BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVII/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 22 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady wręczył pamiątkowe medale radnym nieobecnym podczas obchodów 10-lecia Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Jan Kuczyński – serdecznie dziękuję za te uhonorowanie, uważam, że Powiat ma się czym poszczycić w swoim 10-letnim dorobku i będę dokładał starań, aby w kolejnych latach nasz Powiat rozwijał się w jeszcze większym stopniu.

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku poinformował, że na aktualnej sesji z przyczyn losowych nie zostanie zrealizowane wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2008 roku w powiecie łomżyńskim.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji. W zarządzonym głosowaniu zaproponowane zmiany zostały przyjęte 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 16 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego
11. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. ,,Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2008 rok.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. ,,Programów przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w 2008 roku i ich efektywność”.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVI-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVI-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 kwietnia 2009 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2009 roku Zarząd Powiatu: rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Śniadowo: o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na nieruchomości stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego położonej w Śniadowie przy ul. Leśnej (użytkownik ZPOZ); a także wniosku o udostępnienie części działki stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego z przeznaczeniem na drogę gminną. Ponadto podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa i udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego; przyjął porozumienie z Gminą Śniadowo w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego przekazania w zarząd przez Powiat Łomżyński Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych; rozpatrzył sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2008 rok, bilansu za 2008 rok i planu rzeczowo-finansowego na rok 2009. Zarząd również podjął 3 uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2008 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku. Z kolei zdecydował o wytypowaniu drugiego Członka Zarządu Powiatu do podpisania umowy z Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań publicznych w ramach konkursu ofert; zapoznał się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o planach i zamierzeniach w sprawach drogowych.
W dniu 15 maja 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego: podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nad nieruchomościami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem; przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego; zapoznano się z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej PKP własność gruntów położonych na terenie Śniadowa i Starego Ratowa, przyjęto sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2009 roku i podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości premii za I kwartał 2009 r. Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; przyjęto porozumienie z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły; przyjęto porozumienie z Gminą Łomża w sprawie przekazania w zarząd Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego odcinka drogi gminnej na czas jej remontu; przyjęto porozumienie między Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo dróg powiatowych na czas ich remontu; podjęto 2 uchwały: w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Łomża. Aktualizacja na lata 2008-2015”; oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora ZDP na temat dewastacji i kradzieży odsadzanych drzewek.
W dniu 29 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd: rozpatrzył wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży; rozpatrzył 2 wnioski Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew: na terenie Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie; na terenie Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Drozdowie i podjął 2 uchwały: w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Śniadowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego; oraz w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Drozdowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego. Podjął również uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Nowogród nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego; i w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy Nowogród. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej; zatwierdził arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży; podjął uchwałę w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego (monitor dla ROK).
