BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XV/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 11 marca 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 14.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (w trakcie obrad przybył radny Jan Kuczyński oraz radna Irena Przybylak). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
12. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
13. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2007 rok.
15. Informacja Dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży o działalności prowadzonych środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie powiatu łomżyńskiego.
16. Prezentacja medialna ,,Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
17. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIV-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.
Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna Elżbieta Parzych poinformowała, że droga w gminie Zbójna Laski – Gąski była już w II etapach realizowana ze środków rezerwy klęskowej, natomiast aktualnie Wójt Gminy Zbójna w porozumieniu z powiatem łomżyńskim otrzymał z tej rezerwy dofinansowanie kolejnego etapu w wysokości 1,1 mln zł. Przy tym udział własny ma wynosić 300.000 zł, czyli łączny koszt inwestycji to około 1,4 mln zł. Powiat łomżyński zaproponował udział w wysokości 50.000 zł, wobec czego radni gminy oraz mieszkańcy gminy są zbulwersowani tym faktem. W nawiązaniu do powyższego złożyła wniosek o wygospodarowanie znacznie większej sumy z budżetu powiatu, ponieważ Gminy Zbójna nie będzie stać na zabezpieczenie kwoty 250.000 zł.

Radny Wojciech Kubrak poparł powyższy wniosek, zaznaczył przy tym, że bardzo trudno jest pozyskać środki, które w 80 % pokrywają koszty inwestycji, w związku z czym nie można dopuścić do tego, aby ta kwota – w wysokości 1,1 mln zł została zwrócona.

Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych interpelacji lub zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 stycznia 2008 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2008 roku Zarząd rozpatrzył wnioski:
1) Komendanta Miejskiego Policji w Łomży w sprawie zakupu sprzętu dla posterunków Policji powiatu łomżyńskiego,
2) Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego,
3) Dwóch Komisji Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Starostwa Powiatowego.
Podczas tego posiedzenia Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E.Ks.Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu oraz podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
W dniu 27 lutego 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz uchwałę w sprawie przekazania zarządu drogi i zawarcia porozumienia w tej sprawie. Rozpatrzył sprawozdanie finansowe za rok 2007 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Rozpatrzył sprawozdanie finansowe za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Podczas tego posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Kołakowskiego w sprawie wygospodarowania środków finansowych na utrzymanie dróg w gminie Jedwabne oraz podanie mieszkańców wsi Bronowo w sprawie budowy drogi Kownaty – Bronowo. Zarząd rozpatrzył też:
 wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie zmian w planie finansowym ZDP na 2008 rok,
 informację finansową za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
 informację finansową za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Informacje te otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
W trakcie posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przekazanie środków finansowych na wymianę pieca oraz podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
W dniu 6 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu, na którym przyjęto następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi,
5) i projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
Wszystkie projekty uchwał otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
Zarząd rozpatrzył informację finansową za 2007 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Podczas posiedzenia Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat zawartych porozumień z samorządami gminnymi w związku z zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO Województwa Podlaskiego. Rozpatrzył wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu P. Rafała Kołakowskiego w sprawie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Dobrzyjałowo- Kaimy oraz rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zwiększenie budżetu Poradni. Zapoznał się z porządkiem obrad XV Sesji Rady Powiatu. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pozytywnie zaopiniował wniosek Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej o powołanie Pana Zbigniewa Biernackiego na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 brałem udział w uroczystościach strażackich w Białymstoku dotyczących przekazania sprzętu dla PSP,
 brałem udział w spotkaniu z Panem Pieńkowskim Rektorem PWSIiZ i Panem Piotrowskim Dziekanem PWSIiZ dotyczącym aplikowania o środki unijne,
 brałem udział w kolejnym posiedzeniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 12 lutego uczestniczyłem w odprawie w Komendzie Miejskiej Policji z udziałem Komendanta Wojewódzkiego,
 uczestniczyłem w szeregu spotkań i seminariów poświęconych aplikowaniu o fundusze unijne,
 przekazaliśmy też kolejne mieszkanie dla wychowanka domu dziecka,
 20 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Projektów, gdzie kolejne jednostki przedstawiały swój stan gotowości do aplikowania o środki unijne,
 odbyła się też narada w PSP i liczne spotkania z osp,
 uczestniczyłem spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim pn. „Turystka wspólna sprawa”,
 uczestniczyłem w spotkaniach z przedstawicielami jednostek wojskowych poświęconych możliwościom tworzenia nowego kierunku kształcenia o profilu wojskowym, pomysł ten bardzo spodobał się Komendantom Jednostek,
 uczestniczyliśmy też w spotkaniu z Marszałkiem Dworzańskim poświęconym podziałowi środków z RPO Województwa Podlaskiego. Dziś po zakończeniu sesji o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie dotyczące podziału środków z RPO Województwa Podlaskiego z Przewodniczącym Sejmiku – M. Bagińskim, Wicemarszałkiem – K. Dębskim i Członkiem Zarządu – J. Piorunkiem.
 byłem na spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, gdzie poinformowano nas, że z 2 % rezerwy środki będą przeznaczane przede wszystkim na remonty mostów. Stąd będzie duża trudność z uzyskaniem dofinansowania,
 u nas w Starostwie odbyło się spotkanie poświęcone budowie obwodnicy Łomży, w spotkaniu tym uczestniczyło kilku posłów, a omówiliśmy na nim także możliwości przekwalifikowania drogi wojewódzkiej w drogę krajową,
 uczestniczyłem również w spotkaniu poświęconym zatwierdzeniu nowych kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO Województwa Podlaskiego. Niestety Zarząd Województwa przyjął nowe kryteria polegające na tym, że nie będzie dofinansowania w wysokości do 90 % inwestycji, a tylko w wysokości od 50 % do 65 %, w zależności od zamożności samorządu. Ma to na celu zwiększenie ilości samorządów, które mają skorzystać z RPO. De facto będzie to skutkować tym, że przede wszystkim bogate samorządy będą korzystały z tego dofinansowania, ponieważ tylko je będzie stać na pokrycie udziału własnego w wysokości 50 %, czy 40 %. Nasz powiat znalazł się w grupie dofinansowania do 60 %. Podczas Konwentu Starostów wystosowaliśmy zdecydowany protest w związku z takimi kryteriami podziału środków.

