BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXII/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 26 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 14.45.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosław Kuleszy i radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Z kolei Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki poinformował, że w związku z awarią serwera w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zaszła pilna potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Wobec tego poprosił o wprowadzenie do porządku sesji, po punkcie nr 9, dodatkowego tematu w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.

W zarządzonym głosowaniu wprowadzenie powyższego tematu do porządku obrad zostało przyjęte 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Stan oświaty na terenie powiatu łomżyńskiego:
a) informacja Oddziału Kuratorium Oświaty w Łomży nt. planowanych zmian w systemie oświaty,
b) informacja Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży,
c) informacja Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,
d) informacja o działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży,
e) informacja Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Łomży,
f) informacja o obecnej sytuacji i rozwoju Zespołu Szkół w Marianowie,
g) informacja na temat aktualnej sytuacji i kierunków rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem,
h) informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży nt. dodatkowych inicjatyw na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich,
i) informacja nt. placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński w 2008 roku.
7. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w roku 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
12. Informacja z realizacji w roku 2007 ,,Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’ w powiecie łomżyńskim.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXI-szej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXI-szej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem udzielił głosu Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Lech Antoni Kołakowski zapoznał zgromadzonych ze złożoną interpelacją do Ministra Infrastruktury w sprawie przebiegu trasy Via Baltica z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką – Łomżę – Ełk – Suwałki (wariant 42), odpowiedzią Ministra Infrastruktury na tę interpelację oraz pytaniami zadanymi podczas I czytania projektu budżetu państwa na 2009 rok (materiały dotyczące powyższych zagadnień stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Lech Szabłowski poinformował, że w miesiącu październiku br. wpłynął do Sejmu projekt ustawy tzw. kompetencyjnej, która zmienia zasady funkcjonowania wielu instytucji publicznych. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy ta ustawa może być uchwalona jeszcze w tym roku.

Lech Antoni Kołakowski poinformował, że odbyło się pierwsze czytanie powyższej ustawy, która jest przejawem ograniczania wpływu państwa na kolejne dziedziny życia i działalności publicznej. Najprawdopodobniej wiązać to się będzie z likwidacją wielu placówek podlegających pod struktury rządowe w miastach, które utraciły status stolicy województwa po reformie administracyjnej. Ustawa kompetencyjna będzie przyczyną wielomilionowych kosztów wynikających ze zmiany podległości. Ponadto zaznaczył, że jeżeli np. inspekcja weterynaryjna przejdzie pod kompetencje powiatów to czy te samorządy będzie stać na pokrycie ewentualnych kosztów epidemii lub innych stanów kryzysowych. Reforma ta między innymi ze względu na ogromne koszty nie jest w interesie polskiej racji stanu. Niestety działania podjęte w tym zakresie mają umożliwić wejście w życie problemowej ustawy z dniem 1 stycznia 2009 roku. W zasadzie projekt tej ustawy spowoduje, że jedyną instytucją podlegającą pod struktury rządowe w miastach, które utraciły status stolicy województwa po reformie administracyjnej pozostanie Policja.
Wobec powyższego zwrócił się do Rady Powiatu Łomżyńskiego o sformułowanie odpowiedniego stanowiska w problemowej sprawie, które mógłby przekazać w gremiach decydujących o wprowadzeniu powyższej ustawy.

Radny Krzysztof Chrostowski uznał, że warto zrezygnować z działań na rzecz przebiegu trasy Via Baltica z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką – Łomżę – Ełk – Suwałki (wariant 42) i negocjować jak najszybsze wykonanie obwodnicy Łomży.

Lech Antoni Kołakowski poinformował, że jeżeli przebieg trasy Via Baltica z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką – Łomżę – Ełk – Suwałki nie zostanie przeforsowany to wybudowanie obwodnicy zdecydowanie oddali się w czasie. Zaznaczył przy tym, że obwodnica Łomży ma mieć aż 30 km co wiąże się z zaangażowaniem bardzo dużych środków oraz, że na powyższej trasie ginie wiele osób, jest to jedna z najniebezpieczniejszych tras w Polsce.

Przewodniczący Rady Gminy Łomża zabierając głos zapytał jakie koszty przewidywane są koszty rewitalizacji kolei na terenie ziemi łomżyńskiej. W jego ocenie są to koszty absurdalnie wysokie, które są nieracjonalne.
Ponadto zapytał czy są możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze krajowej nr 61 przebiegającej przez miejscowość Kupiski.

Lech Antoni Kołakowski poinformował, że w trakcie konsultacji w sprawie rewitalizacji kolei, w których brał udział Minister Infrastruktury uczestniczyło także wielu przedsiębiorców zainteresowanych tą inwestycją. Zaznaczył przy tym, że w Europie Zachodniej duży nacisk kładzie się na transport kolejowy, nawet w niektórych państwach UE jest zakaz transportu drogowego ciężkiego. Wyraził również zdziwienie, że mieszkaniec i radny Gminy Łomża uważa tę inwestycje za nieracjonalną.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży odnosząc się do drugiej kwestii poinformował, że w momencie opracowywania projektu technicznego modernizacji drogi nr 61 powinien Wójt i radni Gminy Łomża interpelować i uczestniczyć w konsultacjach w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na tym odcinku, natomiast po wykonaniu inwestycji na te sprawy jest za późno. Uwagi powinny być zgłaszane podczas konsultacji w trakcie opracowywania projektu.

Radny Jan Kuczyński w pełni poparł wypowiedź Posła Lecha Kołakowskiego, podkreślił również, że jeżeli przebieg trasy Via Baltica z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką – Łomżę – Ełk – Suwałki nie zostanie przeforsowany to wybudowanie obwodnicy zdecydowanie oddali się w czasie. Ponadto jako przedsiębiorca stwierdził, że rewitalizacja kolei jest bardzo potrzebna dla rozwoju lokalnej gospodarki i służyłaby poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z kolei Przewodniczący Rady wobec braku dalszych pytań i uwag poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Od XXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 listopada 2008 roku, odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 24 listopada. Podczas posiedzenia przyjęte zostały projekty uchwał Rady Powiatu: 3 projekty w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Zarząd podjął 7 uchwał: w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Łomży, w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki pod drogi, w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w DPS pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w DPS prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, oraz w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Zbójna. podjęte zostały 3 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu gruntu. Zarząd rozpatrzył także wnioski: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażenie zgody na rozpoczęcie w bieżącym roku remontu pomieszczeń biurowych Urzędu, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące: zwiększenia planu dochodów własnych oraz przekazania środków z rezerwy budżetowej. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXII-giej Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu:
• Uczestniczyłem w nadaniu nagród Marszałka w dziedzinie kultury w Muzeum Przyrody w Drozdowie, podczas którego został uhonorowany między innymi znany Państwu Jacek Szymański. Gratuluję Pani Annie Archackiej – Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie wzorowej organizacji tego wydarzenia,
• Brałem udział w 30-leciu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej,
• 21 listopada braliśmy udział w uroczystościach związanych z Dniem Pracownika Socjalnego,
• Uczestniczyłem także w 50-leciu Honorowego Krwiodawstwa PCK, nad którym sprawowaliśmy patronat,
• 24 listopada odbyły się Dni Otwarte OHP,
• Braliśmy także udział w konferencji z udziałem Ministra Rolnictwa i targach w Wyższej Szkole Agrobiznesu p.n. „Ferma Bydła”. Było to ważne wydarzenie i bardzo potrzebne dla branży mlecznej i hodowców bydła,
• Wicestarosta brał udział w uroczystościach niepodległościowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką OSP w Białymstoku, gdzie odebrał brązowy medal zasługi dla OSP.
Ponadto podkreślił, że przy obecnych zapisach projektu ustawy kompetencyjnej pod kompetencje powiatu – na zasadach zadania zleconego możliwe jest przejęcie jedynie biura paszportowego. Pozostałe jednostki – np. Sanepid i weterynaria pozostaną na tym etapie pod administracją rządową.
Na zakończenie serdecznie podziękował przedstawicielom placówek oświatowych za przyjęcie zaproszeń na sesję.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 a.) Dorota Szymanowska – przedstawiciel Oddziału Kuratorium Oświaty w Łomży przedstawiła informację nt. planowanych zmian w systemie oświaty.

Radny Lech Szabłowski zwrócił uwagę, że zasadniczo reformy wprowadzane w kraju nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy bez przekazywania środków na ich realizację, tak było w przypadku reformy oświaty z 1999 roku, gdzie wprowadzono gimnazja i wielu innych reformach. Zaznaczył przy tym, że obecnie w wielu szkołach wiejskich nauka odbywa się już na dwie zmiany, a wprowadzenie nauki 6-ciolatków spowoduje jeszcze większe zagęszczenie w tych szkołach. Ponadto w jego ocenie w kwestii dowozu dzieci do szkół występują duże braki, ponieważ nie ma na to środków. Nawiązując do powyższego zapytał czy są przewidziane jakieś środki na wprowadzenie nowej reformy oświatowej.

Dorota Szymanowska poinformowała, że na powyższy cel są przewidziane wydatki celowe, natomiast planowane konferencje wiele w tym zakresie wyjaśnią.

Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP podkreślił, że gmin dziś nie stać na wprowadzenie dodatkowych etatów celem opieki nad 6-ciolatkami, obecnie gminy kosztem wielu inwestycji dofinansowują ze swoich środków oświatę. W szkołach wiejskich nie ma sal przystosowanych do opieki nad dodatkowymi dziećmi. Także zaznaczył, że dzieci w tym wieku musiałyby bardzo wcześnie wstawać i byłyby oderwane od rodziców zbyt wcześnie, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie istniej problem z dowozem. Około 70 % społeczeństwa jest przeciwne wprowadzeniu tych zmian.

Dorota Szymanowska poinformowała, że na spotkaniach z Wójtami spotkała się z chęcią organizacji nauki dla 6-ciolatków. Potwierdziła przy tym, że newralgicznym punktem jest dowóz. Natomiast nie zgodziła się z tym, że badania wskazują, iż 70 % społeczeństwa jest przeciwne wprowadzeniu tych zmian. Zaznaczyła, że to jest prawo rodzica a nie obowiązek, projekt przedstawia taką szansę, której nadrzędnym celem jest wyrównywanie szans. Polska w zakresie opieki przedszkolnej jest na szarym końcu w Europie.

Stefan Zebrowski – Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, że już za czasów komunizmu starano się jak najwcześniej oderwać dzieci od rodziców, a jakie cele przyświecały temu postępowaniu w jego ocenie nie trzeba nikomu ze zgromadzonych przypominać.
Radny Henryk Kłosiński przypomniał, że samorządy zmuszano do likwidacji małych szkół – np. poniżej 100 uczniów przekazując bardzo niską subwencję, natomiast teraz zamierza się dodatkowo obciążać szkoły, w których nauka prowadzona jest na dwie zmiany. Na terenie wsi generalnie nie ma możliwości, aby zrealizować założenia proponowanej reformy.

Radny Jan Kuczyński podkreślił, że najpierw trzeba przygotować szkoły, a później wprowadzać reformę, dostosować łazienki do potrzeb 6-ciolatków i wiele innych kwestii.

Dorota Szymanowska uznała, że właśnie po to są te konsultacje, aby wypracowywać kompromisy i wymieniać się swoimi poglądami i spostrzeżeniami.

Radny Henryk Krajewski reasumując stwierdził, że w dniu dzisiejszym zostały przedstawione wątpliwości i to stanowi wstęp do dalszej dyskusji na ten temat.

Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższym czasie będą na ternie jego gminy prowadzone konsultacje, gdzie szkoły przedstawią swoje potrzeby i zwrócą się o pomoc w tej sprawie do Kuratorium Oświaty.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

b.) Bolesław Grabowski i Izabela Klimczuk w oparciu o film i prezentację multimedialną przedstawili informację Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator” w Łomży nt. działalności Stowarzyszenia (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa.

c.) Roman Szmit – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy przedstawił informację nt. działalności Stowarzyszenia (film i prezentacja multimedialna).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

d.) Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciel Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży nie dotarł na sesję. W nawiązaniu do powyższego ogłosił przejście do kolejnego tematu.

e.) Grażyna Dembek – przedstawiciel Środowiskowego Hufca Pracy w Łomży zapoznała zgromadzonych z działalnością placówki (prezentacja multimedialna).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

f.) Marek Kaczanowicz – Dyrektor ZS w Marianowie przedstawił najistotniejsze elementy informacji o obecnej sytuacji i rozwoju Zespołu Szkół w Marianowie (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

g.) Izabela Załuska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem przedstawiła najistotniejsze elementy informacji na temat aktualnej sytuacji i kierunków rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

h.) Joanna Dardzińska – Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży zapoznała zebranych z informacją nt. dodatkowych inicjatyw na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

i.) Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty Starostwa Powiatowego w Łomży omówiła informację nt. placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński w 2008 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Lech Malinowski – Sekretarz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży omówił sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w roku 2008 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Adam Frączek – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży omówił sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w roku 2008 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że pierwsza w kolejności uchwała dotyczy zabezpieczenia braku środków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w wysokości 20.000 zł poprzez rozwiązanie rezerwy budżetowej celowej „oświatowej”. Zarząd na swoim posiedzeniu pozytywnie odniósł się takiego sposobu rozwiązania wskazanego problemu finansowego naszej instytucji kultury. Konsekwencją tego jest przedstawiony przeze mnie projekt uchwały. Braki finansowe ROK wynikają przede wszystkim z podniesienia czynszu za wynajmowane pomieszczenia i byłyby dużo większe jednak jednostka ta podjęła szereg skutecznych działań zwiększających dochody ze źródeł zewnętrznych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXII/107/08 z dnia 26 listopada 2008 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że został złożony wniosek przez Dyrektora ZDP w Łomży o zwiększenie planu dochodów „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” o kwotę 22.500 zł w związku z zwiększoną sprzedażą drewna z pasów drogowych i użyczeniem sprzętu. Jednocześnie dodatkowe dochody proponuje się zgodnie z pismem Dyrektora ZDP w Łomży przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów inwestycji w wymienionych szczegółowo w uzasadnieniu projektu uchwały oraz kosztów opracowania wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na wypłatę odszkodowań w związku z poszerzeniem drogi pow. Nr 1936 B Wiktorzyn – Żelechy – Truszki gm. Piątnica.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXII/108/08 z dnia 26 listopada 2008 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że trzecia z kolei zaprojektowana uchwała dotyczy zmian jakie na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji są proponowane. Mianowicie chodzi o dokonanie zmian między parafami, które to zmiany umożliwią zakup serwera i stacji komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Proponuje się przeniesienie środków z paragrafów 4210 – 4.000 i 4300 – 56.000 zł na 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych. Zmiany te można dokonać między innymi w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na tego rodzaju zadania.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu – Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXII/109/08 z dnia 26 listopada 2008 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Konkretnie sprawa dotyczy dwóch elementów: tego, że pomoc w zakresie integracji ze społeczeństwem osobom opuszczającym zakłady karne została przypisana innym podmiotom oraz tego, że szefowie pcpr-ów są aktualnie zatrudniani i zwalniani a nie powoływani i odwoływani.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji KOZPRiPP – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXII/110/08 z dnia 26 listopada 2008 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił informację z realizacji w roku 2007 ,,Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’ w powiecie łomżyńskim

(pełna treść informacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.14 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który poinformował, że w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy mimo remontu dachu komin jest uszkodzony co powoduje, że dym wydobywający się z niego spada na okoliczne budynki mieszkalne. Nawiązując do powyższego poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o usunięcie przytoczonej usterki.

Z kolei głos zabrał Nieciecki Marian – Przewodniczący Rady Gminy Łomża, który zwrócił się z prośbą o wszczęcie procedury sprawdzającej w zakresie zasadności wniosku Państwa Tarnowskich o przerwanie prac remontowych na ul. Działkowej w miejscowości Kupiski Stare gmina Łomża oraz czy ich ocena, że modernizowana droga powinna być posadowiona na wysokości, na której jest ich posesja jest prawidłowa.
W imieniu mieszkańców ww. ulicy wniósł również o sprawdzenie projektów budowlanych położonych przy tej ulicy, z uwzględnieniem rzędnych wysokości i innych współczynników. Jeżeli taka operacja byłaby niemożliwa do wykonania lub zbyt kosztowna to zawnioskował o sprawdzenie projektu budowlanego domu Państwa Tarnowskich.
Pismo w problemowej sprawie z załączonymi wnioskami Państwa Tarnowskich przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski poinformował, że do powyższego wniosku ustosunkuje się pisemnie.

Przewodniczący Rady ponownie przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

W nawiązaniu do powyższego poprosił przewodniczących komisji branżowych o zwołanie posiedzeń celem dokonania zaopiniowania problemowego projektu budżetu.

Zebrani nie wnieśli wniosków, pytań lub uwag odnoszących się do poruszonych tematów.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXII-giej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2008 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2008 13:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2489 razy