W dniu 15 czerwca 2009 r, odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu podczas którego: rozpatrzono wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 r.; rozpatrzono wniosek Dyrektora ROK w Łomży o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 r.; przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r., projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego; podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok oraz uchwałę w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego (monitor dla ROK); rozpatrzono wniosek radnego Andrzeja Piotrowskiego w sprawie wyasygnowania środków na remont pomieszczenia w budynku gospodarczym GLR w Drozdowie na punkt apteczny; Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację zadań będących przedmiotem projektu realizowanego w ramach PEFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II” – likwidacja barier. Zarząd zapoznał się też z porządkiem obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 wczoraj zakończyły się XVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej,
 otwarcie IX Polonijnych Igrzysk Młodzieży,
 uroczystości upamiętniające męczeńską Śmierć Św. Brunona z Kwerfurtu, uważam, że było to wydarzenie bez precedensu,
 19 czerwca br. uczestniczyłem w posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Kapitał Ludzki, rok temu wiele projektów naszych uzyskało wymaganą akceptację, aktualnie samorządy złożyły bardzo dużo wniosków, wobec tego rywalizacja w samorządach i organizacjach pozarządowych ciągle rośnie. Napłynęło 240 projektów. W związku z dużą liczba wniosków ich ocena może przedłużyć się aż do sierpnia br.,
 17 czerwca odbyły się akademickie targi pracy organizowane przez PWSIiP i OHP,
 19 czerwca mieliśmy walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej, został wyłoniony nowy Zarząd LOT, w związku tym myślę, że organizacja ta jeszcze bardziej zaktywizuje swoją działalność,
 9 czerwca brałem udział w spotkaniu z Prezesem ARiMR, ma on plany odnoszące się do przejęcia budynku, chce on przejąć go na swoją siedzibę, w tej kwestii uzyskał nasze poparcie,
 2 czerwca odbyło się otwarcie kolejnej edycji Teatru w Walizce,
 1 czerwca uczestniczyłem w otwarciu obiektów sportowych Orlika w Pniewie,
 31 maja w Piątnicy odbyły się obchody 85-lecia PSP z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 22 maja odbyło się doroczne spotkanie w Prokuraturze dotyczące kwestii zwalczania przestępstw. Prokurator złożył deklarację, że jeżeli zajdzie potrzeba to chętnie złoży na forum Rady informację z zakresu zwalczania przestępczości i utrzymania bezpieczeństwa, wobec tego proszę radnych o ewentualne wnioski w tej sprawie,
 4 maja obchodziliśmy 10-lecie Powiatu Łomżyńskiego,
 W siedzibie Starostwa odbyło się także kolejne spotkanie poświęcone reaktywacji kolei, po przygotowaniu materiałów poproszę odpowiednie stałe komisje Rady Powiatu o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Na terenie niektórych powiatów przyległych do naszego powiatu są już opracowane koncepcje w zakresie przejęcia odcinków kolejowych, które kolej zamierza zamknąć. Analogicznie planujemy ewentualne przejęcie takich odcinków na terenie powiatu łomżyńskiego i przekazanie ich prywatnemu operatorowi, który będzie posiadał doświadczenie i właściwe przygotowanie do realizacji zadań dotyczących przewozów towarowych, w przyszłości także rozważamy uruchomienie przewozów pasażerskich.
 Odbył się cały szereg szkoleń z procedur przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 Przystąpiliśmy do programu ISO 9001, usprawniającego działania urzędu, wiąże się z tym cały szereg szkoleń dla urzędników,
 Ponadto na posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży przyjęliśmy plan inwestycyjny na rok bieżący, ponadto omówiliśmy aktualną sytuację Zakładu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna – Barbara Zalewska – chciałabym zapytać jak wygląda realizacja inwestycji, która miała być wykona na terenie naszego powiatu i powiatu kolneńskiego, z godnie z właściwą Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego podjętą na XIV Sesji.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – wniosek o dofinansowanie w ramach ministerialnej rezerwy drogowej nie uzyskał wymaganej akceptacji, ponieważ przyjęte priorytety nie uwzględniały takich inwestycji. W tej chwili zastanawiamy się nad możliwościami złożenia projektu w ramach tzw. schetynówek. Rozmów jeszcze nie było z samorządem kolneńskim. Dokumentacja jest gotowa, jednak należy mieć świadomość, że wymagany jest udział 50 % wartości inwestycji.

