BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XII/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12.10, natomiast zakończenie obrad miało miejsce o godzinie 15.40. Sesja została rozpoczęta z ponad dwugodzinnym opóźnieniem ze względu na konferencję prasową zwołaną w związku z planowaną likwidacją Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Następnie głos zabrał radny Wojciech Kubrak, który stwierdził, że konferencja prasowa zwołana w związku z planowaną likwidacją oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zajęła ponad dwie godziny i ze strony Rady Powiatu nie zakończyła się żadnymi wnioskami. W jego ocenie takie działanie może służyć w zasadzie jedynie próbie zyskania popularności przez osoby, które zwołały tą konferencję. Ponadto zaznaczył, że uważa, iż radni powiatu nie są po raz pierwszy zaskakiwani przed sesją nowymi problemami, o których nikt nie wspominał w przesłanym projekcie porządku obrad.

Do tej wypowiedzi odniósł się Starosta Łomżyński podczas omawiania pracy Zarządu Powiatu między sesjami.


Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że zachodzi potrzeba wprowadzenia pewnych zmian do proponowanego porządku obrad. W nawiązaniu do powyższego poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki stwierdził, że Muzeum Przyrody w Drozdowie zamierza zrealizować pierwszy etap inwestycji z zakresie utworzenia bazy edukacyjnej, polegający na sfinansowaniu zakupu i zainstalowania akwariów w pomieszczeniach piwnicznych siedziby Muzeum, które dotychczas nie były w pełni zagospodarowane. W związku z tym zostały przygotowane dwa projekty uchwał Rady Powiatu pozwalające spiąć finansowanie pierwszego etapu niniejszego zadania.
Mając powyższe na uwadze zaproponował wprowadzenie wspomnianych tematów po punkcie siódmym pierwotnego porządku obrad.

Powyższa zmiana w zarządzonym głosowaniu została jednogłośnie przyjęta.

Przewodniczący Rady: pragnę dodatkowo zaproponować, aby przenieść temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia ,,Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu przed sprawozdania i informacje – tak, aby wszystkie uchwały były analizowane w jednym ciągu.

Powyższa zmiana w zarządzonym głosowaniu została jednogłośnie przyjęta.

Z kolei radny Jarosław Kulesza: w nawiązaniu do zwołanej przed sesją konferencji prasowej proponuję wprowadzenie tematu obejmującego zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w związku z planowaną likwidacją Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży (po punkcie 13-tym).

Powyższa zmiana w zarządzonym głosowaniu została przyjęta 12-ma głosami za i 5-ma głosami wstrzymującymi się.

Z kolei Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne dalsze zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny (obejmujący ww. propozycje) został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika
i sekretarza powiatu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia ,,Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
14. Zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Łomżyńskiego wobec planów likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Łomży.
15. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2006/2007.
16. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nt. wpływu infrastruktury drogowej na stan bezpieczeństwa na drogach powiatu łomżyńskiego.
17. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego na terenie powiatu łomżyńskiego.
18. Informacja Nadleśnictwa Łomża nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu.
19. Informacja Nadleśnictwa Nowogród nt. nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie powiatu.
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Staroście Łomżyńskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.
21. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując przyjęty porządek przypomniał, że protokół z XI-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XI-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski złożył Przewodniczącemu Rady pisemną interpelację dotyczącą funkcjonowania Gminne Ośrodka Zdrowia w Piątnicy (interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie udzielona w ciągu 14 dni przez Dyrektora ZPOZ w Łomży.
Następnie związku z brakiem dalszych interpelacji lub zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: na wstępie chciałbym się odnieść do sugestii radnego Wojciech Kubraka, że w zasadzie co sesja jest jakiś bałagan przy porządku obrad. Nie wydaje mi się, aby tak było. Uważam, że sesje były dotychczas bardzo merytoryczne i w odpowiednim porządku. Jednak każdy z Państwa w tej kwestii może mieć inne zdanie.

