BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

KULTURA FIZYCZNA i SPORT - konkurs ofert na rok 2008.


Działając na podstawie art.13. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz.U.Nr 96, poz.873 z pózn. zmianami / Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu powiatowego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
Zadanie, może być wykonywane w rożnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu łomżyńskiego
- 19 tys. złotych
2. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, osób
niepełnosprawnych oraz sportu masowego - 9 tys. zł
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 2 tys. zł.
Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1/ organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2/ tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.
Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2008 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pażdziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 193,poz.189/. Do pobrania.
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1/ realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie
2/ oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3/ wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4/ oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie
a/ wsparcia zadania, b/ powierzenia wykonania zadania.
Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadania” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Wz. Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski
Wicestarosta
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 12:35
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 12:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2008 08:44
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 2049 razy