BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr V/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 3 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.


Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1210.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy). W sesji uczestniczyli również liczni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wobec ich braku przypomniał, że porządek dzienny przedstawia się w następującym układzie:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2006 rok.
11. Raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2006 roku zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004-2006.
12. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny przypomniał, że protokół z IV-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IV-tej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Henryk Krajewski: pragnę zgłosić interpelację dotyczącą przewidywanego terminu modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Kupiski Stare. Fatalny stan nawierzchni po okresie zimowym bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu na drodze, ponadto na odcinku tym – z powodu bardzo złego stanu nawierzchni – często dochodzi do groźnych wypadków drogowych. Wobec tego lokalni mieszkańcy z niecierpliwością oczekują poprawy stanu problemowej drogi. Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie działań mających na celu skierowanie tej interpelacji do właściwego organu, aby mogła nastąpić poprawa stanu technicznego przedmiotowej drogi.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na powyższe zapytanie zostanie udzielona w punkcie jedenastym porządku obrad.

Z kolei w związku z brakiem dalszych interpelacji poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 7 lutego 2007 roku, odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 16 lutego 2007 roku rozpatrzono wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia budżetu Urzędu na remont poszycia dachowego. Zarząd rozpatrzył sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z działalności za 2006 rok. Zapoznał się z wnioskami Zarządu Dróg Powiatowych skierowany do Rady Powiatu w sprawie:
1) przejęcia działki administrowanej przez Gminę Zbójna na odcinku Stanisławowo – granica województwa,
2) przekwalifikowania drogi gminnej Srebrowo – Rutki na kategorię drogi powiatowej.
Zarząd został zapoznany z informacją nt. postanowienia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wniosku Burmistrza Nowogrodu dotyczącego nieruchomości położonej w Nowogrodzie. Ponadto zajęto stanowisko w sprawie wydanych decyzji przez Wojewodę Podlaskiego dotyczących gruntów zajętych przez drogi powiatowe. Na zakończenie przeanalizowano projekty porozumień przygotowywanych w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu celem modernizacji dróg powiatowych.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 stycznia 2007 r. przyjęto 4 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok; w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży; w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; oraz w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Poza tym zapoznano się z Informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji Programu „Urząd 7 dni w tygodniu 24 h na dobę”. Podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 115/240/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku. Przyjęto dwa projekty porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica: na przebudowę drogi powiatowej Jeziorko-Wyrzyki, Wiktorzyn-Żelechy-Truszki; oraz na przebudowę ciągu drogowego trzech dróg powiatowych: Kownaty-Guty, Olszyny-Wyłudzin-Guty, Tarasowo-granica Gminy Piątnica. Podjęto uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok. Zapoznano się z porządkiem obrad V–ej Sesji Rady Powiatu.
Na zakończenie przyjęto dwa projekty porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu: na przebudowę drogi powiatowej na odcinku przez wieś Rutki do granicy z drogą gminną; oraz na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bożejewo Nowe – Taraskowo – do granicy gminy Wizna.
Z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyłem należy wymienić:
 Spotkanie przedstawicieli regionalnych samorządów w Ostrołęce z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w zakresie możliwości inwestycyjnych na drogach w naszym regionie i możliwości pozyskiwania środków na budowę dróg lokalnych. Między innymi licznie zgromadzeni wójtowie postanowili wystąpić do parlamentarzystów o podjęcie prac legislacyjnych na rzecz umożliwienia pozyskiwania we własnych zakresie kruszywa przez samorządy – na potrzeby bieżącego utrzymania dróg.
 Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego nt. projektowanych zmian. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że inspektoraty nadzoru budowlanego pozostaną w terenie.
 Spotkanie zorganizowane przez Wspólnotę Polską nt. VII Polonijnych Igrzysk Młodzieży w Łomży.
 Kolejna Kongregacja Gloriosa Trynita.
 Spotkanie zorganizowanie przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego nt. „Programu Lider”.
 Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
 Udział w kontroli lokalnej żwirowni pozyskującej duże ilości żwiru.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: na wstępie omówię stronę dochodową projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok. Zmiany proponuje się wprowadzić w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji, subwencji po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na 2007 rok. Wysokość dotacji z budżetu państwa uległa zmianie w dziale 71015 – nadzór budowlany” o kwotę 5.000 zł na plus, a zmniejszeniu uległa dotacja o kwotę 18.500 złotych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, o tym informuje pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 lutego br. Natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało w piśmie z dnia 19 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji, zwiększeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 59.375 zł. Te zmiany przedstawione zostały pod l.p. 1,2,3 załącznika nr 1 do projektu uchwały.
Zmiana przedstawiona w poz. 4 tabeli załącznika wynika z pisma z dnia 5 lutego br., które otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i w którym to dotacja przeznaczona dla Powiatowego Urzędu Pracy jest w wysokości 216.700 zł, to jest wyższa o 29 złotych od dotacji przyjętej do uchwały budżetowej. Należy doprowadzić plan do stanu aktualnego. Analogiczne zmiany po stronie wydatkowej wskazane są w załączniku Nr 2 pod liczba porządkową: 1, 2, 3 do uchwały. Proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w poz. 5, 6, 7 dotyczą zmniejszenia rezerwy budżetowej „ogólnej” w związku z wnioskiem złożonym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o pomoc w sfinansowaniu zakupu samochodu. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku zaproponował wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 10.000 zł. Po podpisaniu porozumienia z Prezydentem Miasta, środki zostaną przekazane do budżetu miasta na wskazany zakup.
Pokrótce omówię sytuację, dlaczego należy wprowadzić do budżetu kwotę 10.731 zł. Do 31 grudnia 2006 roku Warsztaty Terapii zajęciowej finansowane były w całości ze środków PERON. Od 2007 roku zgodnie z art. 10 b ust 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej powiat powinien przeznaczyć 5% własnych środków na realizację tego typu zadania. Pragnę nadmienić, że z każdym rokiem udział powiatu będzie się zwiększał. Z powiatu łomżyńskiego w rehabilitacji uczestniczy 16 osób i to stanowi kwotę 10.731 zł za cały 2007 rok. Natomiast za 14 uczestników warsztatów, którzy są mieszkańcami m. Łomży koszty pokryć jest zobowiązany Prezydent Miasta Łomży. Po podpisaniu stosownego porozumienia środków zostaną ujęte w budżecie powiatu tj. kwota 9.389,80 zł.

Lech Szabłowski: czy są już jakieś propozycje bądź przemyślenia Zarządu Powiatu w sprawie ulokowania środków ze zwiększenia subwencji oświatowej po stronie wydatków?

Barbara Gorzęba: na powyższe pytanie dopowiedziała przecząco, przy czym dodała, że Dyrektor ZS w Marianowie sygnalizował wcześniej pewne braki finansowe w wynagrodzeniach osobowych z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Lech Szabłowski: przecież już była przeznaczana kwota na te cele.

Barbara Gorzęba: tak, jednak zadłużenie z tego tytułu jest redukowane sukcesywnie.

Przewodniczący Rady: należy mieć na uwadze, że środki zwiększające subwencję oświatową mogą być wynikiem planowanych, ustawowych podwyżek dla nauczycieli.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu, który poinformował, że w dniu 3 marca br. Komisja wydała pozytywną opinię w niniejszej sprawie.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została podjęta przy 16-tu głosach za (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/29/07 z dnia 3 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad.7 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity: wprowadzając do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich stwierdził, że powiat łomżyński należy do tej organizacji od kilku lat. Organem statutowym ZPP jest Zgromadzenie Ogólne, w którym uczestniczą przedstawiciele poszczególnych powiatów, wobec czego został przygotowany wspomniany projekt uchwały. Poprzedni delegat aktualnie pełni nowe funkcje w samorządzie gminnym. W związku z tym należy wydelegować nową osobę. Najczęściej przedmiotowym delegatem wybieranym przez samorządy powiatowe jest starosta lub wicestarosta, natomiast najbliższe Zgromadzenie ogólne ZPP planowane jest w na początku kwietnia br.

Wobec braku pytań bądź uwag Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały i jednocześnie na delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich zaproponowała Starostę Łomżyńskiego.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Zebrani nie zgłosili innych kandydatów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/30/07 z dnia 3 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady ponownie o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity: kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży a nie w sprawie zmiany tego regulaminu. Wynika to z tego, że pierwotna uchwała w przedmiotowej sprawie była podjęta w lutym 1999 roku i do chwili obecnej uchwała ta była 8-krotnie zmieniana. Kolejna nowelizacja byłaby już 9-tą, wobec czego korzystanie z regulaminu byłoby znacznie utrudnione. Proponowany dokument jest dokumentem jednolitym, co w dużym stopniu będzie ułatwiać korzystanie z niego.
Zmiana regulaminu generalnie polega na rozdzieleniu Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji. Chcemy z tego Wydziału wyodrębnić Wydział Komunikacji, który byłby Wydziałem typowo specjalistycznym, zajmującym się sprawami typowo komunikacyjnymi. Czyli zadaniami wynikającymi z ustawy o ruchu drogowym, z ustawy o transporcie publicznym itp. Natomiast pozostałą część tego Wydziału – promocję i rozwój proponujemy przenieść do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, gdzie byłby wyodrębniony Oddział Integracji Europejskiej i Promocji. Komisja Rozwoju Gospodarczego miała w odniesieniu do nazwy pewne propozycje, o czym zapewne Przewodniczący Komisji za chwilę wspomni. Oddział w tym Wydziale byłby wyodrębniony, aby dotychczas realizowane zadania z zakresu integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, promocji i rozwoju nie zanikły w całości spraw wykonywanych przez połączony Wydział.
Ponadto projekt uchwały przewiduje wprowadzenie pewnych zmian kosmetycznych zasadniczo polegających na usystematyzowaniu i dostosowaniu nazewnictwa, przyporządkowania i tego typu spraw do stanu faktycznego i do obowiązujących norm prawnych.

Radny Lech Szabłowski: zwrócił uwagę, że nadzór i koordynacja zadań wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych nie została przypisana tworzonemu Wydziałowi Komunikacji a Wydziałowi Organizacyjnemu i Kadr.

Wiesław Jemielity: zadania związane z zarządzaniem dróg powiatowych zostały przypisane powołanej jednostce – ZDP w Łomży, która ma je zapisane w swoim regulaminie organizacyjnym. W związku z tym nie widzieliśmy potrzeby powielenia tych zapisów w naszym regulaminie. Zarząd Powiatu nadzoruje te zadania, ale w jego imieniu wykonuje je Zarząd Dróg Powiatowych.

Radny Lech Szabłowski: ale niektóre zadania związane z zarządzaniem dróg realizowane są przez Starostę i jego Zastępcę, mam na myśli sprawy geodezyjne, częściowe przygotowanie projektów.

Wiesław Jemielity: jeżeli chodzi o fundusze strukturalne to jest w naszym regulaminie ogólny zapis o współdziałaniu i współuczestniczeniu w realizacji projektów i wniosków o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

Radny Wojciech Kubrak: kto będzie kierował nowym Wydziałem Komunikacji i czy będzie powołana nowa osoba kierująca Odziałem Integracji Europejskiej i Promocji?

Wiesław Jemielity: wyodrębnienie Oddziału Integracji Europejskiej i Promocji odbyłoby się bez dodatkowych stanowisk, a przy tym stanowiska w tym Oddziale byłyby samodzielne zajmowane przez te same osoby, które dotychczas pracują na swoich stanowiskach. Natomiast w Wydziale Komunikacji osoba, która koordynowała sprawy dotyczące wyłącznie komunikacji odchodzi we wrześniu tego roku na emeryturę i do tego czasu zamierzamy powierzyć jej obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji, aby nie tworzyć dodatkowych kosztów w dziale wynagrodzeń. Następnie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia konkursu na te stanowisko.

Radny Wojciech Kubrak: a czy będzie powołana nowa osoba pracująca w Oddziale Integracji Europejskiej i Promocji?

Wiesław Jemielity: ze względu na nowy okres programowania 2007-2013 i na fakt, że zamierzamy być beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego, wobec czego planujemy pisanie projektów we własnym zakresie, docelowo zakładamy wzmocnienie Wydziału. Trudno nam powiedzieć kiedy to się stanie, z pewnością po ogłoszeniu pierwszych konkursów będzie to już sprawą bardziej czytelną.

Z kolei zabrał głos Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, który poinformował, że Komisja, po rozpatrzeniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, wydała pozytywną opinię w niniejszej sprawie. Przy czym jednocześnie Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek o następującej treści:
1. Zastąpienie nazewnictwa Oddziału Integracji Europejskiej i Promocji na Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu. Zdaniem Komisji powinna być wyodrębniona komórka, która w sposób szczególny dbałaby o spoistość rozwoju całego powiatu. Taka zmiana poprawi wizerunek rozwoju i podkreśli odpowiednie wsparcie przedsiębiorczości na naszym terenie.
2. Ponadto Komisja proponuje wprowadzić zmianę podległości Wicestaroście Łomżyńskiemu jednostki organizacyjnej powiatu łomżyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych na podległość bezpośrednio Staroście Łomżyńskiemu. Komisja uzasadniam to faktem, że aktualnie drogi powiatu łomżyńskiego są w fatalnym stanie technicznym. Należy zaznaczyć, że inwestycje na drogach są głównym problemem dla powiatu i dla gmin. Wobec tego Komisja jest przekonana, iż za drogi powiatowe bezpośrednio powinien odpowiadać Starosta, co również nadałoby odpowiedniego prestiżu w kontekście poruszonego problemu. Zadania te powinny być tak zwanym „oczkiem w głowie”.
Podsumowując dodał, że wobec powyższego Komisja wnioskuje jak na wstępie i prosi o przegłosowanie przedstawionych propozycji.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym, aby w tej sprawie wypowiedział się Starosta, w którego gestii leży konstruowanie i proponowanie struktury organizacyjnej urzędu.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki: regulamin organizacyjny był przez ostatnie tygodnie dokładnie analizowany i wiele czasu poświęciliśmy na jego omówienie. Pierwszy wniosek jest jak najbardziej zasadny i nie budzi zastrzeżeń. Natomiast zmiana przyporządkowania i podległości Zarządu Dróg Powiatowych budzi pewne zastrzeżenia. Od tego dróg nam nie przybędzie. Niewątpliwie na drogach jest źle i to nie ulega wątpliwości. Ponad 130 km dróg nie jest utwardzona i w tym okresie jest na nich uciążliwe błoto. Przyjęliśmy taki podział, że sprawy społeczne, kultury, oświaty i związane z pomocą społeczną są przyporządkowane Staroście, natomiast sprawy ogólnie mówiąc techniczne podlegają pod Wicestarostę. Pan Marek Dworakowski poświęcił prawie miesiąc na objechanie dróg powiatowych w gminach i przygotowanie się do projektów modernizacyjnych tych dróg. Jest to zadanie pracochłonne, każda porozumienie w sprawie budowy dróg wymaga szeregu negocjacji. W związku z tym jestem za tym, aby pozostać przyporządkowanie problemowej jednostki w wersji regulaminu omówionej przez Sekretarza Powiatu. Ponadto paragraf 10 mówi o tym, że Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Starostę.
Dla mnie jest to duże ułatwienie, ponieważ szereg spraw technicznych związanych z drogami powiatowymi może wykonać Pan Wicestarosta. Często wyjeżdżam do Warszawy, a w międzyczasie trzeba podjąć działania i interwencje w sprawie dróg powiatowych.
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, to w chwili obecnej nie ma jeszcze żadnych ogłoszonych konkursów na drogi. Prawdopodobnie nastąpi to w IV kwartale i wtedy podejmiemy zdecydowane działania, aby pozyskać środki na budowę dróg.
Szkoda, że wcześniej regulamin organizacyjny nie trafił pod obrady Komisji Rozwoju Gospodarczego, bowiem wtedy zapewne wszystkie wątpliwości byłyby spokojnie wyjaśnione.
Proszę o odstąpienie od drugiego wniosku Komisji, ponieważ zmiana przyporządkowania i podległości Zarządu Dróg Powiatowych niczego nie wniesie, natomiast będzie stanowić dla mnie dodatkowe obciążenie, a i tak mam wiele zadań przypisanych do pełnionej funkcji.

Radny Jan Kuczyński: intencją Komisji zasadniczo było wzmocnienie prestiżu sprawowania nadzoru nad zarządzaniem drogami powiatowymi. Pan Starosta ma pracowników, którym może zlecić konkretne zadania i których może i powinien rozliczać z wykonanych działań.

Radny Henryk Krajewski: osobiście uważam, że Pan Starosta kreując ten regulamin miał pewną wizję i nie powinniśmy jej burzyć. Jeżeli zainteresowanie kierownictwa w Starostwie Powiatowym oraz także radnych powiatu spadnie w stosunku do problemu dróg to sytuacja nie ulegnie poprawie. Sama zmiana przyporządkowania czy inne działania nic nie wniosą w tym przedmiocie.

Radny Henryk Kłosiński: za drogi odpowiada zarówno Starosta jak i Zarząd Powiatu, poza tym dobrze byłoby dać szansę wykazania się Wicestaroście. Starosta jest w mojej ocenie dostatecznie obciążony zadaniami.

Radny Krzysztof Chrostowski: zgadzam się z moimi przedmówcami, uważam, że regulamin powinien być uchwalony w wersji zaproponowanej przez Sekretarza Powiatu. Zasadniczym pytaniem jest dlaczego tak późno będą ogłoszone konkursy na projekty drogowe?

Starosta: pragnę poinformować, że podstawowym programem aplikacyjnym jest Regionalny Program Operacyjny na okres programowania 2007 – 2013. Dla województwa podlaskiego na ten okres jest 623 mln euro. Jednak nie są to pieniądze tylko na drogi. Ta kwota jest podzielona na 8 osi priorytetowych, z których najważniejsza dla nas obejmuje transport. Będzie z niej finansowany między innymi remont dróg wojewódzkich i powiatowych. Będzie też bardzo ważna dla nas oś dotycząca infrastruktury lokalnej, w której zagwarantowane jest prawdopodobnie 89 mln euro. Z tej puli będą finansowane drogi gminne i powiatowe i inna infrastruktura. Środki te zaplanowane są na 6 lat. Nie są to wielkie pieniądze, ponieważ potrzeby są ogromne.
Natomiast fakt, że konkursy będą ogłaszane w IV kwartale nie jest od nas zależny. Samorząd Województwa przedkłada Regionalny Program Operacyjny na szczeblu rządowym. Na tym etapie są uzgodnienia, po czym właściwe komisje Unii Europejskiej zatwierdzają dokumenty dla danych krajów członkowskich i z kolei są one wrażane w naszym kraju, między innymi poprzez ogłaszanie konkursów. Konkursy w naszym województwie będą ogłaszane w IV kwartale, zanim nastąpi ich rozstrzygnięcie to minie ten rok. Jest to przykry fakt, ale od nas niezależny.
Przewodniczący Rady: czy zmiany w regulaminie organizacyjnym nie będą miały wpływu na statut?

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Następnie została ogłoszona pięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu.

Stefan Popiołek: przypominam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o wprowadzenie dwóch zmian. Pierwsza dotyczy modyfikacji paragrafu 14 regulaminu organizacyjnego. Polega ona na zastąpieniu nazewnictwa Oddziału Integracji Europejskiej i Promocji na Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu. Zdaniem Komisji powinna być wyodrębniona komórka, która w sposób szczególny dbałaby o spoistość rozwoju całego powiatu. Przy czym zdaniem członków Komisji taka zmiana poprawi wizerunek rozwoju i podkreśli odpowiednie wsparcie przedsiębiorczości na naszym terenie.
Wobec powyższego kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki?
Za wprowadzeniem niniejszej poprawki opowiedziało się 15-tu radnych, 1-en wstrzymał się od głosu.

W kolejnym głosowaniu wniosek Komisji o wprowadzenie zmiany podległości Wicestaroście Łomżyńskiemu jednostki organizacyjnej powiatu łomżyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych na podległość bezpośrednio Staroście Łomżyńskiemu został odrzucony 4-ma głosami za, 6-ma przeciw i 6-ma wstrzymującymi się.

Wobec powyższego zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 13-ma głosami za i przy 3-ch głosach wstrzymujących się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/31/07 z dnia 3 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z tego, że corocznie o tej porze roku Zarząd PFRON opracowuje podział środków na zadania w zakresie wsparcia niepełnosprawnych. Jednak w roku bieżącym jest pewna zmiana. Polega ona na tym, że Warsztaty Terapii Zajęciowej będą dofinansowane w 95 % a nie w 100 %. Wysokość tego dofinansowania będzie corocznie malała o 5 % aż do poziomu 85 %. Pozostałą kwotę będzie zobowiązany przekazać samorząd powiatu. Uważam to za nieuzasadnione, nie znalazłem racjonalnych argumentów popierających te obciążenie powiatu, szczególnie w kontekście, że WTZ-ty prowadzone są przez stowarzyszenie. W tym roku jesteśmy zobowiązani do przekazania 5 % kosztów utrzymania swoich uczestników, co stanowi ponad 21.000 zł. Na pozostałe formy dofinansowania – wymienione w załączniku do projektu uchwały – przewidywana jest kwota ponad 378.000 zł.
Potrzeby z roku na rok wzrastają, wobec czego jeżeli nie dostaniemy dodatkowych środków pod koniec roku to najprawdopodobniej wystąpią problemy z zaspokojeniem wszystkich zgłoszonych potrzeb.

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o wyjaśnienie skrótu PFRON.

Edward Jarota poinformował, że skrót ten odnosi się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał ile osób niepełnosprawnych z terenu powiatu korzysta z usług Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Edward Jarota poinformował, że jest to 16-tu uczestników na ogólną liczbę 30 uczestników. Poza tym dodał, że Warsztaty zostały założone w 2000 roku przez stowarzyszenie, które na podstawie opinii ośrodków pomocy społecznej kierowało poszczególnych niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Reasumując stwierdził, że roczny koszt utrzymania jednego uczestnika został ustalony na podstawie określonego algorytmu jednolicie w skali całego kraju – na poziomie 13.414 zł – rocznie.

Radna Barbara Zalewska: czy jest Pan w stanie powiedzieć ilu uczestników jest z poszczególnych gmin?

Edward Jarota: niestety nie mamy w tej chwili ze sobą materiałów, które zawierają te dane. Pragnę dodać, że nasze WTZ-ty mają wyższe koszty utrzymania, bowiem musimy dowozić swoich uczestników, natomiast np. Miasto Łomża nie ponosi kosztów z tego tytułu. Samochód WTZ-tów dziennie pokonuje odległość około 300 km. W związku z tym ustalony centralnie algorytm w pewnym sensie jest niesprawiedliwy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 3 marca br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wobec powyższego zarządzono głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/32/07 z dnia 3 marca 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2006 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Rady zapytał na jakie cele zostały przeznaczone środki, które nie zostały wykorzystane w poszczególnych działaniach.

Mieczysław Bieniek: jeżeli jakieś środki nie wykorzystane były w danej pozycji to staraliśmy się je wydatkować w innych zdaniach. Jednak niewykorzystana ilość środków jest minimalna. Generalnie wynika to z faktu, że pracodawcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie np. na pracowników interwencyjnych nie wywiązali się z tego na czas.

Radny Jan Kuczyński: czy spadek bezrobocia w naszym regionie wynika ze wzrostu rozwoju, czy raczej z migracji zarobkowej, jak Pan uważa?

Mieczysław Bieniek: nasz urząd nie ma generalnie informacji jaki jest odpływ bezrobotnych za granicę, miesięcznie około 100 osób bezrobotnych nie podaje nam przyczyn rezygnacji z zarejestrowania. Należy zaznaczyć, że następuje pewien wzrost gospodarczy w skali kraju. Ponadto na naszym terenie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych oraz dysponowaliśmy dość dużymi środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z czego korzystali przedsiębiorcy.

Radny Jan Kuczyński: czy na naszym ternie bardziej poszukiwani są fachowcy z konkretnym zawodem technicznym czy też osoby z wykształceniem wyższym o profilu humanistycznym?

Mieczysław Bieniek: najbardziej poszukiwaniu na rynku pracy są fachowcy z wykształceniem robotniczym. Przeszkoliliśmy większość osób w zawodach budowlanych tj. operatorzy różnych maszyn i urządzeń – zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez przedsiębiorców. Dzięki temu efektywność zatrudnienia tych osób była bardzo wysoka.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Ad.11 Przewodniczący Rady zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity zapoznał zebranych z Raportem z realizacji zadań w 2006 roku zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004-2006 (pełna treść Raportu stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.12 Przewodniczący Rady poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Henryka Krajewskiego.

Krzysztof Kozicki poinformował, że interpelacja dotyczącą przewidywanego terminu modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Kupiski Stare zostanie przesłana do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg, wobec czego zainteresowany radny otrzyma pisemną odpowiedź.

Ad.13 W sprawach różnych głos zabrał radny Jan Kuczyński, który zaproponował, aby zainteresowani radni powiatu łomżyńskiego dokonali bezpośredniej wizji w zakresie realizacji łatania dziur w nawierzchniach dróg powiatowych, które po okresie zimowym wystąpiły w bardzo dużej ilości.

Wicestarosta: kwestię dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych i przygotowywanych porozumień planowałem szeroko omówić na najbliższym posiedzeniu właściwej Komisji. Mogę ogólnie poinformować, że podpisaliśmy 4 porozumienia, natomiast kolejne 3 są w trakcie negocjowania. Przypominam, że w naszym budżecie mamy zarezerwowane 400.000 zł na inwestycje drogowe, wobec czego czynimy duże starania, aby pozyskać wsparcie od samorządów gminnych. Tak jak wspomniał Pan Starosta konkursy będą ogłoszone dopiero pod koniec roku. Natomiast z pewnością problemy dróg powiatowych i inwestycji na tych drogach zostaną dokładnie przeanalizowane na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Radny Lech Szabłowski: w trakcie omawiania punktu szóstego zapytałem o ewentualne przemyślenia w zakresie ulokowania środków ze zwiększenia subwencji oświatowej po stronie wydatków. Padła wtedy informacja, że Dyrektor ZS w Marianowie sygnalizował wcześniej pewne braki finansowe w wynagrodzeniach osobowych z tytułu godzin ponadwymiarowych. Wcześniej takie odpowiedzi również padały. W związku z tym należy zastanowić się jak się ma arkusz organizacyjny tej placówki to stanu faktycznego w budżecie szkoły.
Natomiast wiemy doskonale co się dzieje na drogach i uważam, że od komisji objazdowej dziur nam nie ubędzie. Mam apel do Starosty i Zarządu Powiatu, aby wszelkie możliwe środki przeznaczać na łatanie dziur. Musimy ratować drogi po zimie, to co z nich pozostało. Potrzebne są pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Każdą wolną złotówkę należy przeznaczyć na drogi.

Przewodniczący Rady: w tym momencie nie da się załatać wszystkich dziur jednocześnie, ponieważ one ujawniły się po ostatnim okresie roztopowym.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym poprosić Pana Starostę o przygotowanie na najbliższą sesję informacji na piśmie nt. rozdysponowaniu kwoty 400.000 zł z rezerwy drogowej.
Ponadto chciałbym zapytać na jakie cele będą przeznaczone środki zaplanowane na wyposażenie sali konferencyjnej. Za chwilę ma odbyć się sesja naukowa, na której ma być prezentowany film, natomiast sala miała być wyposażona w specjalny, podwieszany ekran i urządzenia do wyświetlania i projekcji różnych materiałów.

Sekretarz Powiatu: środki te są zapisane z projekcie budżetu, jednak w pierwszej kolejności zamierzamy pozyskać pieniądze na doposażenie sali konferencyjnej ze źródeł zewnętrznych, między innymi z EFS-u. Jest także możliwość doposażenia sali jako wkład własny, jako koszty kwalifikowane. Jeżeli nasze starania się nie powiodą to uruchomimy kwoty zaplanowane na ten cel w wysokości 100.000 zł. Jeżeli nasze starania powiodą się to będziemy mogli wykorzystać wolną kwotę np. na inwestycje drogowe. Pragnę dodać, że dzisiejszą sesję naukową jest przygotowany ekran przenośny i sprzęt w postaci rzutnika multimedialnego.

Radny Jan Kuczyński: nie rozumiem dlaczego tak duża kwota jest zaplanowana na tę salę, w moim przekonaniu jest ona bardzo dobrze wyposażona. Ta kwota 100.000 zł powinna być przeznaczona na inwestycje drogowe.

Sekretarz Powiatu: kwota 100.000 zł była kwotą pierwotną – kosztorysową, my maksymalnie zredukowaliśmy te koszty do około 50.000 zł.

Radny Krzysztof Chrostowski: wszyscy mówią, że dziury trzeba łatać, jednak w tej sprawie nie wypowiedział się Dyrektor ZDP w Łomży.

Przewodniczący Rady: pragnę zaznaczyć, że temat dróg będzie szeroko omawiany na kolejnej sesji, są już przygotowane obszerne materiały, które Państwo otrzymacie do analizy.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Zebrowski: nawiązując do poruszanych problemów pragnę poinformować, że w okolicach Ośrodka Zdrowia w Piątnicy jest dziura w nawierzchni drogi powiatowej o szerokości około 1 m i głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Stanowi ona bardzo poważne zagrożenia dla poruszających się pojazdów.

Radny Jan Kuczyński: chciałbym zapytać dlaczego na ulicy Włościańskiej jest ograniczenie do 30 km/h?

Adam Łazarski – Dyrektor ZDP w Łomży: wynika to z tego, że na tej drodze obecnie znajdują się duże kałuże i właściciele lokalnych posesji nie godzili się na to, aby woda rozpryskiwana przez pojazdy wpadała na ich posesje.

Radny Henryk Krajewski: powinniśmy również wystąpić do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby określił jakie są planowane inwestycje na drogach wojewódzkich.

Przewodniczący Rady: pragnę poinformować, że w biurze obsługi Rady Powiatu znajdują się legitymacje dla radnych i materiały dotyczące wysokości diet w sąsiednich powiatach. Wobec tego proszę przewodniczących poszczególnych komisji o przygotowanie propozycji w tym zakresie.

W tym punkcie nie poruszono innych zagadnień.

Ad.14 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady V-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 12:57
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 12:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2642 razy