Przedstawiając informację o pracy Zarządu między sesjami pragnę poinformować, że od XI zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 17 października 2007 roku, odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 29 października 2007 roku Zarząd podjął 4 uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcia prawa trwałego zarządu,
2) w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3) w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok,
4) w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2007 roku.
Podjęta została decyzja w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości z zasobu powiatu.
W trakcie posiedzenia Zarząd przyjął 2 projekty porozumień z gminami:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo,
2) w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1949B (23390) na odc. Szczepankowo-Czaplice o długości około 2,350 km.
Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz projektu porozumienia w tej sprawie, jak również pismo Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich dotyczące włączenia się w akcję pomocy Powiatowi Kwidzyńskiemu w związku z pożarem budynku Starostwa Powiatowego. W trakcie posiedzenia Zarząd Powiatu zaopiniował „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010” oraz „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”.
W dniu 15 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd przyjął projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Wizna. Rozpatrzył wniosek Zarządu Powiatu w Białymstoku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej. Podjął dwie decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu oraz rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji o dodatkowe środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej. Na tym posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok oraz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok. Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok i uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Komendy Miejskiej Policji w Łomży majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego (dwóch zestawów komputerowych). Zatwierdził podział środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w sezonie letnim 2007 roku. Zarząd Powiatu przyjął dwa projekty uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego,
2. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu.
Rozpatrzył wniosek Komendy Miejskiej Policji o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu powiatu na 2008 rok na pomoc dla KMP na doposażenie posterunków Policji i wniosek Wójta Gminy Śniadowo o przekazanie w zarząd dróg powiatowych w Gminie Śniadowo. Zapoznał się z porządkiem obrad XII Sesji Rady Powiatu.
Podczas trzeciego posiedzenia - w dniu 21 listopada br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie dodatkowych środków finansowych. Przyjął dwa projekt uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok,
2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo,
oraz poprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Projekty uchwał otrzymaliście Państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą Sesję.
Następnie Zarząd przyjął projekt porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo. W czasie posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Powiatu w Białymstoku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej. Podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok. Rozpatrzył pismo Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w sprawie zezwolenia na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży oraz sprawozdanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2007 roku oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2007 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2007 roku Dyrektorowi ZPOZ. Na zakończenie posiedzenia Zarząd zapoznał się z podziękowaniem powiatu kwidzyńskiego za zadeklarowaną pomoc finansową w związku z pożarem budynku Starostwa Powiatowego.
W dniu dzisiejszym przed Sesją odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu, na którym przyjęte zostały dwa projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok, które zostały doręczone Państwu radnym bezpośrednio przed Sesją.
Ponadto pragnę poinformować Państwa o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem. Między innymi były to: Łomżyńskie Obchody Dnia Walki z Cukrzycą; spotkanie z honorowymi dawcami krwi PCK; w dniu 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości pierwszym posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Kapitał Ludzki – jest to ważne ciało powołane przez Marszałka Województwa, jestem tam wydelegowany z ramienia Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. Dodam, że w ramach programu Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 jest przeznaczone 260 mln euro. Będziemy starali się do tego programu aplikować. Poza tym w dniu 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie, pragnę podziękować wszystkim radnym i naczelnikom, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach. Z kolei w dniu 12 listopada uczestniczyłem w uroczystościach rocznicowych PSP.
Na zakończenie chciałbym zapoznać Państwa z krótkim podsumowaniem dotyczącym realizacji najważniejszych zadań w Powiecie Łomżyńskim w 2007 roku.

Radny Wojciech Kubrak: po raz kolejny jesteśmy zaskakiwani jakimś dodatkowym tematem, powinniśmy wcześniej otrzymać zawiadomienie, że taki temat będzie omawiany.

Przewodniczący Rady: to nie jest odrębna informacja, ona mieści się w ramach informacji Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