Radna – Barbara Zalewska – rozmawiałam z przedstawicielami powiatu kolneńskiego i są oni zainteresowani modernizacją problemowej drogi.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – wobec tego podejmiemy dalsze rozmowy w tym przedmiocie.

Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński – projekty z rezerwy ministerialnej nie przeszły, bowiem zostały przyjęte kryteria, które zakładały w zasadzie tylko inwestycje mostowe, o tym informowaliśmy na sesji. Natomiast w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – tzw. Schetynówek, samorząd może złożyć maksymalnie 2 projekty. Najbardziej pilna drogą bezsprzecznie jest odcinek Śniadowo – Osobne. Droga ta rozsypała się. Rozważamy także złożenie wniosku dotyczącego drogi na ternie gminy Jedwabne lub Wizna. Nie możemy modernizować dróg z terenu jednej gminy.

Radny Stefan Żebrowski – w tej kwestii mogę dodać, że samorząd powiatu kolneńskiego ma ujętą tę drogę w swoim Wieloletnim Planie Inwestycyjny w 2010 roku.

Przewodniczący Rady – w mojej ocenie, aby dokumentacja nie utraciła ważności należy w przyszłym roku zająć się tą inwestycją.

Z kolei wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok zakłada wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009. Zmiany dotyczą Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec tego zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł zgodnie z: załącznikiem Nr 1, o którym mowa jest w § 1 do niniejszej uchwały o kwotę 450.000 zł oraz załącznikiem Nr 2 o kwotę 350.000 zł. Także zwiększa się deficyt budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł. do wysokości 2.052.076 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wyznaczonej na kwotę 2.067.997 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
Kontynuując dodała – w stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania i limity na inwestycje – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały, tenże załącznik ze względu na istotne przesłanki uniemożliwiające realizacje zadań inwestycyjnych pierwotnie zakładanych w zakresie przebudowy niektórych dróg powiatowych. Mianowicie pod l.p. 2 zał. Nr 3 ujęto – „przebudowę drogi powiatowej Nr 1966B Szostaki- Chyliny gm. Jedwabne i przeznaczono na ten cel ze środków własnych powiatu – 400.000 złotych. Podjęcie realizacji tego zadania stało się „niemożliwe”, bowiem nieuwzględniono naszego wniosku o udzielenie na nie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie Państwa na 2009 rok. Ponadto zaktualizowały swoje stanowiska gminy (po uchwaleniu budżetów na 2009 rok) w przedmiocie pilności przebudowy dróg powiatowych oraz udzielania pomocy finansowej na pokrycie takich nakładów. Poza tym na przebudowę 4-ch dróg powiatowych zapisanych w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej przeznaczono ze środków własnych powiatu – 1.540.600 zł. W niniejszym projekcie wyszczególniono 6 zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych przeznaczając na nie ze środków własnych powiatu – 1.990.600 złotych. Pozostałe zadania ujęte w załączniku Nr 3 od uchwały budżetowej przeniesione zostały bez zmian do załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kolei w wyniku nie udzielenia dotacji z budżetu państwa na utrzymanie w 2009 roku instytucji kultury, których organem założycielskim jest powiat łomżyński sytuacja finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie stała się bardzo trudna. Dotacja podmiotowa przyznana im w kwotach odpowiednio: 250.000 zł i 175.000 zł. – uchwałą budżetową na 2009 rok zabezpiecza potrzeby tych instytucji jedynie na I półrocze br. Wobec tego proponuje się powiększenie powyższych dotacji na II półrocze o kwotę 350.000 zł w następujący sposób: dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o 200.000 zł; dla Muzeum Przyrody w Drozdowie o 150.000 zł. Zaangażowanie własnych środków powiatu na zabezpieczenie dalszego kontynuowania działalności wymienionych instytucji kultury nastąpi w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Radny Wojciech Kubrak – mam pytanie do Pana Starosty, jaki był plan finansowy na modernizację odcinka Szostaki – Chyliny?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – 1.600.000 zł koszt całej inwestycji, 50 % po naszej stronie rozłożone po 25 % pomiędzy naszym samorządem a samorządem gminy Jedwabne.

Radny Wojciech Kubrak – czy gmina nie była dalej zainteresowana zaangażowaniem kwoty 800.000 zł na ten odcinek?

Wicestarosta – Marek Dworakowski – takich rozmów po odrzuceniu wniosku złożonego do rezerwy ministerialnej nie prowadziliśmy.

Radny Wojciech Kubrak – niedawno był ogłoszony przez Powiat konkurs na hasło promujące rozwój i turystykę w powiecie łomżyńskim. Odcinek Szostaki – Chyliny jest modernizowany od początku istnienia powiatu, była to nawierzchnia brukowa, został już stosunkowo niewielki odcinek. Jego modernizacja pozwoli na rozwój turystyki, bowiem jest to tzw. szlak nadbiebrzański.

Marek Dworakowski Wicestarosta – gmina nie zaoferowała zwiększenia dofinansowania, natomiast powiatu nie stać na zagwarantowanie kwoty około 1 mln zł w tę drogę. Poza tym w tym roku będzie możliwość złożenia wniosku do programów pomocowych. Aktualnie możliwe jest złożenie 4 wniosków – 2 w ramach tzw. schetynówek i 2 do rezerwy ministra. Dysponujemy dokumentację na 4 odcinki dróg. Problem w tym na ile gminy nas wesprą.

Radny Wojciech Kubrak – nie mówiłem o modernizacji całości odcinka.

Krzysztof Kozicki – Starosta – jak wspominaliśmy nie uzyskaliśmy dofinansowania na ten odcinek z rezerwy ministerialnej, bowiem były przyjęte kryteria, wg których miały być dofinansowywane inwestycje mostowe. Podobnie było w roku ubiegłym. Najlepszym rokiem na dofinansowanie tej inwestycji rok 2007, ale wtedy byliśmy na tzw. czarnej liście ze względu na to, iż nie zapewniliśmy wkładu własnego do inwestycji realizowanej na tej drodze w 2006 roku.
Będziemy starać się pozyskać środki zewnętrzne na dokończenie całej inwestycji w roku przyszłym, ponieważ 800.000 zł nie zapewni pokrycia kosztów tej inwestycji. Natomiast w tym roku mamy zamiar zrealizować inwestycję na innej drodze na terenie gminy Jedwabne.

Radny Wojciech Kubrak – jeżeli nie ma porozumienia z gminą Jedwabne to samorząd ten rozdysponuje na inne cele kwotę, którą zapisał w swoim budżecie na modernizację szlaku nadbiebrzańskiego.

