BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVII/08

z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 23 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.30.

Przebieg sesji:

Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 12-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Z kolei Przewodniczący poinformował, że zaszła konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, ponieważ należy podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
4. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę Gorzęba – Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że jest to zmiana uchwały Nr XVI /88/08 z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest konieczna, bowiem w poprzedniej uchwale nie ujęto wielkości wydatków, które będą poniesione w 2008 roku na realizacje wskazanych zadań z tytułu należnego wynagrodzenia wykonawcom za wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w oszacowanej wysokości 120 000 złotych. Natomiast źródłem pokrycia tych wydatków będzie część rezerwy budżetowej ,,na wydatki inwestycyjne drogowe” ustalonej uchwałą budżetową na 2008 rok w kwocie 300 000 złotych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał, czy zmiany wpłyną na uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Skarbnik Powiatu Barbara Gorzęba poinformowała, ze uchwała dotyczy budżetu na rok 2008, zaś absolutorium udzielane jest za wykonanie budżetu za rok 2007.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o zapoznanie z opinią komisji.

Z kolei Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu zmieniajaca uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została podjęta 12-ma głosami za (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVII/90/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).


Ad.4 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku nadzwyczajnej sesji zamknął obrady XVII-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 6 cze 2008 09:50
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 09:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2488 razy