BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIV/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 30 stycznia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 14-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego, radnej Ireny Przybylak i radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok.
13. Podsumowanie realizacji zadania ,,Wzmacnianie i rozszerzanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w ramach programu rządowego ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w części VII.2.3. w formie Punktu Konsultacyjnego z ZSZ w Jedwabnem.
14. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku.
15. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i komisji w Wydziale Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIII-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym zaproponować, aby Rada Powiatu na najbliższej sesji lub na sesji nadzwyczajnej – o ile będzie taka potrzeba – zajęła stanowisko w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta Łomża. Dyskusja w tej sprawie w dniu dzisiejszym ma się toczyć w Ratuszu Miejskim. Kwestia ta dotyczy powiatu łomżyńskiego ze względu na to, że poszerzenie granic miasta Łomży wiąże się i z wchłonięciem części obszaru naszego powiatu i części mieszkańców. Miałoby to wpływ między innymi na wpływy z podatku do budżetu powiatu. Wobec tego uważam, że Rada Powiatu powinna zająć stanowisko w tej sprawie. Nawet może warto powrócić do kwestii poruszanej w pierwszej kadencji, a mianowicie utworzenia jednego powiatu.

Radny Henryk Kłosiński: kolega uprzedził mnie, jestem podobnego zdania. W tym przedmiocie moglibyśmy zwrócić się do ARiMR i innych instytucji obsługujących rolników, które powinny uświadomić rolników jakie straty ponieśliby po przyłączeniu do granic administracyjnych miasta Łomża. Jestem zaskoczony, że Wiceprezydent Marcin Sroczyński w ten sposób podejdzie do sprawy. W tej sprawie uważam, że nawet możemy zwołać sesję nadzwyczajną.

Radny Henryk Krajewski: jestem zdania, że powinniśmy przegłosować stanowisko sprzeciwiające się zamierzeniom poszerzenia granic administracyjnych miasta Łomża.

Przewodniczący Rady: możemy przyjąć stanowisko, ale na podstawie konkretnych faktów. Na dzień dzisiejszy jest to sprawa medialna. Jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę w problemowej sprawie to będziemy mieli podstawę do działania i zajęcie odpowiedniego stanowiska. Dobrze, że w tej sprawie toczy się wstępna – medialna dyskusja. Mieszkańcy muszą być dobrze poinformowani z czym wiążą się takie zmiany. Nie ma potrzeby pochopnie podejmować stanowisk. Problem musi być poddany dogłębnej analizie, to jest sprawa na miesiące lub nawet na lata, a nie na 5 minut.

Radny Henryk Kłosiński: przyznaję rację Panu Przewodniczącemu. Faktycznie musimy po sformalizowaniu się tych zamierzeń zająć się problemem.

