BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA - konkurs ofert na rok 2008


Działając na podstawie art.13. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z póżn. zmianami / Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie następujących zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :

1. Realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu.
Środki publiczne na realizację zadania - 19 tys. PLN,

2. Obchody , uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki publiczne na realizację zadania - 4 tys. PLN,

3. Publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu .
Środki publiczne na realizację zadania - 5 tys. PLN,

Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1/ organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2/ tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2008 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pażdziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 193,poz.1891/. Do pobrania.

Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.

Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1/ realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w Konkursie,
2 /oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3/ wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4/ oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie : a/wsparcia zadania, b/ powierzenia wykonania zadania.
Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.Wz. Przewodniczącego Zarządu:

Marek Dworakowski
Wicestarosta
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 12:29
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2008 08:44
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 2023 razy