Starosta – Krzysztof Kozicki: W zakresie promocji i rozwoju powiatu realizowane były zadania dotyczące: współpracy zagranicznej (wymiana młodzieży, samorządów, sportowa), pozyskania środków krajowych na wymianę młodzieży i samorządów, powołania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Funduszy Strukturalnych, udziału w szkoleniach i konsultacjach, wpisanie 2 strategicznych dla rozwoju regionu i kraju odcinków drogowych do indykatywnych planów RPO WP 2007-2013 I PO RPW 2007-2013. Do zadań w tym kierunku zaliczamy również opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015. Powiat Łomżyński przystąpił do Lokalnej Organizacji Turystycznej, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz do Stowarzyszenia Euroregionu Niemen.
W zakresie spraw społecznych Powiat Łomżyński realizował zadania, które obejmowały opracowanie „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2013”, wsparcie finansowego ze środków PERON 433 osób niepełnosprawnych (turnusy, likwidacja barier, zakup sprzętu itp.) w tym także: wsparcie finansowe działań Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie. Powiat podjął się także inicjatywy utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Komnatach. Pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa środki na pomoc rodzinom zastępczych i pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek, w tym: objęcie pomocą 70 dzieci w rodzinach zastępczych, wsparcie finansowe 22 pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki oraz sfinansowanie pobytu 26 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wychowanek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej otrzymał od Powiatu Łomżyńskiego mieszkanie w miejscowości Marianowo.
Jeśli chodzi o drogi, wyremontowano ogółem 8948,0 mb na 11 odcinkach dróg powiatowych na terenie gmin: Przytuły, Jedwabne, Łomża, Piątnica, Wiza i Śniadowo, w tym o nawierzchni: brukowej – 2400,0 mb; żwirowej 3348,0 mb oraz gruntowej 3200,0 mb. Zlecono także przebudowę 1909,33 mb na 3 odcinkach dróg powiatowych na obszarze gmin Wizna i Śniadowo. Wybudowano prób zwalniający płytowy na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Śniadowie. Przygotowano również w porozumieniu z gminami: Piątnica, Nowogród, Łomża i miastem Łomża dokumentację niezbędną do złożenia 4 wniosków do RPO WP 2007-2013 współfinansowanych ze środków EFRR.
W zakresie rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Łomży kontynuuje 2 projekty współfinansowane ze środków EFS, w tym: „Światełko w tunelu”, „Moja szansa” a także bierze udział w projekcie „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”. Realizuje również 10 projektów regionalnych i lokalnych na łączną kwotę 2.819.210 złotych. Udzielił on 145 dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 1.740.000 złotych. 1.368 osób skorzystało z różnych form aktywnego przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia, w tym: staży, pracy interwencyjnych, szkoleń, itp. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 109 refundacji części kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych na kwotę 1.308.000 zł. Złożył wniosek p.t. ”Kobieta przedsiębiorcza” do SPO RZL, Działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.
W kwestii dotyczącej środowiska, opracowano sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami w latach 2004-2006, uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową, opracowano „Program usuwania azbestu z terenu powiatu łomżyńskiego na lata 2007-2032”, „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Powołano 12 osobowy Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Doposażono magazyn przeciwpowodziowy udostępniany w razie potrzeby gminom i służbom ratowniczym oraz zorganizowano wraz z gminami, szkołami, nadleśnictwami oraz ŁPKDN akcję „Sprzątania świata”.
Przygotowano również niezbędną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Kierzkowej.
W zakresie edukacji, kultury i sportu Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży pozyskały środki na działania edukacyjne i kulturalne. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło Zespół Szkół w Marianowie. Pozostałe zadania realizowane w zakresie edukacji, kultury i sportu to: Realizacja najważniejszych w powiecie imprez kulturalnych oraz pozyskanie na nie środków finansowych, zorganizowanie 54 imprez sportowych dla szkół powiatu łomżyńskiego, pozyskanie 7 833 zł na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych w ramach konkursu „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”. Został również uruchomiony punkt konsultacyjny, którego obsługę zapewniają psycholodzy i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży, która weszła do Programu płynności mowy.
Do najważniejszych inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Łomży można zaliczyć: inwestycje drogowe, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzania zewnętrznych i zawodowych egzaminów w Zespole Szkół w Marianowie, częściowa modernizacja bazy szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Marianowie,
zakup pomocy dydaktycznych, nowej generacji dla Zespołu Szkół w Marianowie, pozyskanie środków na wybudowanie hali do przechowywania sprzętu i narzędzi rolniczych dla Zespołu Szkół w Marianowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach.
Pozostałe inwestycje to: poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji zadań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych – Muzeum Przyrody w Drozdowie, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt, remont budynku GLR w Przytułach, remont budynku ZGLR w Piątnicy, remont budynku ZGLR w Jedwabnem, remont pomieszczeń w GLR w Drozdowie, budowa oczyszczalni ścieków w ZGLR w Miastkowie i GLR w Szczepankowie, remont pokryć dachowych w GRL w Drozdowie, Przytułach oraz ZGRL w Nowogrodzie i Śniadowie.
Na rozwój i promocję powiatu pozyskano 31.480,00 zł, na sprawy społeczne: 1.058.011,00 zł; Środki na drogi (uzyskane w wyniku porozumień z gminami) wynosiły 419.796,60. Na rynek pracy pozyskano 4.304.032,90 zł natomiast na środowisko 2.000,00 zł. Na kulturę, edukację i sport - 490.833,00. na inwestycje 1.416.952,00. ogółem pozyskano 7.723.105,50 środków.

Radny Lech Szabłowski: uważam, że lepiej by to wyglądało i brzmiało jakby informacja nt. realizacji najważniejszych zadań w Powiecie Łomżyńskim w 2007 roku była przedstawiona w lepszej atmosferze, po zaplanowaniu i przedstawieniu radnym tych danych na piśmie.

Starosta – Krzysztof Kozicki: zawsze staram się przedstawiać Państwu radnym jak najwięcej informacji na piśmie, z pewnością odczuwacie to między innymi na poszczególnych komisjach branżowych. Dziś powstały pewne zmiany dotyczące rozpoczęcia sesji, jednak o propozycji zwołania konferencji prasowej przed dzisiejszą sesją dowiedzieliśmy się wczoraj, i stąd nie dało się Państwa wcześniej uprzedzić. Natomiast przedstawiając krótkie podsumowanie dotyczące realizacji najważniejszych zadań w Powiecie Łomżyńskim w 2007 roku chciałam Państwa zapoznać z działaniami i zadaniami, które mimo wielu trudności udało się nam wykonać.

