BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVIII/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 4 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1440.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Z kolei głos zabrał Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, który stwierdził, że w ciągu najbliższych dni będzie dziejowa, historyczna możliwość wykazania przez mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego Firmie Konsultingowej Scott Wilson, która na zlecenie polskiego Rządu opiniuje wszystkie warianty Via Baltica. Wobec czego jest możliwość zabrania głosu przez regionalną społeczność.
Chciałbym zwrócić się do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Łomżyńskiego o przygotowanie stosownego stanowiska i przybycie na spotkanie konsultacyjne w Hotelu Gromada w dniu 5 czerwca br. o godzinie 17.00. W piątek odbyła się taka konsultacja w samorządzie ełckim, który jest naszym strategicznym partnerem w budowie Via Baltica przez Łomżę – wariant 42. Jest to wariant najkrótszy, krótszy o około 40 km od wariantu budowy tej trasy przez Białystok. W sumie trasa może być krótsza nawet o około 80 km. Poza względami środowiskowymi powinny być brane przede wszystkim względy ekonomiczne.
Część Łomżan proponuje wariant budowy przez Ostrołękę, jednak jest to wariant dłuższy, w związku z tym odpada argument ekonomiczny.
Jest to szczególna chwila, gdzie zapadną decyzje o rozwoju miasta Łomży i całego naszego regionu. Nie rozumiem postawy osób popierających budowę trasy przez Białystok, ponieważ do 2012 roku droga ekspresowa, dwupasmowa z Warszawy do Białegostoku będzie już wykonana.
Aktualnie jest walka o pierwszy korytarz transportowy na wschód i północny wschód Europy. Firma Konsultingowa Scott Wilson zaproponowała 4 warianty, wszystkie mieszczą się w pasie 150 km. 3 warianty będą miały przebiegać przez nasz teren. 4-ty wariant – „białostocki” praktycznie został wpisany siłowo do traktatu, jednak nie przesądza to o realizacji w takiej postaci inwestycji. Zamiana polegałaby w zasadzie na wymianie załącznika.
Wariant białostocki korytarza transportowego może być realizowany wyłącznie przy środkach z budżetu państwa, natomiast przez Łomżę w dużym stopniu byłby finansowany ze środków unijnych. Nie można dopuścić do zaprzepaszczenia takiej okazji. Polska jest płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Za kilka lat będzie płacić większe składki niż kwoty otrzymane z budżetu unijnego.
Mamy przykłady, gdzie Unia Europejska nakazywała rozbiórkę trasy niewłaściwie zlokalizowanej. Musimy o tych zagrożeniach pamiętać.
Wielkim błędem byłoby gdyby Rząd Polski zaprzepaścił szansę o której mówię. Wszelkie względy ekonomiczne i środowiskowe wskazują, że trasa powinna przebiegać przez Łomżę.
Budowa obwodnicy Łomży ze środków krajowych jest mało realna, ponieważ większość środków będzie kierowana na budowę stadionów i innych obiektów sportowych oraz na budowę obwodnic aglomeracji miejskich. Obwodnica Łomży ma kosztować około 1,5 mld zł. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych sugerowała budowę obwodnicy na lata 2015 – 2018. Jednak jest to mało realne. Ogrom środków zostanie skierowane na Euro 2012 a później na 12 metropolii. Nie jest to zrównoważony rozwój Polski.
Uważam, że jedyną szansą na rozwój naszego miasta i całego regionu jest budowa trasy Via Baltica przez Łomżę i budowa obwodnicy naszego miasta. Jeżeli to nie zostanie zrealizowane to Łomża stanie się miastem emerytów. Wykonanie inwestycji, o których mówię na naszym terenie da możliwość zatrudnienia setkom osób.
Ponadto z Białegostoku do Olsztyna i na Gdańsk jedzie się przez Łomżę. Złożyłem interpelację o przekształcenie drogi z Łomży do Myszyńca na drogę krajową. Łączy ona trzy województwa. Jednak Minister Transportu nie widzi konieczności realizacji tego przekształcenia. Rzecz rozbija się o fatalny stan nawierzchni.
Uważam także, że węzeł komunikacyjny łomżyński jest ważniejszy od węzła komunikacyjnego białostockiego. To właśnie w Ostrowi Mazowieckiej potok pojazdów się rozwidla, to właśnie trakt carski wiódł przez Łomżę – już w tamtym okresie tak określono najkrótszą trasę wiodącą do Piotrogrodu.
Z własnego doświadczenia wiem, że za wiaduktem obwodnicy w Ostrowi Mazowieckiej aż do Zambrowa ruch pojazdów jest bardzo mały, większość transportu odbywa się przez Łomżę, czemu zaprzecza Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Transport i tak będzie odbywał się najkrótszą trasą, bez względu ile pasów będzie liczyć droga na Białystok.
Do końca czerwca będą przebiegać konsultacje w samorządach, w lipcu Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych przekaże swoje opracowanie do Ministerstwa Transportu. Na przełomie sierpnia i września powinna zapaść ostateczna decyzja Rządu RP w sprawie ulokowania Via Baltica. Mam nadzieję, że wariant wybrany przez Rząd będzie przebiegał przez Łomżę. Moje działania prowadzone w problemowej sprawie w zasadzie od początku roku skutkują bardzo przyjaznym nastawieniem wielu środowisk i władz do przebiegu tej trasy przez nasz region.
Chciałbym zaapelować do Państwa tu zgromadzonych, do starostów, wójtów, burmistrzów i Przewodniczącego Rady Powiatu, abyście Państwo uczestniczyli w konsultacjach społecznych w dniu 5 czerwca br. Tego wymaga od Was historia i niezwykle ważny interes społeczności ziemi łomżyńskiej.

Radny Lech Szabłowski: debata na temat przebiegu Via Balica trwa od kilkunastu lat. Popieram w pełni argumenty przytoczone przez Posła Lecha Kołakowskiego. Jednak najistotniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że decyzja o przebiegu trasy będzie decyzją polityczną.
Przypomnę, że na początku lat 90-tych zapadła decyzja o przebiegu trasy Via Baltica przez Łomżę, natomiast po zmianie Rządu, Premier Pan Cimoszewicz zmienił decyzję na przebieg trasy przez Białystok. W zasadzie od tamtego momentu wszystkie działania Rządu skierowane są tak, aby przebieg trasy był właśnie przez Białystok. Białystok w wielu sprawach blokował Łomżę. Jadąc trasą z Warszawy do Białegostoku nawet nie ma odpowiedniego zjazdu na Łomżę w Ostrowi Mazowieckiej.
Chciałbym zapytać, czy będzie siła polityczna, jakie są szanse, aby efektywnie przeforsować przebieg trasy Via Baltica przez Łomżę?

Lech Antoni Kołakowski: nie ukrywam, że na 18-tu parlamentarzystów tylko moja skromna osoba walczy o wariant łomżyński. Przytoczył Pan ważne uwagi, które pominąłem. Już w latach 70-tych zapadały decyzje o przebiegu Via Baltica przez Białystok. Szkoda, że pierwszymi wojewodami łomżyńskimi byli ludzie z Białegostoku.
Źle się stało, że nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. To znacząco osłabiło naszą pozycję. Dziś Białystok jest na liście metropolii i mogą być opłakane skutki tego dla Łomży i powiatu łomżyńskiego.
Podzielam obawę, że będzie to decyzja polityczna. Względy polityczne nie mogą przy tym decydować o wszystkim. Musimy jednak zdecydowanie działać o przebieg trasy Via Baltica przez Łomżę. Na nasza korzyść przemawiają względy środowiskowe, Sieć Natura 2000. Każda decyzja jest decyzją polityczną. Każdy radny także na tej sesji zabiera głos polityczny.
Obecnie hegemonem w Unii Europejskiej są Niemcy, Polska wpłaca składki o wartości zaledwie 3 % wartości budżetu unijnego. Jesteśmy „ubogim krewnym” i musimy dążyć do traktowania nas na zasadach partnerskich. Będzie to łatwiejsze jeżeli będzie następował zrównoważony rozwój w całym kraju i oczywiście także w naszym województwie.
Bardzo brana jest pod uwagę strona ekonomiczna i środowiskowa. Będzie wielkim błędem, jeżeli nie uda się przekonać Rządu RP do przebiegu trasy Via Baltica przez Łomżę. Rząd powinien skorzystać ze środków unijnych przy budowie tej trasy, jest to bardzo ważne i wybrać wariant krótszy, tańszy i zgodny z uwarunkowaniami i wymogami ochrony środowiska.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: uważam, że Niemcy najbardziej są zainteresowani inwestycjami w Polsce na terenach dawnych Prus Wschodnich.

