BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVI/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 16 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 roku.
7. Inicjatywy Powiatu Łomżyńskiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych.
8. Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego (uroczystość związana z nadaniem honorowego obywatelstwa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2008 roku).
11. Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku na lata 2008-2015”.
13. Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem na rok szkolny 2008/2009 (informacja ustna Dyrektora ZSZiO w Jedwabnem).
14. Programy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w 2007 roku i ich efektywność.
15. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
16. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego za 2007 rok.
17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XV-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.
W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 11 marca 2008 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Tematami dominującymi były porozumienia zawierane pomiędzy powiatem łomżyńskim a gminami. Na kolejną sesję będzie przygotowana specjalna prezentacja dotycząca planowanych inwestycji drogowych, którą Państwo otrzymacie także na piśmie.
Podczas posiedzenia w dniu 19 marca 2008 roku Zarząd:
 podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
 rozpatrzył sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej z realizacji zadań biblioteki powiatowej w roku 2007,
 rozpatrzył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. Realizacja kalendarza imprez sportowych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w 2007 roku,
 rozpatrzył sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku 2007,
 rozpatrzył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. Powiatowy System współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie łomżyńskim w 2007 roku przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży,
 rozpatrzył wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczący wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w GLR w Rogienicach pod punkt apteczny,
 rozpatrzył sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2007 rok i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok,
 podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
 podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (zestawy komputerowe).
W dniu 1 kwietnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd:
 podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego),
 podjął 2 uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (wniosek Wójta Gminy Miastkowo, wniosek Wójta Gminy Łomża),
 przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie przekazania w zarząd odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kuleszka,
 przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Wizna w miejscowości Zanklewo,
 przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg: powiatowej i gminnej na terenie Gminy Przytuły,
 przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Zbójna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Zbójna,
 rozpatrzył projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne,
 podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
 podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego (projekt uchwały otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję),
 Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XVI Sesji Rady Powiatu oraz
 z informacją o przekazaniu Muzeum Przyrody w Drozdowie 9 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 zajął stanowisko w sprawie decyzji Ministra Infrastruktury dotyczącej własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Kalinowo zajętej pod drogę publiczną.