Radny Lech Szabłowski: szkoda, że nie jesteśmy zapraszani na takie spotkania jak spotkanie poświęcone budowie obwodnicy Łomży, gdzie omówione zostały możliwości przekwalifikowania drogi wojewódzkiej w drogę krajową. Uważam, że osobiście mógłbym coś wnieść do dyskusji na ten temat.
Chciałbym zapytać czy był rozpatrywany przez Zarząd wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży w sprawie zakupu sprzętu dla posterunków Policji powiatu łomżyńskiego i jakie były ewentualnie rozstrzygnięcia w tej sprawie?

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym poprosić o informację, w jaki sposób został rozpatrzony wniosek Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki: spotkanie dotyczące kwestii drogowych było organizowane szybko, ja osobiście w nim nie mogłem uczestniczyć, sugestie Pana radnego będziemy brali pod uwagę na przyszłość.
Odnosząc się do sprawy wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Łomży w sprawie zakupu sprzętu dla posterunków Policji powiatu łomżyńskiego, to taki wniosek był rozpatrywany. Taka dotacja będzie przyjmowana uchwałą Rady Powiatu, czyli wszyscy radni zostaną poinformowanie w odpowiednim czasie. Dotacja dla Policji ma być przeznaczona na drobny sprzęt dla posterunków.
Kwestia regulacji diet została skierowana na posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, po czym Zarząd zapozna się z wydanymi opiniami w tej sprawie i podejmie odpowiednią decyzję.

Radny Lech Szabłowski: w takim razie informacja z pracy Zarządu Powiatu była niepełna, proszę o bardziej szczegółowe informacje nt. doposażenia posterunków Policji.

Starosta – Krzysztof Kozicki: nie mam nic do ukrycia, mogę bardziej szczegółowo przedstawiać problemową informację, ale zajmie to jeszcze więcej czasu. Doposażenie ma dotyczyć kamizelek taktycznych, aparatów itp. oraz nagrody finansowej dla policjantów wyróżniających się, przyznawanej na wniosek Komendanta. Nagroda ta miałaby obejmować kwotę 1.500 zł dla 3 policjantów. Nagrody te wręczane byłby na sesji. Wiem, ze już kilka gmin podjęło decyzję o takim wsparciu Policji. kwestia ta ma na celu poprawienie współpracy i związanie samorządów z Policją.

Przewodniczący Rady: spotkanie poświęcone budowie obwodnicy Łomży, gdzie omówione zostały możliwości przekwalifikowania drogi wojewódzkiej w drogę krajową było nieformalne. W niedługim czasie będziemy opracowywać swoje stanowisko, które to zostanie przesłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: przytoczone spotkanie miało na celu pozyskanie informacji czy jest możliwość co do przywrócenia krajowości drogi wojewódzkiej. Szersze zajęcie stanowiska będzie konsultowane z Radą Powiatu, co będzie poprzedzone konsultacjami z gminami.

Następnie, wobec braku innych uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: Proponowana Uchwała ma charakter porządkowy, ponieważ w znacznej części porządkuje plany dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok po uzyskaniu tzw ostatecznych wskaźników wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok.
Omówię poszczególne załączniki dotyczące zmian proponowanych w uchwale. W załączniku Nr 1 zmiany wykazane pod l.p. 1 dotyczą kwot części subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 roku poinformowało o rocznej wysokości przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok. Subwencja ogólna w części oświatowej zostało określona na poziomie 1.598.306 złotych to jest mniejsza od planowanej o kwotę 313.800 zł (kwota planowa 1.912.106 zł). Natomiast część równoważącą subwencji zwiększono o kwotę 2.598 zł i wynosi 2.260.313 zł (planowana 2.257.715 zł). Natomiast w załączniku Nr 1 pod l.p. 2 i 3 ujęte są zmiany wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2008 roku informującego o ustalonych wielkościach dotacji z budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Zmiany do pierwotnego planu wystąpiły w dziale 851, gdyż została powiększona dotacja o kwotę 229.000 zł. ( składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie posiadają żadnego ubezpieczenia ) i stanowi kwotę 1.427.000 zł a w dziale 852 zmniejszona o kwotę 1.000 zł do poziomu 713.000 zł ( dotacja na domy pomocy społecznej). Proponowana zmiana w pkt 4 załącznika nr 1 wynika z pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego (informacja wpłynęła 19 lutego do Starostwa ) o przyznanych środkach Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia w rozdziale 85333 „powiatowe urzędy pracy” w wysokości 326.100 zł tj. wyższej od planowanej o 97.816 zł (planowana pierwotna kwota 228.284 zł ).
Zmiany omówione w załączniku nr 1 l.p. 1-4 . pociągają za sobą zmiany, które zawarte są w załączniku nr 2 pod l.p. 2, 4,5 i 6 do uchwały. W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej i zmiany decyzji na szczeblu rządowym w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Zespołu Szkól w Marianowie należy dokonać korekty planu wydatków budżetu powiatu. W pierwszej wersji wynagrodzenie roczne miało być wypłacane za pośrednictwem budżetu powiatu łomżyńskiego, jednak wypłacone zostaną ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Zmiana decyzji spowodowała konieczność wprowadzenia korekty planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Marianowie. W wyniku zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej proponuje się zmniejszyć rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 105.100 zł. Rezerwa tzw. ”oświatowa” po zmianach ustalona została w wysokości 246.577 zł. Zmiany te ujęte są pod l.p. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 „ Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 97.819 zł ujęte w załączniku nr 2 pod l.p. 6 odpowiada zwiększeniu środków z Funduszu Pracy o którym mówi załącznik nr 1 pod l.p. 4.
W dalszej kolejności proponuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 754 § 6620 o dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dowodzenia na rzecz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Przewidziana cena samochodu określona jest na kwotę 120 tys. zł. Środki zostaną przekazane po zawarciu porozumienia.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaakceptował wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji na wymianę pieca c.o i proponuje się zwiększyć plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 22.910 zł. Koszt netto zakupu pieca jest na poziomie wspomnianym, ponieważ podatek VAT zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy bezpośrednio na rachunek Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Następnie przejdę do omówienie zmian proponowanych w załączniku Nr 3 uchwały. Zmiany dotyczą „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Zarząd Powiatu zaaprobował wniosek pana Dyrektora w sprawie przeznaczenia uzyskanych wyższych dochodów z tytułu sprzedaży drzewa na pniu w całości na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ciągnika rolniczego o mocy ponad 110 KM z biegiem pełzającym wraz z uniwersalnym ramieniem hydraulicznym i głowicą – ścinarką do poboczy. Całkowity koszt przewidywany jest na kwotę 320.000 zł. Ponadto Dyrektor zgłosił rezygnację ze środków budżetowych zabezpieczonych w budżecie na zakup samochodu dostawczego w wysokości 100.000 zł. Wstępnie zaplanowane 150.000 tysięcy złotych na ciągnik specjalistyczny oraz 100 tys. na samochód i 68 tys. uzyskanych dochodów pozwoli na zakup wspominanego sprzętu.
W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy ustalony jest na poziomie 308.708 zł. i zostanie pokryty częścią środków z nadwyżki z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 554.133 zł w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok.
Sytuacja finansowa w tej chwili jest poprawna, ale należy bardzo rozważnie gospodarować środkami publicznymi, ponieważ zaczął się okres składania wniosków na aplikację środków z funduszy unijnych. Jak Państwu wiadomo musi być w większości zapewniony udział własny. Ponadto dodatkowe zadania obligatoryjne, które mogły być finansowane z 2 % rezerwy ogólnej, po zmianie ustawy o dochodach zobowiązani jesteśmy pokrywać z dochodów własnych powiatu. Także nie jasna w pełni jest sytuacja finansowa instytucji kultury, wnioski o środki zostały złożone, jednakże nie wiadomo w jakiej wysokości zostaną pozyskane. Z racji tego, że jestem strażnikiem finansów publicznych proszę o zwrócenie uwagi na podejmowanie decyzji dot. zwiększenia wydatków z budżetu.