Marek Dworakowski Wicestarosta – zaproponowaliśmy gminie Jedwabne, że jeżeli zapewni 50 % kosztów inwestycji to złożymy wniosek do programów pomocowych.

Radny Wojciech Kubrak – nie powinno być tak, że w pierwszym etapie 50 % udział własny był dzielony między oba samorządy, a teraz Gminie proponuje się pokrycie całości wymaganego udziału własnego.

Marek Dworakowski Wicestarosta – środki na te zadanie będą potrzebne w roku przyszłym. Natomiast przesądzanie, który z tych odcinków jest ważniejszy nie ma sensu, ponieważ oba są ważne i w bardzo złym stanie technicznym.

Przewodniczący Rady – nie powinniśmy rezygnować z możliwości pozyskania środków na całość niedokończonego odcinka szlaku nadbiebrzańskiego i w tym przedmiocie należy złożyć wniosek w roku przyszłym. Uważam, że w przyszłym roku powiat zapewni te 400.000 zł na modernizację szlaku nadbiebrzańskiego i w tym zakresie zainteresowani radni powinni zabiegać.

Radny Lech Szabłowski – chciałbym poprosić o wyjaśnienie tego czy nie brakuje załącznika do projektu uchwały, w którym powinny być zawarte informacje o montażu finansowym tej inwestycji, o której wspomniał radny Wojciech Kubrak.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w załączniku nr 1 jest wykaz inwestycyjny.

Radny Lech Szabłowski – proszę o wyjaśnienie udziału własnego w inwestycjach pod pozycjami nr 6 i nr 7 – na terenie gminy Łomża i gminy Miastkowo.
Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące tego czy przez Zarząd Powiatu była robiona analiza co będzie dalej z jednostkami kultury. Jak wiadomo od początku istnienia powiatu są duże trudności z utrzymaniem tych instytucji, szczególnie w roku bieżącym.

Krzysztof Kozicki – Starosta – na pewno sfinansowanie całości zadań z dziedziny kultury to dla nas duże obciążenie. Przez ubiegłe lata różnie to bywało. Ubiegły rok był bardzo pomyślny pod tym względem. Ten rok zaczął się fatalnie, wiąże się to z kryzysem. Ministerstwo nie analizowało projektów tylko je odsyłało, bowiem twierdziło, że nie ma w ogóle środków. Taka sytuacja była na terenie całego kraju. Nie chcieliśmy się poddać i złożyliśmy projekt do współpracy transgranicznej. Niestety on nie uzyskał wymaganej akceptacji. Złożyliśmy także 2 inne duże projekty. Jednak odpowiedź będzie dopiero w sierpniu. Jeżeli one przejdą to nasze jednostki kultury otrzymają ogromne wsparcie. Poza tym negocjujemy z samorządem województwa współprowadzenia naszych jednostek, bowiem są to placówki, które prowadzą działania o charakterze ponadregionalnym.
Zadziwia mnie, że Ministerstwo oczekuje, iż placówki kultury będą się same utrzymywać, szczególnie te z terenów wiejskich. Ponadto dyrektorzy jednostek zostali przez nas zobligowani do wygenerowania jeszcze większych oszczędności, jednak w tym zakresie już wiele uczynić się nie da.

Radny Jan Kuczyński – w mojej ocenie ta droga brukowa nie jest taka zła, osobiście po niej jeździłem, ma ona pewną wartość zabytkową, na zachodzie takie sprawy są doceniane.

Marek Dworakowski Wicestarosta – odpowiadając na pytanie radnego Lecha Szabłowskiego informuję, że inwestycja na terenie gminy Przytuły będzie finansowana przez powiat w wysokości 300.000 zł i gminę w wysokości 500.000 zł. W stosunku do inwestycji na terenie gminy Jedwabne – przez miejscowość Górki Kaimy nie mamy jeszcze odpowiedzi Burmistrza. Na terenie gminy Miastkowa – po naszej stronie 200.000 zł, a gminy 300.000 zł. Na ternie gminy Łomża – po naszej stronie 300.000 zł, a gminy 200.000 zł, poza tym jest oferta na odcinek Czaplice – Szczepankowo oraz przez Wyżyki – gmina oferuje 500.000 zł. Gmina Śniadowo – proponuje 800.000 zł na drogi powiatowe. Uważam, że to bardzo dobrze, iż takie środki proponują gminy na drogi powiatowe.
Dodatkowo podkreślam, że jeżeli Burmistrz Jedwabnego wyrazi większą chęć inwestowania w drogi powiatowe to będziemy także modernizować szlak nadbiebrzański.

Radny Krzysztof Chrostowski – w projekcie uchwały jest także uwzględniona inwestycja dotycząca montażu kolektorów słonecznych, czy te kolektory zostały już zamontowane.

Krzysztof Kozicki – Starosta – te kolektory nie zostały jeszcze zamontowane. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast w związku z dużą popularnością takich rozwiązań ekologicznych ceny zakupu kolektorów istotnie wzrosły. Montaż kolektorów miał zapewnić ogrzewanie wody na potrzeby budynku, bowiem aktualnie wykorzystywany system jest kosztowny i awaryjny – przepalają się często grzałki. Na tym etapie to jest projekt, który będzie analizowany przez ekspertów.

Radny Wojciech Kubrak – jakie są ważne przesłanki, które zdecydowały o tym, że ma być realizowana inwestycja, którą nie jest zainteresowana gmina Jedwabne – odcinek przez Kaimy, a inwestycja gdzie gmina dokłada 400.000 zł nie jest brana w tym roku pod uwagę.

Marek Dworakowski Wicestarosta – oferta jest otwarta po stronie powiatu, myślę, że z czasem porozumienie z Burmistrzem osiągniemy. Proszę o zaufanie, nie sądzę, aby Burmistrz był zainteresowany modernizacją tylko jednego odcinka drogi powiatowej.

Radny Wojciech Kubrak – chciałbym zapytać czy środki zaproponowane jednostkom kultury w tym projekcie uchwały pokrywają potrzeby do końca roku?

Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody – w zasadzie te środki starczą na same płace, nie obejmują one inwestycji i utrzymania Muzeum. W ubiegłym roku łącznie dysponowaliśmy kwotą 600.000 zł. Zdajemy sobie sprawę z tego jaka jest trudna sytuacja. Staramy się pozyskać pieniądze ze wszelkich możliwych źródeł. Myślę, że przy tych maksymalnych oszczędnościach jakie zastosowaliśmy środki przekazane przez powiat powinny wystarczyć.

Jarosław Cholewicki – Dyrektor ROK w Łomży – w naszym przypadku środki dodatkowo zaproponowane są na fundusz płacowy. Pozostałe pozyskujemy z reklam, od sponsorów itp. Mamy nadzieję, że nic się nie pogorszy. Mimo wszystko budżet będzie bardzo skromny.

Radny Henryk Kłosiński – jako członek Zarządu jestem podbudowany troską o jednostki kultury, która jest dla mnie dziedziną szczególną. Moim zdaniem jeżeli po asfaltowych drogach ma biegać bosy i głupi to może lepiej zmniejszyć odrobinę wymiar inwestycji drogowych na rzecz kultury. Osobiście gwarantuję, że te 2 jednostki kultury będę wspomagać. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest związanie Muzeum i ROK z naszą ziemią i młodzieżą.

Radny Lech Szabłowski – chciałbym zapytać o przyczyny tego jakby nie było precedensu, gdzie w 100 % mamy zamiar sfinansować inwestycję drogową – na terenie gminy Jedwabne.
Poza tym proszę o to, aby na przyszłość w materiałach dołączać informację o montażu finansowym planowanych zadań. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w objaśnieniach taką informację dołączyć.

Marek Dworakowski Wicestarosta – Burmistrz stoi na stanowisku, że w tej chwili ma inne priorytety, w każdym razie jest w przyszłym roku ma być większe zaangażowanie w drogi powiatowe. Takie stwierdzenie można użyć także w odniesieniu do gminy Nowogród, gdzie nasze zaangażowanie jest na poziomie 700.000 zł lub gminy Zbójna, która nie dołożyła środków do inwestycji na drogach powiatowych. W każdym razie nie jest to żaden precedens.

Wiceprzewodniczący Rady – Rafał Kołakowski – nie ma oficjalnego stanowiska, że Burmistrz nie chce przystąpić do współfinansowania tej inwestycji. Na różnych spotkaniach podkreślał, że ta droga jest dla niego ważna. Miejmy nadzieję, że jednak przyłączy się i wspomoże finansowo tę inwestycję z budżetu Gminy.

Marek Dworakowski Wicestarosta – pan radny powinien starać się przekonać Burmistrza do współfinansowania tej inwestycji.

Radny Lech Szabłowski – jest to jednak precedens, ponieważ inne drogi robimy wspólnie z gminami, a w tym przypadku jest inaczej. Na posiedzeniu Komisji pytałem o te sprawy, jednak nie uzyskałem jasnej odpowiedzi, w szczególności na temat tego czy Burmistrz jest zainteresowany dofinansowaniem problemowej inwestycji.

Radny Andrzej Piotrowski – chciałbym za znaczyć, że nadal są to tylko założenia, a jak będzie w rzeczywistości to okaże się nieco później, z doświadczenia wiemy, że często założenia ulegają pewnym modyfikacjom.

Radny Wojciech Kubrak – jestem przekonany, że wójt lub burmistrz najlepiej wie, które drogi są najpilniejsze w zakresie ich modernizacji.

Radny Andrzej Piotrowski – radny powiatu także powinien mieć wyrobioną opinię, które w jego ocenie drogi wymagają najpilniejszych remontów.

Radna Barbara Zalewska – podzielam zdanie przedmówcy.

Przewodniczący Rady – ja również tak uważam.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 została podjęta 14 głosami „za” i 2 wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVII/139/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu – w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok dotyczy zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Projekt konkretnie wynika z tego, iż na pisemny wniosek z 21 października 2008 skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego został przyznane środki w wysokości 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostania na współfinansowanie pierwszego etapu zaplanowanej modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków polegającego na renowacji i przeliczeniu na układ „2000” położonych na terenie gminy Śniadowo osnowy poziomej szczegółowej, osnów pomiarowych oraz tzw. osnów ewidencyjnych stanowiących podstawę do modernizowania ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali. Środki te zostały przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, świadczących o zgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przyznanego dofinansowania w terminie di dnia 15 grudnia 2009 roku. Na podstawie pisma Geodety Województwa z dnia 19 maja 2009 roku zawiadomiono Starostę Łomżyńskiego o przyznaniu w/w środków, zaprojektowano niezbędne zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2009 została podjęta 15 głosami „za” i 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVII/140/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.8 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – wracając do kwestii zaspokojenia potrzeb finansowych Muzeum pragnę dodać, że braki, o których wspomniałam nie są roszczeniem do Rady czy Zarządu. Zdaję sobie sprawę z możliwości budżetu powiatu. Stwarzane są nam warunki i narzędzia do pozyskiwania jak największych środków zewnętrznych. Dotychczas – w roku bieżącym od powiatu otrzymaliśmy największe środki w dotychczasowej historii Muzeum.
Przechodząc do meritum pragnę poinformować, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji ma na celu kolejne poszerzenie oferty naszej placówki. Ścieżki edukacyjne cieszą się dużym powodzeniem. Właśnie takie działania mają poprawić naszą kondycję finansową. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska obecnie dofinansowuje te zadanie – w wysokości 60 %. Powiat daje 40 % kosztów inwestycji – za co bardzo dziękuję. Montaż finansowy realizacji przedłożonego projektu obejmuje lata 2009 – 2010. Ogólny koszt to ponad 518.000 zł. W roku 2009 przewidziana jest kwota ponad 109.000 zł – z tego wkład własny to ponad 31.000 zł. Muzeum będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT na kwotę niespełna 20.000 zł. Wydatki przewidziane w 2010 roku są wyszczególnione w przekazanych materiałach. Uważam, że Muzeum będzie mogło zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na spełnienie montażu finansowego, ponieważ umowa kupiecka przewiduje realizację należności wynikających z wystawionej faktury w ciągu 30 dni.
W tzw. dzikiej części Muzeum jest doskonała możliwości przygotowania takiej ścieżki. Także planujemy zbudowanie kominka z zadaszeniem oraz utwardzenie miejsc dojazdowych i wiele innych dopranych inwestycji, które powinny zdecydowanie wpłynąć na poprawę oferty i wizerunku Muzeum. Inwestycja jest rozłożona na 2 lata. Jestem przekonana, że dochody własne Muzeum istotnie wzrosną.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest już przyznane?

Starosta – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs w ramach działań proekologicznych – działanie 5.1. edukacja proekologiczna Narodowego Programu ochrony Środowiska. Natomiast ta uchwała ma umożliwić uczestnictwo w tym projekcie. Środki na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze przyznane. Z tego działania przed rokiem otrzymaliśmy środki na utworzenie akwariów. Projekt jest bardzo ciekawy i jego realizacja w dużym stopniu poprawi estetykę w Muzeum. Ponadto z PROW złożyliśmy projekt na modernizację części nieruchomości Muzeum.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Z kolei Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVII/141/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego związany jest z przekazaniem nieruchomości, w której mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem. Dokument ten jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały przez Radę Powiatu, z której wynika, że ZSO w Jedwabnem przekazuje się dla samorządu gminnego. Wg zawartego w tej sprawie porozumienia Szkołę przekazuje się z dniem 1 września br. w formie darowizny, przekazane nieruchomości mają być wykorzystywane na cele oświatowe. Przygotowany projekt jest konsekwencją podjętych przez radę wcześniej Uchwał dotyczących przekazania problemowej Szkoły wraz z mieniem. Przekazanie tego majątku może nastąpić za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w odrębnej uchwale. W związku z tym został przedłożony przedmiotowy projekt uchwały. W kolejnym etapie – po podjęciu tej uchwały przez Radę, zostanie dokonane przekazanie na mocy uchwały Zarząd Powiatu, po czym zostanie sporządzony protokół przekazania i z kolei sporządzony zostanie akt notarialny. Darowizna może być przekazana przez Zarząd tylko za zgodą rady Powiatu i stąd wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały.

Radny Jan Kuczyński – czy zostało zastosowane jakieś zabezpieczenie, aby Burmistrz po kilku latach nie sprzedał tego majątku.

Stanisław Kozikowski – w paragrafie 1 pkt. 2 jest wymieniony cel na jaki jest przekazywana darowizna a w pkt. 3 jest zastrzeżenie, że w przypadku przeznaczenia na inne cele darowizna podlega odwołaniu – czyli musi być odwołana. Natomiast odstępstwo od tej zasady może być wyrażone tylko przez Radę Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami – Elżbieta Parzych poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVII/142/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.10 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, iż w ramach projektu, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Pan Starosta został wpisany na koordynatora i z tego tytułu ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 994 zł brutto – co stanowi około 14 % dodatku specjalnego, które będzie całkowicie pokryte ze środków zewnętrznych przewidzianych w projekcie. Projekt ten nazywa się „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” – jest on realizowany w ramach priorytetu Kapitał Ludzki. Koszty tego wynagrodzenia zostały ujęte w dodatku specjalnym, który wzrośnie do 34 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek ten może maksymalnie wynosić do 40 % wspomnianego wynagrodzenia. Czas trwania projektu będzie wynosił 12 miesięcy – począwszy od 1 lipca 2009 roku.
Projekt „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” pozwoli na zaangażowanie środków na naszym terenie w wysokości ponad 300.000 zł.
Rada Powiatu musi uchwalać zwiększenie dodatku dla Starosty nawet w przypadku jeżeli środki na podwyżkę wynagrodzenia nie pochodzą z budżetu powiatu, ponieważ dla osób pochodzących z wyboru publicznego wynagrodzenie uchwala organ stanowiący.

Z kolei na prośbę radnego Wojciecha Kubraka Pan Dariusz Budrowski – autor projektu pt. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” przedstawił cele i założenia niniejszego przedsięwzięcia. Objaśniając stwierdził: projekt „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” będzie realizowany przez starostwo do 30 czerwca 2010 roku. Uczestnikami w projekcie mogą być osoby zamieszkujące miasto Łomża i powiat łomżyński, pozostające bez zatrudnienia w szczególności: długotrwale bezrobotni (z wykształceniem średnim), kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, osoby do 25 lub powyżej 45 roku życia oraz zamieszkujące w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich i miejscowościach do 25 tys. mieszkańców. Projekt zakłada realizację sześciu różnych szkoleń. Łącznie swoje kwalifikacja zawodowe będzie mogło podnieść 90 osób. Jako pierwsze realizowane będzie szkolenie: „Obsługa komputera z elementami ICT”. Właśnie teraz – do końca lipca – prowadzona jest rekrutacja. Pozostałe szkolenia mają dotyczyć: księgowości komputerowej, specjalistów ds. kadr i płac z wykorzystaniem programu komputerowego, obsługi kas fiskalnych z programem magazynowym, grafików komputerowych (podstawy obsługi programów graficznych) i tworzenia stron www.
Uczestnicy projektu zapewnione mają również wsparcie doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie stworzenie indywidualnych planów działania oraz budowanie profilu drogi rozwoju zawodowego według zapotrzebowania, poradnictwo psychologiczne i bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.

Radny Lech Szabłowski – odnosząc się do meritum zapytał: czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacane w ramach pełnienia funkcji koordynatora w ww. projekcie a przede wszystkim pełnienie tej funkcji nie koliduje z pełnieniem obowiązków służbowych przesz Starostę; czy funkcja koordynatora nie powinna być pełniona poza godzinami pracy Starosty.

Dariusz Budrowski – dodatek specjalny to jest taka forma wynagrodzenia, która umożliwia np. pełnienie funkcji koordynatora w ramach godzin pracy. Umowa o dzieło wyklucza taką możliwość. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem jest możliwy do osiągnięcia przez pracownika samorządowego w ramach godzin pracy.

Radny Lech Szabłowski – a jak ta sprawa wygląda w przypadku innych osób zatrudnionych w Starostwie, które będą pełniły dodatkowe funkcje w ramach projektów.

Starosta – w moim przypadku czas pracy obejmuje także soboty i niedziele i stąd dodatek specjalny, natomiast jeszcze do końca nie wiemy jak zatrudnimy osoby w projektach, będzie to obsługa i prawna, finansowa i inna. Generalnie pracownicy Starostwa mogą wykonywać obowiązki także poza przypisanymi godzinami pracy, mieliśmy w tym zakresie kontrolę, która nie wykazała uchybień.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVII/143/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Starosta – chciałbym dodać, że doświadczenie w postaci uczestnictwa w realizacji projektu na części etatu pozwoli mi na udokumentowanie działalności w tym zakresie i ewentualnie podjęcie w przyszłości pracy jako np. trener w dziedzinie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Ad.11 i Ad.12 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał zebranych z prezentacją multimedialną przedstawiającą ,,Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2008 rok” a także ,,Programy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w 2008 roku i ich efektywność” (powyższe programy stanowią załącznik nr 8 i nr 9 do niniejszego protokołu).

Radny Jan Kuczyński – jak przedstawia dotycząca stopu bezrobocia w I półroczu roku bieżącego.

Mieczysław Bieniek – w tym roku bezrobocie rosło nieco dłużej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, mimo tego w powiecie łomżyńskim nadal jest poniżej 10 %, natomiast w mieście Łomża przekracza 13 %.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zostały udzielone bezpośrednio w punkcie piątym porządku dziennego.


Ad.14 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński, który poinformował, że na I piętrze w siedzibie Starostwa wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach został utworzony punkt konsultacyjny, w który można uzyskać informacje nt. możliwości pozyskania środków w ramach pomocy publicznej oraz funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Działalność tego punktu jest finansowana ze środków zewnętrznych. Projekt ten będzie trwał do 2011 roku.

Radny Jan Kuczyński – wyraził zadowolenie z utworzenia takiego punktu informacyjnego na ternie ziemi łomżyńskiej.

Radny Krzysztof Chrostowski – poprosił o przedstawienie możliwości oczyszczania ulicy Czarnockiej na terenie gminy Piątnica. Wyjaśniając dodał, że w tym przedmiocie mieszkańcy wspomnianej ulicy wystosowali pismo do Dyrektora ZDP.

Mirosław Przysiuda – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformował, że koszty wynajmu maszyny zamiatającej ulicy jest bardzo duży i nie stać ZDP na pokrycie tych kosztów w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg. W tej kwestii było wystosowane wystąpienie do Wójta Gminy Piątnica z prośbą, aby utwardzić drogi gminne przynajmniej przy skrzyżowaniach z drogami powiatowymi, ponieważ na tej ulicy z jednej strony jest duży spadek terenu i przy każdych opadach deszczu są nanoszone duże ilości ziemi.

Radny Krzysztof Chrostowski – może warto byłoby kupić używaną maszynę do oczyszczania ulic?

Radny Jan Kuczyński – są pewne priorytety inwestycyjne i powinniśmy się tym kierować, ZDP ma tak duże braki w parku maszynowym, że zakup maszyny zamiatającej ulice mógłby być rozważany w długoletniej perspektywie.

Marek Dworakowski Wicestarosta – Pan Przysiuda na pewno zajmie się tym problemem i przedstawi jakieś rozwiązanie. Będziemy także prowadzili rozmowy z Wójtem, aby tę kwestię odpowiednio uregulować.

Z kolei radna Elżbieta Parzych poprosiła o przywiezienie materiału do uzupełnienia poboczy przy nowych drogach powiatowych, bowiem pobocza zostały podmyte i droga może ulec szybkiej degradacji.

Marek Dworakowski Wicestarosta – dziękuję Pani radnej za informacje w tej sprawie i chęć udzielenia pomocy w uzupełnieniu podmytych poboczy.

Mirosław Przysiuda – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformował, że w przedstawionej sprawie podejmie interwencję.

Radny Lech Szabłowski – na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa został wystosowany wniosek w sprawie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Uważam, że wniosek powinien także podpisać się Pan Starosta i Zarząd Powiatu. Sygnować ten wniosek mogłaby także Rada Powiatu.

Marek Dworakowski Wicestarosta – uwaga radnego jest słuszna, szkoda, że nikt nie zwrócił się do mnie o sygnowanie tego wniosku, bowiem na posiedzeniu Komisji deklarowałem pełne poparcie w tej kwestii.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVII-mej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.