W dniu 14 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu podczas którego:
 przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, który otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję,
 rozpatrzono pismo Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Grądy gm. Nowogród w sprawie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie wspólnej realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej Chmielewo-Grądy-Sławiec w ramach RPO WP,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej w Łochtynowie w ramach RPO WP,
 przyjęto 2 projekty porozumień z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie wspólnej realizacji ciągu drogowego w ramach RPO WP,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie przekazania drogi gminnej w zarząd dla powiatu łomżyńskiego,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie przekazania w zarząd Gminie Śniadowo odcinków dróg powiatowych,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie wspólnego remontu chodnika w Wiźnie,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Wizna (Boguszki-Zanklewo),
 rozpatrzono wniosek Wójta Gminy Wizna o przekazanie równiarki z Zarządu Dróg Powiatowych,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na remont nawierzchni dróg powiatowych,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na przebudowę chodnika w Jedwabnem ul. Wojska Polskiego,
 przyjęto projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie przebudowy drogi powiatowej Leopoldowo,
 przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015r, który otrzymaliście państwo łącznie z zaproszeniami na sesję,
 zapoznano się z informacją Dyrektora PCPR o kryteriach dofinansowania do różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym,
 podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego,
 podjęto uchwałę w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
 podjęto trzy decyzje w sprawie przekazania w trwały zarząd działek wchodzących w skład dróg powiatowych,
 podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
 zapoznano się z informacją Skarbnika Powiatu o planowanym sposobie wydatkowania nadwyżki budżetowej,
 zapoznano się z informacją o ofertach cenowych na zapytanie ofertowe dot. zamówienia publicznego na agregat prądotwórczy.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 11 marca odbyło się spotkanie z Posłem Lechem Kołakowskim Wicemarszałkiem Panem Dębskim, Przewodniczącym Sejmiku i innymi członkami Zarządu Województwa dotyczące ogłaszania konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa,
 12 marca odbyliśmy kolejne posiedzenie z projektodawcami EFS,
 14 maca odbyło się w Ratuszu wręczenie nagród za prace magisterskie, jedna z nagrodzonych prac traktuje o Muzeum Przyrody w Drozdowie, o rodzie Lutosławskich. Myślę, że prezentacja tej pracy będzie miała miejsce na naszej sesji,
 W miesiącu marcu uczestniczyłem także w szeregu imprez sportowych,
 W marcu odbyło się również uroczyste spotkanie z pracownikami Starostwa Powiatowego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Było to pierwsze takie spotkanie, które to za rok planujemy zorganizować w szerszym gronie,
 28 marca uczestniczyłem w zjeździe Emerytów, Rencistów I Inwalidów,
 Brałem udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów poświęconym sprawom drogowym,
 29 marca uczestniczyłem w zjeździe Podlaskiego Zrzeszenia LZS, na którym wybrano nowego szefa – Pana Baszko,
 2 kwietnia byłem na Konwencie Starostów Województwa Podlaskiego,
 3 i 4 kwietnia uczestniczyłem w zjeździe Ogólnopolskim ZPP w Warszawie, gdzie zajęliśmy szereg stanowisk w kwestii wzmocnienia roli powiatów, między innymi zwiększenia udziału w podatkach – do 3 % podatku VAT dla powiatów. Osobiście zgłosiłem wniosek w sprawie przekazywania służb i straży pod kompetencje powiatów ziemskich, który został w głosowaniu przyjęty i następnie skierowany do Zarządu ZPP. Zobaczymy jak do tego odniesie się ustawodawca.
 11 kwietnia uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu dotyczącym realizowania tras rowerowych. Udało nam się uzyskać zgodę, żeby ta trasa rowerowa nie biegła tylko wzdłuż z granicy z Białorusią, ale także przebiegała w regionie dawnych województw: Suwałk, Łomży i Białegostoku. Zostałem wybrany koordynatorem realizacji tego zadania na teren byłego województwa łomżyńskiego. Rozpoczęliśmy już prace nad wykonaniem opracowania i projektu w niniejszej sprawie. Planujemy, aby trasa rowerowa u nas rozpoczynała się szlakiem nadbiebrzańskim w kierunku kurpiowszczyzny – Zbójnej. Do 2010 roku jest etap planowania więc mamy jeszcze dość dużo czasu.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: chciałbym przedstawić Państwu raport monitoringowy i ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 roku. Jest to już kolejny raport, jaki mam przyjemność zaprezentować. Obecny dokument różni się od wcześniejszych sposobem odniesienia się do dokumentów strategicznych powiatu. I tak wcześniejsze raporty odnosiły się do zadań zawartych w Planie szczegółowym do Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 roku a także do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006. W roku ubiegłym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015 i raport z realizacji zadań w 2008 roku będzie odnosił się do tego dokumentu.
Natomiast rok 2007 był rokiem przejściowym ze względu na nowy okres programowania, dlatego przedstawiony Państwu raport odnosi się w szerszym kontekście do strategii rozwoju naszego powiatu.
Przedmiotowy dokument w pierwszej części zawiera informacje na temat celów strategicznych i szczegółowych wyznaczonych przez Strategię dla prawidłowego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 roku. Każdemu z celów przyporządkowane zostały projekty zrealizowane w 2007 roku przez Starostwo Powiatowe w Łomży i jednostki organizacyjne powiatu.
W drugiej najbardziej obszernej części znajduje się szczegółowy opis tylko kluczowych projektów zrealizowanych w 2007 roku w oparciu o zapisy strategii. Raport obejmuje zarówno zadania inwestycyjne, jak i nie inwestycyjne. Przy każdym projekcie znajduje się informacja na temat wykonawcy, wartości projektu, źródeł finansowania i osiągniętych wskaźników.
Szanowni Państwo! Rok 2007 roku był rokiem, w którym ograniczone były możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich ze względu na zamknięcie okresu budżetowania 2004-2006. Możliwość aplikowania odnosiła się jedynie do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z takiej możliwości skorzystaliśmy. Niemożność sięgnięcia w 2007 roku po fundusze strukturalne sprawiła, iż położyliśmy nacisk na sfinansowanie projektów z innych dostępnych źródeł krajowych. Te działania przyniosły nadspodziewane efekty. Otóż wartość zadań zrealizowanych w 2007 roku i ujętych w niniejszym sprawozdaniu osiągnęła poziom 9.122.327,87 zł, z czego blisko 80% to środki pozyskane z zewnątrz, i tak:
• wartość pozyskanych środków z EFS wyniosła – 1.534.700,00zł,
• środki pochodzące od samorządów gminnych – 785.981,78 zł,
• środki pochodzące z budżetu państwa – 3.704.889,92 zł,
• środki pochodzące od samorządu województwa podlaskiego – 52.247,00 zł,
• środki Urzędu Miasta Łomża – 5.600,00 zł,
• środki własne powiatu i jednostek organizacyjnych – 1.824.582,06 zł,
• środki PFRON - 858.056,00 zł,
• środki funduszu ochrony środowiska – 61.995,76 zł,
• środki fundacji krajowych – 34.164,64 zł,
• środki prywatne, sponsorów – 260.110,71 zł.
Wartość pozyskanych środków wg typów zadań przedstawia się następująco:
• zadania społeczne – 66 % ogółu środków,
• zadania inwestycyjne – 23 %,
• zadania kulturalne – 6 %,
• zadania edukacyjne – 4 %,
• zadania promocyjne – 1 %
Z ogólnej wartości zrealizowanych projektów w 2007 roku:
• na zadania inwestycyjne pozyskano kwotę 2.074.283,26 zł,
• na zadanie nieinwestycyjne zaś kwotę 7.048.044,61 zł.
Spośród zadań inwestycyjnych:
• zmodernizowano 10.859,33 mb dróg powiatowych, na kwotę 965.343,50 zł,
• przeprowadzono remont budynków, w których mieszczą się gabinety lekarzy rodzinnych przez ZPOZ w Łomży o wartości 576.320 zł,
• zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Marianowie o wartości 427.408 zł,
• wykonano prace remontowo-adaptacyjne w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach o wartości 100.000 zł.
Natomiast spośród zadań nieinwestycyjnych:
• największą grupę stanowiły projekty społeczne, których wartość wyniosła 6.078.035,27 zł (były to projekty realizowane przez PUP, PCPR i PPP),
• projekty edukacyjne zrealizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie i ZSOiZ w Jedwabnem wykonano na wartość 321.125,55 zł,
• wśród tej grupy projektów również znaczne środki pozyskano na projekty kulturalne, których wartość wyniosła 572.353,16 zł,
• pozyskano także środki finansowe na działalność promocyjną. Wartość projektów w tym zakresie wyniosła 81.655,64 zł.
Reasumując chciałbym podkreślić, iż w ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrost zrealizowanych projektów w stosunku do 2006 roku o ponad 18 %. Zaznaczyć należy, że rok 2007 był rokiem przygotowawczym do absorpcji funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu (Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.7 Starosta – Krzysztof Kozicki przedstawił zebranym inicjatywy Powiatu Łomżyńskiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych – prezentacja multimedialna (opracowanie dotyczącego niniejszego tematu stanowi złącznik nr 4 do protokołu).

Radny Jan Kuczyński: z zaprezentowanych inicjatyw wynika, że idziemy w dobrym kierunku, że poczyniliśmy wiele starań, aby sytuacja powiatu uległa znacznej poprawie. Chciałbym wyrazić podziękowanie za te liczne działania podjęte w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać czy będzie składany projekt dotyczący modernizacji drogi na ternie gminy Jedwabne w ramach z rezerwy finansowej Ministra Infrastruktury – dokończenie inwestycji na tzw. szlaku nadbiebrzańskim?

Starosta: projekt został złożony, jednak niestety nie udało nam się wykonać montażu finansowego z Gminą Jedwabne. Poza tym szanse na pozyskanie środków z rezerwy finansowej Ministra Infrastruktury były nikłe, bowiem priorytetem w tym roku są tylko inwestycje mostowe. Rezerwa wynosi zaledwie 72 mln zł, natomiast nasz wniosek został zarejestrowany pod numerem 270, a z pewnością nie był ostatni. Ministerstwo wychodzi z założenia, że w ramach RPO jest wystarczająco dużo środków na drogi. W związku z tym, że wniosek nasz nie jest kompletny nie widzę szansy na dofinansowanie go w ramach wspomnianej rezerwy.

Radny Jan Kuczyński: czy będzie realizowana inwestycja dotycząca budowy chodnika na ternie gminy Piątnica?

Starosta: w tej sprawie jest już przyjęte porozumienie.

Radny Krzysztof Chrostowski podziękował za przekazanie radnym zwięzłych sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu – zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Ponadto wyraził zadowolenie z przygotowań do projektu w zakresie budowania ścieżek rowerowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

Ad.8 Starosta – Krzysztof Kozicki: uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku budżet powiatu na 2007 rok przewidywał łączne dochody na kwotę – 16.896.343 zł oraz wydatki w kwocie – 17.076.456 zł, a więc wyższe wydatki o – 180.113 zł od planowanych dochodów. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony do kwoty 19.234.184 zł tj. o – 2.337.841 zł czyli o 13,84 % , a plan wydatków o – 2.153.916 zł tj. o 12,61 %, do wysokości– 19.230.372 zł , i tym samym wyeliminowany został w całości planowany deficyt budżetu, a nawet plan dochodów przewyższył plan wydatków o 3.812 zł. Zmian budżetu dokonywano w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł. Przeto zrównoważony budżet ukształtowano dopiero uchwałą Nr XII/60/07 Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2007 roku w kwotach po – 19.230.327 zł. Natomiast do tego czasu funkcjonował budżet deficytowy w zmiennej wysokości tj.:
- 180.113 zł w okresie od 1 stycznia do 2 marca 2007 r ;
- 120.738 zł w okresie od 3 marca do 16 października 2007 - 418.178 zł w okresie od 17 października do 27 listopada 2007 roku.
Powiększenia budżetu po stronie dochodowej dokonano głównie z tytułu:
a) pozyskania pomocy z budżetów gmin na inwestycje drogowe w wysokości – 720.171 zł ;
b) uzyskania dodatkowych dotacji celowych na kwotę – 928.644 zł na finansowanie takich zadań jak: geodezja i gospodarka przestrzenna, opieka społeczna, instytucje kultury, oświata oraz kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
c) otrzymania dodatkowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie – 467.441 zł.
Budżet po stronie wydatkowej został wykonany w 97,71 % w stosunku do globalnej kwoty planu. Zaniżają ten wskaźnik zwłaszcza zaistniałe następujące sytuacje. Niski procent realizacji wydatków wyniknął przy wykonywaniu dwu zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa tj. przy pokrywaniu części należności dotacją Warsztatom Szkolnym w Marianowie za przeprowadzone przeglądy i wydane oceny o sprawności opryskiwaczy roślin (plan 8.000 zł – wykonanie 2.940 zł, 36,75%) oraz przy opłacaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne nieposiadające bezpłatnego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wojewoda zablokował część dotacji ( 329.000 zł) na te wydatki ale nie wydał decyzji o zmniejszeniu planu. Stąd przy planie 1.222.000 zł wydatkowano 889.000 zł tj. 72,75 % planu. Ponadto w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniesiono wydatki do wysokości 46,86% planu, ponieważ zapowiedzi ze strony Wojewody Podlaskiego o nieodpłatnym przekazaniu agregatu prądotwórczego nie zostały spełnione, a w związku z tym nie wykonywano żadnych prac przygotowawczych i nie poniesiono na nie wydatków (na które utworzony był plan wydatków ze środków własnych powiatu).
Poza tymi trzema zadaniami na wydatki w planie przeznaczono – 17.982.377 zł, a które poniesiono na kwotę – 17.882.437,74 zł (99,44%).

