BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IX/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 czerwca 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.10.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy oraz radnej Ireny Przybylak). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciel Policji zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie informacji Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nt. zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami na początek sesji. Poza tym stwierdził, że z podobną prośbą zwrócił się przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
Z kolei poprosił radnych o zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Informacja Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nt. zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. oceny stanu bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w roku 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w Skład Zespołu Szkół w Marianowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.
11. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży nt. sytuacji sanitarno-weterynaryjnej powiatu łomżyńskiego w roku 2006.
13. Informacja z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu łomżyńskiego w 2006 roku.
14. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2006 roku.
15. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek przypomniał, że protokół z ósmej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z ósmej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z brakiem interpelacji i zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 16 maja 2007 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 28 maja 2007 roku Zarząd przyjął projekt porozumienia z Miastem Łomża i Gminą Łomża w spawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie dróg. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o upoważnienie do wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i podjął w tej sprawie uchwałę. Rozpatrzył też wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie w sprawie wprowadzenia zmian do projektu dochodów i wydatków budżetowych. W trakcie posiedzenia przyjęte zostały 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok oraz rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o dodatkowe środki na remont poszycia dachowego budynku PUP.
Podczas posiedzenia w dniu 12 czerwca br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie o wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2007. Wysłuchał informacji o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym przez Komisję Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej.
Podczas posiedzenia podjęte zostały 3 uchwały: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem, w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem oraz w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Podjęte zostało postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” dotyczącego terenów wsi Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie i Krzewo. Zarząd przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu.
W dniu 18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie w trakcie którego Zarząd Powiatu przyjął 2 projekty porozumień: z Gminą Przytuły w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg: powiatowej i gminnej na terenie Gminy Przytuły oraz z Gminą Łomża zmieniające zawarte wcześniej porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Zarząd podjął 2 uchwały: w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu (Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych) do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki oraz w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. Podczas tego posiedzenia Zarząd przyjął umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i przedmiarowo-kosztorysowej na wykonanie parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego i zapoznał się z porządkiem obrad IX Sesji Rady Powiatu.
W dniu dzisiejszym przed sesją odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu podczas którego podjęta została uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok.
Pragnę też poinformować o innych ważnych wydarzeniach z życia powiatu:
 W dniu 27 czerwca odbyły się manewry pożarnicze Nadleśnictwa Nowogród. Uczestniczyło w nich ponad 100 strażaków. Wykorzystany był sprzęt lotniczy, były to bardzo ciekawe manewry,
 W dniach 20 – 25 czerwca delegacja Powiatu Łomżyńskiego uczestniczyła w wizycie zagranicznej w Niemczech. Była to z pewnością bardzo ciekawa wizyta. Na mnie największe wrażenie zrobiły odwiedziny w zakładzie pracy dla niepełnosprawnych, który zatrudnia 180 osób niepełnosprawnych. Co prawda jest to inna rzeczywistość finansowa, bowiem ponad 2/3 kosztów funkcjonowania tego zakładu to dotacja samorządowo-rządowa,
 W dniach 23 – 24 czerwca odbyły się Dni Kultury Kurpiowskiej,
 16 czerwca uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Fundusz ma wynik dodatni, rozwija się, wspiera głownie małych przedsiębiorców – rozwijających się,
 14 czerwca brałem udział w uroczystościach na Leśnej Polanie w Jeziorku upamiętniającej mieszkańców ziemi łomżyńskiej pomordowanych przez Niemców,
 13 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, gdzie podkreślono, że mimo, iż na terenie powiatu i w całym regionie nie ma stadionu lekkoatletycznego, na arenie krajowej a nawet międzynarodowej odnosimy sukcesy,
 Brałem również udział w spotkaniu z Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego, na którym poruszono problem przebiegu korytarza transportowego na odcinku Warszawa – Helsinki, tzw. trasy Via–Baltica. Jako delegacja łomżyńska staraliśmy się przedstawić nasze argumenty, że: przez nasz rejon przebieg trasy jest krótszy, taki przebieg omija tereny chronione, jest on szlakiem istniejącym historycznie od dawna, istnieją przy nim duże zakłady transportowe, z których codziennie wyrusza wiele pojazdów transportowych. Członkowie Komisji z dużym zainteresowanie wysłuchali naszych argumentów, jakie będą efekty to w przyszłości zobaczymy,
 Zostałem powołany do Konferencji Współpracy przy Wojewodzie Podlaskim – jako przedstawiciel Konwentu Powiatów. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze w kwestiach rozwoju województwa podlaskiego,
 W naszym Starostwie odbyła się bardzo ciekawa konferencja pod nazwą Wschód Biznesu – dotycząca rozwoju przedsiębiorczości. Współorganizatorem i inicjatorem tej konferencji był nasz radny – Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Wysocki.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.6 Zenon Chęć – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Dębem przybliżając zebranym tematykę dotyczącą gospodarki wodnej stwierdził: cała branża gospodarki wodnej działa na podstawie aktu prawnego – prawo wodne. Ostatnia nowelizacja tego aktu miała miejsce w grudniu 2005 roku. Na czele krajowego systemu gospodarki wodnej stoi prezes, któremu podlega 7 regionalnych zarządów. Największy terytorialnie jest Regionalny Zarząd GW w Warszawie, obejmuje on obszar około 1/3 terytorium Polski.
Powierzchnia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Dębem to około 30.000 km2. Inspektoratowi podlega rzeka Bóg na długości 224 km, rzeka Narew na długości 248 km, kilka rzek: Skra, Liniec i Brok. Łącznie nasz Inspektorat zawiaduje rzekami o długości około 800 km.
Na terenie powiatu łomżyńskiego linia brzegowa Narwi ma około 175 km. W ubiegłym roku w porozumieniu z Policją ustawiliśmy w pięciu miejscach tablice ostrzegające przed kąpaniem się w miejscach niestrzeżonych i niedozwolonych. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej nie ma obowiązku urządzania kąpielisk – zadanie te należy do samorządu szczebla najniższego. Niestety z tych tablic zostały tylko dwie, pozostałe najprawdopodobniej zostały zniszczone przez młodzież.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Dębem boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi. W związku z tym możemy ustawić tablice w miejscach wskazanych prze Policję, jednak jeżeli pozyskamy sponsora, który to sfinansuje. Dodatkowo ze względów finansowych będę musiał wystąpić do swojego szefa o zgodę na to, aby w przyszłym roku nie otwierać szlaku żeglownego na odcinku od Nowogrodu do Wizny. Uważam, że odbędzie się to bez większych perturbacji dla żeglugi, bowiem koryto na tym odcinku jest dość skoncentrowane. Uzasadniam to tym, że pozostałe odcinki żeglowne wymagają większych i pilniejszych nakładów. Takie rozwiązanie pozwoli nam zbilansować nasz budżet.

Przewodniczący Rady rozpoczynając dyskusję stwierdził: czy mamy rozumieć, że jest Pan przeciwny otwieraniu szlaku żeglownego na odcinku od Nowogrody do Wizny ze względu na finanse?

Zenon Chęć: tak, jest to uargumentowane dramatyczną sytuacją finansową.

Przewodniczący Rady: czy zamknięcie tego szlaku będzie w konsekwencji blokowało pływanie kajakami?

Zenon Chęć: nie, zamknięcie szlaku ma przede wszystkim na celu zapobiegnięciu wypłacie odszkodowań obiektom, które pływając tym szlakiem uszkodziły się.

Radny Henryk Krajewski: jakich oszczędności spodziewa się Pan z tytułu zamknięcia tego szlaku.

Zenon Chęć: w skali roku będzie to kwota około 150.000 zł.

Radny Henryk Krajewski: jest to ogromna kwota – jak na samo utrzymanie.

Zenon Chęć: jeżeli będą zainteresowani to możemy szczegółowe wyliczenia przedstawić w późniejszym czasie.

Radny Henryk Kłosiński: problem tkwi również w rozwiązaniach systemowych, podział kompetencyjny w zarządzaniu wodami lądowymi jest zbyt niejasny.

Zenon Chęć: w sprawie rozwiązań systemowych można zawsze zwracać się do posłów i senatorów.

Radny Krzysztof Chrostowski: w mojej ocenie dla bezpieczeństwa powinny być zorganizowane kąpieliska, a nie tak, że w naszym powiecie jest jedno czy dwa kąpieliska. To ma ścisły związek ze zdrowiem młodzieży, ich bezpieczeństwem i rozwojem sportu.

Zenon Chęć: kwestia organizacji kąpieliska na pewno nie jest w naszej kompetencji, zadanie te należy do samorządu szczebla podstawowego. Przy tym jestem tego samego zdania co Pan. Dodam, że w tej kwestii sprawa również rozbija się o finanse, bowiem poza ratownikiem trzeba zapewnić całą infrastrukturę dla kąpieliska.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: jeżeli nie będzie otwarty szlak żeglowny na naszym terenie to tym samym zubożymy nasz powiat i w konsekwencji nie będzie środków – między innymi na urządzenie kąpielisk.

Zenon Chęć: uważam, ze bez szkody dla walorów turystycznych tego regionu można nie otwierać szlaku żeglownego na odcinku Nowogród – Wizna.
Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że mamy duże problemy z deficytami wody, co ostatnim czasie zagrażało nawet funkcjonowaniu Elektrociepłowni Ostrołęka. W ubiegłym roku na wodowskazie w Ostrołęce zanotowano najniższy wskaźnik poziomu wody od chwili rozpoczęcia rejestracji tego poziomu. W związku z tym trwają prace nad możliwościami spiętrzenia wody.

Jacek Piorunek – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego: nie wiem jaka intencja kierowała Panem, żeby przedstawić ten problem. Może ma to być dmuchanie na zimne, jednak jeżeli oczekuje Pan aprobaty dla propozycji zamknięcia szlaku żeglownego na wspomnianym odcinku, to z pewnością Pan jej nie uzyska. Wiele instytucji jest zainteresowanych wznowieniem szlaków żeglownych na pewnych odcinkach rzek na naszym terenie. Już ze względu na zmniejszenie poziomu wody i inne warunki żeglowność na Narwi jest zagrożona. Jeżeli nie będzie ingerencji i opieki nad szlakami z waszej strony to walory turystyczne zdecydowanie spadną. Bez zapewnienia pławności rzeki pływać będą mogły jedynie kajaki, co odbije się na walorach turystycznych wielu miejscowości.
Chciałbym zapytać Pana czy w innych miejscach zamierza Pan zamknąć jakieś odcinki

Zenon Chęć na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Wyjaśniając dodał: jeżeli ja obecnie nie mam pieniędzy na podstawowe badania kontrolne na obiekcie w Dębe, to o czym mam mówić, po prostu jestem zmuszony do zastosowania kolejnych oszczędności.

Z kolei wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Robert Częścik przedstawiając informację nt. zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami stwierdził: w skali województwa Łomża pod względem zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami wypada dobrze. Policja łomżyńska w tym zakresie prawidłowo wypełnia swoje zadania. Dane statystyczne nie zbyt miarodajne w tym przedmiocie, bowiem odnosi się do jednego wskaźnika – utonięć, za które uważa się obecność wody w płucach, bez względu czy zdarzenie miało miejsce w rowie melioracyjnym czy w kałuży.
Działania w roku bieżącym będą obejmowały trzy etapy. Organizacji służby i zapobiegawczych działań profilaktycznych oraz działań na poziomie interwencyjnym. Drugi obszar to doskonalenie zawodowe. Trzeci obszar to logistyka, czyli usprzętowienie.
W skali województwa została przyjęta strategia ograniczenia w analizowanym zakresie zdarzeń dotyczących przede wszystkim wykroczeń i utonięć. Docieramy również z programami profilaktycznymi, przede wszytki do dzieci. Szkolenie zawodowe to jest nauka pływania, szkolenie tych umiejętności, nauka posługiwanie się sprzętem specjalistycznym, nauka udzielania pierwszej pomocy itp. Do utonięć dochodzi nie tylko latem, takie przypadki mają miejsce również zimą i w tym przedmiocie także będziemy przechodzić szkolenia.
Jeżeli chodzi o sprzęt wodny, którym dysponujemy to mamy problem z łodzią patrolową, która na rzekę się nie nadaje, ponieważ ma głębokie zanurzenie. Dzięki uprzejmości WOPR-u możemy korzystać z ich łodzi. Koszt łodzi hybrydowej, która byłaby nam potrzebna wynosi skalkulowany jest na poziomie od 50.000 zł do 65.000 zł. W związku z tym apeluję już dziś do Państwa o wsparcie nas w postaci dofinansowania zakupu takiej łodzi.

Starosta: w pewnym momencie dyskusja odbiegła od meritum. Naszym zamiarem było zwiększenie świadomości przed okresem letnim w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami. W związku z tym w porozumieniu z Naczelnikiem Policji w Łomży postanowiliśmy zaprosić Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Dębem i przedstawiciela Policji celem zreferowania tego problemu.
Jak widać możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad akwenami to prewencja, instalowanie tablic informacyjnych. My wszyscy w zakresie zwiększenia świadomości społeczeństwa możemy mieć znaczny udział. Informacje, które otrzymaliśmy powinniśmy rozpowszechniać.
Rozumiem, że Pan Zenon Chęć chciał nas zachęcić do lobbingu na rzecz zachowania żeglowności szlaku na odcinku Nowogród – Wizna i pozyskać nasze wsparcie przy próbach zwiększenia swojego budżetu w przyszłym roku.

Zenon Chęć nawiązując do powyższego poinformował, że dokładnie takie miał intencje.

Przewodniczący Rady na zakończenie podziękował prelegentom za wygłoszenie przemówień, przy czym szczególne podziękowania skierował w stronę Policji – za akcje prewencyjno-informacyjne, z których w szkołach korzystały dzieci bezpośrednio przed wakacjami.

Ad.7 Agnieszka Grzeszczuk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zapoznała zebranych z najważniejszymi elementami informacji nt. oceny stanu bezpieczeństwa powiatu ziemskiego w roku 2006 (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski jako pierwszy zabierając głos stwierdził: chciałbym zapytać czy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży jest kompetentny w sprawach odoru? Pytam o tę kwestię, ponieważ w naszej gminie mamy problem z pewną posesją.
Agnieszka Grzeszczuk: za utrzymanie porządku odpowiada gmina, natomiast odnosząc się do przykrych zapachów pragnę powiadomić, że nie ma opracowanych norm odorowych, czy nie ma punktu odniesienia w kwestii przykrych woni. Do tego, aby były opracowane te normy to potrzebne są placówki badawczo-rozwojowe.

Przewodniczący Rady: czy wody w naszych rzekach nadają się do kąpieli?

Agnieszka Grzeszczuk: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży bada co dwa tygodnie wodę jedynie w kąpieliskach, ponieważ w tych miejscach może dojść do przypadkowego spożycia. Badamy wodę pod względem ewentualnego skażenia biologicznego i chemicznego. Jeżeli gmina nie wyznaczy kąpieliska to woda nie jest przez nas badana.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie została ogłoszona 10-cio minutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrała pani Skarbnik Powiatu.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok dotyczy wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2007 Zespołu Szkół w Marianowie – w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży złomu i planowanym remontem komina oraz z uzyskaniem dotychczas nieplanowanej odpłatności za przeprowadzony kurs operatora kombajnów zbożowych.
Reasumując dodała, że wszystkie kwoty wyszczególnione są w części opisowej projektu uchwały.

Z kolei Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została podjęta dziesięcioma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IX/46/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.9 Anna Archacka: w myśl podjętej uchwały intencyjnej oraz norm prawnych zawartych w ustawie o systemie oświaty Starostwo Powiatowe zwróciło się do Kuratora Oświaty i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie stosownych opinii. Wydane przez te podmioty opinie są pozytywne, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakończyć proces likwidacji nieczynnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. Szkoły te w zasadzie nigdy nie podjęły kształcenia – nie zostały uruchomione, bowiem nie było zainteresowania kształceniem w nich.

Następnie Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół wchodzących w Skład Zespołu Szkół w Marianowie została podjęta dziesięcioma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IX/47/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.10 Stanisław Snarski – pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu jest konsekwencją przepisów zawartych w nowej ustawie prawo o ruchu drogowym, która nakłada na Starostwo obowiązek wyznaczania parkingów strzeżonych dla usuwanych pojazdów oraz wyznaczania jednostek, które będą usuwały te pojazdy. Art. 135 cytowanej ustawy został zmieniony wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym zostało wydane odpowiednie Zarządzenie Starosty (Nr 17/07 z dnia 14 maja 2007 roku), w którym zostały ujęte proponowane parkingi strzeżone dla usuwanych pojazdów oraz jednostki, które będą usuwały te pojazdy. Jednostki i stawki zostały wyznaczone w oparciu o zapytanie o cenę. Podstawowym kryterium pozwalającym na wyłonienie najkorzystniejszej oferty była wysokość zaproponowanej ceny. Poprzednia Rada Powiatu również ustalała takie stawki, jednak w obecnym okresie ze względu na nowelizację trzeba ponownie ustalić wielkości przedmiotowych stawek.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego – Barbara Zalewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu została podjęta dziesięcioma głosami za, pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IX/47/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.11 Lucjan Porowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Radna Barbara Zalewska nawiązując do informacji nt. samochodu gaśniczego, o który toczył się spór w gminie Nowogród zapytała, gdzie jest obecnie przetrzymywany ten pojazd.

Lucjan Porowski poinformował, że mimo tego, iż samochód został odebrany OSP w Mątwicy i przyznany innej jednostce OSP z gminy Nowogród to nie może być użytkowany przez tę jednostkę, ponieważ nie posiada ona garażu dla tego pojazdu.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę na to, że jednostki osp w gminach generalnie mają znikomy udział np. w gaszeniu pożarów, natomiast generują duże koszty. W nawiązaniu do tego poinformował, że OSP w Piątnicy otrzymuje dotację od Gminy w kwocie około 200.000 zł, przy czym zasadniczo pożary na tym terenie są gaszone przez strażaków z jednostki w Łomży.
Podsumowując dodał, że w jego ocenie problem ten powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym, tak aby na terenie takiego powiatu jak łomżyński działało kilka jednostek osp, a nie kilkadziesiąt.

Lucjan Porowski poinformował, że zgodnie z nowelizacją właściwej ustawy jednostki straży pożarnej pracują w systemie 40 godzin tygodniowo, co spowodowało, że na jednej zmianie jest około 12 strażaków. Takie rozwiązanie skutkuje tym, że aż w około 60 % straż zawodowa w Łomży wspiera się jednostkami osp.

Radny Henryk Kłosiński: wszystko powinno być racjonalne, trzeba zaznaczyć, że są jednostki osp, które działają prężnie i skutecznie, wnoszą dużo w ochronę przeciwpożarową i są niezbędne.

Radna Barbara Zalewska: ale są także takie jednostki, które działają destrukcyjnie.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: finansowanie wielu jednostek osp na terenie gminy Piątnica to jest sprawa Wójta i wyborców, którzy go wybierają.

Lucjan Porowski: jak obejmowałem urząd 21 lat temu było ponad 140 jednostek osp, aktualnie jest o blisko połowę mniej, czyli stopniowa redukcja w tym zakresie następuje.
Radny Henryk Krajewski zaznaczył, że jednostki włączone w krajowy system ratowniczo-gaśniczy, których w naszym powiecie jest kilkanaście, faktycznie mają duży udział w działaniach strażackich, natomiast generalnie jednostki osp mają funkcję także wychowawczą, biorą udział w różnych świętach. Ponadto dodał, że z pewnością samorządy gminne wspierają najbardziej pożyteczne i aktywne jednostki osp.
Lucjan Porowski: o rozwiązaniu jednostki osp decydują jej członkowie, natomiast gmina powinna dotować tylko te, które odpowiednio wypełniają swoje zadania statutowe.

Radny Alfred Szymański: pragnę zauważyć, że do pożarów i innych zdarzeń najczęściej wyjeżdżają starzy członkowie osp a nie młodzi.

Lucjan Porowski: do zdarzenia może wyjechać tylko osoba, która ma ważne orzeczenie lekarskie i jest ubezpieczona imiennie, natomiast obsada samochodu to 4 lub 6 osób.
Dodam, że jednostki osp to są społeczne organizacje na utrzymaniu wójta.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.12 Marian Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży objaśnił poszczególne elementy informacji nt. sytuacji sanitarno-weterynaryjnej powiatu łomżyńskiego w roku 2006 (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Rady: czy w naszym powiecie jest zagrożenie wystąpienia zatruć włośniami.

Marian Czerski: takie zagrożenie występuje w zasadzie wszędzie. Obecnie trwają prace nad nowymi metodami badania zarażenia mięsa włośniami, mam tu na myśli metodę wytrawiania, która będzie dawała dużo bardziej miarodajne wyniki. W Stanach Zjednoczonych mięso jest zamrażane w temperaturze poniżej 40 o C co skutkuje tym, że w zasadzie nie trzeba badać mięsa na obecność włośni, bowiem w tej temperaturze osłonki włośni ulegają całkowitemu zniszczeniu. Dodam, że badania przeprowadzone wśród denatów wykazały, że ponad 70 % zmarłych ludzi miało w swoim organizmie włośnie. Zjedzenie mięsa z niewielką ilością włośni może nie wywołać żadnej reakcji z strony organizmu.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: czy rolnik będzie mógł na własne potrzeby ubić samodzielnie zwierzę.

Marian Czerski: na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Radny Alfred Szymański zauważył, że ubój na własne potrzeby wiąże się z dość dużym ryzykiem zachorowań, bowiem najczęściej – ze względu na koszty – mięso te nie jest badane przez lekarza weterynarii.

Przewodniczący Rady: należy zauważyć, że włośnie de facto giną podczas obróbki termicznej.

Marian Czerski: potwierdzam te informacje, z tym, że przy dużej inwazji włośni obróbka termiczna nie daje pełnej gwarancji ich likwidacji.

Starosta zapytał czy wśród bydła na przestrzeni ostatnich lat wystąpiła tendencja wzrostowa – w przypadku zachorowań na groźne choroby.

Marian Czerski: w 2006 roku wystąpił pewien wzrost, u 2 sztuk wystąpiło podejrzenie BSE. Ponieważ w naszym regionie występuje duży ruch zwierząt z terenu Unii Europejskiej po stwierdzeniu białka BSE u tych 2 sztuk podjęliśmy decyzję o ich likwidacji. Jeżeli chodzi o białaczkę i gruźlicę to corocznie odnotowujemy przypadki zachorowań na te choroby. W tym przypadku wskaźniki również wzrosły. Mamy wskaźnik 0,8 % – w przypadku białaczki, natomiast Unia Europejska uznaje za kraj wolny od białaczki taki, który posiada wskaźnik poniżej 0,2 %.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: coraz częściej obserwujemy rolnika w roli lekarza weterynarii – np. ze strzykawką w reku, który po iniekcji nie zmienia igieł. W związku z tym chciałbym zapytać, czy rolnik w takich przypadkach może przenosić choroby zwierząt, a w szczególności białaczkę.
Marian Czerski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Zaznaczył przy tym, że stopniowo poziom świadomości rolników w naszym regionie rośnie, co w dużym stopniu zawdzięczane jest cyklicznym szkoleniom dla producentów rolnych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy spożyty alkohol ma wpływ na włośnie, które dostały się do organizmu.

Marian Czerski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Dodał przy tym, że spożycie alkoholu nie może w żadnym wypadku zwalniać z badań mięsa.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu łomżyńskiego w 2006 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu). W nawiązaniu do powyższego zapytał czy są jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do niniejszego zagadnienia.

Wobec braku chętnych do dyskusji ogłosił przejście do kolejnego tematu.

Ad.14 Waldemar Gołaszewski – Kierownik Delegatury w Łomży Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku omówił informację o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2006 roku (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Radna Barbara Zalewska zapytała gdzie będą składowane odpady po 2007 roku, te które aktualnie są składowane na składowisku w gminie Nowogród.

Waldemar Gołaszewski poinformował, że w ramach rekultywacji tego składowiska będzie można na nim składować odpady również po 2007 roku.

Starosta: badanie natężenia hałasu było przeprowadzane w niektórych miejscach w Łomży, czy Inspektor Ochrony Środowiska jest w stanie również przeprowadzić badania hałasu w miejscowościach na terenie powiatu, przez które przebiegają główne trasy, np. na terenie Piątnicy?

Waldemar Gołaszewski: na terenie Piątnicy było przeprowadzone badanie mniej więcej przed dwoma laty. Generalnie monitoring środowiska odbywa się w oparciu o program monitoringu. Corocznie wysyłamy pisma do gmin i starostw o składanie wniosków w sprawie badań, jednak ich realizacja jest uzależniona od środków jakie posiadamy.

Przewodniczący Rady: od czego zależy duże zanieczyszczenie powietrza i czy jest to okresowe zanieczyszczenie?

Waldemar Gołaszewski: jest to sezonowe zanieczyszczenie. Przekroczenie dopuszczalnej normy w Polsce, jeżeli chodzi o pył, może być 35 razy w ciągu roku, natomiast w miesiącach zimowych lub jesiennych – jeżeli jest zimno – dochodzi w naszym regionie do kilkunastu przekroczeń w ciągu miesiąca. Zależy to od tego ile gospodarstw domowych czerpie energię cieplną za pośrednictwem spalania węgla, który najbardziej zanieczyszcza pyłami powietrze.
Spali z pojazdów mają wpływ raczej na inne zanieczyszczenia w powietrzu, tlenki azotu, metale ciężkie itp., ale te wskaźniki nie są przekroczone jeżeli chodzi o Łomżę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.16 Przewodniczący Rady przechodząc do spraw różnych odczytał pismo Komendanta Miejskiego Policji w Łomży zachęcające do uczestnictwa w zawodach strzeleckich zorganizowanych w dniu 20 lipca br. z okazji Święta Policji.
Nawiązując do powyższego poinformował, że chętni do uczestnictwa w przedmiotowych zawodach powinni zgłaszać się do Marcina Pieńkowskiego z biura obsługi Rady, Zarządu i komisji Rady Powiatu.

Ponadto zwrócił uwagę, na to, iż niektórzy radni opuszczają sesje Rady Powiatu Łomżyńskiego w trakcie obrad, wobec czego na koniec sesji pozostaje czasami tylko kilku radnych.
Mając powyższe na uwadze stwierdził, że w celach zdyscyplinowania radnych od następnej sesji będzie wymagany wniosek, w którym zainteresowany radny będzie zwracał się do Prezydium Rady o możliwość wcześniejszego opuszczenia sali obrad.

Ad.17 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady IX-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 12 lip 2007 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 10 wrz 2007 09:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3718 razy