Radny Wojciech Kubrak zapytał z czego wynika obniżenie subwencji oświatowej.

Barbara Gorzęba poinformowała, że subwencja oświatowa pierwotnie była naliczana przed 10 września i z tego wynikają zmiany w tej subwencji.

Radny Lech Szabłowski w nawiązaniu do podsumowania przedstawionego przez panią Skarbnik zapytał, czy wszystkie wydatki i zamiany w budżecie zostały wystarczająco przemyślane przez Zarząd Powiatu.

Radny Wojciech Kubrak uznał, że zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do odkrzaczania poboczy jest wydatkiem, który powinien być wstrzymany na rzecz zwiększenia dofinansowania udziału w modernizacji drogi na terenie gminy Zbójna.

Wicestarosta – Marek Dworakowski zaznaczył, że zakup wspomnianego ciągnika jest zaproponowany po głębokiej analizie. Dodał przy tym, że pobocza nie były odpowiednio utrzymywane przez około kilkanaście lat i są podwyższone, co zdecydowanie się przyczynia do dalszej degradacji dróg. Wobec tego problemowa inwestycja jest priorytetowa. Ponadto inne powiaty czynią podobne inwestycje.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że pozyskanie dotacji w kwocie ponad 1 mln zł jest w jego ocenie znacznie ważniejszym wydatkiem.

Starosta – Krzysztof Kozicki zaznaczył, że Zarząd proponuje projekt uchwały po dokładnej analizie, przeprowadzonej wspólnie z szefami jednostek i nie może być mowy o nieprzemyślanych decyzjach, takie sformułowania nie powinny mieć miejsca. Przytoczony sprzęt jest niezbędny, ponieważ drogi powiatowe w szybkim tempie ulegają degradacji. Natomiast dotacja na drogę w gminie Zbójna nie zostanie zaprzepaszczona, w tej sprawie konsultacje będą prowadzone również na sesji w Gminie. Pewne różnice pojawiają się, rozmowy z Wójtem były i są prowadzone, o ich wynikach zostaniecie Państwo poinformowani.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał jaka kwota musi być dołożona jako udział własny w ramach inwestycji drogowej na ternie gminy Zbójna.

Radna Elżbieta Parzych poinformowała, że jest to kwota 300.000 zł.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że jego intencją było zaproponowanie innego przeznaczenia środków, a nie podważanie analizy przeprowadzonej w niniejszej sprawie przez Zarząd.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 12-ma głosami za i 4-ma wstrzymującymi się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/80/08 z dnia 11 marca 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek: Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zdezaktualizował się w zasadzie z powodu prozaicznej sytuacji, bowiem zmiana centrali telefonicznej wymusiła zmianę numeru telefonu, który był umieszczony na naszej pieczątce. Obecnie proponujemy, aby na pieczątce naszego Urzędu w ogóle nie było numeru telefonu.
Ponadto zmiany dotyczą opracowanego przez nas jednolitego rzeczowego wykazu akt, ponieważ standardowy wykaz nie odpowiadał w pełni naszym potrzebom. Opracowany przez nas wykaz został zaakceptowany przez Archiwum Państwowe i następnie zatwierdzony moim zarządzeniem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Z kolei Barbara Zalewska – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/81/08 z dnia 11 marca 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Powiatu o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.

Wiesław Jemielity poinformował, że: zainteresowanie mieszkańców powiatu łomżyńskiego możliwością skorzystania z porad i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów było w roku 2007 większe o 28,9% niż w roku 2006. Należy nadmienić, iż w miesiącach: styczeń-marzec, listopad – grudzień, czyli w okresach przed i poświątecznych miała miejsce tendencja zwyżkowa charakterystyczna także dla lat ubiegłych. W omawianych miesiącach łącznie udzielono ponad 34 % ogółu udzielonych informacji w całym roku. Jednakowoż w roku ubiegłym wzrosła liczba konsumentów zgłaszających się w pozostałych miesiącach, czego nie można było wskazać w poprzednich latach.
Sprawy zgłaszane przez konsumentów były różnorodne. Najczęściej dotyczyły one roszczeń wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową oraz niedotrzymania zobowiązań wynikających z oferowanych usług:
 motoryzacyjnych (głównie maszyn rolniczych) – stanowiąc ok. 15,8% wszystkich porad,
 serwisowych (reklamacje wadliwie działających urządzeń) – stanowiąc ok. 16,0%,
 telekomunikacyjnych (operatorzy, TV kablowa) – stanowiąc ok. 23,68%,
 remontowo – budowlanych – stanowiąc ok. 7,9%.
W większości przypadków udzielana pomoc prawna miała charakter bezpośredniej rozmowy w biurze Rzecznika. W pozostałych przypadkach były to porady i wyjaśnienia udzielane drogą telefoniczną bądź z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
W ramach swoich ustawowych uprawnień Rzecznik podejmował pisemne interwencje u przedsiębiorców w 11 sprawach. Podstawą tych działań był wniosek konsumenta, przede wszystkim w przypadku, gdy procedura reklamacyjna nie przyniosła pozytywnego rezultatu lub podjęta przez Rzecznika interwencja telefoniczna okazała się nieskuteczna. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta pozostała na tym samym poziomie.
Większość porad kończyła się na jednorazowej pomocy. Tylko w dwóch przypadkach na 38 zaistniałych Powiatowy Rzecznik Konsumentów zasugerował, iż zaistniałe kwestie sporne powinien rozstrzygnąć sąd. Tym samym cel działalności Rzecznika został osiągnięty, gdyż kierowanie spraw do sądów powszechnych powinno być krokiem ostatecznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Z kolei Barbara Zalewska – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/82/08 z dnia 11 marca 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: 25 października 2007 roku wpłynęło podanie od Państwa Chrzanowskich w sprawie wykupienia 3,87 m2 działki nr 594 położonej w Jedwabnem będącej w zarządzie ZDP w Łomży. W podaniu tym jest informacja, że: ogrodzenie zostało wybudowane w części pasa drogowego. Urząd Gminy i Miasta jedwabne wszedł w moją działkę podczas budowy chodzika i drogi asfaltowej, przy tych pracach nie zostałem w ogóle powiadomiony. Proszę Zarząd Dróg Powiatowych o przychylne potraktowanie mojego podania, ponieważ poniosłem duże koszty przy budowie ogrodzenia.
Skarga złożona przez pana Mierzejewskiego 8 lutego bieżącego roku wspomina o tym, że na długości około 13 m średnio 30 cm wchodzi w pas drogowy ZDP niniejsze ogrodzenie. Przy tym prawdopodobnie nasza droga została w części pobudowana w działce Pana Chrzanowskiego. Nie jest to sprawa wyjątkowa. Kwestie nieuregulowanych własności w pasach drogowych są powszechne w większości naszych dróg. Aby to uregulować należałoby kompleksowo zlecić wytyczenie geodezyjne i dokonać wykupów. Wiązałoby to się z bardzo dużymi kosztami. Jest to procedura długotrwała. Z tego powodu w uzgodnieniu z prawnikiem podjąłem decyzję o zawarciu umowy użyczenia z Państwem Chrzanowskimi na trzy lata. Cel był taki, aby zawiesić sprawę do wyjaśnienia rzeczywistego przebiegu pasa drogowego. Decyzja moja o niczym nie przesądza. Grunty zostały jedynie użyczone na 3 lata.
Pozostałe zarzuty podniesione w skardze zostały sformułowane w postaci pytań, wobec czego nie mogę dochodzić swoich roszczeń za te pomówienia.
Poza tym chciałbym dodać, że Pan Mierzejewski, który w ogóle nie jest mieszkańcem ulicy Cmentarnej prowadził spory sądowe z Panem Chrzanowskim.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy to Gmina czy Powiat zajął część działki Pana Chrzanowskiego.

Jan Olszewski poinformował, że zgodnie z aktualnymi wyrysami wygląda, iż droga powiatowa w części znajduje się na terenie działki Pana Chrzanowskiego.
Ponadto dodał, że bezpieczeństwo ruchu pieszych w żaden sposób nie zostało zagrożone, ponieważ szerokość chodnika przekracza na całej długości 1,5 m, przy czym np. ogrodzenie pierwszej posesji przy ul. Cmentarnej dochodzi do samej drogi.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że użyczenie gruntu publicznego, aby postawić tam trwałe ogrodzenie może stanowić precedens. Zbyt lekką ręką została podjęta decyzja o użyczeniu gruntu publicznego na cele prywatne. To rolą inwestora było odpowiednie działania, aby nie doszło do łamania prawa.

Jan Olszewski: takie sytuacje kiedy my prawdopodobnie wchodzimy w grunty prywatne są powszechne i jak mówiłem, aby to uregulować należałoby kompleksowo zlecić wytyczenie geodezyjne i dokonać wykupów. Wiązałoby to się z dużymi kosztami i byłoby pracochłonne. Moją intencją było podejście czysto ludzkie, aby zawiesić sprawę do wyjaśnienia.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy użyczenie było odpłatne.

Jan Olszewski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Radny Wojciech Kubrak: trzeba tak tę sprawę poprowadzić, aby została jak najszybciej uregulowana, ponieważ minie 3 lata i dalej nie będzie nic zmienione. ZDP w swoim budżecie ma środki na wykup gruntów i powinien rozważyć dokonanie, pomiarów, wykupu i sporządzenia aktu notarialnego. Za 3 lata może być inny dyrektor ZDP, a sprawa pozostanie nieuregulowana.

Wicestarosta zwrócił uwagę, że istotne w tym wszystkim jest to, iż problemy z trudnościami dotyczącymi poruszania się chodnikiem wcale nie dotyczą tego przypadku, ponieważ szerokość chodnika przekracza na całej długości 1,5 m, natomiast w wielu innych sytuacjach ogrodzenie nawet dochodzi do samej drogi. Przy tym kwestie własności należałoby kompleksowo uregulować.

Radny Jan Kuczyński dodał, że należy patrzeć z punktu widzenia ludzkiego i uświadomić sobie, że ZDP z drogą powiatową jest także w działce Pana Chrzanowskiego. Natomiast środki na wykup gruntów mogą być zaplanowane w przyszłorocznym budżecie.

Radna Barbara Zalewska zwróciła uwagę, że Pan Mierzejewski w swojej skardze powoływał się na mieszkańców, którzy nieczytelnie się podpisali pod skargą. W jej ocenie Dyrektor ZDP postąpił w sposób bardzo ludzki, ponieważ umożliwił zawieszenie sprawy do właściwego jej wyjaśnienia.

Radny Henryk Krajewski podkreślił, że należy bardzo uważać przy podobnych sprawach rozpatrywanych w przyszłości. Podczas wizji bezpośredniej widać było, że ogrodzenie zostało wybudowane w dziwny sposób. Sytuacja jest specyficzna, inwestor wykorzystał nas trochę. Generalnie uznaliśmy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, że skarga na działania Dyrektora ZDP jest bezpodstawna i tak powinno zostać.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że proponowane rozwiązanie nie jest odpowiednie. W nawiązaniu do tego uznał, że sprawa powinna być najpierw uregulowana, a później skarga rozpatrzona przez Radę.

Radny Jarosław Kulesza poparł przedmówcę. Ponadto dodał, że zawarcie samej umowy użyczenia na 3 lata nic nie zmieni. W jego ocenie najpierw należy uregulować sprawy własności. Sprawę należy zawiesić nie na 3 lata a np. na 6 miesięcy.

