BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr IV/07

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 7 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 15.10.


Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jana Kuczyńskiego. W sesji uczestniczyli również liczni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki: chciałbym zaproponować wprowadzenie dwóch tematów. W trakcie wizyty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliliśmy, że istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu dodatkowej uchwały oraz potrzeba drobnej modyfikacji jednej z uchwał, która w wersji aktualnie proponowanej została już przyjęta przez Zarząd Powiatu i z kolei zaopiniowana przez właściwą Komisję. Mianowicie sprawa dotyczy wprowadzenia następujących projektów uchwał:
• projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia,
• projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości.
Pragnę wyjaśnić, że druga zmiana dotyczy zastąpienia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie
Proponuję, aby pierwsza zmiana został wprowadzona po punkcie siódmym, natomiast kolejna zmiana po punkcie dotyczącym projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie. Dodam, że wyłączenie powyższej Szkoły wynika z faktu, iż Ministerstwo może przejmować szkoły wyłącznie o charakterze rolniczym.

Wobec braku dalszych uwag odnoszących się do proponowanych tematów zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego proponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte.

W nawiązaniu do powyższego Przewodniczący Rady przedstawił porządek dzienny w następującym układzie:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z miastem Łomża w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2007 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2007 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady na 2007 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego.
21. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Wobec braku uwag odnoszących się do przedstawionych tematów zostało ogłoszone przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.3 Przewodniczący przypomniał, że protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z III-ej Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 28 grudnia 2006 roku, odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podczas posiedzenia w dniu 29 grudnia 2006 roku rozpatrzono wnioski Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na zawarcie umów najmu gabinetów lekarskich oraz o akceptację umów najmu gabinetów przeznaczonych na realizację w 2007 r. umów cywilnych na świadczenia zdrowotne. Zarząd zajął stanowisko w sprawie uregulowania stanu prawnego działek nr 37/1 i 9 położonych w miejscowości Stryjaki gm. Jedwabne zajętych w części pod drogi powiatowe. Podczas tego posiedzenia Zarząd podjął trzy uchwały: w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2007 rok wydatków budżetowych oraz w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2007 rok wydatków budżetowych oraz w planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; w sprawie uchylenia cen umownych na świadczone usługi przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Zarząd również rozpatrzył i przyjął dwa projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie; w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym. Zarząd zapoznał się z treścią porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Wizna w sprawie przekazania dla ZPOZ w Łomży detektora badania tętna płodu zakupionego przez Gminę Wizna, rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie w sprawie zabezpieczenia środków na zakup pieca centralnego ogrzewania oraz wysłuchał informacji Dyrektora ZPOZ w Łomży nt. odejścia lekarza z Ośrodka Zdrowia w Piątnicy.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 stycznia 2007 r. przyjęto 4 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży; w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym; w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok. Podjęto także dwie uchwały Zarządu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego; w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży. Zapoznano się z informacją o przedmiocie rozprawy w Sądzie Administracyjnym w Warszawie, z informacją Powiatowego Urzędu Pracy o planowanych na 2007 rok formach aktywizacji bezrobotnych, z informacją Dyrektora ZPOZ nt. sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Piątnicy w związku z odejściem lekarza do pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 stycznia 2007 r. rozpatrzono i przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem; w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie. Przyjęto projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie uzgodnienia zasad organizowania przez Gminę Łomża robót publicznych. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół w Marianowie na 2007 rok o kwotę 38.031 zł. oraz wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie dotyczącym przejęcia Szkoły w Marianowie przez Ministra Rolnictwa. Zapoznano się z pismem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oferującej powiatowi Łomżyńskiemu przystąpienie do tej organizacji w charakterze członka zwyczajnego.
Podczas posiedzenia w dniu dzisiejszym Zarząd rozpatrzył i przyjął dwa projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia; w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości.
Z innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyłem należy wymienić:
 W dniu 4 stycznia br. odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół w Jedwabnem i Marianowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z kierownictwem związków zawodowych działających w tych jednostkach, podczas którego uzgodniono wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
 W dniu 19 stycznia br. na zaproszenie Pani Grażyny Gęsickiej – Minister Rozwoju Regionalnego uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym udziału samorządów województwa podlaskiego w programach operacyjnych w latach 2007-2013. Spotkanie dotyczyło programu operacyjnego w zakresie rozwoju Polski wschodniej. Przekazałem na tym spotkaniu nasze pismo z prośbą o wpisanie do tego programu drogi Nowogród – granica województwa, łącznie z mostem na Pisie. O pomoc zwróciliśmy się do parlamentarzystów z naszego województwa.
 22 stycznia 2007 roku wspólnie z Posłem Ziemi Łomżyńskiej Lechem Kołakowskim i Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – Jarosławem Cholewickim odbyliśmy spotkanie z Jarosławem Sellinem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas którego przedstawiłem aktualną sytuację dotyczącą finansowania instytucji kultury podległych powiatowi łomżyńskiemu.
 Również z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży odbyliśmy spotkanie w Departamencie Oświaty i Kultury w sprawie złożonych wniosków do programów wojewódzkich o dofinansowanie imprez kulturalnych.
 wspólnie z radnym Henrykiem Krajewskim oraz centralnymi władzami OHP złożyliśmy wizytę w Zespole Szkół w Marianowie, gdzie dokonaliśmy analizy możliwości umiejscowienia w ZS ośrodka szkoleniowego OHP.
 Dwukrotnie spotkałem się z przedstawicielami IPN-u. W czasie tych spotkań omawialiśmy zorganizowanie konferencji i wystawy poświęconej upamiętnieniu niektórych bohaterów podziemia niepodległościowego z naszego terenu. Taka konferencja planowana jest na 3-go marca br. Uroczystości te planowane są również w Jeziorku i Piątnicy.
 Odbyłem spotkanie w Warszawie u Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie wsparcia Muzeum Przyrody w Drozdowie. Pan Prezes z dużym zainteresowaniem odniósł się do problemowej sprawy.
 Odbyłem spotkanie z Prezydentem Miasta Łomży w sprawie ewentualnego powołania jednego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok wynika z podpisanego aneksu do porozumienia z prezydentem Miasta Łomży na współfinansowanie kosztów działalności PUP w Łomży po 15 listopada 2006 roku tj. po uchwaleniu projektu budżetu na 2007 rok. Zaistniała konieczność zwiększenia budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej i planu wydatków PUP w Łomży. O tym mówi § 1 i 3 omawianego projektu uchwały. Wstępnie kwota współfinansowania kosztów PUP przez Urząd Miasta została ustalona w wysokości 944.226 złotych, po rozmowach, które prowadziłam z Panią Skarbnik Miasta Łomża i ta kwota została przyjęta do projektu budżetu na 2007 rok. W dalszej kolejności Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Pana Prezydenta o zwiększenie dotacji o kwotę – 60.435 zł na skutki założonej podwyżki wynagrodzeń pracownikom PUP od 1 stycznia 2007 roku. Prezydent po rozmowach zgodził się, aneks został podpisany i należy kwotę 60.435 złotych wprowadzić do budżetu. Natomiast w § 2 proponuje się zmniejszenie rezerwy budżetowej o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkól w Marianowie wydatków w związku z koniecznością zakupu pieca centralnego ogrzewania. Wniosek został złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie, w którym opisany jest zły stan pieca. Tym piecem zapewnia się parametry grzewcze o ile temperatura otoczenia nie spadnie poniżej od -50C do -100C. Wstępnie kwota na zakup pieca szacowana była na 50.000 zł, jednak po dokładnym rozeznaniu cenowym ustalono ją na poziomie 30.000 zł.

Lech Szabłowski: czy zasadnym i koniecznym jest w połowie sezonu grzewczego przeznaczać kwotę 30.000 zł na wymianę pieca c.o. w ZS w Marianowie? Przy tym planowane jest przekazanie szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Starosta: piec po prostu cieknie. Trudno powiedzieć kiedy skończy się sezon grzewczy. Szkoła musi być ogrzewana, nie ma modernizacji pieca, który jest wykorzystywany aktualnie. W przypadku poważnej awarii będzie konieczne zainwestowanie większych środków niż 30.000 zł.

Lech Szabłowski: ale w ZS w Marianowie są trzy kotły.

Marek Kaczanowicz – Dyrektor ZS w Marianowie: potwierdzam to, jednak jeden kocioł został wyłączony dwa lata temu, w wyniku korozji został niedawno wyłączony drugi kocioł, po czym został pospawany i jakoś funkcjonuje, nadal cieknie ten kocioł. Jeżeli temperatura spadnie jeszcze bardziej to nie wiemy czy nie dojdzie do poważnej awarii.

