg obliczeń na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie, a przy około 200.000 ton transport jest już opłacalny.
Aktualnie ze wschodu trafia na nasz rynek węgiel ze wschodu, który jest tańszy i bardziej kaloryczny i mógłby być on transportowany koleją.

Radny Lech Szabłowski – zastanawiam się czy miasto Łomża nie będzie miało pierwszeństwa co przejęcia majątku na swoim terenie – np. kolei do granic administracyjnych miasta?

Starosta – Krzysztof Kozicki – ta uchwała nakłada na Zarząd cały szereg problemów, może być tak, że PKP wymyśli kruczki, aby nie dopuścić do przekazania majątku kolei. Jednak jeżeli inne samorządy wyrażą chęć przejęcia – szczególnie o większym potencjale, to bardzo dobrze.

Radny Jan Kuczyński – inicjatywa jest bardzo dobra, czy uważacie, że lepiej nic nie robić. Jestem przekonany, że nawet jeżeli jest jakieś ryzyko to należy te prace kontynuować. 1 mln ton po naszych drogach – możemy uniknąć degradacji naszych dróg.

Radny Krzysztof Chrostowski – nie dopuśćmy do rozprzedania tego majątku, to jest nasz obowiązek, aby uratować możliwość przewozów kolejowych.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji RGGWOŚiL – Elżbieta Parzych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVIII/146/09 z dnia 9 września 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10 Starosta – proszę Państwa jakiś czas temu złożyliśmy projekt na rozwój ekonomi społecznej. Jest to nowa dziedzina wsparcia dla osób wykluczonych społecznie i biednych. Na zachodzie ekonomia społeczna rozwija się dynamicznie i tak we Włoszech 90 % usług wykonują spółdzielnie socjalne o tyle u nas dopiero zaczyna się to rozwijać. Jest to dobry sposób na wsparcie dla osób biednych i wykluczonych społecznie. Podstawowym zadaniem powiatu jest wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych i w trudnej sytuacji życiowej. Projekt w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” realizowany będzie przez Miasto Byczyna, które jest koordynatorem projektu. Starostwo Powiatowe w Łomży w projekcie będzie partnerem.
Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na kwotę 88.750,00 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 75.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 13.750,00 zł stanowią wkład własny wszystkich partnerów projektu w jego realizację. Wartość środków dla Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera projektu na realizację zadań ustalona została na kwotę 5.000,00 zł w tym na zadania powierzone – 3.125,00 zł , zaś na zadania własne – 1.875,00 zł. Zadania powierzone to doradztwo prawne i księgowo-finansowe oraz obsługa grantów, zaś zadania własne obsługa administracyjna Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na terenie województwa podlaskiego - powiat łomżyński. Wkład własny na realizację zadań własnych Starostwo Powiatowe w Łomży zobowiązane będzie do przekazania na wskazany rachunek bankowy przez Koordynatora Projektu. Następnie środki w kwocie 5.000,00 zł (3.125,00 zadania powierzone, 1875,00 wkład własny partnera) zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy partnera tj. Starostwa Powiatowego w Łomży przez Koordynatora projektu. Partner projektu musi udokumentować poniesione koszty rachunkami, fakturami itp. Celem projektu jest promowanie spółdzielczości socjalnej, poprzez udzielanie porad prawno-finansowych, a także grantów dla grup nowych spółdzielców, które przyczynić się mają do intensyfikacji procesu tworzenia własnych miejsc pracy przez osoby bezrobotne.
W ramach projektu zamierzamy zorganizować wizytę studyjną do Byczyna, celem zdobycia większego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2009 roku projektu w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w tej sprawie została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVIII/147/09 z dnia 9 września 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

Ad.11 Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – Zakład w I półroczu nie posiadał zobowiązań długoterminowych ani zadłużenia. Półrocze udało nam się zamkną nadwyżką ponad 474.000 zł. Jest to zasługą tego, że w latach poprzednich zainwestowaliśmy środki w informatyzację Zakładu – NFZ zmienił zasady kontraktowania świadczeń i my byliśmy do tego przygotowani. W I półroczu zawarliśmy 3 umowy: na podstawą opiekę zdrowotną, ginekologię i położnictwo. Kontrakty półroczne już zostały przedłużone na tych samych zasadach. Zwiększyliśmy swoje przychody o ponad 6 %, a koszty zwiększyliśmy o ponad 2 %, czyli nie koliduje to z właściwą gospodarką finansową. Minimalne przekroczenia wynikają z realizacji zaleceń Sanepidu, jednak z końcem roku nie powinno być żadnych przekroczeń (informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

Ad.12 Jarosław Cholewicki – Dyrektor ROK w Łomży zapoznał zgromadzonych z informacją finansową za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Reasumując dodał – sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane odpowiednia starania aby zapewnić płynność w realizacji wydatków. Kondycja finansowa naszej instytucji jest nie do końca ustabilizowana. Kryzys finansowy spowodował cięcia budżetowe – nie przyznano naszej instytucji środków finansowych Programu Ministra Kultury – „Mecenat”. W kwietniu 2009r. złożony został projekt w ramach Kapitału Ludzkiego 9.1 „Żywe lekcje nowatorska metoda nauczania na kwotę 1.321 mln zł Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Merytoryczna ocena wniosku nie jest znana. W minionym półroczu otrzymaliśmy dofinansowania do następujących imprez: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 40.000,00 na Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej; z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 45.500,00 na Kurpiowskie ABC – żywe lekcje – 4.500,00, na Ocalmy dla przyszłości – 4.500,00, na Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – 9.500,00, na Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża – 20.000,00, na Dni Kultury Kurpiowskiej – 7.500,00 (pełna treść informacji finansowej za I półrocze 2009 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

Ad.13 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie poinformowała, że należności na 30.06.2009r. to kwota 4609.55 zł. w głównej mierze to VAT naliczony do rozliczenia w kwocie 3.065.62 zł są niewymagalne. Stan zobowiązań to kwota 5145 zł. składa się z otrzymanej dotacji ze Starostwa – 5000 zł i wydawnictwa z ŁTN. Są również niewymagalne. Muzeum Przyrody w I półroczu 2009r. osiągnęło przychody ze sprzedaży usług łącznie z dotacją otrzymaną ze Starostwa w kwocie 241.892,79 zł tj. 44,57 % planu 542.700 zł. Przychody własne (bilety wstępu, fotografowanie, ogniska, noclegi, zwrot za energię cieplną) - 28.934,17 pomniejszenie o 5.800 zł plan 55.000 pomniejszone wyk. 52,6 %. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek - 11.160,13 po pomniejszeniu 5.000 plan 32.000 wykonanie 34,87 %. Darowizny 168.29 plan 10.000 wyk. 1.68%. Refundacja wynagrodzeń - 25.606,09 plan 56.000 wykonanie 45,72 %. Inne dofinansowania (Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, Urząd Miasta) – 11.365,89 plan 26.000 wykonanie 43,17 %. Odsetki bankowe plan 2.700 wykonanie 0. Razem przychody własne - 93.89,79 plan 217.700 wykonanie 43,13 %. Dotacja przyznana na 2009 roku ze Starostwa – 325.000 zł w pierwszym półroczu otrzymano 148.000 zł. co stanowi 45,5 % planu. Koszty zamknęły się w kwocie 254.708,92 zł. co stanowi 46,93 % planu. 542.700 zł – płace – 136.889,51 plan 294.000 46,56 % - narzuty do płac – 24.342,85 plan 51.000 47 % - wynagrodzenie bezosobowe – 11.582 zł plan 31.000 37,36 % - energia, woda, drewno – 28.822,82 plan 40.000 64,55 % - zakup materiałów – 17.697,54 plan 37.000 47,83 % - usługi obce – 10.639,60 plan 24.000 44,33 % - pozostałe wydatki – 27.724,60 plan 65.700 zł. Środki finansowe na 30.06.2009r. wynoszą 28.196,11 zł są przeznaczone na realizację programów (otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża, wkłady własne do realizacji programów oraz zakup drewna. Budżet jest realizowany w miarę uzyskiwania dochodów własnych i przyznanych dotacji. W I półroczu 2009r. Muzeum uzyskało przychody zbliżone do analogicznego okresu roku ubiegłego. Obniżenie własnych przychodów o kwotę 10.800 zł spowodowane było koniecznością przekwalifikowania środków własnych na inwestycje w celu opłacenia faktury za wykonanie projektu architektonicznego budowlanego ścieżki edukacyjnej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego NFOŚiGW w Warszawie. Będzie też realizowany wniosek w ramach PROW Działania 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Rewaloryzacji zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” na kwotę 411.000 zł. W celu obniżenia kosztów w I półroczu 2009 roku Muzeum zatrudniło 5 osób z Powiatowego Urzędu Pracy. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa i podejmowane są stosowane poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów w zakresie poszukiwania nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum. W tym celu składane są kolejne wnioski.
Na zakończenie Anna Archacka podziękowała sponsorom, którzy systematycznie wspomagają Muzeum Przyrody (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – stwierdził, że uczestnicząc w różnych znamienitych uroczystościach organizowanych w Muzeum Przyrody doszedł do wniosku, iż należy rozbudować bazę tej jednostki, bowiem jest zbyt mało pomieszczeń, aby pomieść przybyłych gości.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.14 Ireneusz Denysiuk – Komendant Miejski Państwowej Straż Pożarnej w Łomży przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I półrocze 2009 roku (przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski – zapytał czy są znane już przyczyny powstania pożaru w Hotelu Baranowski w Piątnicy?