Radny Henryk Kłosiński zaznaczył, że pomiary robione przez różnych geodetów często się nie zgadzają i są rozbieżne, co np. ma miejsce przy pomiarach robionych aktualnie podczas remontów dróg wojewódzkich, a niezgodności co do zaledwie 30 cm mogą okazać się trudne do uchwycenia.

Radna Barbara Zalewska stwierdziła, że okres 6 miesięcy proponowany przez radnego Kuleszę może być niewystarczający, użyczenie na 3 lata jej zdaniem jest odpowiednie.

Starosta – Krzysztof Kozicki poinformował, że po uporaniu się z bieżącymi sprawami, szczególnie składaniem wniosków, nastąpi analiza i zostanie wypracowane najlepsze stanowisko. Trzeba trochę czasu, a skarga wymaga terminowej odpowiedzi. Zaznaczył przy tym, ze ¾ dróg powiatowych jest nieuregulowanych stanów własności.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski poinformował, że nie można mówić wprost o bezprawiu, ponieważ prawo budowlane wymaga zgłoszenia, dysponowania gruntem, co zostało uczynione. Co do wytyczenia w jego ocenie należałoby robić całą drogę, a to są duże koszty. Natomiast zadanie te należy do gminy – jeżeli chodzi o rozgraniczenie zlecane geodecie.

Radny Krzysztof Chrostowski stwierdził, że inwestor budujący ogrodzenie naruszył prawo, ponieważ wybudował ogrodzenie bez zgłoszenia. Natomiast Dyrektor ZDP miał prawo użyczyć grunty, ale nie było to racjonalne. Podczas wizji bezpośredniej zaskoczeni byliśmy położeniem ogrodzenia.

Radna Elżbieta Parzych stwierdziła, że przedmiotem jest uznanie czy skarga jest zasadna, wobec powstałych wątpliwości zaproponowała odroczenie całej sprawy i ponowne rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną.

Radny Henryk Kłosiński zaznaczył, że każdemu zdarza się dokonać drobnego wykroczenia, wobec tego uznał, iż w niektórych przypadkach nie trzeba stosować restrykcyjnych sankcji.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski poinformował, że termin odpowiedzi na skargę wynosi 30 dni, które to upłynęło przed 3 dniami, jednak we wcześniejszym terminie nie było zaplanowanej sesji i można rozpatrzyć i odpowiedzieć na skargę w dniu dzisiejszym.

Wicestarosta zaznaczył, że w uzasadnieniu szeroko została opisana cała sprawa. Zaznaczył przy tym, że Dyrektor ZDP sprawę uregulowania będzie załatwiał niezwłocznie.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że ma wątpliwości co do samego uzasadnienia, w którym jest mowa o tym, iż ogrodzenie zostało wybudowane bez wymaganego zgłoszenia. Uznał przy tym, że Rada może być posądzona o działanie wbrew prawu.

Radny Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu jest mowa o tym, iż kwestie własności w najbliższym czasie zostaną uregulowane.