Uszczegóławiając informacje o wysokości zaplanowanych i wykonanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” wskazuję, że poniesiono je w 2007 roku na kwotę – 1.143.241zł, w tym:
- na zakupy inwestycyjne – 152.500 zł (zakup używanej równiarki);
- na wydatki inwestycyjne pokrywające koszty inne niż zakupy środków trwałych – 990.741 zł z przeznaczeniem na:
• 86.700 zł na dokumentację geodezyjną, projektową na odszkodowania za wyłączone pod drogi cząstki gruntów
• 904.041 zł na koszty przebudowy odcinków dróg powiatowych tj.: droga powiatowa nr 1925B na terenie gm, Jedwabne – 410 m (56.000 zł); droga powiatowa Nr 1943B na terenie gm Łomża – 2.272 m II etap robót na odcinku Wygoda-Bacze Suche (103.600 zł); droga powiatowa Nr 1825B w gm. Przytuły – 2.400 m na odcinku Gardoty (330.700 zł); droga powiatowa Nr 1963B – 710,33 m (263.700 zł) i droga Nr 1964B (105.400 zł) na obszarze gm. Wizna; droga powiatowa Nr 1934B na terenie Piątnicy – II etap przebudowy chodnika w Drozdowie (4.600 zł); droga powiatowa Nr 2110B – 881 m ul Kolejowa w Śniadowie (40.000 zł).
Zaakcentować należy także fakt, że wszystkie zmiany skutkujące wzrostem budżetu po stronie dochodów, czy wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie było w tej materii żadnych rzeczowych uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad podejmowanymi uchwałami.
Realizacja budżetu w roku 2007 przebiegała na ogół prawidłowo. Środki z tytułu subwencji wpływały na rachunek budżetu w ustawowych terminach i we właściwej wysokości, zaś z dotacji celowych w powiązaniu ze stopniem realizacji zadań. Zadawalająca również była realizacja dochodów własnych, które wpłynęły w kwotach przewyższających pierwotny plan . Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zostały wykonane w 114 %, tzn. powyżej planu o kwotę 126.924 zł. Wpływy z udziału w podatku PIT i CIT zostały wykonane na kwotę 2.324.996,33 zł, która jest wyższa od planu o 524.996,33 zł co stanowi 129,16 % planu rocznego.
Wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za realizację wydatków stale zwracano uwagę na przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności – co zarazem pozwoliło utrzymać stałą płynność finansową i regulować zobowiązania finansowe w ustalonych terminach.
Budżet roku 2007 zamknął się w efekcie nadwyżką budżetową na kwotę – 858.156,08 zł. Będzie ona mogła być źródłem sfinansowania deficytu w 2008 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w osiąganych dochodach budżetowych i na taki cel już zaangażowano – 308.708 zł uchwałą Rady Powiatu Nr XV/80/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
Szanowni państwo! Proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2007 rok.

Z kolei Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu rocznym Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2007 rok (…) oraz Uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu (powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2007 rok następującej treści: Budżet powiatu na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 19.234.184 zł i wydatków na kwotę - 19.230.372 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie. Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 19.649.513,34 zł, co stanowi 102,15 % planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 18.790.357,26 zł, co stanowi 97,71 % planu rocznego. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w wysokości – 859.156,08 zł. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2007 realizowany był poprawnie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVI/85/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady: projekt uchwały przewiduje ustalenie Staroście Łomżyńskiemu wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) zasadnicze miesięczne w wysokości 4 500,00 zł.
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 500,00 zł.
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
4) Dodatek specjalny w wysokości 1 200,00 zł 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Zwiększenie wynagrodzenia jest na poziomie 6,37 %, co stanowi kwotę 516 zł miesięcznie.
Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu.

Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Z kolei radny Jan Kuczyński stwierdził, że Starosta Łomżyński wkłada bardzo dużo wysiłku w rozwój powiatu, natomiast wymiar zwiększenia wynagrodzenia za pracę Starosty jest niewielki, ma charakter wręcz symboliczny.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVI/86/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Akcji Katolickiej w Łomży.

Bernard Tadeusz Szymański odczytał wniosek w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Z kolei głos zabrał Kazimierz Sałacki – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, który również odczytał wniosek w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnych powiatu łomżyńskiego w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu (wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski poinformował, że Komisja w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVI/87/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Rady przypomniał, że uroczystość związana z nadaniem honorowego obywatelstwa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2008 roku, po czym ogłosił dziesięciominutową przerwę.

Ad.11 Po zakończeniu przerwy głos zabrał Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: projekt uchwały przewiduje do wykonania w latach 2008 – 2010 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą :
1. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki”, w ramach porozumienia z Gminą Piątnica przebudowa ciągu drogowego będzie odbywać się w dwóch etapach. Gmina pokryje udział własny zarówno w pierwszym roku w wysokości – 2.525.000 zł jak i w drugim roku w wysokości – 2.685.000 zł. Ponadto sfinansuje koszty wykonania dokumentacji w wysokości około 42.000 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo – Grądy – Sławiec ”; udział własny ma pokryć samorząd Gminy i Miasta Nowogród.
3. „Przebudowa ciągu drogowego przez wieś Łochtynowo”; przebudowa wiąże się z koniecznością zapewnienia udziału własnego w wysokości ponad 400.000 zł, który to także pokryje Gmina Łomża.
W § 1 uchwały ustala się szacunkowy limit wydatków w wysokości 17.109.725,00 zł, z czego: kwota 6.843.890 zł – to 40 % - udział własny powiatu, który pokryty zostanie częściowo ze środków gmin, a częściowo ze środków z powiatu w ramach porozumień zawartych miedzy powiatem a gminami, natomiast kwota 10.265.835 zł – to 60 % - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe szacunkowe limity wydatków na poszczególne zadania przebudowy nawierzchni dróg powiatowych w latach 2008 – 2010 zgodne są z załącznikiem Nr 1.
Wielkość nakładów została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich dla opracowanych już dokumentacji technicznych. Na ich pokrycie może być przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 60% wartości zadania. W zaproponowanym w załączniku podziale pokrycia wydatków przyjęto, że ze środków „własnych” powiatu sfinansuje się je w 40%, a w 60% ze środków EFRR.
Przedmiotowa uchwała niezbędna jest do złożenia wniosków o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, które należy złożyć w siedzibie Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 25.04.2008 roku.

Radny Krzysztof Chrostowski odbiegając od meritum zaproponował konsultacje z sołtysami w sprawie prac wykonywanych za pomocą równiarki.

Jan Olszewski poinformował, że nie czeka na sugestie sołtysów, ponieważ równiarka cały czas pracuje na drogach, które wymagają poprawy stanu nawierzchni. Obecnie realizowane jest drugie „obejście” równiarki po drogach powiatowych. Ponadto dodał, że w okresie zimowym wszystkie niebezpieczne odcinki były posypane na godzinę 800, dziury i inne wyboje były systematycznie usuwane, wykonywane były liczne prace związane z odkrzaczaniem, wyrównywaniem itp.

Radna Barbara Zalewska dodała, że osobiście zauważyła, iż na drogach powiatowych wykonywane są liczne prace i generalnie jest bardzo zadowolona z działalności ZDP.

Przewodniczący Rady podzielił zdanie przedmówczyni, przy czym zaznaczył, że w ramach skromnych środków, którymi dysponuje ZDP wykonywanych jest naprawdę wiele działań.
Następnie o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu.
Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVI/88/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że zgodnie z art. 19 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Wobec tego przygotowany został „Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 – 2015, który jest spójny ze „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 – 2015”. opracowanie niniejszego Programu jest niezbędne do ubiegania się o dotacje przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Opracowując Powiatowy Program Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wyznaczyło 5 obszarów działań:
1. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez rozwój usług profilaktyczno –wspierających.
2. Rozszerzenie oferty pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla rodzin zagrożonych patologią, zwłaszcza uwikłanych w przemoc domową.
3. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem poza środowiskiem rodzinnym oraz doskonalenie pracy z rodziną naturalną.
4. Zapewnienie wszechstronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom: rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.
5. Doskonalenie warsztatu zawodowego kadr jednostek pomocy społecznej oraz podmiotów współpracujących w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
Z kolei Edward Jarota omówił najistotniejsze elementy Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 – 2015 (pełna treść programu stanowi załącznik do projektu uchwały).

Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski poinformował, że Komisja w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku na lata 2008-2015”.została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.13 Izabela Załuska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem zapoznała zebranych z ofertą na rok szkolny 2008/2009.

Radny Jan Kuczyński zapytał czy została już nawiązana współpraca z Komendantem Straży Pożarnej i Komendantem Policji.

Izabela Załuska odpowiedziała, że jest w trakcie rozmów z władzami straży i służb mundurowych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy jest zapewniona kadra na nowych kierunkach kształcenia oraz po jakiej szkole będzie odbywał się nabór do nowych szkół.

Izabela Załuska odpowiedziała, że program kształcenia na nowych kierunkach został już opracowany i w zasadzie kadra jest zapewniona, natomiast nowe kierunki kształcenia będą realizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych i będą się kończyć one egzaminem maturalnym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

Ad.14 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek zapoznał zgromadzonych z programami przeciwdziałania bezrobociu realizowanymi w 2007 roku i ich efektywności (materiały dotyczące przedmiotowego zagadnienia stanowią załącznik nr 15 do protokołu).

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę, że efektywność zatrudnienia pracowników po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia przez urząd pracy jest znacznie wyższa w przypadku prywatnych podmiotów.

Mieczysław Bieniek w nawiązaniu do powyższego zaznaczył, że wynika to z tego, iż podmioty prywatne nie mogą koszta np. z prac interwencyjnych, na które są kierowani bezrobotni o bardzo niskich kwalifikacjach – osoby z różnymi problemami, którymi prywatni przedsiębiorcy zasadniczo nie są zainteresowani.

Starosta – Krzysztof Kozicki dodał przy tym, że prywatni przedsiębiorcy mogą korzystać np. z dofinansowania utworzenia stanowiska pracy, natomiast podmioty publiczne nie mają do tego delegacji, czyli uprzywilejowanie podmiotów w różnych formach pomocy realizowanych przez pup układa się inaczej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

Ad.15 Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Lucjan Porowski zapoznał zgromadzonych z informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prezentacja multimedialna (materiały dotyczące przedmiotowego tematu stanowią załącznik nr 16 do protokołu).

Radny Tomasz Wysocki zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczystości związane z obchodami Święta Strażaka, które w roku bieżącym odbędą się w jego rodzinnej miejscowości w Wierzbowie w Gminie Śniadowo.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

Ad.16 Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego za 2007 rok zostały przesłane wszystkim zainteresowanym. Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne uwagi.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego zagadnienia.

Ad.17 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.
Ad.18 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Krzysztof Kozicki, który poinformował, że w dniu 8 maja br. będą zorganizowane kolejne samorządowe zawody strzeleckie na strzelnicy w Piątnicy. W nawiązaniu do powyższego zachęcił zebranych do zgłaszania swojego udziału w tych zawodach Panu Marcinowi Pieńkowskiemu – pracownikowi biura obsługi Rady, Zarządu i stałych komisji.

Radny Jan Kuczyński przypomniał, że on osobiście i Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskowała o dalsze zwiększenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych celem zbliżenia wysokości tych wynagrodzeń do obowiązujących w gminach i innych jednostkach administracji samorządowej. Wobec powyższego poprosił Zarząd Powiatu o ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

Przewodniczący Rady w pełni poparł niniejszy wniosek.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.19 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XVI-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 14:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2754 razy