BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIII/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 20 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 11.40.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
10. Podjecie uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.
12. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z realizacji ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006-2015”.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XII-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i komisji w Wydziale Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XII-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.
W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.
Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 listopada 2007 roku, odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 2007 roku Zarząd podjął 3 uchwały:
1) w sprawie sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego,
2) w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego,
3) w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
Przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015. Zarząd zajął stanowisko w sprawie pisma Łomżyńskiego Klubu Sportowego dotyczącego uwzględnienia w budżecie powiatu środków finansowych na sponsoring.
Rozpatrzył podanie Ryszarda Poredy wychowanka Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży o wsparcie finansowe oraz wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zwiększenie środków o kwotę
28 tys. zł. na zakup dodatkowych komputerów i serwera.
W dniu 19 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd Powiatu przyjął 4 projekty uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży,
2. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym,
3. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym,
4. w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
Zarząd podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu. Rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (zestaw komputerowy). Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok oraz uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie. Rozpatrzono wniosek Wójta Gminy Śniadowo o przekazanie zarządu drogami powiatowymi oraz zapoznano się z informacją na temat przygotowania porozumienia z Wójtem Gminy Wizna na budowę drogi powiatowej. Zapoznano się z porządkiem obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Pragnę też poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 w dniu 7 grudnia brałem udział w podpisaniu aktu notarialnego w sprawie przekazania mienia ZS w Marianowie na rzecz Skarbu Państwa,
 uczestniczyłem w uroczystości 10-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom Specjalnej Troski, które to prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie,
 uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz w obradach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym szczegółowo omówione zostały zagrożenia związane z możliwością wystąpienia ptasiej grypy,
 11 grudnia wspólnie z Panem Wicestarostą uczestniczyłem w Konwencie Wójtów w Przytułach. W tym spotkaniu brał udział również Marszałek Piątkowski. Omówiliśmy na nim między innymi możliwości związane z Regionalnym Programem Operacyjnym, Kapitałem Ludzkim i PROW-em,
 17 grudnia brałem udział w II posiedzeniu Stałej Konferencji Współpracy przy Wojewodzie, opiniowaliśmy na nim indykatywny wykaz projektów kluczowych dla województwa podlaskiego. Dla nas kluczowym projektem jest inwestycja na drodze Piątnica – Osowiec. Jeżeli wszystko potoczy się dobrze to na tą drogę powinny być ogłoszone przetargi w ciągu 2 – 3 miesięcy,
 brałem udział także w wielu uroczystych spotkaniach opłatkowych, w których uczestniczyli także niektórzy radni powiatu łomżyńskiego.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki: rozpatrywany dzisiaj przez Wysoką Radę projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok przygotowany został w ramach ustawowego obowiązku, przez Zarząd Powiatu III kadencji i uchwalony uchwałą Nr 29/66/07/ tegoż organu w dniu 15 listopada 2007 roku. Zaprojektowano w nim dochody na kwotę – 15.588.711 zł, a wydatki na kwotę – 15.867.107 zł tj. wyższe od dochodów o – 278.396 zł.
Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr RIO.IV.013-6-4/07 z dnia 27 listopada 2007roku.
Przyjęte w projekcie kwoty subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10.703.075 zł, są kwotami wstępnymi, wyznaczonymi powiatowi łomżyńskiemu w ramach projektu budżetu państwa na 2008 rok przyjętego przez Radę Ministrów. Czy i jakie zmiany w tych wskaźnikach wystąpią po uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na 2008 rok trudno dzisiaj przewidzieć? Stąd uwzględniając między innymi ryzyko ewentualnego zmniejszenia wskaźnikami ostatecznymi tych środków stworzone zostały w budżecie rezerwy budżetowe, zaś na wydatki płacowe dopuszczono ich oszczędny wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2007 roku poprzez przeznaczenie na przeprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników w granicach 6 % - o 1 stycznia 2008 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych budżetu powiatu ( z wyłączeniem nauczycieli, których płace określone są taryfikacją centralną). Nadmieniam, że poprzednia podwyżka wynagrodzeń była zaplanowana i przeprowadzona w 2007 roku w wysokości 7 %.
Po pierwsze takim bezpiecznikiem jest rezerwa celowa na wydatki oświaty w kwocie 351.677 zł. Po drugie w projekcie budżetu zapisaliśmy rezerwę w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne potrzeby zabezpieczenia udziału własnego z zakresu prac na drogach powiatowych. Ponadto gdyby wystąpiło zapotrzebowanie na zabezpieczenie większego udziału własnego przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych możliwy będzie do uzyskania kredyt bankowy na ten cel, bowiem jesteśmy samorządem, który w tym zakresie ma czyste konto. Ważną sprawą jest również to, że dysponujemy deklaracjami wsparcia finansowego modernizacji dróg ze strony niektórych gmin.
Komisje Rady III kadencji zapoznały się z projektem uchwały budżetowej i nie wysunęły wniosków oznaczających zdaniem Zarządu Powiatu, konieczność przekonstruowania go na tym etapie. Mianowicie faktem jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczonego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2008 rok (§3 uchwały) w kwocie – 278.396 zł. I to są okoliczności korzystne dla gospodarowania budżetem powiatu łomżyńskiego w 2008 roku. Ponadto uważam, że niezbędne jest, aby w ciągu roku budżetowego podejmować działania zmierzające do ograniczenia kosztów funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych. Należy dążyć do zrównoważenia budżetu ponieważ powiat nie posiada tak wysokiej nadwyżki z lat poprzednich, która umożliwiałaby powiększanie deficytu budżetowego. W sytuacji konieczności pozyskania kredytu powiat musi posiadać wolne środki dla jego spłacenia.
Zatem wydaje się, iż skonstruowany projekt uchwały budżetowej na 2008 rok jest dokumentem poprawnym i może być zaakceptowany przez Wysoką Radę. Wnoszę, zatem o jego uchwalenie. Gdy w ciągu roku zaistnieją przesłanki dla dokonania zmiany budżetu, to oczywiście Zarząd przedkładać będzie stosowne projekty, gdy w ramach uprawnień ustawowych nie będzie uprawniony dla wprowadzenia ich we własnym zakresie.