Z kolei wobec braku innych uwag i pytań Radny Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja na swoim posiedzeniu ostatecznie uznała skargę za bezzasadną, ponieważ Dyrektor ZDP miał prawo wydać decyzję o użyczeniu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta 13-ma głosami za i 4-ma wstrzymującymi się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/83/08 z dnia 11 marca 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota: na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 948.091 zł. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2008 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2008 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2008 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie określono kwotę 402.420 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2008 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie wtz na 2008 r. ze środków PFRON wyniesie 362.178 zł, zaś dofinansowanie z innych źródeł wyniesie 40.242 zł.
Początkowo PFRON zaniżył liczbę niepełnosprawnych z 75 do 65 i w związku z tym odpowiednio zmniejszył środki, ale nastąpiło wyrównanie. W ubiegłym roku na pomoc niepełnosprawnym otrzymaliśmy o około 50.000 zł mniej. Może wzorem lat ubiegłych otrzymamy na jesieni dodatkowe zwiększenie.
W tym roku PFRON szczególny nacisk położył na rehabilitację zawodową. Dopiero po 5 latach ponownie łaskawiej potraktowano tę dziedzinę. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej mamy zaplanowane 200.000 zł, w tym: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.
Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej są zabezpieczone w kwocie 345.671 zł, w tym: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym.
W tym roku już wpłynęło 180 wniosków, w których wymienione potrzeby przekraczają nasze możliwości, a mamy dopiero początek marca. W związku z tym, że między innymi nastąpił gwałtowny wzrost składanych wniosków o dofinansowanie aparatów słuchowych zamierzamy ustalić kryteria podziału i przyznawania środków. Aparaty słuchowe zdrożały już do 2.100 zł. Wobec tego planujemy zmniejszyć kwotę dofinansowania. Zastanawiający jest tak duży wzrost wniosków o dofinansowanie aparatów słuchowych, ale trudno jest podważać orzeczenie lekarskie stwierdzające, iż taki aparat jest potrzebny.
Na utworzenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego możliwe jest dofinansowanie w wysokości 15 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, co stanowi kwotę ponad 43.000 zł. Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego niepełnosprawnego przez co najmniej 12 miesięcy może otrzymać zwrot 60 % kosztów wynagrodzenia. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej możliwe jest dofinansowanie także powyżej 43.000 zł.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XV/84/08 z dnia 11 marca 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę, po zakończeniu której udzielił głosu osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Ad.11 Barbara Turowska: w 2007 roku Muzeum osiągnęło przychody własne łącznie z dotacją w kwocie 401.819,56 zł, co stanowi 99,39 % planu 404.300 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z osiągniętych niższych własnych dochodów. Przychody własne to przede wszystkim bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw i upominków oraz dofinansowania. Łącznie jest to kwota 116.819,56 zł. Wykonanie 97,92 % planu. Uzyskanie wpływów w 100 % było nie możliwe z powodu mniejszej ilości zwiedzających. Udział dotacji w kwocie 285.000 zł zrealizowanego w 100 % planu i 70,50 % ogólnych przychodów. Wykonywanie własnych przychodów to 29,07 % planu ogólnego. W stosunku do roku 2006 przychody własne były większe około 1.000 zł, zaś z darowizn i dofinansowań o 8.249,43 zł. Koszty Muzeum za 2007 zamknięte są kwotą 377.921,42 zł co stanowi 99,30 % planu 380.600 zł. W strukturze kosztów dominują:
• wynagrodzenie – 48 % ogólnych kosztów i pochodne co stanowi – 10,40 % ogólnych kosztów,
• wynagrodzenie bezosobowe (dozór i pozostałe) – 13,92 % ogólnych kosztów,
• wydatki związane z utrzymaniem.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego wynosi 99,30 %. Koszty były ponoszone w zależności od potrzeby. W celu obniżenia kosztów w 2007 roku Muzeum zatrudniło 4 osoby z PUP w Łomży. Refundacja wyniosła 22.825,04 zł. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa i są podejmowane poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz pozyskiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum. Należności – 36.544,10 zł w tym NFOŚiGW – 19.312 zł, oraz US – 12.089,90 zł. Zobowiązanie – 49.048,18 zł – kredyt 45.513 zł + usługi (telefony, energia itp.) – 3.126,18 zł, środki pieniężne – 7.973,27 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.12 Dyrektor ROK – Jarosław Cholewicki: rok zamknęliśmy po stronie pasywów i aktywów kwotą 112.679 zł. W stosunku do roku ubiegłego sytuacja zmieniała się o około 20.000 zł. Wpłynęła na to dotacja z Ministerstwa na zakup środków trwałych w kwocie 20.000 zł. Ogółem rok zamknęliśmy symboliczną stratą w wysokości niespełna 300 zł. Nie stanowi to dla nas problemu. Ponadto nie przewidujemy jakichś znaczących problemów. Nauczyliśmy się funkcjonować w takich warunkach jakie są od nas niezależne. Była sytuacja, że dostawaliśmy ze Starostwa Powiatowego środki tylko na jeden miesiąc. W tym roku Powiat zapewnił nam już środki na 4 miesiące.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.13 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży omówił roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
Zaznaczył przy tym, że ubiegły rok był trudnym rokiem ze względu na częste zmiany obowiązującego prawa. Wobec tego konieczne było wykonanie dodatkowych prac i zakupów inwestycyjnych. Jednak nie został przekroczony zakładany plan. Generalnie uzyskano wynik dodatni porównywalny do ubiegłych lat. Mając na uwadze ogromne naciski na zwiększenie wynagrodzeń w służbie zdrowia wynik ten jest dużym sukcesem. Zakład nie ma żadnych zobowiązań z tytułu zaległych wynagrodzeń (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2007 rok (prezentacja medialna). Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 W dalszej części obrad Jan Szymański – Dyrektor Biura Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży zapoznał zebranych z informacją o działalności prowadzonych środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Podczas omawiania niniejszego zagadnienia zwrócił uwagę na to, iż: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łomży na terenie powiatu łomżyńskiego prowadzi 2 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Kupiskach i w Piątnicy. Są to placówki niepubliczne, wsparcia dziennego zwane „Ogniskami.” Zarejestrowane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku oraz wpisane w rejestrach Gmin Łomża i Piątnica. Ogniska są placówkami o profilu nie tylko opiekuńczo wychowawczym ale także profilaktyczno resocjalizacyjnym, spełniającym wymogi pedagogiki XXI wieku.
Ogniska swoje działania prowadzą w oparciu o program Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego „Zielone światło dla dzieci gorszych szans” nastawionego na wczesną profilaktykę, obejmuje zarówno dziecko jak i rodzinę w której się wychowuje. Dzieci gorszych szans, to te dzieci, które z powodu różnych utrudnień mają gorsze, niż ich rówieśnicy, szanse rozwoju i edukacji, a tym samym utrudniony start w dorosłe życie. Są to dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne, pochodzące z rejonów zagrożonych bezrobociem i ubóstwem, wychowujące się w środowisku patologicznym. Niestety, z roku na rok obserwujemy wzrost liczby dzieci gorszych szans. W związku z tym nasuwają się pytania: Jaka jest obecnie skala tego zjawiska? Jakie grupy tych dzieci wymagają szczególnej uwagi i pomocy? Jakie formy pomocy są konieczne? W jaki sposób Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pomaga dzieciom gorszych szans? Na czym polega profilaktyczne znaczenie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD? Dlaczego potrzebne jest "zielone światło dla dzieci gorszych szans"? Towarzystwo Przyjaciół Dzieci widzi ogromną potrzebę podejmowania kompleksowych działań jako jedyną skuteczną receptę na przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom młodych ludzi. "Należy się rozprawić z pewnymi mitami, na przykład z tym, że szkoła jest miejscem patologii - mówił prof. Tadeusz Pilch. - Prawda jest taka, że szkoła jest miejscem, w którym ujawnia się patologia przyniesiona z rodziny, ze środowiska rówieśniczego, a przede wszystkim z kultury przeładowanej elementami agresji, filozofii wyścigu i dążenia do sukcesu. Drugim mitem jest przekonanie, że szkoła wyrównuje szanse. Otóż dziecko, które nie otrzyma odpowiedniej pomocy, będzie w szkole outsiderem, "odpadem", a tej pomocy niestety nie ma. Trzecim mitem jest współpraca szkoły z rodzicami. Z badań wynika, że tylko 5 procent to rodzice uczestniczący. Pozostali są obojętni lub kibicujący". Powtórzę więc raz jeszcze nasze stanowisko: Szkoła jest miejscem, w którym ujawniają się patologiczne zachowania. Ale żeby je wyeliminować trzeba szukać ich źródeł nie tylko w szkole, gdyż zazwyczaj są one efektem wielu czynników, w tym także pozaszkolnych.
Wpływ na to, jak dziecko funkcjonuje w szkole, w roli ucznia i kolegi, mają przede wszystkim wartości, wzory zachowania i postępowania, jakie zostały mu przekazane w domu rodzinnym. Z kolei brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców przyczynia się często do poszukiwania akceptacji w takiej grupie rówieśniczej, w której obowiązuje spryt, pogarda dla innych, prawo pięści.
Niewątpliwie wśród przyczyn wymienić trzeba także upadek autorytetów. Uczniom brakuje odpowiednich wzorów w bliższym i dalszym otoczeniu. Właściwych wzorów nie dostarczają także środki masowego przekazu, gdzie młodzi ludzie zbyt często spotykają agresywne wzorce zachowań (sceny okrucieństwa, agresji itp.)
Szkoła nie jest w stanie poradzić sobie sama z trudnymi problemami, związanymi z problematyką niedostosowania społecznego. Aby skutecznie przeciwdziałać zachowaniom patologicznym młodych ludzi, potrzebne są kompleksowe oddziaływania. Trzeba zainteresować się nie tylko tym, jak dziecko funkcjonuje w roli ucznia, jakie ma kłopoty w nauce, ale także jego sytuacją rodzinną, zaproponować ciekawe oferty spędzania wolnego czasu.
Takie kompleksowe podejście do problemu pomocy dzieciom gorszych szans Towarzystwo Przyjaciół Dzieci promuje i realizuje w praktyce od samego początku swojej działalności. W wypracowanym przez nas, wciąż doskonalonym systemie pomocy, podstawą jest środowiskowe ognisko wychowawcze współpracujące ze wszystkimi którym na sercu leży dobro dziecka zwłaszcza tego „gorszych szans”
Nasi podopieczni to dzieci które w domu rodzinnym nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb. Pochodzą z rodzin ubogich, z reguły niedożywione, z wadami rozwoju fizycznego, mające duże problemy w nauce, zagrożeni drugorocznością, niedostosowane społecznie, niektórzy mieli kontakty z alkoholem a nawet naruszeniem prawa. W Ogniskach duży nacisk kładziemy na naukę i obowiązki szkolne, rozwój zainteresowań, zdolności, pokazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Niezmiernie ważne są działania prowadzone na terenach wiejskich . wspomnę tu, że istnieją duże dysproporcje w dostępie do wychowania dzieci pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Z naszych obserwacji wynika, że tylko około 16 % dzieci wiejskich ma dostęp do wczesnej edukacji przedszkolnej . Dzieci wiejskie mają gorsze szanse rozwoju i edukacji a tym samym utrudniony start w późniejsze dorosłe życie. Dlatego też ważne miejsce w pracy ognisk zajmuje troska o rozwój zainteresowań, zdolności. W ognisku dzieci uczą się więc jak w sposób ciekawy spędzać czas wolny. Są tu zajęcia artystyczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, wyjścia do kina, na basen, zajęcia plenerowe, wycieczki, biwaki. Tradycją ognisk są wspólne wigilie, okolicznościowe uroczystości. Jest to szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie nie ma żadnego ośrodka kultury czy klubu, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas po zajęciach szkolnych. Często ognisko jest takim jedynym miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą spędzić czas wolny. Okazuje się, że wielu wśród podopiecznych ognisk jest utalentowanych muzycznie, plastycznie, sportowo. Gdyby nie ogniska dzieci te, być może nigdy nie otrzymałyby szansy na rozwój swoich zainteresowań i zdolności. Jak ważne są Ogniska i spotkania dzieci ilustrują słowa jednej z wychowanek „w ognisku miałam wygodne miejsce do odrabiania lekcji, gdzie nikt mi nie przeszkadzał, nie wykrzykiwał nad uchem. Wychowawcy cierpliwie tłumaczyli mi to, czego nie zrozumiałam na lekcji, uczyli korzystać ze słowników, encyklopedii, powierzali zadania, które pomagały mi odzyskać wiarę we własne możliwości".
Na czym polega profilaktyczne znaczenie ognisk?
Program opracowany przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego nastawiony jest na wczesną profilaktykę, obejmuje zarówno dziecko jak i rodzinę, w której się ono wychowuje, staramy się także docierać do tych dzieci, które nie są jeszcze objęte zorganizowanymi formami pomocy, a takiej pomocy potrzebują. Nasi podopieczni, to dzieci, które w domu rodzinnym nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb. Około 80% spośród nich pochodzi z rodzin ubogich, z reguły są niedożywione, z wadami rozwoju fizycznego, często po prostu głodne, ponad połowa ma poważne problemy w nauce, jest zagrożona drugorocznością. Około 60% natomiast to dzieci, których zachowanie wskazuje na niedostosowanie społeczne: mają już za sobą kontakty z alkoholem, narkotykami, a nawet naruszanie prawa. Jakie zatem działania podejmujemy wobec tych dzieci w ognisku? Zwrócę tu szczególną uwagę na te działania, które mają pierwszorzędne znaczenie dla profilaktyki. Po pierwsze, duży nacisk kładzie się w ognisku na naukę i obowiązki szkolne dzieci. Wiadomo bowiem, że niepowodzenia szkolne są jedną z najważniejszych przyczyn niedostosowania społecznego. Po drugie, w ognisku obowiązuje troska o rozwój zainteresowań, zdolności, ukazywanie atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego. Nierzadko bowiem właśnie nuda czy brak zainteresowań są powodem patologicznych zachowań młodych ludzi. Po trzecie, istotną i ważną sprawą jest współpraca z rodziną podopiecznych oraz praca z grupami nieformalnymi.
Nasze działania spotykają się z bardzo pozytywnymi ocenami, były wizytowane przez inspektorów ROPS gdzie podkreślano ogromną potrzebę dalszej kontynuacji działań, zostały ocenione bardzo wysoko bez jakichkolwiek zastrzeżeń do pracy z dziećmi, rodzinami oraz prowadzonej dokumentacji.
Swoim działaniem obejmują 60 dzieci/ 2 x 30/ w wieku od 7 lat do 16 lat
w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie gmin Łomża i Nowogród .
Praca w Ogniskach jest całoroczna. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Kwalifikacja dzieci do Ognisk odbywa się poprzez współpracę z pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz pedagogów ze szkół do której uczęszczają dzieci. W Ogniskach zatrudnieni są nauczyciele posiadający również przeszkolenia z zakresu realizacji programów profilaktyczno terapeutycznych z profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.
W Ogniskach prowadzone są dzienniki zajęć, w których odnotowywana jest codzienna tematyka zajęć, obecność wychowanków na zajęciach, kontakty ze szkołą, z rodzicami dzieci. Dzienniki służą każdorazowo do wglądu dla osób zainteresowanych. Prowadzona też jest, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, karta pobytu dziecka w placówce, w której oceniane jest ( punktowo w skali od 1 do 5 ) dziecko pod względem zainteresowań, więzi z rodziną, umiejętności komunikowania się , radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dbania o wygląd zewnętrzny , funkcjonowania w szkole i środowisku.
Oprócz pracy z dzieckiem szczególny nacisk położono na pracę z jego rodziną. Zdajemy sobie sprawę, że pomoc dziecku nie będzie efektywna jeżeli nie nawiążemy kontaktu z jego rodziną. Staramy się tak udzielać pomocy rodzinie by dziecko w niej pozostało i funkcjonowało. Pedagog zatrudniony w Ogniskach spotykał się z rodzicami dzieci w ich domach rodzinnych . Rodziny żyją bardzo skromnie, mają trudne warunki bytowe oraz trudne warunki materialne. Często jedynym źródłem jest zasiłek rodzinny oraz pomoc z GOPS. Dużo wolnego czasu, brak stałego zajęcia powodują wiele zagrożeń patologicznych, głównie alkoholizmu.
W rozmowach z rodzinami wskazywano alternatywy dla alkoholu i innych zagrożeń , poruszano potrzeby ciągłych rozmów z dziećmi, uświadamiano rodzicom dlaczego dzieci stają się agresywne, nerwowe, zamknięte w sobie. Rodzice dzieci zapraszani są na zajęcia, uroczystości , zachęcają do pomocy przy organizowaniu imprez. W zależności od sytuacji w rodzinie różne są formy udzielanej pomocy.
W okresie wakacji dzieci wyjeżdżają na turnusy profilaktyczno edukacyjne, gdzie oprócz atrakcji kulturalnych i turystycznych jest realizowany program z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz agresji rówieśniczej.
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze zmniejszają ilość dzieci trafiających do placówek opieki całodobowej gdzie koszt utrzymania jednego wychowanka jest bardzo wysoki a efekty słabe. Tworzy się pokolenie rodzin gdzie dzieci z pokolenia na pokolenie trafiają do domów dziecka. Środowiskowego Ogniska Wychowawcze spełniają podwójną rolę , ze względu na specyfikę i treści działania w odniesieniu do dzieci zagrożonych uzależnieniem stanowią świetlicę socjoterapeutyczną, natomiast ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki są placówkami wsparcia dziennego.
Efekty pracy w placówce: Mniejsza ilość dzieci trafiających do placówek opieki całodobowej; Poprawa funkcjonowania w szkole, środowisku rówieśniczym; Poprawa wyników w nauce, promowanie do wyższej klasy; Powolne wyzbywanie się zachowań agresywnych; Zdobycie ważnej wiedzy nt. alkoholu i innych zagrożeń; Zaspokojenie głodu; Rozwój cech charakteru: odwaga, śmiałość, życzliwość; Poprawa sprawności fizycznej i manualnej; Poprawa relacji rodzic - dziecko; Większe zainteresowanie rodziców potrzebami dzieci i ich problemami.

Ad.16 Zgromadzeni zapoznali się z prezentacją medialną ,,Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

Ad.17 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu.

Marek Dworakowski: wszyscy wiedzą jakie są możliwości naszego budżetu, w skali roku stać nas na wygenerowanie na zadania drogowe w zakresie inwestycji około 600.000 zł. Za tę kwotę można zrobić kilometr nowej drogi. Ciągnik aktualnie wykorzystywany ma 25 lat i wymagana jest jego wymiana.
Staram się namówić wójtów na dofinansowanie ze strony powiatu po 50.000 zł. Gminy w większości stać na wyłożenie kwoty około 200.000 zł lub 300.000 zł. Np. gmina Wizna i inne dokładają po około 200.000 zł bez żadnego dofinansowania ze strony Ministerstwa. Potrzeby są przeogromne. Z każdej gminy klika wiosek natychmiast domaga się inwestycji drogowych. Jestem wdzięczy Wójtowi Gminy Zbójna, że pomógł pozyskać te środki z 2 % rezerwy. Taka współpraca umożliwia wiele inwestycji. W ten sposób należy przekonywać radnych Gminy Zbójna, chętnie z nimi spotkam się osobiście.

Przewodniczący Rady: moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że Gmina Zbójna najprawdopodobniej nie jest w stanie wygenerować tych 250.000 zł, nie było to planowane w budżecie. Mój wniosek na następny Zarząd będzie obejmował wygospodarowanie kwoty 100.000 zł na pomoc dla Gminy Zbójna. Uważam, że z deficytu powinno być przeznaczone dodatkowe 50.000 zł. Uważam, że deklarowane wcześniej 50.000 zł zostało już zaplanowane w budżecie powiatu. Jeżeli Zarząd poprze moje stanowisko i właściwa Komisja to sprawa będzie możliwa do zrealizowania.

Starosta – Krzysztof Kozicki: tak prosta kalkulacja nie jest możliwa do wykonania. Jeżeli chcemy modernizować drogi, to generalnie najpierw trzeba wydać środki, aby móc uzyskać częściowy zwrot. Konieczne jest wykonanie dokumentacji. Środki z rezerw i deficytów zostały już dawno zaplanowane w innych inwestycjach, przy czym do tych priorytetowych inwestycji także nie mamy wszystkich niezbędnych środków.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Tomasz Wysocki, który poinformował, że dokonał konsultacji w środowisku naukowym i studenckim w sprawie utworzenia dużej biblioteki – połączonej z kliku mniejszych placówek o tym charakterze. Takie rozwiązanie umożliwiłoby zgromadzenie w jednym miejscu znaczącej liczby pozycji książkowych i innego typu form i usług świadczonych przez biblioteki. W nawiązaniu do powyższego dodał, że postara się na kolejną sesję przygotować konkretny projekt w przedstawionej sprawie.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pismo z Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wydania opinii przez Radę Powiatu do dnia 14 marca br. w przedmiocie dokonania zmian prawnych regulujących kwestię świadczeń medycznych realizowanych na rzecz pacjentów. Po zapoznaniu zebranych z propozycjami poszczególnych zmian w niniejszym zakresie poprosił o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Radny Krzysztof Chrostowski uznał, że przytoczone propozycje muszą być w pierwszej kolejności przeanalizowane, a następnie będzie mogła być wydana odpowiednia opinia.

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego poprosił Zarząd Powiatu o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie.

Radny Krzysztof Chrostowski zaapelował do Przewodniczącego Rady o zmobilizowanie radnych powiatu łomżyńskiego do pełnego uczestnictwa – w całej sesji. Dodał przy tym, że zdarza się, iż pod koniec obrad nie ma quorum.

Z kolei poprosił Starostę o interwencję na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie jednej z posesji, na której panuje wielki bałagan, ponieważ jej właściciel urządził tam składowisko odpadów. Zaznaczył przy tym, że w tej sprawie kilka razy już interweniował, ale jego działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Starosta – Krzysztof Kozicki oznajmił, że poruszy wspomnianą kwestię na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dodatkowo zaznaczył, że za poruszoną problematykę odpowiada gmina, bowiem są to jej zadania własne.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do analizowanego tematu.

Na zakończenie Starosta – Krzysztof Kozicki przypomniał, że po zakończeniu sesji o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie dotyczące podziału środków z RPO Województwa Podlaskiego z Przewodniczącym Sejmiku – M. Bagińskim, Wicemarszałkiem – K. Dębskim i Członkiem Zarządu – J. Piorunkiem.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XV-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 25 mar 2008 12:06
Data opublikowania: wtorek, 25 mar 2008 12:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2803 razy