Ireneusz Denysiuk – poinformował, że przyczyny wspomnianego pożaru nadal ustala policja, prokuratura oraz rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.15 Waldemar Gołaszewski – zapoznał zgromadzonych z najistotniejszymi elementami informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za 2008 rok (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Radny Alfred Szymański – podziękował za tak dokładne i precyzyjne opracowywanie niniejszych informacji składanych corocznie, które stanowią doskonały materiał informacyjny dla pracowników odr-ów.

Radny Krzysztof Chrostowski – wyraził podobne przekonanie jak przedmówca.

Radny Lech Szabłowski – zapytał na jakiej podstawie są przeprowadzane kontrole w gospodarstwach rolnych.

Waldemar Gołaszewski – poinformował, że kontrole takie są przeprowadzane na zasadzie interwencji – najczęściej na skutek powiadomienia sąsiadów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.16 Maria Kolejta – księgowa DPS w Tykocinie zapoznała zgromadzonych z najistotniejszymi elementami informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie Caritas Diecezji Łomżyńskiej (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.17 Mirosław Grajewski – omówił działalność PKS w Łomży, po czym na prośbę Przewodniczącego Rady przedstawił wskaźniki, które decydują o kosztach wynajmu taboru samochodowego PKS.

Z kolei odpowiadając na pytania radnego Krzysztofa Chrostowskiego podkreślił, że PKS w Łomży nie jest właścicielem dworca autobusowego, wobec czego musi płacić na rzecz samorządu miejskiego duże kwoty za dzierżawę.
Ponadto poinformował, że bilety ulgowe – ich wysokość są kwestią poszczególnych połączeń i analizy rentowności tych połączeń. Dodał także, że PKS w Łomży stara się wynagradzać swoich lojalnych klientów, stosując karty rabatowe dla osób zakupujących zarówno gaz LPG jak i olej napędowy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę oraz Dyrektora ZDP w Łomży o udzielenie odpowiedzi na zadane interpelacje dotyczące:
1.) podjętych działań w zakresie współpracy z samorządem gminy Śniadowo dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej Śniadowo – Osobne oraz dokumentów jakie w tym przedmiocie przygotował samorząd powiatu łomżyńskiego, także tego kiedy dokumenty otrzymała gmina Śniadowo, czy miała czas na wydanie decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej,
2.) podjętych działań w zakresie odcinak drogi na terenie gminy Nowogród – Serwatki – Kupnina, który miał być przebudowany w porozumieniu z samorządem kolneńskim?
3.) Kwestii realizacji inwestycji na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zanklewo oraz wykonania dokumentacji na odcinek drogi w miejscowości Kokoszki,
4.) Kwestii dysponowania sprzętem ZDP w Łomży.

1.) Marek Dworakowski – precyzyjnej odpowiedzi udzielę Panu radnemu po otrzymaniu odpowiedzi od Wójta Gminy Śniadowo – jeżeli chodzi o drogę Śniadowo – Osobne. Wójt nie wydał jeszcze decyzji lokalizacyjnej, więc nie wiadomo czy uda się tę inwestycję zrealizować w roku bieżącym.

2.) Odpowiadając na kolejną interpelację stwierdził – porozumienie zawarte z samorządem kolneńskim straciło już ważność, na posiedzeniu Zarządu rozważymy i podejmiemy decyzję w kwestii reaktywacji działań na rzecz przebudowy ciągu Kupnina – Serwatki. Rozmowy z Burmistrzem są systematycznie prowadzone.

Radny Stefan Żebrowski – pragnę dodać jeszcze, że odbyło się spotkanie w listopadzie 2008 roku w obecności mojej, Dyrektora ZDP, Wójta Gminy Wizna i lokalnych mieszkańców miejscowości Kokoszki, gdzie padły deklaracje, że zostanie zrobiona dokumentacja. Do dnia dzisiejszego jej nie ma, to jest niepoważne.

3.) Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży odpowiadając na trzecią interpelację stwierdził – kosztorys na realizację inwestycji na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zanklewo opiewał na kwotę znacznie wyższą niż 100.000 zł, które zawierało porozumienie. Uprzedzałem, że jest to zbyt mała kwota na modernizację tego odcinka. Same roboty ziemne zostały wycenione na ponad 90.000 zł. Spowodowało to unieważnienie przetargu i ogłoszenia ponownego. Po obniżeniu korpusu drogi – ponieważ nie ma pieniędzy – został rozstrzygnięty przetarg. Na dzień dzisiejszy brakuje nam 15.000 zł.
Odnosząc się do miejscowości Kokoszki potwierdzam, że uczestniczyłem w spotkaniu. Jednak sołtys i mieszkańcy podkreślali, że chcą porządnej drogi, a nie tego co proponował Pan Wójt. Rozmawiałem z Panem Łazarskim – projektantem, który zaproponował ponad 40.000 zł za wykonanie dokumentacji. Po rozmowach z innymi projektantami udało mi się znaleźć wykonawcę tańszego, ponieważ na dokumentację mieliśmy zabezpieczone jedynie 23.000 zł. Jednak wykonanie dokumentacji wiąże się z określonym czasem – kilku miesięcy.

Radny Stefan Żebrowski – proszę o pełną odpowiedź na piśmie w sprawie moich interpelacji.

Jan Olszewski – na pewno sporządzimy taką odpowiedź.

Radny – Jan Kuczyński – jeszcze raz podkreślam, że powinniśmy robić porządne drogi, może być ich mniej, ale o odpowiedniej nawierzchni.

Przewodniczący Rady – osobiście zauważyłem, że załatwiamy sprawy za wójtów, burmistrzów i inne instytucje, wynika to z braku odpowiedniej komunikacji pomiędzy poszczególnymi samorządami. Przez to zaczynamy być obwiniani o rzekome zaniechania i inne niekorzystne działania. Osobiście dobrze oceniam pracę ZDP w Łomży.

Radny – Jan Kuczyński – przeznaczamy 1/3 budżetu na inwestycje, nasze działania są wyjątkowo skuteczne, pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych źródeł, możemy być przykładem dla innych.

Radny – Lech Szabłowski – zaznaczył, że powyżej omawiane problemy powinny być rozstrzygane przez starostów lub Zarząd Powiatu, natomiast na interpelacje radnych należy udzielać precyzyjnych odpowiedzi, wtedy nie będzie takich niejasności.

Starosta – Starosta Łomżyński tak jak już zostało powiedziane, na interpelacje zostaną udzielone wyczerpujące, pisemne odpowiedzi. Z większością gmin współpracuje nam się bardzo dobrze. Przed kampanią wyborczą zaczynają się bardziej nerwowe sytuacje, w których u niektórych górę biorą emocje, jednak działania nasze przynoszą corocznie co najmniej 10 km nowych dróg. Jest to moim zdaniem bardzo dobry wynik.
Na kolejne lata mamy przygotowanych wiele inicjatyw i projektów. Kolejna sesja będzie poświęcona sprawom drogowym, a w pierwszej kolejności na posiedzeniach komisji szczegółowo omówimy wszystkie niejasności.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.19 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński, który poinformował, że istniej możliwość uczestnictwa w pikniku integracyjnym, zgłoszenia przyjmuje Wydział ORiK Starostwa Powiatowego.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.20 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVIII-mej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 1 paź 2009 08:14
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2009 08:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2636 razy