Z kolei głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba: Chciałabym przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej w powiecie łomżyńskim. Wszystkie liczbowe informacje wynikają z budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008. Budżet powiatu uchwalany jest każdego roku przez Radę Powiatu na każdy przyszły rok w oparciu o planowane zadania. Projekt budżetu przedkładany jest przez Zarząd Powiatu. Przepisy wymagają, aby projekt budżetu powiatu został opracowany do
15 listopada roku poprzedniego. Do października przyjmowane są wnioski o ujęcie konkretnego zadania w planie wydatków na rok przyszły. Trzeba pamiętać, że powiat może realizować tylko te zadania, które zostały określone w przepisach prawnych. Podczas realizacji budżetu mogą być dokonywane w nim zmiany, miedzy innymi z powodu pojawienia się nowych zadań, czy wprowadzenia dodatkowych dochodów, itp. W omawianym opracowaniu znalazły się podstawowe informacje o tym czym jest budżet powiatu, skąd pochodzą pieniądze, którymi dysponuje samorząd, jak wyglądają wydatki, na co przeznaczamy najwięcej i dlaczego? Staraliśmy się przedstawić te trudne zagadnienia w sposób możliwie przejrzysty, obrazując opisy wykresami oraz używając języka potocznego.
Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia jak: dochody, przychody, wydatki i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, ale występują one również w codziennym życiu.
Każde państwo, instytucja, każda firma oraz gospodarstwo domowe mają wydatki i dochody. Dochody, to pieniądze które otrzymujemy do dyspozycji lub zarabiamy. Jeżeli braliśmy w przeszłości kredyty i pożyczki to musimy je spłacać. W ujęciu finansów publicznych nazywamy to rozchodem. Środki pieniężne, które pozostają nam po spłacie kredytów i pożyczek przeznaczmy na wydatki. Pieniądze wydajemy zależnie od swoich potrzeb i posiadanych środków. Dochody, które nie starczają na wydatki lub chcemy realizować inwestycje, na które brakuje nam środków finansowych to możemy zaciągnąć kredyt lub pożyczkę albo wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich. Są to przychody, które będziemy musieli kiedyś oddać.
Budżet powiatu łomżyńskiego na rok 2008 przedstawia się następująco: Dochody 15.588.711 zł, Przychody 554.133 zł, Wydatki - 15.867.107 zł, Rozchody - 278.396 zł. Dochodami jak już zostało o tym powiedziane są to środki pieniężne, jakie otrzymujemy i które możemy przeznaczyć na określone cele i potrzeby. W powiecie łomżyńskim na rok 2008 mamy ich do dyspozycji 15.588.711 zł. Na wydatki w roku 2008 możemy przeznaczyć 15.867.107 zł, ponieważ tzw. deficyt budżetowy zostanie pokryty z wolnych środków z 2007 roku w wysokości 278.396 zł.
W ten sposób mogliśmy uchwalić budżet zrównoważony bez konieczności zaciągania kredytów, które trzeba byłoby spłacać w latach następnych mocno zaciskając pasa.
W naszym budżecie przewidzieliśmy na wszelki wypadek możliwość zaciągania pożyczek do wysokości 500.000 zł w sytuacji gdy bieżące wpływy dochodów byłyby mniejsze od niezbędnych do poniesienia wydatków. Jednakże zakładamy, że byłaby to sytuacja przejściowa, a na koniec roku nie powstaną z tego tytułu zadłużenia. Takie sytuacje bywają również w gospodarstwach domowych, kiedy to otrzymywane wynagrodzenie miesięczne (pensja) nie pozwala na zakup niezbędnych dóbr i zachodzi konieczność pożyczenia brakującej kwoty ale ze świadomością, że w okresie późniejszym ograniczymy swoje potrzeby bądź też mamy szanse na uzyskanie większych dochodów.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozróżnia dochody powiatu jako:
- dochody własne (środki, które gromadzimy sami albo otrzymujemy w postaci udziałów w podatkach państwowych. Dochody te możemy przeznaczyć na dowolny cel pod warunkiem, że realizujemy zadania własne powiatu. Do dochodów własnych zaliczamy też środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, które można przeznaczyć na ściśle określony cel);
- subwencje (bezzwrotne zasilenie finansowe należne powiatowi z budżetu państwa – przekazywane przez Ministra Finansów. Subwencjami dysponuje swobodnie Rada Powiatu zgodnie z priorytetami wcześniej określonymi);
- dotacje celowe - dofinansowanie przekazywane przez Wojewodę przeznaczone tylko i wyłącznie na określone odgórnie cele. Są to środki tzw. „znaczone”, których nie można wydać na nic innego. Środki te nie wykorzystane w danym roku muszą być zwrócone do budżetu państwa.