Przewodniczący Rady: w tej kwestii nie powinniśmy ryzykować, bowiem temperatury mogą być jeszcze niższe, natomiast zaniechanie zakupu pieca mogłoby doprowadzić do uszkodzenia całej sieci centralnego ogrzewania.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu, który poinformował, że w dniu 24 stycznia br. Komisja wydała pozytywną opinię w niniejszej sprawie.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2007 rok została podjęta przy 13-tu głosach za i 3 głosach wstrzymujących się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/14/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. zdrowia.

Renata Wierzba objaśniając projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stwierdziła: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w art. 44b. stwierdza, że przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 48a. Art. 45 tejże ustawy mówi tym, że w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 1-3, wchodzą: jako przewodniczący: a) przedstawiciel organu administracji rządowej – w zakładach utworzonych przez te organy, b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona - w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa. Jako członkowie: a) przedstawiciel wojewody – w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa, b) przedstawiciele wybrani przez radę gminy lub radę powiatu, z zastrzeżeniem przepisu lit. c) - w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład. Członkiem rady społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może być pracownik danego zakładu. Radę społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Do zadań rady społecznej należy po pierwsze przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach: a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, d) przyznawania kierownikowi zakładu nagród, e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu. Po drugie przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego i inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku. Ponadto do tych zadań należy uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład, zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania, opiniowanie wniosku kierownika szpitala, o którym mowa w art. 65a ust. 1 oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin rady społecznej.
Rada społeczna składa się z przewodniczącego, którym jest przewodniczący zarządu lub osoba przez niego wyznaczona i członków, którymi są: przedstawiciel Wojewody Podlaskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w liczbie nie przekraczającej 13 osób. Kadencja rady trwa nie dłużej niż 4 lata i wygasa z chwilą powołania nowej Rady Powiatu. Posiedzenia rady odbywają się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego w miarę uzasadnionych potrzeb wynikających z realizacji zadań nałożonych na radę.
Obsługę administracyjno-prawną Rady Społecznej zapewnia ZPOZ. W przypadku kandydata do prac w Radzie Społecznej jest nałożone pewne ograniczenie – mianowicie nie może być on pracownikiem ZPOZ w Łomży, zasadniczo jest to jedyne ograniczenie w tej materii.
W dniu 30 stycznia br. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego wytypowała na funkcję kandydata do prac w Radzie Społecznej – Pana Henryka Krajewskiego.

Z kolei Przewodniczący Rady na prośbę radnego – Krzysztofa Chrostowskiego przedstawił poszczególnych kandydatów na funkcję członków Rady Społecznej.

Wobec braku dalszych pytań bądź uwag Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/15/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.8 Starosta – Krzysztof Kozicki: rekomenduję Państwu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia. Nie jest to sprawa nowa. W poprzedniej kadencji Dyrektor ZS zwracał się do Zarządu Powiatu o podjęcie odpowiednich działań w tej materii. Wiemy, że kilka szkół kształcących stricte w kierunkach rolniczych zostało już przejętych przez Ministerstwo Rolnictwa. Dla nas jest to szalenie ważna sprawa. Zespół Szkół ma charakter regionalny i właściwy poziom kształcenia i finansowania zawodowego w zawodach rolniczych może zapewnić Ministerstwo. Również gwarantuje ono unowocześnienie bazy dydaktycznej. Powiat Łomżyński poza subwencją oświatową nie jest w stanie wygenerować zbyt dużych środków. Z deklaracji, które usłyszałem w Ministerstwie Rolnictwa wynika również, iż są duże szanse na to, że poziom finansowania Szkoły zostanie w sposób istotny zwiększony.
Jako, że każdy z nas ma w tej sprawie dużo wątpliwości zaprosiliśmy na dzisiejszą sesję Pana dr Józefa Kobyłeckiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki z Ministerstwa Rolnictwa, który ma wyjaśnić jak kwestię przejęcia ZS widzi Ministerstwo.
Ewentualne przejęcie nastąpi z początkiem roku budżetowego, czyli piec o którym dyskutowaliśmy w wcześniej z pewnością jeszcze się przyda.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Józefowi Kobyłeckiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki z Ministerstwa Rolnictwa, który stwierdził: dziękuję za zaproszenie, chętnie uczestniczę w takich uroczystościach. Zważywszy, że jest to problem bardzo ważki to powinniśmy sobie wyjaśnić, co będzie gdy podejmiemy uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia. W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa podstawą jest oświata. W tym oświata rolnicza, która niestety od kilku lat para się z olbrzymimi trudnościami. Na ponad 470 szkół rolniczych, które funkcjonowały w 1998 roku, większość to już nie szkoły rolnicze. Przejmują szkoły w ubiegłym roku na 33 wnioski tylko 10 szkół miało jednolity charakter rolniczy.
Minister Rolnictwa, który kreuje politykę rolną aktualnie w zasadzie nie ma wpływu na kształtowanie kapitału ludzkiego w tym zakresie. Zatem koncepcja, aby stworzyć jednolity system współpracy nauki i oświaty rolniczej (obecnie mamy około 20 instytutów naukowo-rolniczych) oraz ośrodków doradztwa, stanowi dla nas duże wyzwanie. Chcemy, aby ten system zafunkcjonował. Stąd chcemy przejąć część szkół rolniczych. Szkoły mają trudności, oczywiście na tyle jakie są trudności w powiatach. Są szkoły rolnicze, które rozwijają się, jednak zdecydowana większość tych szkół przeżywa obecnie regres i nie ma już charakteru wyłącznie rolniczego. W naszym zamiarze jest stworzenie w Polsce system około 70 – 80 szkół, które zostaną zorganizowane w centra kształcenia rolniczego, w zakresie oświaty dla młodzieży i dla dorosłych, w zakresie kształcenia ustawicznego i praktycznego, tak, aby mogły one oddziaływać także na pozostałe szkoły. Tworząc bazę kształcenia praktycznego w przejętych szkołach stworzymy możliwości realizacji praktycznej nauki w innych szkołach. Wówczas szkoła, która nie ma możliwości będzie mogła zgłaszać do centrum kształcenia praktycznego i budżet państwa będzie mógł to sfinansować. Takie rozwiązanie pozwala na to, aby uczeń po odpowiednim przeszkoleniu praktycznym powrócił do placówki, w której będzie kontynuował zdobywanie wiedzy teoretycznej. Będzie to dużo tańsze rozwiązanie. Szkoły, które przejęliśmy już, przeciętnie miały subwencję około 1.600.000 zł. My na wejściu dołożyliśmy im po około 1.000.000 zł. W województwie podlaskim przejęliśmy Szkołę w Janowie, w tym roku planujemy na jej terenie budowę warsztatów mechanizacji rolnictwa oraz adaptację budynku Szkoły. Takie działanie pozwoli nam na stworzenie bazy zachęcającej do kształcenia rolniczego. W całej Unii Europejskiej odnotowuje się spadek chętnych do szkół rolniczych. Już odczuwamy lukę edukacyjną w rolnictwie, szczególnie w kwestii pisania programów o pozyskanie środków unijnych, tylko jeden procent rolników ma wykształcenie wyższe, a ponad 50 % nie ma żadnego szkolnego przygotowania rolniczego. Naukowo stwierdzono, że co 33 lata zmienia się następca. Na dzień dzisiejszy jest potrzeba około 20.000 osób z wykształceniem rolniczym, bowiem w kraju mamy około 700.000 gospodarstw rolniczych. Stworzenie warunków zachęcających do kształcenia rolniczego jest bardzo potrzebne. W Holandii było ponad 180 szkół rolniczych, obecnie jest ich 23, ale są to prawdziwe szkoły. Tam Ministerstwo Rolnictwa prowadzi je od zarania.
Chcemy zaangażować się w kształcenie praktyczne i zawodowe. Otrzymaliśmy środki na powołanie ogólnokrajowego ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących w zawodach rolniczych. Jest to bardzo oczekiwana rzecz przez nauczycieli. Od kilku lat doskonalenie zawodowe w tym zakresie zamarło. Trzeba pamiętać, że ci uczniowie zostaną także na tym terenie i ta szkoła i unowocześniona baza. W tym roku mamy już ponad 40 wniosków w sprawie przejęcia szkół rolniczych. Oceniamy, że te szkoły będą w przyszłości stanowiły trzon kształcenia rolniczego.
Chcemy rozszerzyć ofertę edukacyjną o kształcenie już pracujących. Mamy program unijny nadzorowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, kształtowanie kapitału ludzkiego i chcemy skorzystać z tych pieniędzy. Został on zatwierdzony w ubiegłym roku przez Radę Ministrów. Środki na ten cel są bardzo duże.
W przerwie zapytano mnie, czy Minister mógłby wspierać szkoły rolnicze, które prowadzone byłyby przez powiaty, zamiast przejmować te szkoły. Otóż nie mamy takich możliwości. Minister nie może samorządom dawać pieniędzy. W ubiegłym roku szkoły otrzymały od nas środki, ale w ramach zawartej umowy, co stanowi wyjątkową sytuację.
Szkopuł polega na tym, że szkoły straciły w dużej mierze charakter rolniczy, jest 23 zawody, w których kształcenie może odbywać się pod skrzydłami Ministra Rolnictwa. Dlatego prosimy również, aby wyłączyć te szkoły które kierunkowo nie odpowiadają kształceniu rolniczemu. Młodzież szkół, które będą wyłączone będzie mogła dalej kształcić się i korzystać bezpłatnie z bazy ZS. Oczywiście będzie finansowana przez Zarząd Powiatu z subwencji oświatowej. Szkoły przejęte przez Ministra nie będą utrzymywać się z subwencji, ich budżety będą planowane na takich zasadach jak instytucji rządowych. Na koniec roku szkoły prowadzone wcześniej przez Ministra Rolnictwa zawsze otrzymywały dodatkowe środki. Chcemy, aby część szkół stanowiła trzon oświaty rolniczej, chcemy je doposażyć i dofinansować. Ubolewamy, że dużo szkół pozbyło się bazy podstawowej jaką są gospodarstwa pomocnicze. Oczywiście, aby było możliwe przejęcie ZS w Marianowie przez Ministra, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę. Dodam, że przygotowywaliśmy się do przejęcia szkół obligatoryjnie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, analogicznie jak było to przekazywane obligatoryjnie samorządom. Uważamy jednak, że część majątku niepotrzebna szkole lub niezbędna powiatowi nie musi być przekazywana Ministrowi.