Radny Wojciech Kubrak: na razie jesteśmy świadkami faktu medialnego. Powinniśmy poznać procedurę prawną, która z pewnością jest złożona i długotrwała. Chciałbym, aby w tej kwestii wypowiedział się Radca Prawny.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski: słusznie mój przedmówca zauważył, że na dzień dzisiejszy jest to tylko dyskusja medialna. Te sprawy muszą być przekonsultowane społecznie. Takich zamierzeń nie da się zrealizować z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. Należy mieć na uwadze, że są także procesy odwrotne, gdzie mieszkańcy chcą się oddzielić od miasta, ponieważ prawdopodobnie na terenach miejskich nie ma dopłat unijnych dla rolników. Procedura w problemowej sprawie jest złożona. To nie jest kwestia dni, czy tygodni. Postaram się dokładniejsze rozeznanie uregulowań prawnych w niniejszej sprawie przedstawić jeszcze na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady w związku z ich brakiem innych interpelacji lub zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 20 grudnia 2007 roku, odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2007 roku Zarząd podjął 2 uchwały:
1. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2008 rok wydatków budżetowych oraz w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
2. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
W dniu 11 stycznia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego, a także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora. Zarząd przyjął też 2 projekty uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie,
2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, które państwo radni otrzymali z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
Podczas tego posiedzenia Zarząd rozpatrzył wnioski Dyrektora ZPOZ w Łomży dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu gabinetów lekarskich oraz akceptacji umów najmu pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej ZPOZ w Łomży przeznaczonych do realizacji umowy-kontraktu na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych.
W dniu 23 stycznia br. odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu, na którym rozpatrzono wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie środków finansowych na ogrzewanie obiektów Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w sprawie dofinansowania zakupu lekkiego samochodu dowodzenia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Przyjął także 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 r. Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które otrzymaliście Państwo razem z zaproszeniami na sesję. Zarząd zapoznał się też z porządkiem obrad XIV Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 odbyliśmy też negocjacje z nadleśnictwami w sprawie stawek za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Prawdopodobnie będziemy musieli przyjąć wyższy wskaźnik, ponieważ od wielu lat wskaźnik był ustalony na poziomie 6,05 zł. W innych powiatach stawki te zaczynają się od około 12 zł. Po trudnych negocjacjach udało nam się ten wskaźnik ustalić na poziomie 7 zł.
 z Przewodniczącym Rady Powiatu odbyliśmy spotkanie z Zarządem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Prezydentem Miasta Łomży na temat ustalenia kalendarza imprez i obchodów rocznicowych w 2008 roku,
 odbyło się posiedzenie Konwentów Wójtów, gdzie poruszono kwestię ewentualnego poszerzenia granic administracyjnych miasta Łomża. Na tym Konwencie podpisaliśmy stanowisko, w którym skupiliśmy się nad niewłaściwym sposobem rozpoczęcia dyskusji w problemowej sprawie. Na dzień dzisiejszy jest to jedynie doniesienie prasowe, z którym trudno dyskutować. W zależności od tego co Rada Miejska uchwali podejmiemy odpowiednie działania. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Proponuję spokojnie rozważyć niniejszy problem, na początku na poszczególnych komisjach Rady Powiatu. Temat ten może upaść na posiedzeniu Rady Miejskiej. Z pewnością proces ten jest długotrwały i zdążymy się nim odpowiednio zająć.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury: począwszy od roku 2004 w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powiat łomżyński przyjmuje do realizacji na dany rok Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, do których należą również organizacje kościelne i samorządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Cytowana ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
Celem programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie tym organizacjom ustawowych zadań powiatu.
Obszar współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy (które zostały wymienione w naszym Programie).
Jako zadania priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2008 określa się zadania z zakresu:
1. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2. sportu i rekreacji,
3. promocji i ochrony środowiska,
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, osób pozostających bez pracy,
5. działania zapobiegające przemocy w rodzinie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe – na zasadzie poszerzenia bądź wspierania działań.
Zarówno jedna jak i druga forma zostały szczegółowo określone w Programie współpracy na rok 2008. Zlecenie bądź wspieranie realizacji zadań powiatu odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który to będzie ogłoszony po przyjęciu niniejszego programu.