Kryteria dochodu to: dochody własne, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.100.000. Pozostałe dochody własne: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy 900.000, odpłatność innych samorządów za ich zadania przyjęte w drodze porozumienia przez powiat łomżyński 1.706.686. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne drobne wpływy 178.950. Subwencje 8.203.075. Dotacje celowe 2.500.000. Razem dochody wynoszą 15.588.711. Łączne wpływy do budżetu powiatu przewidziane na rok 2008 wynoszą więc 15.588.711 zł. Z tej kwoty sami gromadzimy jedynie „Pozostałe dochody własne” w kwocie 2.785.636 zł.
Natomiast udziały w podatkach państwowych, subwencje oraz dotacje na łączną kwotę 12.803.075 zł otrzymujemy jako obligatoryjne wpływy z budżetu państwa. Samorząd powiatowy ma do wykonania ustawowo przypisane różne zadania poczynając od prowadzenia oświaty ponadgimnazjalnej poprzez finansowanie rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej do administrowania drogami powiatowymi, aktywizacji rynku pracy oraz rejestracji pojazdów i wydawania innych decyzji administracyjnych (np. pozwoleń na budowę, rozbiórkę itp.). Powiat zajmuje się także osobami niepełnosprawnymi i ochroną praw konsumenta, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi. Należy dodać, że jednostki kultury tzn. Regionalny Ośrodek Kultury i Muzeum Przyrody finansowane są głównie ze środków budżetu państwa. Środki takie w wysokości około 350.000 zł przekazywane są przez Ministerstwo Kultury zwykle w II-giej połowie każdego roku. W budżecie powiatu na 2008 rok zapisane zostały środki w wysokości 300.000 zł. Powyższe i inne jeszcze zadania w powiecie łomżyńskim realizowane są przez niżej wymienione jednostki organizacyjne, których wydatki finansowane są z budżetu powiatu: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Starostwo Powiatowe w Łomży. Poza tym powiat udziela dotacji instytucjom, które nie są jednostkami powiatowymi, ale realizują zadania powiatowe jak np. szkoły prowadzone przez osoby prywatne, stowarzyszenia sportowe i kulturalne.
Budżet powiatu łomżyńskiego na 2008 rok przewiduje wydatki inwestycyjne „drogowe” w kwocie 920.000 zł. Są to wydatki możliwe do wygospodarowania z własnych dochodów powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2015 przyjął zadania inwestycyjne na 2008 rok o wartości 17.293 tyś. zł, które planuje wykonać na zasadzie współpracy z gminami powiatu w ramach funduszy strukturalnych. Udział powiatu i gmin na zasadzie porozumień planowany jest na kwotę 3.909 tyś zł.
Wydatki bieżące tzw. konsumpcyjne zapewniają normalne funkcjonowanie Rady Powiatu, Zarządu powiatu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, przez to pozwalają na prawidłową realizację ustawowych zadań powiatu. Wydatki bieżące przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, zdrowotne itp.) 6.882.616 zł, wydatki rzeczowe (koszty utrzymania budynków, energii i opłat pocztowych, telefonicznych, itp.) 5.767.079 zł, dotacje udzielane przez powiat 2.227.412 zł. Razem wydatki bieżące 14.877.107 zł.
Poza budżetem powiat dysponować będzie środkami funduszy celowych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) w łącznej kwocie 659.000 zł. Pieniądze te pochodzą z odpłatnego wykonywania działalności ubocznej i przeznaczone są na finansowanie wydatków określonych przepisami o tych funduszach. Dodatkowo Powiat dysponować będzie środkami przydzielanymi przez dysponentów funduszy państwowych (Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, aktywne formy promocji zatrudnienia, pomoc niepełnosprawnym.
Mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy Państwu gospodarkę finansową powiatu w roku 2008. Ze zrozumiałych względów publikacja ma charakter ogólny. Zainteresowanych większą ilością i szczegółowością informacji zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Łomży i na stronę internetową.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który zapytał czy wskaźnik ogólny budżetu na rok 2008 jest mniejszy od poprzedniego o około 4 mln zł z powodu przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli tak to czy taką sytuację można uważać za stratę?

Barbara Gorzęba na pierwsze pytanie odpowiedziała twierdząco. Z kolei poinformowała, że przekazanie Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie można uważać za stratę, ponieważ cała subwencja oświatowa była przeznacza i tak na cele oświatowe.

Przewodniczący Rady dodał, że ZS w Marianowie systematycznie zgłaszał dodatkowe potrzeby, przede wszystkim na cele inwestycyjne, wobec czego z budżetu powiatu były przeznaczane dodatkowe środki na tę placówkę. Ponadto zwrócił uwagę, że Ministerstwo ma zupełnie inne możliwości finansowania, w związku z tym wynagrodzenia nauczycieli i nakłady inwestycyjne będą dużo większe od dotychczasowych, co generalnie składa się na istotny zysk dla Szkoły.

Starosta: rzeczywiście budżet był większy o subwencję przyznawaną na ZS w Marianowie, jednak ona w całości była przekazywana na cele oświatowe. Nic nie straciliśmy, na pewno Szkoła zyskała, między innymi Ministerstwo potraktowało wnioski niejako już na swoją szkołę i przekazało około 400.000 na zakup sprzętu dla ZS w Marianowie. Ponadto Ministerstwo zaplanowało w budżecie ZS dwie odrębne pule środków, jedna jest analogiczna do subwencji jaką my otrzymywaliśmy, a druga to wydatki inwestycyjne – gdzie zapisano 1,5 mln zł, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie wygenerować.

Radny Wojciech Kubrak: pragnę przypomnieć, że ZS w Marianowie był doposażony z Ministerstwa w sprzęt także we wcześniejszych latach i to np. w 2005 roku na około 1 mln, gdzie nie było brane pod uwagę przekazywanie Szkoły.
W kontekście tego co stwierdził radny Krzysztof Chrostowski należy zaznaczyć, że wraz ze zmniejszeniem się ogólnych wskaźników do budżetu zmniejszają się nasze możliwości kredytowe. Więc jeżeli zajdzie potrzeba sfinansowania jakiegoś dużego zadania to być może nie będzie takich możliwości. Im większy budżet tym większe możliwości kredytowe.

Starosta: prawdą jest, że doposażenie trwało z programów kuratoryjnych i ministerialnych, jednak uważam, że jeżeli nie wyrazilibyśmy woli przekazania Szkoły, to tych 400.000 zł na sprzęt by nie było. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty to zdolność kredytowa nie jest uzależniona jedynie od wielkości budżetu a od realnych możliwości spłaty kredytu. Na dzień dzisiejszy nie widzę większych zagrożeń dla pokrycia udziału własnego w planowanych inwestycjach. Ważniejsze jest to, aby nasze projekty uzyskały akceptację.

Radny Wojciech Kubrak: w przypadku budżetu o wysokości 20 mln zł deficyt może wynieść 10,5 mln, jeżeli jest to mniejszy budżet to ten deficyt jest proporcjonalnie mniejszy.

Starosta: to jest teoria oczywiście zapisana w ustawie o finansach publicznych, trzeba jednak pamiętać, że nikt nie udzieli kredytu podmiotowi, który nie ma zdolności kredytowej.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym zapytać radnego Kubraka, czy w poprzedniej kadencji powiat brał kredyty i jak na tym ewentualnie wyszedł?