Radny Wojciech Kubrak zapytał, czy bloki mieszkalne, które stanowią majątek ZS, nie zostaną przejęte przez Ministra.

Józef Kobyłecki na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Wyjaśniając zaznaczył, że Ministerstwo nie będzie przejmować majątku, który potrzebny będzie powiatowi.

Stefan Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: stwierdził, że należy również rozważyć możliwość wykorzystanie Stacji Oceny Odmian, która zlokalizowana jest w pobliżu ZS oraz ewentualnie fortów.

Józef Kobyłecki: ZS w Marianowie znam od wielu lat i zawsze ta szkoła kojarzyła mi się z bardzo dobrą placówką i chciałbym, aby została ona doprowadzona do nowoczesnych standardów. Obecnie każda nasza szkoła ma opracować coroczny plan rozwoju.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę, że na mały nabór w szkołach rolniczych ma wpływ to, iż po ukończeniu takiej szkoły są niewielkie szanse na zatrudnienie, a ponadto został zlikwidowany ustawowy zapis, który dawał wyłączne kompetencje osobom, które ukończyły szkoły rolnicze, w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnych.

Józef Kobyłecki podzielił zdanie przedmówcy, przy czym zaznaczył, że trwają prace nad nowelizacją ustawy i mają być przywrócone zapisy ustawowe dające pewne kompetencje osobom, które ukończyły szkoły rolnicze.
Ponadto zaznaczył, że zostanie utworzona pracownia podręczników i programów, w której zostaną zatrudnieni eksperci, którzy dostosują przestarzałe potrzeby do obecnych standardów.

Radny Henryk Kłosiński zapytał czy z województwa podlaskiego są brane pod uwagę inne szkoły, które ma przejąć Ministerstwo Rolnictwa oraz czy ta reforma przetrwa ewentualne zmiany na szczeblach rządowych.

Józef Kobyłecki: w województwie ma być średnio około 4 szkół, podobnie ma być w woj. podlaskim. W mojej ocenie te zmiany na pewno będą trwałe.

Radny Lech Szabłowski: czy jednak nie lepszym rozwiązaniem byłoby obligatoryjne przejęcie wybranych placówek przez Ministerstwo, na podstawie właściwego rozporządzenia, w kontekście podanych informacji, że ma być prowadzona jednolita polityka co do oświaty rolniczej. Obecne rozwiązanie jest w pewnym sensie obarczenie odpowiedzialnością także samorządu. Przypomnę, że samorządy gminne we wcześniejszym okresie przejęły placówki oświatowe i zostały zmuszone do przeprowadzenia tak zwanej restrukturyzacji w tych placówkach.
Ponadto od przejęcia szkoły przez Ministra Rolnictwa nie przybędzie pieniędzy. Zmiana sposobu naliczenia subwencji oświatowej może zwiększyć wielkość środków otrzymywanych przez szkoły rolnicze. Politykę oświatową w zakresie rolniczym można kształtować poprzez wydawanie odpowiednich dokumentów prawnych.
Obiecująco brzmi, że Zarząd Powiatu będzie miał decydujący głos w sprawie majątku przekazywanego Ministrowi Rolnictwa.
Pragnę przypomnieć, że w II kadencji została zablokowana inicjatywa utworzenia szkoły rolniczej na terenie Śniadowa, niektórzy radni pełniący także funkcje radnych w II kadencji zagłosowali przeciw porozumieniu z samorządem gminnym w niniejszej sprawie.

Józef Kobyłecki: były rożne inicjatywy, te o których wspomniałem, a także taka, aby przekazać szkoły rolnicze marszałkom, jednak to też samorządy, które mają bardziej ograniczone możliwości od Ministerstwa. Podkreślę, że Ministerstwo nie ma rękawa, z którego będą sypać się środki dla szkół. Jednak mając około 70 placówek będziemy starali się im pomóc jak najlepiej. Liczymy, że będą miały możliwość korzystania z funduszy unijnych. Na Węgrzech 3 lata temu przekazano szkoły samorządom i tego samego roku powróciły one do Skarbu Państwa.

Przewodniczący Rady: uważam, że przejęcie ZS w Marianowie przez Ministra jest dużą szansą dla rozwoju tej Szkoły. Cieszę się z sentymentu, którym Pan Dyrektor Józef Kobyłecki darzy naszą placówkę. Uważam, że ZS w Marianowie powinien stać się centralną szkołą kształcą w zawodach rolniczych – w skali całego naszego województwa. Na naszym terenie w rolnictwie pracuje bardzo dużo ludzi i rozwój tego regionu w dużej mierze zależy od rolnictwa, które to z kolei jest uzależnione od poziomu kształcenia rolniczego.

Stefan Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: pragnę przypomnieć, że województwo podlaskie produkuje około 25 % krajowej produkcji mleka.

Józef Kobyłecki: reasumując chcę zaznaczyć, że jeżeli porozumienie zostanie zawarte do końca kwietnia br. to pozwoli to nam na dogodne ukształtowanie budżetu dla ZS w Marianowie na 2008 rok. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla Szkoły, ponieważ nie będzie trzeba robić autopoprawki do budżetu, co wiemy z doświadczenia, że jest skomplikowanym zadaniem.

Wobec braku dalszych pytań bądź uwag Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 7 lutego br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/16/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka objaśniając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym poinformowała, że karta nauczyciela wprowadziła zapis, iż regulaminy dotyczące dodatku do wynagrodzenia nauczycielskiego powinny być ustalane i przyjmowane przez organ prowadzący corocznie. Z kolei dodała: jest to stosowane przez nas od 3 lat. W drodze regulaminu organ prowadzący określa wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki i zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. .Minister określa corocznie minimalną wartość wynagrodzenia zasadniczego.
Treść regulaminów powinna być uzgadniana ze związkami zawodowymi, co również narzuca karta nauczyciela. Wobec tego zwróciliśmy się do związków działających przy naszych placówkach z prośbą o uzgodnienie. W nawiązaniu do tego związek zawodowy ZNP działający przy ZS w Marianowie zaproponował, aby wprowadzić pewne dodatkowe zapisy. W dniu 8 stycznia br. odbyła się merytoryczna dyskusja, po czym związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię. Konkretnie po przeprowadzeniu negocjacji w trakcie długiej dyskusji udało się uzyskać konsensus w postaci podpisania ze związkami zawodowymi protokołu uzgodnień.
Chciałabym krótko uszczegółowić wspomnianą kwestię. Związek Nauczycielstwa Polskiego, po zapoznaniu się z projektem regulaminu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu, pismem L.dz.ZO-076-G/08/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku postulował:
1. Uzupełnienie zapisu §1 regulaminu dotyczącego dodatku motywacyjnego o zapis: „Wielkość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala się w wysokości co najmniej 5% kwoty planowanych środków finansowych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole i danym roku budżetowym”.
2. Uwzględnienie w przedłożonym regulaminie roli związków zawodowych przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. W § 3 regulaminu winne znaleźć się zapisy: „Wysokość dodatku motywacyjnego nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, placówki po uprzednim zaopiniowaniu przez organizacje związkowe działające w szkole. Dyrektorowi szkoły placówki dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Łomżyński po uprzednim zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe”.
3. Zmiany wysokości dodatku za wychowawstwo z 30 zł do 70 zł. Proponuje się zapis w § 11.1 w następującym brzmieniu: „Nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości 70 zł miesięcznie”.
4. Zmiany wysokości dodatku za prace przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych. Proponuje się zapis w § 14.2 w brzmieniu: „Nauczycielowi za wykonywaną przy użyciu monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie”.
W wyniku wspólnych uzgodnień ustalono następującą wersję zapisów: § 1 ust.1 regulaminu będzie mieć brzmienie następujące: „Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub placówki ustala i przyznaje w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego Starosta Łomżyński, zaś w stosunku do pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły lub placówki w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego”.
§1 ust.2 będzie mieć brzmienie: „Fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli stanowi 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, zaś dyrektorów 25% planowanych wynagrodzeń zasadniczych”. Dodam, że ten zapis nie rodzi konsekwencji finansowych, ponieważ próg 5 % był określony w poprzednim zapisie i te 5 % musiało być zagwarantowane w budżecie Szkoły. Poza tym należy stwierdzić, że wydzielenie funduszu dla dyrektorów i dla nauczycieli jest po prostu lepszym wyjściem.
Odnośnie proponowanego przez ZNP zapisu § 3 organ prowadzący zaproponował dodanie treści następującej: „w stosunku do nauczycieli będących członkami danej organizacji związkowej lub korzystających z ochrony związkowej”. Ponadto organ prowadzący w miejsce słowa: „zaopiniowaniu” zaproponował użycie słów: „wyrażeniu opinii”. Odnośnie dodatków motywacyjnych dyrektorów szkół i placówek organ prowadzący analogicznie zaproponował użycie w miejsce słowa: „zaopiniowaniu”, słowa: „wyrażeniu opinii”.
Propozycję ZNP dotyczącą zmiany dodatku za wychowawstwo klasy z 30 do 70 zł uwzględniono częściowo ustalając zgodnie wysokość tego dodatku w roku 2007 na kwotę 50 zł. Dodam, że dodatek ten od wielu lat nie ulegał zmianie, wobec czego należało go nieco podnieść. Ponadto w skali roku rodzi to minimalne skutki finansowe – w wysokości około 7.000 zł rocznie.
Uwzględniono propozycję ZNP dotyczącą podwyższenia dodatku za pracę wykonywaną przy użyciu monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych zmieniając dotychczasową wysokość dodatku od 10 do 35 zł miesięcznie na wysokość 50 zł miesięcznie.
Ponadto ustalono iż w §14 ust.1 skreśla się wyraz „ruchowo”, a w konsekwencji dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych będzie przysługiwał za pracę – nauczanie indywidualne z niepełnosprawnymi bez rozróżnienia niepełnosprawności na ruchową i umysłową oraz postanowiono skreślić zapis § 15 regulaminu dotyczący dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponieważ przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie przewidują od dnia 1 stycznia 2007 roku takiego dodatku. Zmiana ta nastąpiła na wniosek Dyrektora PPP – Joanny Dardzińskiej–Mądry. Mianowicie w zapisach określających wynagrodzenie, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych wprowadzono pewne modyfikacje, polegające na zastosowaniu ogólnego zapisu „niesprawność” – zamiast wymieniania rodzajów niepełnosprawności. Powala to na objęcie osób pracujących ze wszystkimi niepełnosprawnymi.
Poza tym za pracę przy monitorze powyżej 40 godzin przysługuje dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 50 zł, z tym, że w naszym przypadku jest tylko dwóch takich nauczycieli. Po przyjęciu przez Wysoką Radę regulaminy te będą obowiązywały do 31 grudnia 2007 roku.

Radny Lech Szabłowski: rozumiem, że związki zawodowe działają roszczeniowo w stosunku do grupy zawodowej, którą reprezentują. Jednak czy wyższe wskaźniki, które wynegocjowały związki zawodowe, a tym samym spowodowały zwiększenie kosztów w pewnej sferze wydatkowej, są uwzględnione w podjętej uchwale zatwierdzającej budżet na rok bieżący?
Ponadto pragnę zwrócić uwagę na to, że jest mowa o tym, iż samorządy mogą ponownie zostać obciążone kosztami podwyżek dla nauczycieli – proponowanych na szczeblu rządowym.
Ponadto czy w takim przypadku nie godzimy się na dominującą rolę związków zawodowych? Dodatek motywacyjny musi być opiniowany przez związki zawodowe. Moim zdaniem to dyrektor placówki powinien autonomicznie podejmować decyzje w sprawie wysokości tego dodatku.
Poza tym moim zdaniem związek zawodowy powinien reprezentować całe środowisko nauczycielskie, a nie tylko członków związku.

Starosta: wszystkie wydatki wynikające z określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym były uzgadniane ze związkami zawodowymi, ale w duchu możliwości budżetowych. Roszczenia związków były dużo wyższe jednak się na nie zgodziliśmy. Protokół uzgodnień został podpisany dopiero po dwóch dniach. Przepisów prawa regulujących te kwestie my nie tworzymy. Takie rozwiązania systemowe narzuca ustawa o systemie oświaty i karta nauczyciela.
Opiniowanie dodatku motywacyjnego tylko dla nauczycieli będących członkami danego związku jest słusznym rozwiązaniem, przy którym osobiście się upierałem, bowiem każdy może zapisać się do danego związku zawodowego. Natomiast może się zdarzyć, że nauczyciel nie będący członkiem danego związku nie życzy sobie opinii tego związku. Przy tym każdy nauczyciel nie będący członkiem danego związku zawodowego może wystąpić z prośbą do związku o wydanie opinii w sprawie jego dodatku. Uważam, że Pan radny Lech Szabłowski zaprzeczył swojej wypowiedzi stwierdzając, iż wprowadzamy dominującą rolę związków zawodowych i za chwilę uważając, że związek zawodowy powinien opiniować dodatki wszystkich nauczycieli. My stanęliśmy na stanowisku, że związek zawodowy powinien opiniować tylko tych nauczycieli, którzy tego sobie życzą.
Odnosząc się do przyszłych wydatków i podwyżek dla nauczycieli pragnę zaznaczyć, że trudno brać odpowiedzialność za Ministerstwo. Z pewnością jeżeli obciążenia z tego tytułu zostaną przerzucone na samorządy to nasza rezerwa oświatowa nie wystarczy.

Radny Wojciech Kubrak poprosił o wyjaśnienie z jakich norm prawnych wynika kwestia opiniowania dodatków dla nauczycieli przez związki zawodowe.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski: najważniejsza ustawa, która zaważyła o tym, to ustawa o związkach zawodowych. Związki zawodowe chciały wprowadzić zapis, że będziemy im przedkładali propozycje do zaopiniowania, co jest formą nieco mocniejszą od zaopiniowania i do tego w stosunku do wszystkich nauczycieli. Mając na uwadze fakt, że związek zawodowy jest po to, aby chronić prawa pracowników i członków związków zawodowych uważamy, iż ma takie uprawnienia, także w odniesieniu do opiniowania dodatków, ale w stosunku do swoich członków bądź pracowników, którzy o to wystąpili. Tak jak powiedział Pan Starosta z tego względu negocjacje zostały odroczone o dwa dni, po czym związki zawodowe po konsultacji ze swoimi radcami prawnymi przystali na nasza propozycję.
Pomijając kwestię prawną członkowie związków zawodowych w zamian za płacone składki oczekują od władz tych związków chronienia ich interesów, co wynika także wprost z ustawy o związkach zawodowych.

Radny Lech Szabłowski: mi chodziło o to, ze to dyrektor suwerennie powinien podejmować decyzje w tej materii.
Który to ze związków zawodowych domagał się wprowadzenia takich zmian w regulaminach?

Anna Archacka związek zawodowy ZNP działający przy ZS w Marianowie zaproponował, aby wprowadzić pewne dodatkowe zapisy.
Przypomnę, że np. propozycja ZNP dotycząca zmiany dodatku za wychowawstwo klasy z 30 do 50 zł w skali roku rodzi minimalne skutki finansowe – w wysokości około 7.000 zł rocznie.

Radny Lech Szabłowski: chciałbym zapytać jak się to ma – te zwiększenia wydatków w kontekście propozycji zawartej w jednym z kolejnych projektów uchwał – dotyczących likwidacji internatu w ZSOiZ w Jedwabnem?

Starosta: zmiana dodatku za wychowawstwo klasy z 30 do 50 zł nawet była dość wstydliwą sprawą do negocjowania, dodatek ten w wielu placówkach jest wyższy. Natomiast kwestia likwidacji internatu szczegółowo zostanie omówiona w jednym z kolejnych punktów. Tytułem wstępu dodam, że okresowo zamieszkuje tam 9-cioro młodzieży. Łączenie jednego z drugim jest niezasadne. Nauczyciele mają świadomość z obowiązującego prawa, przy czym nie widzę tu żadnej rozrzutności. W mieście Łomża toczy się podobna dyskusja dotycząca dodatków dla nauczycieli. Jeżeli nie dojdzie do obciążenia samorządów kosztami podwyżek dla nauczycieli – proponowanych na szczeblu rządowym, to nie widzę innych zagrożeń w dziedzinie finansowania dziedziny oświaty w naszym powiecie.

Radny Wojciech Kubrak: zapytał czy są znane już ostateczne wskaźniki subwencji i dotacji określanych przez Ministerstwo Finansów?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, przy czym dodała, że ostateczne wskaźniki subwencji i dotacji będą najprawdopodobniej znane w ciągu kilku najbliższych dni.

Wobec braku dalszych pytań bądź uwag Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/17/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym wynika z ustawy karta nauczyciela, która to narzuca wypłacanie dodatku mieszkaniowego nauczycielom uczącym w placówkach wiejskich lub miastach liczących poniżej 5.000 mieszkańców. Wysokość dodatku uzależniona jest od stanu rodziny nauczyciela. Dodatek ten należy do dodatków socjalnych, jednak zależy on zasobów finansowych organu prowadzącego. Organy prowadzące nie zabiegają już o nauczycieli, w związku z tym coraz częściej odchodzi się od wypłacania takich dodatków. Dodatek ten miał motywować do nauki w szkołach wiejskich. Wysokości dodatków zawarte są w projekcie uchwały. Należy zaznaczyć, ze nie wzbudziły one zastrzeżeń naszych nauczycieli. Niniejszy dokument nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/18/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.11 Anna Archacka objaśniając projekt w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie stwierdziła: prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu, co narzuca nam właściwa ustawa. Natomiast ustawa o bibliotekach mówi o tym, że powiat powinien prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Powiat Łomżyński już od roku 2000 powierza to zadanie byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – obecnie Miejskiej. Na ten cel od dwóch lat przekazywana jest kwota 32.000 zł. Kwota ta sukcesywnie wzrastała od 2000 roku. W porozumieniu zawieranym z Prezydentem Miasta Łomża szczegółowo określone są wszystkie warunki. W roku bieżącym proponowana jest kwota 32.604 zł, ponieważ wzrost o 604 zł został ustalony pomiędzy skarbnikami obu samorządów. Kwota 32.000 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadań wymienionych w paragrafie 3 projektu porozumienia. Dodam, że dodatkowo MBP prowadzi jeszcze Kronikę Powiatu Łomżyńskiego.
Dodam, że MBP przedkłada corocznie sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z prowadzenia biblioteki powiatowej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/19/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.12 Anna Archacka projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem przewiduje likwidacje internatu, bowiem wszystko wskazuje, że liczba wychowanków internatu nie zwiększy się. Między innymi wynika to z niżu demograficznego. Obecnie w internacie przebywa 14 wychowanków i taką otrzymujemy subwencję, natomiast koszty są stałe. W internacie jest 40 miejsc noclegowych. Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną, właściwa uchwała zostanie 6 miesięcy po podjęciu tej uchwały.
Subwencja na internat wynosi około 66.000 zł, natomiast koszty w skali roku wynoszą ponad 237.000 zł, z tego wynika, że powiat ze środków dokłada około 171.000 zł.

Radny Wojciech Kubrak: ilu dokładnie obecnie jest wychowanków w internacie, 9-ciu czy 14-tu?

Ewa Mańko: 14-tu.

Radny Wojciech Kubrak: jaką kwotę musimy dołożyć do ZSOiZ w Jedwabnem ponad subwencję?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: około 294.000 zł.

Radny Wojciech Kubrak: konkluzja wydaje się taka, że likwidujemy internat, bowiem musimy dołożyć określone pieniądze z własnego budżetu. To jest zasadne i racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Idąc tym tokiem myślenia kolejnym krokiem powinno być zlikwidowanie Szkoły. Jeżeli będą obowiązywać takie zasady. Ja będę głosował przeciw likwidacji internatu. Zdaje sobie sprawę, że jest uzasadnione ekonomicznie, jednak podobnie jak na posiedzeniu właściwej Komisji pragnę zaznaczyć, że nie wiemy, co się stanie z osobami zatrudnionymi w internacie. W sprawozdaniu o pracy Zarządu między sesjami nic nie było o tym mowy. Mam tu na myśli w szczególności Panią, która jako wdowa samotnie wychowuje 3 dzieci, a w tym 2 niepełnosprawnych. Biorą pod uwagę jej wykształcenie oraz lokalne warunki na rynku pracy, ona ma zerowe szanse na zatrudnienie.

Starosta: jak wspomniałem przy sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu odbyłem spotkanie w Jedwabnem z Panią Kierownik Internatu, Panią Dyrektor i Burmistrzem. Nasze rozmowy nie dotyczyły tego czy likwidować internat czy też nie, ponieważ wydawała to się sprawa dla wszystkich oczywista. Gro czasu poświęciliśmy na rozmowy nt. jak zabezpieczyć osoby dotyczące zatrudnione w internacie, jak zabezpieczyć ich interes. Wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej wykonać to zadanie, tak aby skutki były jak najmniej odczuwalne. Zrodziły się nam pewne pomysły. Uważamy, że w internacie można byłoby utworzyć stołówkę. Jeżeli będą konkretne pomysły na zagospodarowanie mienia internatu to przekażemy. Jest między innymi pełne wyposażenie kuchni, które możemy przekazać. Stwarza to możliwości zatrudnienia osób, które pozostaną na bezrobociu. Sprawa ta dotyczy dwóch osób.
Natomiast odnosząc się do logiki postępowania, to pragnę podkreślić, że co innym jest dokładnie do funkcjonowania internatu a dokładaniem do szkoły – placówki, która jest niezbędna i konieczna, gdzie okresowo uczy się ponad 100 osób, a internatem gdzie okresowo zamieszkuje kilka – kilkanaście osób. Ponadto samorząd gminny nosi się z zamiarem likwidacji pewnych szkół, w związku z tym autokar będzie jeździł po całej gminie dowożąc uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, także z tego transportu będą korzystać uczniowie ZSOiZ. Wobec tego raczej nic nie wskazuje na to, aby liczba mieszkańców internatu zwiększyła się.
Jeżeli natomiast padną deklaracje uczniów, że będą zamierzali mieszkać w internacie od kolejnego roku szkolnego, to z tej intencyjnej uchwały będziemy mogli się wycofać. Jednak Pani Kierownik internatu nie przewiduje takiej sytuacji, mając doświadczenie w tym zakresie.
Zagrożeniem jest obraz tymczasowości ZSOiZ w Jedwabnem, który zostaje przedstawiony rodzicom. Między innymi przez Burmistrza na sesji gminnej, który to przy omawianiu likwidacji gminnych placówek oświatowych porusza kwestię naszej Szkoły. Podobny wpływ ma głos Pana radnego, który wspomina o toku myślenia, w myśl którego kolejnym krokiem powinno być zlikwidowanie Szkoły. Osobiście mam nadzieję, że nabory do tej Szkoły będą jeszcze większe. W przyszłym roku będzie to nasza jedyna placówka oświatowa.
Swojego czasu były zwalniane osoby z ZPOZ, które nie miały zabezpieczenia. Wtedy takiej troski nie dostrzegłem.

Radny Wojciech Kubrak: ten argument dotyczący ZPOZ padł po raz drugi. Wcześniej został użyty na posiedzeniu Komisji. Sprzątaczki w ramach restrukturyzacji miały przejść na samozatrudnienie, natomiast Pani Szeng otrzymała ofertę przejścia na inne stanowisko. Nie mylmy faktów w tej sprawie.
Powracając do meritum należy zaznaczyć to, że nie chodzi o 9 czy 14 osób, a kwotę jaką dokładamy. Zobowiązany przez mieszkańców gminy Jedwabne pragnę zapytać do jakiej kwoty powiat będzie skłonny dotować tę Szkołę? Obecnie powiat dokłada ponad 290.000 zł.

Starosta: przypomnę, że staram się przedstawiać wszystkie sprawy radnym, do omówienia na komisjach i na posiedzeniach Zarządu. I to Państwo podejmiecie decyzję o kształcie przyszłorocznego budżetu, jako najwyższy organ stanowiący. Dołożymy wszelkich starań, aby ZSOiZ pozostał w Jedwabnem, Szkoła ta ma tradycje, jest szalenie ważna dla lokalnej społeczności, podnosi prestiż tej miejscowości. Ta Szkoła ma szanse rozwojowe. Wszyscy muszą dołożyć starań, aby wizja tymczasowości Szkoły znikła. Będę Państwa namawiał, aby przeznaczać środki na tę Szkołę. Szczególne zadanie w tym zakresie mają samorządowcy z Jedwabnego.

Radny Wojciech Kubrak: chciałbym pewne rzeczy zdementować, a mianowicie to, że rzekomo nie ma zależności między internatem a rozwojem Szkoły.
Odnosząc się do tego, że autokar będzie jeździł po całej gminie dowożąc uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, także uczniów ZSOiZ, pragnę zaznaczyć, że do ZSOiZ uczęszczają także uczniowie z sąsiednich gmin, a tam takiego dowozu nie będzie. Wobec tego jeżeli nabór się zmniejszy to jednej klasy może nie być.

Starosta: myślę, że mówienie o tymczasowości Szkoły może dużo bardziej zaszkodzić. 9-ciu uczniów raczej nie wpłynie na to czy Szkoła będzie funkcjonował czy też nie. Internat jest likwidowany ze względów ekonomicznych i to Państwu rekomenduję.

Radny Alfred Szymański: ja uważam, że każdy gospodarz na swoim terenie zlikwidowałby tego typu placówkę, w której okresowo zamieszkuje 9-cioro wychowanków.

Radny Lech Szabłowski: jaka jest szansa na zatrudnienie dla tych osób i jakie są zamierzenia Zarządu Powiatu co do zagospodarowania pomieszczeń internatu? Ponadto, czy została wykonana analiza finansowa, ile faktycznie w budżecie powiatu zaoszczędzimy poprzez likwidację? Może zrobimy niedźwiedzią przysługę dla ZSOiZ? Poza tym czy Zarząd zastanawiała się nad tym, są inne rozwiązania dotyczące ograniczenia kosztów funkcjonowania internatu i Szkoły. Może są inne lepsze rozwiązania?

Starosta: analiza finansowa była przedstawiona już wielokrotnie, od tego zaczęliśmy dyskusję. W roku bieżącym oszczędności w ogóle nie będzie, jest to placówka oświatowa, likwidacja ma nastąpić z dniem 31 sierpnia br. i są pewne koszty likwidacji, należy wypłacić odprawy itp. oszczędności pojawią się w latach kolejnych.
W celu zagospodarowania pomieszczeń internatu proponowane jest wstępnie przeznaczenie stołówki na potrzeby żywieniowe m. in. podopiecznych MOPS-u, bowiem stołówka gimnazjum jest przeciążona. Będę w tej sprawie rozmawiał z Burmistrzem. Budynek nie jest nasz, mieliśmy go w użyczeniu, natomiast jeżeli Burmistrz przedstawi inne racjonalne wykorzystanie sprzętu i wyposażenia internatu to mu je przekażemy. Każda forma przekształcenia musi rozpocząć się od intencji likwidacji w postaci podjętej uchwały Rady Powiatu, takie są wymogi prawne w tym zakresie. Musi to się odbyć do końca lutego br., aby od nowego roku szkolnego można było wprowadzać pewne zmiany.
Poza tym dlatego rozpoczynam dużo wcześniej procedurę, aby między innymi sprawy ludzkie były jak najlepiej rozwiązane, są to sprawy trudne i nie da się ich od ręki załatwić.

Radna Irena Przybylak: mówimy o różnych aspektach, jednak nie wspominamy o młodzieży, która tam się uczy. Czy zapewni im się możliwość dalszego kształcenia, czy też będą zdani na samą siebie?

Anna Archacka: młodzież korzystając ze stancji bądź internatu otrzymuje stypendium uczniowskie, jest to około 200 zł, czyli zapewnia to koszty wynajęcia np. stancji, czy wynajęcia internatu.

Radny Lech Szabłowski: jaka jest konkretna liczba – kwota jaką zaoszczędzimy?

Przewodniczący Rady: była podana informacja, że do internatu dokładamy 171.000 zł, wobec tego tyle w przyszłych latach zaoszczędzimy.
Osobiście deklaruję, także jako pracownik oświatowy, że zrobię wszystko, aby ZSOiZ funkcjonował jak najdłużej i jak najlepiej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przy tym zaznaczył, że na posiedzeniu radny Wojciech Kubrak – podobnie jak na sesji – zwrócił uwagę na aspekty negatywne likwidacji internatu. Dodał także, że Komisja podkreśliła, iż należy dołożyć wszelkich starań, aby jedna z pracownic internatu wychowująca samotnie trójkę dzieci, w tym dwoje niepełnosprawnych, nie został pozbawiona środków do życia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem została podjęta 10 głosami za, 1 przeciwnym i 5 wstrzymującymi się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/20/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad.13 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: po przedstawieniu podstawy prawnej poinformowała, że kierunki kształcenia które mają być zlikwidowane w zasadzie nie cieszą się żadnym zainteresowaniem, przy czym podobna sytuacja występuje w całym kraju, bowiem między innymi licea profilowane nie cieszą się powodzeniem. Objaśniając dodała, że jedna ze szkół, która ma być zlikwidowana to ZSZ dla dorosłych. To kształcenie było konsekwencją uruchomienia komisji ds. przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, która to nie rozpoczęła swojej działalności. Szkoły te de facto istnieją jedynie w dokumentacji.
Reasumując zauważyła, że likwidacja szkół pozwoli na uniknięcie konieczności sporządzania dodatkowej sprawozdawczości. Natomiast przedsięwzięcie te nie niesie ze sobą żadnych skutków finansowych. Podobnie jak w poprzednim przypadku uchwała ma charakter intencyjny, po jej podjęciu zostanie podjęta właściwa uchwała – między innymi po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Radny Henryk Krajewski dodał, że w szczególnych przypadkach dla szkól dla dorosłych może trafiać młodzież po ukończeniu 15-go roku życia. Ponadto zaznaczył, że likwidowane kierunki kształcenia pokrywały się z ofertą edukacyjną ochotniczych hufców pracy.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał od kiedy były powołane niniejsze szkoły.

Anna Archacka: od około 2 lat.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/21/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.14 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest ściśle powiązany z uchwała intencyjną w sprawie woli przekazania prowadzenia ZS Ministrowi Rolnictwa w drodze porozumienia. W myśl ustawy o systemie oświat, art. 3 d Minister Rolnictwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym kształcące w zawodach dla których właściwym jest minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi, lub minister właściwy ds. rynku rolnych. Technik rachunkowości nie jest zawodem, dla którego właściwym jest minister ds. rolnictwa. Wobec tego ta szkoła musi podlegać wyłączeniu, aby Ministerstwo mogło przejąć ZS.

Radny Lech Szabłowski zapytał w jaki sposób będzie prowadzona szkoła kształcąca w zawodzie technik rachunkowości, po przejęciu ZS przez Ministra Rolnictwa.

Anna Archacka: powiat łomżyński będzie otrzymywał na tę szkołę – ten oddział subwencję, do którego uczęszcza 28 zaocznych słuchaczy.
Natomiast na mocy zawartego porozumienia z Ministerstwem będziemy mogli dla tej szkoły nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń dydaktycznych. Szkoła jest dwuletnia, czyli w zasadzie, jeżeli Ministerstwo przejmie ZS to z początkiem przejęcia będzie rozpoczynał się ostatni semestr w tej szkole. Natomiast od września nie będzie już naboru do tej szkoły.

Starosta wyjaśnił dodatkowo, że generalnie dla uczniów ta zmiana generalnie nie będzie odczuwalna, uczniowie zakończą kształcenie i szkoła zostanie wygaszona. Po naszej stronie będzie należało odpowiednie rozliczenie subwencji oraz sprawozdawczość. Nauczyciele i Dyrektor placówki się nie zmienią.

Anna Archacka: mamy nadzieję, że w tym kierunku znajdą się chętni do kształcenia w ZSOiZ w Jedwabnem, placówka ta ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu w tym zawodzie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Marianowie Szkoły Policealnej dla dorosłych w Marianowie kształcącej w zawodzie technik rachunkowości została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/22/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.15 Anna Archacka: zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie samorząd powiatu ma obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. W myśl zapisów tej ustawy powiat między innymi zleca zadania organizacjom pożytku publicznego. Niniejsza współpraca może mieć dwie formy, finansową i pozafinansową. W drugim przypadku powiat będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach: informacyjnej poprzez serwis informacyjny na stronach internetowych Powiatu Łomżyńskiego, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, informowanie i publikowanie informacji o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych w 2007 roku oraz o sposobie ich rozstrzygnięć, przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych, udzielanie aktualnych informacji o ofertach zainteresowanym organizacjom, konsultowanie aktów prawa miejscowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto współpraca ta będzie realizowana w postaci organizacyjnej poprzez: tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi zagadnieniami publicznymi, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w powiecie, przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Powiat porozumień z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu Powiatu. Trzecią formą współpracy pozafinansowej będą szkolenia realizowane poprzez: inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć. Szczegółowo wszystkie formy oraz zasady przedmiotowej współpracy oraz zasady i cele tej współpracy określone są w projekcie regulaminu, który został dołączony do przekazanych Państwu materiałów.
Pragnę zauważyć, że działalność tych organizacji nabiera na znaczeniu w naszym kraju, natomiast w krajach Europy Zachodniej organizacje te stanowią często III sektor pod względem zatrudnienia – po biznesie i administracji rządowej. Na naszym terenie dobrym przykładem może być np. Polski Komitet Pomocy Społecznej, który na zlecenie powiatu prowadzi Dom Pomocy Społecznej, organizuje aktualnie Centrum Integracji Społecznej w Kownatach – zatrudnia około 40 osób. Organizacje pozarządowe są charakterystycznym elementem w systemach demokratycznych.
Wyjaśniając dodam, że częścią składową przedstawionego programu współpracy jest element dotyczący współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury i sztuki i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W zasadzie do tej pory te zadania były wspierane przez nasz powiat ze środków własnych. W tym przypadku, w kolejnym etapie, wymagane jest już określenie konkretnych kwot, aby można było ustalić zakres zadań, na których realizację ogłosimy konkurs.
Podsumowując pragnę zauważyć, że oferty na realizację zadań należy składać w terminie określonym w konkursie do dnia 8 marca 2007, godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 314”.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2007 Programu Współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/23/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.16 Wiesław Jemielity – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji omówił sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 rok (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały).

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2006 roku została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/24/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.17 Przewodniczący Rady przypomniał, że wszyscy zainteresowani w odpowiednim terminie otrzymali projekty planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok, przy czym dodał, iż plany te zostały opracowane na posiedzeniach poszczególnych komisji.

W nawiązaniu do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

Wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2007 roku została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/25/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.18 Przewodniczący Rady analogicznie do poprzedniego tematu przypomniał, że wszyscy zainteresowani w odpowiednim terminie otrzymali projekt planu pracy Rady na 2007 rok.

W nawiązaniu do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

Wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie planu pracy Rady na 2007 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/26/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa.

Ad.19 Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki: wnioskuję o odwołanie ze stanowiska Sekretarza Powiatu i podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie. Na pewno sprawy personalne są najtrudniejsze, dla także nie jest to łatwa sprawa. Z Panem Wojciechem Dzierzgowskim rozmawiałem kilkakrotnie. Złożyłem mu propozycję przejścia na inne stanowisko kierownicze, nawet od dnia jutrzejszego. Nie zamierzam nikogo pozbawiać pracy.
Natomiast w mojej ocenie sekretarz powiatu to najbliższy współpracownik starosty i ta współpraca powinna układać się jak najlepiej. W ślad za zmianą Sekretarza pójdą zmiany organizacyjne. Zamierzam wzmocnić działania Wydziału Promocji i Rozwoju, który będzie bezpośrednio podporządkowany Sekretarzowi. Będę chciał nałożyć na Sekretarza nowe funkcje dotyczące koordynacji działań zmierzających do realizacji programów przyjętych przez Radę. Taką funkcję już w zasadzie pełni Pan Wiesław Jemielity, którego – po ewentualnym podjęciu przez Radę niniejszej uchwały, zamierzam zaproponować na funkcję Sekretarza Powiatu.

Radna Elżbieta Parzych: chciałabym poprosić o dokładniejsze uzasadnienie przyczyn samego odwołania.

Starosta: otóż z Panem Wojciechem widzę możliwość współpracy na innym stanowisku kierowniczym np. na stanowisku Dyrektora Zakładu Obsługi. Dodam, że Sekretarz jest najbliższym współpracownikiem Starosty, który powinien mieć podobne wizje rozwoju powiatu i działania urzędu. Po wielu rozmowach i długim namyśle wystąpiłem z takim wnioskiem.

Radny Wojciech Kubrak: rozumiem Pana Starostę, który generalnie może dobierać sobie współpracowników zgodnie ze swoim uznaniem. Jednak jestem zobligowany, aby bronić Pana Wojciecha Dzierzgowskiego. Pragnę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji Pan Wojciech został powołany na miejsce Pani Heleny Gerłowskiej, która odeszła na emeryturę. Uważam, że w II kadencji Pan Wojciech jako Sekretarz Powiatu wykazał się sumiennością, obowiązkowością i dobrze zorganizowaną pracą. Poświęcił dużo własnego wysiłku, aby dobrze przygotować się do pełnienia tej funkcji. Otóż przebył długą procedurę, aby uzyskać status pełnomocnika ds. niejawnych. To jest długa procedura. Nie każda osoba może pełnić takie funkcje. Również poświęcając swój czas zaangażował się w program zainicjowany przez MSWiA, który dotyczył zwalczania korupcji. Przebył długi kurs kończący się certyfikatem doradcy etycznego. Program ten prawdopodobnie będzie dalej kontynuowany, szkoda byłoby pozbywać się takiej osoby. Ponadto został przez mnie mianowany pełnomocnikiem ds. informatyzacji. Jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad pracami Wydziału Geodezji przystąpił do studium podyplomowego z zakresu szacowania nieruchomości.
Chciałbym, aby Pan Starosta wziął pod uwagę te wszystkie argumenty. Przy tym nie chciałbym, aby zostało odebrane tak, że mam coś przeciwko Panu Wiesławowi Jemielity, którego cenię, bardzo szanuję i uważam że ma bardzo wysokie kompetencje.

Radny Henryk Krajewski: mamy tutaj przed sobą bardzo ważną decyzję dotyczącą kierownictwa na najwyższym szczeblu w naszym powiecie. Chciałbym zaproponować, aby zanim Pan Wojciech zabierze głos odbyła się dziesięciominutowa przerwa. Może uda się uzyskać pewien konsensus i porozumienie pomiędzy obecnym Sekretarzem a Panem Starostą. Nikt nie może stwierdzić, że Pan Dzierzgowski Wojciech nie ma odpowiednich kompetencji.

Starosta: nie jest to jakaś niekompetencja, czy kompletny brak zaufania. Jednak myślę, że lepiej będzie mi się pracowało i łatwiej i szybciej uda się osiągnąć realizację pewnych zadań.
Nie chcę nikogo się pozbywać, nawet publicznie wyartykułowałem, że jeżeli Pan Wojciech zechce pracować na innym ważnym stanowisku w Starostwie to nawet od jutra może przejść na inne stanowisko. Rozmawialiśmy ze sobą długo i dalsze rozmowy nic nowego nie wniosą.

Przewodniczący Rady: są to sprawy trudne i przykre, ale Pan Starosta ma pewne kompetencje i działania, które podejmuje mają służyć powiatowi, jego rozwojowi i dobru. Inaczej być nie może, ja tak to rozumiem. Obaj Panowie mają wysokie kompetencje i przykro jest nam podejmować taką decyzję. Został postawiony taki wniosek i każdy z radnych powinien się do niego ustosunkować.

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski: po otrzymaniu porządku dziennego byłem zaskoczony, zwróciłem uwagę na czynnik ludzki, jednak Pan Starosta mnie zapewnił, że Pan Wojciech otrzyma ofertę pracy na innym stanowisku kierowniczym. Jestem w trudnej sytuacji, bowiem jeden z Panów jest pracownikiem, z którym długo współpracowałem, natomiast drugi jest moim kuzynem.

Radny Jarosław Kulesza: Pan Starosta niczym mnie nie przekonał do swojego wniosku. Wspomniał o braku zaufania i jednocześnie mówi, że od następnego dnia odwołana osoba będzie na innym stanowisku kierowniczym. Czegoś takiego nie spotkałem w sowim doświadczeniu zawodowym, a jestem szefem firmy od blisko 20 lat. Brzydko jest mówić, ale odwołanie Sekretarza ma związek z tym, że nie pasuje politycznie, ponieważ jest z PSL-u. Uważam, że sympatie polityczne powinny być na dalszym planie jeżeli mamy działać skutecznie i dla dobra ogółu. Kuluarowe rozmowy są takie, że są pewne naciski z zewnątrz i Pan Starosta podejmuje taką decyzję, ponieważ jest zagrożony na swoim stanowisku. Niektórzy radni będą głosowali ze swoim sumieniem bądź nie, mają trudny problem do rozgryzienia. Wcześniej żadnych rozmów na ten temat nie było. Odbyły się posiedzenia komisji, na których nic nie było wspomniane. Uważam, że Przewodniczący Rady powinien udzielić głosu obecnemu Sekretarzowi, który mógłby wypowiedzieć się w problemowej sprawie.

Starosta: Pan radny Jarosław Kulesza od początku podnosi wątki polityczne, których nikt inny nie zgłasza. Sprawy kadrowe są trudne, jak już wspomniałem. Pomiędzy rolą sekretarza a kierownika jednostki jest zasadnicza różnica i stąd proponuję przejście na inne stanowisko.

Radna Elżbieta Parzych: zgłaszam wniosek o zarządzenie dziesięciominutowej przerwy.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 9-ma głosami za.

Po wznowieniu obrad głos zabrał Sekretarz Powiatu – Wojciech Dzierzgowski: dla mnie jest to również przykra i smutna chwila, bo nie myślałem, że tak szybko ona nadejdzie. Rozumiem decyzję Pana Starosty jako wnioskodawcy. Pragnę Państwa zapewnić, że dotychczas jako Sekretarz Powiatu Łomżyńskiego wykonywałem w swoim odczuciu, dziękuję Panu Staroście Kubrakowi za to, że podzielił również tą opinię, uczciwie, sumiennie dla dobra mieszkańców tego powiatu. W trakcie ponad 3-letniej pracy w Starostwie Powiatowym zdobyłem dużo dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, które myślałem, że zostaną wykorzystane przez obecny Zarząd i obecne władze powiatu łomżyńskiego. Czuję się nadal potrzebny dla tego powiatu. Decyzja jest w Państwa ręku. Pan Starosta złożył wniosek i to Państwo radni zdecydujecie czy zostanę odwołany. Jeżeli tak się stanie to oczywiście na nikogo się nie obrażam i odejdę i spróbuje sobie ułożyć inaczej dalszą karierę zawodową. Jest to dla mnie nowym wyzwaniem. Jeżeli Państwo uznacie, że dalej powinienem pełnić obowiązki sekretarza dla dobra tego powiatu, to będę to sumiennie wykonywał. Myślę, że w dotychczasowej pracy z Zarządem nie dałem powodów i nie było żadnych przesłanek, aby ktoś z członków Zarządu lub Pan Starosta nie mógł mieć do mnie zaufania. Pewien rozdział – wybory do samorządu powiatu zakończyły się. Ja sumiennie wykonuję swoje służbowe obowiązki dla dobra społeczności powiatu łomżyńskiego. Dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Decyzja odnośnie mojej osoby jest w Państwa ręku.

Wobec braku chętnych do dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 9 głosami za, 6 przeciwnymi i 1 wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/27/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Rady podziękował dotychczasowemu Sekretarzowi Powiatu za wkład i pracę jaką włożył w rozwój powiatu łomżyńskiego, przy czym dodał, że życzy mu, aby jego kariera zawodowa nabrała jeszcze większego przyspieszenia oraz sukcesów i zdrowia w życiu osobistym.

Starosta: w imieniu samorządu łomżyńskiego oraz własnym składam Panu podziękowania za sprawowanie funkcji Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, realizacji zamierzeń zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ad.20 Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki: wnioskuję o powołanie na stanowisko Sekretarza Powiatu Pana Wiesława Jemielitego i podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie. Pan Jemielity jest wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Dotychczas pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji. Większość Państwa zna jego dobrze. Jeżeli będą jakieś pytania to z pewnością Pan Wiesław na nie odpowie.

Radny Wojciech Kubrak: poprosił o przedstawienie planowanych zmian, o których wcześniej wspominał Starosta – odnoszących się do zmiany regulaminu organizacyjnego.

Starosta Łomżyński poinformował, że zamierza dokonać pewnych przesunięć organizacyjnych, generalnie polegających na wzmocnieniu osobowym wydziału działającego w zakresie promocji i rozwoju. Zaznaczył przy tym, że sprawa ta wymaga głębokiej analizy, wobec czego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie jeszcze szczegółowo wypowiadać się na wspomniany temat.
Reasumując dodał, że wszelkie projekty uchwał w tej sprawie w pierwszej kolejności trafią na posiedzenia właściwych komisji, gdzie zostaną drobiazgowo przedyskutowane, tak jak było to dotychczas praktykowane.

Radny Krzysztof Chrostowski: poprosił, aby kandydat na Sekretarza Powiatu przedstawił się zgromadzonym na sesji.

Wiesław Jemielity: większość z Państwa z pewnością zna moją osobę, ale pokrótce przedstawię się i swój dorobek zawodowy. Urodziłem się w Łomży. Mam 44 lata, jestem żonaty, mam jedną córkę. Całą swoją pracę zawodową realizowałem w administracji publicznej. Przez 15 lata pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, będąc pracownikiem od stanowiska referenta w wydziale budownictwa do starszego inspektora w gabinecie wojewody łomżyńskiego. Pracę zakończyłam wraz z likwidacją województwa łomżyńskiego. Drugim moim miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Łomży, gdzie opracuję do dziś. Pracę w tym Urzędzie rozpocząłem na stanowisku Naczelnika Biura Obsługi, Rady Zarządu i Komisji. Następnie zostałem Naczelnikiem Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji i jednocześnie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Także posiadam 23-letnie doświadczenie w administracji publicznej. Ukończyłem Uniwersytet warszawski. Posiadam 2 fakultety, jestem magistrem administracji i magistrem prawa. Posiadam liczne ukończone kursy i szkolenia, oczywiście nie będę ich wszystkich wymieniał. Za tydzień rozpoczynam studia podyplomowe w zakresie sztuki nowoczesnego komunikowania się. To są podstawowe wiadomości nt. mojej osoby. Proszę o ewentualne pytania.

Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Wiesław Jemielity wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego.

Wiesław Jemielity na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14 głosami za i 2 wstrzymującym się (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr IV/28/07 z dnia 7 lutego 2007 roku stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad.21 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński omówił sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym zwrócić uwagę na pewną sprawę. Mianowicie na terenie gminy Piątnica w ciągu ostatnich 2 lat 8-ro młodzieży popełniło samobójstwo w wieku od około 14 do 27 lat. Interesując się tymi problemami a także innymi bardzo zraziłem się do policji i prokuratury, działania tych instytucji nie tyle, że nie dają skutku, a nawet psują pracę.
Drugą sprawą jest mieszkaniec naszej gminy, który żyje w tragicznych warunkach socjalnych, żyje gorzej niż zwierzęta. Przecież są instytucje opieki społecznej, które powinny zająć się nim, to jest człowiek a nie zwierzę. Tym Panem nikt nie chce się zająć, natomiast ja nie ma siły, aby mu pomóc.

Starosta: Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku ma pewne kompetencje, lecz są one głownie opiniodawcze, nie można przeceniać jej roli. Na posiedzeniu tej Komisji podjęliśmy dyskusję w obecności przedstawicieli różnych organów, przy czym wspomniany problem jest niezwykle złożony i nawet w tej chwili nie podejmuję się nt. tej sprawy wypowiadać.
Natomiast samotny mężczyzna, który jest bezdomny jest mi znany, bowiem również jestem mieszkańcem Piątnicy. On był już trzykrotnie w Domu Pomocy Społecznej. Jednak uciekał z tej placówki odczuwając potrzebę wędrowania, mimo, że miał tam komfortowe warunki. Jest zapewne chory. Jednak nie jest ubezwłasnowolniony. Rozumiem Pana radnego troskę, jednak osoba ta nie jest najbiedniejsza w naszej gminie, bowiem ma ponad 700 zł renty, jest wiele osób, które są w znacznie gorszej sytuacji.

Radny Krzysztof Chrostowski: proponuję, aby Komisja zbadała sprawę tego bezdomnego na miejscu, tam gdzie on nocuje.

Radny Wojciech Kubrak: te kwestie nie należą do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, to leży w kompetencji samorządu gminy.

Radny Krzysztof Chrostowski: gmina nie jest zbyt zainteresowana tymi sprawami, podobnie jak problemem bezpańskich psów.

Radny Henryk Krajewski jako ostatni zabierając głos w dyskusji stwierdził: może ten problem przedstawić na piśmie samorządowi gminnemu, w takim przypadki władze powinny ustosunkować się do tej sprawy.

W tym punkcie nie poruszono innych zagadnień.

Ad.22 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.23 W wolnych wnioskach głos zabrali radni województwa podlaskiego: Mieczysław Bagiński i Marek Olbryś, którzy omówili aktualną sytuację panującą w sejmiku województwa podlaskiego oraz krótko odnieśli się do swojej bieżącej działalności samorządowej.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad.24 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady IV Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: środa, 7 mar 2007 13:46
Data opublikowania: środa, 7 mar 2007 13:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3320 razy