BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVI/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 22 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Rafała Kołakowskiego i radnej Elżbiety Parzych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku zaproponował wprowadzenie po punkcie dwunastym tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji. W zarządzonym głosowaniu zaproponowane zmiany zostały przyjęte 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu radni przyjęli 15 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań za 2008 rok.
7. Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi od Miasta i Gminy Nowogród.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015”,
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
15. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego w 2008 roku.
16. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2008 rok.
17. Sprawozdanie z działalności PCPR w Łomży za 2008 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2008 rok.
19. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXV-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: od XXV zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 18 marca 2009 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 19 marca 2009 roku Zarząd Powiatu: podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy; rozpatrzył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2008 rok i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok, sprawozdanie znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji; podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok; podjął 2 uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego.
W dniu 31 marca 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu, podczas którego: przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie; podjęto 3 uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego; podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na wierzytelności z zasobu powiatu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży; Zarząd zajął stanowisko w sprawie przyjęcia na rzecz powiatu działek będących w zarządzie Lasów Państwowych (droga w Kupninie); rozpatrzono 2 wnioski Komendy Hufca ZHP w Łomży o dofinansowanie imprez o charakterze proekologicznym; podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
W dniu 15 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie , podczas którego Zarząd: Przyjął projekty 6- ciu uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych Gminy i Miasta Nowogród; w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego; w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym; w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym; w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach; w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015”. Projekty uchwał są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd podjął także 9 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu oraz 5 uchwał: w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury; w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku; w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok; w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXVI Sesji Rady Powiatu.
Pragnę równocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu. Najważniejszym wydarzeniem z ostatnich tygodni było podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa o dofinansowaniu z procedury odwoławczej naszej drogi Kownaty – Kossaki, odcinak o długości 17,5 km. Dostaliśmy też informację o dofinansowaniu drogi na odcinku Kalinowo – Drozdowo. Dziś będę podpisywał umowę w naszym Urzędzie z Wojewodą Podlaskim na modernizację drogi Grądy – Chmielewo – Sławiec, o długości 4,5 km. Na 2009 rok mamy już w modernizacji około 25 km dróg. Przystąpiliśmy do programu ISO 9001 – projekt ten wdraża Euroregion Niemen. Wdrożenie tego projektu wcześniej kosztowało inne samorządy około 200.000 zł, nas to będzie kosztować zaledwie 1.400 zł. 30 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej na nową kadencję. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zawiązku Powiatów Polskich, na którym został podjęty cały szereg stanowisk, dostępnych na stronie internetowej ZPP. W dniu 30 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Ełku poświęconemu inwestycjom w energię elektryczną. Przez nasz powiat zostaną pociągnięte aż dwie linie wysokiego napięcia, co wiąże się z zyskami za udostępnienie terenów pod te inwestycje. W dniu 28 marca nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Podlaska Marka Roku, laureatem tego konkursu zostało Muzeum Forteczne w Piątnicy.

Przewodniczący Rady – czy środki przekazane z Ekofunduszu dotyczą modernizacji drogi Kalinowo – Drozdowo.

Starosta – na powyższe pytanie dopowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że realizacja wspomnianej inwestycji odbędzie się na przełomie 2008 i 2009 roku.

Radny Krzysztof Chrostowski uznał, że radni powinni otrzymać w formie pisemnej informację o pracy Zarządu między sesjami.

Starosta – taką informację Państwo może oczywiście otrzymywać na piśmie, przy tym np. na dzisiejszej sesji będzie kompleksowy raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań za 2008 rok.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski – chciałbym wrócić do kwestii przygotowania projektu i sporządzenia dokumentacji na drodze przebiegającej przez wieś Kokoszki. Wójt Gminy Wizna obiecuje dofinansowanie w wysokości 150.000 zł na tę inwestycję. Poinformowaliśmy Wójta, ze będziemy wykonywali tę inwestycję wg wszelkich procedur, natomiast Wójt zwrócił się z prośbą o przygotowanie projektu porozumienia. Wobec tego chciałbym zapytać jakie działania będą podjęte w tym zakresie.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź nastąpi w punkcie 19-tym porządku obrad.

