BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogloszenie o naborze na stanowisko podinspektora

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 grudnia 2007 roku

1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie - wyższe geodezyjne lub inne techniczne oraz administracyjne
i prawnicze
2. Staż pracy- minimum 1 rok w administracji ,
3. Uprawnienia zawodowe w zakresie klasyfikacji gruntów lub dobra znajomość
problematyki z zakresu klasyfikacji gruntów potwierdzona innymi dokumentami niż
uprawnienia zawodowe,
4. Obsługa komputera oraz dobra znajomość programów geodezyjnych: EWID 2000,
oraz użytkowych : WORD, EXCELL,
5. Znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania w praktyce:
-Ustawy ,,Kodeks Postępowania Administracyjnego”,
-Ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- Ustawy ,,o ochronie gruntów rolnych i leśnych”,
- Ustawy ,,o scalaniu i wymianie gruntów’’,
- wykonawczych do tych ustaw oraz standardów technicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w pracy z interesantami,
-doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
-znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych oraz zamówień publicznych,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących klasyfikacji gruntów,
2) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów,
3) Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących ochrony gruntow rolnych,
4) Prowadzenie spraw dotyczących scaleń i wymian gruntów.
5) Rozpatrywanie skarg oraz wniosków interesantów z zakresu klasyfikacji gruntów.
6) Inne sprawy rzadziej występujące oraz pełnienie zastępstwa na stanowisku z zakresu ,,gospodarki gruntami”

4. Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny, curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności
(zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach zawodowych),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności.


5.Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin:do dnia 18 grudnia 2007 r. włącznie.
Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27
II piętro, pok. 309 – Wydział Organizacyjni i Kadr.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży”, w pokoju nr 309 – Wydział Organizacyjny i Kadr –II piętro Starostwa Powiatowego w Łomży. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1593 z późn. zm).

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data powstania: wtorek, 4 gru 2007 08:34
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2007 08:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2007 12:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1851 razy