BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIII/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 19 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 11.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że Komendant Miejski Policji w Łomży w związku z zaplanowaną Wigilią ze swoimi pracownikami, poprosił o ewentualne przyspieszenie omówienia tematu dotyczącego stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. Wobec powyższego zaproponował wprowadzenie tego tematu po punkcie trzecim porządku obrad.

W zarządzonym głosowaniu zaproponowane zmiany zostały przyjęte 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXII-giej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXII-giej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4 Piotr Pietrzak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Łomży omówił informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach podległych Komendzie (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski rozpoczynając dyskusję poinformował, że mimo wielu jego interwencji i próśb kierowanych do Policji nie udało się rozwiązać problemu związanego z nieczystościami gromadzonymi na jednej z posesji w Piątnicy. Niestety okazało się, że władze nie mogą w tej sprawie nic zrobić.

Piotr Pietrzak stwierdził, że po interwencji władz samorządowych i Policji posesja ta została oczyszczona, jednak ponownie właściciel posesji zgromadził nieczystości na swojej posesji czego w zasadzie nie można mu zabronić.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Zebrowski zwrócił uwagę, że remontowana droga nr 61 nie posiada odpowiednich zjazdów lewoskrętnych i dodatkowo odwodnienie na poboczu stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwu na tej drodze, ponieważ pojazd, który na nie wpadnie z pewnością łatwo może stracić przyczepność.

Piotr Pietrzak wyjaśnił, że w momencie projektowania modernizacji drogi trwają konsultacje społeczne, samorządowe i innych decydentów i na tym etapie należy zgłaszać wszelkie uwagi. Natomiast po wyremontowaniu drogi jest zbyt późno na wprowadzanie zmian w przebudowie. Ewentualnie uwagi należy zgłaszać do danego zarządcy drogi.

Radny Jan Kuczyński podkreślił, że z drogi nr 61 jadąc w stronę Augustowa nie ma zjazdu przy Urzędzie Gminy Piątnica do miejsca gdzie znajdują hurtownie, co także stwarza istotne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Piotr Pietrzak stwierdził, że postara się interweniować w kwestii powyżej przedstawionych problemów.

Radny Andrzej Piotrowski zapytał dlaczego w przedstawionej informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach podległych Komendzie nie została uwzględniona gmina Przytuły.

Piotr Pietrzak stwierdził, że prawdopodobnie ten element został przeoczony.

Radny Jarosław Kulesza zwrócił uwagę, że na ilość kolizji drogowych ma zasadnicze znaczenie wzrost liczby zarejestrowanych samochodów, wobec czego jeżeli zostałyby przyjęte także te wskaźniki to relatywnie liczba kolizji zmalałaby.

Piotr Pietrzak przyznał rację przedmówcy.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.6 Krzysztof Kozicki: od XXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 listopada 2008 roku, odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 10 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski o dokonanie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży; Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Ponadto podjął 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok oraz uchwałę w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunty, które przeszły na własność powiatu z mocy decyzji zatwierdzającej podziały. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży; a także projekt uchwały w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego i zawarcia porozumienia w tej sprawie. Zarząd również zapoznał się z porządkiem obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu. Generalnie był to okres wytężonej pracy przy składaniu wniosków o dofinansowanie naszych przedsięwzięć w przyszłym roku. Składaliśmy projektu do programów Operacyjnych MK, do Urzędu Marszałkowskiego na działania w zakresie kultury i turystyki, a także ciekawy projekt w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto złożyliśmy odwołanie w sprawie rozstrzygnięć konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Uczestniczyliśmy także w konferencjach i podsumowaniach dotyczących różnych projektów oraz licznych spotkaniach wigilijnych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Starosta łomżyński – Krzysztof Kozicki: rozpatrywany dzisiaj przez Wysoką Radę, a wcześniej opiniowany przez wszystkie Komisje projekt budżetu na 2009 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu w oparciu o możliwości finansowe wynikające z obowiązującego stanu prawnego, w ramach którego funkcjonują powiaty.
Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr IV.131 – 6-3/08 z 1 grudnia 2008 roku. Jednakże w przedłożonym Państwu projekcie uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok wprowadzono porządkowe zmiany. I tak:
1. w załączniku Nr 3 ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku” do uchwały skreśla się w wierszu Nr 6, w kolumnie 5 § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” a wprowadza nowy § 6620 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.
2. w § 3 pkt 2 dotychczasową treść „Przychody budżetu w wysokości 2.067.997 zł, rozchody w wysokości 1.252.234 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4”, zastępuje się nową w brzmieniu” Przychody budżetu w wysokości 2.067.997 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4„. Przy czym zmieniono także załącznik Nr 4 do uchwały poprzez skreślenie w wierszu „ Rozchody ogółem” kwoty 1.252.234 zł i wpisanie w to miejsce „zero” . Nadto uzupełniono objaśnienia do załącznika Nr 4 poprzez dodanie pkt d o treści „Planowany deficyt budżetu na 2009 rok w kwocie 1.252.234 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych”.
Powyższe kwestie wynikają zasadniczo ze zmiany narzędzia informatycznego RIO, natomiast my opracowaliśmy projekt budżetu o paragrafy obowiązujące w roku ubiegłym, i stąd te drobne zmiany i przesunięcia.
Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 9.055.404 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 2.747.000 zł.
Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 5.540.273. Łącznie więc dochody stanowią kwotę 17.342.687 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano na rok 2009 na kwotę 18.594.921zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.252.234 zł który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2009 trudno dzisiaj przewidzieć. Śledząc publicznie przekazywane informacje o skutkach kryzysu na rynku finansowym w świecie oraz w państwach Europy i w naszym kraju prawdopodobne jest, że będą korekty budżetu. Nie wiadomo tylko, w jakim stopniu dotknie to nasz powiat. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych zmniejszeń w projekcie budżetu na 2009 r.
W sytuacji gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zaplanowany został wzrost o 6% wynagrodzeń osobowych we wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych oraz zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizacje zadań w ramach programów unijnych i rządowych.
Pakiet opracowań będących elementami „składowymi” przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok przekazano wszystkim Państwu w dniu 19 listopada 2008 roku w trakcie posiedzenia Sesji. Komisje Rady III kadencji zapoznały się z projektem uchwały budżetowej i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu, konieczność przekonstruowania go na tym etapie.
Chcę zaakcentować kilka istotnych kwestii rzeczowych. Mianowicie poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2009 rok. Uważam także, że sytuacja finansowa powiatu jest korzystna w świetle nadchodzącego kryzysu finansowego, który w opinii ekonomistów ma się w 2009 roku pogłębić i w znacznym stopniu uwidocznić w naszym kraju. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 14 listopada 2008 roku przyjął projekt budżetu na 2009 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. W znacznym stopniu w stosunku do 2008 roku zwiększono wydatki na zadania drogowe, należy przypomnieć, że planowana kwota na wydatki w 2008 roku – to kwota 620.000 zł, zaś na 2009 rok zaplanowano inwestycje na kwotę 1.980.600 zł. Także korzystniejsza jest sytuacja instytucji kultury, ponieważ na realizację zadań z ich zakresu zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 425.000 zł w tym roku była to kwota 300.000 zł.
Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2009 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu ustawowych kompetencji może być uchwalony. Wnoszę o jego przyjęcie. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowne projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym poruszyć kwestię przyszłości ZSOiZ w Jedwabnem, jak Państwo wiecie obecnie Szkoła liczy 28 uczniów. Wg projektu budżetu różnica między otrzymaną subwencją a nakładami na Szkołę wnioski około 360.000 zł. Na posiedzeniu właściwej Komisji nie uzyskałem odpowiedzi, czy Zarząd Powiatu rozważa likwidację tej Szkoły?
Ponadto chciałbym zapytać na co mają być przeznaczone wydatki związane z salą konferencyjną?

Krzysztof Kozicki: niestety mimo bardzo aktywnej akcji związanej z naborem do ZSOiZ w Jedwabnem i zaangażowaniu wielu podmiotów i osób w te działania przyszłość tej Szkoły nie rysuje się optymistycznie. Decyduje o tym przede wszystkim niż demograficzny, na przestrzeni ostatnich 10 lat spadek liczby uczniów następował. Staraliśmy się wprowadzać bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia, między innymi o profilu obronnym. W innych szkołach tego typu kierunki cieszyły się dużym powodzeniem. Na ostatniej sesji oświatowej omawialiśmy także sprawę ZSOiZ w Jedwabnem. W chwili obecnej pozwoliliśmy utworzyć klasę 10-osobową, uważając, że po zachwycie szkołami łomżyńskimi część uczniów wróci do Jedwabnego. Jednak tak się nie stało. Prowadzimy rozmowy z Burmistrzem Jedwabnego nt. przejęcia prowadzenia Szkoły wraz z całym majątkiem. Burmistrz wyraził zainteresowanie tą inicjatywą, ponieważ w szkole podstawowej i gimnazjum brakuje mu pomieszczeń. Ponadto jest przekonany, że średnia szkoła w Jedwabnem to prestiż dla miasta. Sprawa nie trafiła jeszcze na posiedzenie Komisji, bowiem czekamy na konkretną odpowiedź Burmistrza. Na razie jesteśmy na etapie intencji i konsultacji. Konkretne porozumienia będą przedmiotem obrad właściwej Komisji.
Z perspektywy czasu było może błędem utworzenie tej klasy.
Powodów słabego naboru jest wiele, Łomża jest bardzo atrakcyjna dla mieszkańców naszych gmin. Ponadto na takim naborze zaważyła opinia rozpowszechniana wśród uczniów i ich rodziców, że Szkoła zostanie zlikwidowana.
Angażowaliśmy WKU, robiliśmy prezentacje, jednak nie udało się uzyskać odpowiedniego naboru.
Natomiast wydatki związane z salą konferencyjną planujemy przeznaczyć na odpowiedni ekran multimedialny, będziemy jeszcze starali się na ten cel pozyskać środki w ramach realizowanych projektów. Już dwa razy składaliśmy projekty, gdzie ekran był wpisany do zakupów jako środek trwały, jednak nie uzyskały one wymaganej akceptacji.

Radny Wojciech Kubrak: uważam, że było błędem utworzenie kasy 10-osobowej. Prawo oświatowe przewiduje, ze zamiar likwidacji placówki ma być zgłoszony do końca lutego danego roku. Z informacji, które posiadam Gmina jest zainteresowana, ale przejęciem budynku a nie prowadzeniem Szkoły, ponieważ nie ma ten cel zarezerwowanych środków w budżecie Gminy.

Krzysztof Kozicki: Pani Dyrektor ZSOiZ oraz uczniowie zapewniali mnie, że warto utworzyć taką klasę, ponieważ w trakcie roku liczba uczniów na pewno ulegnie zwiększeniu, ponieważ było kilkanaście telefonów z pytanie czy jest ta klasa, bowiem są osoby zainteresowane przeniesieniem z Łomży do Jedwabnego.
Być może zdanie Burmistrza zmieniło się, jednak zapewniała wcześniej, że jest to szalenie ważne, aby ZSOiZ w Jedwabnem istniał i jest on nie tylko w stanie wspierać działania, ale także przeznaczyć odpowiednie środki na ten cel.
Ewentualna likwidacja Szkoły nie będzie angażować dużych środków, ponieważ zostały poczynione odpowiednie ruchy kadrowe, na umowę o pracę jest tylko Dyrektorka Szkoły.

Radny Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego: chciałem podziękować Zarządowi Powiatu oraz radnym za działania popierające przepływ większych środków na drogi powiatowe, udało się to uczynić i jestem z tego bardzo zadowolony.
Chciałem także zapytać jakie są zamierzenia w sprawie zwiększenia podwyżek pracowniczych, zgodnie z sugestią radnych na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że sprawa zwiększenia podwyżek pracowniczych zostanie rozpatrzona przez Zarząd Powiatu po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu w I kwartale br.

Radny Jan Kuczyński stwierdził, że w jego ocenie Szkoła powinna być prowadzona do momentu zakończenia nauki przez uczniów.

Krzysztof Kozicki: tak będzie, ale w przypadku uczniów klasy maturalnej, natomiast jeżeli podejmiemy decyzję o likwidacji ZSOiZ to uczniowie nowej klasy zostaną poinformowanie o tym z dużym wyprzedzeniem – na początku przyszłego roku. najlepszym rozwiązaniem będzie jeżeli Gmina przejmie Szkołę.

Radny Jarosław Kulesza: należy się przyznać, że utworzenie nowej klasy było błędem, Gmina na pewno nie przejmie Szkoły, uważam, że trzeba tę sprawę uregulować jak najszybciej.

Krzysztof Kozicki: powiedziałem wyraźnie, że z perspektywy czasu było może błędem utworzenie tej klasy, jednak o tym mówiliśmy na poprzedniej sesji. Pan radny nie słuchał chyba Pani Gosk – gł. specjalisty ds. oświaty, która bardzo dokładnie o tym wszystkim mówiła, także o zagrożeniach jakie powstają w tej dziedzinie. Ten temat był omawiany prawie dwie godziny, poza tym proszę o czytanie materiałów przekazywanych na piśmie radnym.

Radna Barbara Zalewska: także uważam, że nie ma sensu prowadzić tej Szkoły, jeżeli skończy naukę klasa maturalna to powinny być podjęte działania zmierzające do likwidacji Szkoły.

Krzysztof Kozicki: do końca staraliśmy się uratować tę Szkołę i dlatego nie rozsiewaliśmy informacji o prawdopodobnej likwidacji Szkoły. Takie informacje w roku ubiegłym spowodowały brak naboru w ogóle. Próba ratowania była potrzebna, ale okazała się nieskuteczna.
Dodatkowy koszt utrzymania ZSOiZ, poza subwencją, to około 300.000 zł.

Radny Andrzej Piotrowski: w mojej ocenie nie należy tego problemu rozpatrywać w kategorii błędu, próby ratowanie były potrzebne. Ponadto nie przesądzałbym tego, czy Burmistrz nie przejmie Szkoły. Oświata to nie tylko pieniądze, jak wiemy w zasadzie wszystkie samorządy dokładają do tej dziedziny.

Przewodniczący Rady: jeżeli mówimy o sukcesach czy porażkach, to pamiętajmy o ZS w Marianowie, który przekazaliśmy Ministrowi Rolnictwa. Dzięki temu szkoła ta się doskonale rozwija. To jest naszym sukcesem. Natomiast we wrześniu nie dało się przewidzieć wszystkiego. Jeżeli nie będzie innych możliwości to podejmiemy konkretne decyzje, ale jeszcze nie teraz.

Krzysztof Kozicki: jeżeli będziemy mieli przygotowane propozycje rozstrzygnięć to Państwo otrzymacie szczegółowe materiały na posiedzenia komisji.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy na tę sytuacje miała wpływ likwidacja internatu?

Krzysztof Kozicki: w internacie zamieszkiwało kilka osób, co generowało duże koszty. Inne samorządy w dużych ośrodkach edukacyjnych przekazują całe skrzydła internatów pod realizację innych zadań. Tak jest np. w Zambrowie. W Marianowie sytuacja jest podobna, mimo dużego ośrodka internat świeci w zasadzie pustkami. Uczniowie mieszkają w pojedynczo w pokojach. Wynika to z tego, że wielu uczniów ma swoje samochody i dojeżdża do szkół.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego projekcie budżetu Powiatu na 2009 rok (kopia opinii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja przyjęła opinię o następującej treści: „Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania.
Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2009 rok został zamknięty deficytem w wysokości 1.252.234 zł. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Także zaprojektowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają dla nich korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym.
W sytuacji ujawnianych ocen o możliwych trudnościach na skutek globalnego kryzysu finansowego, jak też w gospodarkach państw Europy i naszego kraju, utworzone rezerwy i pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych będą mogły być „amortyzatorami„ ewentualnych zmniejszeń w budżecie powiatu na 2009 rok. Oceniając całokształt budżetu na 2009 rok Komisja opiniuje go pozytywnie dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2009 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIII/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity poinformował, że przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży szczegółowo był omówiony na posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Powiatu. Kontynuując przypomniał, że zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie w stosunku do obowiązującego regulaminu przedstawiają się następująco:
• do nowego regulaminu wprowadzono zadania wynikające z ustaw, które dotychczas nie były uwzględnione m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
• zaproponowano zmianę organizacji funkcjonowania Starostwa Powiatowego poprzez utworzenie Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, który przejmie realizowane zadania przez Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu oraz dotychczasowy Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia,
• ponadto dostosowano zapisy w regulaminie do zmieniających się uregulowań prawnych.
Projekt regulaminu organizacyjnego uwzględnia obecnie obowiązujący stan prawny, dostosowuje zadania do nowych rozwiązań a przede wszystkim wpływa na racjonalne funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łomży.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 16 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIII/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady ponownie poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity: zadania z zakresu spraw paszportowych należą do kompetencji Wojewody Podlaskiego. Województwo Podlaskie jako pierwsze w kraju podjęło próbę pilotażu przekazując prowadzenie tych zadań na szczebel samorządowy. Starosta Łomżyński otrzymał od Pana Wojewody propozycję prowadzenia spraw paszportowych na terenie byłego województwa łomżyńskiego. Podobną propozycję na terenie byłych województw białostockiego i suwalskiego otrzymali prezydenci tych miast. Propozycja prowadzenia spraw paszportowych przez Powiat Łomżyński jest dużym wyróżnieniem i wysoką oceną merytoryczną realizowanych zadań przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Prowadzenie spraw paszportowych będzie realizowane na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu z Wojewodą Podlaskim. Obejmowało będzie okręg byłego województwa łomżyńskiego tj. powiaty łomżyński, kolneński, grajewski, wysokomazowiecki, zambrowski i Miasto Łomżę.
Wojewoda Podlaski sprawował będzie nadzór i kontrolę nad realizacją zadań, zapewni pomoc merytoryczną i szkoleniową, udostępni kartotekę paszportową, przekaże pracowników i mienie ruchome. Wojewoda zapewni także środki finansowe na prowadzenie tego zadania. Przewiduje się, że porozumienie zostanie zawarte na czas nieokreślony. Ze względu na fakt, iż zadania paszportowe pozostają zadaniami rządowymi powierzenie prowadzenia spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych. Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały i upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał ile mniej więcej mieszkańców będą obejmowały świadczone przez Powiat Łomżyński usługi paszportowe.

Wiesław Jemielity poinformował, że będzie to około 300.000 mieszkańców.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu spraw paszportowych należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego i zawarcia porozumienia w tej sprawie została podjęta 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIII/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.11 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, który serdecznie zaprosił wszystkich na spotkanie wigilijne o godzinie 1300.

Przewodniczący Rady na zakończenie podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za pomyślny rok współpracy i złożył zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Ad.12 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIII-ciej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 12:52
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 12:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2479 razy