BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VIII/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 16 maja 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 14.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska.
Kilka minut po rozpoczęciu obrad przybył jeden radny, wobec czego od tego momentu Rada Powiatu obradowała w pełnym 17-to osobowym składzie (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Starostę Łomżyńskiego o wprowadzenie do zagadnienia obejmującego wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim.

Ad.2 Krzysztof Kozicki: Wysoka Rado. Szanowni Laureaci!, Drodzy Goście! Szanowni Państwo! W roku 2000, nasi poprzednicy – Rada Powiatu Łomżyńskiego pierwszej kadencji podjęła uchwałę, zgodnie z którą ustanowiona została Nagroda Starosty Łomżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronie dóbr kultury.
Laureatami nagród byli działacze, twórcy, animatorzy kultury, zespoły, organizacje i instytucje, entuzjaści pracy na rzecz własnego, najbliższego środowiska i drugiego człowieka , których praca i działalność służyła wartościom, budowała wzorce , strzegła ideałów, miała wpływ na kształtowanie kanonów estetycznych i obyczajowych.
Szanowni Państwo. Jako naród, jako zbiorowość obywatelska tworzymy wspólnotę o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, ale przede wszystkim duchowym. Kultura w swym wymiarze społecznym jest tą sferą , w której realną korzyść z inwestycji i nakładów odzyskujemy w bezcennej walucie. Rezultatem jest dobrze wyposażona i ukształtowana osobowość młodego człowieka, dobrze funkcjonujący system społecznej komunikacji i ład wartości w życiu publicznym. Dzisiejsza uroczystość wręczenia nagród Starosty Łomżyńskiego za działalność „w kulturze„ i „ dla kultury” jest naszym podziękowaniem tym z państwa, którzy z potrzeby serca, w imię wyznawanych wartości oraz wysokiego profesjonalizmu w pracy zawodowej w pełni na nie zasługują. Za to serdecznie Wam dziękujemy!
Głos przekazuję pani Annie Archackiej – Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży.

Anna Archacka: Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Bogactwo życia kulturalnego, wieloraka aktywność kulturalna i twórcza są charakterystyczne zarówno dla centrów jak i wielu obszarów życia regionalnego, a także lokalnego. To co dzieje się w Polsce powiatowej i gminnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i naszej świadomości, dla tworzenia poczucia wspólnoty lokalnej i narodowej. Powiat łomżyński wnosi swoją cząstkę do tego wielkiego „gmachu” kultury. Stoją za tym konkretni ludzie: twórcy, animatorzy ,działacze i popularyzatorzy.
Laureatami Nagrody Starosty Łomżyńskiego za rok 2006 są twórcy amatorsko uprawiający i upowszechniający ukochaną dziedzinę sztuki, są nimi także osoby, które od wielu już lat – bez rozgłosu – spontanicznie upowszechniają naszą narodową tradycję, są także media, które stymulują rozwój kultury, przekazują informacje służące edukacji kulturalnej i społecznej, kształtują nasze upodobania i postawy.
Mam zaszczyt przedstawić Państwu laureatów VII edycji Nagrody Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Podziękowanie za całokształt pracy twórczej odbierze w dniu dzisiejszym Pan Kazimierz Kuskowski – malarz, fotografik i rzeźbiarz pochodzący z Miastkowa.
Pan Kazimierz Kuskowski malarstwem zajmuje się amatorsko od ponad 50 lat. W swoim dorobku posiada około 400 prac. W pracy malarskiej skupia się głównie na rodzimym krajobrazie , wiejskim pejzażu, jego prace są dokumentem odchodzącego piękna starej, wiejskiej architektury oraz nadnarwiańskiej przyrody, stanowią część naszego lokalnego dziedzictwa.
Pan Kazimierz Kuskowski ma swój udział w kształtowaniu dorobku kulturalnego naszej, rodzimej polskiej wsi. W foe prezentowane są prace plastyczne Pana Kazimierza Kuskowskiego, stanowiące namiastkę ogromnego dorobku twórcy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Twórczością plastyczną, rzeźbiarską zajmuje się Pan Jan Zieliński, pochodzący i tworzący w Zbójnej. Przez lata pracy w środowisku zdobył miano twórcy ludowego oraz społecznika. Pan Jan Zieliński jest przykładem animatora, któremu dzięki pasji oraz licznym talentom udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw. Między innymi jako nauczyciel i harcerz organizował dla miejscowej młodzieży obozy i biwaki harcerskie, wycieczki krajoznawcze i historyczne pt. „Poznaj swoją Małą Ojczyznę”, był inicjatorem i organizatorem gminnego konkursu „Rozmaitości Wielkanocne” i odtwarzania tradycji Niedzieli Palmowej. Od 2001 roku jest współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zbójnej.
Jako rzeźbiarz czynnie uczestniczy w wielu wystawach i przeglądach twórczości.
Jego prace były prezentowane wielokrotnie podczas ekspozycji promujących region, między innymi na Targach Turystycznych w Poznaniu, we Francji, podczas prezentacji gmin wiejskich woj. podlaskiego Białymstoku, Warszawie, Wilnie i wielu innych.
Dzisiaj prezentowane są prace Pana Jana Zielińskiego. Nagrodę w imieniu laureata odbierze Pan Stefan Popiołek – Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Szanowni Państwo! Jeśli kultura ma podstawowe znaczenie dla budowy więzi społecznych, wynika to również z tego, iż jej nieodłącznym składnikiem pozostaje wielopokoleniowa pamięć historyczna.
Jesteśmy w pełni świadomi jak wielkie znaczenie dla trwania i rozwoju wspólnoty narodowej ma dziedzictwo.
Od 1999 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie z okazji Święta Narodowego 11 Listopada odbywają się niezwykłe spotkania – spotkania z pieśnią patriotyczną.
Program autorski, oparty na polskich pieśniach patriotycznych przygotowują i prowadzą Państwo Katarzyna i Krzysztof Lipscy z synami – Pawłem, Markiem i Łukaszem. Celem spotkań oprócz propagowania polskich pieśni jest przybliżenie historii Polski. W narracji każdego roku pojawiają się treści związane z aktualnymi rocznicami historycznymi, między innymi Powstaniem Warszawskim, śmiercią Ks. Jerzego Popiełuszki, czy powstaniem „Solidarności”. W ten sposób prowadzona jest piękna edukacja historyczna, której chętnie poddają się całe rodziny.
Przykład inicjatywy Rodziny Państwa Lipskich dowodzi ,,że w czasach zagubienia wartości i konsumpcjonizmu, patriotyzm przyszłości to patriotyzm obywatelski, spontaniczny i autentyczny, i jak powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski - „czerpiący siłę z dumy i dumę z własnej historii i wolny od kompleksów”.
Zapraszam Państwa do obejrzenia materiału filmowego prezentującego „Wieczory Patriotyczne „organizowane przez Państwa Lipskich w Drozdowie.
Szanowni Państwo. Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikowania się w kulturze masowej. Stały się nieodłączną częścią rzeczywistości. Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym, artystycznym jak i obyczajowym, istotna jest również rola mediów we współczesnej edukacji.
Łomżyńskie STUDIO „SKORPION” w Łomży, którego twórców mamy przyjemność dzisiaj gościć w osobach pana Aleksandra Plagi oraz pana Arkadiusza Chojnowskiego jest producentem telewizyjnym i reklamowym. Nagroda Starosty Łomżyńskiego została przyznana za dokumentowanie wydarzeń z życia kulturalnego, społecznego i politycznego Ziemi Łomżyńskiej i jej mieszkańców oraz upowszechnianie i popularyzowanie informacji na forum lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Studio „Skorpion” było patronem medialnym wielu imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, między innymi Festiwal Muzyczne Dni Drozdowi-Łomża, Dni Kultury Kurpiowskiej, koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”. Studio „Skorpion” było producentem filmu na temat Powiatu Łomżyńskiego. Film zyskał duże uznanie w kraju i za granicą, gdzie przy wielu okazjach był prezentowany.
To tyle jeżeli chodzi o naszych laureatów. Chciałabym jeszcze zaprosić Państwa do obejrzenia materiału filmowego prezentującego działalność patriotyczno-kulturalną Państwa Katarzyny i Krzysztofa Lipskich z synami.

Z kolei po obejrzeniu powyższego materiału filmowego głos ponownie zabrała pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży.

Anna Archacka: teraz proszę laureatów na środek. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury wręczą: pan Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński, pan Stefan Popiołek – Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz pan Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Jeszcze raz w imieniu wszystkich tu obecnych, Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów.

Z kolei po wręczeniu nagród krótkie przemówienia wygłosili wyróżnieni laureaci, po czym została ogłoszona 20-minutowa przerwa.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Poseł Na Sejm RP – Lech Antoni Kołakowski, który serdecznie zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie z Premierem RP w dniu 17 maja br. w sali konferencyjnej Liceum Katolickiego w Łomży, przy ul. Sadowej.
Ponadto zachęcił władze powiatu łomżyńskiego do składania jak największej liczby wniosków w sprawie dofinansowania wszelkich inicjatyw zaplanowanych przez samorząd powiatu.

Ad.3 Przewodniczący Rady poinformował, że istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowego tematu do proponowanego porządku obrad, odnoszącego się do podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. W nawiązaniu do powyższego oznajmił, że punkt ten powinien być wprowadzony po punkcie 14-tym pierwotnie ustalonego porządku obrad.

Zebrani nie zgłosili dalszych uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Wobec powyższego w zarządzonym głosowaniu porządek obrad został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
7. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim.
8. Prezentacja działań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, świadczenie informacji i doradztwa zawodowego oraz wdrażania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży i na terenie powiatu łomżyńskiego przez Centrum Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży.
9. Informacja o programach przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2006 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski” w Marianowie za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
16. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
Ad.4 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny przypomniał, że protokół z VI-tej i VII-mej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższych protokołach.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VI-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.
W kolejnym głosowaniu protokół z VII-mej Sesji Rady Powiatu również został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z brakiem interpelacji i zapytań poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.6 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od VI zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 13 kwietnia 2007 roku, odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2007 roku Zarząd rozpatrzył bilans Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za rok 2006, sprawozdanie z działalności ZPOZ za rok 2006, plan rzeczowo-finansowy oraz plan inwestycji na rok 2007, a następnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i uchwałę w sprawie ustalenia wysokości premii za IV kwartał 2006 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży. W trakcie posiedzenia przyjęty został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw Referendum. Zarząd podjął też uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku.
Podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia br. Zarząd podjął dwie uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z Panem Adamem Łazarskim - Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
2) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
W dniu 10 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie w trakcie którego Zarząd Powiatu przyjął arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński na rok szkolny 2007/2008.
Rozpatrzył sprawozdanie finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I kwartał 2007 roku oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2007 roku Dyrektorowi ZPOZ. Podczas posiedzenia Zarząd podjął jeszcze 2 uchwały: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy oraz zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok. Zarząd rozpatrzył porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie wspólnej realizacji remontu dróg: powiatowej i gminnej na terenie Gminy Wizna. Przyjęcie porozumienia zostało przesunięte na kolejny Zarząd po uściśleniu zapisów, do których Zarząd miał uwagi i wątpliwości. Rozpatrzonych zostało i przyjętych pięć projektów uchwał Rady Powiatu:
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego,
2. dwa projekty uchwał w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006,
3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża,
4. oraz projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Zarząd rozpatrzył wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o dofinansowanie warsztatów przyrodniczych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto podjęta została decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
Pragnę też poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 W dniu wczorajszym podpisaliśmy porozumienie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Ministerstwo Zespołu Szkół w Marianowie. Porozumienie te jest zbieżne z uchwałą podjętą w niniejszej sprawie przez Radę Powiatu. W tym roku 18 samorządów zdecydowało się przekazać swoje placówki oświatowe do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa,
 14 maja odbyliśmy spotkanie z Dyrektorem Muzeum Przyrody w Drozdowie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie negocjacji dotyczących złożonego projektu obejmującego dofinansowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
 W tym samym dniu brałem udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji Romanem Giertychem gdzie zostało przedstawione stanowisko Ministerstwa dotyczące emerytur pomostowych dla nauczycieli oraz kwestie kształcenia zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych,
 11 maja odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji sędziowskich dla 60 sędziów Okręgowego Związku Lekkoatletyki, są to młodzi ludzie, nauczyciele wf z naszego terenu,
 Uczestniczyliśmy w prezentacji programu z EFS-u, który będzie wdrażany przez stowarzyszenie Edukator. Skierowany on będzie do środowisk wiejskich, posiada tytuł Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej. Szkoda, że z naszego terenu tylko jedna gmina wyraziła zainteresowanie udziałem w tym programie,
 Brałem również udział w Konwencie Wójtów Powiatu Łomżyńskie, gdzie omówiliśmy szereg spraw bieżących, a przede wszystkich kwestie dotyczące wspólnego stanowiska w sprawie składania projektów do funduszy strukturalnych,
 9 maja byłem na spotkaniu u Marszałka Skawińskiego, na spotkaniu tym złożyliśmy wnioski dotyczące ewentualnego współprowadzenia Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Dwie takie placówki są już prowadzone w naszym województwie,
 8 maja drużyna Starostwa Powiatowego w skład której wchodzili: Anna Żelachowska, Stefan Popiołek, Stefan Żebrowski, Bogdan Popowski i Mieczysław Bieniek zajęła pierwsze miejsce w III Samorządowym Turnieju Strzeleckim. Rywalizacja była ostra. Myślę, że należą się naszym zawodnikom gromkie brawa. Dodam, że Pan Mieczysław Bieniek zajął indywidualnie III miejsce,
 W dniach 1-3 maja uczestniczyłem w tych dniach w szeregu uroczystościach, w których uczestniczyli również nasi radni,
 28 kwietnia uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Towarzystwa naukowego im. Wagów,
 Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz także w pożegnaniu absolwentów w ZS w Marianowie,
 26 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami z naszego regionu z branży drzewnej. Omawiana była na tym spotkaniu próba utworzenia w naszym regionie klastra drzewnego,
 24 kwietnia odbyło się otwarcie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS. Ośrodek ten będzie stanowił zapewne ogromne wsparcie dla samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji w zakresie pomocy w pisaniu projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 23 kwietnia w siedzibie OHP odbyło się podsumowanie projektu: Twoja wiedza, twój sukces”, adresowanego do młodzieży
 Brałem udział w przedsięwzięciach organizowanych przez WORD oraz w nadaniu imienia ZSOiZ w Jedwabnem.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał jaka gmina ma zamiar skorzystać z programu w ramach EFS-u, który będzie wdrażany przez stowarzyszenie Edukator.

Krzysztof Kozicki poinformował, że jest to samorząd gminy Łomża.

Wobec braku innych uwag lub pytań ogłoszono przejście do kolejnego tematu.

Ad.7 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Janina Mironowicz omówiła zagadnienie obejmujące wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim (pełna treść przedmiotowej informacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski zapytał czy znana jest kwota, którą należy wydać na wychowanie dziecka do okresu ukończeniu studiów.

Janina Mironowicz na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Stefan Żebrowski zwrócił uwagę, że duża część studentów wykształconych na koszt podatnika wyjeżdża za granicę w celu poszukiwania dobrych warunków pracy. Zaznaczył przy tym, że urzędy pracy nie powinny skupiać się na tym, aby pomagać tym studentom wyjeżdżać za granicę, natomiast wspólnie z ustawodawcą polskim powinny starać się stworzyć takie warunki, żeby wykształceni młodzi ludzie pozostali i pracowali w ojczystym kraju. Dodał przy tym, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być np. zastosowanie zwolnień z podatków dla młodych, wykształconych pracowników.

Janina Mironowicz w nawiązaniu do powyższego stwierdziła, że WUP ma obowiązek (jako jednostka działająca w sieci UERES) powiadamiać o możliwości wyjazdu za granicę dla studentów i innych osób. Uzupełniając dodała, że od pewnego czasu tendencja wyjazdu za granicę np. na zbiory upraw rolnych jest spadkowa.

Radny Jan Kuczyński wyraził zaskoczenie tym, że przy bezrobociu sięgającym kilkanaście procent często nie można znaleźć ludzi do pracy.

Janina Mironowicz wyjaśniła, że duża część osób bezrobotnych to są trwale bezrobotni, którzy w zasadzie na nowo muszą uczyć się poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Ponadto zwróciła uwagę, że rozwiązania systemowe – świadczenia socjalne również powodują to, iż cześć bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy.

Starosta Łomżyński mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji serdecznie podziękował pani Dyrektor WUP w Białymstoku za wyczerpujące przedstawienie niniejszego zagadnienia.

Z kolei Poseł na Sejm RP Antoni Kołakowski krótko odniósł się do kwestii kosztów wychowania i wykształcenia dzieci do momentu ukończenia studiów oraz do problemu wzrostu cen na materiały budowlane. Zaznaczył przy tym, że w niektórych krajach zachodniej europy koszt wykształcenia dziecka został skalkulowany na poziomie kosztu budowy około dwóch domów jednorodzinnych. Ponadto stwierdził, że ceny wielu surowców wzrosły między innymi ze względu na politykę globalnych mocarstw i wielkich koncernów.

Radny Jan Kuczyński podkreślił, że istotnym problemem w walce z bezrobociem są bardzo wysokie koszty zatrudnienia pracownika.

Lech Antoni Kołakowski w nawiązaniu do powyższego dodał, że w ostatnim czasie złożył do Marszałka Sejmu projekt w sprawie obniżenia kosztów pracy.
Poza tym oświadczył, że będzie czynił starania, aby nasz region włączyć w ramach inwestycji (między innymi drogowych, hotelowych i obiektów sportowych) przy przedsięwzięciach realizowanych z tytułu organizacji Mistrzostw Euro 2012.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał radny Henryk Kłosiński, który poinformował, że wg uzyskanych informacji koszt utrzymania i wychowania dziecka do ukończenia 18 roku życia wynosi średnio w Polsce 300.000 zł.

Ad.8 Henryk Krajewski – Dyrektor Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży omówił kwestię dotyczącą działań realizowanych z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, świadczenia informacji i doradztwa zawodowego oraz wdrażania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży i na terenie powiatu łomżyńskiego przez Centrum Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży (pełna treść informacji w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Następnie poprosił pracownika Centrum Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży o uzupełnienie analizy problemowego zagadnienia.

Joanna Filipkowska: Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
W zakresie kształcenia i wychowania młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w szczególności prowadzą działania mające na celu: umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego, a także umożliwienie młodzieży uzupełnianie ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.
W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufców Pracy, w szczególności organizują zatrudnianie: młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, bezrobotnych do 25 roku życia oraz uczniów i studentów.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży są jednostkami tworzonymi w celu: realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży na lokalnym rynku pracy, świadczenia usług edukacyjnych i merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym terenie w zakresie problematyki rynku pracy.
Podstawowym zadaniem Młodzieżowego Biura Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 16 lat na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.
Od stycznia 2007 roku nową formą działalności MBP jest pośrednictwo pracy za granicą w ramach umów bilateralnych z krajami UE (Niemcy, Belgia, Hiszpania, Luxemburg, Szwajcaria, Francja). W ubiegłym roku zaewidencjonowano 2195 osób (młodzież szkolna i bezrobotna). Ogółem pracę podjęło 1032 osoby. Najczęściej młodzież podejmowała prace w zawodach związanych z handlem, przemysłem, promocją, reklamą.
Główne przedsięwzięcia to zmniejszenie bezrobocia w woj. podlaskim, zdobycie nowych kwalifikacji oraz poszerzenie znajomości języków obcych wśród osób bezrobotnych, poprzez:
1. zapewnienie polskim obywatelom a w szczególności młodzieży – możliwości podjęcia pracy zarobkowej za granicami Polski – pracy legalnej, bezpiecznej, na warunkach porównywalnych do zatrudnienia obywateli miejscowych.
2. zapewnienie polskiej młodzieży – zarówno tej z rodzin o zmniejszonych szansach życiowych, jak również młodzieży już wykształconej i absolwentom – warunków do odbywania staży zawodowych, jako możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych.
Formy realizacji pośrednictwa pracy za granicą: praca sezonowa /wymagany wiek osób kierowanych do pracy: jest uzależniony od kraju, z którego pochodzą oferty/ oraz staże zawodowe (wymagany wiek osób kierowanych na staż: maksymalnie do 40lat i jest uzależniony od kraju, z którego pochodzą oferty).
Kluby Pracy realizują zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa w stosunku do młodzieży bezrobotnej oraz uczącej się. Głównym celem ich funkcjonowania jest przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom społecznym.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej to ogólnopolska sieć nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Na obszarze województwa podlaskiego istnieją trzy Mobilne Centra Informacji Zawodowej: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Usługi MCIZ są otwarte i dostępne dla całej populacji młodzieży w wieku od 15 do 25 lat: uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych; młodzieży poszukującej pracy, która ma problemy z zaistnieniem na rynku pracy; młodych ludzi, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły i nie mają wyuczonego zawodu. Świadczą one swoje usługi poprzez: Indywidualne poradnictwo zawodowe; Grupowe poradnictwo zawodowe (warsztaty); Indywidualną informację zawodową; Grupową informację zawodową. Doradcy zawodowi pracujący w MCIZ udzielają porad i prowadzą zajęcia zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek.
2006 rok w liczbach przedstawia się następująco: Indywidualne poradnictwo zawodowe - 252 osoby, Grupowe poradnictwo zawodowe ( warsztaty) 764 osoby, Indywidualna informacja zawodowa - 1063 osoby, Grupowa informacja zawodowa - 3694 osoby, Około 50% zadań realizowanych przez MCIZ obejmuje teren miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego poprzez działalność merytoryczną tworzy dla młodzieży bezrobotnej, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczestników OHP możliwości w zakresie: zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, uzyskania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zdobycia umiejętności zawodowych na własny użytek, kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. W roku 2006 zrealizowano 14 kursów dla 208 słuchaczy. Rodzaje przeprowadzonych kursów: Kursy przyuczające do zawodu, Kursy doskonalenia zawodowego, Kursy przygotowujące do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne, Przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, Pedagogiczne dla instruktorów PNZ.
CEiPM zrealizowało trzy edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces”, a obecnie jest w trakcie realizacji projektu „18-24. Czas na samodzielność”. Celem głównym projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.
„Nowa droga dla byłych więźniów” to projekt dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W projekcie uczestniczy 40 osadzonych. Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Nowa droga dla byłych więźniów", oparte jest na współpracy instytucji i organizacji krajowych statutowo prowadzących działania ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym więźniom i byłym więźniom. Partnerstwo zostało zawiązane z inicjatywy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który do współpracy zaprosił: Krajową Radę Kuratorów,
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie ,,MONAR”.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ad.9 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawiając Informację o programach przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2006 roku (powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu) stwierdził: sytuacja na lokalnym rynku pracy na koniec 2006 roku przedstawia się następująco. Na koniec 2006 roku w PUP w Łomży zarejestrowane były 6073 osoby bezrobotne (w tym 3354 kobiet), czyli o 1512 osób mniej niż na koniec 2005r. Stopa bezrobocia na koniec omawianego okresu wynosiła 13,6%. Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 681 osób, tj. 11,21 %. W ciągu 2006 roku do PUP w Łomży zgłosiły się 6573 osoby bezrobotne, w tym 5003 nie posiadało prawa do zasiłku. W tym samym czasie „odpływ” bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 8085 osób i był większy od „napływu” o 1512 osób. W omawianym okresie wpłynęło 2416 ofert pracy w tym 1661 pochodziło z miasta Łomża. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,1% i było ich 970, a w mieście odpowiednio 28,7 % i 477. W ramach usług EURES wpłynęło 519 ofert pracy szczególnie z Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Szkocji, Cypru, Estonii, Irlandii, Norwegii. W 2006 r. w Powiecie Łomżyńskim i Mieście Łomży pracę podjęło 3519 osób, w tym w ramach: prac interwencyjnych – 287 osób, robót publicznych – 114 osób, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 94 osoby, refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 100 osób. Na staż zawodowy skierowano 371 osób, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 12 osób. W szkoleniach udział wzięły 122 osoby w tym 5 osób niepełnosprawnych i 5 osób poszukujących pracy. Na koniec 2006 roku w urzędzie pracy w Łomży zarejestrowanych było 2995 osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły 49,3% ogólnej populacji pozostających bez pracy. W 2006 roku z przyczyn dotyczących zakładu pracy status bezrobotnego uzyskało 66 osób w tym 21 kobiet. Bezrobotni ci stanowili 1,09% wszystkich zarejestrowanych w omawianym okresie. Pragnę poinformować, że w ramach przyznawanych środków z Funduszu Pracy w kwocie 5796,7 tys. zł w 2006 roku zaktywizowano 1458 osób bezrobotnych.
Z kolei Mieczysław Bieniek zapoznał zebranych z programami realizowanymi w 2006 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży i źródłami finansowania tych programów (materiał dotyczący tego zagadnienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Ponadto kontynuując wypowiedź dodał: z usług doradcy zawodowego skorzystało 1071 osób, udzielono 583 porad i informacji zawodowych, w tym: porad indywidualnych – 457 osób, w tym 219 kobiet, porad grupowych – 25 grup, 207 osób, w tym 115 kobiet, indywidualnych informacji zawodowych – 75 osób, w tym 41 kobiet, grupowych informacji zawodowych – 26 grup, 332 osoby, w tym 159 kobiet. Z usług Otwartego Klubu Pracy skorzystało 303 osoby. W zajęciach dla bezrobotnych w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia brało udział 13 osób z czego 12 je zakończyło.
Przewiduje się, że w 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zarejestruje się ok. 7000 osób bezrobotnych, dla których urząd pracy przygotowuje stosowne działania. Uchwałą z dnia 06.02.2007r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne samorządy powiatowe w oparciu o zatwierdzone w dniu 18.12.06r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego kryteria podziału tych środków , oraz § 2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2004r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz.2273, z późn zm).
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży otrzymał kwotę 3261,2 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Poniższa tabela przedstawia, zaakceptowany przez Starostę, podział wyżej wymienionych środków. Limit 2007 roku (algorytm) 3.261,20 tys. zł. Zobowiązania z 2006 roku 530,08 tys. zł. Zabezpieczenie wkładu własnego środków FP do projektów z EFS 327,70 tys. zł. Zabezpieczenie wkładu własnego do 1.2 20,00 tys. zł. Limit na 2007 rok do podziału 2.383,42 tys. zł.
Przewiduje się, że otrzymane środki finansowe pozwolą na aktywizację 1352 osób bezrobotnych. Uchwałą Nr 1/07 z dnia 14 marca 2007r Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała przedstawiony powyżej podział środków Funduszu Pracy. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzając nowy instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich – prace społecznie użyteczne pozwala zaktywizować dużą grupę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Przyznane środki Funduszu Pracy nie zaspokajają potrzeb lokalnego rynku pracy, dlatego też urząd pracy realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku 2007 kontynuowane są projekty z 2006r.: „Moja szansa„ – projekt realizowany w ramach Działania 1.2a Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt realizacji projektu w 2007r wynosi 615.446,12, z czego kwota dofinansowania z EFS 446.629,25 zł i krajowy wkład publiczny 168.816,87 zł. Ponadto jest kontynuowany projekt „Światełko w tunelu„ – projekt realizowany w ramach Działania 1.3a Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Całkowity koszt projektu w 2007r. wynosi 869.085,00 zł – kwota dofinansowania z EFS 640.863,28zł, krajowy wkład publiczny 228.221,72 zł. Oba projekty pozwolą na zaktywizowanie dodatkowo w 2007 roku 305 osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2007 roku, po uzyskaniu stosownych środków finansowych, przystąpi do realizacji projektu „Kobieta przedsiębiorcza" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich z Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym projektu jest wsparcie bezrobotnych kobiet, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy. W ramach projektu przewiduje się: szkolenia w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 uczestniczek projektu, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wys.11000,00 zł dla 15 uczestniczek. Całkowity koszt projektu 220.788,13 zł, w tym kwota dofinansowania EFS 176.630,50 zł, wkład własny 44.157,63 zł.
W 2006 roku została zawarta umowa o przystąpieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej – Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, schemat b – Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi Powiatowymi Urzędami Pracy w województwie podlaskim. Realizacja projektu ma trwać od 1 maja 2006 r. do 31 marca 2008 r. Założeniem projektu jest poszerzenie funkcjonalności publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego o nowe narzędzie tzn. wspólny, zintegrowany portal internetowy „Urząd Pracy Podlasia” oraz obsługi telefonicznej „Contact Center”. Narzędzia te mają zapewnić większą skuteczność podejmowanych działań wobec osób bezrobotnych.
Głównym celem wdrażanego systemu jest stworzenie strony internetowej oraz udostępnienie bezrobotnym jednego, wspólnego, bezpłatnego numeru dla połączeń telefonicznych. Osoby bezrobotne będą miały możliwość szybszego i bardziej czynnego poszukiwania pracy – każdy bezrobotny będzie mógł bezpłatnie korzystać z Internetu oraz bezpłatnej infolinii wybierając interesującą go opcję. Każdy bezrobotny otrzyma także imienną kartę dostępową, która pozwoli na bezpłatne przeglądanie strony internetowej „Urząd Pracy Podlasia”, na której zostaną umieszczone regionalne oferty pracy, oferty pracy zagranicą, a także informacje o organizowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości dostępu do ofert Urzędów Pracy Podlasia, głównie osobom z małych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do oddziałów PUP oraz aktywizację osób bezrobotnych – wyrobienie pewnego stopnia przedsiębiorczości i elastyczności w stosunku do zmieniających się potrzeb rynku pracy, upowszechnienie samozatrudnienia jako sposobu ucieczki od bezrobocia. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.apraca.pl/biwu/
Od stycznia 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży rozpoczął promocję projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”. Na parterze budynku PUP ustawiona została wizualizacja projektu wraz z ankietami i ulotkami reklamowymi; ankietowano osoby bezrobotne w celu prawidłowego utworzenia portalu „Urząd Pracy Podlasia” i sprawnie działającego systemu 7/24. O projekcie zostały poinformowane lokalne media. W lutym 2007 roku stanowiska pracy „Contact Center” wyposażone zostały w meble zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: biurka (4 szt.), krzesła obrotowe (4 szt.) oraz szafy aktowe (2 szt.). Po rozstrzygnięciu przetargu na sprzęt komputerowy i specjalne oprogramowanie Wojewódzki Urząd w Białymstoku dostarczy w/w wyposażenie stanowisk „Contact Center” do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Przewidywany termin zaopatrzenia w sprzęt – wrzesień 2007. Aktualnie trwają szkolenia pracowników – konsultantów organizowane przez lidera projektu – WUP w Białymstoku.
Urząd pracy przystępuje również do realizacji następujących programów regionalnych: „Prewencja na start” - program aktywizacji zawodowej bezrobotnej młodzieży. Celem głównym programu jest aktywizacja zawodowa i wzrost zdolności zatrudnienionych bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w PUP, która ukończyła wyższe uczelnie o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych. Koszty realizacji programu zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy, przyznanych samorządowi powiatowemu z 30 % rezerwy samorządu województwa na realizację programów regionalnych w województwie podlaskim. Program zakłada rekrutację oraz aktywizacje 5 osób bezrobotnych poprzez przeszkolenie, a następnie zorganizowanie staży/przygotowania zawodowego w miejskich, powiatowych komendach policji województwa podlaskiego. Koszt programu wynosi 32.247 zł.
„Drogowiec” – program ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, utworzenie nowych miejsc pracy, poprawę zdolności zatrudnieniowych beneficjentów programu. Program finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy przyznanych z 30 % rezerwy samorządu województwa na realizację programów regionalnych w województwie podlaskim. Urząd pracy uzyskał kwotę 70.720,00 zł co pozwoli zaktywizować 16 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych przez okres 4 m-cy.
„Wsparcie samozatrudnienia oraz przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy”. Program ten skierowany jest do osób bezrobotnych, zainteresowanych prowadzeniem działalności na własny rachunek z uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz do podlaskich przedsiębiorców , którzy są zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy. Formami wsparcia są: poradnictwo zawodowe, szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, środki na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Celem strategicznym programu jest utrzymanie i tworzenie miejsc pracy jak również zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia.
Celami operacyjnymi programu są: budowanie postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych, wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, ograniczenie zjawiska bezrobocia, wzrost liczby tworzonych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Urząd pracy na realizację tego programu pozyskał kwotę 238.633,00 zł na wyposażenie i doposażenie 20 miejsc pracy. Koszty realizacji programu zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy przyznanych z 30 % rezerwy samorządu województwa, na realizację programów regionalnych w województwie podlaskim.
Otrzymane środki finansowe na realizację zadań ustawowych z Funduszu Pracy, jak również w ramach realizowanych programów i projektów nie zaspokajają dostatecznie potrzeb bezrobotnych w Mieście Łomży i Powiecie Łomżyńskim i dlatego urząd pracy pozyskuje dodatkowe środki finansowe poprzez pisanie wniosków na realizację indywidualnych programów w celu zaktywizowania jak największej grupy osób bezrobotnych jak również uczestniczy jako partner w realizacji programów innych instytucji.
Urząd pracy współpracuje przy realizacji projektu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych „Szansa 45 +”. Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich, Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest pomoc bezrobotnym i biernym zawodowo kobietom po 45 roku życia poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych bądź podwyższenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, wsparcie psychologiczne i na rynku pracy, po zakończeniu szkolenia, w sferze świadczenia usług opiekuńczych. Projekt obejmuje: szkolenia merytoryczne w zakresie opieki nad osobą starą, niedołężną i niepełnosprawną; wsparcie psychologiczne w celu podniesienia kompetencji społecznych; zajęcia praktyczne – pielęgnacja przyłóżkowa; opiekę w trakcie aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy; doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w sferze świadczenia usług opiekuńczych i samozatrudnienia; monitoring zatrudnialności beneficjentów ostatecznych.
Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje realizację programu rządowego „Pierwsza Praca„ skierowanego do ludzi młodych do 25 roku życia i do absolwentów. Podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację wymienionej wyżej grupy osób bezrobotnych. Każda osoba rejestrująca się w urzędzie spełniająca kryteria tego programu kierowana jest do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Łomży na grupowe spotkania informacyjne „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”. Tematyka tych spotkań obejmuje między innymi następujące zagadnienia: sytuacja prawna osób bezrobotnych /wybrane zagadnienia/, w tym formy aktywizacji zawodowej, założenia , procedury postępowania i warunki uczestnictwa w programach i projektach realizowanych przez PUP i inne instytucje, formy pomocy adresowane do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP / pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej/, sytuacja na lokalnym rynku pracy / metody poszukiwania pracy, źródła informacji o wolnych miejscach pracy – wykorzystanie INTERNETU w procesie poszukiwania pracy/, zasady autoprezentacji, dokumenty aplikacyjne /c.v. list motywacyjny/, szkolenia bezpłatne finansowane ze środków Unii Europejskiej /EFS, PHARE/.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na bieżąco realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bardzo ważnym zadaniem świadczonym przez urząd pracy jest pośrednictwo pracy. Polega ono na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Na bieżąco poprzez kontakty z pracodawcami pozyskuje się informacje o potrzebach lokalnego rynku pracy. W celu przyśpieszenia realizacji zgłoszonej oferty pracy informacje podawane są do lokalnych środków masowego przekazu, jak również umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Urząd pracy świadczy również usługi w zakresie EURES poprzez: świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, oraz doradztwa zawodowego z zakresu mobilności na europejskim rynku pracy, organizację spotkań informacyjnych dotyczących warunków życia i pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, opracowywania ulotek informacyjnych o warunkach pracy i życia w poszczególnych krajach UE w zależności od planowanego spotkania informacyjnego, współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży, udzielanie informacji o usługach EURES na spotkaniach z osobami bezrobotnymi nowo zarejestrowanymi, udostępnianie informacji o aktualnych ofertach pracy za granicą / informacje przekazywane są do lokalnych mediów, Gminnych Centrów Informacji, wywieszane są na tablicy ogłoszeń, udostępniane są na stronie internetowej www.pup.lomza.pl/.
Działaniem ciągłym, w celu poprawy jakości obsługi klientów urzędu pracy, jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media i Biuletyn Informacji Publicznej o sytuacji na lokalnym rynku pracy, jak również opracowywanie ulotek, informatorów dla osób bezrobotnych. W celu udzielenia pomocy osobom bezrobotnym zwalnianym w ramach zwolnień grupowych powołana została „Grupa wczesnej interwencji”. W miarę potrzeb, w trakcie organizowanych spotkań, ze zwalnianymi pracownikami na terenie zakładu pracy udzielane są informacje dotyczące: sytuacji prawnej osoby bezrobotnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych, możliwości uzyskania prawa do zasiłku oraz uprawnieniach osób bezrobotnych, możliwości uzyskania przekwalifikowania, uzyskania nowego zatrudnienia, skierowania na miejsca pracy subsydiowane, możliwości uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, możliwości skorzystania z doradztwa zawodowego.
W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży przykładał będzie dużą wagę do aktywizacji osób do 25 roku życia i absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Głównym celem działań jest nie dopuszczenie do tego, by młodzi ludzie stawali się i pozostawali osobami bezrobotnymi. Programy i projekty mają również zwiększyć szansę młodych ludzi na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego. Przejście od nauki do pracy jest zazwyczaj bardzo trudnym etapem w życiu młodego człowieka. W warunkach wysokiego bezrobocia pozyskanie pierwszej pracy wymaga szczególnie wielu starań. Umożliwienie młodzieży płynnego wejścia na rynek pracy jest jednym z ważniejszych zadań polityki rynku pracy. Każda osoba zgłaszająca się do Powiatowego Urzędu Pracy przy rejestracji uzyska informacje o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej, oraz możliwości skorzystania z usług świadczonych przez urząd pracy.
Nie dla wszystkich osób bezrobotnych wystarczy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia, dlatego też wszystkie osoby bezrobotne zgłaszające się do naszego urzędu mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego jak również skorzystać z usług otwartego Klubu Pracy. W Klubie Pracy prowadzone są zajęcia grupowe z osobami bezrobotnymi w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Zajęcia Klubu Pracy przeznaczone są przede wszystkim dla tych osób bezrobotnych, które napotykają trudności w uzyskaniu zatrudnienia i chcą współpracować w celu zmiany tej sytuacji. Głównym zadaniem Klubu jest pobudzić i zmotywować bezrobotnych do bardziej aktywnego poszukiwania pracy, a także wyposażyć ich w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. Klub Pracy oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubie Pracy opiera się na zasadach: dobrowolności uczestnictwa, nieodpłatności korzystania przez uczestników ze szkoleń oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów. Lider Klubu Pracy wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem lub zmianą pracy. Klub Pracy ułatwia bezrobotnym, młodzieży, poszukującym pracy, zagrożonym zwolnieniami z pracy, planującym zmianę pracy szeroki dostęp do informacji niezbędnych w planowaniu indywidualnej drogi zawodowej. Ponadto lider Klubu udziela informacji zawodowej polegającej między innymi na: umiejętności prowadzenia wstępnej rozmowy z pracodawcą, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane mogą korzystać bezpłatnie z INTERNETU. W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży będzie ściśle współpracował ze społecznymi partnerami i lokalnymi pracodawcami na rzecz kreowania pozytywnych zmian na lokalnym rynku pracy. W tym celu m. in. zostanie udostępniony osobom i instytucjom zainteresowanym problemem bezrobocia i jego negatywnymi skutkami kolejny „Raport zawodów nadwyżkowych i deficytowych w 2006 roku”, który może stać się dobrą i wiarygodną płaszczyzną wypracowania skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej bezrobotnych z Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag i pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Ad.10 Zbigniew Biernacki zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski” w Marianowie za 2006 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag i pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.11 Adam Łazarski – Dyrektor ZDP w Łomży stwierdził, że w budżecie ZDP są zarezerwowane środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, jednak aby je wprowadzić trzeba podnieść wartość jednego punktu w złotych – tak aby po podwyżkach nie było przekroczenia dotychczas obowiązującego w tym zakresie wskaźnika.
Ponadto dodał, że w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu łomżyńskiego zostały już wprowadzone podwyżki, przy czym średnia podwyżka wynagrodzeń ZDP ma wynosić 6 %.
Reasumując poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego jest zasadniczo kwestią formalną.

Wobec braku chętnych do dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki, który poinformował, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 16 maja br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 12-ma głosami za – 5-ciu radnych w tym momencie było nieobecnych (uchwała nr VIII/41/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił głównego specjalistę z Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Oddziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu) o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006.

Katarzyna Modzelewska poinformowała, że: przedmiotowy projekt posiada nazwę „Tworzenie wspólnych standardów międzynarodowych”. Ma on na celu utworzenie powiatowego centrum obsługi kontaktów transgranicznych. Będzie polegał między innymi na stworzeniu takiego punktu – powiatowego centrum obsługi kontaktów transgranicznych, który będzie świadczył usługi na rzecz różnych podmiotów chcących nawiązać stosunki i kontakty partnerskie między instytucjami z naszego powiatu a partnerem białoruskim. W przyszłości planujemy nawiązać kontakty partnerskie również z partnerem z Ukrainy – na rzecz przyszłych programów 2007-2013.
Obecnie projekt przewiduje utworzenie również strony internetowej w celu łatwego i szybkiego uzyskania informacji, które będą w posiadaniu przez powiatowe centrum obsługi kontaktów transgranicznych. Strona będzie dwujęzyczna – w języku polskim i rosyjskim. Ponadto zamierzamy wydać publikację w trzech językach o powiecie łomżyńskim – w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Dodatkowo przewidujemy opracowanie strategii współpracy transgranicznej. Zgodnie z założeniami mają odbyć się dwie sesje szkoleniowe. Jedna będzie tylko dla beneficjentów z terenu powiatu, a druga będzie z udziałem partnera białoruskiego – gdzie ma być opracowana strategia współpracy. Ostatnim punktem będzie konferencja podsumowująca, na której ma być podpisane oficjalne porozumienie z partnerem białoruskim.
Przewidujemy pozyskanie przedmiotów celem doposażenia sali konferencyjnej, tj. projektora i specjalnego ekranu – zamontowanego na sali, komputer stacjonarny, 4 komputery przenośne, kserokopiarkę itp.
Wkład powiatu wynosi ponad 59.000 zł, z czego wkład rzeczowy obejmuje kwotę około 31.000 zł: pensja jednego pracownika, opracowanie merytoryczne strategii, koszty opracowania strony internetowej itp.
Wypłaty środków na dofinansowanie projektu będą odbywać się w transzach.
Projekt obejmuje dwa lata budżetowe, wobec czego w najbliższej przyszłości należy odpowiednio zabezpieczyć środki finansowe.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszący się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 16 maja br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Z kolei zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006 została podjęta 12-ma głosami za – 5-ciu radnych w tym momencie było nieobecnych (uchwała nr VIII/42/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.13 Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przedstawienie kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006.

Mirosław Grużewski stwierdził, że wnioskodawcą w tym przypadku jest Muzeum Przyrody, natomiast przedmiotowy projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej celem przeprowadzenia rewaloryzacji wspomnianej jednostki. Koszty przewidziane w ramach tego projektu będą poniesione w 2008 roku, mimo, iż działania mają być rozpoczęte już w 2007 roku.
Reasumując podkreślił, że jest to kolejna próba pozyskania środków zewnętrznych na opracowanie wspomnianej dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 16 maja br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały, przy czym dodał, że Komisja zwróciła uwagę na to, iż szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na opracowanie problemowej dokumentacji technicznej są znikome.

W związku z brakiem pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG A/TACIS CBC 2004-2006 została podjęta 12-ma głosami za – 5-ciu radnych w tym momencie było nieobecnych (uchwała nr VIII/43/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.14 Adam Łazarski – Dyrektor ZDP w Łomży stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża dotyczy 3 samorządów: Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Łomża. W ramach tego porozumienia zobowiązujemy się do opracowania dokumentacji na odcinek drogi Łochtynowo – Miasto Łomża. Poza tym dodał, że Gmina Łomża zobowiązała się sfinansować pełny udział własny, który jest wielokrotnie wyższy od kosztów samorządu powiatu – nie powinien on przekroczyć 2.500 zł. Natomiast Miasto Łomża zobowiązało się do pokrycia kosztów sporządzenia dokumentacji.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 16 maja br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża została podjęta 12-ma głosami za – 5-ciu radnych w tym momencie było nieobecnych (uchwała nr VIII/44/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.15 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem. Podsumowując zaznaczyła, że w niniejszej sprawie na sesji w miesiącu lutym br. została podjęta uchwała intencyjna, natomiast obecny projekt uchwały stanowi kontynuację procesu zmierzającego do likwidacji internatu, w którym obecnie zamieszkuje zaledwie kilka osób.
Na zakończenie odczytała opinię wystawioną w niniejszej sprawie przez Kuratora Oświaty (opinia znajduje się w aktach Wydziału „OKZ”).

Radny Lech Szabłowski zapytał czy został rozwiązany problem kadry zatrudnionej w internacie, który to był poruszany między innymi podczas podejmowania uchwały intencyjnej w problemowej sprawie.

Anna Archacka poinformowała, że: w stosunku do kadry pedagogicznej w zasadzie problem jest rozwiązany – jedna osoba posiada uprawnienia emerytalne, która będzie miała możliwość skorzystania z dość wysokiej odprawy emerytalnej, drugi pedagog miał umowę na czas określony, natomiast obecnie ubiega się o pracę na terenie Łomży, trzeci pedagog przebywa na urlopie w związku z poratowaniem zdrowia w USA – jeśli wyrazi wolę to zostanie przeniesiona w stan nieczynny i do tego prawdopodobnie posiada uprawnienia emerytalne.
Kadra administracji i obsługi – z konserwatorem wygasła umowa o pracę, pani sprzątaczka przejdzie do ZSOiZ, natomiast w sprawie zatrudnienia dwóch kucharek Starosta Łomżyński będzie rozmawiała z Burmistrzem Jedwabnem w dniu jutrzejszym.

Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: problem generalnie dotyczy dwóch osób – zatrudnienia dwóch kucharek. Dodam, że wszyscy pracownicy internatu będą zatrudnieni do końca sierpnia br., jednak systematycznie pracujemy nad możliwościami zatrudnienia wspomnianych pracowników.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – Henryk Krajewski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 maja br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały, przy czym członkowie Komisji również zwrócili uwagę na problem dotyczący zatrudnienia dwóch osób – kucharek.

Z kolei zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekształcenia ZSOiZ w Jedwabnem została podjęta 9-ma głosami za i 3 wstrzymującymi się – 5-ciu radnych w tym momencie było nieobecnych (uchwała nr VIII/44/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.16 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie piątym porządku dziennego nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.

Ad.17 W sprawach różnych głos zabrał Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński, który odczytał pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w problemowych komisjach ZPP. W nawiązaniu do powyższego zachęcił radnych do zgłaszania swoich akcesów do poszczególnych komisji.

Poza tym wyraził podziękowania dla pana Grzegorza Karwowskiego i pana Leszka Kossakowskiego – Piekarni w Piątnicy, Firmy Okruszek z Łomży, Hurtowni Mariola z Łomży oraz Hurtowni Serów TMT z Łomży za ufundowanie poczęstunku, który został zaserwowany po wręczeniu dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim.

Z kolei podzielając zdanie Przewodniczącego Komisji Budżetu nisko ocenił szanse na pozyskanie środków z zewnątrz na opracowanie dokumentacji technicznej na rewaloryzację i modernizację Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Radny Wojciech Kubrak odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy zapytał kiedy następuje rozstrzygnięcie programu INTERREG.

Katarzyna Modzelewska (z Wydziału ORiK) stwierdziła, że rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w ramach wspomnianego programu odbędzie się w II półroczu br.

Radny Wojciech Kubrak zapytał czy Zarząd Powiatu podjął alternatywne działania na rzecz pozyskania środków celem pozyskania środków z zewnątrz na opracowanie dokumentacji technicznej na rewaloryzację i modernizację Muzeum Przyrody w Drozdowie. Ponadto zaznaczył, że w lokalnych mediach pojawiła się informacja, iż Zarząd Powiatu Łomżyńskiego podjął intensywne działania na rzecz drożenia inwestycji w zakresie rewaloryzacji i modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Starosta stwierdził, że: informacja, która ukazała się w mediach nie jest autoryzowania przez władze Powiatu Łomżyńskiego i nie była uzgadniana ani z samorządem ani z Dyrektorem placówki, co wprowadziło pewne zamieszanie.
Projekt omawiany przy jednym z wcześniejszych tematów dzisiejszej sesji zakłada opracowanie dokumentacji technicznej, ponieważ finansowanie przedmiotowego zadania ze środków własnych byłoby bardzo trudne. Dokumentacja techniczna ma kosztować koło 200.000 zł, a biorąc pod uwagę fakt, że nie wiemy czy cały projekt rewaloryzacji Muzeum Przyrody otrzyma dofinansowanie, wydatkowanie takiej kwoty z naszego budżetu mogłoby być marnotrawstwem.
Muzeum już dwukrotnie z nasza pomocą składało wnioski o dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej, jednak nie spotkało to się z akceptacją. W tym przypadku szanse na pozyskanie środków także są niewielkie, ale zamierzamy próbować. Udział własny w tym projekcie ma wynosić 55.000 zł, jest szansa, że dofinansowanie będzie wynosić 85 %.

Radny Wojciech Kubrak ponownie zabierając głos zaapelował o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji rewaloryzacji Muzeum Przyrody. Dodał przy tym, że najprawdopodobniej w istotny sposób wzrosną dochody powiatu z tytułu podatku PIT i CIT, bowiem taka tendencja wzrostowa utrzymuje się od pewnego czasu.

Starosta stwierdził, że wspomniana inwestycja nie może być priorytetem inwestycyjnym, ponieważ systematycznie rosną koszty z tytułu rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które są obligatoryjnym wydatkiem Powiatu.
Poza tym zauważył, że problemowa placówka z trudem utrzymuje się w dzisiejszych warunkach, natomiast rozbudowa całej infrastruktury Muzeum nie gwarantuje większych wpływów finansowych, za to pewne jest, że po ewentualnej rozbudowie Muzeum koszty utrzymania wielokrotnie wzrosną. Dodatkowo rozbudowywana część byłaby częścią komercyjną, co także wiąże się z pewnymi trudnościami, wobec czego w ocenie Starosty trzeba być ostrożnym w inwestowaniu dużych środków publicznych w inwestycję, która może okazać się w przyszłości dodatkowym i wysokim obciążeniem finansowym samorządu powiatu.

Radny Wojciech Kubrak zwrócił uwagę, że dziedzina kultury generalnie w ujęciu globalnym jest dofinansowywana przez budżety samorządowe i centralne, bowiem inaczej nie miałaby szans na przetrwanie.

Starosta ponownie stwierdził, że analizowana inwestycja nie może być priorytetem inwestycyjnym Powiatu, bowiem są planowane równolegle inne inwestycje, między innymi z zakresu infrastruktury, poza tym samorząd będą najprawdopodobniej czekać wzrosty wydatków w innych dziedzinach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski poprosił radnych i zaproszonych gości, aby nie palili papierosów w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia.

Następnie Adam Łazarski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z racji, że była to jego ostatnia sesja w roli Dyrektora ww. jednostki serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę i życzył wszystkiego najlepszego wszystkim zgromadzonym, a w szczególności skutecznego pozyskiwania środków na modernizację dróg powiatowych.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Ad.18 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady ósmej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 13:00
Data opublikowania: środa, 4 lip 2007 10:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 4161 razy