Radny Jan Kuczyński: osobiście jestem bardzo zadowolony z przedstawionej informacji, która napawa nas pewnym optymizmem, chciałabym podziękować za zrealizowanie tylu zadań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków, modliliśmy o tym na początku kadencji i Zarząd Powiatu wywiązuje się z przedstawionych wtedy deklaracji.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok zakładane jest zmniejszenie rezerwy „ogólnej” w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - „Rezerwy” o kwotę 2.000 złotych i zwiększenie wydatków o 2.000 złotych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75078” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. Środki te mają być przeznaczone dla Powiatu Kwidzyńskiego dla wsparcia likwidacji szkód powstałych wskutek pożaru budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Jak Państwo zapewne słyszeliście w mediach , że 23 września br. wybuchł pożar w urzędzie Powiatu Kwidzyńskiego, w skutek którego straty oszacowane zostały na kilka milionów. Powiat Kwidzyński zwrócił się do samorządów o pomoc za pośrednictwem ZPP . Zarząd Powiatu na posiedzeniu zaproponował symboliczną pomoc w kwocie 2.000 zł, która zostanie przekazana po uzyskaniu akceptacji Wysokiej Rady projektu omawianej uchwały. Ponadto zostanie zawarta umowa, regulująca sposób przekazania i rozliczenia przyznanej pomocy.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/59/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Rady odczytał podziękowanie Powiatu Kwidzyńskiego za udzielone wsparcie.

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w następnym projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok zakłada się po stronie dochodowej budżetu powiatu łomżyńskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 467.441 zł, bowiem pismem Ministra Finansów z 26 października 2007 roku, poinformowano iż przyznano Powiatowi Łomżyńskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej wymienioną kwotę na uzupełnienie dochodów Powiatu. Także przewiduje zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 12 października 2007 roku. Wymienione we wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody pozyskiwane są z opłat za zajęcie pasa drogowego, z których uchwałą budżetową wyznaczono plan w wysokości 21.500 zł. Rzeczywiście do dnia 31 października 2007 roku uzyskano ich już na kwotę – 49.843,25 zł, a plan po zaprojektowanym zwiększeniu wynosić będzie - 48.500 zł. Poza tym zwiększa się w niniejszym projekcie plan dochodów o kwotę 11.200 zł, tytułem refundacji wynagrodzenia dwóch koordynatorów projektów SPORZL/1.2a/3/7/06 i SPORZL/1.3a/1/3/06, które są realizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zwrotu kosztów wynagrodzeń dokonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bezpośrednio na rachunek dochodów powiatu.
Natomiast po stronie wydatkowej budżetu powiatu łomżyńskiego zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę 27.000 zł na pokrycie części nakładów na nabycie maszyny drogowej – równiarki. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 33.163 zł na pokrywanie zobowiązań z tytułu zakupu tablic rejestracyjnych i innych kosztów związanych z pozyskiwaniem wpływów komunikacyjnych. Także zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie o kwotę 16.100 zł. Będzie ona w całości zabezpieczać finansowanie braków wskazanych przez Dyrektora Szkoły w piśmie z dnia 4 października 2007 roku na kwotę 105.950 zł. Bowiem pozostałość środków z rezerwy budżetowej „oświatowej” wynoszącą 89.850 zł Zarząd Powiatu wykorzystał na uzupełnienie planu wydatków we wskazanych rozdziałach i paragrafach. Pismo ostatecznie potwierdzające wysokość braków na kwotę 16.100 zł Dyrektor Szkoły przedłożył w dniu 19 listopada 2007 roku.
Z kolei Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wystąpił z wnioskiem o pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego zaworu regulującego przepływ czynnika cieplnego na węźle cieplnym centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej. Zgodnie z pismem z dnia 14 listopada 2007 roku koszt robót stanowi kwotę 11.200 zł. Zapisami w załączniku Nr 2 pkt 4 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 11.200 zł.
Proponowane zmiany doprowadzą do zrównoważenia naszego budżetu. Kwota z nadwyżek z lat ubiegłych, zabezpiecza na przyszły rok zadania związane z kierowaniem dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/60/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że w projekcie przedmiotowej uchwały przeznacza się środki w kwocie 6.864 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie częściowe udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowi pn. „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Planowany koszt stanowi kwotę 74.929 zł. Przypomniała przy tym, że przeznaczanie środków z rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne przynależy do kompetencji Rady.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/61/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.9 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa poinformował, że kolejny projekt uchwały również dotyczy częściowego pokrycia udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowi pn. „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Planowany koszt stanowi kwotę 74.929 zł natomiast z tego 59.825 sfinansowane zostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy tym wkład własny wynosi 15.104 zł z czego pozostałą kwotę 8.240 zł pokryje właśnie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/62/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo dotyczy przekazania na czas remontu odcinków o długości około 900 i 350 m. Jest to inicjatywa Wójta, który w zasadzie jest głównym płatnikiem inwestycji na naszej drodze. Ustawowo możliwa jest pomoc w tym zakresie zarówno gminie jak i powiatowi. Dotychczas ta pomoc była realizowana na zasadzie pomocy powiatowi łomżyńskiemu – na zadania związanie z remontem dróg powiatowych. Wyjaśniając dodał, że Wójt Gminy Śniadowo postanowił podjąć się działań związanych z nadzorem dotyczącym wyremontowania drogi powiatowej, ponieważ Gmina Śniadowo przekazuje na ten cel środki.
De facto takie rozwiązanie jest dla nas korzystne, bowiem część zadań, które dotychczas były po naszej stronie spadnie na Wójta.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo została podjęta 16 głosami za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/63/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.11 Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu wynika z tego, że Trybunał Konstytucyjny uchylił część zapisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Rada Powiatu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy powiadamia skarbnika powiatu oraz sekretarza powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. W związku z powyższym spełniając wymóg ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały.
Dodał przy tym, że niezłożenie w w/w terminie oświadczenia skutkuje pozbawieniem funkcji skarbnika lub sekretarza, które następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji stwierdza Rada Powiatu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu została podjęta 16 głosami za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/64/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.12 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego wynika z potrzeby dostosowania wysokości wartości jednego punktu w złotych, aby było możliwe ewentualne podniesienie wynagrodzeń pracowniczych.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej wyżej cytowanym rozporządzeniem w kwocie 800 zł.
Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego dostosowane do ich możliwości finansowych wartość jednego punktu w złotych dla: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4,00 zł; Zarządu Dróg Powiatowych – 5,50 zł; Powiatowego Urzędu Pracy – 4,50 zł; Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży – 5,00 zł; Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem – 4,50; Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – 5,00 zł; Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży – 6,50 zł.
W związku tym, że do pierwotnej uchwały w niniejszej sprawie były już trzy nowelizacje proponujemy, aby utraciła ona moc obowiązującą.
Przypominam, że w budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowana jest podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych wystąpili więc z wnioskami do Rady Powiatu o ustalenie najniższego wynagrodzenia i przyjęcia wartości jednego punktu.

