BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr X/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 5 września 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Wojciecha Kubraka). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
12. Sprawozdanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
13. Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
14. Sprawozdanie Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
15. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie ,,Caritas Diecezji Łomżyńskiej’’.
16. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży na rzecz ludzi starych.
17. Sprawozdanie z realizacji profilaktyki logopedycznej przeprowadzonej w placówkach oświatowych powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym 2006/07.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek przypomniał, że protokół z IX-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IX-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym uzyskać odpowiedź na trzy następujące zapytania.
1. Czy są czynione jakieś działania w sprawie utworzenia parkingu obok budynku Starostwa Powiatowego?
2. Czy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu posiada uprawnienia do sprawowania kontroli, a mianowicie w zakresie gospodarowania środkami finansowymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Chodzi mi o imienne podanie nazwisk i wielkości świadczenia przyznanego przez tzw. Zakładową Komisję Socjalną, na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Dotyczy wszystkich jednostek podległych Powiatowi Łomżyńskiemu.
3. Co obecnie jest robione w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy? Chciałbym zaznaczyć, że przed około dwoma laty wykonywany był remont w tym Ośrodku, natomiast teraz zrywane są posadzki i glazura. Czy jest to gospodarne działanie?

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedź na powyższe interpelacje zostanie udzielona w punkcie 18-tym porządku obrad.
Następnie w związku z brakiem innych interpelacji i zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od IX zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 czerwca 2007 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 10 lipca 2007 roku Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie w świetle wyników kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej w Marianowie o wyrażenie zgody na powołanie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej, zajął stanowisko w sprawie wsparcia finansowego na rzecz ufundowania sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych prac w 2007 r. tj. bieżącego utrzymania dróg oraz stanu realizacji wykonanych prac wynikających z zawartych porozumień pomiędzy powiatem łomżyńskim i gminami i podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2007 r.
Podczas drugiej części tego posiedzenia – wyjazdowej – wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu, Zarząd dokonał bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia, na terenie gmin Piątnica, Wizna, Jedwabne, Przytuły.
W dniu 24 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie podczas którego Zarząd rozpatrzył informacje złożone przez Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wg stanu na dzień 30.06.2007 r. Informacje te są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
Zarząd przyjął projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły, podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu, zajął stanowisko w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o uchylenie w części decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Łomżyński własności działek: Nr 1833 i Nr 624 położonych w Nowogrodzie (droga powiatowa). Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu. W punkcie sprawy różne Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na pismo Zarządu Powiatu dotyczące możliwości obniżenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Podczas trzeciego posiedzenia - w dniu 9 sierpnia br. Zarząd Powiatu przyjął 2 projekty porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piątnica oraz projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie Gminy Piątnica. Przyjęta została informacja złożona przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wg stanu na dzień 30.06.2007 r., która znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Zarząd rozpatrzył informację i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku. Podczas posiedzenia Zarząd wysłuchał informacji ustnej Skarbnika Powiatu o sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2007 r. Zarząd podjął 3 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 r.; w sprawie powierzenia Pani Izabeli Załuskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem; w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii Dyrektorowi ZPOZ za II kwartał 2007 roku.
W dniu 28 sierpnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu. Podczas tego posiedzenia Zarząd zatwierdził aneksy do arkuszy organizacji pracy szkół Zespołu Szkół w Marianowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Zarząd podjął następujące uchwały:
1) w sprawie przekazania mienia ruchomego Muzeum Przyrody w Drozdowie,
2) w sprawie przekazania mienia ruchomego Urzędowi Miasta i Gminy w Jedwabnem,
1) w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie Panu Markowi Kaczanowiczowi,
2) w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2007 roku,
3) w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok,
4) w sprawie ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiecie łomżyńskim na lata 2007-2032”.
W trakcie posiedzenia Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich
realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012,
4) w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
5) w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
Projekty powyższych uchwał zostały przedłożone Państwu łącznie z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.
Zarząd zapoznał się z koncepcją przekazania majątku Zespołu Szkół w Marianowie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego oraz zapoznał się z porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.
Z kolei Starosta poinformował zgromadzonych o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył. Na zakończenie zaprosił wszystkich do spotkania z delegacją łotewską, która przyjeżdża z wizytą do naszego powiatu w dniu 11 września br.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Starosta: uchwalony przez Wysoką Radę w dniu 28 grudnia 2006 roku budżet powiatu zamknął się po stronie dochodów kwotą - 16.896.343 zł, a po stronie wydatków kwotą – 17.076.456 zł. i deficytem budżetowym w wysokości – 180.113 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu do 30 czerwca br. budżet powiększono po stronie dochodowej do wysokości – 17.774.968 zł, a po stronie wydatkowej do wysokości – 17.895.706 zł. Tym samym w sprawozdawanym okresie plan dochodów wzrósł o – 878.625 złotych , a plan wydatków o – 819.250 złotych , zaś deficyt budżetowy zmalał do wysokości 120.738 złotych.
Zmiany budżetu wywołane zostały ujawniającymi się różnymi potrzebami „własnymi” oraz decyzjami organów rządowych zwiększającymi bądź zmniejszającymi przyznane pierwotnie subwencje i dotacje celowe na zadania rządowe zlecone powiatowi ustawowo. Przykładowo wymienię dwie największe zmiany i tak: uzyskaną kwotę 379.797 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminy na pokrycie kosztów ulepszenia nawierzchni dróg powiatowych i 350.000 zł dotacji ze środków budżetu Ministerstwa Kultury na sfinansowanie programów realizowanych przez nasze instytucje kultury.
Dodaję, iż zmiany w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczy brak jakichkolwiek uwag ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w ramach nadzoru dokonuje szczegółowej weryfikacji podejmowanych w tej mierze uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Szanowni Państwo! Realizacja budżetu w okresie pierwszego półrocza przebiegała w sposób prawidłowy. Dochody z tytułu subwencji wpływały rytmicznie, w ustawowych terminach a dotacje celowe z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury, w miarę zrealizowanych zadań. Rytmiczna również była realizacja dochodów własnych.
Realizując planowane wydatki staraliśmy się przestrzegać zasad legalności, celowości i gospodarności, co pozwoliło na utrzymanie stałej płynności finansowej i regulowanie zobowiązań finansowych w ustalonych terminach. Zbiorcze wskaźniki wykonania budżetu można uznać za zadawalające. Wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu wg obowiązujących sprawozdań wg stanu na 30.06.2007 roku nie miały zadłużenia w spłacie zobowiązań wymagalnych.
Ponadto powiat jest wolny od kredytów i pożyczek jak też od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż żadnemu podmiotowi takich zabezpieczeń nie udzielono.
Oddzielnym problemem jest finansowanie instytucji kultury. Sytuacja ich pogarsza się a organy rządowe nie przygotowują projektów polepszających ich finansowanie w przyszłości w ramach „ mecenatu Państwa”.
Ponadto z każdym rokiem zwiększają się wydatki na zadania obligatoryjne z zakresu pomocy społecznej. W poprzednim roku dołożono powiatowi na te potrzeby 155.157 zł z rezerwy subwencji ogólnej (przy oszacowanych brakach na kwotę 300.000 zł).Obecnie już wystosowano do Ministerstwa Finansów pismo o zwiększenie o 300.000 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie potrzeb rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Na trudności finansowe wskazują także informacje przedłożone przez szkoły a zwłaszcza przez Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie. Jednak mam nadzieję, że szacowane potrzeby zostaną urealnione i będą miały one pokrycie w środkach, jakie wydzielono szkole na 2007 rok.
Kończąc, jeszcze raz akcentuję obowiązek kierowników jednostek organizacyjnych szczególnie, oszczędnej gospodarki środkami finansowymi do końca bieżącego roku, ze względu na istniejący deficyt budżetowy i brak środków dla powiększenia planu wydatków powyżej już planowanych i realnie oczekiwanych dochodów budżetowych (Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.7 Wicestarosta – Marek Dworakowski: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewiduje przyjęcie do wykonania w latach 2008 – 2010 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pod nazwą:
1. „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków czterech dróg powiatowych: nr 1962B (23501) na odc. Kownaty – Guty (2,0km), nr 1924B (23358) na odc. droga nr 64 – Olszyny – Wyłudzin – Guty (6,3km), nr 1964B (23504) na odc. Taraskowo – granica gminy Piątnica (2,35km), nr 1936B (23373) na odc. Wiktorzyn – Żelechy – Truszki (3,8km), i jednej drogi gminnej nr 105653B Truszki – Kossaki (2,285km), o łącznej długości ciągu 16,735km”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B (23340) na odc. Chmielewo (dr. wojewódzka nr 648) – Grądy – Sławiec (dr. pow. nr 1912B)”.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B (23331) na odc. od dr. wojewódzkiej nr 648 – Kupnina – granica powiatu”.
4. „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z: drogi gminnej Gminy Łomża o długości 235mb, drogi powiatowej nr 1948B (23389) na odc. przez wieś Łochtynowo o dł. ok. 650mb”.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917B na odc. Jeziorko – Wyrzyki – dr. kraj. 64 o dł. ok. 3,65km”.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odc. Bronowo – Janczewo o dł. ok. 4,46 km”.
Ustala się szacunkowy limit wydatków w wysokości 21.338.000,00 zł na zadania wymienione w § 1 uchwały, z czego: kwota 2.133.800 zł – to 10% udział własny powiatu, który pokryty zostanie ze środków gmin w ramach porozumień zawartych miedzy powiatem a gminami, a kwota 19.204.200 zł – to 90% - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe szacunkowe limity wydatków na poszczególne zadania przebudowy nawierzchni dróg powiatowych w latach 2008 – 2010 określone są w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
Udział powiatu polega również na opracowaniu stosownej dokumentacji, zgodnie z zawartymi porozumieniami z poszczególnymi samorządami gminnymi.

Radny Lech Szabłowski jako pierwszy zabierając głos w dyskusji stwierdził: zakres rzeczowy planowanych inwestycji obejmuje przede wszystkim gminę Piątnica, na terenie której ma być zmodernizowany odcinek o długości około 17 km – wartość inwestycji to około 15 mln zł. Nie wiem z czego to wynika, może z miejsca zamieszkania Starosty i kilku radnych powiatu łomżyńskiego.
Gmina Nowogród ma zmodernizować odcinek około 4,5 km, Gmina Łomża odcinek o długości około 1 km. A co z pozostałymi gminami? Należałoby przyjąć zrównoważony rozwój powiatu.
Zdaję sobie sprawę z tego, że udział własny pokrywają samorządy gminne. Jednak nie sądzę, aby wójtowie z pozostałych gmin nie byli zainteresowani inwestycjami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy czym program ten jeszcze nie ruszył i można domniemywać, że wszystkie środki mogą być rozdysponowane w jednym konkursie. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby przy pierwszym konkursie jak najwięcej uzyskać. Uważam, że należy rozważyć zaciągnięcie kredytów. To może w sposób istotny poprawić stan dróg.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: ważnym elementem jest wygenerowanie udziału własnego, my możemy zapewnić kwotę 400.000 zł. Gmina Piątnica zapewniła udział w wysokości około 1.200.000 zł, inne gminy aktualnie nie miały takiej możliwości. Aktualnie zgłoszone zapotrzebowanie w ramach RPO czterokrotnie przewyższa możliwości sfinansowania modernizacji dróg w naszym województwie. Zgłoszone zapotrzebowanie w tym zakresie znacznie przewyższa środki przewidziane na ten cel, bowiem duża część środków w ramach RPO została przeznaczona na infrastrukturę kolejową i budowę lotniska. Wobec tego środki będzie bardzo trudno pozyskać. Zdecydowaliśmy się na ujęcie tych inwestycji, ponieważ takie były deklaracje wójtów – zgodnie z ich możliwościami finansowymi. Wytyczne RPO wspominają o tym, że w pierwszej kolejności będą dofinansowane inwestycje drogowe na drogach, gdzie natężenie ruchu kształtuje się na poziomie 2000 pojazdów na dobę.
Ponadto z pozostałymi gminami zawarliśmy szereg porozumień w sprawie modernizacji dróg metodą powierzchniowego utrwalenia. Krótkie odcinki modernizujemy właśnie tą technologią – we własnym zakresie.

Starosta aktualny projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy dróg. Będziemy także pracowali nad takim programem, aby obejmował on wszystkie dziedziny życia powiatu – Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, przy którym mam nadzieję będą czynnie pracować wszyscy radni – w poszczególnych komisjach Rady Powiatu.
Wszystkie drogi ujęte w przedłożonym projekcie zawarte są w Planie Rozwoju Lokalnego, który stracił już swoją ważność. W związku z tym niebawem rozpoczniemy prace nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym naszego powiatu.
Aktualny projekt stanowi wypełnienie wymogów formalnych narzuconych przez wytyczne programów pomocowych. Zawarte w nim inwestycje dotyczą dróg, na które są opracowane dokumentacje techniczne. Zostało to jeszcze uczynione w poprzedniej kadencji. Dzięki temu mamy już przygotowane wnioski do pierwszego konkursu.
Plan Rozwoju Lokalnego był uchwalony w czasie kiedy Starosta nie był zameldowany w Piątnicy, więc nie wiem skąd takie zarzuty.
Limity wydatków określone w projekcie nie obejmują dróg tzw. łączników między gminami, bowiem takie drogi nie wpisują się w wytyczne RPO – nie mają charakteru regionalnego. Zasada jest taka, że powiaty zgłaszały najdłuższe odcinki i my postąpiliśmy podobnie. Zarząd Województwa zwrócił się do każdego samorządu, aby przygotował on najważniejszy, strategiczny dla niego odcinek drogi. Zarząd Dróg Powiatowych wybrał właśnie drogi, które Państwu przedstawiliśmy. Są to w zdecydowanej większości drogi żwirowe lub gruntowe. Odcinek, który jest dla nas strategiczny ma ogromne znaczenie dla wielu dostawców mleka, zakładów zlokalizowanych np. przy miejscowości Kownaty, a także innych podmiotów. To są ważne kryteria, które będą rozpatrywane przy ocenie projektu. Inwestycja ta ma realne szanse zaakceptowania przez decydentów w województwie.
Uważam, że nie będzie tak, iż w pierwszym konkursie Zarząd Województwa wyda większość środków.

Radny Jan Kuczyński: powyższe inwestycje były już zaplanowane w poprzedniej kadencji, niektóre mają wszystkie wymagane pozwolenia, dokumentację techniczną, co najważniejsze nie możemy do pierwszego konkursu być słabo przygotowani. Inwestycje w ramach programów pomocowych muszą mieć charakter regionalny, nie mogą to być lokalne połączenia. Dodam, że w gminie Śniadowo drogi są budowane i modernizowane. Środki, którymi dysponuje powiat zostały podzielone równo, po około 40.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na każdą z gmin.

Radna Barbara Zalewska: to było przyjęte jeszcze przez poprzedni Zarząd, na dzień dzisiejszy stanowi to kontynuację rozpoczętych działań, w które były zaangażowane także samorządy gminne. Np. Gmina Nowogród wydatkowała pewne środki, aby na jej terenie był zmodernizowany odcinek drogi Chmielewo-Grądy-Sławiec. Między innymi została opracowana dokumentacja techniczna na ten odcinek i zostało zawarte porozumie między Powiatem i Gminą. Jest to bardzo ważna droga i należy ją zmodernizować.

Radna Elżbieta Parzych: zdaję sobie sprawę z tego, że na te drogi jest już opracowana dokumentacja, jednak Zarząd nie powinien kierować się interesem tylko niektórych gmin, powinien traktować powiat jako całość.
Pragnę przypomnieć, że odcinek drogi gminnej o długości około 440 metrów nie został przejęty przez powiat, mimo tego, że znajduje się on pomiędzy drogami powiatowymi i mimo gwarancji, że mostek, który znajduje się na końcu tego odcinka był remontowany. Ten odcinek drogi bez uzasadnienia jest drogą gminną. W celu np. jego odśnieżania trzeba pokonać kilka kilometrów drogi powiatowej.
W moim przekonaniu Zarząd nie kieruje się interesem całego powiatu. Uważam, że jak jest potrzeba to można w jednym roku skierować środki na jedną gminę, jednak w kolejnych latach trzeba dostrzec także pozostałe gminy.

Radny Henryk Kłosiński: te same zasady obowiązywały także w poprzedniej kadencji, w czasie której zostało złożonych 19 wniosków i tylko jeden otrzymał dofinansowanie, natomiast dokumentacje kosztowały nas ponad 150.000 zł. Nie możemy dopuścić do tego, aby środki szły tylko na tworzenie papierów. Dodam, że konsultacje będą prowadzone nadal ze wszystkimi wójtami i burmistrzami.

Starosta: przypominam, że strategia rozwoju powiatu zostanie zawarta w przygotowywanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, którego Zarząd nie będzie samoistnym autorem, nie będzie to program autorski Zarządu. Myślę, że Państwo będą czynnie pomagać przy opracowywaniu tego programu.

Radny Jan Kuczyński: droga była już zaplanowana w poprzedniej kadencji, jest to kontynuacja rozpoczętych i w miarę zaawansowanych działań. Szanse na powodzenie ma jeden solidny projekt, który ma znaczenie regionalne.

Wicestarosta: z samorządami równolegle prowadzimy rozmowy w sprawie pokrycia zakupu materiałów na remonty dróg, które w ich ocenie kwalifikują się do priorytetowych inwestycji – w ramach powierzchniowego utrwalenia. Jest to realizowane między innymi w gminie Śniadowo i gminie Łomża. Chciałabym dodać, że jeżeli uda nam się pozyskać środki na drogi opisane w przedmiotowym projekcie uchwały, to będzie to ogromnym sukcesem. Środków na inwestycje drogowe w naszym województwie wbrew pozorom nie jest dużo. Jesteśmy skupieni na tym, aby przeforsować najdłuższe odcinki. Podjęta w dniu dzisiejszym uchwała ma charakter informacyjny – przekazaniu Zarządowi Województwa danych o naszych planowanych inwestycjach.

Radny Krzysztof Chrostowski: pragnę dodać, że słuszne są uwagi, które padły na dzisiejszej sesji. Komisja Budżetu miała podobne wątpliwości. Przewodniczący Rady osobiście wstrzymał się od pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w niniejszej sprawie.

Radny Lech Szabłowski: większość gmin w ogóle nie ma udziału w przedstawionym projekcie. Wątpię w to, aby wójtowie nie byli zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu. Rozumiem, że opracowane dokumentacje techniczne są ważnym argumentem, jednak to nie wszystko. Aktualnie jest wyjątkowo sprzyjająca dla nas sytuacja w strukturze sejmiku województwa. Powinniśmy to maksymalnie wykorzystać. Uważam, że w tej kadencji będzie jeden lub dwa konkursy i do tego trzeba być przygotowanym.
To nie tylko wójtowi powinno zależeć na budowaniu dróg powiatowych.
Poza tym czy nie będzie przeszkodą formalną jeżeli w projekcie zakładana jest inwestycja drogowa, której część ma polegać na modernizacji drogi gminnej?

Starosta: nie będzie przeszkodą formalną to, że w projekcie zakładana jest inwestycja drogowa, której część ma polegać na modernizacji drogi gminnej.
Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że Zarząd Województwa chciał rekomendacji od samorządów odcinka drogi o znaczeniu strategicznym, więc uznaliśmy, że najlepiej będzie zmodernizować odcinek najdłuższy – generujący największe koszty.
Ponadto nie trzeba mnie zachęcać do uważnego śledzenia możliwości korzystania ze środków pomocowych. Fundusze Unijne to moja pasja, myślę, że dało to się zauważyć. Dodatkowe apele nie są potrzebne. Aby mieć realne szanse na powodzenie złożonych projektów istotne jest wpisanie się w wytyczne Zarządu Województwa i RPO, a nie ilość złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady: pomyślne zakończenie projektu składa się z szeregu trudnych i długotrwałych procesów i nie możemy dopuścić, aby dotychczasowe przygotowania zostały zmarnowane.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne została podjęta
trzynastoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się, radna Irena Przybylak nie brała udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr X/49/07 z dnia 5 września 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie została ogłoszona 10-cio minutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrała pani Skarbnik Powiatu.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: pokrótce przedstawię uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu. W maju 2006 roku Starosta Łomżyński podpisał umowę z właścicielem Zakładu Stolarskiego w Podgórzu na zatrudnienie repatrianta. W umowie zawarto zapisy, które mówiły o obowiązku zwrotu części dotacji , jeżeli zostanie rozwiązana umowa o pracę przed upływem 24 miesięcy. Pracodawca otrzymał w lipcu 2006 roku dotację w wysokości 20 tysięcy złotych po zatrudnieniu repatrianta na okres 24 miesięcy . W dniu 15 czerwca 2007 roku pracownik - repatriant rozwiązał umowę o pracę i pracodawca zobowiązany został do zwrotu dotacji w wysokości 9.167 złotych za okres 11 miesięcy, bo tyle brakuje do pełnego okresu zatrudnienia.
W wyniku opisanej sytuacji należy wg zasad prawa o finansach publicznych ująć kwotę 9.167 złotych po stronie dochodowej i wydatkowej w budżecie powiatu łomżyńskiego, i wymogom tym odpowiadają zapisy § 1 i § 2 omawianej uchwały. Otrzymane środki bezwzględnie zostaną odprowadzone do budżetu państwa. Zdecydowanie o zmianach budżetu objęte tą uchwałą przynależą do kompetencji Rady Powiatu.
Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie projektu uchwały.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została podjęta piętnastoma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr X/50/07 z dnia 5 września 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota: pragnę poinformować, że pismem z dnia 7 sierpnia 2007 roku Nr WF/1045w/2007 Prezes Zarządu PFRON zwiększył środki przeznaczone na realizację zadań PFRON w 2007 roku dla Powiatu Łomżyńskiego o kwotę 96.982 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj na: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Powyższe zmiany pozwolą w bieżącym roku udzielić pomocy większej liczbie osób niepełnosprawnym, które złożyły stosowne wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Następnie Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta piętnastoma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr X/51/07 z dnia 5 września 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 766 z późn. zm.), powiat zobowiązany jest do opracowania powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
W 2003r. opracowano dla Powiatu Łomżyńskiego „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 – 2006". W związku z tym, że z końcem 2006 roku program przestał obowiązywać zaszła potrzeba opracowania powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata następne. Program ten będzie stanowił kontynuację programu realizowanego w latach 2003 – 2006, rozszerzonego o kolejne zadania, mające na celu dążenie do eliminowania wszelkich barier utrudniających osobom niepełnosprawnym równy dostęp do wszystkich dziedzin życia.
W związku z powyższym uznaje się za konieczne i zasadne uchwalenie „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007 – 2012”.
Z kolei Dyrektor PCPR w Łomży kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych z najistotniejszymi elementami Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’ została podjęta czternastoma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr X/52/07 z dnia 5 września 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.11 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży wynika z faktu, że przed kilkoma dniami weszła ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Jest to w końcu jednolity akt prawny regulujący przedmiotowe zagadnienie. Nakłada ona na powiaty i inne samorządy nowe obowiązki, oczywiście bez dodatkowych środków. Jednym z zadań, które będzie wiązało nasze środki jest utworzenie odrębnej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe. Dotychczas takiej komórki u nas nie było.
Aby wykonać zapis ustawowy proponujemy zmienić nazwę Wydziału na Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa Oddział Zarządzania Kryzysowego. Jest to analogiczne do rozwiązania przyjętego przy tworzeniu Oddziału Integracji Europejskiej przy Wydziale Organizacyjnym i Kadr. Konsultowaliśmy tę kwestie z radcą prawnym, który pozytywnie odniósł się do zaproponowanego rozwiązania. W takim przypadku nie wzrośnie liczba etatów i tym samym nie będziemy ponosić żadnych dodatkowych kosztów.
Oddział ten będzie obsługiwał Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które również musimy utworzyć i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Radny Lech Szabłowski: czy zadanie w zakresie utworzenia Oddziału Zarządzania Kryzysowego będzie jednoosobowo prowadził Pan Bogdan Popkowski?

Wacław Sierbiński na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta czternastoma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr X/53/07 z dnia 5 września 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.12 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku (pełna treść przedmiotowej informacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Podsumowując zaznaczył, że nadwyżka finansowa Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze br. wynosi ponad 82.000 zł.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym odnieść się do pytania, które zadał w punkcie czwartym porządku obrad. Mianowicie proszę o odpowiedź w zakresie tego, co obecnie jest robione w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy? Chciałbym zaznaczyć, że przed około dwoma laty wykonywany był remont w tym Ośrodku, natomiast teraz zrywane są posadzki i glazura. Czy jest to racjonalne i gospodarne działanie?

Stanisław Studencki: pragnę wyjaśnić, że stopniowo dostosowujemy gabinety i ośrodki do wymogów narzuconych nam właściwą ustawą. W Ośrodku Zdrowia w Piątnicy przed dwoma laty był wykonany remont, ale jedynie gabinetu ginekologicznego. Obecnie trwa remont pozostałych gabinetów, takie działania prowadzimy także w innych naszych placówkach.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: remonty takie muszą być wykonywane, ponieważ niedopuszczalne jest, żeby np. osoba w podeszłym wieku musiała wchodzić po schodach, jeżeli na parterze są wolne pomieszczenia.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki przedstawił sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku (powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Reasumując dodał, że prowadzone są konsultacje w sprawie współprowadzenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży wspólnie z Urzędem Miejskim i Urzędem Marszałkowskim. Ponadto stwierdził, że w roku bieżącym na płace zabraknie około 90.000 zł.

Henryk Kłosiński dodał, że niniejsze sprawozdanie było przedmiotem wnikliwej analizy Komisji Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 Mirosław Grużewski – Dyrektor Muzeum Przyrody przedstawił sprawozdanie Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku (powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Reasumując dodał: jeszcze rok 2000 można uznać za korzystny pod względem liczby sprzedanych biletów. Generalnie podstawowy wpływ na tę kwestię ma pogoda. Ostatnio zaobserwowaliśmy istotny spadek wycieczek szkolnych. Często zdarzało się, że nauczyciele musieli pokrywać koszty biletów dla ubogich uczniów. W roku bieżącym spadek odwiedzających związany jest także z prowadzonym remontem. W celu uatrakcyjnienia naszej oferty między innymi zamierzamy zainstalować akwaria oraz pozyskać ciekawą wystawę, która obecnie jest w Niemczech.

Henryk Kłosiński dodał, że niniejsze sprawozdanie było przedmiotem wnikliwej analizy Komisji Kultury Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, gdzie wstępnie ustalono, iż w najbliższym czasie w Muzeum Przyrody w Drozdowie zostanie ponownie zorganizowane posiedzenie wyjazdowe Komisji.

Wobec braku dalszych uwag zarządzono przejście do kolejnego zagadnienia.

Ad.15 W dalszej części obrad zgromadzeni wysłuchali informacji księdza Andrzeja Stypułkowskiego o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie ,,Caritas Diecezji Łomżyńskiej’’ (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu).
Reasumując zaapelował o to, aby radni powiatu i pozostali działacze samorządowi interweniowali na szczeblu centralnym o zmianę sposobu finansowania domów pomocy społecznej.

Henryk Kłosiński zapytał czy są wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie oraz w jakim wieku są pensjonariusze.

Ksiądz Andrzej Stypułkowski poinformował, że aktualnie 4 osoby oczekuje na przyjęcie do placówki, którą zarządza, natomiast średnia wieku kształtuje się na poziomie około 67 lat.
Ponadto poinformował, że koszt utrzymania jednego pensjonariusza w ich placówce wynosi 1.863 zł miesięcznie.

Wobec braku dalszych uwag zarządzono przejście do kolejnego zagadnienia.

Ad.16 Marian Knopkiewicz przedstawił informację o działalności Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży na rzecz ludzi starych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 13 do protokołu). Podsumowując poinformował, że koszt utrzymania jednego pensjonariusza w ich placówce wynosi 1.940 zł miesięcznie.

Radny Krzysztof Chrostowski: jakie warunki musi spełnić osoba, aby zostać przyjętą do domu pomocy społecznej?

Marian Knopkiewicz: są osoby chętne do naszego domu, jednak w 2004 roku ustawodawca przerzucił koszty pobytu pensjonariuszy na rodziny chorych i samorządy. W pierwszej kolejności pobyt w tego typu placówkach finansowany jest z renty lub emerytury pensjonariusza – maksymalnie do 70 % wysokości tego świadczenia, w drugiej kolejności finansuje rodzina, natomiast w trzeciej kolejności koszty spadają na samorząd gminy. Taki system powoduje, że ludzie wegetują w warunkach, czasami gorszych niż żyją zwierzęta.
Pragnę dodać, że samorządy gmin nie otrzymują środków z budżetu państwa na pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
Aktualnie większość naszych chorych jest leżąca, wobec czego z domów spokojnej starości przekształciliśmy się w placówki opiekuńczo-lecznicze, wymusił to na nas nowy system finansowania. Dodam, że w celu dostosowania do standardów obowiązujących z nowymi, ustawowymi wytycznymi musieliśmy zainwestować ponad 160.000 zł, z czego dotacja ministerialna wyniosła zaledwie około 1/3 tej kwoty. Pozostałe środki wypracowaliśmy sami, co wiązało się z brakiem podwyżek wynagrodzeń, ograniczeniem etatów do podstawowego minimum i wieloma innymi wyrzeczeniami.

Radny Krzysztof Chrostowski: w jaki sposób chciałbym Pan uzyskać nasze wsparcie.

Marian Knopkiewicz: zdaję sobie sprawę, że samorząd powiatu nie posiada środków na wsparcie domów pomocy społecznej i sam jest w trudnej sytuacji finansowej. W nawiązaniu do powyższego pragnę również zaapelować do Państwa o to, aby zdecydowanie interweniować na szczeblu centralnym o zmianę sposobu finansowania domów pomocy społecznej.

Starosta stwierdził, że radni powiatu powinni osobiście odwiedzić Dom Pomocy Społecznej PKPS w Łomży oraz Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie ,,Caritas Diecezji Łomżyńskiej’’, gdzie bezpośrednio mogliby zapoznać się z działalnością tych placówek i problemami, z którymi borykają się one na co dzień. Dodał, przy tym, że taka tradycja była przyjęta w poprzednich kadencjach powiatu łomżyńskiego.

Radny Jan Kuczyński: uważam, że koszty pobytu jednego pensjonariusza są bardzo wysokie. Być może powinna być przeanalizowana np. zasadność utrzymywania busa do przewozu pensjonariuszy.

Marian Knopkiewicz: wspominałem, że musieliśmy wygenerować około 120.000 zł oszczędności na samo dostosowanie do standardów. Między innymi różnymi usługami udało nam się te zadanie wykonać. Przytoczony bus nie służy jedynie do przewozu pensjonariuszy. Polski Komitet Pomocy Społecznej ma wiele placówek, dzięki czemu możliwe jest zbilansowanie ogólnych kosztów, ale dzieje się to wielkim wysiłkiem, przy wielu wyrzeczeniach. W naszej placówce obowiązuje przelicznik 0,4 etatu na jednego pensjonariusza, więc łatwo jest wyliczyć jakie są koszty funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Powiatu: jak długo pełni Pan funkcję Dyrektora Dom Pomocy Społecznej PKPS w Łomży?

Marian Knopkiewicz: ponad 10 lat – od momentu powstania Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży.

Przewodniczący Rady Powiatu: więc Dyrektor zna od podszewki możliwości ograniczenia kosztów i nie powinniśmy wdawać się w takie szczegóły jak zasadność utrzymywania busa do przewozu pensjonariuszy. Powinniśmy skupić się na lobowaniu na szczeblu centralnym zmiany sposobu finansowania domów pomocy społecznej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Ad.17 Joanna Dardzińska-Mądry przedstawiła sprawozdanie z realizacji profilaktyki logopedycznej przeprowadzonej w placówkach oświatowych powiatu łomżyńskiego w roku szkolnym 2006/07 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu: pragnę zauważyć, że postawiona przez logopedów diagnoza nie zawsze ma krok następny. Dzieci ze stwierdzonymi wadami nie są dalej prowadzone przez specjalistów, w czym winę ponoszą dyrektorzy placówek szkolnych.

Joanna Dardzińska-Mądry: na zajęcia z logopedami są możliwości pozyskania środków w ramach programów pomocowych, które przewidują utworzenie przedszkoli z zajęciami logopedycznymi dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Pieniądze na te zadania mogą pozyskać jedynie gminy we współpracy ze szkołami.

Radna Barbara Zalewska: z jakiego powodu w przedstawionym sprawozdaniu w gminie Nowogród jest wskaźnik 0 ?

Joanna Dardzińska-Mądry: dyrektorzy szkół z tej gminy nie zgłosili zapotrzebowania na naszą pomoc – mam tu na myśli badania prowadzone przez naszą Poradnię.

Ad.18 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przypomniał, że odpowiedź na zapytanie dotyczące wykonywanego remontu w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy nastąpiła w punkcie 12-tym porządku dziennego.
Z kolei z prośbą o objaśnienie pozostałych interpelacji udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki poinformował, że na interpelacje zostanie udzielona pisemna odpowiedź. Dodał przy tym, że przed podjęciem decyzji o remontach w ośrodkach zdrowia, osobiście odwiedził każdą z placówek i sprawdził zasadność planowanej w tym zakresie inwestycji. Zaznaczył również, że inwestycje polegające np. na wymianie drzwi „60” na szersze „80” wiążą się z koniecznością zrywania zarówno terakoty jak i glazury.

Z kolei odnosząc się do kwestii wybudowania parkingu z 40-toma miejscami parkingowymi – przy ul. Kierzkowej poinformował, że prace są na etapie kończenia procedur. Została już wykonana dokumentacja techniczna, uzyskane zostały pozwolenia na budowę, a także długotrwałe uzgodnienia z Zakładem Gazownictwa i Telekomunikacją Polską zostały już sfinalizowane. Ponadto elewacja od ul. Kierzkowej została w dużej części również odnowiona. W przyszłym roku na ten cel z pewnością zostaną zaplanowane środki inwestycyjne.

Odpowiadając na interpelację dotyczącą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stwierdził, że przekazywanie danych osobowych jest zabronione w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec czego Komisji Rewizyjnej nie mogą być przekazane dane o pomocy udzielonej poszczególnym osobom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Radny Krzysztof Chrostowski nawiązując do powyższego poinformował, że otrzymał ogólne zestawienie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ZPOZ w Łomży, gdzie jest zawarta informacja, iż emeryci i renciści z puli środków w wysokości ponad 110.000 zł otrzymali wsparcie w wysokości około 1.500 zł. Zaznaczył przy tym, że przed kilkoma laty sytuacja była zupełnie inna, bowiem emeryci i renciści otrzymywali systematyczne dofinansowanie z tego funduszu.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.19 W wolnych wnioskach głos zabrał Zenon Białobrzeski – Wójt Gminy Zbójna, który poprosił o odniesienie się Zarządu Powiatu do kwestii odcinka drogi gminnej o długości około 440 metrów, który nie został przejęty przez powiat. Przypomniał przy tym, że odcinek ten jest ogólnie w dość dobrym stanie technicznym i znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi – o długości na terenie województwa mazowieckiego około 16 km i na terenie powiatu łomżyńskiego o długości około 10,5 km. Dodatkowo zaznaczył, że mostek, który znajduje się na końcu tego odcinka był remontowany – zarówno podkład dolny jak i górny został wymieniony. Podkreślił także, że ten odcinek drogi bez uzasadnienia jest drogą gminną, wobec czego jeżeli powiat odmówi przejęcia go, to zwróci się on do instancji, która kwalifikowała drogi z prośbą o interwencję w niniejszej sprawie.
Ponadto zwrócił uwagę na to, że: w ramach subwencji ogólnej jest zawarta subwencja drogowa, która jeżeli byłaby przeznaczana na drogi to wystarczyłoby środków i na rozwój i na inwestycje drogowe w całym powiecie. Od momentu powstania powiatu środki te są przeznaczane na inne cele.
Kontynuując wypowiedź stwierdził: dziękuję za deklaracje, że będzie ścisła współpraca pomiędzy gminami i powiatem w spawie tworzonego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Pragnę zauważyć, ze droga Śniadowo – Chojny – Nowogród jest także długim odcinkiem, na którym w okresie letnim, jako jedynym, natężenie ruchu może sięgnąć w granicach 2000 pojazdów.
To prawda, że drogi powiatowe na terenie Zbójnej są wszystkie wyasfaltowane, gmina zainwestowała w te zadanie ponad 2 mln zł, natomiast powiat około 270.000 zł.

Starosta: uważam, że takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca, mam tu na myśli to, że Wójt Białobrzeski mówi, iż zwróci się do instancji, która kwalifikowała drogi z prośbą o interwencję w problemowej sprawie. Formułowanie gróźb i zastraszanie Zarządu czy Rady nie jest w ogóle wskazane. Od wielu lat był taki stan rzeczy, więc nie wiem dlaczego akurat teraz pojawił się przytaczany problem? Możemy o tym porozmawiać, ale bez formułowania gróźb. Pragnę przypomnieć, że Zarząd Powiatu wspólnie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych wstępnie zadeklarowali przejęcie niniejszej drogi. Ponadto nie rozumiem z jakiego powodu Pan tłumaczy konstrukcję budżetu powiatu, zainteresowani, a w tym radni, znają ją bardzo dobrze. Budżet powiatu musimy rozpatrywać jako całość, a nie tylko w kontekście inwestycji drogowych.

Zenon Białobrzeski: jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam. Dzielę się swoją wiadomością nt. konstrukcji budżetów, bowiem mam dużą wiedzę w tym zakresie, jako doświadczony, wieloletni samorządowiec. W czasie pierwszej kadencji powiatu również byłem radnym powiatu łomżyńskiego.
Poza tym w mojej wypowiedzi nie było ataku na Starostę czy Radę Powiatu. Uważam, że powiat również powinien rozważyć zaciągnięcie kredytu, przecież gminy niejednokrotnie zaciągały kredyty na budowanie dróg powiatowych.

Radna Elżbieta Parzych: chciałabym uzupełnić, że akurat teraz pojawił się przytaczany problem, ponieważ był on poruszany podczas kampanii wyborczej w ubiegłym roku.

Radny Henryk Kłosiński: pragnę zauważyć, że na początku pierwszej kadencji stanęliśmy przed dylematem, czy zlikwidować placówki oświatowe, kultury i ograniczyć działalność w zakresie pomocy społecznej i w to miejsce wybudować kilka kilometrów drogi, czy też skoncentrować się na wszystkich zadaniach jakie przynależą powiatowi. W tamtym okresie przyjęliśmy strategię dotyczącą inwestycji drogowych, która wszystkie gminy traktowała tak samo.

Przewodniczący Rady: znam Pana Wójta osobiście od 16 lat i wiem, że nie jest człowiekiem konfliktowym, jedynie twardo walczy o swoje racje.

Radny Krzysztof Chrostowski: głos Pana Starosty był bardzo ważny i wyrażam duże zadowolenie z przeprosin Wójta Gminy Zbójna.
Przewodniczący Rady wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zaproponował radnym powiatu uczestnictwo w pielgrzymce do Świętej Wody.

Starosta na zakończenie zachęcił zebranych do odwiedzania strony internetowej powiatu łomżyńskiego, gdzie systematycznie aktualizowane są szczegółowe informacje nt. wszelkiego rodzaju programów pomocowych, skierowanych przede wszystkim do rolników.


Ad.20 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady X-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski


Data powstania: czwartek, 13 wrz 2007 08:47
Data opublikowania: czwartek, 18 paź 2007 12:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3839 razy