Z kolei wobec braku innych zapytań lub interpelacji ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań za 2008 rok (pełna treść Raportu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Ad.7 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: uchwalony w dniu 20 grudnia 2007 roku budżet powiatu na 2008 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 15.588.711 zł oraz wydatki w kwocie – 15.867.107 zł, a więc wyższe wydatki o – 278.396 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 20.127.045 zł tj. o – 4.538.334 zł czyli o 29,11 % , a plan wydatków o – 4.589.486 zł tj. o 28.73 %, do wysokości– 20.426.593 zł, i tym samym planowany deficyt budżetu ukształtowany został na poziomie 299.548,00 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu: pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 1.658.168 zł; uzyskania dofinansowania w formie dotacji z rezerwy budżetu państwa na odbudowę drogi powiatowej nr 1906B Dłużewo – Laski – Gąski. – 1.195.000 zł; dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 1.820.988 zł na finansowanie takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, opieka społeczna, instytucje kultury oraz na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 95,95 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Zaniżają ten wskaźnik zwłaszcza zaistniałe następujące sytuacje. Niski procent realizacji wydatków wyniknął przy wykonywaniu zadania własnego powiatu w dziale 80120 „Licea ogólnokształcące”, gdzie poniesiono wydatki do wysokości 71,11% planu, ponieważ znacznie zmniejszył się nabór w porównaniu z wstępnymi założeniami uczniów do niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (z planowanych 218 uczniów do 49 rzeczywistej średniej kształcących się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r) Ponadto została niewykorzystana rezerwa celowa „oświatowa” w wysokości 160.147 zł. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa tj. opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne nieposiadające bezpłatnego dostępu do świadczeń zdrowotnych plan wykonano w 92,71%. Wojewoda zablokował część dotacji (104.000,00 zł ) na te wydatki ale nie wydał decyzji o zmniejszeniu planu. Stąd przy planie 1.427.000 zł wydatkowano 1.323.000 zł tj. 92,71 % planu. Zabezpieczono plan w wysokości 2.991.614 zł w dziale 852 z czego wydatkowano 2.752.061,66 zł (91,99 %). W tym dziale mniejszy udział środków własnych powiatu wystąpił w rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” ze względu na to, że w placówkach było mniej dzieci z naszego powiatu niż planowano na bazie 2007 roku (z 28 na 15). Poza tymi wyżej wymienionymi zadaniami na wydatki w planie przeznaczono – 14.920.858 zł, a które poniesiono na kwotę – 14.866.360,60 zł (99,63%). Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach inwestycyjnych - drogowych wskazuję, że poniesiono ich w 2008 roku na kwotę – 3.796.508,71 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne – 269.800,00 zł (opłacenie części zobowiązania za ciągnik oraz zakup pieca gazowego); na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 3.526.708,71 zł (z przeznaczeniem na: 221.850,45 zł na dokumentację geodezyjną, projektową na odszkodowania za włączone pod drogi cząstki gruntów oraz 3.304.858,26 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych realizując zawarte porozumienia z gminami. Należy zauważyć, że wydatki inwestycyjne w stosunku do 2007 roku są wyższe o 2.309.117,26 zł). Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami. Realizacja budżetu w roku 2008 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 121,75% , tzn. powyżej planu o kwotę 195.755,00 zł .Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.883.904,28 zł, która jest wyższa od planu o 783.904,28 co stanowi 137,32 % planu rocznego. Uzyskano ponad planową wpłatę w wysokości 432.501 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość będąca własnością Powiatu i przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej Nr 63 na odcinku przejścia przez miejscowość Wygoda. Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2008 zamknął się w efekcie nadwyżką budżetową na kwotę – 1.976.946,68 zł. Będzie ona mogła być źródłem sfinansowania deficytu w 2009 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w osiąganych dochodach budżetowych i na taki cel już zaangażowano – 1.252.076 zł uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/123/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 rok.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2008 rok (…) oraz Uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2008 rok następującej treści: „Budżet powiatu na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr III/67/07 z 20 grudnia 2007 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 20.127.045 zł i wydatków na kwotę - 20.426.593 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 21.577.590,58 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 19.600.643,90 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.970.353,28 zł, tzn. 20,25%. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w wysokości 1.976.946,68 zł. Zamknięcie 2008 roku niemałą skumulowaną nadwyżką jest pochodną tego, że głównie z różnych powodów na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nie ukończono procedur zakwalifikowania do realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Wobec przedłożenia przez Zarząd Powiatu kilku projektów do realizacji w tej „formule” starano się wygospodarować środki na wkład własny. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Rezerwy budżetowe ogólna, na koszty działań „kryzysowych” oraz na wydatki inwestycyjne drogowe zostały w całości rozwiązane, zaś niewykorzystana została część rezerwy oświatowej w kwocie 160.147 zł. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2008 realizowany był poprawnie”.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego za 2008 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/131/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Starosta zabierając głos podziękował za pełne poparcie w zakresie udzielenia absolutorium przez Radę Powiatu.

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – zgodnie z art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący j.s.t., określa w drodze regulaminu stanowiącego akt prawa miejscowego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania z uwzględnieniem zasad określonych w art.54 ust.3 wyżej cytowanej ustawy m.in. stanu rodzinnego. Uchwała dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim i w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców – czyli w naszym przypadku tylko nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., bowiem z dniem 1 września Powiat Łomżyński przekazuje w/w szkołę do prowadzenia Gminie Jedwabne, t.j po rozwiązaniu ZSOiZ w Jedwabnem samo Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem. Treść niniejszej uchwały jest analogiczna do roku ubiegłego. Nauczycielom będzie przysługiwał dodatek mieszkaniowy, uzależniony od liczby członków rodziny wypłacany co miesiąc w wysokości: 20 zł – dla 1 osoby; 25 zł – dla 2 osób; 30 zł – dla 3 osób; 40 zł – dla 4 i więcej osób.

Radna Irena Przybylak zapytała na jakiej podstawie zostały wyliczone wartości dodatku mieszkaniowego, zaznaczyła przy tym, że wspomniane wartości są wyjątkowo niskie, szczególnie biorąc pod uwagę dodatki mieszkaniowe ustalone przez inne samorządy. Przytoczone wysokości dodatków stanowią raczej formalne wypełnienie obowiązku wynikającego z rozporządzenia niż rzeczywiste wsparcie dla nauczycieli.

Elżbieta Gosk – niewątpliwie tak, z tym, że kierowano się wysokością budżetu powiatu. Inne dodatki powiat miał na jednym z wyższych poziomów w naszym regionie. Natomiast dodatki mieszkaniowe w naszym przypadku dotyczą tylko dwóch nauczycieli.

Starosta podkreślił, że w roku bieżącym nauczyciele otrzymają duże podwyżki wynagrodzeń, wobec czego dodatek mieszkaniowy został dopasowany do możliwości budżetowych powiatu.

Przewodniczący Rady dodał, że na ternie gminy Zbójna obowiązują jeszcze mniejsze dodatki mieszkaniowe.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została podjęta 11 głosami „za”, i 2 wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/132/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący j.s.t., uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wynagradzania, stanowiącego akt prawa miejscowego, wysokość stawek dodatków i zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się ze składników o których mowa w ust.1. (tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych (np. mieszkaniowy) odpowiadały na obszarze działania danej j.s.t., co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust.3 cytowanej wyżej ustawy. Ustawa z 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela nadaje nowe brzmienie art.30 ust.3 ustawy KN, określając tym samym nową strukturę i nowe wartości wskaźników średnich wynagrodzeń nauczycieli: dla nauczyciela stażysty - 100 % kwoty bazowej, dla nauczyciela kontraktowego -111%, nauczyciela mianowanego -144%, nauczyciela dyplomowanego-184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Art.15 ust.2 ustawy budżetowej z dnia 9 stycznia 2009r. określa 2 kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą: od 1.01 do 31.08.2009r. – 2177,86zł i od 1.09. do 31.12.2009r.- 2286,75 zł. Dodany do Karty art.30a i 30b wprowadził w każdej j.s.t. obowiązek mechanizmu kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Nowością w nowelizacji Karty Nauczyciela jest zniesienie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli przez jednostki samorządu. W/w Ustawa nadała bowiem nowe brzmienie art.30.ust.6. Poprzednie brzmienie cyt. artykułu m.in. określało, że regulaminy obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Zmiana ustępu 6 zniosła obowiązek corocznego ustalania przez JST regulaminu dla nauczycieli. Art. 4 przytoczonej nowelizacji Karty określa iż regulaminy obowiązujące w 2008 r. mogą być stosowane nie dłużej niż przez 3 miesiące od ogłoszenia ustawy budżetowej w dniu 23 .01.09, tj. do 24 kwietnia br. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia br. Projekt wyżej cytowanej Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego, jako organu prowadzącego, będącego j.s.t., stosownie do obowiązującej treści art. art.30 ust.6 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela określa w drodze regulaminu – składającego się z VII rozdziałów: wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy; oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. W zapisach regulaminu z 2008 r. dodano Rozdział I. Postanowienia wstępne określający obszar wynagradzania regulowany za pośrednictwem regulaminu. Rozdział II. Dodatek motywacyjny. Zmiany w zapisie z roku 2008 ze względu na fakt, że rok 2008 był rokiem przestępnym, w którym miesiąc luty miała 29 dni. W §3 ust.1 dotyczącym terminów przyznawania dodatku motywacyjnego w miejsce zapisu „do 29 lutego” wprowadza się zapis „do 28 lutego”. .Rozdział III - dodatek funkcyjny – analogicznie do roku 2008. Rozdział IV – dodatek za warunki pracy – analogicznie do roku 2008. Rozdziału V – dodatek za wysługę lat – analogicznie do roku 2008. Rozdziału VI – zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw – analogicznie do roku 2008. Poza tym dodano Rozdział VII – postanowienia końcowe. Rozdział ten informuje, iż treść regulaminu (w myśl art.30 ust.6a) została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łomżyński, tj. Zarządem Oddziału ZNP w Łomży i Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży. Ponadto wszelkie zmiany w regulaminie będą wprowadzane w drodze uchwały Rady Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postanowienia regulaminu obowiązują w okresie od 1 stycznia 2009r. Projekt uchwały uwzględnia aktualne unormowania prawne w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.

Radny Krzysztof Chrostowski – proszę o przytoczenie nowych wartości wskaźników średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Elżbieta Gosk – tak jak wspomniałam – ustawa z 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela nadaje nowe brzmienie art.30 ust.3 ustawy KN, określając tym samym nową strukturę i nowe wartości wskaźników średnich wynagrodzeń nauczycieli: dla nauczyciela stażysty – 100% kwoty bazowej, dla nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Art.15 ust.2 ustawy budżetowej z dnia 9 stycznia 2009r. określa 2 kwoty bazowe dla nauczycieli, które wynoszą: od 1.01 do 31.08.2009r. – 2.177,86 zł i od 1.09. do 31.12.2009r. – 2.286,75 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/133/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych wynika z przejścia dróg do kategorii dróg powiatowych. Zmiana kategorii dróg wynikała z potrzeby racjonalnego uregulowania tego, aby były niższe koszty bieżącego utrzymania tych dróg. Te rozwiązanie było korzystne zarówno dla naszego samorządu jak i Miasta i Gminy Nowogród. Przedmiotowa kwestia dotyczy nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg gminnych tj.: odc. ul. Łomżyńskiej od 11 Listopada do drogi woj.645 – dz. nr 1511/2 o pow.1,0154 ha i dz. nr 1035/1 o pow. 0,0846 ha i ul. Zieloną – dz. nr 1819 o pow. 0,4832ha. Jest to dopełnienie formalności.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami – Lech Szabłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przejęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych wynika z przejścia dróg do kategorii dróg powiatowych została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/134/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród jest analogiczną kwestią do poprzedniej, z tym że dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg powiatowych, tj.: ul. Rynek – dz. nr 1510/1 o pow. 0,5219 ha, ul. Majora Sikory – dz. nr 1528 o pow. 0,0767 i dz. nr 1529 o pow. 0,0809 ha, ul. 1 Maja – dz. nr 1527 o pow.0,1873 ha, ul. Kościuszki – dz. nr 1834 o pow. 0,1031 ha. Przekazanie nieruchomości ma nastąpić w związku z przejściem w/w dróg do kategorii gminnych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy powiat oddaje większe powierzchnie działek od tych, które ma zamiar przejąć.

Jan Olszewski poinformował, że powierzchnie przekazanych działek kompensują się.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami – Lech Szabłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród wynika z przejścia dróg do kategorii dróg powiatowych została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/135/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – przedłożony projekt uchwały przewiduje określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach. Wojewoda Podlaski określił koszt utrzymania – miesięczny – jednego pensjonariusza na poziomie 900 zł. Jest to bardzo mała kwota. Pensjonariuszy należy dowieźć i zapewnić gorący posiłek. Natomiast odpłatność za pobyt w Ośrodku ustalana jest na podstawie wskaźników określonych w ustawie o pomocy społecznej – kryterium dochodowym, a wynosi ona: dla osoby samotnej 477 zł, natomiast dla innych osób – jest to 350 zł na członka rodziny. Jeżeli jest to taka kwota lub mniejsza wówczas pensjonariusz jest zwolniony z odpłatności. W pozostałych przypadkach odpłatność waha się zaledwie od 18 zł, czyli 2% kosztów określonych przez Wojewodę, do maksymalnie 45 zł miesięcznie, czyli 5% kosztów określonych przez Wojewodę. Większość naszych pensjonariuszy będzie mieściła się w odpłatności 18 zł.
Wojewoda Podlaski określił miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza na niskim poziomie. Wg naszych przewidywań większość pensjonariuszy zostanie w ogóle zwolnionych z odpłatności. Pensjonariusze Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę rehabilitacyjną, dowóz i wyżywienie.

Przewodniczący Rady zapytał czy środki, które przebędzie pokryć za osoby zwolnione z odpłatności zabezpieczone są w naszym budżecie czy też zostaną pozyskane.

Edward Jarota poinformował, że w ramach projektu realizowanego przez PCPR (z POKL) zostały zabezpieczone środki, które będą stanowiły dodatkowe dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.13 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński – każdy powiat jest zobowiązany do uchwalenia przez rady powiatu Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Są to dwa podstawowe dokumenty z zakresu ochrony środowiska. Takie dokumenty Państwo otrzymaliście – opracowane one zostały na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Dokumenty te muszą być uchwalone przez radę powiatu, aby miały moc obowiązującą. Jednym z najważniejszych zadań określonych w tych dokumentach jest selektywna zbiórka odpadów. Normy w tym zakresie są dość restrykcyjne i gminy naszego powiatu powinny rozpocząć intensywne prace nad selektywną zbiórką odpadów. Ponadto należy zaznaczyć, że na ternie gminy Śniadowo – w miejscowości Korytki będzie zlokalizowane składowisko na produkty zawierające azbest. Także będzie budowany zakład unieszkodliwiania odpadów w Czartorii. Inwestycja ta będzie obsługiwać minimum 150.000 mieszkańców – czyli w naszym przypadku mieszkańców z terenu kilku powiatów.
Plany zawarte we wspomnianych opracowaniach muszą być zgodne z planami wyższego szczebla – wojewódzkim i krajowym.

Z kolei Urszula Ilkowska – przedstawicielka firmy „Sukces” S.C. (autora przedmiotowego Programu i Planu), przedstawiła prezentację multimedialną zawierającą najistotniejsze elementy Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę, że w zakresie egzekwowania czystości na posesjach, a konkretnie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na terenie prywatnych posesji w zasadzie nie ma skutecznych metod. W jego ocenie każda instytucja unika udziału w takim procesie, czego przykładem jest teren gminy Piątnica, na którym od wielu lat nie udało się poczynić skutecznych działań na rzecz likwidacji nielegalnych składowisk odpadów umiejscowionych na prywatnych posesjach. Z kolei stwierdził, że w odpowiedzi na interpelację złożoną w problemowej sprawie uzyskał informację, że winę za taką sytuację ponosi Wójt.

Urszula Ilkowska stwierdziła, że każda gmina powinna mieć uchwalony plan zachowania porządku i czystości na ternie gminy i egzekwować wytyczne tego planu za pomocą straży gminnej lub wyznaczonych pracowników. Natomiast takie plany powinny jednoznacznie wskazywać, że tworzenie wysypisk śmieci na ternie posesji jest zabronione i karalne.

Starosta – Krzysztof Kozicki nawiązując do wypowiedzi radnego Krzysztofa Chrostowskiego podkreślił, że w sprawie interpelacji dotyczącej nielegalnego wysypiska śmieci na ternie jednej posesji w Piątnicy została wystosowana odpowiedź pisemna, jednak nie zawierała ona żadnych informacji nt. tego, iż winę za taką sytuację ponosi Wójt. Podkreślił przy tym, że takich informacji Starostwo Powiatowe nigdy nie wystosowało. W przekazanej odpowiedzi była informacja, że Starostwo Powiatowe nie posiada narzędzi, które pozwoliłyby wyegzekwować zlikwidowanie nielegalnego wysypiska śmieci, o czym także wspominała Pani Urszula Ilkowska – przedstawicielka firmy „Sukces” S.C.
Reasumując poprosił radnego Krzysztofa Chrostowskiego o bardziej precyzyjne wypowiadanie się, aby nie powstała sytuacja kiedy do publicznej wiadomości – w protokole z sesji Rady Powiatu – zostaną podane nieprawdziwe informacje nt. działań Starostwa Powiatowego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami – Lech Szabłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015” została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


Ad.14 Przewodniczący Rady odczytał wniosek w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego, a następnie zapoznał zgromadzonych z projektem w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.

Radny Lech Szabłowski – chcę zapytać z jakiego powodu projekt odczytanej uchwały został przedstawiony dopiero w dniu dzisiejszym i został wprowadzony jako zmiana do porządku obrad? Poza tym chcę zapytać jaki wzrost przewiduje niniejszy dokument w stosunku do obecnego wynagrodzenia Pana Starosty? Dodatkowo w uzasadnieniu jest błąd rachunkowy.

Przewodniczący Rady – potwierdzam, że w uzasadnieniu jest błąd rachunkowy, zostanie on poprawiony, powinna być zapisana kwota łącznego wynagrodzenia: 9.560 zł brutto. Natomiast projekt uchwały został przedstawiony w dniu dzisiejszym, ponieważ aktualnie pracownicy Starostwa mają wprowadzane podwyżki wynagrodzeń. Wniosek w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego był składany już kilkakrotnie przez niektórych radnych.

Radny Lech Szabłowski – jednak to nie wyklucza możliwości przedłożenia projektu w normalnym trybie.

Radny Jan Kuczyński – osobiście składałem na posiedzeniach komisji wniosek w przedmiotowej sprawie, jednak Pani Skarbnik poprosiła o rozpatrzenie tego wniosku po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu i w związku z tym dopiero dziś analizujemy powyższą kwestię. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Starosta Łomżyński wielokrotnie udowodnił, iż znakomicie pozyskuje środki pozabudżetowe, co ma zdecydowany wpływ na rozwój naszego powiatu. Zostało wyremontowanych dużo dróg i na następne lata są już gotowe kolejne inwestycje. Pragnę przypomnieć, że Powiat otrzymał wiele nagród w różnych dziedzinach, między innymi zajął I miejsce jako regionalny podmiot pozyskujący największe środki z funduszy krajowych i europejskich.

Radny Henryk Krajewski – należy zaznaczyć, że nawet po proponowanym zwiększeniu wynagrodzenia Starosta będzie i tak miał znacznie niższe wynagrodzenie w porównaniu z większością wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity poinformował, że w stosunku do obecnego wynagrodzenia Pana Starosty proponowany jest wzrost na poziomie około 15 %. Ponadto stwierdził, że nowa ustawa o pracownikach samorządowych weszła w życie w kwietniu br., a został opublikowana dopiero przed kilkoma dniami i stąd wynika to, że projekt omawianej uchwały został przedstawiony w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady – w moim przekonaniu proponowane wskaźniki wynagrodzenia dla Starosty są w pełni uzasadnione.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została podjęta 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu). Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXVI/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Z kolei został ogłoszona dziesięciominutowa przerwa.

Ad.15 Po zakończeniu przerwy głos zabrała Agnieszka Grzeszczuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przedstawiła najistotniejsze elementy informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ziemskiego w 2008 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 Ireneusz Denysiuk – Komendant Miejski PSP w Łomży w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2008 rok (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Radny Henryk Krajewski – pragnę zaznaczyć, że Komenda Miejska PSP w Łomży jest bardzo wysoko oceniana w naszym województwie, aktualnie jest na II miejscu.
Ponadto uznał, że rozmieszczenie jednostek osp w poszczególnych gminach powinno być bardziej proporcjonalne.

Radny Henryk Krajewski – chcę zapytać z czego wynika tak duże zainteresowanie zawodem strażaka, skoro jest tak niskie wynagrodzenie w tej branży.

Ireneusz Denysiuk – na pewno strażak jest zawodem, który cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa, przy tym strażak z długim stażem raczej nie zarabia poniżej średniej.

Radny Stefan Żebrowski – po jakim okresie strażak może odejść na emeryturę.

Ireneusz Denysiuk – po 15 latach, ale ten wskaźnik jest bardzo niski, wobec tego, bynajmniej w naszej Komendzie większość strażaków przepracowuje okres, po którym przysługuje pełna emerytura. Odejście na emeryturę po 15 latach służy jedynie możliwości uzyskania minimalnej emerytury pracownikom, którzy pod wpływem intensywnych i drastycznych widoków, oglądanych podczas wykonywania zawodu, nie są w stanie dalej kontynuować pracy w tym zawodzie, który jest specyficzny.

Radny Jarosław Kulesza – czy Komenda Miejska PSP w Łomży organizuje kursy dla pracowników mających odpowiadać za sprawy przeciwpożarowe – wg nowej ustawy regulującej tę kwestię.

Ireneusz Denysiuk – nie, takie kursy organizowane są tylko w miejscowości Łapy, jednak wszystko wskazuje, że ta ustawa zostanie znowelizowana, ponieważ w obecnym kształcie nie jest racjonalna.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.17 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży omówił sprawozdanie z działalności za 2008 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży omówił sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2008 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady – czy w naszym powiecie jest odczuwalny kryzys pod względem bezrobocia?

Mieczysław Bieniek – w niewielkim stopniu odczuwamy skutki kryzysu, między innymi w zakresie nowych ofert pracy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Ade.19 Wicestarosta – Marek Dworakowski odnosząc się do interpelacji radnego Stefana Zebrowskiego pragnę poinformować, że projekt na odcinek drogi Kokoszki – Guty jest aktualnie opracowywany. Droga nie mieści się w części w pasie drogowym. Wobec tego należy dokonać jeszcze wykupów. Kwestia dotyczy dwóch zakrętów. Jak rolnicy wyrażą zgodę to prace będą dalej postępować. Wójt chce dofinansować ten odcinek kwotą 60.000 zł. W związku z tym nasz powiat będzie musiał dołożyć pewne środki ze swojego budżetu. Staramy się zrealizować tę inwestycję, jednak musimy zachować obowiązujące procedury.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.20 W wolnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Ad.21 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVI-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 28 maj 2009 15:14
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 15:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2459 razy