Radny Jan Kuczyński: czy ten projekt uchwały ma wpływ na wysokość podwyżek dla pracowników?

Wiesław Jemielity: pośrednio tak, ponieważ wartość punktów w złotych dostosowują kierownicy jednostek do możliwości w swoich budżetach. Na podstawie są dokonywane przeliczenia.

Radny Lech Szabłowski: w nawiązaniu do pytania pana Kuczyńskiego chciałbym konkretnie zapytać, ile średnio zyska pracownik na ustaleniu takich wartości punktów w złotych?

Wiesław Jemielity: generalnie średnio na pracownika w przyszłym roku planowany jest wzrost wynagrodzeń o 6 % brutto, wraz z pochodnymi.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została podjęta 16 głosami za i 1 wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/65/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.13 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu. Objaśniając dodał: „Euroregion Niemen” został utworzony z inicjatywy Wojewody Suwalskiego w 1992 roku na podstawie porozumienia z Przewodniczącym Obwodu Kaliningradzkiego i z kolei z Wojewodą Grodzieńskim i następnie dołączyły się obwody litewskie, czyli w skład tego Stowarzyszenia wchodzą terytoria z 4 krajów. Inicjatorem w dalszej kolejności było 14 samorządów z terenu Suwalszczyzny. W tej chwili do Stowarzyszenia należy 44 samorządy i jedno stowarzyszenie. Generalnie 6 powiatów należy do stowarzyszenia.
Kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych ze Statutem Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, po czym stwierdził: budżet Stowarzyszenia wynoszący na rok bieżący to ponad 2.470.000 zł, z czego składki członkowskie to 183.000 zł. Pozostała kwota to środki pozyskane w ramach projektów miękkich realizowanych przez Stowarzyszenie.
W 2006 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektów w ramach PHARE. Ilość tych projektów to 279, na kwotę ponad 13 mln euro. Ponadto w ramach INTERREG-u realizowanych jest kilka projektów na kwotę ponad 1,1 mln zł. W okresie programowania 2004-2006 Euroregion Niemen zarządzał tzw. „mikroprojektami” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 z części uprawnionego obszaru obejmującego, m.in. podregion łomżyński. W latach 2007-2013 Euroregion Niemen również będzie zarządzał tego typu projektami w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, tj. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Stowarzyszenie zostało powołane do grup roboczych pracujących nad programami, które będą realizowane w okresie programowania 2007 – 2013.
Składka członkowska dla powiatów, do których kwalifikuje się powiat łomżyński wynosi 3.125 zł rocznie, niższą składkę płacą jedynie samorządy gminne o najniższej liczbie mieszkańców. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” związane jest z potrzebą wsparcia przez samorząd inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" obecnie zrzesza 42 członków, w tym 7 samorządów miejskich, 8 samorządów miejsko - wiejskich, 19 samorządów gminnych, 7 starostw powiatowych oraz samorząd województwa podlaskiego z części uprawnionego obszaru.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia samorząd może wstąpić do stowarzyszenia na zadach członka zwyczajnego, co zobowiązuje samorząd do opłaty składki członkowskiej w wysokości 3.125 zł rocznie. Jest to składka ustalona odgórnie dla powiatów ziemskich. Członkostwo w tym Stowarzyszeniu uprawnia Starostwo Powiatowe w Łomży oraz jednostki organizacyjne powiatu do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w programu. Ponadto uprawnia do uczestnictwa w darmowych szkoleniach i konferencjach, jak również daje możliwość rozwinięcia kontaktów międzynarodowych z Białorusią i Ukrainą.

Z kolei głos zabrał Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Stowarzyszenia "Euroregion Niemen", który zapoznał zebranych z prezentacją pt. „Wsparcie rozwoju lokalnego w programach współpracy transgranicznej w okresie 2007-2013”.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał radnych Krzysztof Chrostowski, który wyraził przekonanie, że uczestnictwo w ramach niniejszego Stowarzyszenia stworzy wiele nowych możliwości dla powiatu łomżyńskiego.

Radny Tomasz Wysocki poinformował, że jako pracownik jednej z uczelni wyższych z terenu miasta Łomża miał okazję współpracy ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" i był współautorem kilku projektów realizowanych w partnerstwie z tym Stowarzyszeniem. Przy czym jeden z tych projektów dotyczył prac badawczych nt. przyczyn wolnego rozwoju regionu łomżyńskiego, natomiast inny projekt obejmował stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Podsumowując zaznaczył, że jest bardzo zadowolony z dotychczasowych kontaktów i współpracy ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen".

Cezary Cieślukowski podziękował za ciepłe słowa od przedmówców. Poza tym dodał, że współpraca transgraniczna polega przede wszystkim na tym, aby znaleźć partnera przygranicznego, który ma podobne cele i podobnie postrzega rozwiązywanie danych problemów. Taka współpraca daje prócz bezpośrednich zysków – w postaci realizacji kosztownych projektów również możliwość wymiany korzystnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Dodał przy tym, że także wiąże duże nadzieje związane ze współpracą ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen".

Starosta: również rekomenduję podjęcie przedmiotowej uchwały, jestem przekonany, że pojawią się przed nami nowe źródła do pozyskiwania środków celem realizacji bardzo istotnych przedsięwzięć. Proszę o parcie przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu została podjęta 16 głosami za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/66/07 z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
(do protokołu publikowanego w BIP dołączony jest załącznik elektroniczny – prezentacja multimedialna dotycząca niniejszego zagadnienia)

Ad.14 Przewodniczący Rady przypomniał, że kolejnym punktem porządku obrad jest zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Łomżyńskiego wobec planów likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Łomży. W nawiązaniu do powyższego poprosił o zgłaszanie radnych do prac w grupie, która opracuje treść niniejszego stanowiska. Ponadto dodał, że we wspomnianej grupie będzie uczestniczyć główny specjalista ds. zdrowia – Pani Renata Wierzba oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia – Pani Anna Archacka.

Radni zgłosili kandydaturę radnego Jarosław Kuleszy, radnego Lecha Szabłowskiego i radnego Andrzeja Piotrowskiego.

W/w radni wyrazili zgodę na pracę w grupie mającej opracować treść stanowiska w sprawie planów likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Łomży.

Następnie została ogłoszona dwudziestominutowa przerwa, w czasie której opracowano projekt stanowiska o następującej treści:
„Rada Powiatu Łomżyńskiego wyraża sprzeciw wobec zamiaru likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Oddział zakaźny jest integralną częścią łomżyńskiego szpitala i jedyną w okolicy placówką tego typu zapewniającą opiekę mieszkańcom Łomży i ziemi łomżyńskiej. Jest też miejscem pracy dla wielu osób.
Wizja leczenia w odległym Białymstoku rodzi wiele obaw dotyczących dostępności do świadczeń. Bliskość obecnego oddziału zakaźnego umożliwia współpracę z rodzinami pacjentów, co niewątpliwie ma wpływ na pozytywny przebieg całego procesu leczenia. Leczenie w białostockim ośrodku wpłynie na ograniczenie tych kontaktów i dodatkowo obciąży budżety rodzin.
W trosce o interes naszych lokalnych wspólnot , rozumiejąc trudną sytuację finansową placówki, Rada Powiatu Łomżyńskiego wyraża nadzieję na racjonalne rozwiązanie problemu bez konieczności likwidacji tego oddziału”. Otrzymują: Poseł RP Lech Antoni Kołakowski; Marszałek Województwa Podlaskiego; Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego; Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego; Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Łomżyńskiego; Media: Gazeta Współczesna; Kontakty; Radio Nadzieja; Radio ESKA; Radio Białystok.

Radny Henryk Krajewski: może lepiej użyć zamiast określenia „w okolicy” określenie „powiat łomżyński, grajewski, kolneński itd.”?

Radny Wojciech Kubrak: nie popieram tego pomysłu, ponieważ wskazywałoby to, że jest rejonizacja usług medycznych, a taka forma nie występuję.

Radny Krzysztof Chrostowski: uważam, że powinniśmy przed podjęciem tego stanowiska zwołać posiedzenie właściwej komisji z udziałem przedstawicieli zainteresowanych stron i dopiero po tym Rada Powiatu mogłaby zająć oficjalne stanowisko. Musimy także czuć się odpowiedzialni za finanse lokalnej służby zdrowia.

Radny Henryk Krajewski: nasze stanowisko nie jest wiążące dla samorządu województwa, wyrażamy w nim jedynie troskę o pacjentów i pracowników służby zdrowia.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: przy takim stanowisku, Zarząd Województwa zwróci się do nas o współprowadzenie Szpitala Wojewódzkiego.

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę na to, że pewne zmiany restrukturyzacyjne są niezbędne, natomiast dyrektor Szpitala na konferencji zaznaczył, iż cały personel medyczny oddziału zakaźnego znajdzie zatrudnienie w Szpitalu.

Radny Tomasz Wysocki wyraził poparcie odczytanego stanowiska. Zaznaczył przy tym, że istotne jest zamanifestowanie odczucia społecznego w odniesieniu do omawianego problemu.

Wobec braku chętnych do dalszej dyski zarządzono głosowanie, w wyniku którego powyżej odczytane stanowisko zostało przyjęte 10 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się, 4 radnych nie brało udziału w głosowaniu (Stanowisko Rady Powiatu Łomżyńskiego wobec planów likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Zakaźnego w Łomży z dnia 28 listopada 2007 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.15 Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży zapoznała zgromadzonych z najistotniejszymi elementami sprawozdania z pracy Poradni w roku szkolnym 2006/2007 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.16 Mirosław Rozumek – Komendant Miejski Policji w Łomży omówił informację nt. wpływu infrastruktury drogowej na stan bezpieczeństwa na drogach powiatu łomżyńskiego (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę na to, że bardzo duży wpływ na ilość wypadków ma zły stan dróg w naszym regionie. Ponadto zwrócił się z prośbą o stosownie mniej dolegliwych sankcji wobec kierowców lokalnych, którzy popełniają drobne wykroczenia w ruchu drogowym, np. przejeżdżają przez Łomżę mimo zakazu ruchu pojazdów ciężki w godzinach nocnych.

Mirosław Rozumek stwierdził, że policjanci wobec lokalnych kierowców raczej nie stosują dolegliwych restrykcji, bowiem rozumieją np. to, że do miejsca przeznaczenia – zamieszkania mają pokonanie krótkiego odcinka – w takich przypadkach na początek stosowane są między innymi jedynie pouczenia.

Radny Lech Szabłowski: każdy z poprzednich Komendantów zapewniał, że jego działania przyniosą odpowiednią poprawę sytuacji pod względem bezpieczeństwa i także często chwalili się swoimi dokonaniami, i dobrze, że tak czynili. Jednak jak konkretnie zamierza Pan poprawić sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi w nocy?

Mirosław Rozumek: byłem zaskoczony, że nie ma odpowiedniej liczby patroli nocnych, wobec czego postanowiłem zwiększyć tą liczbę, i to nie szukając gdzieś zwiększenia etatów, czy poprzez przesunięcia. Wystąpiłem do Prezydenta o dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń dla policjantów pracujących poza wymiarem godzin. Otrzymałem 200.000 zł na ten cel. Wtedy np. policjant na urlopie będzie przychodził do mnie po dodatkową pracę i nie będzie szukał jej gdzieś indziej. Pracując na bazie własnej kadry będą inne efekty, co mi z tego jak policjant np. na ochronę meczu przyjedzie z innego miasta czy powiatu, jeżeli on nawet nie wie gdzie tego stadionu ma szukać. Lokalny policjant zna swoich chuliganów i wie jak szybko i skutecznie zadziałać. Odczujecie niebawem Państwo zmiany w działalności lokalnej Policji.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać kto pełni obecnie funkcję kierownika posterunku policji w Jedwabnem i Nowogrodzie?
Poza tym chciałbym zapytać w jaki sposób Pan zamierza poprawić stan bezpieczeństwa – ale na terenie powiatu – w naszych gminach?

Mirosław Rozumek: funkcję kierownika posterunku policji w Jedwabnem pełni Pan Sienicki, natomiast w tej chwili nie podam nazwiska kierownika posterunku policji w Nowogrodzie.
W dniu wczorajszym zatrudniłem 6-ciu nowych funkcjonariuszy, wszyscy oni zostali przydzieleni w teren. Ma jeszcze 9 wakatów. Byłem już w każdej gminie, u każdego wójta i burmistrza z terenu powiatu łomżyńskiego. Mamy zamiar stworzyć grupy mobilne, które będą określone zagrożenia likwidować bez uprzedzania kierowników posterunków, będą działać z zaskoczenia.

Radny Wojciech Kubrak: na trasie Jedwabne – Piątnica stoi znak ograniczający nośność, w wyniku różnych ograniczeń transport ciężki odbywa się coraz częściej bocznymi drogami, które nie są do tego przystosowane. Co Państwo zamierzacie zrobić z tym problemem?

Mirosław Rozumek: policjanci nie mają uprawnień do sprawdzania wagi pojazdów, w tym przedmiocie zamierzamy współpracować z inspekcją transportu drogowego.

Radny Jan Kuczyński: chciałbym jeszcze raz zaapelować o to, aby nie stosować dotkliwych restrykcji wobec lokalnych kierowców transportu ciężkiego.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: chciałbym czy wójt powinien zwrócić się do Komendanta Policji jeżeli uważa, że stosowne byłoby wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu?

Mirosław Rozumek: w takim przypadku wójt powinien zwrócić się do mnie o opinię.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy są odpowiednie oznaczenia informujące o tym, iż w mieście Łomża obowiązują ograniczenia w nocnym ruchu drogowym?

Mirosław Rozumek: zapewniam, że już na granicy województwa są znaki informujące o tym.

Radna Barbara Zalewska: w Nowogrodzie jest bardzo różnie ze ściganiem przestępców, wiele postępowań zostało umorzonych bez podjęcia odpowiednich działań wyjaśniających.

Mirosław Rozumek: w tej sprawie zapraszam do siedziby Policji w Łomży i będziemy mogli wtedy szczegółowo wyjaśnić te problemy.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia (do protokołu publikowanego w BIP dołączony jest załącznik elektroniczny – prezentacja multimedialna dotycząca niniejszego zagadnienia).

Ad.17 Ireneusz Denysiuk – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży omówił informację nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Henryk Krajewski wyraził uznanie dla działań strażaków w ramach ochotniczych lokalnych grup strażackich.

Radna Barbara Zalewska: chciałabym zapytać kto jest odpowiedzialny za wydanie wkładki potwierdzającej uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, czy jest to komendant miejsko-gminny osp, czy wójt lub burmistrz?

Ireneusz Denysiuk: do wydania wkładki potwierdzającej te uprawnienia posiada jedynie wójt lub burmistrz.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia (do protokołu publikowanego w BIP dołączony jest załącznik elektroniczny – prezentacja multimedialna dotycząca niniejszego zagadnienia).

Ad.18 i Ad.19 W dalszym etapie obrad przedstawiciele Nadleśnictwa Łomża i Nadleśnictwa Nowogród przedstawili informacje nt. nadzoru nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu (powyższe informacje stanowią załącznik nr 16 i nr 17 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: czy po okresie około 30 lat las liściasty, który został podsadzony na gruntach porolnych powinien być wycięty ze względu na duże zagrożenie zniszczeniem przez szkodniki?

Grzegorz Górak – Nadleśnictwo Nowogród: nie ma takiego przymusu, jednak lasy na takich gruntach sa bardziej narażone na atak insektów i grzybów.

Radny Jan Kuczyński: czy leśniczy udziela porad dla właścicieli lasów prywatnych?

Grzegorz Górak na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ad.20 Przewodniczący Rady: otrzymaliście Państwo informację pisemną o złożonych oświadczeniach majątkowych Staroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu. Proszę Państwa o staranniejsze i dokładniejsze wypełnianie oświadczeń za rok 2007. Były drobne uchybienia jednak Urząd Skarbowy przyjął wszystkie oświadczenia (powyższe informacje stanowią załącznik nr 18 i nr 19 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ad.21 Przewodniczący Rady przypomniał, ze w punkcie 4-tym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.22 W wolnych wnioskach głos zabrała radna Barbara Zalewska, która poprosiła o interwencję lub wyjaśnienia w sprawie możliwości przesunięć w rozkładzie jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji na trasie Łomża – Nowogród, ze względu na to, że dzieci i młodzież mają poważnie utrudnioną komunikację do placówek oświatowych – w godzinach rannych i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania – w godzinach popołudniowych.

Przewodniczący Rady: proszę o uszczegółowienie tego wniosku na piśmie i następnie przekażę go do Zarządu Powiatu.

Radny Krzysztof Chrostowski: pragnę zaznaczyć, że w ramach obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. zadziwił swoim profesjonalizmem wszystkich zebranych na tych uroczystościach w Muzeum Przyrody w Drozdowie i Kościele Parafialnym w Drozdowie, zespół z Białorusi, który zaprezentował swój repertuar pieśni patriotyczny. Wobec powyższego zwracam się z propozycją i wnioskiem o to, aby radni przekazali część swoich diet na pomoc organizacjom patriotycznym na Białorusi.

Radny Tomasz Wysocki: przystępując właśnie do Euroregionu Niemen mamy szansę skorzystania z wielu narzędzi, których zastosowanie będzie mogło skutkować wyraźną pomocą organizacjom patriotycznym na między innymi Białorusi – mam tu na myśli napisanie np. odpowiednich programów.

Starosta – Krzysztof Kozicki podzielając zdanie przedmówcy zwrócił uwagę na to, że uczestnictwo we wspomnianym powyżej Stowarzyszeniu będzie dawało również w tym przedmiocie wiele możliwości aplikacyjnych.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych o to, aby zaoferowali część swoich diet na pomoc finansową przy budowie Kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w Łomży.

Radny Jan Kuczyński: poprosił przewodniczących poszczególnych komisji branżowych o to, aby przy analizowaniu i opiniowaniu projektu budżetu na 2008 rok radni szczególni rozważyli możliwości zwiększenia wymiaru proponowanych podwyżek płac dla pracowników administracji – tak, aby te wynagrodzenia w końcu osiągnęły poziom podobny do tego, który jest w innych urzędach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag, pytań bądź wniosków odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ponadto w wolnych wnioskach nie zgłoszono innych zagadnień.

Ad.23 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XII-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Pliki do pobrania: