BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXI/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 19 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 10.45.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że Powiat Łomżyński został nagrodzony za najlepszy projekt w dziedzinie współpracy międzynarodowej. W dniach 27-28 października 2008 roku Starosta Łomżyński uczestniczył w II Polsko-Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych pt. „Polsko-niemiecka współpraca szansą dla rozwoju regionów przygranicznych w Europie”. Organizatorami tego Kongresu było Centrum Samorządu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. W trakcie tegorocznego Kongresu Powiat Łomżyński wraz z partnerskim powiatem Dingolfing-Landau (Bawaria, Niemcy) otrzymał Polsko-Niemiecką Nagrodę Samorządową dla najlepszego projektu za 2007/2008 rok pt. „Tradycja – Natura – Perspektywy” w wysokości 20 tys. zł. Nagrodę, Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki oraz Starosta Powiatu Dingolfing-Landau – Heinrich Trapp otrzymali z rąk Herberta Helmrich`a – Współprzewodniczącego Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Był to konkurs o charakterze ogólnopolskim. Dla Powiatu Łomżyńskiego to wielki sukces, z uwagi na fakt, iż to nasz projekt został wybrany za najlepszy spośród 150 biorących udział w konkursie.

Zgromadzeni pogratulowali osiągnięć w zakresie powyższej współpracy międzynarodowej.

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
7. Informacja Nadleśnictwa Łomża nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu.
8. Informacja Nadleśnictwa Nowogród nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Staroście Łomżyńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu
10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XX-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Od XX zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 października 2008 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 16 października 2008 roku Zarząd Powiatu przyjął założenia do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok po uzyskaniu z Ministerstwa Finansów planowanych kwot subwencji i udziałów w podatkach od osób fizycznych. Podjął 4 uchwały: w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (zestaw komputerowy PCPR); w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienie Starosty Łomżyńskiego i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, oraz w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Zarząd podjął decyzję w sprawie zmiany stawki procentowej i ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Podjął decyzję w sprawie ustalenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Podjął 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
W dniu 30 października 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie budżetu. Także rozpatrzył sprawozdanie finansowe za III kwartał 2008 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 r. ZPOZ w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2008 roku Dyrektorowi ZPOZ. Rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa o uruchomienie środków finansowych na przebudowę piwnic. Zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych koncepcją realizacji zadań inwestycyjnych drogowych na lata 2009-2011. Zaakceptował podział środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w sezonie wakacyjnym w 2008 r. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 roku oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Zapoznał się z informacją Skarbnika o planowanych dotacjach celowych na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 rok oraz na zadania własne powiatu na 2009 r., ujęte w projekcie ustawy budżetowej.
W dniu 14 listopada br. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego: wręczony został akt odwołania Panu Krzysztofowi Kostrzeńskiemu z Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Łomży i powołania na Komendanta - Panu Robertowi Kuklińskiemu. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zabezpieczenie środków finansowych na płace w 2008 roku. Przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec”. Podjęto uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok, uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok oraz uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Rozpatrzono wniosek w sprawie przeznaczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapoznano się z porządkiem obrad XXI-szej Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu:
• Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego uczelni wyższych,
• Wicestarosta brał udział w 15-leciu Stowarzyszenia Kobiet z Poradni Onkologicznych,
• Brałem udział w Radzie Programowej Zarządu Wojewódzkiego OMP w Wasilkowie,
• 25.10 odbył się z naszym udziałem II kongres Samorządu Polsko – Niemieckiego, gdzie wręczona nam nagrodę, o której na wstępie wspominał Przewodniczący rady,
• Brałem udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
• Braliśmy udział w kilku konferencjach w ramach naszych projektów i naszych partnerów NOT i Jański,
• 5.11 listopada odbył się Komitet Monitorujących Kapitał Ludzki,
• Odbyliśmy także spotkanie z Wojewodą na temat likwidacji delegatur PUW – mamy zamiar przejąć biuro paszportowe,
• 9 listopada odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie,
• 10 listopada odbyły się z naszym udziałem obchody związane z Dniem Strażaka w Nowogrodzie i 50 – lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,
• 14.11 – uczestniczyłem w pięknym konkursie poezji i pieśni patriotycznej,
• 15.11 – uczestniczyliśmy z Panią radną Zalewką w poświęceniu sztandaru w odnowionej remizie w OSP w Mątwicy,
• 17.11 – brałem udział w kolejnym spotkaniu poświęconym kolei w Urzędzie Miasta,
• odbyłem też liczne spotkania z członkami Zarządu Województwa w sprawie możliwości modernizacji naszych dróg.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec miała się odbyć w ramach RPO, jednak Zarząd Województwa przyjął listę rankingową, która nie obejmuje projektów zgłoszonych przez powiat łomżyński, mimo, iż dwie inwestycje drogowe uzyskały o jeden punkt mniej niż wymagane minimum. Wobec tego proponowane jest zgłoszenie problemowej inwestycji do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych Województwa Podlaskiego, bowiem ta inwestycja dobrze wpisuje się w priorytety ustalone w ramach wspomnianego Programu. NPBDL obejmuje lata 2009 – 2011 i na każdy rok przeznaczone będzie 1 mld zł. Natomiast planowane nakłady robót budowlanych wynoszą kwotę 3.064.000 złotych, którą przewiduje się zgromadzić z trzech następujących źródeł: dotacja z budżetu państwa - 1.532.000 zł ( 50%); środki z budżetu Gminy Nowogród w kwocie - 832.000 zł – udział ten zabezpieczono w projekcie budżecie Gminy na 2009 roku; wkład własny powiatu w wysokości 700.000 zł – zabezpieczono w projekcie budżetu na 2009 rok.
Do powyższego Programu projekty mogą zgłaszać zarówno powiaty jak i gminy. W ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych dofinansowanie jest do 50 % wartości inwestycji, czyli jest o 10% mniejsze od dofinansowania w ramach RPO. Dofinansowanie nie uległo zwiększeniu ze strony powiatu, ponieważ dodatkowe 10 % wartości inwestycji pokryje Gmina Nowogród przeznaczając łącznie kwotę 832.000 zł.
Jan Olszewski kontynuując wypowiedź przedstawił kryteria oceny obowiązujące w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych Województwa Podlaskiego.
Ponadto zaznaczył, że w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych powiat może złożyć dwa projekty, gdzie wartość pomocy nie może przekraczać 3 mln zł na każdy projekt. Przedmiotowa droga biegnącą w całości po terenie gminy Nowogród łączy głównie drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę wojewódzką nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w m: Chmielewo z drogą wojewódzką nr 645 Łomża – Nowogród – Myszyniec; oraz pośrednio z drogą krajową nr 61 Ostrołęka – Łomża – Grajewo, aż do drogi krajowej nr 63 Kisielnica – Kolno – Pisz. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Jej przebieg poprawia w znacznym stopniu dostęp położonych bezpośrednio przy nim terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych do istniejącej sieci głównych dróg tranzytowych.

Radna Barbara Zalewska zabierając głos dodała, że analizowana przebudowa drogi powiatowej była przedmiotem porozumienia w poprzedniej kadencji Burmistrza Nowogrodu i Starosty Łomżyńskiego. Gmina i Miasto Nowogród zapłaciło za wykonanie dokumentacji technicznej a Powiat miał przebudować tę drogę, jednak do tego nie doszło – prawdopodobnie z powodu braku dofinansowania tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
Nawiązując do powyższego chciałam podziękować Zarządowi Powiatu za poparcie moich wniosków w niniejszej sprawie i kontynuację podjętych działań w zakresie modernizacji wspomnianej drogi. Natomiast radnych powiatu bardzo proszę o poparcie przedstawionej inicjatywy.

Przewodniczący Rady również poprosił radnych o poparcie przedstawionego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjecie realizacji w 2009 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXI/106/08 z dnia 19 listopada 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radna Barbara Zalewska zabierając ponownie głos podziękowała radnym za jednogłośne poparcie przedmiotowej uchwały.Ad.7 Jarosław Matysiewicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Łomża omówił najistotniejsze elementy informacji Nadleśnictwa Łomża nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski zapytał z czego wynika zamieszczona informacja, że został odnotowany brak realizacji płatności za zalesienia w ramach PROW.

Jarosław Matysiewicz odpowiedział, że najprawdopodobniej wynika to z tego, iż płatności te są realizowane dopiero pod koniec roku.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Artur Macioch – przedstawiciel Nadleśnictwa Nowogród omówił najistotniejsze elementy informacji Nadleśnictwa Nowogród nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych Staroście Łomżyńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu (informacje stanowią załącznik nr 6 i nr 7 do niniejszego protokołu).

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.10 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.11 W wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady, który przypomniał, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

W nawiązaniu do powyższego poprosił przewodniczących komisji branżowych o zwołanie posiedzeń celem dokonania zaopiniowania problemowego projektu budżetu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXI-szej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 24 lis 2008 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lis 2008 13:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2612 razy