Do poprzedniego Programu zostały aktualnie dopisane zadania w zakresie form współpracy wymienione w punktach 6, 7 i 8. Są to: współpraca na rzecz promocji i ekonomii społecznej, pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, partnerstwo w realizacji projektów strukturalnych. Poza tym na stronie nr 4 Programu mamy wymienione kwoty na poszczególne zadania.
Terminy konkursów zostaną podane po uchwaleniu tego programu, natomiast zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 10 marca br. Oferty zostaną rozpatrzone przez członków Komisji Konkursowej, a skład tej Komisji jest w zasadzie całkowicie zbieżny ze składem Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/73/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady z prośbą o objaśnienie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu, co narzuca nam ustawa o bibliotekach, która mówi o tym, że powiat powinien prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Powiat Łomżyński już od roku 2000 powierza to zadanie byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – obecnie Miejskiej.
W porozumieniu zawieranym z Prezydentem Miasta Łomża szczegółowo określone są wszystkie warunki. W paragrafie 3 projektu porozumienia wyszczególnione są zadania, które MBP będzie realizować w naszym imieniu. Na rok bieżący takie porozumienie zostało przygotowane i zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Łomża. Należy dodać, że MBP prowadzi także Kronikę Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.
Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/74/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady poprosił Naczelnika Wydziału GN o objaśnienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Stanisław Kozikowski: w 2007 roku uległa zmianie ustawa dotycząca gospodarki nieruchomościami. W związku z tym uległy zaostrzeniu obwarowanie w zakresie wynajmu pomieszczeń z zasobu powiatu. Zmieniony art. 37 ust. 4 stanowi, że obowiązek realizowania przetargu na wynajmowanie nieruchomości stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Czyli wszystkie umowy najmu, które dziś są zawarte na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony muszą być zrealizowane na podstawie ogłoszonego przetargu.
W dalszej części tego przepisu jest mowa, że wojewoda, rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Z tego chcemy skorzystać. Wobec tego proponujemy podjęcie takiej uchwały przez Radę Powiatu.
W poprzedniej uchwale podjętej w niniejszej sprawie w paragrafie 10 znalazły się zapisy, które stwierdzały, iż powyżej trzech lat dzierżawa lub wynajem ma odbyć się w formie przetargu. Jednak nie znalazły się zapisy, żeby na okres do trzech lat i powtarzanie tych okresów wynajmu lub dzierżawy było także w formie przetargu.
W naszych uwarunkowaniach, gdzie tych umów mamy wiele zawartych i poczynione zostały pewne nakłady na adaptację pomieszczeń przez wynajmujących zamierzamy wystąpić do Rady Powiatu od odstąpienia od tego trybu przetargowego.
Zmiany ustawy o samorządzie powiatowym i gospodarce nieruchomościami powodują, że wszystkie dotychczasowe umowy najmu, które dziś są zawarte na czas określony na 3 lata lub dłuższy mogą być przedłużone po ogłoszonym i wygranym przez dotychczasowego najemcę przetargu. Na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą może wyrazić Rada Powiatu. Dlatego też w projekcie uchwały wprowadza się:
- § 1 ust.1, który zmienia brzmienia w § 1 ust.2 punktów 2 i 5 , które definiują lokal i ustawy omawiane w uchwale z odwołaniem się do aktualnych już przepisów. Jest to zmiana porządkująca treść uchwały pierwotnej.
- § 1 ust. 2 - 5 , który wprowadza zmiany i dodaje nowe zapisy zezwalające Zarządowi Powiatu na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą, biorącym do używania, jak również z innym posiadaczem zależnym, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W uwarunkowaniach Powiatu Łomżyńskiego, gdzie w większości lokale są powynajmowane na czas oznaczony do 3 lat z możliwością przedłużenia a najemcy często poczynili pewne nakłady na adaptację pomieszczeń do własnych potrzeb, zastosowanie się do zmienionych przepisów utrudnia i komplikuje realizację zamierzeń i planów oraz wykonanie zapisów zawartych w dotychczasowych umowach. Procedura związana z zastosowaniem trybu przetargowego przy umowach, które są już zawarte musiałby trwać minimum około 3 m-cy i wymagałby wielu czynności administracyjnych, co zwiększy obciążenie w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego. Ewentualnie podniesienie czynszów może być rozważane przy każdym przedłużaniu umowy.
W przypadkach rozwiązania aktualnie zawartych umów, to w wielu przypadkach zobowiązywałoby wynajmującego do zwrotu poniesionych nakładów przez najemców na adaptację pomieszczeń – zgodnie z zawartymi w tej sprawie umowami. Należałoby zabezpieczyć w budżecie środki na zwrot nakładów. Niezależnie od uzyskanych dochodów z wysokich czynszów, które można by uzyskać z wynajmu lokali w trybie przetargowym, w interesie Powiatu leży aby niektóre instytucje świadczące usługi dla ludności miały swoje siedziby lub punkty w zasobach Powiatu, np. Bank. Ułatwia to załatwienie spraw naszym interesantom, poprawia sprawność Urzędu w załatwianiu spraw, wpływa na pozytywną ocenę Urzędu przez interesanta.
Związek Powiatów Polskich oprotestował wprowadzone zmiany dotyczące wynajmu i wydzierżawianie nieruchomości z zasobów samorządowych. Wiele samorządów już podjęło podobne uchwały i zwolniło z trybu przetargowego zawieranie kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyt ściśle reglamentuje gospodarowanie nieruchomościami i lokalami przez samorządy.

Radny Krzysztof Chrostowski: w mojej ocenie niniejsza uchwała stwarza sytuację, w której nieruchomości będą wynajmowane bez przetargu ze szkodą dla naszego powiatu. Taka sytuacja jest niepokojąca, ponieważ stwarza zagrożenie korupcji.

Stanisław Kozikowski: uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma instytucji w naszym budynku, która nie byłaby potrzebna interesantom wprost, czy to jest stołówka, czy bank, czy też inny podmiot.
Jeżeli rozwiążemy aktualnie zawarte umowy, to w wielu przypadkach musielibyśmy zwrócić poniesione nakłady przez najemców na adaptację wynajmowanych najemców – zgodnie z zawartymi w tej sprawie umowami.
Pytanie jest zasadnicze, czy oni nam są potrzebni i naszym interesantom, czy też nie? Oczywiście należy przy tym zachować odpowiedni interes powiatu. Rada Powiatu musi racjonalnie gospodarzyć nieruchomościami.
Zasada zwolnienia z trybu przetargowego nie dotyczy lokali, które się zwolnią. Będą one wynajmowane w trybie przetargowym. Uchwała Państwu zaprezentowana dotyczy jedynie lokali, które zostały już wynajęte.

Przewodniczący Rady: w jakim trybie następuje wydzierżawienie lokali?

Stanisław Kozikowski: w trybie uchwały Zarządu Powiatu.

Radny Lech Szabłowski: np. Ośrodek Doradztwa Rolniczego skorzystał z trybu bezprzetargowego wynajmu lokali i jest to instytucja publiczna, więc nie może być tu mowy o jakichś lewych interesach czy korupcji. Uważam, że dyskusja w tym przedmiocie jest próżna.

Radny Krzysztof Chrostowski: uważam, że w każdej dziedzinie należy dawać szansę innym, np. młodym ludziom, jest wolny rynek, każdego można zastąpić.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – Elżbieta Parzych: pragnę zaznaczyć, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Uważam przy tym, że jeżeli są uwagi co do wynajmu pomieszczeń poszczególnym podmiotom to na ten temat dyskutujmy, a jeżeli nie ma to zakończmy tę dyskusję.

Starosta: duch tej uchwały jest taki, żeby zadość uczynić przepisom obowiązującego nas prawa, a jednocześnie zapobiec wprowadzeniu niepotrzebnego zamieszania. Do budynku użyteczności publicznej, jakim jest Starostwo są wprowadzone różne podmioty. Są to biura geodetów, jako że Starostwo zajmuje się sprawami geodezyjnymi, biura ubezpieczeniowe, stowarzyszenia działające na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, podmioty świadczące usługi na rzecz rolników oraz inne, które są potrzebne. Trzeba mieć na względzie fakt, że pomieszczenia mogą wynająć podmioty, których bytność w naszej siedzibie byłaby kłopotliwa i kolidowałaby z powagą urzędu. Należy zachować pewien ład i porządek. Stąd wynika projekt przedłożonej Państwu uchwały.

Radny Krzysztof Chrostowski: ja nie mówię, że te instytucje są niepotrzebne, ale w myśl praw demokracji i wolnego rynku trzeba dać szansę innym podmiotom.

Przewodniczący Rady: to jak Pan uważa, ile mogłoby zapłacić za czynsz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna? Tego typu instytucje są potrzebne naszym mieszkańcom i dzięki temu, że wynajmujemy im pomieszczenia mogą pomagać potrzebującym.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/75/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału ROŚB.

Wacław Sierbiński: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest konsekwencją tego, że skończyła się 3-letnia kadencja tej Komisji.
Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
Ustawowe zadania Komisji to m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży; przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W skład Komisji z mocy w/w ustawy wchodzą: Starosta jako przewodniczący komisji, dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu, trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu, dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta miejskiego policji, prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.
Zarządzeniem nr 2/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku zmienionym Zarządzeniami nr 32/06 z dnia 30 listopada 2006 roku i nr 3/07 z dnia 12 stycznia 2007 roku powołano skład Powiatowej Komisji na 3-letnią kadencję w latach 2005 - 2007.
Jak wspomniałem na wstępie w związku z tym, że dnia 3 stycznia 2008 r. skończyła się kadencja Komisji zachodzi konieczność, aby Rada delegowała dwóch radnych do Powiatowej Komisji, na kolejną 3-letnią kadencję. W ostatnim składzie był delegowany Pan Lech Szabłowski i Pan Jarosław Kulesza.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały, proponując jednocześnie, aby na kolejną 3-letnią kadencję Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku był delegowany Pan Lech Szabłowski i Pan Jarosław Kulesza.

Zaproponowani kandydaci wyrazili wolę dalszego uczestnictwa w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/76/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek: do Wojewody Podlaskiego wpłynęła skarga na większość urzędów pracy z naszego województwa w tym również do Rady Powiatu Łomżyńskiego – w części odnoszącej się do zaniechania działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W zarzutach skargi placówka szkoleniowa „Your School” Centrum Nauki Języków Obcych, Sylwia, Jan Rubkiewicz s.c. podaje, że złożyła swoją ofertę szkolenia osób bezrobotnych z gwarancją zatrudnienia oraz pakietem socjalnym od pracodawcy pocztą elektroniczną do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy.
Wobec tego przeprowadziliśmy postępowanie wyjaśniające polegające na dokładnym sprawdzeniu wpływającej korespondencji do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w okresie październik-grudzień 2007 roku. Z tego postępowania wynika, że w w/w okresie nie wpłynęła żadna oferta firmy „Your School”. Mając powyższe na uwadze niniejsza skarga staje się bezprzedmiotowa. Takiego zdania jest również nasz radca prawny.
Należy dodać, że inne powiatowe urzędy pracy nie otrzymały problemowej oferty.
Wg obowiązujących norm prawa cywilnego na tego typu oferty nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi, nawet w przypadku kiedy dotrą droga mailową, oczywiście jeżeli nie jest prowadzone postępowanie na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Taka oferta ma charakter wiążący jedynie dla składającego ofertę.
Reasumując pragnę jeszcze raz zaznaczyć, że taka oferta w ogóle do nas nie wpłynęła.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Rady z prośbą o przedstawienie opinii udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Krzysztof Chrostowski poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego po dokonaniu analizy problemowego tematu w dniu 30 stycznia br. uznała, iż zgłoszony przez firmę „Your School” zarzut dotyczący zaniechania działania w stosunku do Dyrektora PUP w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja uważa za bezzasadną.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie działania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/77/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok. Nawiązując do powyższego zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/78/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś zastrzeżenia do projektów planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIV/79/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.13 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami podsumowania realizacji zadania ,,Wzmacnianie i rozszerzanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w ramach programu rządowego ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w części VII.2.3. w formie Punktu Konsultacyjnego z ZSZ w Jedwabnem (pełna treść podsumowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Zgromadzeni nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB omówił sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o przedstawienie sposobu zwoływania i trybu prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wacław Sierbiński: Przewodniczącym tej Komisji jest Pan Starosta, posiedzenia są zwoływane przez niego, najczęściej odbywają się w gmachu Starostwa.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Kubrakowi.

Wojciech Kubrak: z ustawy o samorządzie gminny jasno wynika, że poszerzenie granic administracyjnych miasta Łomża mogłoby się odbyć w roku bieżącym jeżeli wszystkie wymagane dokumenty zostałyby złożone do 31 marca br. Oprócz przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których mówiliśmy wcześniej, niezbędna jest uchwała rady gminy, poprzedzona konsultacjami społecznymi w tych sołectwach, których ta sprawa dotyczyłaby. Czyli sprawa jest skomplikowana. Musi być także wydana opinia przez radę powiatu i wojewodę. Do tego konieczne byłoby wykonanie wielu prac geodezyjnych. Dopiero po tych wszystkich działaniach zajęłaby się problemem Rada Ministrów.

Radny Krzysztof Chrostowski stwierdził, że poszerzenie granic administracyjnych miasta Łomża mogłoby być w pewnych sprawach korzystne dla mieszkańców, choć w wielu kwestiach byłoby to również niekorzystne, wobec czego jego zdaniem niniejszy problem powinien być dokładnie przekonsultowany z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Powiatu: uważam, że sprawa jest na tyle złożona, że w roku bieżącym nie wystąpią żadne zmiany w kwestii poszerzenia granic administracyjnych miasta Łomża.

Zgromadzeni nie mieli innych uwag lub pytań odnoszących się do analizowanego tematu.

Ad.16 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej zwrócił się z prośbą o przekazanie na tę organizację – posiadającą status organizacji pożytku publicznego – 1 % podatku.

Z kolei głos zabrał Naczelnik Wydziału GN, który stwierdził: Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1365), a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241 poz. 1770) Starosta Łomżyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Aby sprawdzić zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym swojej nieruchomości należy:
– sprawdzić w księdze wieczystej:
w dziale I - czy prawidłowy jest numer działki, powierzchnia i położenie nieruchomości,
w dziale II - czy zostały zapisane nasze prawa do nieruchomości ,
– sprawdzić w wypisie z rejestru gruntów czy jest zgodny z zapisami zawartymi w księgach wieczystych.
Wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 109, w dni robocze w godzinach od 8 do 15. Księgi wieczyste są jawne i uzyskanie odpisu z księgi wieczystej lub przeglądanie treść zapisów w księdze wieczystej jest możliwe w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela i po przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości. Adres Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwy dla Powiatu Łomżyńskiego to: Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża, tel. (086) 2150907. Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (parter pokój nr 109), tel. nr 086 2156933, utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny czynny w godzinach od 8 do 15 w dniach pracy Starostwa , w celu udzielenia pomocy mieszkańcom Powiatu Łomżyńskiego w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są między innymi:
- księgi wieczyste,
- akty notarialne,
- akty nadania,
- akty własności ziemi,
- ostateczne decyzje administracyjne,
- orzeczenia sądowe.

Zgromadzeni nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu. Ponadto w wolnych wnioskach nie zgłoszono innych zagadnień.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIV-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski