BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr VII/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 24 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 9°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 940.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska.
Chwilę po rozpoczęciu obrad przybył jeden radny, wobec czego Rada Powiatu obradowała w 16-to osobowym składzie (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego). W sesji uczestniczyli również goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).Ad.2 Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze skargą, która do niego wypłynęła proponuje wprowadzenie dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego. W nawiązaniu do powyższego zaproponował wprowadzenie problemowego tematu po punkcie nr 3 porządku obrad.
Z kolei poprosił o zgłaszanie innych uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek dzienny został jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:
1.Otwarcie Sesji.
2.Przyjęcie porządku dziennego.
3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.
4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego.
5.Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny poprosił Sekretarza Powiatu o objaśnienie projektu uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.

Wiesław Jemielity poinformował, że w dniu 13 kwietnia br. osoba pełniąca funkcję organów samorządu województwa podlaskiego wydał zarządzenia w sprawie przebiegu obwodnicy miasta Augustowa. W związku z tym ustalony został kalendarz czynności w sprawie referendum, który wskazuje, że do dnia 25 kwietnia ograny stanowiące samorządów terytorialnych powinny powołać komisje ds. referendum. Skład proponowanej Powiatowej Komisji ds. Referendum liczy osiem osób. Inicjator referendum – Zarząd Okręgowy PiS otrzymał uprawnienia zgłoszenia czterech osób do tej Komisji. Pozostałą czwórkę deleguje Starosta Łomżyński.

Radny Wojciech Kubrak poprosił o krótkie przedstawienie osób zgłoszonych przez Starostę Łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki poinformował, że osoby zgłoszone przez Starostę Łomżyńskiego były rekomendowane przez radnych powiatu lub też są osobami o dużym doświadczeniu w pracach tego typu komisji. Do tych osób zalicza się Dyrektor Gimnazjum w Łomży, pracownicy Starostwa Powiatowego (Witold Szulc i Wiesław Jemielity) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Urszula Szlichta).