Radny Wojciech Kubrak: kredytów długoterminowych powiat nie brał, ponieważ nie było takiej potrzeby. Były brane kredyty krótkoterminowe na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, które po zakończeniu ich realizacji miały być dofinansowane ze środków zewnętrznych, bowiem taka jest zasada realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków pomocowych.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok (kopia uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Z kolei głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu, który stwierdził: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania.
Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2008 rok został zamknięty niewielkim deficytem w wysokości 278.396 zł i pożądane jest utrzymanie działań zmierzających do osiągnięcia w latach następnych równowagi budżetowej, bowiem powiat nie będzie dysponował możliwościami finansowania deficytu
Oceniając całokształt budżetu na 2008 rok Komisja opiniuje go pozytywnie zwłaszcza dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2008 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Równocześnie jednak Komisja wnosi, aby Zarząd Powiatu prowadził systematyczny monitoring przebiegu wykonywania budżetu w trakcie 2008 roku i w przypadkach osiągnięcia „dochodów ponadplanowych – niedotacyjnych”, by w pierwszej kolejności powiększyć plan wydatków na ewentualne zwiększenie planowanej podwyżki dla pracowników. Należy konsekwentnie podwyższać wynagrodzenia pracowników, ponieważ są one na niskim poziomie (od 800 zł do 1.400 zł) i może taka sytuacja spowodować odpływ pracowników z Urzędu w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.
Ponadto bardzo ważną kwestią jest wygospodarowanie środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego przy realizacji projektów unijnych. Bez środków na pokrycie wymaganego udziału własnego, powiat nie będzie w stanie zrealizować żadnego projektu unijnego a nie mówiąc już o uzyskaniu kredytu (Opinia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/67/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: projekt uchwały jest konsekwencją pisemnego wniosku
Nr 3113/741/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie. Zmiany zawarte są w planie dochodów i wydatków na 2007 rok z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 854, rozdział 85410. Zainicjowano je twierdząc, że będą pobrane wyższe od planowanych dochody w kwocie 18.850 zł z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie Szkoły, a równocześnie uzyska się niższe od planowanych dochody w § 0750 i § 0920 o kwotę 6.000 zł. Z powyższego wynika, że zrealizuje się wyższe dochody na kwotę 12.850 zł. Jednocześnie Dyrektor zaproponował wykorzystać te dochody (wydatkować) we wskazanych kwotach i paragrafach jak w załączniku Nr 1 na zakup węgla i środków do utrzymania czystości, artykułów spożywczych oraz na opłacenie zobowiązania za energię elektryczną.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2007 została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/68/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.8 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału OKZ: zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego i wysokość tego dodatku nie zmieniają się w stosunku do roku ubiegłego. Odchodzi szkoła w Marianowie od 1 stycznia, w której to nauczyciele w zdecydowanej większości korzystali z tego dodatku. W tej chwili w ZSOiZ w Jedwabnem z tych dodatków będzie korzystało zaledwie 3 osoby. Dodatek ten jest obok dodatku wiejskiego dodatkiem obligatoryjnym i socjalnym.
Projekt uchwały został przesłany nauczycielskim związkom zawodowym, które odpowiedziały, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/69/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.9 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału OKZ: jeśli chodzi o zmiany zasadnicze co do wysokości i zasad warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym, to takich zmian nie ma.
W stosunku do roku ubiegłego te regulaminy nie ulegają zmianie. Jedynie tylko, zgodnie z tym co mieliście Państwo zawarte w uzasadnieniu, zmiana dotyczy tego, że w przypadku dodatku motywacyjnego zmodyfikowany został termin przyznawania dodatku motywacyjnego w miejsce zapisu do 28 lutego, wprowadza się do 29 lutego.
Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny jest to sformułowane analogicznie do roku 2007.
Jeśli chodzi o dodatek za warunki pracy, w podrozdziale I „Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach”, ze względu na przekazanie doprowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie wraz w skład ze szkołami rolniczymi, wykreśla się słowa „szkół rolniczych, i z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej i mechanizacji” a przyjmuje się brzmienie: „Nauczycielowi praktycznej nauki zawodu za każdą godzinę zajęć praktycznych w terenie w wysokości do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego”. Tutaj otwieramy drogę, bo być może w nowym roku będą zatrudnieni nauczyciele nie posiadający wykształcenia rolniczego, ponieważ chcemy uruchomić od następnego roku szkolnego w Jedwabnem nowe szkoły i być może wtedy tam będzie występowała nauka praktyczna w terenie i dodatek z tego tytułu będzie przysługiwał nauczycielom.
Dodatek za wysługę lat nie ulega zmianie.
Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, godziny doraźnych zastępstw również nie uległy zmianie.
Projekt uchwały został przesłany nauczycielskim związkom zawodowym, które odpowiedziały, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/70/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury

Jarosław Cholewicki poinformował, że są dwa główne argumenty przemawiające za koniecznością zmiany statutu jednostki. Należy wprowadzić pewne uszczegółowienie, aby działania gospodarcze były wpisane do tego dokumentu. Przede wszystkim chodzi o wynajmowanie pomieszczeń. Ważnym punktem jest również zapis określający teren naszej działalności. Generalnie statut nie był zmieniany od wielu lat – około 15-tu i obowiązkowo powinniśmy go dostosować do nowych uwarunkowań prawnych.

Radny Krzysztof Chrostowski: poprosił o uszczegółowienie proponowanych zmian do statutu.

