BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XI/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 17 października 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 14.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, iż Pan Marcin Wiliński nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady Powiatu zaszła konieczność wycofania punktu obrad w zakresie prezentacji wyników pracy magisterskiej laureata nagrody Starosty Łomżyńskiego w konkursie Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej obronionej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej ,,Walory przyrodnicze i kulturowe powiatu łomżyńskiego jako czynnik aktywizacji regionu”.
Ponadto dodał, że w związku z prośbą przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Łomży proponowane jest przeniesienie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego po punkcie 10-tym porządku obrad.

Z kolei poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny (obejmujący ww. propozycje) został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży.
7. Informacja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2007 roku.
13. Informacja nt. kultury i oświaty w Powiecie Łomżyńskim.
14. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując przyjęty porządek przypomniał, że protokół z X-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z X-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące interpelacje.
1. Chciałbym usłyszeć informację nt. stanu realizacji zawartych porozumień z samorządami gminnymi, w szczególności mam tu na myśli gminę Śniadowo.
2. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na to, że w miejscowości Jakać Dworna mostek uległ awarii i połączenia odbywają się objazdami. Wstępnie uzyskałem informację, że mostek zostanie naprawiony w miesiącu kwietniu przyszłego roku. Jednak ten termin uważam za bardzo późny. Obecnie jeden z mostków, na którym odbywa się objazd jest w bardzo złym stanie i przy większych obciążeniach grozi on nawet zawaleniem. Drugi objazd odbywa się po drodze żwirowej co sprawia bardzo duże trudności. Bardzo proszę o jak najszybsze załatwienie naprawy uszkodzonego mostku.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać czy inwestycje, które nie zostały zrealizowane w poprzednich kadencjach, a na które zostały zrealizowane projekty automatycznie będą umieszczone w Wieloletnim Planie Rozwoju Lokalnego, czy też trzeba je ponownie zgłaszać? Osobiście jestem najbardziej zainteresowany dokończeniem drogi – tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedź na powyższe interpelacje zostanie udzielona w punkcie 14-tym porządku obrad.
Następnie w związku z brakiem innych interpelacji i zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od X zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 5 września 2007 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 5 września 2007 roku Zarząd podjął 3 uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Rejonem Brzostowice (Republika Białorusi),
2) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu łomżyńskiego,
3) w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z prośbą o zabezpieczenie środków na płace oraz z prośbą o umożliwienie sprzedaży działki powierzchni 1033 m2.
W dniu 21 września br. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego Zarząd przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. Zapoznał się z informacją ustną Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia na temat sytuacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem oraz informacją na temat przekazania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Marianowie, a stanowiących własność powiatu na rzecz Skarbu Państwa. Po posiedzeniu Członkowie Zarządu udali się do Zespołu Szkół w Marianowie w celu dokonania oględzin w terenie z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie i przedstawiciela Wójta Gminy Piątnica. Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok.
Podczas trzeciego posiedzenia - w dniu 5 października br. Zarząd Powiatu rozpatrzył 2 wnioski Zarządu Powiatu w Białymstoku i wyraził opinie w sprawie zmiany kategorii dróg w Łapach. Podjął 2 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok oraz uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego z Muzeum Przyrody w Drozdowie do Starostwa Powiatowego. Przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok, oraz projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ”Ziemia Łomżyńska” w Łomży; wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu (nieruchomości Zespołu Szkół w Marianowie) na rzecz Skarbu państwa w formie darowizny. Projekty tych uchwał otrzymaliście państwo łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję. W trakcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Piątnica dotyczącym przejęcia nieruchomości będących w zarządzie Zespołu Szkół w Marianowie, oraz porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
i. Zarząd przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu na 2008 rok.
W dniu 12 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu. Podczas tego posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
W dniu dzisiejszym przed Sesją odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, na którym rozpatrzony został wniosek Zespołu Szkół w Marianowie o zwiększenie budżetu szkoły, wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej oraz wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o zwiększenie budżetu Poradni. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok oraz zapoznał się z założeniami budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów na temat wysokości subwencji i udziałów w podatkach PIT i CIT. Podczas posiedzenia przyjęto projekt porozumienia zmieniającego porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie Gminy Piątnica.
Z kolei Starosta poinformował zgromadzonych o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył. Na zakończenie poinformował, że w dniu 12 października br. w Augustowie odbyła się VIII edycja otwartych zawodów w strzelectwie sportowym samorządów powiatowych. Zawodniczka Powiatu Łomżyńskiego – Pani Maria Piechocińska zajęła w tych zawodach w konkurencji – pistolet sportowy I miejsce, natomiast radna powiatu łomżyńskiego – Pani Barbara Zalewska w tej samej konkurencji zajęła III miejsce oraz w rzucie granatem II miejsce. W klasyfikacji generalnej Pani Maria Piechocińska ponownie zajęła I miejsce, a Pani Barbara Zalewska II miejsce. Dodatkowo radny powiatu łomżyńskiego – Krzysztof Chrostowski w rzucie granatem zdobył III miejsce, a pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży – Pan Marcin Pieńkowski zdobył III miejsce w konkurencji karabin sportowy kbks.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży nie jest pierwszym tego typu dokumentem, który został przygotowany przez Radę Powiatu Łomżyńskiego. Pierwotny dokument potwierdzający przystąpienie naszego samorządu do lokalnej organizacji turystycznej „Biebrza-Pisa-Narew” został podjęty w formie uchwały 31 grudnia 2001 roku. Jednak ze względu na zaangażowanie niewielkiej liczby podmiotów z powiatu łomżyńskiego nie doszło do utworzenia stowarzyszenia. Przez kilka lat w tej dziedzinie trwała pustka, po czy w roku bieżącym do Starosty zwróciło się kilka organizacji turystycznych wobec czego pierwsze spotkanie w szerokim gronie miało miejsce w miesiącu wrześniu w siedzibie Starostwa Powiatowego. Aby utworzyć stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży potrzeba około 15 podmiotów. Obecnie deklaracje złożyło już około 11 podmiotów.
Pierwsze spotkanie w sprawie powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” nastąpiło w dniu 06.09.2007 roku. Spotkanie założycielskie planowane jest na przełom października i listopada, w którym to powołane już zostaną stosowne władze LOT.
Lokalne Organizacje Turystyczne są autonomicznymi organizacjami działającymi w sferze promocji i rozwoju turystyki i mają szczególne znaczenie dla jej lokalnego rozwoju. Są one organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, zarządca atrakcji turystycznej, inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki), tworzonymi w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Zasięg działania LOT odpowiada swoją wielkością obszarowi skupionych w LOT jednostek samorządu lokalnego, najczęściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin na terenie, których zlokalizowane są atrakcje turystyczne. Stowarzyszenie przewiduje trzy formy członkowska: zwyczajne (z prawem głosu), wspierające i honorowe. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej. Utworzenie LOT umożliwi kumulację, dotychczas rozproszonych środków finansowych i wydatkowanie ich na cele związane ze zintegrowaną promocją przedmiotowego obszaru. Aktualnie w naszym województwie w zasadzie nie ma jeszcze działającej lokalnej organizacji turystycznej, mimo tego, że nasz region nie jest uprzemysłowiony.
Nie bez znaczenia jest fakt, że lokalne organizacje turystyczne mogą skutecznie pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych. Na szeroko rozumianą turystykę dużo łatwiej jest pozyskać środki właśnie lokalnym organizacjom turystycznym. Fakt ten ma szczególne znaczenie. Dla naszego województwa w RPO przewidziane jest 7 priorytetów, w tym jeden priorytet jest wydzielony dla działań w zakresie turystyki. Jest to duże wyróżnienie dla tej gałęzi gospodarki. Na rozwój turystyki ze środków unijnych przewidzianych jest ponad 20 mln euro, łącznie ze środkami podmiotów aplikujących w tym priorytecie jest to kwota ponad 29 mln euro – w latach 2007 – 2013. Skuteczne aplikowanie o te środki stanowi duże wyzwanie dla nas i tworzonej właśnie lokalnej organizacji turystycznej, bowiem w naszym regionie bardzo brakuje infrastruktury turystycznej. Jeszcze raz pragnę pokreślić, że organizacje te w sferze promocji i rozwoju turystyki mają szczególne znaczenie dla jej lokalnego rozwoju.

Z kolei Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XI/54/07 z dnia 17 października 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.7 Lech Szabłowski – Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łomży przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na zakończenie zgodnie z sugestią radnych poinformował, że w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 będzie możliwe nagranie zainteresowanym przedstawionej prezentacji na nośniku elektronicznym.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski jako pierwszy zabierając głos w dyskusji zapytał czy w ramach PROW możliwe jest opłacanie kary za przekroczenie limitu produkcji mlecznej.

Lech Szabłowski: generalnie naczelną zasadą PROW jest wspieranie produkcji, na którą jest rynek zbytu, czyli opłacanie kary za przekroczenie limitu produkcji jest niezgodne z przyjętymi zasadami w PROW.

Radny Jan Kuczyński zwrócił uwagę na to, że procedury są bardzo skomplikowane przy próbie pozyskania środków z PROW.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w zaprojektowanej uchwale Rady Powiatu proponuje się wprowadzić zmiany w działach 801 „ Oświata i wychowanie” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” .
W dziale 801 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.100 złotych. Jest to udział Rady Rodziców z naszych szkół z Marianowa i Jedwabnego w kosztach zorganizowanej wycieczki edukacyjnej dla młodzieży. Zarząd Powiatu złożył wniosek do Wojewody Podlaskiego w sprawie dofinansowania wspólnej wycieczki do miejsc pamięci narodowej dla uczniów II klas z wyżej wspomnianych szkół. Decyzją Wojewody Podlaskiego została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 7.834 złotych, która została przyjęta do budżetu uchwała Zarządu powiatu. Koszt wycieczki wyniósł 9.933,50 ,
Natomiast w Dziale 853 zwiększa się stronę dochodową i wydatkową budżetu o kwotę 2.521 złotych. Zmiana dotyczy zwrotu dotacji, w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez repatrianta. Pismem Starosty Łomżyńskiego wspólnicy Zakładów mięsnych „Podgórze” zostali zobowiązani do zwrotu części dotacji przeznaczonej na zorganizowanie stanowiska pracy dla repatrianta. Termin zwrotu dotacji mija 19 listopada br. Po otrzymaniu dotacji, zostanie ona niezwłocznie przekazana do budżetu państwa. Podobna sytuacja miała miejsce przy omawianiu projektu Uchwały na ostatnim posiedzeniu Rady. Zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu. Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie proponowanych zmian w budżecie powiatu.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XI/55/07 z dnia 17 września 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: proponowane zmiany w drugim projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok dotyczą zwiększenia planu wydatków w następujących działach a mianowicie:
Dział 801 – Oświata i wychowanie” o kwotę 40.294 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na szkoły niepubliczne. Wzrost związany jest z przyrostem liczby uczniów w placówkach w ciągu roku 2007. Kwota 19.081 zł zostanie przeznaczona na cząstkowe pokrycie braków w Zespole Szkół w Marianowie, których w chwili projektowania zmian finalnie jeszcze jednostka nie określiła. Na pokrycie w dziale 801 braków zostaje rozwiązana ta część subwencji oświatowej, którą otrzymaliśmy po uchwaleniu budżetu powiatu na 2007 rok, była to kwota 59.375 zł. Do chwili obecnej wpływała ona na zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę wyżej wspomnianą.
Natomiast w dziale 852 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 183.065 złotych na wniosek Pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 26 września 2007 roku. Niedobory na finansowanie zobowiązań powiększały się w ciągu roku ze względu na skierowanie „ nowych „ dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych . Pragnę poinformować, że zostało wysłane pismo w miesiącu sierpniu do Ministerstwa Finansów o zwiększenie środków na wyżej wskazane zadania. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnych środków, chociaż mamy zapewnienie, że powiat otrzyma z rezerwy ogólnej częściowe pokrycie braków. Jednakże istnieje konieczność zabezpieczenia środków na bieżącą realizację obligatoryjnych zadań z zakresu opieki społecznej. Stąd zaproponowane zmiany.
W dalszej kolejności należy zabezpieczyć środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Muzeum Przyrody w Drozdowi. Proponuje się na wniosek Dyrektora Muzeum przyznać dotację w wysokości 55.000 złotych na wypłatę w części za m-c październik , a w całości za miesiące listopad i grudzień.
Proponowane zmiany przedstawione są w załączniku Nr 1. W wyniku zwiększenia planu wydatków o kwotę 297.440 złotych, powiększy się deficyt do wysokości 418.178 złotych, który zostanie pokryty z nadwyżki lat ubiegłych. Według danych objętych bilansem za 2006 rok – wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych stanowi kwotę – 450. 134,99 złotych.
Planowany deficyt był ustalony na kwotę 180.113, przez dłuższy czas kształtował się na poziomie 120.738 złotych. Dziękuje za uwagę i proszę o przyjęcie proponowanych zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.
Radny Wojciech Kubrak: czy te 55.000 zł dla Muzeum Przyrody w Drozdowie to kwota ponad plan na rok bieżący?

Barbara Gorzęba na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco. Dodała przy tym, że w roku poprzednim sytuacja była podobna, bowiem Muzeum Przyrody na wynagrodzenia otrzymało pod koniec roku dodatkowo 58.000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XI/56/07 z dnia 17 września 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.10 Następnie głos zabrał Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który poinformował, że: celem wstępu pragnę przypomnieć, że Rada Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą nr IV/16/07 z dnia 7 lutego 2007 roku wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia od 1 stycznia 2008r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wykonując powyższą uchwałę zawarł w dniu 15 maja 2007 roku porozumienie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia szkół wchodzących w skład zespołu o nazwie Zespół Szkół w Marianowie. W porozumieniu tym został określony warunek, że Ministerstwo przejmie do prowadzenia szkołę wraz z mieniem, które zostanie przekazane do dnia 31 grudnia 2007 roku. O wykonanie niniejszego warunku zwrócił się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr DON Sn.761-74-1/07 z dnia 25.07.2007 roku wskazując jednocześnie, że przekazanie winno nastąpić w formie aktu notarialnego, jako darowizna między Samorządem Powiatowym, a Skarbem Państwa, która określi rodzaj mienia przekazanego, a także powierzenie go w trwały zarząd szkole. Zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mienie z zasobu Powiatu może być przekazane w formie darowizny tylko za zgodą Rady Powiatu.
Meritum sprawy zawarte jest w § 1, gdzie w pkt 1 został zawarty zapis o tym, że wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w Marianowie, gmina Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3/4 o pow. 4,3317 ha, 6/13 o pow. 0,0095 ha, 6/14 o pow. 2,8506 ha, 8 o pow. 1,8881 ha, 23 o pow. 3,9486 ha, 3/18 o pow. 0,0809 ha, 3/27 o pow. 0,1728 ha, 3/125 o pow. 0,0367 ha, 3/126 o pow. 0,0595 ha, 6/1 o pow. 2,3087 ha, 6/3 o pow. 0,1147 ha, 6/5 o pow. 0,6714 ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.
W punkcie 2 tego paragrafu są zawarte zapisy dotyczące celu. Konkretnie mowa jest o tym, że przekazanie nieruchomości następuje w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie od 1 stycznia 2008 r.
W punkcie 3 stwierdza się: w przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel, darowizna podlega odwołaniu, natomiast pkt 4 brzmi: odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Zapisy te są dokładnym odzwierciedleniem wytycznych zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Istotne jest to, że obdarowany nie może dowolnie postępować z darowizną – tak stanowi uchwała i aktualne normy prawne regulujące niniejsze zagadnienie.
Reasumując chciałbym zaznaczyć, że Zarząd Powiatu na dwóch posiedzeniach – w tym na wyjazdowym posiedzeniu, oraz właściwe komisje Rady Powiatu po burzliwych posiedzeniach, wydały pozytywne opinie co do kwestii analizowanego aktualnie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu (nieruchomości Zespołu Szkół w Marianowie) na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny.
Dodam, że Wójt Gminy Piątnica w odpowiedzi na wystosowaną propozycje Zarządu Powiatu poinformował, iż nie jest zainteresowany przejęciem ww. nieruchomości.
Radny Wojciech Kubrak: chciałbym zapytać czy znana jest wartość tej darowizny oraz kto będzie ponosił koszty sporządzenia aktu notarialnego?

Stanisław Kozikowski: na dzień dzisiejszy nie znamy bieżącej wartości tych nieruchomości, natomiast akt notarialny będzie kosztował ponad 10.000 zł. Zgodnie ze zwyczajem koszty te ponosi nabywca darowizny, czyli w tym przypadku Skarb Państwa i w ramach środków Skarbu Państwa postaramy się to sfinansować.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym zapytać czym kierował się powiat mając na uwadze przekazanie Zespołu Szkół w Marianowie wraz z całym majątkiem?

Starosta – Krzysztof Kozicki: Zespół Szkół w Marianowie wraz z całym majątkiem pozostanie w naszym powiecie i nikt jego nie zabierze. W większości w tej Szkole będą ci sami uczniowie i nauczyciele. Zmieni się jedynie organ prowadzący. Temat ten był bardzo szeroko omawiany na jednej z wcześniejszych sesji, na której to Pan Kobyłecki – Dyrektor Departamentu Kształcenia Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa długo objaśniał problematykę tego zagadnienia.
Szkoła, aby była konkurencyjna musi mieć dobrą ofertę edukacyjną, a jak wiadomo kształcenie zawodowe a szczególnie rolnicze jest najdroższe. Szkoła wymaga nowoczesnej bazy dydaktycznej i warsztatowej. W ostatnich latach w ramach programów nastąpił zakup kilku traktorów, jednak nie wystarcza to do odpowiedniej poprawy sytuacji Szkoły.
Ministerstwo Rolnictwa stworzyło plan utworzenia kilkudziesięciu placówek oświatowych rolniczych, które to kształciłyby na światowym poziomie. W naszym województwie będzie to 2 lub 3 placówki, które mają być wiodące w całym regionie.
Pan Minister Bogucki na dożynkach w Myszyńcu poinformował o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla szkół które przejął bądź jest w trakcie przejmowania Minister Rolnictwa. Już dziś wiemy, że z tej puli ZS w Marianowie otrzyma 350.000 zł. Czy my byśmy byli w stanie dofinansować szkołę taką kwotą?
Zmieni się jedynie nasz budżet o wielkość subwencji, która była przydzielona na kształcenie w ZS. Natomiast w projekcie budżetu na rok następny placówka ta ma mieć o około 1,3 mln zł więcej. Na tym etapie wszystko wskazuje, ze decyzja ta była słuszna.

Radny Wojciech Kubrak: dziwny jest fakt, że jak zmienia się organ prowadzący to znajdują się większe pieniądze, uwzględniające inwestycje i specyficzne koszty kształcenia zawodowego. Przecież to finansowane jest w ramach jednego budżetu państwa, a wiadomo, że samorządy dokładniej przyglądają się każdej wydatkowanej złotówce.
Ponadto budżet powiatu zimniejszy się blisko o 1/3, co nie jest bez znaczenie w perspektywie ewentualnego zaciągnięcia kredytu.
Dodam, że były placówki w naszym województwie, które nie skorzystały z możliwości zmiany organu prowadzącego – mam tu na myśli Ministerstwo Rolnictwa.

Starosta – Krzysztof Kozicki: nie rozumiem tej polemiki, my po prostu staramy się odpowiednio wstrzelić w programy ministerialne i inne, które zapewnią lepsze finansowanie naszych placówek i realizację ważnych inwestycji w naszym regionie. nie chcemy się obrażać na rzeczywistości nie robić nic w celu poprawy sytuacji naszych placówek.
Różne mogą być powody tego, że były placówki w naszym województwie, które nie skorzystały z możliwości zmiany organu prowadzącego. Podejrzewa, że nie zachowały jednolitego kształcenia rolniczego, co było warunkiem przejęcia szkoły przez Ministra Rolnictwa.
Albo dostosujemy się do warunków, które panują, albo nie zrobimy nic w celu zmiany niekorzystnej sytuacji w naszych szkołach.
Sprawa dotycząca ZSOiZ w Jedwabnem była szeroko omawiana między innymi na posiedzeniu właściwej komisji Rady Powiatu. Tendencje demograficzne dotyczące zmniejszania naboru do tej szkoły były notowane od kilku lat. Jak powiat powstawał było w ZSOiZ było 160 uczniów, natomiast po ośmiu latach zostało 64 uczniów, bez względu na to czy był internat czy też nie, w którym to w ostatnim okresie mieszkało 4 uczniów. Do internatu rocznie dokładaliśmy około 280.000 zł. Internat nic nie zmieniał. To są fakty.

Radny Jan Kuczyński: jeżeli subwencja dla ZS w Marianowie wzrośnie to wszyscy na tym zyskamy. Kwota 1,3 mln w skali roku ma ogromne znaczenie. Ponadto utrzymywanie internatu dla kilku osób to brak gospodarności. Lepiej wynająć np. M3 takiej ilości uczniów. Uważam, że podjęliśmy słuszne i przemyślane inicjatywy.

Radny Wojciech Kubrak: ja głosowałem za przekazaniem ZS Marianowie Ministrowi Rolnictwa, jedynie naświetliłem pewien problem radnemu Krzysztowi Chorostowskiemu, który zadał pytanie. Natomiast to, ze dokłada się do pewnych dziedzin życia, w tym do oświaty to nic nowego, tak się dzieje na całym świecie. To, że okresowo były 4 osoby w internacie to nie świadczy o średniej liczbie zamieszkiwania w nim.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: pragnę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji próbowaliśmy przekazać ZS w Marianowie Ministrowi Rolnictwa, jednak nie zdołaliśmy tego uczynić, bowiem ówczesna koalicja rządowa nie stworzyła odpowiednich norm prawnych umożliwiających takie przedsięwzięcie.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady: dodam, że na posiedzeniu wspomnianej Komisji zasugerowałem, aby Dyrektor ZS w Marianowie systematycznie przedstawiał informację na forum Rady Powiatu nt. sytuacji w placówce, w szczególności dotyczącą naboru, zamierzeń i planów inwestycyjnych itp.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu (nieruchomości Zespołu Szkół w Marianowie) na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny została podjęta z jednym głosem wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XI/57/07 z dnia 17 października 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.11 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego stanowi modyfikację pierwszego programu, który został uchwalony przez Radę Powiatu w czerwcu 2002 roku, czyli przed ponad pięcioma laty. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy analizie ogólnopolskiego Programu „Razem bezpieczniej” uznała, że powiatowy program powinien być dostosowany i kompatybilny ze wspomnianym programem ogólnopolskim. Niniejszy program musi być uchwalony przez radę powiatu. Zawiera 7 bloków tematycznych, które są w pełni zgodne z programem rządowym „Razem bezpieczniej” i zawierają one zadania do realizacji.
Poza tym Wacław Sierbiński kontynuując wypowiedź omówił poszczególne bloki tematyczne Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja w dniu 15 października br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XI/58/07 z dnia 17 października 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Następnie Robert Częścik – pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży zapoznał zebranych z prezentacją multimedialną dotyczącą niniejszego zagadnienia.

osobiście wysoko ocenia działania Policji, z którymi miał okazję bezpośrednio zapoznać się między innymi na ternie dworca PKS w Łomży.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym zwrócić uwagę na to, że policjanci z posterunków gminnych, mam tu na myśli w szczególności Posterunek Policji w Piątnicy nie wykazują się zaangażowaniem. Konkretnie doświadczyłem ignorancji Policji w sytuacji, kiedy skradziono mi rower. Policjanci w zasadzie czekają aż się im przyprowadzi przestępcę. Nie zauważyłem żadnego zaangażowania dochodzeniowo-śledczego w mojej sprawie. Ten przykład nie jest jedynym, którym mógłbym się posłużyć w celu uargumentowania swojej oceny. Uważam, że zarówno radni jak i Policja są powołani do służby społeczeństwu.
Ponadto jestem zdania, że inicjatywa w sprawie budowy np. obwodnicy powinna być również po stronie Policji, która najlepiej wie ile osób śmiertelnych jest na drodze nr 61 czy 68.

Robert Częścik: nt. stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach przesyłamy informacje i do Wojewody i do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast w posterunkach policji w gminach mamy mało etatów. Systematycznie prosimy o wsparcie policjantów z Komendy Wojewódzkiej. Obciążenie policjantów jest bardzo duże i na razie się to nie zmieni. Teren Gminy Piątnica mam pod szczególnym nadzorem, szczególnie ruch na drodze przelotowej.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: ja na temat pracy Policji w Gminie w Piątnicy mam odmienne zdanie, wysoko oceniam pracę na tym posterunku policji.

W związku z brakiem dalszych uwag została ogłoszona 10-cio minutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Ad.12 Mieczysław Bieniek omówił najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2007 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do protokołu). W trakcie objaśnienia niniejszego tematu zwrócił szczególną uwagę na to, że: w pierwszym półroczu 2007 roku zgłosiło się i zostało zarejestrowane 2.842 osoby bezrobotne, natomiast ponad 3000 zostało wyrejestrowanych. Każda rejestracja i każde wyrejestrowanie to decyzja administracyjna, których wydano ponad 6.000. Gospodarowanie funduszem pracy – wydatki obligatoryjne: zasiłki, których wypłacono 2.863.53,22 zł. Ogółem wydatkowano 5.624. 822,79 zł.
Aktywizacja osób bezrobotnych – pierwszy limit, który przyszedł przekazany został do Pana Starosty i wynosił 3.716.800 w tym była kwota na wydatki fakultatywne, związane z korespondencją do bezrobotnych, spółką bankową, na utrzymaniu i rozwijaniu systemu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy na grupy pracy ,tj. kwota 455.600 złotych.
Na koniec czerwca limit na aktywne formy walki z bezrobociem wynosił 5.114.500 złotych, z tego pokryte zostały zobowiązania z roku ubiegłego, ponieważ część umów z Powiatowego Urzędu Pracy zawierały na dłuższe okresy, w niektórych przypadkach jeśli chodzi o prace interwencyjne dla osób powyżej 50 roku życia mogły być finansowane przez 2 lata, w związku z tym po pokryciu zobowiązań w kwocie 50.030 złotych, pozostała kwota została przeznaczona na aktywizację i z tego finansowano: szkolenia i przekwalifikowania na kwotę 117.250 złotych, prace interwencyjne 932.000, roboty publiczne 865.000, staże 1.130.000, przekwalifikowanie zawodowe 47.000, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 813.000 złotych oraz refundacje pracodawcy korpus utworzenia stanowiska pracy 646.000, prace społeczno – użyteczne organizowane przez gminy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy – 100.000 złotych i zatrudnienie wspierane – 5.000 złotych,
Zwolnienie lekarskie L-4 lub zaświadczenie lekarskie może usprawiedliwić bezrobotnego w przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie przez PUP. W takim przypadku decyzje w imieniu starosty wydają pracownicy, którzy zatrudnieni są w dziale ewidencji świadczeń. W sytuacji kiedy bezrobotny nie reaguje na wezwania przez PUP, wydawana jest decyzja administracyjna negatywna o wyłączeniu z ewidencji. W skrajnych przypadkach odwołanie kierowane jest do wojewody lub do sądu administracyjnego. Mimo to staramy się podchodzić do każdej sprawy indywidualnie. W zdecydowanej większości odwołań od naszej decyzji Wojewoda utrzymuje w mocy wydane decyzje.
Natomiast zaspakajanie potrzeb zależy od limitu jaki otrzyma fundusz pracy na wspieranie bezrobocia. W 100% zabezpieczane są prace społecznie – użyteczne. W gminie również największe zainteresowanie jest robotami publicznym, ponieważ PUP w całości refunduje najniższe wynagrodzenie brutto. Na roboty publiczne można kierować 3 kategorie bezrobotnych: bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni długotrwale czyli tacy, którzy są bezrobotni stale w przeciągu ostatnich dwóch lat od momentu zarejestrowania oraz bezrobotni wychowujący samotnie dzieci do 7 roku życia.
Potrzeby gminne realizowane są powyżej 90%. Jeśli chodzi o pracodawców prywatnym potrzeby są realizowane w 100%. Staże, czyli kierowanie młodych ludzi głównie do 25 roku życia bez doświadczenia, nie są zabezpieczone w 100%, ponieważ jest to forma, gdzie pracodawca nie jest związany z osobą bezrobotną umową o pracę, a jest związany tylko z Powiatowym Urzędem Pracy. Jest to forma przyuczenia bezrobotnego do danego stanowiska pracy.
Jeśli chodzi o ilość osób aktywizowanych w ramach prac interwencyjnych w pierwszym półroczu, PUP zawarł 163 umowy z zakładami pracy i w ramach tych umów skierowano 202 osoby bezrobotne. Na roboty publiczne PUP zawarł 54 umowy z 16 zakładami pracy i w ramach tych robót skierowano 93 osoby bezrobotne. Jeżeli chodzi o staże zawodowe, zawarte zostały 181 umów ze 156 pracodawcami i skierowanych zostało 214 osób na staże, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zawarto 6 umów z 7 pracodawcami i zostało skierowane 9 osób bezrobotnych.
Jeśli chodzi o szkolenia i przekwalifikowania, to szkolenia w pierwszym półroczu rozpoczęły 102 osoby ukończyły 85, pozostałe osoby są w trakcie realizacji szkolenia.
Jeśli chodzi o środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej – 19 osób otrzymało dofinansowanie na kwotę 240.000 złotych.
Na podstawie obserwacji i rozmów z bezrobotnymi tworzy się obraz pracodawców, którzy traktują pracowników w nieodpowiedni sposób. W tej sytuacji zostały wysłane zaproszenia do tych pracodawców w celu rozmowy na temat współpracy. Spośród 10 zaproszeń tylko jeden pracodawca pojawił się na tym spotkaniu. Są to pracodawcy, którzy łamią czas pracy, nie są wypłacalni na czas, nawet czasami sposób traktowania pracownika jest nie odpowiedni. Ich kultura ma wiele do życzenia, jednak tego nie jesteśmy w stanie zmienić, oni w szybki sposób zdobyli majątek i najwidoczniej nie dorośli do tego, aby odpowiednio traktować pracowników.
Osoby bezrobotne w przedziale wiekowym jak 20 – 30 lat to spora grupa osób, która nie jest zainteresowana pracą dorabia na czarno albo ma współmałżonków za granicą lub osoby, które mają zasiłki socjalne i muszą być jednocześnie na bezrobociu. Z niespełna 5.000 bezrobotnych zaledwie około 10 % pobiera zasiłki dla bezrobotnych
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 46 osób dostało dotację na kwotę 540.000 złotych. Ponad 40 pracodawcom zrefundowano koszty utworzenia stanowiska pracy dla 47 bezrobotnych. Na prace społecznie – użyteczne skierowano 168 osób, są to osoby w bardzo trudnej sytuacji, które są jednocześnie podopiecznymi pomocy społecznej.
W systemie REGON zarejestrowanych jest 8.707 podmiotów, z tego 6.320 podmiotów w mieście Łomża
W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest dwóch doradców zawodowych, którzy udzielają porad indywidualnie lub grupowo dla osób bezrobotnych. W pierwszym półroczu 2007 roku z tych porad skorzystało 512 osób w tym w toku indywidualnym ponad 96.
Istnieje Klub Zlot Bezrobotnych do którego można zapisać się dobrowolnie, gdzie doradca podpowie jak napisać życiorys, list motywacyjny, podanie oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przy poszukiwaniu pracy.
Szkolenia dla osób bezrobotnych organizowane są na takiej zasadzie, że pracodawca daje bezrobotnemu zaświadczenie że po takim szkoleniu go zatrudni i wtedy PUP kieruje na takie szkolenie, mając gwarancję że ta osoba będzie zatrudniona. W tym przypadku podpisywana jest umowa trójstronna między pracodawcą, jednostka szkolącą a PUP. Każdy zobowiązuje się do określonych rzeczy: jednostka szkoląca do przeszkolenia, PUP do opłaty za to szkolenie, pracodawca do zatrudnienie tego pracownika po odbytym szkoleniu. Ta umowa wiąże bardziej z osobami, które są szkolone. Po robotach publicznym odsetek trwałego zatrudnienia wynosi w zasadzie 0, sporadycznie zostanie bezrobotny gdzieś zatrudniony. Przy czym na tę formę możemy kierować de facto do organizacji, które mają bardzo ograniczone fundusze i stanowi to dla nich takie wsparcie. Na ogół na tę formę trafiają osoby, których prywatny pracodawca nie chce w ogóle zatrudniać. Można uznać, że to forma pomocy socjalnej.
W pierwszym półroczu bieżącego roku 65 osób bezrobotnych otrzymało po 12 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, z tego aż 53 osoby zajmuje się działalnością usługową, produkcją 2 osoby i 10 osób pracuje w handlu.
Jeśli chodzi o prace interwencyjne efektywność większa jest u pracodawców prywatnych jest ok. 90%, a w gminach jest bardzo mała efektywność. Budżet PUP wynosił 1 987 200 złotych, wykonanie za pierwsze półrocze wynosiło 54,24 %. Przy czym w instytucjach publicznych obowiązuje zasada konkursowa naboru na stanowiska i to rzutuje na te wskaźniki. Taka osoba może się przyuczyć i poprzez takie doświadczenie może zwiększyć swoje szanse na wygranie konkursu.
Za pośrednictwem budżetu starostwa otrzymujemy limit na składkę zdrowotną dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, który w bieżącym roku wynosił 1.222.000 złotych i w tej chwili wydatkowano 413.803 złote.

Radny Jan Kuczyński: chciałbym zwrócić uwagę na to, że wskaźniki finansowe przedstawione przez Dyrektora PUP są dość optymistyczne, dodatkowo bezrobocie systematycznie spada.
Generalnie uważam, że pieniądze są wydawane efektywnie np. szkolenia dla pracowników, o których wcześniej wspominał Pan Dyrektor PUP i podejmowane są inne bardzo dobre i skuteczne działania. Co najważniejsze bezrobocie maleje, jest w zasadzie najniższe od kilkunastu lat.
Dodam, ze niniejsze zagadnienie było również przedmiotem szczegółowej analizy Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy PUP nie może przeznaczać środków na tworzenie nowych, zbiorowych miejsc pracy.

Mieczysław Bieniek: w pewnym sensie tworzymy takie miejsca poprzez udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.13 Anna Archacka – Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia: kultura jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości jest swoistym zbiorem wiedzy o historii i tożsamości. Jako dobro ponadczasowe powinna być utrwalana i wzbogacana w ciągu dziejów oraz upowszechniana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zatem na samorządzie każdego szczebla spoczywa obowiązek tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i ochrony jej dóbr.
W powiecie łomżyńskim sieć instytucji i placówek upowszechniania kultury tworzą: 2 instytucje kultury prowadzone przez samorząd powiatowy tj. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie; 5 gminnych ośrodków kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie, Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, Gminny Ośrodek Kultury Miastkowie, Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej. GOK nie prowadzi samorząd Przytuł i Wizny /świetlica/; 2 miejsko-gminne ośrodki kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie; 8 świetlic wiejskich; 9 miejsko-gminnych i gminnych bibliotek publicznych, 12 filii bibliotecznych.
Ustawa o bibliotekach stanowi, że „powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną”. Powiat łomżyński realizując to zadanie - na podstawie stosownych porozumień zawieranych corocznie z Prezydentem Miasta Łomża - zleca wykonywanie zadań biblioteki powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży.
Ukazuje się 5 tytułów czasopism i wydawnictw samorządowych: Kwartalnik NOWY GŁOS PUSZCZAŃSKI w Zbójnej, WIESCI GMINNE - Gmina Łomża, NASZE SPRAWY - Gmina Piątnica, NASZA GMINA - Gmina Śniadowo. GLOS NOWOGRODZKI - Miasto i Gmina Nowogród. Ochrona zabytków: Zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze wyznaczonym granicami administracyjnymi powiatu łomżyńskiego są stosunkowo dobrze rozpoznane. Na terenie powiatu zaewidencjonowano 673 stanowiska archeologiczne pochodzące od epoki kamienia po późne średniowiecze. Spośród nich 14 wpisano do rejestru zabytków archeologicznych, między innymi: cmentarzysko kurhanowe w Uśniku Kolonia, grodziska wczesnośredniowieczne w Starej Łomży, w Wiźnie. Większość miejscowości powiatu ma genezę późnośredniowieczną. Dominują wsie w typie ulicówek, 4 miejscowości – Wizna ,Nowogród, Jedwabne i Śniadowo mają układy przestrzenne typu miejskiego. Układy przestrzenne Wizny, Nowogrodu i Jedwabnego objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków. W krajobrazie architektonicznym powiatu najbardziej znaczącą grupę stanowią budowle sakralne. Na ogólną liczbę 60, 30 obiektów figuruje w rejestrze zabytków, w tym 12 kościołów. Należy wyróżnić gotyckie kościoły w Wiźnie i w Szczepankowie oraz neoromański kościół w Drozdowie. Historyczne budownictwo użyteczności publicznej stanowi nieliczną grupę 8 obiektów, z których 2 uznano za zabytki- szkoła w Konarzycach i dróżniczówka w Miastkowie. Z zabytków przemysłowych i gospodarczych (ogółem 17 obiektów) do rejestru zostały wpisane 2 - spichlerze w Drogoszewie i w Kisielnicy.
Ciekawą, choć także nieliczną grupę stanowią dwory. Zachowało się 9, a 7 uznano za zabytki. Najstarszy z nich dwór w Tarnowie znalazł prywatnego właściciela, jest remontowany. Przetrwało więcej parków i alei podworskich - 23, ale tylko 8 wpisano do rejestru. Budownictwo obronne reprezentuje 30 obiektów. Na pierwszym miejscu należy wymienić zespół fortów w Pątnicy oraz rozproszone na terenie gmin Nowogród, Łomża, Śniadowo, Wizna polskie betonowe schrony bojowe. Istotnym elementem krajobrazu kulturowego są cmentarze. W powiecie spośród 18 cmentarzy rzymskokatolickich 13 znalazło się w rejestrze zabytków) , 20 cmentarzy wojennych (19 w rejestrze), 4 cmentarze żydowskie ( 1 w rejestrze), 5 mogił wojennych i miejsc masowych egzekucji z ostatniej wojny. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków ruchomych znajduje się wystrój i wyposażenie kościołów parafialnych w Dobrzyjałowie, Drozdowie, Jedwabnem, Piątnicy, Śniadowie i Wiźnie oraz rzeźba Św. Jana Nepomucena w drewnianej kapliczce przydrożnej w Tarnowie.
Z tej charakterystyki wynika, że zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu łomżyńskiego przedstawiają się interesująco, chociaż znacząca większość obiektów ma raczej lokalne znaczenie - są one przede wszystkim materialnym świadectwem historii i tradycji regionu. Na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków , z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Łomży zostały umieszczone znaki informacyjne „Zabytek chroniony prawem”. Ocena stanu zachowania zabytków oraz miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu łomżyńskiego dokonana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży przedstawia się w sposób następujący:
1. Miasto i Gmina Jedwabne: 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, kościół parafialny w Jedwabnem w trakcie remontu, wymagane jest przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu żydowskim /starym/, wymagane jest przeprowadzenie remontu kapitalnego dworu oraz uporządkowanie parku dworskiego w Jedwabnem, cmentarze wojenne są w stanie dobrym z wyjątkiem cmentarza w Borawskich, gdzie należy wykonać prace porządkowe.
2. Gmina Łomża: 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzach wojennych w Chojnach Młodych, Giełczynie oraz cmentarzu przykościelnym /starym/ w Pucharach, należy wykonać remont dworu ob. Szkoły w Czaplicach, należy uporządkować stan drogi dojazdowej do cmentarzyska wczesnośredniowiecznego /Wzgórze Św. Wawrzyńca w Starej Łomży/.
3. Gmina Miastkowo: 15 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan obiektów dobry, gmina winna wykupić teren cmentarza z okresu I wojny światowej w Nowosiedlinach oraz uporządkować teren cmentarza, należy wykonać prace porządkowe przy pomniku na mogile z II wojny światowej ludności żydowskiej w Tarnowie.
4. Miasto i Gmina Nowogród: 15 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan większości obiektów dobry, należy uporządkować teren cmentarza z okresu I wojny światowej w Nowogrodzie, należy przenieść macowy z fundamentu nieużytkowanego domu na teren cmentarza żydowskiego w Nowogrodzie.
5. Gmina Przytuły: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, stan obiektów zabytkowych dobry.
6. Gmina Pątnica: 19 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagane jest przeprowadzenie remontu kościoła parafialnego w Pątnicy, w chwili obecnej prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie, w sposób prawidłowy uporządkowany został teren na którym usytuowane są mogiły z okresu II wojny światowej w Jeziorku, należy wykonać prace porządkowe na terenie cmentarza żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w Kisielnicy, należy wykonać prace porządkowe na terenie fortu III w Pątnicy.
7. Gmina Śniadowo: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, należy wykonać remont kapitalny dworu w Szczepankowie.
8. Gmina Wizna: 14 obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy przeprowadzić prace porządkowe przy mogile z okresu II wojny światowej w Nieławicach, należy uporządkować teren cmentarza żydowskiego w Rusi, pilnego przeprowadzenia prac remontowo- konserwatorskich wymaga dzwonnica przy kościele parafialnym w Wiźnie, należy uporządkować teren grodziska wczesnośredniowiecznego w Wiźnie.
9. Gmina Zbójna: 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w chwili obecnej przeprowadzane są prace remontowo-konserwatorskie w kościele parafialnym w Kuziach, stan obiektów o charakterze zabytkowym jest dobry.
BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM: Sieć bibliotek i stan organizacyjny. Sieć bibliotek w powiecie w 2006 roku uległa zmianie. Została zlikwidowana filia w Drozdowie. W Jedwabnem z powodów kadrowych i lokalowych połączono księgozbiór dziecięcy z księgozbiorem wypożyczalni i w ten sposób zrezygnowano z prowadzenia odrębnego oddziału dla dzieci. Ostatecznie, sieć bibliotek publicznych na terenie powiatu liczy 21 placówek, w tym: miejsko-gminnych - 2, gminnych – 7, filii – 12. Dwie biblioteki, Jedwabne i Przytuły, nie posiadają filii i są jedynymi publicznie dostępnymi bibliotekami w gminie. Dwie biblioteki (Nowogród, Śniadowo) mają wyodrębnione oddziały dla dzieci. Tylko w jednej gminie (Śniadowo) uzupełnieniem sieci bibliotek publicznych jest 5 punktów bibliotecznych. Wbrew przepisom ustawy o bibliotekach, w niektórych gminach biblioteki publiczne połączone są z innymi instytucjami. Praktyka łączenia bibliotek z innymi placówkami nie przynosi spodziewanych oszczędności finansowych, a prawie zawsze stwarza niekorzystną sytuację dla bibliotek publicznych i ich czytelników oraz odbija się ujemnie na promocji książki i czytelnictwa. W powiecie łomżyńskim istnieje 6 bibliotek (w tym 3 filie) połączonych z innymi instytucjami, z tego 2 z ośrodkami kultury (Jedwabne, Nowogród), 2 z bibliotekami szkolnymi (Kupiski, Wygoda), 2 ze świetlicami (Dobrylas, Kuzie). Baza lokalowa bibliotek w powiecie łomżyńskim stopniowo poprawia się. W ciągu ostatnich czterech lat ogólna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych zwiększyła się o 220 m² i liczy obecnie 1.798 m². Średnio, jedna placówka biblioteczna zajmuje obecnie 85,6 m². Najlepszą sytuację lokalową mają biblioteki w gminie Śniadowo, Miastkowo i Łomża. Poprawy natomiast wymaga sytuacja lokalowa BPMiG Jedwabne (lokal na uboczu, wymagający remontu), BPMiG Nowogród (konieczny wspólny lokal dla wypożyczalni, czytelni i oddziału dla dzieci), BPG Piątnica (niezbędne większe pomieszczenie dla biblioteki gminnej), BPG Przytuły (konieczny gruntowny remont), filii w Kuziach (brak c.o. i bieżącej wody). Tylko BPG Miastkowo mieści się w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie bibliotek w sprzęt podstawowy (regały, stoliki, krzesła) jest w zasadzie wystarczające, chociaż w niektórych placówkach przydałaby się jego wymiana ze względu na estetykę i stopień zużycia. Brakuje natomiast w bibliotekach powiatu łomżyńskiego nowoczesnych środków technicznych. Powodem tego stanu jest zbyt mały budżet bibliotek. Cztery biblioteki (Nowogród – wypożyczalnia, Drogoszewo, Mątwica, Szczepankowo) nadal nie mają telefonu. Tylko dwie biblioteki, w Podgórzu i Zbójnej posiadają fax i kserokopiarkę. W powiecie łomżyńskim, na 21 działających placówek bibliotecznych, sprzęt komputerowy posiada tylko 14 bibliotek, w tym 8 gminnych (wszystkie, oprócz BPMiG Jedwabne) i 6 filii (wszystkie filie BPG Łomża i BPG Zbójna). Tylko dwie biblioteki (Łomża, Zbójna) posiadają komputerowy program biblioteczny MAK wykorzystywany do opracowania zbiorów. Liczba bibliotek z dostępem do Internetu: 11, w tym 8 gminnych(wszystkie, oprócz BPMiG Jedwabne) i 3 filie (2 filie BPG Łomża i 1 filia BPG Zbójna). Liczba stanowisk internetowych dostępnych dla czytelników: 22, w tym 19 w bibliotekach gminnych i 3 w filiach. Organizacja internetu: ze środków własnych: Wizna, Zbójna, Konarzyce, Wygoda - po 1 stanowisku, w ramach Fundacji Nowoczesna Polska, tzw. Ikonk@: Nowogród, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo - po 3 stanowiska, Podgórze - 2 stanowiska, Dobrylas - 1 stanowisko. Kadra biblioteczna: Biblioteki w powiecie łomżyńskim zatrudniają na stałe 23 pracowników merytorycznych, wszystkich na pełnym etacie. Trzy biblioteki (Łomża, Wizna i Zbójna) zatrudniają dodatkowo stażystów i osoby kierowane do tzw. prac interwencyjnych. Na jedną placówkę w powiecie przypada średnio 1,1 pracownika podczas gdy w woj. podlaskim, biorąc pod uwagę jedynie powiaty ziemskie - średnio 1,5 pracownika. Obsada personalna łomżyńskich bibliotek jest więc niewystarczająca, tym bardziej, że bibliotekarze często obarczani są pracami nie należącymi do obowiązków bibliotekarza, np. udziałem w spisach rolnych, itp. Ponadto, pracownica BPG Wizna prowadzi obsługę klubu sportowego, pracownica BPMiG Jedwabne zajmuje się dodatkowo ośrodkiem kultury, pełniąc funkcję jego dyrektora, pracownicy bibliotek w Dobrymlesie i Kuziach dodatkowo prowadzą świetlice wiejskie. Kwalifikacje zawodowe pracowników bibliotek powiatu łomżyńskiego przedstawiają się następująco: wykształcenie wyższe bibliotekarskie - 4 osoby, wykształcenie średnie bibliotekarskie - 13 osób, wykształcenie średnie bez przygotowania bibliotekarskiego - 6 osób. Ze względu na koszty bibliotekarze z powiatu nie uczestniczą w konferencjach, seminariach, kursach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polski Związek Bibliotek, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, duże polskie biblioteki. Biorą jedynie udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
Zbiory biblioteczne: Biblioteki publiczne powiatu łomżyńskiego posiadają w swych zasobach: 275.192 książki, 352 czasopisma oprawne, 1.267 jednostek zbiorów specjalnych, 132 tytuły czasopism bieżących. Biblioteki odnotowały większe, niż rok wcześniej, wpływy do księgozbioru. W 2006 roku do zbiorów bibliotek powiatu łomżyńskiego przybyły 9.284 książki, w tym z zakupu 7.661 wol. Większe były zakupy nowości ze środków samorządowych, mniejsze natomiast ze środków MKiDN. Środków samorządowych było ogółem nieznacznie mniej niż w 2005 r. Pieniądze na zakup nowości, choć zróżnicowane od kilkuset złotych do blisko 30.000 zł, zaplanowała każda gmina. Struktura księgozbiorów nie uległa zmianie. Najwięcej jest literatury pięknej dla dorosłych, następnie kolejno literatury pięknej dla dzieci i literatury popularnonaukowej. Taką strukturę księgozbioru ma większość bibliotek. BPG Miastkowo i Zbójna najwięcej mają literatury pięknej dla dorosłych, a najmniej literatury dla dzieci. BPG Śniadowo, jako jedyna biblioteka, najwięcej ma literatury dziecięcej, a najmniej literatury popularnonaukowej. Ograniczone środki na zakup nowości, jakimi dysponują biblioteki w powiecie, nie pozwalają na prowadzenie prawidłowej polityki gromadzenia i uzupełniania zbiorów. Oferta bibliotek tylko częściowo więc zaspokaja potrzeby czytelników. Ze względu na oddalenie bibliotek od hurtowni i dużych księgarni oraz na ograniczone możliwości finansowe do zbiorów trafia głównie popularna literatura dla dorosłych, lektury szkolne i literatura piękna dla najmłodszych dzieci, ale i tak w ilości zbyt małej w stosunku do potrzeb. Brakuje natomiast najnowszych publikacji popularnonaukowych i ambitnej literatury pięknej dla dorosłych. Potrzeby uczących się zaspokajane są w niedużym stopniu. Uczniowie szkół średnich i studenci korzystają przede wszystkim z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz z bibliotek w miastach, w których studiują. W 2006 roku ubytkowano z księgozbiorów 9.872 wol. Tak znaczna liczba ubytków jest konsekwencją wycofania książek zlikwidowanej filii w Drozdowie. Celowe selekcje zmierzające do aktualizacji zbiorów, bibliotekarze w powiecie łomżyńskim wykonują rzadko. Wykazywane w ciągu roku ubytki to głównie książki zaginione, zniszczone lub zagubione przez czytelników. Prasę oprawną w ilości od 6 wol. do 187 wol. ma 7 bibliotek gminnych w powiecie. Zmniejszyła się o trzy ogólna liczba tytułów czasopism bieżących prenumerowanych przez biblioteki w powiecie. W ubiegłym roku prasy bieżącej nie miały biblioteki w Jedwabnem, Piątnicy i Przytułach. (Kontakty, Gazeta Współczesna, Wiadomości Rolnicze) i fachowa z zakresu bibliotekarstwa (Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole). Ze względu na brak środków finansowych biblioteki powiatu łomżyńskiego praktycznie nie kupują zbiorów specjalnych (tzn. płyt, kaset, map, filmów itp.). Ten rodzaj zbiorów posiadają tylko 2 biblioteki w powiecie (Łomża, Zbójna). W 2006 roku jedna z nich (Łomża) zakupiła 13 jednostek tych zbiorów.
Udostępnianie zbiorów: Zmniejszyła się, kolejny raz, liczba odwiedzin w wypożyczalniach (60.836 odwiedzin). Ze zbiorów bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego korzystało 13,9 % mieszkańców, tj. 7.085 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba czytelników była mniejsza o 470, a zasięg czytelnictwa zmniejszył się o 1 %. Nieznaczny wzrost liczby czytelników odnotowały tylko 2 biblioteki (Miastkowo i Jedwabne). Najliczniejszą grupę ogółu czytelników stanowili czytelnicy do lat 15-tu i następnie czytelnicy w wieku 16-19 lat. Najmniej było czytelników w wieku powyżej 60 lat. Wg zajęcia najliczniejsze grupy czytelników to uczniowie, następnie niezatrudnieni, najmniej było innych zatrudnionych. Wzrost liczby czytelników odnotowano tylko w grupie czytelników powyżej 60 roku życia oraz wśród rolników i innych zatrudnionych. Biblioteki publiczne powiatu łomżyńskiego w 2006 roku wypożyczyły czytelnikom do domu 159.709 książek. W stosunku do poprzedniego roku liczba wypożyczeń zmalała o 12.315. Wzrost nastąpił tylko w 3 gminach (Jedwabne, Przytuły, Śniadowo). Wśród wypożyczeń księgozbioru tradycyjnie najwięcej było wypożyczeń literatury dziecięcej, następnie wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych i wreszcie literatury popularnonaukowej. Po raz kolejny wśród wypożyczeń na zewnątrz odnotowano większe wypożyczenia zbiorów specjalnych (1.379 wypożyczeń). Mniej było wypożyczeń na zewnątrz czasopism bieżących (8.257 wypożyczeń). Dzieci są największą grupą użytkowników wszystkich bibliotek publicznych powiatu łomżyńskiego. Stanowią 48 % ogółu zarejestrowanych czytelników. Jednak od kilku lat obserwujemy tendencje spadkowe w czytelnictwie dziecięcym. Niż demograficzny, czasochłonny dojazd do gimnazjów, brak nowości książkowych i multimediów - oto powody tego, że dzieci przestają odwiedzać biblioteki. Czytelnicy dziecięcy w powiecie łomżyńskim mają do dyspozycji księgozbiór liczący 90.041 wol. literatury pięknej oraz opracowania popularnonaukowe i nieliczną wprawdzie prasę dziecięcą. Czytelników do lat 15-tu było w 2006 roku 3.374, czyli o 200. mniej niż rok wcześniej. Tylko w BPMiG Jedwabne i Nowogród nieznacznie przybyło czytelników do lat 15-tu. Pozostałe biblioteki odnotowały spadek.
Ośrodki kultury w powiecie: Sytuacja lokalowa, kadrowa, organizacyjna w jakiej znajdują się instytucje i placówki upowszechniania kultury na terenie gmin powiatu łomżyńskiego jest zróżnicowana. Najlepszą bazą lokalową dysponują GOK w Miastkowie, Zbójnej i Nowogrodzie. Kadra ośrodków kultury liczy łącznie około 20 osób. W roku bieżącym przy ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 25 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie plastyki, tańca , teatru, folkloru , rękodzieła ludowego. Do najbardziej znanych należą: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy -grupa kobiet i grupa mężczyzn w Zbójnej, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny w Zbójnej, Teatr Obrzędowy „Herody” w Zbójnej, Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (Seniorki) w Nowogrodzie, Kurpiowski Zespół Folklorystyczny, Dziewczęcy Zespół Kurpiowski w Nowogrodzie, Zespół Taneczny w Nowogrodzie ,Zespół Teatralny w Śniadowie. Największym dorobkiem w tym zakresie może się pochwalić Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej i Nowogrodzie. Oba ośrodki prowadzą wielokierunkową działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, opieki nad twórcami ludowymi oraz ochrony i popularyzacji folkloru i sztuki ludowej. Obie instytucje prowadzą przemyślane działania związane z edukacją regionalną. Postrzeganie w środowisku placówki kultury odbywa się poprzez pryzmat poziomu oferty, atrakcyjności i różnorodności form jej pracy. Każda placówka winna prowadzić kilka stałych form kierowanych do różnych grup wiekowych. Bardzo ważnym aspektem tych działań jest współpraca ze szkołami.
Powiatowe instytucje kultury: Z dniem 1 stycznia 1999 r. powiat łomżyński przejął do prowadzenia 2 instytucje kultury - Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Obie prowadzą działalność ponadlokalną .
Muzeum Przyrody Drozdowi Drozdowie. Położenie Drozdowa u styku kilku interesujących przyrodniczo obszarów – Kotliny Biebrzańskiej, doliny Narwi, Równiny Kurpiowskiej w naturalny sposób określa obszar zainteresowań Muzeum. Zbiory Muzeum Przyrody to głównie okazy flory i fauny pochodzące z naszego regionu. Zgromadzono tu około 4.600 eksponatów , z których część posłużyła do zorganizowania 3 wystaw stałych - Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej, Ptaki Kotliny Biebrzańskiej i Ssaki Kotliny Biebrzańskiej. Uwzględniając bogatą patriotyczną przeszłość Rodu Lutosławskich zorganizowano stałą ekspozycję Salon Dworski, gdzie prezentowane są pamiątki rodzinne, patriotyczne oraz pamiątki po Romanie Dmowskim, który w Drozdowie przebywał i zmarł. Muzeum zatrudnia 11 osób, w tym 6 pracowników merytorycznych. Struktura instytucji obejmuje Dział Przyrodniczy, Historyczny, Oświatowy i Administracyjny. Rocznie do Muzeum przybywa ponad 15 tys. osób, głównie młodzieży szkolnej. Instytucja prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ekologii i historii regionalnej.
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadzi działalność lokalną i ponad lokalną. Działalność tej instytucji koncentruje się głównie na realizacji zadań związanych z inicjowaniem uczestnictwa w różnych dziedzinach amatorskiej twórczości artystycznej takich jak teatr, muzyka, taniec, plastyka ,folklor narodowy i regionalny oraz sztuka ludowa . Instruktorzy ROK służą pomocą i doradztwem w zakresie repertuaru, kostiumów, przygotowań do przeglądów i występów wszystkim zespołom działającym na terenie naszego powiatu. Ośrodek prowadzi dokumentację fotograficzną i fonograficzną twórczości ludowej i folkloru kurpiowskiego. Jest organizatorem powiatowych i wojewódzkich imprez kulturalnych. Oryginalny folklor, język, architektura , zwyczaje i obrzędy są bogactwem Ziemi Łomżyńskiej, stanowią o jej historii i odmienności, dlatego też wiele działań w zakresie kultury w powiecie łomżyńskim zostało ukierunkowanych na ochronę, kultywowanie i popularyzację tych wartości. Służą temu cyklicznie organizowane wystawy, przeglądy, konkursy, do których należą: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Przegląd Twórczości Ludowej w Nowogrodzie , projekt pn. ”Szkoła Tradycji” w Nowogrodzie, wspomaganie i promocja twórczości. Upowszechnianiu muzyki poważnej służy coroczny festiwal pn. Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W roku 2008 odbędzie się już po raz 15. Stymulowaniu działań w zakresie kultury służy także doroczna Nagroda Starosty Łomżyńskiego przyznawana zespołom, twórcom i animatorom kultury od 7 już lat.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Anna Archacka: takie spotkanie ma odbyć się – zgodnie z planem pracy Komisji na rok bieżący. Należy również zauważyć, że na terenie naszego powiatu funkcjonuje 6 stowarzyszeń, które realizują zadania z zakresu kultury, tj.: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Nowogrodzie, Towarzystwo Miłośników Muzeum Przyrody w Drozdowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Jedwabnem, Stowarzyszenie Miłośników Nowogrodu, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Drogoszewie.
Ponadto pragnę dodać, że powiat łomżyński - w miarę swoich skromnych możliwości - wspomaga działania rożnych podmiotów podejmujących działalność kulturalną. Do najważniejszych zadań warunkujących rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie gmin powiatu łomżyńskiego, zgodnie ze wskazaniami wojewódzkiego programu rozwoju kultury należy zaliczyć: utrzymanie, podnoszenie i upowszechnianie działalności placówek kultury; podwyższenie standardów bazy materialnej placówek kultury i jej modernizacja stosowna do potrzeb; utrzymanie i organizację imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim; inspirowanie i wspieranie rozwoju kultury ludowej i amatorskiej; wspieranie działań mających na celu rozwój czytelnictwa; prowadzenie wielostronnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w tym edukacji regionalnej; ochrona i utrzymanie dobrego stanu technicznego obiektów zabytkowych i obiektów o wartościach zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych; wspieranie ruchu społeczno-kulturalnego i regionalnego. Reasumując: w roku 2007 w ramach konkursu ofert udzielił wsparcia finansowego następującym inicjatywom:
1.Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań: XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2007 w kwocie: 7.000 zł; XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2007; XV Giełda Piosenki Dziecięcej 2007; Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2007 w kwocie: 3.000 zł.
2. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań: Konferencja naukowa pt. ”Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego” - Publikacja popularnonaukowa: 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa im. Wagów (1975-2005) w kwocie 1.000 zł.
3. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,,Logos’’ w Łomży w zakresie realizacji zadań: Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: IV Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”; XVIII Konkurs Recytatorski dla najmłodszych” Uśmiechnięte strofki”; XXIII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej w kwocie: 1.000zł.
4. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania: „Skansenowskie Spotkania – w 80 Rocznicę Powstania Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie” w kwocie 1.000zł.
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań: Wydanie Pamiętników Wacławy Lignowskiej; Młodzi muzycy grają Lutosławskiego; Opracowanie i wydanie w formie książkowej autobiografii Zbigniewa Pieńkowskiego; Organizacja wystawy czasowej „Bursztynowy mikrokosmos w kwocie 3.000 zł.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania: „XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne’’; „Majówka towarzysząc Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy” w kwocie 1.000 zł.
7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi w zakresie realizacji zadania: Akcja przekazywania ognia i Jasełka „Betlejemskie Światło Pokoju”; Wystawa „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” w kwocie 500 zł.
8. Łomżyńska Orkiestra Kameralna w Łomży w zakresie realizacji zadania: Koncert w ramach III Jesiennego Festiwalu Muzycznego „ Sacrum et musica”; im. Jana Pawła II w kwocie: 1.000zł
9. Jan Gietek w zakresie realizacji zadania: Wydanie tomiku wierszy, fraszek w kwocie: 500zł.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu: „ Dzień dziecka”- dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych w kwocie: 500 zł.

Wiceprzewodniczący – Stefan Zebrowski: o tym jakie znaczenie ma kultura przekonaliśmy się po zaborach, ponad 120 lat niewoli a naród polski i jego tożsamość przetrwała.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Anna Archacka: przechodzą do dziedziny oświaty pragnę poinformować, że od chwili utworzenia Powiat Łomżyński wykazywał troskę o kształt oświaty, w tym oświaty rolniczej. Dążono do zachowania korelacji pomiędzy kierunkami kształcenia i profilami zawodowymi w poszczególnych szkołach, a lokalnym rynkiem pracy, uwzględniając specyfikę tych terenów i obszary w których skala zatrudnienia może być największa. Brano również pod uwagę bazę dydaktyczną i materialną szkół. Oferta edukacyjna proponowanych przez szkoły zawodów i kierunków kształcenia dawała uczniowi, słuchaczowi możliwość wyboru.
Obszar oświatowy zarządzany przez Powiat: do końca 2007 roku Powiat Łomżyński pozostaje organem prowadzącym dwóch Zespołów Szkół: Zespołu Szkół im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Jedwabnem oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, a także organem dotującym 7 szkół niepublicznych dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogrodzie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastkowie, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastkowie).
Rok 2007 przyniósł istotne zmiany w kształcie struktur oświatowych zarządzanych przez Powiat Łomżyński. W lutym br. Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie ,tj. Publicznego Gimnazjum w Marianowie oraz Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie rolnik. Wszystkie w/ w placówki były tzw. „szkołami martwymi”. W latach ubiegłych nie było do nich naboru - ze względu na brak zainteresowania kształceniem w tych szkołach. Stąd decyzja o ich likwidacji. Kolejną istotną zmianą było przekształcenie z dniem 31 sierpnia br. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem poprzez likwidację internatu funkcjonującego w strukturze organizacyjnej LO w Zespole. Likwidacja internatu podyktowana była w szczególności przyczynami demograficznymi, czego konsekwencją są skutki ekonomiczne powodujące z roku na rok coraz większe koszty jakie musi ponosić organ prowadzący na utrzymanie internatu. Z internatu przeznaczonego na pobyt 40 dzieci, korzystało tylko 14. Analiza przyjęć uczniów spoza Jedwabnego oraz prognoza na przyszłość w tym zakresie nie wykazywały aby sytuacja mogła ulec poprawie.
Drugim Zespołem Szkół prowadzonym przez Powiat jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem kształcący w 3 oddziałach 57 uczniów. W Zespole funkcjonują następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące o 3 – letnim cyklu kształcenia (kl.II,III ), Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia – kształcące w zawodzie technik handlowiec (kl.IV). W br. szkolnym jak nigdy dotąd nie udało się zrealizować naboru do żadnej z pięciu planowanych klas I – (LO, Technikum, ZSZ, ULO dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych) mimo aktywnego udziału Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w promocji kierunków kształcenia tego Zespołu Szkół. Analiza stanu szkoły i naboru do tej placówki wskazuje, iż w latach szkolnych 2001/2002 do 2004/2006 liczba uczniów i oddziałów utrzymywała się na zbliżonym, stałym poziomie od 150 do 160 uczniów. Tendencje spadkowe rozpoczęły się w roku szkolnym 2005/2006 i pogłębiały się aż do bieżącego roku szkolnego, gdzie liczba uczniów spadła do 57 i nie udało się zrealizować naboru. Powyższe zmiany obrazuje następujące zestawienie:
Rok szkolny 2001/2002 – liczba oddziałów: 6, liczba uczniów: 152; Rok szkolny 2002/2003 – liczba oddziałów: 6 , liczba uczniów: 150; Rok szkolny 2003/2004 – liczba oddziałów: 7 , liczba uczniów: 165; Rok szkolny 2004/2005 – liczba oddziałów: 7 , liczba uczniów: 152; Rok szkolny 2005/2006 – liczba oddziałów: 6 , liczba uczniów: 118; Rok szkolny 2006/2007 – liczba oddziałów: 5 , liczba uczniów: 102; Rok szkolny 2007/2008 – liczba oddziałów: 3, liczba uczniów: 57
Jaka jest przyczyna tych niekorzystnych zmian? Na pewno miała na to wpływ konkurencyjna oferta edukacyjna Miasta Łomży, w którym funkcjonuje 9 LO (w tym: 2 niepubliczne), a także 6 Zespołów Szkół, a także chęć młodzieży do kontynuowania nauki w większych ośrodkach miejskich.
Innym znacznie istotniejszym czynnikiem było wprowadzenie tzw. ”nowej matury” i zewnętrznego systemu oceniania, które zapoczątkowało znaczne tendencje spadkowe.
Ogółem w powiecie 63% uczniów przystępujących do matury zdało egzamin maturalny, zaś 37% nie zdało matury.
Jak zapobiec temu regresowi w naborze w ZSOiZ w Jedwabnem? Jednym z rozwiązań wydaje się być wprowadzenie w Zespole szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem kierunków kształcenia, które zainteresowały by nie tylko młodzież Powiatu i Łomży ale również z terenu województwa podlaskiego.
W przeciwieństwie do w/w Zespołu Szkół w Jedwabnem w szkołach niepublicznych (z uprawnieniami szkół publicznych) dla dorosłych, tj.: LO dla Dorosłych i Uzupełniających LO dla Dorosłych z roku na rok występują tendencje zwyżkowe. Wzrasta liczba szkół i liczba słuchaczy. Coraz więcej dorosłych jest zainteresowanych tymi formami kształcenia, i tak np.: w 2007 roku Powiat dotuje 7 szkół niepublicznych ze 110 wychowankami (Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie - 13 słuchaczy; Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Śniadowie 14 słuchaczy; Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie - 9 słuchaczy; Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wiźnie - 18 słuchaczy; Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogrodzie - 23 słuchaczy).
W roku 2008 zgodnie z danymi przekazanymi przez powyższe szkoły, w ramach SIO nastąpi znaczący wzrost liczby słuchaczy w tych placówkach. Podejmie w nich naukę 249 osób, tj. o 139 więcej niż w roku poprzednim.
W 2007 roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na 1 ucznia wynosi tj.108,06689 zł. Powiat Łomżyński przekazuje w poszczególnych miesiącach, kwotę równą iloczynowi subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia razy liczbę uczniów w szkołach niepublicznych. Za okres od stycznia do czerwca br. została przekazana kwota 73 703,74 zł, w drugiej połowie roku zostanie przekazana dotacja w wysokości 71.110,06 zł, czyli łącznie 144 813,80 zł.
Szkoły te w sposób realny pozwalają uzupełnić i zdobyć wiedzę dorosłym z zaległościami edukacyjnymi. Należy podkreślić, że część uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych nie kończy edukacji na tym etapie. Zdarzają się przypadki, tak jak to było w LO w Miastkowie, że absolwent podjął studia na Akademii Medycznej.
Niezależnie od naszych starań i jakości oferty szkolnej nie ma wątpliwości, że to właśnie lokalny rynek edukacyjny dokonuje każdego roku rzeczywistej korekty szkół, kierunków kształcenia decydując o naborze lub jego braku i w efekcie o rozwoju lub wygaśnięciu szkół.
Uzupełniając pragnę przypomnieć, że rok 2008 przyniesie kolejne zmiany. Od stycznia przyszłego roku inną naszą placówkę oświatową – Zespół Szkół w Marianowie wraz z internatem przejmie do prowadzenia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiana ta ma swoje źródło w uruchomionej w 2006 r. procedurze przejmowania do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych. Są one włączone stopniowo w spójny system wiedzy rolniczej, który obejmowałby instytucje naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego oraz gospodarstwa rolne i podmioty pracujące na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przejęte szkoły m.in. poprzez doinwestowanie mają stać się placówkami wzorcowymi, wyznaczającymi i utrzymującymi standardy kwalifikacyjne kształcenia rolniczego.
Powiat Łomżyński na przekór ogólnopolskim trendom likwidacji w szkołach kosztochłonnych kierunków rolniczych zachował „czystość kształcenia rolniczego”, tj. kierunki rolnicze, funkcjonujący przy zespole internat, oraz warsztaty i gospodarstwo pomocnicze, chroniąc w ten sposób wieloletnie dziedzictwo. Nie było to zadanie łatwe, bowiem subwencja oświatowa nie uwzględniała specyfiki kształcenia rolniczego, szczególnie kosztów realizacji zajęć praktycznych. Zespół Szkół w Marianowie, jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w kraju pozostał swoistym „centrum edukacji rolniczej” kształcącym od 1971 roku kadry rolnicze. Postęp techniczny i technologiczny nakładają na szkoły i nauczycieli wymóg ciągłej aktualizacji treści nauczania oraz dostosowania bazy sprzętowej do norm i wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, stąd starania dyrektorów szkół i samorządu o pozyskanie dodatkowych środków na unowocześnienie procesu dydaktycznego i pełną realizację programu kosztochłonnych zajęć praktycznych. W ubiegłym roku, w wyniku realizacji projektów, w Zespole doposażono stanowiska egzaminacyjne do przeprowadzania zewnętrznych i zawodowych egzaminów (w zawodzie rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) w sprzęt techn. – dydaktyczny o wartości ok. 0,5 mln. zł, a także przeprowadzono częściową modernizację bazy szkolenia praktycznego, poprzez dostosowanie istniejącego parku maszynowego do aktualnych wymogów uwzględniających nowoczesną specyfikę kształcenia rolniczego oraz uatrakcyjnienie zajęć praktycznych. Mimo dobrej kondycji szkoły, mając na względzie przyszłość oświaty rolniczej i Zespołu Szkół w Marianowie, a także korzyści wynikające z przejęcia w/w Szkoły przez resort rolnictwa, Rada Powiatu Łomżyńskiego po konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Uchwałą Nr IV/16/07 z dnia 7 lutego br. wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem wspólnych działań jest podpisanie w dniu 15 maja br. w Warszawie pomiędzy w/w Ministerstwem reprezentowanym przez Pana Andrzeja Leppera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Starostwem Powiatowym w Łomży reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Kozackiego i Wicestarostę Pana Marka Dworakowskiego - Porozumienia Nr DON or.761-74/07, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2008 roku Ministerstwo przejmie do prowadzenia.
Zespół Szkół w Marianowie w br. szkolnym 2007/08 kształci w 21 oddziałach 487 uczniów i słuchaczy, w tym: w 13 oddz. dla młodzieży 323 uczniów i w 8 oddz. dla dorosłych 164 słuchaczy. Aktualnie w Zespole w Marianowie funkcjonują następujące szkoły: 4 let. Technikum kształcące w zawodach: technik agrobiznesu (kl. IV), technik rolnik (kl. I,II,III,IV), technik mechanizacji rolnictwa (kl. I,II,III,IV), 3 let. Technikum Uzupełniające na podb. zas. szkoły zaw. kształcące w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa (kl. III), a także 3 let. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (kl. I,II,III). W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych słuchacze kontynuują naukę w: 4 let. Technikum dla Dorosłych w Marianowie kształcącym w zawodzie: technik rolnik (kl. I,II,III,IV) (zaoczne), 3 let. Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Marianowie kształcącym w zawodzie: technik rolnik (kl.III) (zaoczne), 2 let. Szkole Policealnej o 2 – let. cyklu kształcenia kształcącej w zawodach: pracownik ds. finansowych i handlu (kl. I), technik rolnik (kl. I, 2 klasy klI). W bieżącym roku szkolnym w Zespole uruchomiono 5 klas – w tym 3 klasy dla młodzieży i 2 klasy dla dorosłych.
Zgromadzeni nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki: informację nt. stanu realizacji zawartych porozumień z samorządami gminnymi, w szczególności gminy Śniadowo dokładnie przedstawi Dyrektor ZDP w Łomży.
Ogólnie rzecz biorąc w miejscowości Jakać Dworna mostek uległ awarii, bowiem ktoś wjechał na niego ciężkim sprzętem. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę możliwości realizacji tej inwestycji i stwierdziliśmy, że istnieje możliwość dofinansowania tegoż zadania z 2%-towej rezerwy drogowej Ministra Infrastruktury. Wśród priorytetów wymienione są mostki, mosty i przeprawy drogowe. Jest to na etapie projektowania, nie wiemy czy te dane potwierdzą się. Jednak jeżeli potwierdzą się te dane to w ten sposób uzyskamy znaczące oszczędności. Z tej 2%-towej rezerwy drogowej Ministra Infrastruktury będzie także w pierwszej kolejności, w przyszłym roku, dokańczana inwestycja modernizacji ciągu dróg rozpoczętych przed 1999 rokiem.
Natomiast do uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego zobowiązuje nas ustawa o finansach publicznych z 2005 roku oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 roku. Dotychczas było to w powiecie załatwiane jednostkowymi uchwałami, jednak obecnie postaramy się przygotować wieloletni program inwestycyjny, który da sumę planów i zamierzeń Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. W kwestii dotyczącej dróg będą trzy grupy zadań:
 inwestycje realizowane własnymi siłami z gminami, chodzi tu o krótkie odcinki, które nie miałyby szans finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
 inwestycje dofinansowywane z 2%-towej rezerwy drogowej Ministra Infrastruktury, szczególnie mostki, mosty i przeprawy drogowe,
 wnioski składne do Regionalnego Programu Operacyjnego.
W wieloletnim planie inwestycyjnym znajdą się również inne zamierzenia Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Będą ta zarówno zadania inwestycyjne jaki i tak zwane projekty miękkie oraz projekty realizowane na podstawie zawartych porozumień partnerskich.
Na pewno znajdą się także te przedsięwzięcia, które były uwzględnione w planie rozwoju lokalnego. Jest to sprawa dość oczywista, szczególnie jeżeli te inwestycje, które mają opracowaną dokumentację techniczną.
My jako Zarząd Powiatu przygotujemy koncepcję a na poszczególnych komisjach Państwo Radni będą opiniować i akceptować i ewentualnie modyfikować nasze propozycje. Inicjatywa należy również do Państwa radnych, z tym że kładziemy nacisk na to, aby wieloletni plan inwestycyjny był realny i możliwy do wykonania.

Odnosząc się do innej poruszonej w trakcie dzisiejszych obrad kwestii pragnę poinformować, że budżet dla Muzeum Przyrody w Drozdowie był około 100.000 zł, wykonany będzie w wysokości około 400.000 zł. Nasz udział to 150.000 zł, reszta środków to pozyskane z zewnątrz. Ponadto czynimy intensywne działania na rzecz współprowadzenia tej placówki kultury z Marszałkiem Województwa. Jeżeli ta inicjatywa powiedzie się to o wiele łatwiej będzie pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasza propozycja odnosiła się do finansowania wspólnie po 150.000 zł, co z pewnością pomogłoby zapewnić płynność finansowa tej placówki.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: z gminą Śniadowo mamy zawarte trzy porozumienia bezpośrednie i jedno porozumienie trójstronne, w którym uczestniczyła także Gmina Łomża. Pierwszy odcinek to Śniadowo ul. Kolejowa o długości 700 m – jest ogłoszony przetarg, otwarcie ofert nastąpi 26 października, powiat zaoferował kwotę 40.000 zł. Dwa porozumienia dotyczyły sieci dróg powiatowych, gdzie zagwarantowaliśmy zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Natomiast porozumienie trójstronne dotyczyło odcinka Szczepankowo – Czaplice – Boguszyce. Gmina Śniadowo – 950 m, w porozumieniu była mowa o tym, że na tę inwestycję zostaną pozyskane środki unijne, natomiast było to niemożliwe, bowiem RPO będzie realizowany w roku przyszłym. Wobec tego przenieśliśmy te zadanie na rok 2008.

Mostek, który uległ awarii w miejscowości Jakać Dworna jest o konstrukcji drewnianej. Długość tego obiektu to 12,3 m, szerokość 5,6 m, jest bez chodników, nastąpiło uszkodzenie dwóch dźwigarów. Było ustawienie ograniczenie, jednak ktoś musiał zbyt ciężkim sprzętem wjechać i stąd nastąpiło uszkodzenie. Postanowiliśmy dokonać oceny wraz z programem naprawczym mostu. Wynika to z tego, że nie chcemy, aby sytuacja uległa odnowieniu. Wiadomo, że rolnicy dysponują aktualnie w większości ciężkim sprzętem. W związku z tym planujemy zastosowania dźwigarów stalowych. Nowa nawierzchnia bez przyczółków to około 50.000 zł – sam koszt materiałów. Wstępnie mostek zostanie naprawiony w miesiącu kwietniu przyszłego roku. Zależy to od warunków zimowych. Jeżeli uda się nam skorzystać ze środków z 2%-towej rezerwy drogowej Ministra Infrastruktury to będzie zależało od przebiegu procedury.

Odpowiadając na pytanie radnego Wojciech Kubraka w zakresie drogi nadbiebrzańskiej pragnę poinformować, że pozostał nam odcinek o długości 2,230 m. Jako ZDP występowaliśmy jeszcze w roku ubiegłym jednak Ministerstwo odpowiedziało, że nie otrzymamy dofinansowania ze względu na to, że jako beneficjent nie wnieśliśmy wkładu własnego. Wniosek ten ponowimy wspólnie z wnioskiem na mostek w Jakaci Dwornej.

Radny Lech Szabłowski: połączenia odbywają się objazdami, a jeden z mostków, na którym odbywa się objazd jest w bardzo złym stanie i przy większych obciążeniach grozi to niebezpieczeństwem. Jeśli inwestycja ta miałaby być ze środków własnych to zgadzam się, że powinno to być poprawione w postaci zastosowania stalowych dźwigarów.
Natomiast jeżeli zadanie to miałoby być realizowane za środki z budżetu państwa to uważam, ze należy powrócić do przedstawianej wcześniej przez mnie koncepcji. Mianowicie chodzi mi o przesunięcie przeprawy odpowiednio do osi jezdni. Most ten jest niefortunnie zlokalizowany, mijanie się pojazdów jest obecnie znacznie utrudnione. Może nawet doszło już do wykupienia gruntów na przesunięcie tej przeprawy. Dokumentacja z pewnością znajduje się w centralnych służbach drogowych. Sądzę, że warto wrócić do tej koncepcji.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży: postaram się wrócić do tej przedstawionej koncepcji. Jednak jeśli inwestycja ta miałaby być ze środków własnych to będzie to naprawione jedynie w postaci zastosowania stalowych dźwigarów.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.15 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Krzysztof Chrostowski, który uznał, że pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży – Marcin Pieńkowski za społeczne i bezinteresowne zaangażowanie w rozwój sportu wśród pracowników Starostwa Powiatowego i radnych powiatu łomżyńskiego zasługuje na nagrodę.
Z kolei w nawiązaniu do tematu dotyczącego kultury w powicie łomżyńskim zaznaczył, że wiele anonimowych osób zajmuje się tą dziedziną w środowisku wiejskim, o których to często zapominamy. Ponadto stwierdził, że Pani Stanisława Chyl zasługuje na docenienie jej działalności w zakresie kulturalno-patriotycznym.

Przewodniczący Rady poinformował, że inwestycja polegająca na modernizacji drogi nr 645 została przeniesiona do inwestycji rozwoju wschodniej Polski na 2007 – 2013 na listę rezerwową, wobec czego ma pewne obiekcje dotyczące tego czy ta inwestycja zostanie w ogóle zrealizowana. O wyjaśnienie tego problemu poprosił przedstawicieli zarządu Powiatu.

Starosta – Krzysztof Kozicki: jeżeli chodzi o drogę Nowogród – granica województwa to podejmowaliśmy szereg działań, aby ta droga znalazła się na wykazie indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego. Na etapie gdy RPO był we wczesnej fazie projektowania wydawało się, że najszybciej inwestycja zostanie zrealizowana w ramach inwestycji rozwoju wschodniej Polski na 2007 – 2013. Nieoczekiwanie okazało się, że ogromny wkład w zaakceptowanie tej inwestycji miał ks. Biskup Bronakowski, który przekonał Marszałka Putrę, aby ta droga znalazła się w ramach inwestycji rozwoju wschodniej Polski na 2007 – 2013. O realizację tej inwestycji byłbym spokojny, bowiem zasadniczo została ona już rozpoczęta – w postaci remontu mostu na rzecze Pisa w miejscowości Mątwica.
Natomiast na liście indykatywnej RPO znalazła się inna nasza droga o długości około 17 km, co jest bardzo dużym sukcesem. W ten sposób mamy bardzo duże szanse, że dwie strategiczne inwestycje drogowe zostaną zrealizowane.

Ponadto w wolnych wnioskach nie zgłoszono innych zagadnień.

Ad.16 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XI-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski


Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 paź 2007 15:21
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2007 07:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3332 razy