Wobec braku dalszych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VII/39/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński: na początku kwietnia 2007 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga Pani Jadwigi Agnieszki Wądołowskiej-Pieniek, zam. Łomża, ul. Mazowiecka 6/3 na „postępowanie Starosty Łomżyńskiego w sprawie wydania zezwolenia dla Urzędu Gminy Łomża na wycięcie drzew – topól w m. Siemień Nadrzeczny, na działce nr 678 – droga gminna”. Pragnę poinformować, że od 1 maja 2004 roku, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), Starosta wykonuje czynności związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, ustalaniem opłat za usunięcie drzew lub krzewów, chyba że zachodzą przypadki enumeratywnie wymienione w art. 86 tejże ustawy i wtedy nie pobiera się opłat, wymierzaniem kar pieniężnych za:
 usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
 zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać (art. 83 ust. 4 w/w ustawy):
 imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 tytuł prawny władania nieruchomością,
 nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,
 przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy.
Natomiast odnosząc się do problemowej chciałbym przypomnieć bieg sprawy od samego początku. Pierwotnie pismem RGO.7635-17/05 z dnia 30.06.2005r. Urząd Gminy Łomża zwrócił się do Starosty Łomżyńskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 drzew (topola, wierzba) znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr geod. 678 w m. Siemień Nadrzeczny. Z uwagi na to, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych poproszono Wójta Gminy o jego uzupełnienie o tytuł prawny władania nieruchomością i informację, czy działka nr 678 nie jest wpisana do rejestru zabytków. Urząd Gminy uzupełnił wniosek stwierdzając w piśmie z dnia 13.07.2005r., że działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i dołączając kserokopię decyzji Wojewody Łomżyńskiego z dnia 15.06.1991r. stwierdzającą, że Gmina Łomża nabyła z mocy prawa własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 678 położonej w Siemieniu Nadrzecznym. Dnia 28.07.2005r. osobiście dokonałem w obecności Pana Mierzejewskiego Szczepana z UG w Łomży wizji terenowej i wydał decyzję zezwalającą na usunięcie w terminie do 15.10.2005r. 10 drzew (a nie wnioskowanych 20) z tej nieruchomości gminnej odstępując jednocześnie od naliczenia i pobrania opłat za ich usunięcie na podstawie art. 86 ust. 1, pkt, 4,5,8 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.
Z kolei pismami z dnia 30.05.2006r. i 6.06.2006r. Urząd Gminy w Łomży poprosił o: przedłużenie terminu usunięcia w/w drzew do dnia 30.11.2006r., gdyż w dacie obowiązywania decyzji zezwalającej, tj. do dnia 15.10.2005r. Gmina nie wyłoniła w przetargu nabywcy na usunięcie tych drzew, tym samym decyzja nie została wykonana i wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr geod. 678 w miejscowości Siemień Nadrzeczny.
Dnia 16.06.2006r. wydałem decyzję zezwalającą na usunięcie w terminie do 30.11.2006r. tych samych 10 drzew z działki gminnej nr 678, odstępując jednocześnie od naliczenia i pobrania opłat za ich usunięcie na podstawie art. 86 ust. 1, pkt, 4,5,8 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. Przedmiotową decyzją stwierdzono też wygaśnięcie decyzji Starosty Łomżyńskiego o której mowa w pkt. 3, gdyż Gmina nie wykonała jej w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15.10.2005r.
Dnia 7.07.2006r. wpłynęło do Starosty pismo Pani Jadwigi Agnieszki Wądołowskiej-Pieniek, zam. Łomża, ul. Mazowiecka 6/3, w którym zainteresowana podnosiła, że cytuję: „na odcinku ww. drogi przylegającej do działki Nr 630/1, będącej moją własnością, drzewa objęte przedmiotową decyzją, moim zdaniem rosną nie w pasie drogowym, tylko w mojej działce Nr 630/1”.
W związku z tym Starosta pismem z dnia 18.07.2006r. odpowiadając zainteresowanej, poprosił też Wójta Gminy Łomża o: wstrzymanie wycinki drzew, wyjaśnienie zastrzeżeń będących nowymi okolicznościami w sprawie, załatwienia przedmiotowej sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z zainteresowaną.
Urząd Gminy w Łomży pismem z dnia 12.02.2007r. kolejny raz zwrócił się do Starosty o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr geod. 678 w miejscowości Siemień Nadrzeczny.
Z uwagi na to, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych (art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody) Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa pismem z dnia 22.02.2007r. poprosił Wójta Gminy o jego uzupełnienie a ponadto o ustosunkowanie się do sprawy zawartej w piśmie Pani Jadwigi Agnieszki Wądołowskiej-Pieniek, zam. Łomża, ul. Mazowiecka 6/3 informującym, że drzewa rosną na jej działce nr 630/1 a nie w pasie drogi gminnej nr geod. 678 (pismo, o którym mowa w pkt. 5).
Pismem z dnia 1.03.2007r. Zastępca Wójta Gminy Łomża uzupełnił wniosek, informując jednocześnie że: drzewa przeznaczone do wycinki znajdują się w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr geod. 678 w m. Siemień Nadrzeczny, oraz że zgodnie z opinią biegłego sądowego z zakresu geodezji inż. Tadeusza Borowskiego, który sporządzał opinię w zakresie przedmiotu sprawy ustalenia stanu prawnego gruntów, opracowania mapy sytuacyjnej i opisania danych w niej zawartych oraz ustalenia stanu posiadania przedmiotowe drzewa znajdują się w drodze.
Na tej podstawie oraz po przeprowadzonych oględzinach z udziałem Pani Elżbiety Kulesza z UG w Łomży wydałem dnia 15.03.2007r. decyzję zezwalającą na usunięcie w terminie do 30.11.2007r. tych samych 10 drzew z działki gminnej nr 678, odstępując jednocześnie od naliczenia i pobrania opłat za ich usunięcie na podstawie art. 86 ust. 1, pkt, 4,5,8 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.
Z tego co wiem decyzja ta został wykonana, po czym wpłynęła do nas niniejsza skarga.

Następnie Przewodniczący Rady zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu.

Radny Lech Szabłowski uznał, że skoro uzasadnienie wielokrotnie odnosi się do złożonej skargi, to należałoby zapoznać zebranych z treścią tego pisma.

Radny Henryk Kłosiński uzupełniając dodał, że jako mieszkaniec i działacz gminy Łomża zna problemową sprawę, która toczy się od ponad 25 lat i ma podłoże konfliktu rodzinnego, w którym cioteczne rodzeństwo toczy spór związany z podziałem rodzinnej nieruchomości. W związku z tym sprawa ta na szczeblu samorządowym w Gminie Łomża była wielokrotnie podnoszona, jednak poprzedni Wójt nie chciał angażować się w te animozje.

Radny Henryk Krajewski poinformował, że jako radny Gminy Łomża poprzednich dwóch kadencji może potwierdzić wypowiedź przedmówcy, jednak dla dokładniejszego obrazu całej sytuacji można przytoczyć treść złożonej skargi.

W nawiązaniu do powyższego Wacław Sierbiński odczytał skargę Pani Jadwigi Agnieszki Wądołowskiej-Pieniek, zam. Łomża, ul. Mazowiecka 6/3 na „postępowanie Starosty Łomżyńskiego w sprawie wydania zezwolenia dla Urzędu Gminy Łomża na wycięcie drzew – topól w m. Siemień Nadrzeczny, na działce nr 678 – droga gminna” (pełna treść skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Reasumując stwierdził, że faktycznie osobiście widział, że przedmiotowe drzewa rosną w obrębie ogrodzonej przez panią Agnieszkę działki, jednak było to ogrodzenie z drutu kolczastego zamocowanego na drewnianych kołkach. W związku z tym trudno takie ogrodzenie uważać za faktyczną granicę działek.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę na to, że Komisja Rewizyjna w dniu 23 kwietnia na burzliwym posiedzeniu rozpatrzyła analizowaną skargę i ustaliła stan, który przytoczył Naczelnik wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony środowiska i Budownictwa. Jednak osobiście uważa, że osoba, która wniosła skargę z pewnością ma bardzo duży problem i powinna być wysłuchana na forum Rady Powiatu, gdzie powinna być jej udzielona porada prawna. Ponadto stwierdził, że samorząd powiatu powinien podjąć działania na rzecz załagodzenia tego konfliktu. Podsumowując dodał, że należy mieć na uwadze również fakt, że jej ojciec skarżącej sadził problemowe drzewa.

Przewodniczący Rady oświadczył, że jeżeli drzewa były zasadzone na gruncie, który nie stanowi własności osoby skarżącej to nic nie da się zrobić w tej sprawie. Jedynie może ona dochodzić na drodze sądowej swoich praw i roszczeń – pozywając Wójta Gminy Łomży, o którym sama wielokrotnie wspomina w złożonej skardze.

Radny Henryk Kłosiński dodał, że graniczy na długości 1 km z zarządem dróg wojewódzkich i drzewa posadzone przez tę jednostkę wchodzą na jego działkę, jednak nawet nie może ubiegać się o skorzystanie z części wyciętych drzew, ponieważ są ogłaszane przetargi i firma, które je wygrywa zabiera drzewa wraz gałęziami.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VII/40/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady, zaapelował do radnych o wsparcie finansowe pogorzelców z Mątwicy, którzy są w bardzo trudniej sytuacji oraz o wsparcie finansowe celem opłacenia leczenia ciężko chorej 7-letniej córeczki radnej powiatu kieleckiego I i II kadencji.

Ad.5 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VII-ej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 12:59
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 13:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2987 razy