Lech Antoni Kołakowski: powiem więcej, w zasadzie Niemcy są zainteresowani wszystkim na wschód od rzeki Odry.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.2 Przewodniczący Rady przechodząc do wręczenia dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2007 roku w powiecie łomżyńskim udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: Szanowni Państwo! Wysoka Rado! W roku 2000 Rada Powiatu Łomżyńskiego pierwszej kadencji podjęła uchwałę, zgodnie z którą ustanowiona została Nagroda Starosty Łomżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochronie dóbr kultury. Laureatami kolejnych edycji nagrody byli działacze, twórcy, animatorzy kultury ,zespoły, organizacje i instytucje, entuzjaści pracy na rzecz, najbliższego środowiska, których praca i działalność służyła wartościom i budowała wzorce. Współczesny świat na nowo odkrywa wartości społeczności lokalnych i ich bogactwo kulturowe. Specyfika regionalna ze swoim bogactwem ma szansę stać się motorem rozwoju społecznego. Istotne jest, aby poczucie tożsamości oraz przynależności kulturowej, historycznej i narodowej uległo wzmocnieniu. Laureaci Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2007 mają świadomość jak ważne w życiu jest zakorzenienie we własnej kulturze , mają świadomość wartości tego dziedzictwa a poprzez swoją działalność chronią je, rozbudzają i upowszechniają. Za to właśnie należą się im ogromne podziękowania.
W dniu dzisiejszym Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki nagrodzi Panią Elżbietę Lemańską – dyrektora Gminnego Ośrodka w Zbójnej oraz zespoły folklorystyczne działające na terenie powiatu łomżyńskiego, tj. Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, Zespół „Łomżyniacy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pniewie oraz Zespół Śpiewaczy z Wizny.
Szanowni Państwo! Pani ELŻBIETA LEMAŃSKA kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej, tworzyła tę instytucję od podstaw. Swoim zaangażowaniem oraz właściwymi decyzjami dotyczącymi rozwoju i funkcjonowania placówki , zgromadziła wokół niej grono oddanych animatorów i uczestników działalności kulturalnej. Do kalendarza imprez o znaczeniu lokalnym jak i regionalnym weszły takie wydarzenia jak Przegląd Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych czy Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Zbójna. Zespoły pracujące przy GOK w Zbójnej reprezentowały kulturę Kurpiowską we Francji, na Litwie i w Niemczech oraz na terenie kraju i naszego regionu.
Jako uczestniczka zespołów śpiewaczych i obrzędowych wraz ze swoją rodziną – mężem i dziećmi, pokazuje czym może być dobrze pojęta i świadoma miłość do swojej „Małej Ojczyzny”.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z NOWOGRODU działa przy MGOK od 40 już lat. Jest wielokrotnym zdobywcą nagród ogólnopolskich i wojewódzkich. Wykonuje pieśni kurpiowskie, jest też wykonawcą widowisk opartych na ludowej tradycji kurpiowskiej m.in. „Tłoka na kapustę”, „A na Jana a na Jana”, „Wesele kurpiowskie”, „Święte wieczory”. We wszystkich tych widowiskach dominuje starannie dobrana do określonego tematu pieśń. Zespół ma pełną świadomość wartości folkloru, poszukuje tego co jeszcze zostało z dawnych kurpiowskich tradycji i dąży do przekazania ich w możliwie nieskażonej formie.
ZESPÓŁ „ŁOMŻYNIACY” tworzą w głównej mierze seniorzy. Występuje nieprzerwanie od 10 lat. Jest dowodem na to, że każdy wiek jest piękny i niesie ze sobą wiele możliwości.
Zespół ŁOMŻYNIACY w swoim dorobku artystycznym posiada programy o charakterze patriotycznym oraz wiele programów okolicznościowych. Głównie jednak kultywuje tradycje Kurpiowszczyzny. Dwukrotnie zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie. Jest również zdobywcą I miejsca w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „herody” w Węgorzewie.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z WIZNY jest najmłodszym stażem artystycznym spośród zespołów naszego powiatu. Powstał w roku 2004. Od początku swego istnienia stara się przywrócić tradycję i zainteresować młodzież starymi obyczajami i obrzędami charakterystycznymi dla naszego regionu. Bierze czynny udział w krzewieniu kultury i kultywowaniu tradycji na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Ma już w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień. Nie poddaje się w swoim dążeniu do „zarażania” młodych chęcią krzewienia kultury w dobie Internetu.
Wszyscy laureaci pokazują jak bogata jest polska tradycja i kultura ludowa i jak bardzo powinniśmy być z niej dumni. O zabranie głosu proszę Pana Starostę Krzysztofa Kozickiego.

Krzysztof Kozicki: Szanowni Państwo! Drodzy Laureaci! Szanowni Goście! Już po raz drugi, jako Starosta Łomżyński mam zaszczyt i przyjemność wręczyć nagrody związane z osiągnięciami w dziedzinie kultury.
Szanowni Państwo! Na terenie naszego powiatu miejsce szczególne należy do kultury ludowej. Związana jest ona z dziedzictwem naszej łomżyńskiej wsi. Jeśli ma istnieć, musi się rozwijać. Inaczej stanie się obiektem muzealnym, nie mającym żadnego związku z rzeczywistością i jeśli nawet jej rozwój nie zawsze odbywa się w myśl teoretyków etnografii, to przecież póki istnieje, póty żyje.
Ludową kulturę muzyczną należy traktować, podobnie jak muzykę ludową w ogóle, jako wartość historyczną jak i aktualną. Jest ona bowiem wynikiem zespolenia twórczych osiągnięć wielu pokoleń. Zespoły śpiewacze są autentycznym i żywym przejawem folkloru w twórczości wsi. Na terenie powiatu łomżyńskiego istnieje wiele zespołów śpiewaczych i folklorystycznych. Mają one różny staż sceniczny jak choćby zasłużony i utytułowany Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu czy najmłodszy, bo istniejący od 4 lat Zespół Śpiewaczy z Wizny a także nastolatek – Zespół „Łomżyniacy” działający przy GOK w Pniewie. Są tradycyjnie emocjonalnym łącznikiem między generacjami . Nadają naszej kulturze narodowej barwy lokalne.
Wszystkim im dzisiaj dziękujemy, cieszymy się, że są i działają. Reprezentują i promują Ziemię Łomżyńską oraz tę sobie najbliższą, gminną.
Szanowni Państwo! Jak wiadomo za pracą zespołów stoją konkretni ludzie, którzy pracują z nimi na codzień, którzy tworzą ich oblicze sceniczne. W tym miejscu chciałbym podziękować Pani Teresie Pardo, Panu Kazimierzowi Pawczyńskiemu, Pani Lilii Estkowskiej, Panu Jarosławowi Sękowi, a w sposób szczególny Pani Elżbiecie Lemańskiej.
Drodzy Państwo! Pani Elżbieta Lemańska jest osobą, która już od dawna na tę nagrodę zasługuje. Jest Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej. Można o niej śmiało powiedzieć, że jest pasjonatką kultury ludowej, kultury kurpiowskiej a praca na rzecz jej ocalenia i upowszechnienia stała się powołaniem Pani Elżbiety. Oddana swojej pracy – pasji bez reszty, potrafiła stworzyć odpowiedni klimat dla twórców i zespołów skupionych wokół Ośrodka Kultury. Sama jest czynnym uczestnikiem tych działań. Koncertuje z zespołem śpiewaczym, jest wykonawczynią i współtwórczynią wielu przedstawień i widowisk obrzędowych. Jako gospodarze wielu imprez i wydarzeń, wraz z Panem Wójtem Zenonem Białobrzeskim, zawsze w stroju kurpiowskim, nieodłącznie kojarzeni są z Kurpiami. W imieniu swoim oraz nas wszystkich chciałbym Państwu z tego miejsca jak najserdeczniej podziękować za promocję kultury łomżyńskiej.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta Łomżyński oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego uroczyście wręczyli laureatom nagrody, po czym wyróżnieni twórcy kultury ludowej zapoznali zgromadzonych ze swoją twórczością.

Z kolei została zarządzona 10-cio minutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu.

Ad.3 Stefan Popiołek poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2007 roku w powiecie łomżyńskim.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2007 rok.
12. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2007 roku.
13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o bezpieczeństwie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu łomżyńskiego.
14. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nt. oceny stanu bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w 2007 roku.
15. Informacja Wicestarosty o planowanych inwestycjach drogowych w 2008 roku.
16. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Ad.4 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XVI-tej i VII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVI-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.
W kolejnym głosowaniu protokół z XVII-tej Sesji Rady Powiatu również został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał kiedy zostanie wybudowana druga część parkingu przy ulicy Kierzkowej.

Radny Tomasz Wysocki zapytał jakie są szanse na modernizację drogi Śniadowo – Szczepankowo i drogi Chojny – Nowogród i czy są wykonane dokumentacje na te drogi. Zaznaczył przy tym, że przy tych trasach zlokalizowane są różne zakłady produkcyjne.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na powyższe zapytania zostaną udzielone w punkcie 14-tym porządku dziennego.

Z kolei poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.6 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16 kwietnia 2008 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2008 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył sprawozdanie z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za 2007 rok, bilans za 2007 rok i plan rzeczowo-finansowy na rok 2008. Zarząd podjął 4 uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
- w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2007 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,
- w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku,
- w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

W dniu 14 maja 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego zostały omówione arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży na rok szkolny 2008/2009. Rozpatrzono także sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2008 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2008 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Przyjęto projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. Przyjęto wnioski kierowane do sąsiednich powiatów o wyrażenie opinii w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej. Ponadto rozpatrzono pismo Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o przekazanie komputerów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Rozpatrzono pismo Starostwa Powiatowego w Mońkach w sprawie odsprzedania dwóch telefonów ISDN. Przyjęto projekt umowy zlecenia na wykonanie projektu budowlanego na zainstalowanie agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa Powiatowego. Podjęto decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu. Zarząd podczas tego posiedzenia podjął 2 uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
W dniu 28 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu podczas którego przyjęto projekty 4 uchwał Rady Powiatu:
- w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok,
- w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiących mienie powiatu łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,
- w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo - Laski - Gąski III etap”.
Projekty tych uchwał otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
W trakcie posiedzenia Zarząd rozpatrzył:
● pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na zakup w bieżącym roku używanego samochodu osobowego,
● wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przekazania środków z rezerwy budżetowej na wydatki inwestycyjne,
● pismo Zespołu Szkół w Marianowie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych,
● oraz podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok i zapoznał się z porządkiem obrad XVIII-ej sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 W Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyłem w konferencji nt. wdrażania RPO WP,
 23 kwietnia przeżyliśmy ważną i miłą uroczystość nadania honorowego obywatelstwa dla J.E. Ks. Biskupa Zawistowskiego,
 25 kwietnia uczestniczyłem w 50-leciu Oddziału PKO BP,
 27 kwietnia w GOK w Nowogrodzie uczestniczyłem w obchodach 40-lecia Zespołu Śpiewaczego, tego który został nagrodzony na dzisiejszej sesji,
 Odbyliśmy także kolejne posiedzenie w Radzie Społecznej Pogotowia, gdzie sytuacja nadal jest napięta,
 W czasie świąt majowych byliśmy z pracownikami w Wiedniu i Bratysławie, stąd Urząd był nieczynny w dniu 2 maja br.,
 Uczestniczyłem w konkursie literackim o wymowie patriotycznej w Bibliotece w Podgórzu,
 8 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie nt. przebiegu tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, staramy się wpisać ziemię łomżyńską do tego programu, jesteśmy koordynatorem tej akcji na naszym terenie, projekty zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego,
 Odbył się także Piknik Militarny, Starostwo Powiatowe zajęło III miejsce,
 Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym aplikacji w ramach PROW, planujemy w tej sferze pozyskać środki dla Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 Pan Wicestarosta uczestniczył w kilku spotkaniach z przedstawicielami Straży Pożarnej,
 Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 W ODN wziąłem udział w spotkaniu poświęconym możliwościom kształcenia zawodowego i współpracy szkolnictwa z organizacjami pozarządowymi,
 21 maja uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym książnicy miejskiej, którego inicjatorem jest radny Tomasz Wysocki,
 28 maja odbyły się Tragi Pracy organizowane przez OHP, gdzie swoją ofertę przedstawił także ZSOiZ w Jedwabnem, jednak tegoroczny nabór nie nastraja optymizmem, oferta edukacyjna miasta Łomży jest bardzo konkurencyjna, mamy nadzieję, że uda się przezwyciężyć te trudności,
 Uczestniczyłem też w nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Zbójnej,
 30 maja byłem na Komitecie Monitorującym Kapitał Ludzki, którego jestem członkiem, wnioskowałem o przekazanie w następnym roku 30 % środków, co ma być przedstawione na Zarządzie Województwa,
 Uczestniczyłem w Krajowej Konferencji Euroregionu Niemen, w 2008 roku będą ogłoszone pierwsze konkursy, w których będziemy aplikować w celu pozyskania środków na dokumentacje techniczne aktualnie pochłaniające dużo naszych środków, w czerwcu odbędą się szkolenia dla nas w tym zakresie, zaint4eresowanych zapraszam do uczestnictwa,
 W dniach 2 – 6 czerwca obraduje sekcja mleczarska w Piątnicy w ramach Światowego Kongresu Rolnika, zadeklarowałem pokrycie kosztów wynajęcia busa dla naszych rolników jadących na ten Kongres.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.7 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: w zaprojektowanej uchwale proponuje się wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2008. Załącznik Nr 3 zostaje zastąpiony załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Jak wiadomo zadania inwestycyjne – drogowe realizowane są w dużym stopniu w porozumieniu z wójtami i burmistrzami miast. W trakcie uchwalanie budżetów niektóre gminy zmieniły wstępne ustalenia i nie przyjęły do budżetu dotacji dla powiatu łomżyńskiego. Całkowicie wycofały się z wcześniejszych uzgodnień Gmina Nowogród i Powiat Kolneński, powodem jest zwiększenie udziału własnego z 10% na 40% przez Urząd Marszałkowski. Także wycofała się Gmina Jedwabne. W tym przypadku nie udało się nawiązać porozumienia z Gminą Jedwabne. Również Gmina Przykuły wycofała się z jednego zadania, jednak z tym samorządem zrealizujemy inną inwestycję. Są to zadania z wykazu, które były ujęte pod l.p. 1, 4 i 7. Środki te w wyniku zmiany decyzji proponuje się rozdysponować na zwiększenie wartości uprzednio planowanych zadań i na wprowadzenie nowych. Proponuje się zwiększenie wartości zadań wskazanych w wykazie pod l.p. nr 2, 6 i 5. Nowe zadania to:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1854B na odc. Kubra Stara – Kubra Nowa gm. Przytuły – udział powiatu 40.000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1939B na odcinku Stare Modzele – Nowe Wyrzyki gm. Łomża – udział powiatu to koszt pokrycia wykonania wtórnika i dokumentacji technicznej w wysokości 28.000 zł;
- przebudowa dróg powiatowych Nr 1922B, 1926B, 1927B gm. Jedwabne – udział powiatu 10.000 zł. Ogólna wartość załącznika pozostaje na poziomie 350.000 złotych i nie ulega zmianie.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy nie ma już żadnych szans na realizację inwestycji w gminie Jedwabne polegającej na kontynuacji modernizacji szlaku nadbiebrzańskiego, dofinansowywanej w 50 % z rezerwy Ministerialnej.

Jan Olszewski poinformował, że samorząd Gminy Jedwabne nie znalazł środków na tę inwestycję w swoim budżecie, natomiast samorządu powiatu również nie stać na sfinansowanie 50 % kosztów przytoczonej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVIII/91/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.8 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo – Laski – Gąski III etap. Proponuje się w tym projekcie upoważnić Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych oraz zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji wyżej wskazanego zadania.
Dnia 20 maja 2008 roku został przeprowadzony przetarg przez Komisję przetargową przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży. Wpłynęły dwie ważne oferty. Korzystniejsza oferta została skalkulowana na 1.556.415,33 zł i przekroczyła ona planowaną kwotę na realizację tego zadania. Planowana kwota 1.400.000 zł została orientacyjnie wyliczona na podstawie kosztorysu z 2005 roku i analizy cen rynkowych. Wynika to z tego, że ceny benzyny i materiałów poszły znacząco w górę. Wpłynęły tylko dwie oferty, pozostali przedsiębiorcy niestety nie złożyli swoich ofert.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o kalkulację z 2005 roku wstępnie przyznało dotację w wysokości 1.100.000 zł. Po uzyskaniu informacji w przedmiotowej sprawie z Ministerstwa, została opracowana dokumentacja techniczna i wtórnik. Po przeanalizowaniu zakresu inwestycji przez ZDP w Łomży wartość kosztorysowa opiewa na kwotę brutto 1.671.121,06 zł.
W momencie przedłożenia oferty zawierającej wyższą cenę od kwoty wstępnej zaistniała konieczność zwiększenia środków finansowych o 156.415,33 zł na realizację tego zadania. Należy nadmienić, że termin przedłożenia stosownych dokumentów do Ministerstwa minął 30 maja 2008 roku. W związku z tym w piśmie do MSWiA, termin ostatecznego rozstrzygnięcia został zaproponowany na dzień 20 czerwca 2008 roku. Termin ten jest związany z terminem umożliwiającym rozstrzygnięcie przetargu (związanie umową 30 dni).
Po rozmowie przeprowadzonej przez Pana Starostę z Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Starosta uzyskał ustne potwierdzenie o możliwości przyznania wyższej dotacji do wysokości 1.245.000 zł. Zostało wysłane niezwłocznie pismo w tej sprawie.
W sytuacji braku definitywnego rozstrzygnięcia, konieczne jest wyrażenie zgody przez organ stanowiący na realizację odbudowy drogi powiatowej Dłużewo – Laski – Gąski III etap w 2008 roku w granicach limitu 1.556.416 zł.
Jak już wspomniałem brakuje nam około 156.000 zł. Aby rozstrzygnąć przetarg należy podjąć zaproponowany projekt uchwały.

Radny Wojciech Kubrak zapytał jaki jest przewidywany łączny udziały finansowy powiatu w problemowym zadaniu.

Jan Olszewski odpowiedział, że montaż finansowy na kwotę 1.400.000 przedstawiał się następująco:
- dotacja z MSWiA - 1.100.000 zł;
- udział własny powiatu 300.000 zł z czego 230.000 zł z budżetu gminy Zbójna a 70.000 zł z budżetu powiatu. Przy czym aktualnie do tego należy doliczyć kwotę 156.415,33 zł – jeżeli okaże się, ze nie będzie możliwości przyznania wyższej dotacji przez Ministerstwo do wysokości 1.245.000 zł.

Starosta – Krzysztof Kozicki: możemy unieważnić przetarg, jednak są już rozstrzygane konkursy z RPO i mało prawdopodobne jest, aby wykonawcy obniżyli koszty realizacji zadania odbudowy drogi powiatowej Dłużewo – Laski – Gąski. Ponadto termin ostatecznego rozstrzygnięcia został zaproponowany na dzień 20 czerwca 2008 roku i nie możemy tego terminu przekroczyć.
Po rozmowie z Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych uzyskałem zapewnienie, że jak po rozstrzygnięciu innych przetargów będą oszczędności to Ministerstwo zwiększy nam dotację. 100 % gwarancji na to nie mamy, ale pewne nadzieje są.

Radna Barbara Zalewska zapytała czy znany jest już wykonawca jest już znany.

Jan Olszewski odpowiedział na powyższe pytanie przecząco, przy czym dodał, że przetarg nie może być rozstrzygnięty do momentu uzyskania pełnego montażu finansowego.
Poza tym zaznaczył, że jeżeli Ministerstwo nie zwiększy dotacji to i tak warto dołożyć z naszego budżetu środki, ponieważ dotacja będzie w granicach 70 % kosztów inwestycji. Natomiast odcinek ten jest najbardziej wysunięty od bazy ZDP, co po jego zmodernizowaniu obniży koszty bieżącego utrzymania. Zaznaczył również, że dofinansowanie w ramach RPOWP i innych programów w zasadzie maksymalnie sięga 60 %.

Przewodniczący Rady dodał, że Wójt Gminy Zbójna zadeklarował zarezerwowanie środków w przyszłorocznym budżecie na drogi powiatowe, jeżeli powiat zapewni montaż finansowy analizowanej inwestycji.

Radny Jan Kuczyński stwierdził, że Rada Gminy powinna potwierdzić na piśmie zarezerwowanie środków w przyszłorocznym budżecie na drogi powiatowe.

Przewodniczący Rady poinformował, że do 20 czerwca raczej nie uda się uzyskać potwierdzenia od Rady Gminy wspomnianej deklaracji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja przyjęła opinię o następującej treści:
Komisja w dniu 4 czerwca br. dokonała analizy projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.
W związku z tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wstępnie przyznało na realizację niniejszego zadania dotację w wysokości 1.100.000 zł, co po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie odpowiada 80 % faktycznych kosztów realizacji tego zadania. Komisja uważa, że należy podjąć wszelkie niezbędne działania, aby doprowadzić do wykonania inwestycji w zakresie odbudowy drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski (III etap) w terminie określonym przez Ministerstwo.
Wobec powyższego Komisja apeluje do Zarządu Powiatu o skuteczne zabieganie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie wyższej dotacji z budżetu państwa w wysokości – 1.245.000 zł. Jeżeli działania podjęte w tej kwestii nie przyniosłyby oczekiwanego rezultatu to Komisja dopuszcza ewentualne powiększenie deficytu budżetu powiatu, bowiem ponowne ogłoszenie przetargu nie pozwoliłoby na terminowe załatwienie spraw formalno-prawnych określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sytuacja taka mogłaby nawet skutkować utratą przyznanej już dotacji. Ponadto mając na względzie stały wzrost cen materiałów budowlanych kolejne rozstrzygnięcie przetargu mogłoby okazać się jeszcze bardziej niekorzystne dla naszego powiatu.
Nawiązując do powyższego Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap”.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2008 roku zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Dłużewo-Laski-Gąski III etap” została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVIII/92/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.9 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu: komisje Rady Powiatu miały różne koncepcje co do zmiany wysokości diet radnych. Wniosek Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego opowiadał się za ustaleniem diet na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej na dany rok. W związku z powyższym sprawą zajęły się wszystkie komisje stałe Rady Powiatu wyrażając swoje opinie. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opowiedziała się za ustaleniem zasad oraz podstawy regulacji diet w II półroczu i wprowadzeniem podwyżek z dniem 1 stycznia 2009 roku. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji i Porządku Publicznego opowiedziała się za uregulowaniem diet analogicznie do wskaźnika przyjmowanego w odniesieniu do podwyżek płac pracowników Starostwa Powiatowego. Natomiast Komisja Rewizyjna poparła wniosek Przewodniczącego Komisji KOZPRiPP zgłaszając wskaźniki procentowe do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej na dany rok.
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewiduje miesięczną zryczałtowaną dietę wypłacaną z dołu w następujących wysokościach:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu - 1 440,00 zł,
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 810,00 zł,
3) Nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1130,00 zł,
4) Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 810,00 zł,
5) Wiceprzewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 730,00 zł,
6) Pozostałym Radnym Powiatu – 630,00 zł.
Przedmiotowy projekt proponowany przez Zarząd Powiatu zakłada podwyższenie wysokości diet o 6 %, co odpowiada wysokości podwyżek płac pracowniczych w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Radny Lech Szabłowski: uznał, że w paragrafie 3 zapis stwierdzający, iż dieta podlega potrąceniu w wysokości 10 % za nieobecność radnego na posiedzeniu jest zbyt restrykcyjny. Wyjaśniając dodał, że zdarzają się różne sytuacje losowe, np. radny może zachorować.

Jan Olszewski – radny Sejmiku Wojewódzkiego stwierdził, że w Sejmiku Wojewódzkim istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności przez Przewodniczącego Sejmiku i w takim przypadku dieta nie podlega potrąceniu.

Radny Alfred Szymański poinformował, że mimo choroby uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym Komisji. Jednak dodał, że w sytuacjach losowych radni powinni mieć możliwość usprawiedliwiania swoich nieobecności.

Przewodniczący Rady zaproponował dopisanie w paragrafie 3 „dieta podlega potrąceniu w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przez Przewodniczącego Rady”.

Starosta – Krzysztof Kozicki zaproponował dopisanie w paragrafie 3 po sformułowaniu (…) za każdą słowa nieusprawiedliwioną nieobecność (…). Natomiast prawo do usprawiedliwienia będą mieli na sesji – Przewodniczący Rady, na posiedzeniach Komisji – poszczególni przewodniczący Komisji, na posiedzeniach Zarządu – Przewodniczący Zarządu.
Dodał przy tym, że zapis restrykcyjny o potrąceniach powodował, że dotychczas nie było większych trudności z frekwencją.

Radny Wojciech Kubrak zaznaczył, że pracownik podczas choroby nie dostaje 100 % wynagrodzenia. Ponadto stwierdził, że proponowane zmiany stworzą w zasadzie nieograniczoną możliwość do usprawiedliwiania nieobecności. Jego zdaniem powinny być zapisane sytuacje, które będą upoważniały do usprawiedliwienia nieobecności radnego i nie potrącania mu diety z tego tytułu.
Reasumując zaproponował pozostawienie projektu uchwały w pierwotnej formie.

Przewodniczący Rady uznał, że można zmniejszyć wartość potrącenia z 10 do 5 %.

Radny Tomasz Wysocki stwierdził, że kwestia potrąceń diet powinna być przeanalizowana na posiedzeniu właściwej Komisji i następnie przekazana pod obrady Rady Powiatu.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu przypomniał, że zapis zaproponowany przez Zarząd Powiatu funkcjonował przez 10 lat i zapobiegał sytuacjom, w którym byłyby trudności w uzyskaniu quorum.

Radny Andrzej Piotrowski uznał, że można wymienić sytuacje, w których nieobecność będzie usprawiedliwiona lub w jego ocenie można zmniejszyć wartość potrącenia np. z 10 do 5 %.

Radna Barbara Zalewska stwierdziła, że podwyżki diet i tak są w niewielkiej wysokości, wobec czego nie powinno być tak restrykcyjnego zapisu co do potrąceń.

Radny Krzysztof Chrostowski poparł wypowiedź przedmówczyni i opowiedział się za przeanalizowaniem tej kwestii na posiedzeniu właściwej Komisji i następnie przekazania wyników pod obrady Rady Powiatu.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu podkreślił, że stworzenie katalogu sytuacji, w których nieobecność będzie usprawiedliwiana będzie dość trudne, ponieważ trzeba będzie przewidzieć wszystkie sytuacje losowe, chyba że jedynym usprawiedliwieniem byłoby zwolnienie lekarskie.

Z kolei Przewodniczący Rady wobec powstałych wątpliwości zarządził głosowanie nad pierwotną wersją uchwały

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została odrzucona 3 głosami za, 6 przeciwnymi i 5 wstrzymującymi się (3 radnych nie brało udziału w głosowaniu, projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.10 Marek Dworakowski – Wicestarosta: w paragrafie 1 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, wyraża się zgodę na najem na okres 10 lat. Najem ten jest dla Banku Spółdzielczego w Piątnicy – nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze o powierzchni 16,5 m2 z przeznaczeniem na działalność statutową. Ponadto na najem na 10 lat dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo – nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na III piętrze, o pow. 139,6 m2, z przeznaczeniem na działalność statutową. Zarząd Powiatu jest uprawniony do wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń na okres 3 lat, natomiast Rada Powiatu na okres dłuższy niż 3 lata.
Do Starosty Łomżyńskiego wpłynęły wnioski Banku Spółdzielczego w Piątnicy i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży o przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiących, własność Powiatu Łomżyńskiego na okres 10 lat. Powodem złożenia wniosku przez Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Łomży jest zapewnienie stabilności pracy związanej z obsługą rolników powiatu łomżyńskiego. Bank Spółdzielczy w Piątnicy swój wniosek uzasadnił koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych, dzięki którym możliwe będzie rozszerzenie obsługi podmiotów mających siedzibę w Starostwie oraz ich pracowników. Zarówno Bank Spółdzielczy w Piątnicy oraz PODR w Łomży są instytucjami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Lokalizacja podmiotów działających w sferze publicznej mieszczących się w jednym budynku w znacznym stopniu ułatwia załatwianie bieżących spraw oraz powoduje zadowolenie interesantów, którzy codziennie są obsługiwani przez pracowników tych instytucji.
Usytuowanie w bliskiej odległości takich jednostek jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe oraz wielu innych firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników na dojazdy, dogodność załatwienia różnych spraw, co znacznie skraca czas dokonywania formalności administracyjnych oraz zwiększa zadowolenie wśród rolników.
W mojej ocenie odstąpienie od trybu przetargowego wynajęcia lokali jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem powiatu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia w/w uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy najem na 10 lat przewiduje ewentualną zmianę wysokości czynszu.

Marek Dworakowski odpowiedział, że Zarząd Powiatu będzie przygotowywał umowy najmu, w których kwestie czynszu i inne będą szczegółowo uregulowane. Ponadto zaznaczył, że Zarząd odpowiada za to, aby gospodarka między innymi nieruchomościami była prowadzona gospodarnie, rzetelnie i przynosiła odpowiednie zyski.

Radny Jan Kuczyński uznał, że warto byłoby zastosować zapis, iż czynsz będzie wzrastał o stopień inflacji.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, ze dotychczas umowy najmu na okres 10 lat otrzymały tylko dwa podmioty, które poniosły bardzo duże nakłady na adaptacje pomieszczeń. W nawiązaniu do powyższego zapytał dlaczego podmiot komercyjny jakim jest bank ma mieć umowę najmu na okres 10 lat.

Marek Dworakowski odpowiedział, że Bank Spółdzielczy poniesie nakłady na zainstalowanie bankomatu.

Starosta – Krzysztof Kozicki dodał, że dyrekcja Banku Spółdzielczego ma pewne obawy, bowiem Bank poniesie koszty ponad 100.000 zł i stąd potrzebuje gwarancji w postaci umowy najmu na okres 10 lat, aby w tym okresie zainwestowane środki mogły się zwrócić.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu została podjęta 12 głosami za i 1 wstrzymującym się (4 radnych nie brało udziału w głosowaniu, uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVIII/93/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.11 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Edward Jarota zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Waldemar Gołaszewski – Kierownik Delegatury WIOŚ w Łomży przedstawił informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2007 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Marian Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przedstawił informację o bezpieczeństwie sanitarno-weterynaryjnym na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Radna Barbara Zalewska zwróciła uwagę, że często wyniki prób pobieranych do badań od tego samego osobnika zdecydowanie różnią się w zależności od tego jaki lekarz weterynarii te próby pobiera. Zaznaczyła, że świadczy to o tym, iż niektórzy lekarze badają te próby nierzetelnie.

Marian Czerski wyjaśnił, że takie sprawy należy zgłaszać do pracodawców tych lekarzy weterynarii lub w przypadku lekarzy pracujących we własnym zakresie do Okręgowej Izby Weterynaryjnej w Białymstoku.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 Agnieszka Grzeszczuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży omówiła informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nt. oceny stanu bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w 2007 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Radni zwrócili uwagę, że standardy sanitarne znacznie różnią się w różnych przedsiębiorstwach i zakładach i mimo to inspekcje kontroli nie wykazują często braków w zakładach o niskich standardach sanitarnych.

Agnieszka Grzeszczuk poinformowała, że różnice we wspomnianych standardach mogą wynikać z tego, że np. posadzka lub ściana wg obowiązujących standardów ma być zmywalna i nie można zarzucić przedsiębiorcy tego, że ma posadzkę np. 20-letnią, która z zasadzie powinna być zmieniona. Podobnie jest w przypadku np. ścian czy będzie pomalowana farbą olejną czy wyłożona glazurą to zależy od przedsiębiorcy, a standardy w tym przypadku nieco się różnią.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski poinformował, że Kanadyjczycy wykryli w butelkach do karmienia sztucznego bardzo szkodliwe związki, które bardzo silnie wydzielają się podczas podgrzewania pokarmu. W nawiązaniu do tego zapytał czy w ostatnim okresie były przeprowadzane badania butelek do sztucznego karmienia.

Agnieszka Grzeszczuk na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco. Poinformowała przy tym, że w Polsce szeroko propagowane jest karmienie naturalne.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 Marek Dworakowski – Wicestarosta: ZDP w Łomży powstał w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r na mocy Uchwały IV/16/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 XII 1998 roku. Obecnie zarządza drogami powiatowymi o długości 530.9 km Znajdującymi się na terenie 9 gmin oraz 40 obiektami mostowymi. Jednostka ta prowadzi działalność na podstawie: przepisów prawa i w oparciu o majątek przekazany przez Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich i Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Białymstoku Zarząd Dróg w Łomży w ramach otrzymanych środków z powiatu Łomży.
Głównym celem ZDP jest maksymalne wykonywanie siłami własnymi zadań takich jak: bieżące utrzymanie dróg; poprawa stanu technicznego dróg, polegające głównie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach, likwidacja spękań i rakowi; oznakowanie pionowego i poziomego, poprawa widoczności; utrzymania przejezdności dróg; poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. Główne zadania ZDP:
1) utrzymanie dróg i ciągów pieszych przy drogach powiatowych,
2) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
3) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów drogowych,
4) uzgadnianie robót w pasie drogowym,
5) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
6) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
7) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
8) prowadzenie remontów i modernizacja sieci dróg powiatowych,
9) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg ,mostów
10) realizowanie inwestycji na drogach powiatowych,
Przedmiotem działania ZDP jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie:
1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3. pełnienie funkcji inspektora,
4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7. koordynacja robót w pasie drogowym,
8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
Sprzęt przekazany w 1999r: Równiarka DZ 122A 1987, Koparko-ładowarka Ostrówek 1991, Sam. ciężarowy Star 3W200 1986, . Ciągnik URSUS C-360 P 1988, Sam. ciężarowy LIA 1988, Sam. osobowy POLONEZ CARO 1991, Ciągnik URSUS C-385 1970
Sprzęt zakupiony: Skrapiarka EKS 1600 nowa 1999, Rozdrabniacz gałęzi S-122 nowy 2000, Sam. cięż. KAMAZ nowy 2000 ,Kop.-ład. CATERPILLAR używany (1999) 2003, Walec ogumiony VP-200 używany (1986) 2006, , Minikombajn MK-25 nowy2006, Sam.dost. POLONEZ TRUCK ROY używany (1999) 2001, Sam. dost. LUBLIN nowy2004, Sam. dost. LUBLIN nowy2005, Równiarka VOLVO BM 3500 używana (1990)2007, Sam. osob. FIAT PUNTO używany (2006) 2008
Nawierzchnia twarda ulepszona to nawierzchnia bezpłytowa z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu, lub powierzchniowe utrwalone. Nawierzchnia twarda nie ulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas.
Nawierzchnia tłuczniowa - której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa. Nawierzchnia brukowcowa - której warstwa ścieralna wykonana jest z brukowca. Nawierzchnia gruntowa - z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla itp.ania drogi
Wydatki ZDP w 2005 roku:
Gm. Zbójna przebudowa drogi Dłużewo- Laski-Gąski
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 99.964
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 24.992
- razem zadania inwestycyjne 124.956 - wartość zadania drogi 124.956
Gm. Jedwabne przebudowa drogi Burzyn – Szostaki
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 198.860
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 200.000
- razem zadania inwestycyjne 398.860
- wartość zadania drogi 398 860
Gm. Zbójna przebudowa drogi Wyk do dr. woj Nr 645
-dotacje gminy 77.905 dotacja budżetu państwa 118.605
- dotacja środki unijne 889.531
- wydatki inwestycyjne Powiatu 100.001
- razem zadania inwestycyjne 1.186,042
- wartość zadania drogi 1.186,042
Gm. Piątnica dokumentacja dr. Kownaty – Bronowo gm. Miastkowo , dr. Łuby Kurki – Leopoldowo
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 122.000
- razem zadania inwestycyjne 122.000
- wartość zadania drogi 122.000
Gm. Nowogród dokumentacja droga Nr 1909B Chmielewo - dr. woj. Nr648, dr. Grądy-Sławiec Nr1912B
- dotacje gminy 33.800
- dotacja budżetu państwa 0
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 0
- razem zadania inwestycyjne 33.860
- wartość zadania drogi 33 800
Zakup samochodu marki „Lublin"
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 67.990
- razem zadania inwestycyjne 67.990
Wydatki inwestycyjne
- dotacje gminy 111.705
- dotacja budżetu państwa 417.429
- dotacja środki unijne 889.531 wydatki inwestycyjne Powiatu 514.983
- razem zadania inwestycyjne 1.933,648
- wartość zadania drogi 1.865,658
Wydatki bieżące ZDP
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- dotacja środki unijne 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 0
- razem zadania inwestycyjne 2.093,272
Ogółem zadania inwestycyjne 4.026,920.
Wydatki ZDP w 2006 roku:
Przytuły przebudowa drogi Wagi – Trzaski 1600mb. potrójne powierz. utrwalenie
- dotacje gminy 100.000
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 100.500
- razem zadania inwestycyjne 200.500
- wartość zadania drogi 200.500
Wizna przebudowa dróg:-dr.1962B Nieławic-Kokoszki 600mb, dr.1964B wieś Janczewo 734mb dr.1964B 859mb Bożejewo Stare - Bożejewo Nowe
- dotacje gminy 211.200
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 97.700
- razem zadania inwestycyjne 308.900
- wartość zadania drogi 308.900
Miastkowo przebudowa dróg:1953B 2750mb Miastkowo –Tarnowo,1957B 2915mb Kuleszka-Rydzewo
- dotacje gminy 200.000
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 10.000
- razem zadania inwestycyjne 210.000
- wartość zadania drogi 210.000
Piątnica 1903B dr przez wieś Murawy 761,9mb oraz parking i chodnik w Drozdowie
- dotacje gminy 426.220
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 1.665
- razem zadania inwestycyjne 427.885
- wartość zadania drogi 427.885
Jedwabne -droga 1966B 2264mb remont nawierzchni asfaltowej
- dotacje gminy 120.000
- dotacja budżetu państwa 700.000
- wydatki inwestycyjne Powiatu 0
- razem zadania inwestycyjne 820.000
- wartość zadania drogi 819.921
Łomża Wygoda-Bacze Suche podbudowa pod powierz. utrwalenie - gmina wykonała podbudowę na kwotę 224.197,88 zł
- dotacje gminy 55.320
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 11.320
- razem zadania inwestycyjne 44.000
- wartość zadania drogi 44.000
Jedwabne przebudowa mostu przez rzekę Cetnę - Makowskie
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 118.000
- razem zadania inwestycyjne 118.000
- wartość zadania drogi 118.000
Dokumentacja projektowa
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 31.400
- razem zadania inwestycyjne 31.400
- wartość zadania drogi 31.400
Zakupy inwestycyjne (minikombajn z osprzętem i ogumiony walec)
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 523.895
- razem zadania inwestycyjne 523.895
Instalacja oświetleniowa placu ZDP
- dotacje gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne Powiatu 17.100
- razem zadania inwestycyjne 17.100
Wydatki inwestycyjne
- dotacje gminy 1.112,740
- dotacja budżetu państwa 700.000
- wydatki inwestycyjne Powiatu 888.940
- razem zadania inwestycyjne 2.701,680
- wartość zadania drogi 2.160,606
Wydatki bieżące – koszty utrzymania i zarządzania drogami
- dotacje gminy -
- dotacja budżetu państwa -
- wydatki inwestycyjne Powiatu -
- razem zadania inwestycyjne 2.292,402
Wydatki ogółem
- dotacje gminy -
- dotacja budżetu państwa -
- wydatki inwestycyjne Powiatu -
- razem zadania inwestycyjne 4.994,082
Wydatki ZDP w 2007 roku:
gm Jedwabne dr.1925B 120 mb w. wsi Makowskie i 290 za wsią Grądy Małe
- dotacje gminy 53 318
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 2 682
- razem zadania 56 000
- wartość zadania drogi 56 000
gm. Łomża dr.1943B Wygoda-Bacze Suche 2272mb II etap
- dotacja gminy 83 848
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 19 752
- razem zadania inwestycyjne 103 600
- wartość zadania drogi 103 600
gm. Przytuły dr.1825B Gardoty granica powiaty 2400mb i prze w. Gardoty 130mb
- dotacja gminy 262 000
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 68 700
- razem zadania inwestycyjne 330 700
- wartość zadania drogi 330 700
gm. Wizna dr.1963B Męczki-Rutki 710mb
- dotacja gminy 212 229
- dotacja budżetu państwa 0 - wydatki inwestycyjne 51 471
- razem zadania inwestycyjne 263 700
- wartość zadania drogi 263 700
gm. Wizna dr.1964B Bożejewo Nowe-Taraskowo 666mb potrójne powierz. utrwal
- dotacja gminy 104 300
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 1 100
- razem zadania inwestycyjne 105 400
- wartość zadania drogi 105 400
gm. Wizna dr. Nr1965B - Kramkowo - przez wieś, Nr1962B - odc. Ok..450mb Kokoszki ,1967B przez wieś Zanklewo
- dotacja gminy 40 000
- dotacja budżetu państwa 0 - wydatki inwestycyjne 0
- razem zadania inwestycyjne 40 000
- wartość zadania drogi 40 000
gm. Śniadowo dr. Nr 2110B (1450) ul. Kolejowa odc. o długości ok. 881mb , - Nr 1944B na odc. Stare Duchny o długości ok. 350,0 mb (inwestor gm. 341 203,58 zł)
- dotacja gminy -
- dotacja budżetu państwa 0 wydatki inwestycyjne 40 000
- razem zadania inwestycyjne -
- wartość zadania drogi 40.000
gm. Piątnica przebudowa chodnika dr.1943B
- dotacja gminy 4 475
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 125
- razem zadania inwestycyjne 4 600
- wartość zadania drogi 4 600
gm. Piątnica remontów nawierzchni gruntowej dr. Nr 1917B i dr. Nr 1915B na odcinku Budy-Mikołajka
- dotacja gminy 11 590
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne -
- razem zadania inwestycyjne - - wartość zadania drogi 11.590 dokumentacje
- dotacja gminy 0
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 86 700
- razem zadania inwestycyjne 86 700
- wartość zadania drogi 86 700
równiarka drogowa
- dotacja gminy -
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 152 500
- razem wydatki inwestycyjne 152.500
- wartość zadania drogi 0
wydatki inwestycyjne
- dotacja gminy 771 760
- dotacja budżetu państwa 0
- wydatki inwestycyjne 423 030
- razem wydatki inwestycyjne 1 143 200
- wartość zadania drogi 1 030 700
wydatki bieżące- koszty utrzymania i zarządzania drogami
- dotacja gminy -
- dotacja budżetu państwa -
- wydatki inwestycyjne -
- razem wydatki inwestycyjne 2611220
- wartość zadania drogi -
wydatki ogółem
- dotacja gminy -
- dotacja budżetu państwa -
- wydatki inwestycyjne -
- razem wydatki inwestycyjne 3.754,420
- wartość zadania drogi -
Planowane wydatki w 2008 r
Gm. Nowogród -Przebudowa drogi 1909B Chmielewo-Grady -Sławiec dl 4,44 km
- koszt zadania całkowity 25 870
- środki powiatu razem 25 870
- środki gminy razem 0
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Wizna -Remont utrwalenie dr 1967B Boguszki - Jarnut ok. 1km i przez Zanklewo 400 mb
- koszt zadania całkowity 230 000
- środki powiatu razem 80 000
- środki gminy 150 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Wizna -Remont Chodnika przy drodze 1934B ul Czarneckiego
- koszty zadania całkowite 5 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 5 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Wizna- Remont powierz. utrwalenie dr 1963B na odc. Męczki- Rutki ok.120 mb (brak porozumienia)
- koszty zadania całkowite 30 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 30 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Wizna -Remont poprzez powierzchniowe utrwalenie dr. Nr 1965B do m. Kramkowo (brak porozumienia)
- koszty zadania całkowite 120 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 120 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Miastkowo Przebudowa drogi nr1956 B Leopoldowo-Łuby Kiertany-Łuby Kurki ok.800mb
- koszty zadania całkowite 320 000
- środki powiatu razem 70 000
- środki gminy razem 250 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Jedwabne Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej1961B w m. Jedwabne
- koszty zadania całkowite 37 300
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 37 300
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Jedwabne Remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej dróg 1922B Bronaki Olki -Janczewko 1,7 km nr 1926B makowskie - Konieckie dl 0,5km nr1927B Makowskie Bartki dł 1,5 km
- koszty zadania całkowite 70.000
- środki powiatu razem 10.000 - środki gminy razem 60.000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Jedwabne Dobrzyjałowo-Pienki Borowe-Kaimy 5,6 km (50 000)
- koszty zadania całkowite 9638
- środki powiatu razem 9638
- środki gminy razem 0
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Śniadowo Remont Mostu w m Jakać Dworna droga powiatowa 1952B
- koszty zadania razem 75 000
- środki powiatu razem 75 000
- środki gminy razem 0
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Zbójna Odbudowa drogi nr 1906B Dłużniewo-Laski-Gaski 4km
- koszty zadania całkowite 1 594 415
- środki powiatu razem 264 415
- środki gminy razem 230 000
- środki UE, Państwa razem 1 100 000
Gm. Przytuły Remont nawierzchni brukowej drogi nr 1854B Kubra Stara-Kubra Nowa 1,3km
- koszty zadania całkowite 240 000
- środki powiatu razem 40 000
- środki gminy razem 200 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Łomża Przebudowa drogi 1939B Stare Modzele-Nowe Wyrzyki (brak Porozumienia) (50 000)
- koszty zadania razem 348 000
- środki powiatu razem 28 000
- środki gminy razem 320 000
- środki UE, Państwa razem
Gm. Łomża Przebudowa ciągu drogowego przez wieś Łochtynowo wniosek do RPOWP dr gmina 10572 dł. 238,1mb i odcinka drogi powiatowe 1948B dł. 607,3 mb
- koszty zadania razem 8.540
- środki powiatu razem 8 540
- środki gminy razem 0
- środki UE. Państwa razem 0
Gm. Piątnica Przebudowa ciągu drogowego Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kossaki wniosek do RPOWP
- koszty zadania razem 85 692
- środki powiatu razem 43 219
- środki gminy razem 42 473
- środki UE. Państwa razem 0
Gm. Piątnica Przebudowa chodnika w ciągu drogi 1900B Czarnocin
- koszty zadania razem 56 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 56 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Piątnica Przebudowa 2 zjazdów przy moście drogi nr 1933b m Piątnica
- koszty zadania razem 26 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 26 000
- środki UE, Państwa razem 0
Gm. Piątnica Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 1934B m Rakowo Boginie
- koszty zadania razem 22 000
- środki powiatu razem 0
- środki gminy razem 22 000
- środki UE, Państwa razem 0
- koszty zadania razem 3 29 773
- środki powiatu razem 650 000
- środki gminy razem 1548773
- środki UE, Państwa razem 100 000
Przechodząc do głównych problemów należy zaszczyć, że drogi gruntowe na terenie powiatu stanowią długość około 95,43 km. Do obowiązków PZD należy przede wszystkim utrzymanie ich przejezdności, a w dużej mierze zależy to pory roku i warunków atmosferycznych. Generuje to duże koszty. Zakup równiaki w roku 2007 częściowo rozwiązał problem. Utrzymywanie przejezdności jak i obniżenie kosztów bieżącego utrzymania tych dróg to poprawa jakości nawierzchni. Mocno zawyżone pobocza to jeden z największych problemów z jakim boryka się ZDP. Taki stan rzeczy występuje na 65% naszych dróg powoduje powstawanie zastoin wodnych w pasie jezdnym drogi, a to z kolei przyczynia się do największego niszczenia dróg zimą i latem.
Dzięki zakupieniu specjalistycznej głowicy do ścinania poboczy będziemy je mogli profilować.
Prawidłowy profil korony drogi, utrzymanie spadków podłużnych i poprzecznych, utrzymanie pasów zieleni to skuteczne przedłużenie trwałości drogi.
Środki jakie możemy przeznaczyć jako Powiat wystarczają tylko na bieżące utrzymanie dróg, nie pozwala jednak na zatrzymanie procesu ich degradacji. Konieczne jest pozyskiwanie wszelkimi drogami środki finansowe z przeznaczeniem na przebudowę oraz odnowę odcinków dróg. Pozyskiwania dodatkowych funduszy na drogi: -dotacje z gmin; RPOWP; subwencja drogowa, środki z budżetu na usuwanie klęsk żywiołowych, ekofundusz, inne.
Jak wiadomo, w Polsce wszyscy znają się na drogach (także na medycynie i polityce), ale nikomu jednak nie zaszkodzi zapoznanie się z kilkoma nieskomplikowanymi zasadami. Nawierzchnia drogowa jest konstrukcją składającą się z wielu warstw. Rola każdej warstwy jest inna. Generalna idea to takie zastosowanie układu sztywności kolejnych warstw, aby obciążenie kołem pojazdu (duży nacisk na małej powierzchni) zostało stopniowo rozłożone przez kolejne warstwy na podłoże pod nawierzchnią drogi. Każda warstwa w nawierzchni spełnia inną rolę - ma też swoją nazwę W zależności od schematu pracy (czyli z jakich materiałów – o różnych właściwościach wykonano poszczególne warstwy) nawierzchnie dzieli się na kilka typów: sztywne – wykonane z betonu cementowego na podbudowie z kruszywa lub stabilizowanej cementem, półsztywne – w których warstwy podbudowy zostały wykonane z chudego betonu lub stabilizacji cementem, a warstwy górne są asfaltowe, podatne – w których warstwy zostały wykonane bez użycia spoiw hydraulicznych, tzn. bez cementu lub wapna. Nawierzchnie “cierpią” od przenoszonego ruchu samochodowego. Jego efektem są zniszczenia nawierzchni.
Dla nawierzchni najważniejsze są: obciążenia osi pojazdów, liczba pojazdów czyli natężenie ruchu, prędkość pojazdów ciężarowych, niskie temperatury, wielokrotne “przejścia przez zero” oraz upały. Obciążenia osi pojazdów: im większe tym gorzej. Tu działa tzw. prawo 4 potęgi, jedno przejście osi 10 tonowej (samochód ciężarowy) jest równoważne prawie 25000 przejść osi 0,8 ton (samochód osobowy), to nie samochody osobowe niszczą nawierzchnie. Liczba pojazdów czyli natężenie ruchu: na każdym odcinku drogi można zmierzyć liczbę pojazdów przejeżdżających w ciągu doby (im więcej tym gorzej), żywotność czyli trwałość nawierzchni jest uzyskiwana przez jej właściwe zaprojektowanie obliczana jest właśnie według natężenia ruchu pojazdów ciężarowych liczonych przez np. 20 lat, według tej liczby projektuje się grubości poszczególnych warstw nawierzchni, tak, aby wytrzymała taki ruch przez tyle lat. Prędkość pojazdów ciężarowych: im mniejsza tym gorzej, każdy chyba widział koleiny na podjazdach pod górę, tam samochody ciężarowe jadą najwolniej, co działa katastrofalnie na nawierzchnie asfaltowe. Hałas i bezpieczeństwo – to główne przyczyny ograniczenia prędkości: „Przejścia przez zero”, Upały, Oprócz ruchu samochodów, również matka przyroda dokłada swoje. Niskie temperatury, wielokrotne “przejścia przez zero” oraz upały powodują: pękanie i wykruszanie się nawierzchni w zimie, powstawanie kolein i deformacji w lecie, powstawanie przełomów na wiosnę. Szybkie usuwanie spękań zapobiega powstawaniu głębokich ubytków uszkodzenia nawierzchni poprzedzają spękania spękane elementy drogi pod działaniem kół pojazdów są usuwane z nawierzchni, a woda opadowa lub zastoiskowa (wysokie pobocza) ruch pojazdów powodują dalszy, szybki rozwój uszkodzenia, nawet do stanu, w którym eksploatacja nawierzchni jest niemożliwa.

Radny Krzysztof Chrostowski rozpoczynając dyskusję zwrócił uwagę, że przy drodze od Drozdowa do Niewodowa nie ma chodnika, co poważnie zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszych.

Radna Barbara Zalewska poinformowała, że są projekty na drogę przebiegającą przez miejscowość Jankowo Młodzianowo, wobec czego poprosiła o podjęcie działań na rzecz realizacji inwestycji na tej drodze.

Wicestarosta stwierdził, że bez partycypacji wójtów i burmistrzów w zasadzie powiatu nie stać na realizację inwestycji drogowych, ponieważ z budżetu powiatu maksymalnie w skali roku można wygenerować na wszystkie drogi 1 mln zł. W związku z powyższym inwestycja na wspomnianym odcinku zależy od partycypacji burmistrza.

Przewodniczący Rady dodał, że w ramach RPO dofinansowanie do inwestycji drogowych zmalało z 90 do 60 %, wobec czego samorządy zostały zmuszone do pokrycia znacznie większego udziału finansowego w inwestycjach, co zdecydowanie zmniejsza możliwości inwestycyjne gmin i powiatów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 Przewodniczący Rady przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił głosu Wicestaroście.

Marek Dworakowski w odniesieniu do parkingu przy ulicy Kierzkowej poinformował, że na budowę tego parkingu został już opracowany projekt na 33 stanowiska parkingowe i Zarząd Dróg Powiatowych do końca sierpnia ma zamiar wykonać tę inwestycję.

Z kolei odnosząc się do drugiej interpelacji poinformował, że należy sprawdzić czy jest opracowana dokumentacja na drogę Śniadowo – Nowogród i wtedy będzie można określić szanse na realizację modernizacji tego odcinka drogi.

Radny Lech Szabłowski dodał, że w poprzednich kadencjach samorządowych nie było decyzji o realizacji przytoczonej inwestycji, wobec czego dokumentacja nie była wykonywana ani przez Gminę ani przez Zarząd Dróg Powiatowych. Dokumentacja jest ważna 2 lata, więc bez decyzji o realizacji inwestycji nie ma sensu sporządzania dokumentacji.

Marek Dworakowski stwierdził, że jeżeli Gmina Śniadowo wyrazi zainteresowanie realizacją inwestycji na drodze Śniadowo – Nowogród i partycypacją w kosztach tego zadania to wtedy będą szanse na wykonanie inwestycji.

Starosta – Krzysztof Kozicki poinformował, że w ramach Euroregionu Niemen będą czynione starania, aby pozyskać środki na sfinansowanie dokumentacji projektowo-technicznych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionych problemów.

Ad.17 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Krzysztof Kozicki, który serdecznie zaprosił zgromadzonych na uroczystą kolację organizowaną w dniu 20 czerwca br. z udziałem delegacji z powiatu Dingolfing-Landau.

Radny Jan Kuczyński ponownie przypomniał, że on osobiście i Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskowała o dalsze zwiększenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych celem zbliżenia wysokości tych wynagrodzeń do obowiązujących w gminach i innych jednostkach administracji samorządowej i do dnia dzisiejszego nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Starosta – Krzysztof Kozicki stwierdził, że aktualnie są naliczane podwyżki wynagrodzeń dla najniżej zarabiających pracowników, które nie będą obejmować naczelników wydziałów i innych osób z wyższymi wynagrodzeniami.

Przewodniczący Rady zapytał w jakiej wysokości będą te podwyżki.

Starosta – Krzysztof Kozicki poinformował, że w niektórych przypadkach podwyżki będą przekraczać nawet 120 zł.

Ad.19 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XVIII-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 26 cze 2008 08:58
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2008 09:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3284 razy