Jarosław Cholewicki poinformował, że jeżeli chodzi np. o działania gospodarcze instytucji są wpisane na takiej zasadzie, że wpływy z nich mogą być przeznaczone tylko na działalność statutową. Po drugie proponowane jest rozszerzenie pewnych działań, które w przyszłości mogą skutkować możliwość pozyskania środków zewnętrznych w ramach pisanych projektów. Dotychczas część naszych wniosków była odrzucana z przyczyn formalnych, bowiem w statucie nie mieliśmy umieszczonych zadań tj. m.in. szkolenia, integracja osób niepełnosprawnych, profilaktyka osób mających problemy alkoholowe.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy ten statut był narzucony przez jakieś organy wyższego rzędu, kto go opracowywał?

Jarosław Cholewicki: ja go opracowywałem, statut jest zgodny z wytycznymi obowiązujących nas ustaw, również posiada on pozytywną opinię radcy prawnego.

Starosta: aby móc aplikować o jakieś środki, należy mieć wpisaną daną działalność w statucie i temu głownie służą proponowane zmiany w statucie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań od noszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/71/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu.

Ad.11 Wiesław Jemielity objaśniając Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 poinformował, iż podjęta została próba opracowania kolejnego dokumentu strategicznego. Powiat Łomżyński posiada już kilka takich dokumentów np. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do Roku 2015”, „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, zawierający również zagadnienia i plan realizacji zadań do 2013 r.”, „Plan szczegółowy do strategii równoważnego rozwoju powiatu”. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015 jest tożsamy z tymi dokumentami. Ma on na celu uporządkowanie, ujednolicenie, stworzenie jednego dokumentu zawierającego zadania inwestycyjne w okresie lat 2007 – 2015”.
Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Łomży i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu uczestniczyły w opracowaniu tego planu, ale gro prac – część analityczna, prognostyczna, zestawienia i część porównawcza została wykonana przez Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu.
Oprócz wstępu, wieloletni plan inwestycyjny zawiera również określenie celu opracowania, założenia prognostyczne (określenie wskaźników makroekonomicznych, odnoszące się do inflacji do produktu krajowego brutto. Dane pochodzą z narodowego planu rozwoju).
Dużą częścią jest rozdział dotyczący obecnej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu, obejmujący wszystkie gałęzie gospodarki. Kolejnym rozdziałem jest gospodarka finansowa. Tutaj szczegółowo odnieśliśmy się do dochodów powiatu za ostatnie 3 lata, do wydatków, jak również zostały zrobione zestawienia dotyczące wolnych środków. Ostatnią główną częścią planu jest plan rzeczowo – finansowy, obejmujący zadania inwestycyjne, jak również mniej inwestycyjne, które powinny się znaleźć.
W dochodach na lata 2004 – 2007 występuje tendencja zniżkowa. Z tego zestawienia wynika, że największe dochody były w roku 2004, natomiast do 2007 mamy cały czas spadek. Można to bardzo łatwo uzasadnić: w latach 2004 był wzrost dochodów do budżetu powiatu, ze względu na środki przedakcesyjne, wynikające z programu SAPARD a od roku 2005 mamy dochody z integrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego czyli jedna droga zrealizowana na terenie powiatu łomżyńskiego, gmina Zbójna. Dochody w następnych latach kształtują się niżej ze względu na zmniejszone dochody własne powiatu, wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury, określające pobieranie opłaty za tzw. kartę pojazdu z 500 zł do 75 złotych.”
Wolne środki w powiecie kształtują się wg takiego wzoru: liczymy dochody ogólne powiatu minus wydatki na inwestycje i wydatki bieżące. Wg analizy w latach 200 –2007 wolne środki kształtują się na wysoki 600 –730 tysięcy złotych.”
Najważniejsza część wieloletniego planu inwestycyjnego to część tabelaryczna, dotycząca wydatków projektów inwestycyjnych na lata 2007 - 2015.
W przypadku inwestycji drogowych zaplanowane jest 29 zadań, w tym zdecydowana większość to modernizacja i przebudowa dróg powiatowych. Są również 2 inwestycje dotyczące przebudowy mostów. Po zliczeniu tych odcinków drogowych planowana jest modernizacja dróg powiatowych o łącznej długości ponad 97 km, natomiast wartość tych inwestycji oszacowana została na ok. 56 mln 645 tysięcy złotych, z tego środki pozabudżetowe przewidywane są na kwotę ponad 20 mln 105 tysięcy złotych. Te środki pozabudżetowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego oraz dodatkowo planowana jest rezerwa budżetowa Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o drogi dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury oraz pozyskanie środków z rezerwy klęskowej. Pozostałe inwestycje objęte są programami zewnętrznymi. Będą realizowane w ramach środków własnych przy współpracy z gminami.
Kolejna grupa zadań to: obiekty zabytkowe, modernizacja Muzeum Przyrody w Drozdowie (budynku i otoczenia muzeum). Kwota inwestycji będzie wynosiła ok. 8 mln, z czego część środków będzie pozyskiwana z Unii Europejskiej.
Przygotowaliśmy również plan odnowy miejscowości, ponieważ potrzebny jest on do programu rozwoju obszarów wiejskich. Ten plan będzie obejmował również inwestycje dotyczące gminy i innych jednostek np. parafii na terenie Drozdowa.
Kolejną inwestycją jest modernizacja PUP w Łomży. Wskazane są zadania związane z przebudową i modernizacją budynku oraz wskazane są tylko środki budżetowe własne, ponieważ takiego budynku ciężko jest ulokować w jakiś programach europejskich.
Następna grupa to modernizacja zakładów wchodzących w skład Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarskie, gabinety rodzinne) na terenach gmin powiatu. Są to remonty przewidziane ze środków budżetowych ZPOZ. Ostatnia grupa zadań to grupa z zakresu ochrony środowiska. Wypisaliśmy tutaj takie zadania jak: usunięcie wyrobów zawierających azbest – eternit dachowych z budynków należących do osób fizycznych. Wpisaliśmy to jako zadanie własne.
Reasumując można przyjąć stwierdzenie, że pieniądze leżą na ulicach, może do końca tak nie jest, ale ten Plan ma w dużym stopniu ułatwić nam pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Radny Wojciech Kubrak zwrócił uwagę, że w niniejszym dokumencie jest stosowane w pewnych miejscach stare – nieaktualne nazewnictwo placówek zajmujących się podstawową opieką zdrowotną, aktualne nazewnictwo powinno zawierać określenie zespół gabinetów lekarza rodzinnego.

Wiesław Jemielity: oczywiście uwzględnimy te drobne uchybienia.

Radny Jan Kuczyński: chciałbym podkreślić, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego szczegółowo przeanalizowaliśmy ten Plan i Komisja uznała, że jest on opracowany w sposób prawidłowy i zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Wobec braku innych pytań lub uwag Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego analizowały niniejszy dokument i nie wnosząc uwag wydały pozytywne opinie, przy czym merytoryczną komisją do wydania opinii jest Komisja Rozwoju Gospodarczego. Mając na uwadze powyższe poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego tej Komisji.

Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/72/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z realizacji ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006-2015” (sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Zgromadzeni nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w punkcie 4-tym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji bądź zapytań.

Ad.14 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Łomżyńskiego wobec planów likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Łomży zajętego podczas XII sesji w dniu 28 listopada br. (kopia pisma stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Z kolei głos zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który poprosił dyrektorów jednostek organizacyjnych o przygotowanie się do sporządzenia informacji i sprawozdań z rozdysponowania środków zakładowych funduszy socjalnych.

Przewodniczący Rady: skoro ten temat systematycznie powraca chciałbym zaznaczyć, że odpis na emeryta i rencistę jest to rocznie około 100 zł, natomiast na pracownika czynnego jest to ponad 700 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej informacji.

Starosta – Krzysztof Kozicki podziękował wszystkim radnym za merytoryczną i wnikliwą analizę projektu budżetu na 2008 rok oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na posiedzeniach poszczególnych komisji i jednogłośne uchwalenie tych dokumentów na aktualnej sesji.

Ponadto przypomniał zebranym, że o godzinie 1300 na korytarzu przed salą konferencyjną odbędzie się uroczysta Wigilia.

W wolnych wnioskach nie zgłoszono innych zagadnień.

Ad.15 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIII-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski