BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIV/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.40.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności gości z Litwy z rejonu solecznickiego.
Kontynuując oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki – chciałbym dodać, że samorządowcy z rejonu solecznickiego na mój list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy zareagowali błyskawicznie i nawet są obecni na dzisiejszej sesji, gdzie w skrócie przedstawią charakterystykę swojego rejonu. Dla Państwa Radnych będzie to dość ważne, ponieważ na aktualnej sesji planowane jest podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie.

Leonard Talmond – Mer Rejonu Solecznickiego poinformował, że rejon solecznicki zamieszkuje 38.428 osób. Gęstość zaludnienia – 26,5 osób na km kw., co stanowi dwukrotnie mniej niż średnio na Litwie. 79 proc. mieszkańców rejonu jest narodowości polskiej, 9,4 proc. mieszkańców stanowią Litwini, 5,8 proc. – Rosjanie, 3,8 proc. - Białorusini, 1,4 proc. – inne narodowości. Wynika z tego, że w rejonie solecznickim Polacy są większością.
Ponadto należy podkreślić, że u nas szczebel samorządy jest dwustopniowy. Natomiast geograficznie rejon solecznicki jest położony w południowo – wschodniej części Litwy w powiecie wileńskim. Powierzchnia rejonu wynosi 1491,4 km kw., co stanowi 15,3 proc. terytorium powiatu. W rejonie znajduje się 13 starostw (gmin): Soleczniki, Ejszyszki, Biała Waka, Jaszuny, Dziewieniszki, Koleśniki, Podborze, Turgiele, Butrymańce, Gierwiszki, Kamionka, Poszki, Dajnowa. Na terytorium rejonu funkcjonuje 40 placówek oświatowych, będących w gestii samorządu (są też szkoły i przedszkola administrowane przez powiat wileński i Ministerstwo Oświaty i Nauki RL). Szkolnictwo w rejonie funkcjonuje w trzech językach. Działają dwa gimnazja (im. Jana Śniadeckiego z polskim językiem nauczania będące w gestii samorządu i Tysiąclecia Litwy z litewskim językiem nauczania, administrowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki), 13 szkół średnich (4 litewskie, 7 polskich i 2 rosyjskie); 13 podstawowych (2 litewskie, 11 polskich); 19 początkowych, działających jako oddziały szkół średnich bądź podstawowych (2 litewskie, 17 polskich). Są też trzy szkoły muzyczne: w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach, szkoła sportowa w Ejszyszkach i jej filia w Solecznikach, specjalna szkoła – internat (administrowana przez powiat) i Dom Dziecka w Solecznikach, zawodówka rolnicza w Dziewieniszkach (administrowana przez Ministerstwo Oświaty i Nauki). Do oświaty dokładamy bardzo duże środki, nawet przekraczające 50 % kosztów. Wynika to także z tego, że Ministerstwo dofinansowuje nas w niewielkim stopniu. Pozostałe cechy naszego rejonu przedstawi Państwu moja koleżanka, natomiast osobiście zachęcam do podjęcia uchwały, o której wspominała Pan Starosta. Mamy już podpisane porozumienia o współpracy z kilkunastoma samorządami z różnych krajów: Polski, Łotwy, Ukrainy, Niemiec i Białorusi. Zostaliśmy wyróżnieni w Strasburgu przez Komisję Europejską, gdzie otrzymaliśmy dyplom za przykładową współpracę międzynarodową na szczeblu samorządowym.
Oksana Obłoczyńska – przedstawicielka rejonu solecznickiego uzupełniając dodała, że dla rejonu solecznickiego ośrodkiem administracyjnym jest odległe od Wilna o 44 km miasto Soleczniki. Od północy i zachodu rejon graniczy z rejonem orańskim i rejonami wileńskim i trockim. Od wschodu i południa z Białorusią (obwód grodzieński). Charakterystyczną cechą rejonu solecznickiego jest jego zalesienie. Lasy zajmują 43,77 proc. terytorium rejonu, co 1,5 razy przewyższa średnie zalesienie na Litwie. Różnorodność lasów jest niewielka: przeważają sosny (ok. 41 proc. drzewostanu) i świerki (ok. 20 proc.), ponadto brzozy (18 proc.) i olchy (6 proc.). Największym masywem leśnym jest Puszcza Rudnicka, składająca się z 23 lasów i zajmująca 26 tys. ha rejonu solecznickiego, czyli prawie 1/6 jego terytorium (ogólna powierzchnia Puszczy 37 tys. ha). W XV – XVII w. Puszcza była rezerwatem polowań królewskich, gdzie Kazimierz Jagiellończyk wybudował pałac myśliwski. Właśnie tu podczas wielodniowych polowań odbywały się spotkania Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Puszcza Rudnicka to olbrzymi kompleks biotopów, będący niewątpliwie jednym z najbardziej wartościowych terenów w rejonie. W okolicy Zygmunciszek na wysokości 30 m wznoszą się wydmy kontynentalne. Otwarte, piaszczyste pustkowie zostało ukształtowane przez zrzucane na dawny poligon bomby oraz ciągłe pożary. Powstał w ten sposób unikalny piaszczysty twór. W Puszczy Rudnickiej są trzy jeziora. Jezioro Kiernowskie (pow. 81 ha) ze wszystkich stron otaczają bagna. W przeważającej części są to bagna nizinne porośnięte czarną olchą i niskopiennym sośniakiem. Znajdujące się niedaleko poligonu jezioro Szulnia (pow. 1,5 ha) również otaczają bagna. Jest to typowo wyżynnobagienne jezioro dystoficznego typu. Na południowym wschodzie Puszczy, na bagnach, otoczonych przez kontynentalne wydmy, leży jezioro Gulbińskie. Rejon solecznicki to region rolniczy. Tereny rolne zajmują 44,7 proc. powierzchni, miasta i osiedla - 2,21 proc., tereny przemysłowe – 2,41 proc., zbiorniki wodne - 1,74 proc.,obszary o innym przeznaczeniu – 5,16 proc. Znaczna część rejonu (zachodnia) położona jest na Płaskowyżu Ejszyskim, wschodnia na Wyżynie Miednickiej, gdzie w pobliżu Katkuszek znajduje się najwyższe miejsce – 265 m npm. Najniższe miejsce leży na obszarze Równiny Południowo – Wschodniej, nieopodal Zygmunciszek nad rzeką Mereczanką – 122 m n. p. m. Rejon solecznicki liczy 8 jezior i 18 stawów. Największe jeziora to: Kiernowskie i Popie. W zbiornikach wodnych żyje 28 gatunków ryb. Najcenniejsze krajobrazy rejonu znajdują się w Dziewieniskim Historycznym Parku Regionalnym i Rezerwacie Krajobrazowym Szorkajcie. Cenne kompleksy naturalne są chronione w rezerwatach hydrograficznych Solczy i Wisińczy, w Nowokuńskim Rezerwacie Geologicznym, Ażubalskim Rezerwacie Pedologicznym, Szylińskim Rezerwacie Botanicznym i Popiskim Rezerwacie Ornitologicznym. Ponadto w rejonie istnieje 13 placówek kulturalnych, 13 kościołów katolickich, trzy cerkwie, 28 bibliotek, dwa muzea. W rejonie działa 18 zespołów artystycznych – dorosłych i dziecięcych. Najbardziej znane z nich to zespóły pieśni i tańca „Solczanie” (Soleczniki), „Ejszyszczanie” (Ejszyszki), folklorystyczne „Rudniczanie” (Rudniki), „Turgielanka” (Turgiele), „Znad Mereczanki” (Jaszuny), dziecięce „Solczanka” (Soleczniki), „Kwiaty Polskie” (Ejszyszki), „Gromada” (Jaszuny), „Mereczanka” (Turgiele) itd. Na terytorium rejonu działają dwa szpitale – w Ejszyszkach i Solecznikach, Dom Starców w Czużekampiach, Centrum Usług Socjalnych oraz Centrum Kształcenia i Zajęć dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie „Płomyk Nadziei” w Solecznikach. W rejonie istnieją dawne i piękne tradycje kulturalne: organizowane są Zapusty, Noce Świętojańskie, Dożynki, święto folkloru „Pieśń znad Solczy”, Dni Gmin itd. Do tradycji sportowych należą co roku rozgrywane mistrzostwa piłki nożnej, tenisa stołowego, ringo, turnieje piłki ręcznej, zawody lekkoatletyczne. Samorząd solecznicki współpracuje z licznymi gminami i środowiskami w Polsce: Tarnowem Podgórnym, Połańcem, Łowiczem, Kętrzynem, Wyszkowem, Koszalinem, Zgierzem, Płockiem, Płońskiem, Wolsztynem, Choczem, Sokółką, Łomżą, Kaźmierzem, Żninem, Białymstokiem i innymi.
Przewodniczący Rady – chciałbym zapytać Mera Rejonu Solecznickiego jak długo pełni swoją funkcję oraz o to jakie problemy i sukcesy odniósł rejon.
Leonard Talmond – byłem wójtem przez trzy kadencje, czyli odpowiednikiem starosty w Polsce, u nas samorządy są tylko dwustopniowe. Obecnie na drugą z kolei kadencję zostałem wybrany merem rejonu, natomiast problemy jak wszędzie – brak pieniędzy. Nasze tereny były po komunizmie znacznie zaniedbane, wymagały i nadal wymagają dużych nakładów, szczególnie na infrastrukturę. Po wojnie większość inteligencji została wywieziona na Syberię i wiadomo jakie tego były skutki. Jako mniejszość osiągnięcia mamy bardzo duże – w porównaniu z innymi mniejszościami – przede wszystkim w szkolnictwie, gdzie nauczamy w języku polskim od najniższego szczebla – przedszkola. Możemy nauczać młodzież w szkołach wyższych w języku ojczystym. Generalnie mamy dużo problemów w zachowaniu odrębności kulturalnej i językowej, ale skutecznie z tymi przeciwnościami walczymy. Staraliśmy się wprowadzić kilku parlamentarzystów. Niestety na Litwie minimalny próg, który trzeba przekroczyć – 5 %, dotyczy także polskiej mniejszości narodowej. Stopniowo także restaurujemy obiekty zabytkowe na naszym terenie, jednak brakuje nam na to środków.
Radny Wojciech Kubrak – chciałem zapytać jakie były wspólne przedsięwzięcia realizowane z zaprzyjaźnionymi – partnerskim samorządami.
Leonard Talmond poinformował, że współpraca z partnerskimi samorządami dotyczyła najczęściej wymiany młodzieży szkolnej i przedsięwzięć w zakresie dziedziny kultury.
Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

Z kolei została ogłoszona pięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Starosta Łomżyński.

Ad.2 Krzysztof Kozicki poprosił o wycofanie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie (proponowanego punktu nr 7), celem wprowadzenia w to miejsce zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół.
Wyjaśniając stwierdził, że negocjacje z samorządem Gminy i Miasta Jedwabne w sprawie przekazania prowadzenia ZSOiZ w Jedwabnem trwały jeszcze w ubiegłym tygodniu, w związku z czym nastąpiły pewne zmiany zamierzeń w tym zakresie – na wniosek Burmistrza Jedwabnego i stąd wynika potrzeba dokonania zmian w proponowanym porządku obrad.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych propozycji.

W zarządzonym głosowaniu zaproponowane zmiany zostały przyjęte 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji
11. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok.
15. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku.
16. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Henryk Kłosiński – chciałbym powrócić do sprawy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Na posiedzeniach Zarządu Powiatu i właściwej Komisji tę kwestię omawialiśmy już wielokrotnie.
Uważam, że w tej sprawie powinno być przeprowadzone spotkanie z Burmistrzem i radnymi z Komisji Kultury, (…) oraz z Zarządem Powiatu – na początku lutego br., aby to wyjaśnić. Starosta otrzymuje informacje od Burmistrza, które nie są aktualne po kilku dniach.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki – moim zdaniem nie było w tym przedmiocie wielu posiedzeń. Pojawiły się różne informacje nt. Szkoły w Jedwabnem. Wobec tego postanowiłem projekt porozumienia i projekt uchwały w problemowej sprawie przesłać radnym. Samorządowcy z Jedwabnego zaproponowali pewne modyfikacje, o których Państwo jesteście poinformowani – stosowne projekty wszyscy zainteresowani otrzymali. Porozumienie na pewno zostanie podpisane już w miesiącu marcu br., jeżeli oczywiście decyzje zostaną podtrzymane. Burmistrz zapewnia, że jest bardzo zainteresowany przejęciem ZSOiZ w Jedwabnem.

Radny Wojciech Kubrak – chciałem poprzeć Pana Henryka Kłosińskiego, ponieważ już dwukrotnie na Komisji Kultury (…) był przedstawiony projekt uchwały, którego nie przyjął jeszcze Zarząd Powiatu. Inicjatywa projektodawcza przysługuje jeszcze między innymi komisji stałej, jednak ona tego nie przygotowała. Tak nie powinno być.
Proponuję, aby tym problemem zajęła się właściwa Komisja z udziałem Burmistrza, samorządowców z Jedwabnego i także Dyrektora ZSOiZ.

Krzysztof Kozicki – raptem dwa razy zajmowaliśmy się tym problemem i to dlatego, że wokół Szkoły zaczęły krążyć złe plotki. Staraliśmy się szybko sprawę wyjaśnić i stąd sprawę skierowaliśmy na posiedzenie właściwej Komisji – przed posiedzeniem Zarządu. Zdarza się, że decyzję należy podjąć szybko, szczególnie jak w pewnym stopniu zmieni się koncepcja – w sprawie, która nie była wcześniej procedowana. Jeżeli Komisja wprowadzi np. drobne poprawki, to nie znaczy, że należy od początku nadać bieg sprawie. Na sesji radni mogą przegłosować uchwałę, którą zmienią wg przegłosowanych poprawek. Pod obrady komisji i Zarządu poddawane są projekty, które mogą podlegać zmianom. Uważam, że w tej sprawie nie ma żadnego bałaganu. Bałagan tworzy się przez dodatkowe zamieszanie. Szkoła powinna mieć jak najszybciej uregulowaną przyszłość i dodatkowe komplikacje spowodują rozpowszechnianie na jeszcze większą skalę plotek, które w bardzo źle działają na nabór w ZSOiZ w Jedwabnem.
Proponowana koncepcja jest wielką szansą dla Szkoły.

Radny Henryk Kłosiński – jak w marcu Burmistrz się wycofa to zostaniemy na lodzie, przekażemy taki majątek i poniesiemy koszty likwidacji.

Radny Jan Kuczyński – jak Burmistrz się wycofa to majątek sprzedamy w drodze przetargu.

Radny Krzysztof Chrostowski – trzeba się zastanowić dobrze, ponieważ majątek jest dużej wartości, natomiast Szkoła uczy około 10 uczniów i jej utrzymywanie nie jest racjonalne.

Radny Jan Kuczyński – my ciągle dokładaliśmy do ZSOiZ, jak Burmistrz nie będzie chciał przejąć to majątek sprzedamy.

Radny Lech Szabłowski – w którym punkcie teraz jesteśmy? Porządek obrad był przyjmowany nieco wcześniej, a teraz dyskusja się toczy nie na temat.

Przewodniczący Rady – proszę sprecyzować interpelację Panie Kłosiński. Czy chodziło Panu o wypracowanie stanowiska w problemowej sprawie i następnie spotkanie się z samorządowcami Jedwabnego, Dyrektorem ZSOiZ oraz Komisją Kultury (…) i Zarządu Powiatu.

Radny Henryk Kłosiński – tak.

Przewodniczący Rady – Zarząd Powiatu i wszyscy członkowie Komisji Kultury (…) są obecni na sesji, wobec czego proszę przeprowadzić z nimi konsultacje w przedmiotowej kwestii.

Z kolei w związku z brakiem dalszych interpelacji lub zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Od XXIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 grudnia 2008 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu: rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i wyraził zgodę na zawarcie umów najmu pomieszczeń; zaakceptował zmiany w planie rzeczowo-finansowym i inwestycyjnym Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na 2008 rok; zapoznał się z ustną informacją Dyrektora ZPOZ na temat przebiegu kontraktowania usług medycznych z NFZ na 2009 r. Ponadto Zarząd podjął 7 uchwał: w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku; w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych; w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania niezbędnych działań związanych z realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS; w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Zbójna; w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok oraz planu finansowego zadań na 2009 rok z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2009 rok w wydatkach budżetowych oraz planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Zarząd przyjął także projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. Następnie rozpatrzone zostały wnioski: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Zarządu Dróg Powiatowych; oraz Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmian w budżecie, po czym zostały podjęte 2 uchwały w tej sprawie. Podczas tego posiedzenia Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży i podjął decyzję w tej sprawie.
W dniu 14 stycznia 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego: przyjęto: projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Grajewskim w sprawie dokończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B Wizna- Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty do drogi powiatowej Nr 1834B przebiegającej przez dwa sąsiednie powiaty tj. Powiat Grajewski i Powiat Łomżyński; projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne; projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Kolneńskim w sprawie wspólnej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna-Czarnocin-Pęza-Nagórki-Chludnie-Kupnina-Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa; projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród. Podczas tego posiedzenia Zarząd przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna-Czarnocin-Penza-Nagórki-Chludnie-Kupnina-Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; oraz w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Z kolei Zarząd rozpatrzył: wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej; wniosek Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie o nieodpłatne przekazanie komputera; wniosek Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego o nieodpłatne przekazanie komputera; wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w Gabinetach Lekarskich w Piątnicy i Szczepanowie. Ponadto podjęto 7 uchwał: 2 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (komputery); 2 w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok; oraz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009r.
W dniu 23 stycznia br. odbyła się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd przyjął projekty 5 uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009r. zadania pn.„Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji; w sprawie zamiaru likwidacji szkół; w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury; w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie. Projekty uchwał są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. W trakcie posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu oraz podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu działek pod drogami. Zapoznał się z pismem Komendy Miejskiej Policji w Łomży informującym o przeznaczeniu, przekazanych przez Powiat, środków finansowych na nagrody policjantom oraz zapoznał się z porządkiem obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu. Od wczoraj gościmy samorządowców z Litwy z rejonu solecznickiego, którym przygotowaliśmy bogaty program odwiedzin. 26 stycznie uczestniczyłem w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie został zaopiniowany plan pracy samorządu wojewódzkiego w zakresie pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych i wydatków PFRON w 2009 roku. 21 stycznia odbyła się konferencje inaugurująca Regionalny Ośrodek EFS w Łomży – jest to ważna placówka wspierająca organizacje pozarządowe i samorządowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków z funduszy europejskich – głownie z Programu Kapitał Ludzki. Okres noworoczny to także liczne spotkania opłatkowe i jasełkowe.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu./

Ad.6 Elżbieta Gosk główny specjalista ds. oświaty i kultury zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie. Podsumowując zaznaczyła, że ustawa o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem. W roku 2009 na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 45 tys. złotych, co stanowi wzrost finansowania tego zadania o 10.000 zł w skali roku.

Radny Lech Szabłowski – jaka była przekazywana w roku ubiegłym na przedmiotowe zadania powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży i z czy został zwiększony zakres powierzanych zadań.

Elżbieta Gosk – w roku ubiegłym była to kwota 35.000 zł, wzrost zadań powierzanych nie nastąpił, natomiast kwota została zwiększona, ponieważ Biblioteka ubiegała się już wcześniej o zwiększenie przekazywanej kwoty – w związku z ogólnym wzrostem wydatków.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/114/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury stwierdziła, że pierwotnie zamiarem było przekazanie całego ZSOiZ w Jedwabnem do prowadzenia samorządowi Miasta i Gminy Jedwabne z dniem 1 marca br. Jednak na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, w którym uczestniczył Starosta Łomżyński, Burmistrz Jedwabnego oraz Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem ustalono, że Gmina przejmie do prowadzenia, ale Liceum w Jedwabnem z dniem 1 września br. Burmistrz na tym spotkaniu wyraził chęć przejęcia Liceum, a nawet zadeklarował ewentualność przekazania odstępnego za przejęcie Szkoły wraz z całym majątkiem. Natomiast projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół rozpoczyna procedurę przekazania ZSOiZ w Jedwabnem. Likwidacja nieczynnych szkół ma charakter porządkowy, a wyrażenie w formie uchwały Rady Powiatu zamiaru likwidacji musi odbyć się na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego – czyli do 28 lutego br.
Kontynuując wypowiedź stwierdziła, że zasadniczo zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2009 r. następujące szkoły:
1) Technikum Handlowe w Jedwabnem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
2) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jedwabnem wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
3) Szkołę Policealną dla Dorosłych w Marianowie kształcąca w zawodzie: Technik rachunkowości,
Będzie to poprzedzone wystąpieniem do dnia 28 lutego 2009 roku do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z informacją o zamiarze likwidacji wyżej wymienionych szkół celem uzyskania pozytywnej opinii w tej sprawie. Ważne jest, że nie ma szans już na reaktywację ww. szkół i stąd wynika przedłożony Państwu projekt uchwały.
Kolejnym krokiem będzie wydanie w terminie 14 dni opinii przez Kuratora Oświaty, po czym zostanie przedłożona uchwała o likwidacji de facto martwych kierunków kształcenia. Z kolei do końca lutego zostanie przedłożony projekt uchwały o rozwiązaniu ZSOiZ w Jedwabnem i w tym momencie pozostanie same Liceum. Wtedy będzie można podpisać porozumienie o przekazaniu do prowadzenia Licem. Rozwiązanie placówki w świetle obowiązującego prawa nie jest jej likwidacją. Do końca kwietnia zostanie przedłożony projekt uchwały o przekazaniu do prowadzenia ZSOiZ w Jedwabnem samorządowi Jedwabnego. Tej procedurze będzie towarzyszyć procedura w Gminie Jedwabne przejmowania i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjalnych w Jedwabnem.
Trwały już rozmowy z Burmistrzem dotyczące pracowników ZSOiZ, był problem z pracownikami administracji i obsługi. W tej chwili pracuje w Szkole 5 osób. Burmistrz wyraził chęć zatrudnienia większości pracowników. Natomiast większość nauczycieli jest zatrudnionych na umowę – zlecenie, te umowy wygasają z końcem roku szkolnego. Burmistrz wyraził chęć zatrudnienia także tych nauczycieli.

Radny Jan Kuczyński – uważam, że to my powinniśmy się ubiegać o pieniądze od Burmistrza za majątek Szkoły.

Elżbieta Gosk – myślę, że Burmistrzowi chodziło o premię za hojność Starostwa, ale generalnie to chyba nam wszystkim chodzi o Szkołę – jej interes i interes uczniów i nauczycieli. Prze 10 lat kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego polityka oświatowa zmierzała do ochrony Szkoły, internatu, nauczycieli i uczniów. Działania, które podejmowane są na dzisiejszej sesji także są kontynuacją tej polityki.

Radny Jan Kuczyński – uważam, że dla Burmistrza to jest ważny interes przejąć Szkołę wraz z majątkiem. Aktualnie w Szkole jest zatrudnionych zbyt wielu pracowników w proporcji do liczby uczniów.

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem – Izabela Załuska – o czym my rozmawiamy, o pieniądzach i budynku, jeżeli Szkoła upadnie, to co będzie z tego budynku – zostanie zdegradowany. Rozwiązanie przedstawione Państwu jest najlepszym rozwiązaniem dla Szkoły. Obecnie Szkoła przeżywa kryzys, bo nie mamy naboru, w roku ubiegłym nie mieliśmy w ogóle naboru. W tym roku tylko 11 uczniów uczy się w I klasie. Wiąże się to jednak z tym, że od 7 lat wokół Szkoły krążą plotki, że Szkoła upadnie, że nie będzie istnieć. Kto z odpowiedzialnych rodziców pośle swoje dziecko do takiej Szkoły. Plotka w środowisku Jedwabnego robi bardzo dużo złego. To jest przyczyną złego naboru. Byłam zaproszona na posiedzenie Komisji Rady Gminy w Jedwabnem, Burmistrz i Przewodnicząca Komisji i radni chcieli rozmawiać o przyszłości i kształcie tej Szkoły, wyrazili zainteresowanie przejęcia Szkoły. Deklaracje są takie, że Szkoła będzie mogła być przejęta, ale tylko w formie Liceum. Początkowo Burmistrz mówił o możliwości zatrudnienia jedynie pracowników pedagogicznych. Aktualnie Burmistrz wyraził chęć zatrudnienia także większości pracowników administracji i obsługi.
Jeszcze raz podkreślam – rozwiązanie przedstawione jest najlepszym rozwiązaniem dla Szkoły. Jedynie potrzebna jest jasna deklaracja, skierowana przede wszystkim do rodziców, że ta Szkoła będzie, wtedy na pewno nabór uzyskamy na odpowiednim poziomie.

Radny Andrzej Piotrowski – chciałbym poinformować, że w „Kontaktach” pojawiła się informacja, że Burmistrz wyobraża sobie to tak, iż my wszystko zlikwidujemy, a jemu oddamy budynek. Sprawa przekazania z dniem 1 września stawia nas w bardzo niekorzystnej sytuacji. W Radzie Jedwabnego jest około 6 nauczycieli i powinni oni jasno wyrazić swoją wolę. Zbyt często zmienia się stanowisko Burmistrza w tej sprawie. Nie wiem czy wypowiedź w „Kontaktach” będzie znowu uznana za „przypadkową”. Jeżeli do końca lutego nie wygasimy Liceum to ze Szkołą zostaniem na kolejny rok szkolny.

Starosta – Krzysztof Kozicki – myślę, że wypowiedź Pani Elżbiety Gosk i Pani Izabeli Załuskiej powinna rozwiać wątpliwości i utwierdzić, że podejmowane są planowe i racjonalne działania. Przekonywałem Burmistrza i członków Komisji Oświaty Rady Gminy, że lepiej byłoby jak ZSOiZ zostałby przekazany samorządowi Jedwabnego jak najszybciej, że nabór i konkurs powinien ogłaszać nowy organ prowadzący, jednak te argumenty nie przekonały wszystkich samorządowców z Jedwabnego, którzy zaproponowali inna procedurę i dla dobra Szkoły postanowiłem przyjąć ich propozycję. Z tego powodu szybko przygotowywaliśmy dokumenty, które trafiały na posiedzenia właściwej Komisji i Zarządu Powiatu. Do końca lutego mamy miesiąc. Jak dziś podejmiecie Państwo uchwałę, jeśli nie uda się zrealizować tego o czym dziś mówimy, to będziemy mieli jeszcze czas. Rękę na pulsie trzymamy. Aby Szkoła istniał muszą być uczniowie, nie może być w Szkole tylko 11 uczniów. Takie rozwiązanie pozwoli na to, aby było wiadomo w jakim kształcie będzie funkcjonowała Szkoła w czasie prowadzonego naboru.

Przewodniczący Rady – myślę, że nie rozmawiamy o budynku, a o tym kto będzie prowadził Szkołę. Cały czas zabiegamy o to, aby Szkoła istniała. Ponadto jestem przekonany, że ostateczne porozumienie powinno być podpisane w lutym a nie w marcu br. Należy wyegzekwować od samorządowców Jedwabnego podpisanie porozumienia do końca lutego.

Wiceprzewodniczący Rady – czy tylko Pani Dyrektor i ksiądz mają umowy o pracę na czas nieokreślony?

Izabela Załuska – tak

Radny Andrzej Piotrowski – nie można dopuścić do sytuacji, w której zostaniemy ze Szkołą, gdzie uczy się 11 uczniów, na rok następny.

Przewodniczący Rady – także jestem tego zdania.

Radny Jan Kuczyński – my nie chcemy nic likwidować, chcemy przekazać Szkołę z majątkiem, jednak nie możemy zostać ze Szkołą, gdzie uczy się 11 uczniów.

Radny Krzysztof Chrostowski – uważam, ze co do naboru cudu nie będzie, natomiast Powiat nie powinien wyzbywać się majątku.

Przewodniczący Rady – w mojej ocenie budynek Szkoły bez uczniów i nauczycieli nie przedstawia w zasadzie żadnej wartości.

Izabela Załuska – chciałam odnieść się do wypowiedzi naszych gości z Litwy. Oni pokrywają w swoich szkołach ponad 50 % kosztów funkcjonowania i utrzymują szkoły 15-to osobowe. W tej chwili w ZSOiZ jest ponad 20 uczniów. Szkoła ma 60-letnią tradycję. Gdyby atmosfera wokół Szkoły była inna to nabór byłby dużo większy.

Radny Wojciech Kubrak – dlaczego wcześniej środowisko pedagogiczne ZSOiZ nie chciało, aby Szkoła została przekazana Gminie. Wiem, że takie propozycje były przed dwoma laty.

Izabela Załuska – oficjalnie takie propozycje nie zostały skierowane. Trudno mi się odnosić co było 2 lata temu. Taka informacja dotarła jedynie do nas w formie plotki. Nie cofniemy się o 2 lata.

Starosta – wiem, że w tamtym okresie radni z Jedwabnego nie byli chętni do poparcia tego pomysłu. Ponadto Burmistrz w momencie likwidacji 3 szkół podstawowych powiedział, że jest w stanie przejąć ZSOiZ, bo Szkoła ta upadnie. Zostało to opisane w „Kontaktach”. Efekt tego był taki, że nie udało się zrealizować naboru na kolejny rok szkolny.

Przewodniczący Rady – uważam, że podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół – które de facto są nieczynne jest jak najbardziej zasadne. Natomiast kwestia zawarcia porozumienia w sprawie przekazania ZSOiZ to odrębna kwestia.

Radny Lech Szabłowski – uważam, że projekt uchwały, który został wycofany na wniosek Starosty z porządku dzisiejszych obrad był bardziej rozstrzygający, ponieważ był do niego dołączony projekt porozumienia. Natomiast dziś podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół to nic nie rozstrzyga. Opieramy się jedynie na zapewnieniach Pana Starosty i Pani Gosk. Pani Dyrektor ZSOiZ mówiła o ratowaniu Szkoły, a Pan Chrostowski o konieczności jej likwidacji. Tak naprawdę deklaracje Burmistrza o niczym nie świadczą. Przedmiotowa uchwała powinna być podejmowana na sesji w lutym, a dziś powinna być rozstrzygnięta sprawa Liceum. Jak Burmistrz wycofa się ze składanych deklaracji, to wtedy będzie konieczność podjęcia także uchwały o likwidacji Liceum. Moim zdaniem podejmowanie przedłożonej uchwały jest przedwczesne. Natomiast powinniśmy zobowiązać Zarząd Powiatu do tego, aby na najbliższą sesję przygotował projekt porozumienia uzgodniony z Burmistrzem.

Przewodniczący Rady – w tej chwili będziemy głosować likwidację szkół, w których nie ma uczniów, które istnieją jedynie na papierze.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Ponadto stwierdził, że w jego ocenie należy wprowadzić pewne usystematyzowanie działania i zaproponowany projekt uchwały powinien być podjęty, ale przy tym z Burmistrzem muszą być prowadzone rozmowy tak, aby w odpowiednim czasie było zawarte porozumienie o przekazaniu Szkoły.

Z kolei Przewodniczący Rady na prośbę radnego Krzysztofa Chrostowskiego odczytał projekt problemowej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie likwidacji szkół została podjęta 14 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/115/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – dzisiejsza dyskusja pokazuje, że w tak licznym gronie bardzo trudno jest wypracować jednolite stanowisko. Ufam, że z Burmistrzem i samorządowcami Jedwabnego podpiszemy porozumienie, które zapewni byt Szkole. Dzisiejsza uchwała otwiera nam możliwość dalszego działania w problemowym zakresie.

Ad.8 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – pragnę przypomnieć, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. Z kolei w ust.3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu.
Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowy Program określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację.
W roku bieżącym organizacje pozarządowe mogą składać do dnia 31 marca, po czym zostaną zaopiniowane przez właściwą komisję Rady Powiatu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest coraz bardziej ważna, wręcz konieczna przy realizacji różnego typu projektów.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/116/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury jest ukłonem w stronę młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie. O stypendium mogą ubiegać się osoby do 25 roku życia.
Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia, jak również doskonalącym swoje umiejętności w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Na terenie Powiatu Łomżyńskiego działa utalentowana, twórcza młodzież – osoby uprawiające, różne dziedziny sztuki oraz zajmujące się upowszechnianiem kultury. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac twórczych, z drugiej strony pozwoli również na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też służyć promocji Powiatu i Ziemi Łomżyńskiej.
Wysokość miesięcznej kwoty stypendium została podniesiona maksymalnie do 500 zł. Projekt uchwały jest sformułowany dość elastycznie, aby dawać pewne możliwości, np. w zakresie wysokości stypendium do maksymalnej wysokości do 500 zł. Maksymalna kwota 500 zł odnosi się do jednego stypendium, które mogą być przyznane kilku osobom.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/117/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka poinformowała, że w 2008 roku w Starostwie Powiatowym opracowano plan odnowy miejscowości Drozdowo w ramach, którego między innymi planowana jest renowacja i odbudowa zabytków schodów i tarasu w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Plan ten został przyjęty przez Radę Gminy Piątnica. Natomiast przedłożony projekt uchwały jest niezbędnym i wymaganym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Zarząd Województwa już ogłosił konkurs. Planowana inwestycja polega na renowacji i modernizacji tarasu południowego oraz schodów zewnętrznych części parkowej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Istniejący taras południowy o pow. użytkowej 35,6 swój obecny kształt otrzymał w latach 70-tych. W wyniku osiadania gruntu oraz źle wykonanej izolacji poziomej płyta tarasu systematycznie osiada. W celu odtworzenia istniejącego tarasu południowego planuje się wykonanie nowych żelbetonowych schodów obłożonych granitem, nowej balustrady jak również nowej płyty tarasu. Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki i podniesienia atrakcyjności obiektu, a tym samym miejscowości Drozdowo umożliwi kreowanie wydarzeń kulturalnych w parku muzealnym oraz oferowanie ich szerszej grupie odbiorców. Planowane nakłady na ww. zadanie wyniosą 411.370 zł z czego: wkład własny powiatu to kwota 84.568 zł; podatek VAT od kosztów zadania – 73.099 zł; wysokość refundacji ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 253.703 zł.

Radny Krzysztof Chrostowski uznał, że kwota ponad 411.000 zł jest dość wysoka jak na zaplanowane zadania. W nawiązaniu do powyższego zapytał na jakiej podstawie została wyliczona.

Anna Archacka poinformowała, że kwota została wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez inżyniera.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/118/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie umożliwi realizację wspólnych projektów z partnerem litewskim w zakresie realizacji zadań własnych należących do właściwości powiatu. Realizacja projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga posiadania partnera na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. Zawarte porozumienie umożliwi także aplikowanie do innych programów, których kryteria oparte są na współpracy międzynarodowej.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Samorządem Rejonu Soleczniki na Litwie została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/119/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Reasumując stwierdził, że planowane nakłady robót budowlanych według wartości kosztorysowej wyniosą 4.918.000 zł z czego: 2.459.000 zł to 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa; 1.396.000 zł – środki z budżetu Powiatu Kolneńskiego; 400.000 zł – środki z budżetu Gminy Nowogród i 753.000 zł – środki z budżetu Powiatu Łomżyńskiego – pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jak wcześniej było wspomniane modernizacja przedmiotowej drogi ujęta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015, przyjętym uchwałą Rady Powiatu. W ramach przedmiotowej inwestycji będzie jeszcze zawarta umowa między samorządem kolneńskim a Gminą i Miastem Nowogród, z racji tego, że Powiat Kolneński będzie wnioskodawcą co do tej inwestycji.

Radna Barbara Zalewska – proszę Państwa Radnych o podjęcie uchwały wg przedstawionej propozycji. Nadmieniam, ze jest to konsekwencją rozpoczętych działań przez poprzedniego Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród w 2005 roku. Ów Burmistrz zawarł z Powiatem Łomżyńskim porozumienie w myśl, którego miała być zbudowana droga Serwatki – Kupnina. Droga ta została umieszczona w Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Nowogród. Dodatkowo w 2007 roku jako radna powiatu łomżyńskiego złożyłam wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 w sprawie modernizacji przedmiotowej drogi. Droga ta biegnie na terenie dwóch powiatów – łomżyńskiego i kolneńskiego, jest ona w bardzo złym stanie. Jej modernizacja pozwoli mieszkańcom z takich miejscowości jak Serwatki, Kupnina, Chludnie usprawnienie transportu podstawowego produktu jakim jest mleko, jak również usprawnienie połączeń autobusowych i samochodów osobowych. Z góry dziękuję za pozytywne głosowanie.

Radny Wojciech Kubrak – czy inwestycja ta będzie realizowana ze środków 1 %-ej rezerwy Ministra Infrastruktury?

Jan Olszewski – tak, podobnie jak modernizacja tzw. ciągu nadbiebrzańskiego – z tym, ze w tym przypadku my będziemy wnioskodawcą.

Radny Lech Szabłowski – nawiązując do posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, gdzie był opiniowany projekt budżetu powiatu na 2009 rok chciałem przypomnieć, że wtedy pytałem dlaczego nie znalazła się droga w projekcie budżetu przebiegająca przez miejscowość Łochtynowo i Kraska. W inwestycji tej miały partycypować trzy samorządy: Gmina Łomża, Powiat Łomżyński i Miasto Łomża. Natomiast dziś wpisujemy przedstawioną nową inwestycję, którą na pewno warto realizować. Jednak czy są prowadzone rozmowy w sprawie realizacji przytoczonej przez mnie inwestycji, która posiada już wykonaną dokumentację techniczną.

Jan Olszewski – na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast Gmina Łomża jest w trakcie opracowywania projektu technicznego i nie wiemy kiedy zostaną zakończone te prace. Na pewno jest jeszcze sporo czasu zanim zostaną skończone te prace. Wójt Gminy Łomża jest zainteresowany wykonaniem przez Łochtynowo modernizacji w postaci powierzchniowego utrwalenia.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy modernizacja tzw. ciągu nadbiebrzańskiego będzie realizowana ze środków 1 %-ej rezerwy Ministra Infrastruktury?

Jan Olszewski – tak, udział własny wynosi 50 % i ma być on równo podzielony pomiędzy nasz samorząd i samorząd Miasta i Gminy Jedwabne.

Radna Elżbieta Parzych – należy poprzeć przedmiotową inwestycję i zaproponowaną uchwałę, ponieważ pieniędzy będzie jeszcze mniej w przyszłości i nie możemy dopuścić do tego, aby stracić taką szansę.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku ok. 6,5 km w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/120/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają jakieś zastrzeżenia do projektu planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/121/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają jakieś zastrzeżenia do projektu planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIV/121/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Wacław Sierbiński przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad odpowiedź na zgłoszoną interpelację został udzielona bezpośrednio po sformułowaniu zapytania – w tym samym punkcie.

Ad.17 W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.

Ad.18 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIV-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 24 lut 2009 11:02
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2009 11:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2528 razy